Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Funkcje do testowania

Aby móc zapoznać się z Twoją opinią, usługa Azure oferuje następujące funkcje wersji zapoznawczej służące celom ewaluacyjnym. Platforma zapoznawcza może obejmować wersję zapoznawczą i wersję beta oraz inne funkcje, usługi, programy lub regiony udostępniane przed wydaniem. Wersje zapoznawcze podlegają ograniczonym lub odrębnym warunkom świadczenia usług, określonym w umowie oraz w dodatkowych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki ich użytkowania, które stanowią uzupełnienie zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania z systemu Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and you pay only for the resources you consume.

Learn more

Advisor

Azure Advisor is your personalized recommendation engine that helps you follow Azure best practices. It analyzes your Azure resource configuration and usage telemetry data and provides recommendations that will reduce your cost and improve performance, security and reliability of your applications.

Learn more

Azure Container Registry

Azure Container Registry is a place to store and manage container images for all types of container deployments (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). The Azure Container Registry provides local, network-close storage of your container images. You can benefit from using familiar and open source Docker CLI tools to push and pull images from Azure Container registry.

Learn more

Web Apps on Linux

Azure App Service provides default containers for versions of node.js and php that make it easy to quickly get up and running on the service. With our new container support, developers can create a customized container based on the defaults. For example, developers could create a container with specific builds of node.js and php that differ from the default versions provided by the service. This enables developers to use new or experimental framework versions that are not available in the default containers.

Learn more

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight is an enterprise-grade, open-source, streaming ingestion service that is cost-effective and easy to provision, manage, and use. This service enables you to build real-time solutions like IoT, fraud detection, click-stream analysis, financial alerts, and social analytics.

Learn more

Analysis Services

Usługi Azure Analysis Services stworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. A korzystając z aktualnych umiejętności, narzędzi i danych zespołu, możesz zyskać jeszcze więcej korzyści z już poczynionych inwestycji.

Dowiedz się więcej

Usługa Application Insights w programie Visual Studio

Usługa Application Insights w programie Visual Studio to kompleksowe rozwiązanie telemetryczne, które pomaga w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów oraz nieustannym ulepszaniu aplikacji sieci Web. Zostało ono zaprojektowane jako integralna część procesu opracowywania i udostępnia pełny wgląd w informacje na temat Twoich aplikacji (dostępność, wydajność i użycie) w czasie rzeczywistym. Możesz skorzystać z zaawansowanych narzędzi eksploracji danych, aby sprawnie radzić sobie z problemami — proaktywnie i reaktywnie. Pozwala też zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z aplikacji, a dzięki temu świadomie kierować inwestycje tam, gdzie mają one największe znaczenie.

Dowiedz się więcej

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dostosowanych alertów dotyczących rozliczeń, które pomagają monitorować działania rozliczeniowe dla kont systemu Azure i zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Usługa Customer Insights ułatwia angażowanie klientów, wspierając pracowników dzięki pochodzącym z gotowego rozwiązania szczegółowym danym z możliwością podejmowania odpowiednich działań. Zrezygnuj z użycia silosu organizacyjnego i połącz różne zestawy danych klientów, aby utworzyć dynamiczny, kompleksowy widok interakcji, zaangażowania i historii zakupów klientów.

Dowiedz się więcej

Analiza multimediów

Analiza multimediów Azure to kolekcja składników obsługujących mowę i informacje wizualne, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia działań za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie Usługi multimediów Azure, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Usługi Analizy multimediów są oferowane na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Dowiedz się więcej

Azure Monitor

Usługa Azure Monitor umożliwia monitorowanie i automatyczne skalowanie zasobów platformy Azure, generowanie dla nich alertów, a także korzystanie z dzienników na poziomie zasobów i usług w celu diagnozowania problemów w jednej centralnej lokalizacji.

Dowiedz się więcej

Testowanie wydajności aplikacji sieci Web i mobilnych platformy Azure

Teraz możesz przeprowadzić testy wydajności/obciążenia i zweryfikować zachowanie aplikacji pod obciążeniem. Wygeneruj tysiące użytkowników wirtualnych w różnych lokalizacjach na całym świecie, symulując dla aplikacji rzeczywisty ruch z całego globu. Publiczna wersja zapoznawcza tej funkcji umożliwia jej bezpłatne użycie.

