Pomiń nawigację

Funkcje do testowania

Aby móc zapoznać się z Twoją opinią, usługa Azure oferuje następujące funkcje wersji zapoznawczej służące celom ewaluacyjnym. Platforma zapoznawcza może obejmować wersję zapoznawczą i wersję beta oraz inne funkcje, usługi, programy lub regiony udostępniane przed wydaniem. Wersje zapoznawcze podlegają ograniczonym lub odrębnym warunkom świadczenia usług, określonym w umowie oraz w dodatkowych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki ich użytkowania, które stanowią uzupełnienie zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania z systemu Azure.

Azure Firewall

Usługa Microsoft Azure Firewall oferuje natywne funkcje zapory w ramach niewymagającej obsługi usługi o wysokiej wydajności i nieograniczonej skalowalności w chmurze. Klienci mogą tworzyć i stosować zasady łączności, aby chronić zasoby sieci wirtualnych platformy Azure przy użyciu zasad filtrowania na poziomie aplikacji i sieci, w tym filtrowania na podstawie analizy zagrożeń. Usługa Azure Firewall jest w pełni zintegrowana z platformą Azure i jej usługami oraz interfejsem użytkownika portalu.

Dowiedz się więcej

Windows 10 IoT Core Services

Usługa Windows 10 IoT Core Services zapewnia dziesięcioletnie wsparcie systemu operacyjnego wraz z usługami zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń. Zapewnij urządzeniom stabilność i bezpieczeństwo na 10 lat dzięki aktualizacjom zabezpieczeń i niezawodności systemu operacyjnego. Przejmij kontrolę nad aktualizacjami systemu operacyjnego Windows, sterowników urządzeń oraz aplikacji i plików OEM, korzystając z centrum aktualizacji urządzeń. Pomóż zapewnić bezpieczeństwo sieci i urządzeń, korzystając z opartego na chmurze zaświadczania o kondycji urządzeń.

Dowiedz się więcej

Wirtualna sieć WAN

Wirtualna sieć WAN na platformie Azure to usługa zapewniająca zoptymalizowaną i zautomatyzowaną łączność między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure. Ujednolicony interfejs wirtualnej sieci WAN umożliwia klientom łączenie się z wybranymi urządzeniami lokalnymi w różnych oddziałach, zapewniając łączność zarówno między poszczególnymi oddziałami, jak i z usługami firmy MSFT w chmurze, w tym usługami platformy Azure i rozwiązania M365. Dodanie scentralizowanych zabezpieczeń oferowanych przez usługę Azure Firewall i inne natywne usługi platformy Azure zwiększa wartość natywnych zabezpieczeń chmurowych dostępnych w sieciach WAN klientów.

Dowiedz się więcej

Dysk SSD w warstwie Standardowa na platformie Azure

Dyski SSD w warstwie Standardowa na platformie Azure to ekonomiczna oferta dysków SSD — rozwiązanie Azure Managed Disks — zoptymalizowana pod kątem tworzenia i testowania oraz podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. W porównaniu z dyskami HDD w warstwie Standardowa, dyski SSD w warstwie Standardowa zapewniają krótszy czas oczekiwania, niezawodność i skalowalność. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom dysków SSD w warstwie Standardowa do dysków SSD w warstwie Premium.

Dowiedz się więcej

Azure NetApp Files

Poznaj usługę Azure NetApp — hybrydowy sieciowy system plików (NFS), który oferuje zaawansowane środowisko dla przedsiębiorstw wraz z funkcjami, zabezpieczeniami i poziomem zgodności zapewnianymi przez usługę NetApp i platformę Azure.

Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie poznawcze z rozszerzaniem zawartości z użyciem technologii sztucznej inteligencji

Dzięki nowej usłudze wyszukiwania poznawczego można używać sztucznej inteligencji do wyodrębniania szczegółowych i ustrukturyzowanych informacji ze swoich dokumentów. Twórz potoki korzystające z umiejętności poznawczych i strukturyzuj dane przed rozpoczęciem ich indeksowania. Możesz wybierać spośród różnych wstępnie utworzonych umiejętności poznawczych i rozszerzać ich możliwości, tworząc własne umiejętności niestandardowe.

