Pomiń nawigację

Funkcje do testowania

Aby móc zapoznać się z Twoją opinią, usługa Azure oferuje następujące funkcje wersji zapoznawczej służące celom ewaluacyjnym. Platforma zapoznawcza może obejmować wersję zapoznawczą i wersję beta oraz inne funkcje, usługi, programy lub regiony udostępniane przed wydaniem. Wersje zapoznawcze podlegają ograniczonym lub odrębnym warunkom świadczenia usług, określonym w umowie oraz w dodatkowych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki ich użytkowania, które stanowią uzupełnienie zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania z systemu Azure.

Zwiększona pojemność magazynu usługi Azure Managed Disks

Nowe jednostki SKU usługi Azure Managed Disks z magazynem o większej pojemności i zwiększoną wydajnością są teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Zwiększamy rozmiary i przepływność skojarzone z naszymi ofertami usługi Azure Managed Disks. Wszystkie istniejące oferty usługi Azure Managed Disk (SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa) będą teraz obejmować dyski o rozmiarach 8, 16 i 32 TiB. Dyski SSD w warstwie Premium pozwalają teraz uzyskać do 20 000 operacji we/wy na sekundę i 750 MB/s. Dyski SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa pozwalają teraz uzyskać 2000 operacji we/wy na sekundę i 500 MB/s. Dzięki temu można znacząco zwiększyć pojemność magazynu oraz jednocześnie uprościć zarządzanie i uzyskać większą wydajność.

Dowiedz się więcej

Azure Ultra SSD

Dyski Ultra SSD —rozwiązanie usługi Azure Managed Disks — są przeznaczone dla najbardziej wymagających obciążeń o intensywnym użyciu danych i zapewniają niespotykaną wydajność z niewiarygodną skalowalnością przy opóźnieniu mniejszym niż milisekunda. Dostępne są dyski w rozmiarach od 4 GiB do 64 TiB, dzięki czemu można uzyskać optymalną wydajność poszczególnych dysków nawet przy małej ilości miejsca. Dyski Ultra SSD obsługują do 160 000 operacji we/wy na sekundę na jednym dysku.

Dowiedz się więcej

Azure Blueprints

Usługa Azure Blueprints umożliwia łatwe wdrażanie szablonów zasobów, zasad i kontroli dostępu. Pomaga to zapewnić, że środowiska platformy Azure są gotowe, aby od razu rozpocząć ich używanie, i umożliwia deweloperom szybsze wdrażanie zgodnych aplikacji do produkcji dzięki modelowi samoobsługi.

Dowiedz się więcej

Azure Front Door Service

Usługa Azure Front Door Service oferuje jeden punkt wejścia dla dostarczania działających globalnie architektur aplikacji. Skalowanie aplikacji dla klientów, jednocześnie dynamicznie optymalizując wydajność za pomocą scentralizowanego zarządzania pojedynczą domeną, optyki ruchu i zasad ochrony. Usługa Front Door Service obejmuje też odciążanie SSL i przyspieszanie aplikacji na brzegu sieci blisko użytkowników końcowych. Globalne równoważenie obciążenia protokołu HTTP dodatkowo zapewnia natychmiastowy tryb failover, analizy wskazujące czynności do wykonania dotyczące użytkowników i elementów zaplecza, zaporę aplikacji i ochronę przed atakami DDoS oraz scentralizowaną płaszczyznę sterowania do orkiestracji ruchu.

Dowiedz się więcej

Azure NetApp Files

Poznaj usługę Azure NetApp Files — hybrydowy sieciowy system plików (NFS), który oferuje zaawansowane środowisko dla przedsiębiorstw wraz z funkcjami, zabezpieczeniami i poziomem zgodności zapewnianymi przez usługę NetApp i platformę Azure.

Dowiedz się więcej

Wyszukiwanie poznawcze z rozszerzaniem zawartości z użyciem technologii sztucznej inteligencji

Dzięki nowej usłudze wyszukiwania poznawczego można używać sztucznej inteligencji do wyodrębniania szczegółowych i ustrukturyzowanych informacji ze swoich dokumentów. Twórz potoki korzystające z umiejętności poznawczych i strukturyzuj dane przed rozpoczęciem ich indeksowania. Możesz wybierać spośród różnych wstępnie utworzonych umiejętności poznawczych i rozszerzać ich możliwości, tworząc własne umiejętności niestandardowe.

