Funkcje do testowania

Aby móc zapoznać się z Twoją opinią, usługa Azure oferuje następujące funkcje wersji zapoznawczej służące celom ewaluacyjnym. Platforma zapoznawcza może obejmować wersję zapoznawczą i wersję beta oraz inne funkcje, usługi, programy lub regiony udostępniane przed wydaniem. Wersje zapoznawcze podlegają ograniczonym lub odrębnym warunkom świadczenia usług, określonym w umowie oraz w dodatkowych postanowieniach dotyczących wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane, gdy Klient wyrazi zgodę na warunki ich użytkowania, które stanowią uzupełnienie zawartej przez Klienta umowy dotyczącej korzystania z systemu Azure.

Azure Availability Zones

Availability Zones are fault-isolated locations within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking. Availability Zones allow you to run mission-critical applications with high availability and fault tolerance to failures of entire datacenters. With Availability Zones, Azure provides the most comprehensive set of high availability and disaster recovery capabilities to meet your most demanding business continuity needs.

Learn more

Event Grid

Event Grid to w pełni zarządzana usługa routingu zdarzeń, która umożliwia łączenie logiki bezserwerowej ze zdarzeniami z wielu źródeł. Wyeliminuj sondowanie i twórz reaktywne aplikacje z niezawodnym dostarczaniem zdarzeń na ogromną skalę.

Dowiedz się więcej

Usługa Azure Bot

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy, and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and pay only for the resources you consume.

Dowiedz się więcej

Aplikacje sieci Web w systemie Linux

Usługa Azure App Service zapewnia domyślne kontenery dla wersji języków node.js i php, dzięki którym można szybko i prosto rozpocząć korzystanie z usługi. Obsługa nowych kontenerów umożliwia deweloperom tworzenie niestandardowych kontenerów opartych na rozwiązaniach domyślnych. Przykładowo deweloperzy mogą utworzyć kontener z konkretnymi kompilacjami w języku node.js i php, które będą różnić się od domyślnych rozwiązań zapewnianych przez usługę. Dzięki temu deweloperzy mogą używać nowych lub eksperymentalnych wersji struktur, które nie są dostępne w domyślnych kontenerach.

Dowiedz się więcej

Apache Kafka dla usługi HDInsight

Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest usługą pozyskiwania strumieniowego typu open source o klasie dostosowanej do użycia w przedsiębiorstwach. Usługa jest ekonomiczna oraz łatwa do aprowizacji, zarządzania i użytkowania. Ta usługa umożliwia kompilowanie rozwiązań w czasie rzeczywistym, np. rozwiązań IoT, wykrywania oszustw, analizy strumienia kliknięć, alertów finansowych i analityki społecznej.

Dowiedz się więcej

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility, and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools, and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Dowiedz się więcej

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń

Usługa alertu dotyczącego rozliczeń umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dostosowanych alertów dotyczących rozliczeń, które pomagają monitorować działania rozliczeniowe dla kont systemu Azure i zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej

Usługi poznawcze

<p>Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.</p>

Dowiedz się więcej

Container Instances

Łatwo uruchamiaj kontenery za pomocą jednego polecenia. Usługa Azure Container Instances umożliwia rozpoczęcie pracy w ciągu kilku sekund i obniżenie kosztów dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania na sekundę. Nie musisz uczyć się obsługi narzędzi aranżacji kontenerów — wystarczy działająca w chmurze aplikacja w kontenerze.

Dowiedz się więcej

Custom Decision Service

Twórz inteligentne systemy za pomocą chmurowego interfejsu API służącego do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Customer Insights helps you engage customers better by empowering your employees with actionable insights from a finished solution. Break organizational silos and bring together disparate customer data sets to create a dynamic 360-degree view of your customers’ interactions, engagement, and purchase history.