Dowiedz się więcej

Azure SignalR Service

Azure SignalR Service to w pełni zarządzana usługa, która pozwala deweloperom skoncentrować się na tworzeniu środowisk internetowych w czasie rzeczywistym bez obaw o aprowizację pojemności, niezawodne połączenia, skalowanie, szyfrowanie czy uwierzytelnianie. Dzięki ścisłej integracji z biblioteką SignalR platformy .NET i rodziną produktów Visual Studio usługa ta ułatwia tworzenie środowisk służących do prowadzenia rozmów i błyskawicznego rozgłaszania oraz środowisk pełniących rolę pulpitów nawigacyjnych IoT.

Dowiedz się więcej

Azure Blockchain Workbench

Szybko rozpoczynaj i skaluj projekty z zakresu łańcucha bloków, korzystając z aplikacji Azure Blockchain Workbench. Uprość wdrażanie i ułatw eksperymentowanie dzięki modułowym, wstępnie utworzonym sieciom i infrastrukturze. Skróć czas osiągnięcia korzyści dzięki integracjom i rozszerzeniom do usług w chmurze oraz wykorzystaniu już stosowanych aplikacji, a także bez obaw wprowadzaj innowacje na otwartej, zaufanej i globalnie dostępnej platformie.

Dowiedz się więcej

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database

Wystąpienie zarządzane to nowa opcja wdrożenia w usłudze Azure SQL Database, która zapewnia zgodność z programem SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnej. Przenieś obciążenia programu SQL Server do inteligentnej, w pełni zarządzanej usługi — bez konieczności zmian w architekturze aplikacji — i używaj nowych warstw wydajności opartych na rdzeniach wirtualnych, aby łatwo transformować wymagania lokalne pod kątem chmury. Przenieś bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego już dzisiaj i oszczędź do 30% dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Jeśli jesteś już użytkownikiem platformy Azure, wypróbuj wystąpienie zarządzane w portalu już dzisiaj. Jeśli korzystasz z platformy Azure po raz pierwszy, najpierw utwórz bezpłatne konto.

Dowiedz się więcej

IoT Edge

Usługa IoT Edge rozszerza rozwiązania inteligentne w chmurze na urządzenia brzegowe. Umożliwia to lokalne działanie usług w chmurze na urządzeniach IoT z systemem Windows i Linux. Opracowuj i testuj obciążenia w chmurze, a następnie bezproblemowo wdrażaj na urządzeniach brzegowych za pomocą kontenerów zgodnych z platformą Docker, aby rozproszyć rozwiązanie inteligentne na wiele urządzeń brzegowych. Integruj platformę Microsoft Azure z usługami innych firm lub rozszerzaj istniejące usługi, aby tworzyć niestandardowe aplikacje IoT z własną logiką biznesową.

Dowiedz się więcej

Interfejs Apache® Cassandra API usługi Azure Cosmos DB

Interfejs Apache® Cassandra API dostarcza rozwiązanie Cassandra jako usługę dzięki możliwościom usługi Azure Cosmos DB. Deweloperzy mogą korzystać ze znajomych zestawów SDK i narzędzi Cassandra, aby migrować istniejące aplikacje metodą „lift-and-shift” oraz za pomocą interfejsu Cassandra API tworzyć nowe aplikacje współpracujące z globalnie rozproszoną, wielomodelową usługą bazy danych o wysokiej skalowalności.

Dowiedz się więcej

Batch AI

Usługa Batch AI to nowa usługa platformy, która ułatwia trenowanie i testowanie modeli uczenia głębokiego i innych modeli sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego dzięki skali i elastyczności używanych przez analityków danych firmy Microsoft. Zarządzane klastry procesorów GPU i CPU umożliwiają projektowanie większych sieci, równoległe uruchamianie eksperymentów i skalowanie ich w celu skrócenia czasu opracowywania, a także ułatwienia i usprawnienia programowania. W przypadku usługi Batch AI płacisz tylko za moc obliczeniową i magazyn użyte do trenowania. Nie ma dodatkowych opłat za zarządzanie klastrem ani za planowanie zadań.