Dowiedz się więcej

Azure Blockchain Workbench

Szybko rozpoczynaj i skaluj projekty z zakresu łańcucha bloków, korzystając z aplikacji Azure Blockchain Workbench. Uprość wdrażanie i ułatw eksperymentowanie dzięki modułowym, wstępnie utworzonym sieciom i infrastrukturze. Skróć czas osiągnięcia korzyści dzięki integracjom i rozszerzeniom do usług w chmurze oraz wykorzystaniu już stosowanych aplikacji, a także bez obaw wprowadzaj innowacje na otwartej, zaufanej i globalnie dostępnej platformie.

Dowiedz się więcej

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database

Wystąpienie zarządzane to nowa opcja wdrożenia w usłudze Azure SQL Database, która zapewnia zgodność z programem SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnej. Przenieś obciążenia programu SQL Server do inteligentnej, w pełni zarządzanej usługi — bez konieczności zmian w architekturze aplikacji — i używaj nowych warstw wydajności opartych na rdzeniach wirtualnych, aby łatwo transformować wymagania lokalne pod kątem chmury. Przenieś bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego już dzisiaj i oszczędź do 30% dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Jeśli jesteś już użytkownikiem platformy Azure, wypróbuj wystąpienie zarządzane w portalu już dzisiaj. Jeśli korzystasz z platformy Azure po raz pierwszy, najpierw utwórz bezpłatne konto.

Dowiedz się więcej

Interfejs Apache® Cassandra API usługi Azure Cosmos DB

Interfejs Apache® Cassandra API dostarcza rozwiązanie Cassandra jako usługę dzięki możliwościom usługi Azure Cosmos DB. Deweloperzy mogą korzystać ze znajomych zestawów SDK i narzędzi Cassandra, aby migrować istniejące aplikacje metodą „lift-and-shift” oraz za pomocą interfejsu Cassandra API tworzyć nowe aplikacje współpracujące z globalnie rozproszoną, wielomodelową usługą bazy danych o wysokiej skalowalności.

Dowiedz się więcej

Batch AI

Usługa Batch AI to nowa usługa platformy, która ułatwia trenowanie i testowanie modeli uczenia głębokiego i innych modeli sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego dzięki skali i elastyczności używanych przez analityków danych firmy Microsoft. Zarządzane klastry procesorów GPU i CPU umożliwiają projektowanie większych sieci, równoległe uruchamianie eksperymentów i skalowanie ich w celu skrócenia czasu opracowywania, a także ułatwienia i usprawnienia programowania. W przypadku usługi Batch AI płacisz tylko za moc obliczeniową i magazyn użyte do trenowania. Nie ma dodatkowych opłat za zarządzanie klastrem ani za planowanie zadań.

Dowiedz się więcej

Urządzenie Azure Data Box

Azure Data Box to bezpieczne, odporne na wstrząsy i manipulacje urządzenie stworzone przez firmę Microsoft, aby ułatwić klientom przesyłanie dużych ilości danych do usługi Azure Storage. Klienci mogą zamówić urządzenie Data Box w witrynie Azure Portal i zostanie ono dostarczone do ich siedziby. Dane można szybko skopiować na urządzenie przy użyciu standardowego protokołu urządzenia NAS (SMB/CIFS). Informacje na urządzeniu Data Box są zabezpieczone przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES, aby zapewnić prywatność. Po zwróceniu do firmy Microsoft dane są przekazywane bezpośrednio do usługi Azure Blob Storage lub Azure File Storage, a następnie bezpiecznie wymazywane z urządzenia. Rozwiązania partnerów również integrują się z urządzeniem Azure Data Box, aby ułatwić ich klientom pracę z projektami wymagającymi transferowania dużej ilości danych na platformę Azure. Dostępność wersji zapoznawczej będzie ograniczona do regionów na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zachęcamy wszystkich zainteresowanych klientów do zarejestrowania się.