Dowiedz się więcej

Analiza multimediów

Analiza multimediów Azure to kolekcja składników obsługujących mowę i informacje wizualne, które ułatwiają organizacjom i przedsiębiorstwom przeprowadzanie analiz plików wideo prowadzących do podjęcia działań za pomocą zaawansowanej technologii uczenia maszynowego. Usługi Analizy multimediów Azure są hostowane na platformie usługi Azure Media Services, rozwiązania multimedialnego w chmurze na platformie Azure, które służy do kodowania, szyfrowania i przesyłania strumieniowego materiałów audio i wideo w skali, na żywo lub na żądanie (VOD). Usługi Analizy multimediów są oferowane na skalę przedsiębiorstwa, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i globalny zasięg, których potrzebują duże organizacje.

Dowiedz się więcej

Testowanie wydajności aplikacji sieci Web i mobilnych platformy Azure

Teraz możesz przeprowadzić testy wydajności/obciążenia i zweryfikować zachowanie aplikacji pod obciążeniem. Wygeneruj tysiące użytkowników wirtualnych w różnych lokalizacjach na całym świecie, symulując dla aplikacji rzeczywisty ruch z całego globu. Publiczna wersja zapoznawcza tej funkcji umożliwia jej bezpłatne użycie.

Dowiedz się więcej

Program R Server dla usługi HDInsight

Program R Server dla usługi HDInsight jest implementacją języka R z obsługą skalowania w poziomie zintegrowaną z klastrami usługi Hadoop i platformy Spark utworzonymi przy użyciu usługi HDInsight. Jest to implementacja języka R w 100 procentach typu „open-source” uruchamiana w chmurze.

Dowiedz się więcej

Szyfrowanie usługi Storage

Storage Service Encryption for Azure Blob storage helps you address organizational security and compliance requirements by automatically encrypting your Blob storage—including block blobs, page blobs, and append blobs. Azure Storage handles all the encryption, decryption, and key management in a totally transparent fashion. All data is encrypted using 256-bit AES encryption, one of the strongest block ciphers available. You can enable this feature on newly created ARM storage accounts, and there is no additional charge for enabling this feature.

Dowiedz się więcej

Zasady dostępu warunkowego usługi Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz zasady dostępu warunkowego, które umożliwiają tworzenie reguł dostępu dla aplikacji połączonej z usługą Azure Active Directory na podstawie lokalizacji użytkownika i jego członkostwa w grupie. W przypadku bardziej poufnych aplikacji można przypisać bardziej rygorystyczne zasady, na przykład wymaganie usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) poza siecią firmową, natomiast w przypadku mniej poufnych aplikacji można ustawić mniej rygorystyczne zasady.

Dynamiczne członkostwo w grupie usługi Azure Active Directory

W tej wersji zapoznawczej administratorzy mogą ustawiać reguły dla każdej grupy usługi Azure Active Directory na podstawie atrybutów użytkownika (dział, kraj itp.) w celu dynamicznego definiowania ich członkostwa. Te grupy umożliwiają uzyskiwanie dostępu do aplikacji lub zasobów w chmurze oraz przypisywanie licencji do użytkowników.

Przenoszenie haseł usługi Azure Active Directory

Azure Active Directory lets you assign shared application accounts to groups. This is particularly useful for managing access to company-owned social media accounts like Twitter, Facebook or LinkedIn. The real password for these accounts is known only to the administrator, while other members of the group use their work credentials to access them. This enhances security by letting you configure passwords to automatically roll over, which makes shared accounts more secure by automatically creating new, strong, complex passwords at an interval that you define, minimizing the risk that company-owned social media accounts will be exploited.

Zarządzanie uprzywilejowanymi tożsamościami usługi Azure Active Directory

Privileged Identity Management, a new feature of Azure Active Directory Premium, lets you discover, restrict, and monitor privileged identities and their access to resources, and also enforce on-demand, just-in-time administrative access when needed. Access this new capability, currently available in public preview, through the Microsoft Azure portal.

Dowiedz się więcej

Samoobsługowe żądania dostępu w usłudze Azure Active Directory

Ta wersja zapoznawcza umożliwia użytkownikom usługi Azure Active Directory wybieranie aplikacji z listy udostępnionej przez ich organizację i żądanie dostępu do nich w ramach procesu samoobsługowego. Ten proces pozwala uzyskiwać dostęp do wybranej aplikacji bezpośrednio lub za pomocą przepływu pracy zatwierdzania.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly—on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want like high-availability, security, and recovery built-in, at no extra cost.