Dowiedz się więcej

Urządzenie Azure Data Box

Azure Data Box to bezpieczne, odporne na wstrząsy i manipulacje urządzenie stworzone przez firmę Microsoft, aby ułatwić klientom przesyłanie dużych ilości danych do usługi Azure Storage. Klienci mogą zamówić urządzenie Data Box w witrynie Azure Portal i zostanie ono dostarczone do ich siedziby. Dane można szybko skopiować na urządzenie przy użyciu standardowego protokołu urządzenia NAS (SMB/CIFS). Informacje na urządzeniu Data Box są zabezpieczone przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES, aby zapewnić prywatność. Po zwróceniu do firmy Microsoft dane są przekazywane bezpośrednio do usługi Azure Blob Storage lub Azure File Storage, a następnie bezpiecznie wymazywane z urządzenia. Rozwiązania partnerów również integrują się z urządzeniem Azure Data Box, aby ułatwić ich klientom pracę z projektami wymagającymi transferowania dużej ilości danych na platformę Azure. Dostępność wersji zapoznawczej będzie ograniczona do regionów na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zachęcamy wszystkich zainteresowanych klientów do zarejestrowania się.

Dowiedz się więcej

Program PowerShell w usłudze Cloud Shell

Usługa Cloud Shell to Twoja zarządzana przez firmę Microsoft maszyna administracyjna w chmurze z uwierzytelnionym dostępem w powłoce do platformy Azure z niemal dowolnego miejsca. Oferuje ona obsługę popularnych narzędzi wiersza polecenia i języków programowania, a także dołączoną usługę Azure File Storage na potrzeby utrwalania danych między sesjami.

Dowiedz się więcej

Usługa Eksperymentowanie w usłudze Machine Learning

Przeprowadzaj więcej eksperymentów. Szybko utwórz prototyp na pulpicie, a następnie łatwo skaluj w górę na maszynach wirtualnych za pośrednictwem kontenerów platformy Docker lub skaluj do wewnątrz przy użyciu klastrów usługi Apache Spark. Proaktywnie zarządzaj wydajnością modeli, identyfikuj najlepszy model i promuj go przy użyciu danych. Współpracuj i udostępniaj rozwiązania przy użyciu zaawansowanych repozytoriów usługi GIT stanowiących branżowy standard.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie modelami w usłudze Machine Learning

Wdrażaj modele i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca. Korzystaj z kontenerów platformy Docker, aby szybko wdrażać modele do produkcji w chmurze, lokalnie lub na krawędzi. Promuj modele o największej wydajności do produkcji i ucz je ponownie w przypadku spadku wydajności. Wdrażaj jako usługi partii o wysokiej przepływności lub w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Środowisko robocze usługi Machine Learning

Powiąż wszystkie elementy przy użyciu możliwej do pobrania aplikacji klasycznej i narzędzia wiersza polecenia, uwzględniając wbudowany proces przygotowywania danych, który poznaje kroki przygotowywania w miarę, jak je wykonujesz. Zwiększaj produktywność dzięki zarządzaniu projektami, historii uruchamiania i integracji z notesem. Korzystaj z popularnych platform typu open source, takich jak TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML i scikit-learn.

Dowiedz się więcej

Rozszerzenie programu Visual Studio Code w usłudze Machine Learning

Łatwiej kompiluj modele szczegółowego nauczania dzięki wbudowanym usługom Azure Machine Learning. Użyj naszego rozszerzenia programu Visual Studio Code, aby pracować w bezproblemowym środowisku deweloperskim na komputerze, w chmurze i na krawędzi. Twórz modele szczegółowego nauczania i wywołuj usługi bezpośrednio z poziomu preferowanego zintegrowanego środowiska projektowego.

Dowiedz się więcej

Usługa MMLSpark w usłudze Machine Learning

Szybko twórz zaawansowane, wysoko skalowane modele predykcyjne i analityczne na potrzeby dużych zestawów danych tekstowych i obrazów przy użyciu narzędzi do szczegółowego szkolenia i nauki o danych dla usługi Apache Spark.

Dowiedz się więcej

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dostosowanych alertów dotyczących rozliczeń, które pomagają monitorować działania rozliczeniowe dla kont systemu Azure i zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Dowiedz się więcej

Analiza multimediów

Analiza multimediów Azure zapewnia kolekcję składników obsługujących mowę i informacje wizualne, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia działań za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie usługi Azure Media Services, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Usługi Analizy multimediów są oferowane na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Dowiedz się więcej

Zasady dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz zasady dostępu warunkowego, które umożliwiają tworzenie reguł dostępu dla aplikacji połączonej z usługą Azure Active Directory na podstawie lokalizacji użytkownika i jego członkostwa w grupie. W przypadku bardziej poufnych aplikacji można przypisać bardziej rygorystyczne zasady, na przykład wymaganie usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) poza siecią firmową, natomiast w przypadku mniej poufnych aplikacji można ustawić mniej rygorystyczne zasady.