Dowiedz się więcej

Program PowerShell w usłudze Cloud Shell

Usługa Cloud Shell to Twoja zarządzana przez firmę Microsoft maszyna administracyjna w chmurze z uwierzytelnionym dostępem w powłoce do platformy Azure z niemal dowolnego miejsca. Oferuje ona obsługę popularnych narzędzi wiersza polecenia i języków programowania, a także dołączoną usługę Azure File Storage na potrzeby utrwalania danych między sesjami.

Dowiedz się więcej

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dostosowanych alertów dotyczących rozliczeń, które pomagają monitorować działania rozliczeniowe dla kont systemu Azure i zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Dowiedz się więcej

Analiza multimediów

Analiza multimediów Azure zapewnia kolekcję składników obsługujących mowę i informacje wizualne, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia działań za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie usługi Azure Media Services, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Usługi Analizy multimediów są oferowane na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Dowiedz się więcej

Zasady dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz zasady dostępu warunkowego, które umożliwiają tworzenie reguł dostępu dla aplikacji połączonej z usługą Azure Active Directory na podstawie lokalizacji użytkownika i jego członkostwa w grupie. W przypadku bardziej poufnych aplikacji można przypisać bardziej rygorystyczne zasady, na przykład wymaganie usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) poza siecią firmową, natomiast w przypadku mniej poufnych aplikacji można ustawić mniej rygorystyczne zasady.

Dynamiczne członkostwo w grupie usługi Azure Active Directory

W tej wersji zapoznawczej administratorzy mogą ustawiać reguły dla każdej grupy usługi Azure Active Directory na podstawie atrybutów użytkownika (dział, kraj itp.) w celu dynamicznego definiowania ich członkostwa. Te grupy umożliwiają uzyskiwanie dostępu do aplikacji lub zasobów w chmurze oraz przypisywanie licencji do użytkowników.

Przenoszenie haseł usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory umożliwia przypisywanie współdzielonych kont aplikacji do grup. Jest to przydatne zwłaszcza w celu zarządzania dostępem do firmowych kont mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook lub LinkedIn. Prawdziwe hasło tych kont jest znane tylko administratorowi, natomiast pozostali członkowie grupy uzyskują dostęp przy użyciu ich poświadczeń firmowych. Zwiększa to poziom zabezpieczeń dzięki możliwości skonfigurowania automatycznego przenoszenia haseł, co podnosi bezpieczeństwo kont współdzielonych, ponieważ automatyczne tworzenie nowych, mocnych, skomplikowanych haseł w definiowanych odstępach czasu zmniejsza ryzyko nieuprawnionego wykorzystania firmowych kont społecznościowych.

Samoobsługowe żądania dostępu w usłudze Azure Active Directory

Ta wersja zapoznawcza umożliwia użytkownikom usługi Azure Active Directory wybieranie aplikacji z listy udostępnionej przez ich organizację i żądanie dostępu do nich w ramach procesu samoobsługowego. Ten proces pozwala uzyskiwać dostęp do wybranej aplikacji bezpośrednio lub za pomocą przepływu pracy zatwierdzania.

Mowa niestandardowa

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, słownictwo i hałas w tle.

Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Rozpoznawaj osoby mówiące lub używaj mowy jako metody uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania osoby mówiącej.

Dowiedz się więcej

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia. Po prostu przekaż kilka obrazów z etykietami i pozwól usłudze Custom Vision Service wykonać całą trudną pracę.

Dowiedz się więcej

Azure Lab Services

Usługa Azure Lab Services udostępnia zabezpieczone laboratoria w chmurze z możliwością ich współużytkowania na potrzeby szkoleń, programowania, testowania i innych scenariuszy. Utwórz swoje laboratorium w chmurze wirtualnej z systemem Windows lub Linux za pomocą szybkich i elastycznych funkcji konfiguracji.

Dowiedz się więcej

Azure Data Explorer

Wykonuj zapytania ad hoc względem terabajtów danych za pomocą usługi Azure Data Explorer — usługi błyskawicznego indeksowania i wykonywania zapytań, która pomaga w tworzeniu rozwiązań do złożonej analizy działających niemal w czasie rzeczywistym. Usługa Azure Data Explorer pozwala na szybkie identyfikowanie trendów, wzorców lub anomalii we wszystkich typach danych, w tym danych ze strukturą, z częściową strukturą lub bez struktury.

Dowiedz się więcej