Dowiedz się więcej

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL to zarządzana usługa bazy danych służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji, która pozwala wdrożyć bazę danych PostgreSQL w ciągu kilku minut i skalować ją na bieżąco — w środowisku chmury, któremu możesz zaufać.

W ramach całościowych modelów cenowych uzyskujesz dostęp do wszystkich potrzebnych możliwości, takich jak wysoka dostępność, zabezpieczenia i funkcje odzyskiwania, które są wbudowane i nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej

Bing Custom Search

Usługa Bing Custom Search to łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników.

Dowiedz się więcej

Indeksator wideo

Szybkie prowadzenie analiz materiałów wideo za pomocą sztucznej inteligencji indeksatora wideo. Wykrywanie słów, identyfikowanie twarzy i emocji oraz tworzenie przepływów pracy.

Dowiedz się więcej

Interfejs API rozpoznawania emocji

Interfejs API rozpoznawania emocji rozpoznaje mimikę twarzy na obrazach lub w filmie wideo i zwraca podsumowanie emocji. Wykrywane emocje to złość, pogarda, obrzydzenie, strach, szczęście, obojętność, smutek i zaskoczenie.

Dowiedz się więcej

Interfejs API wideo

Inteligentne przetwarzanie wideo zapewnia stabilne wyjście wideo, wykrywa ruch, tworzy inteligentne miniatury oraz wykrywa i śledzi twarze.

Dowiedz się więcej

Custom Speech Service

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, słownictwo i hałas w tle.

Dowiedz się więcej

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Rozpoznawaj osoby mówiące lub używaj mowy jako metody uwierzytelniania za pomocą interfejsu API rozpoznawania osoby mówiącej.

Dowiedz się więcej

Language Understanding Intelligent Service

Kompiluj własne modele językowe, które umożliwiają aplikacjom i botom zrozumienie poleceń i podejmowanie odpowiednich działań. Usługa Language Understanding Intelligent Service ułatwia aplikacji komunikowanie się w sposób używany podczas rozmowy przez ludzi.

Dowiedz się więcej

Interfejs API analizy językowej

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing, and to access part-of-speech tagging and parsing.

Dowiedz się więcej

Interfejs API analizy tekstu

Wykrywaj opinie, wyrażenia kluczowe, tematy i język w tekście. Poznaj opinie o tekście — pozytywne lub negatywne. Zidentyfikuj tematy i wyrażenia kluczowe, a następnie określ język używany w tekście.

Dowiedz się więcej

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystaj z najnowocześniejszych interfejsów API do modelowania językowego, aby automatyzować różne standardowe zadania języka naturalnego, w tym dzielenie wyrazów, prawdopodobieństwa łączne, prawdopodobieństwa warunkowe i dokańczanie następnego wyrazu.

Dowiedz się więcej

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Biorąc pod uwagę określony akapit w dokumencie, usługa Entity Linking Intelligence Service rozpozna i określi każdy osobny podmiot na podstawie kontekstu.

Dowiedz się więcej

Knowledge Exploration Service

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pomocą danych wejściowych języka naturalnego.

Dowiedz się więcej

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne pytania i odpowiedzi, po których łatwo się poruszać.

Dowiedz się więcej

Interfejs API zaleceń

Tworzenie prognoz dotyczących preferencji klientów i zwiększanie możliwości odnajdywania wykazu. Skompilowany przy użyciu usługi Azure Machine Learning interfejs API zaleceń używa danych klienta, aby oferować zalecane elementy klientom i zwiększać współczynniki konwersji.

Dowiedz się więcej

Custom Vision Service

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia. Po prostu przekaż kilka obrazów z etykietami i pozwól usłudze Custom Vision Service wykonać całą trudną pracę.

Dowiedz się więcej

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing

Bing Entity Search API can help you enrich your app with the knowledge of the web. It lets you access the ever-growing Bing Knowledge Graph to get primary details about billions of real world entities like people, places, movies, books, things, and local businesses.

Dowiedz się więcej