Funkcje do testowania

Aby móc zapoznać się z Twoją opinią, usługa Azure oferuje następujące funkcje wersji zapoznawczej służące celom ewaluacyjnym. Platforma zapoznawcza może obejmować wersję zapoznawczą i wersję beta oraz inne funkcje, usługi, programy lub regiony udostępniane przed wydaniem. Wersje zapoznawcze podlegają ograniczonym lub odrębnym warunkom świadczenia usług, określonym w umowie oraz w dodatkowych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki ich użytkowania, które stanowią uzupełnienie zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania z systemu Azure.

Usługa Azure Bot

Usługa Azure Bot pozwala na szybkie tworzenie inteligentnych botów korzystających z możliwości platformy Microsoft Bot Framework i usługi Azure Functions. Kompiluj, łącz i wdrażaj inteligentne boty, które w naturalny sposób współpracują z mówiącymi użytkownikami, oraz zarządzaj nimi. Zezwól na skalowanie botów na żądanie i płać wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Dowiedz się więcej

Aplikacje sieci Web w systemie Linux

Usługa Azure App Service zapewnia domyślne kontenery dla wersji języków node.js i php, dzięki którym można szybko i prosto rozpocząć korzystanie z usługi. Obsługa nowych kontenerów umożliwia deweloperom tworzenie niestandardowych kontenerów opartych na rozwiązaniach domyślnych. Przykładowo deweloperzy mogą utworzyć kontener z konkretnymi kompilacjami w języku node.js i php, które będą różnić się od domyślnych rozwiązań zapewnianych przez usługę. Dzięki temu deweloperzy mogą używać nowych lub eksperymentalnych wersji struktur, które nie są dostępne w domyślnych kontenerach.

Dowiedz się więcej

Apache Kafka dla usługi HDInsight

Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest usługą pozyskiwania strumieniowego typu open source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Usługa jest ekonomiczna oraz łatwa do aprowizacji, zarządzania i użytkowania. Ta usługa umożliwia kompilowanie rozwiązań w czasie rzeczywistym, np. rozwiązań IoT, wykrywania oszustw, analizy strumienia kliknięć, alertów finansowych i analityki społecznej.

Dowiedz się więcej

Analysis Services

Usługi Azure Analysis Services stworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. A korzystając z aktualnych umiejętności, narzędzi i danych zespołu, możesz zyskać jeszcze więcej korzyści z już poczynionych inwestycji.

Dowiedz się więcej

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dostosowanych alertów dotyczących rozliczeń, które pomagają monitorować działania rozliczeniowe dla kont systemu Azure i zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Dowiedz się więcej

Custom Decision Service

Create intelligent systems with a cloud-based, contextual decision-making API that sharpens with experience.

Learn more

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Usługa Customer Insights ułatwia angażowanie klientów, wspierając pracowników dzięki pochodzącym z gotowego rozwiązania szczegółowym danym z możliwością podejmowania odpowiednich działań. Zrezygnuj z użycia silosu organizacyjnego i połącz różne zestawy danych klientów, aby utworzyć dynamiczny, kompleksowy widok interakcji, zaangażowania i historii zakupów klientów.

Dowiedz się więcej

Analiza multimediów

Analiza multimediów Azure to kolekcja składników obsługujących mowę i informacje wizualne, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia działań za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie usługi Azure Media Services, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Usługi Analizy multimediów są oferowane na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Dowiedz się więcej

Testowanie wydajności aplikacji sieci Web i mobilnych platformy Azure

Teraz możesz przeprowadzić testy wydajności/obciążenia i zweryfikować zachowanie aplikacji pod obciążeniem. Wygeneruj tysiące użytkowników wirtualnych w różnych lokalizacjach na całym świecie, symulując dla aplikacji rzeczywisty ruch z całego globu. Publiczna wersja zapoznawcza tej funkcji umożliwia jej bezpłatne użycie.