Dowiedz się więcej

Kondycja zasobów Azure

Kondycja zasobów Azure to nowa usługa, która udostępnia informacje o kondycji poszczególnych zasobów platformy Azure oraz wskazówki umożliwiające rozwiązywanie problemów. Ma ona na celu skrócenie czasu poświęcanego przez klientów na rozwiązywanie problemów, a w szczególności czasu poświęcanego na sprawdzanie, czy problem został spowodowany przez aplikację czy przez zdarzenie na platformie Azure.

Dowiedz się więcej

Program R Server dla usługi HDInsight

Program R Server dla usługi HDInsight jest implementacją języka R z obsługą skalowania w poziomie zintegrowaną z klastrami usługi Hadoop i platformy Spark utworzonymi przy użyciu usługi HDInsight. Jest to implementacja języka R w 100 procentach typu „open-source” uruchamiana w chmurze.

Dowiedz się więcej

Szyfrowanie usługi Magazyn

Szyfrowanie usługi Magazyn dla magazynu Obiektów blob Azure ułatwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności w organizacji, automatycznie szyfrując Twój magazyn obiektów blob, w tym blokowe, stronicowe i dołączane obiekty blob. Magazyn Azure obsługuje całe szyfrowanie, odszyfrowanie i zarządzanie kluczami w całkowicie przezroczysty sposób. Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES, jednego z najsilniejszych szyfrów blokowych. Możesz włączyć tę funkcję tylko dla nowo tworzonych kont magazynu ARM i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Dowiedz się więcej

Macierz wirtualna magazynu StorSimple

Macierz wirtualna magazynu StorSimple oferuje zalety sprzętu StorSimple — magazyn podstawowy, migawki i ochronę danych przechowywanych poza siedzibą firmy dzięki hybrydowej integracji z platformą Azure — w formie maszyny wirtualnej. Macierz wirtualna magazynu StorSimple zapewnia elastyczność wdrażania dzięki obsłudze oprogramowania VMware i funkcji Hyper-V jako platform hostujących oraz natywnym protokołom iSCSI i SMB.

Dowiedz się więcej

Zasady dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz zasady dostępu warunkowego, które umożliwiają tworzenie reguł dostępu dla aplikacji połączonej z usługą Azure Active Directory na podstawie lokalizacji użytkownika i jego członkostwa w grupie. W przypadku bardziej poufnych aplikacji można przypisać bardziej rygorystyczne zasady, na przykład wymaganie usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) poza siecią firmową, natomiast w przypadku mniej poufnych aplikacji można ustawić mniej rygorystyczne zasady.

Dynamiczne członkostwo w grupie usługi Azure Active Directory

W tej wersji zapoznawczej administratorzy mogą ustawiać reguły dla każdej grupy usługi Azure Active Directory na podstawie atrybutów użytkownika (dział, kraj itp.) w celu dynamicznego definiowania ich członkostwa. Te grupy umożliwiają uzyskiwanie dostępu do aplikacji lub zasobów w chmurze oraz przypisywanie licencji do użytkowników.

Przenoszenie haseł usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory umożliwia przypisywanie współdzielonych kont aplikacji do grup. Jest to przydatne zwłaszcza w celu zarządzania dostępem do firmowych kont mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook lub LinkedIn. Prawdziwe hasło tych kont jest znane tylko administratorowi, natomiast pozostali członkowie grupy uzyskują dostęp przy użyciu ich poświadczeń firmowych. Zwiększa to poziom zabezpieczeń dzięki możliwości skonfigurowania automatycznego przenoszenia haseł, co podnosi bezpieczeństwo kont współdzielonych, ponieważ automatyczne tworzenie nowych, mocnych, skomplikowanych haseł w definiowanych odstępach czasu zmniejsza ryzyko nieuprawnionego wykorzystania firmowych kont społecznościowych.

Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Privileged Identity Management to nowa funkcja usługi Azure Active Directory — wersja Premium, która umożliwia wyszukiwanie, ograniczanie i monitorowanie uprzywilejowanych tożsamości oraz ich dostępu do zasobów, a także wymuszanie dostępu administracyjnego na żądanie w odpowiednim czasie w razie potrzeby. Ta nowa funkcja (obecnie oferowana w publicznej wersji zapoznawczej) jest dostępna w witrynie Microsoft Azure Portal.

Dowiedz się więcej

Samoobsługowe żądania dostępu w usłudze Azure Active Directory

Ta wersja zapoznawcza umożliwia użytkownikom usługi Azure Active Directory wybieranie aplikacji z listy udostępnionej przez ich organizację i żądanie dostępu do nich w ramach procesu samoobsługowego. Ten proces pozwala uzyskiwać dostęp do wybranej aplikacji bezpośrednio lub za pomocą przepływu pracy zatwierdzania.