Dynamiczne członkostwo w grupie usługi Azure Active Directory

W tej wersji zapoznawczej administratorzy mogą ustawiać reguły dla każdej grupy usługi Azure Active Directory na podstawie atrybutów użytkownika (dział, kraj itp.) w celu dynamicznego definiowania ich członkostwa. Te grupy umożliwiają uzyskiwanie dostępu do aplikacji lub zasobów w chmurze oraz przypisywanie licencji do użytkowników.

Przenoszenie haseł usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory umożliwia przypisywanie współdzielonych kont aplikacji do grup. Jest to przydatne zwłaszcza w celu zarządzania dostępem do firmowych kont mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook lub LinkedIn. Prawdziwe hasło tych kont jest znane tylko administratorowi, natomiast pozostali członkowie grupy uzyskują dostęp przy użyciu ich poświadczeń firmowych. Zwiększa to poziom zabezpieczeń dzięki możliwości skonfigurowania automatycznego przenoszenia haseł, co podnosi bezpieczeństwo kont współdzielonych, ponieważ automatyczne tworzenie nowych, mocnych, skomplikowanych haseł w definiowanych odstępach czasu zmniejsza ryzyko nieuprawnionego wykorzystania firmowych kont społecznościowych.

Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Privileged Identity Management to nowa funkcja usługi Azure Active Directory — wersja Premium, która umożliwia wyszukiwanie, ograniczanie i monitorowanie uprzywilejowanych tożsamości oraz ich dostępu do zasobów, a także wymuszanie dostępu administracyjnego na żądanie w odpowiednim czasie w razie potrzeby. Ta nowa funkcja (obecnie oferowana w publicznej wersji zapoznawczej) jest dostępna w witrynie Microsoft Azure Portal.

Dowiedz się więcej

Samoobsługowe żądania dostępu w usłudze Azure Active Directory

Ta wersja zapoznawcza umożliwia użytkownikom usługi Azure Active Directory wybieranie aplikacji z listy udostępnionej przez ich organizację i żądanie dostępu do nich w ramach procesu samoobsługowego. Ten proces pozwala uzyskiwać dostęp do wybranej aplikacji bezpośrednio lub za pomocą przepływu pracy zatwierdzania.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL to zarządzana usługa bazy danych służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji, która pozwala wdrożyć bazę danych MySQL w ciągu kilku minut i skalować ją na bieżąco — w środowisku chmury, któremu możesz zaufać.

W ramach całościowych modelów cenowych uzyskujesz dostęp do wszystkich potrzebnych możliwości, takich jak wysoka dostępność, zabezpieczenia i funkcje odzyskiwania, które są wbudowane i nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL to zarządzana usługa bazy danych służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji, która pozwala wdrożyć bazę danych PostgreSQL w ciągu kilku minut i skalować ją na bieżąco — w środowisku chmury, któremu możesz zaufać.

W ramach całościowych modelów cenowych uzyskujesz dostęp do wszystkich potrzebnych możliwości, takich jak wysoka dostępność, zabezpieczenia i funkcje odzyskiwania, które są wbudowane i nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej

Indeksator wideo

Szybkie prowadzenie analiz materiałów wideo za pomocą sztucznej inteligencji indeksatora wideo. Wykrywanie słów, identyfikowanie twarzy i emocji oraz tworzenie przepływów pracy.

Dowiedz się więcej

Mowa niestandardowa

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, słownictwo i hałas w tle.

Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Rozpoznawaj osoby mówiące lub używaj mowy jako metody uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania osoby mówiącej.

Dowiedz się więcej

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia. Po prostu przekaż kilka obrazów z etykietami i pozwól usłudze Custom Vision Service wykonać całą trudną pracę.

Dowiedz się więcej

Azure Lab Services

Usługa Azure Lab Services udostępnia zabezpieczone laboratoria w chmurze z możliwością ich współużytkowania na potrzeby szkoleń, programowania, testowania i innych scenariuszy. Utwórz swoje laboratorium w chmurze wirtualnej z systemem Windows lub Linux za pomocą szybkich i elastycznych funkcji konfiguracji.

Dowiedz się więcej