Dowiedz się więcej

Program R Server dla usługi HDInsight

Program R Server dla usługi HDInsight jest implementacją języka R z obsługą skalowania w poziomie zintegrowaną z klastrami usługi Hadoop i platformy Spark utworzonymi przy użyciu usługi HDInsight. Jest to implementacja języka R w 100 procentach typu „open-source” uruchamiana w chmurze.

Dowiedz się więcej

Szyfrowanie usługi Storage

Szyfrowanie usługi Storage dla magazynu Obiektów blob Azure ułatwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności w organizacji, automatycznie szyfrując Twój magazyn obiektów blob, w tym blokowe, stronicowe i dołączane obiekty blob. Usługa Azure Storage obsługuje całe szyfrowanie, odszyfrowanie i zarządzanie kluczami w całkowicie przezroczysty sposób. Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES, jednego z najsilniejszych szyfrów blokowych. Możesz włączyć tę funkcję tylko dla nowo tworzonych kont magazynu ARM i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Dowiedz się więcej

Zasady dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz zasady dostępu warunkowego, które umożliwiają tworzenie reguł dostępu dla aplikacji połączonej z usługą Azure Active Directory na podstawie lokalizacji użytkownika i jego członkostwa w grupie. W przypadku bardziej poufnych aplikacji można przypisać bardziej rygorystyczne zasady, na przykład wymaganie usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) poza siecią firmową, natomiast w przypadku mniej poufnych aplikacji można ustawić mniej rygorystyczne zasady.

Dynamiczne członkostwo w grupie usługi Azure Active Directory

W tej wersji zapoznawczej administratorzy mogą ustawiać reguły dla każdej grupy usługi Azure Active Directory na podstawie atrybutów użytkownika (dział, kraj itp.) w celu dynamicznego definiowania ich członkostwa. Te grupy umożliwiają uzyskiwanie dostępu do aplikacji lub zasobów w chmurze oraz przypisywanie licencji do użytkowników.

Przenoszenie haseł usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory umożliwia przypisywanie współdzielonych kont aplikacji do grup. Jest to przydatne zwłaszcza w celu zarządzania dostępem do firmowych kont mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook lub LinkedIn. Prawdziwe hasło tych kont jest znane tylko administratorowi, natomiast pozostali członkowie grupy uzyskują dostęp przy użyciu ich poświadczeń firmowych. Zwiększa to poziom zabezpieczeń dzięki możliwości skonfigurowania automatycznego przenoszenia haseł, co podnosi bezpieczeństwo kont współdzielonych, ponieważ automatyczne tworzenie nowych, mocnych, skomplikowanych haseł w definiowanych odstępach czasu zmniejsza ryzyko nieuprawnionego wykorzystania firmowych kont społecznościowych.

Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Privileged Identity Management to nowa funkcja usługi Azure Active Directory — wersja Premium, która umożliwia wyszukiwanie, ograniczanie i monitorowanie uprzywilejowanych tożsamości oraz ich dostępu do zasobów, a także wymuszanie dostępu administracyjnego na żądanie w odpowiednim czasie w razie potrzeby. Ta nowa funkcja (obecnie oferowana w publicznej wersji zapoznawczej) jest dostępna w witrynie Microsoft Azure Portal.

Dowiedz się więcej

Samoobsługowe żądania dostępu w usłudze Azure Active Directory

Ta wersja zapoznawcza umożliwia użytkownikom usługi Azure Active Directory wybieranie aplikacji z listy udostępnionej przez ich organizację i żądanie dostępu do nich w ramach procesu samoobsługowego. Ten proces pozwala uzyskiwać dostęp do wybranej aplikacji bezpośrednio lub za pomocą przepływu pracy zatwierdzania.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly – on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want – like high-availability, security, and recovery – built-in, at no extra cost.

Learn more

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a PostgreSQL database in minutes and scale on the fly – on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want – like high-availability, security, and recovery – built-in, at no extra cost.

Learn more

Bing Custom Search

Bing Custom Search is an easy-to-use, ad-free, commercial-grade search tool that lets you deliver the results you want.

Learn more

Video Indexer

Quickly extract insights from videos using the artificial intelligence of Video Indexer. Detect words, identify faces and emotions, and build workflows.

Learn more