Přeskočit na hlavní obsah

Co je edge architektura?

Edge computing je distribuovaná výpočetní architektura, která umožňuje zařízením IoT rychle zpracovávat data a reagovat na data na hranici sítě

Vysvětlení edge cloud computingu

Hraniční architektura umožňuje zařízením na vzdálených místech zpracovávat data na „hranici“ sítě, a to buď na vlastním zařízení nebo na místním serveru. A když je třeba data zpracovat v centrálním datacentru, přenáší se pouze nejdůležitější data. Tím se minimalizuje latence.

Proč firmy používají hraniční architekturu?

Firmy využívají hraniční architekturu ke zlepšení doby odezvy u svých vzdálených zařízení a k získání obsáhlejších a aktuálnějších informací z dat zařízení. Hraniční architektura umožňuje provádění výpočtů v reálném čase v místech, kde by to za normálních okolností nebylo možné, a snižuje přetížení sítí a datacenter, která podporují hraniční zařízení.

Bez používání hraniční architektury by obrovský objem dat generovaný hraničními zařízeními zahltil většinu dnešních podnikových sítí a měl by negativní dopad na všechny operace v dané síti. Náklady na IT by mohly prudce vzrůst. Nespokojení zákazníci by mohli přejít jinam. Mohlo by dojít k poškození cenných strojů nebo k jejich nižší produktivitě. Ale především by mohla být ohrožena bezpečnost pracovníků v odvětvích, která se spoléhají na inteligentní senzory zajišťující jejich bezpečnost.

Jak hraniční architektura funguje?

Aby inteligentní aplikace a senzory IoT mohly fungovat v reálném čase, řeší hraniční architektura tři vzájemně související problémy:

 • Připojení zařízení k síti ze vzdáleného místa.
 • Pomalé zpracování dat kvůli síťovým nebo výpočetním omezením.
 • Hraniční zařízení způsobující problémy se šířkou pásma sítě.

Pokroky v síťových technologiích, jako je bezdrátová síť 5G, umožnily řešit tyto výzvy v globálním, komerčním měřítku. Sítě 5G dokáží zpracovávat obrovské objemy dat – přenášených do zařízení a datacenter a z nich – téměř v reálném čase. (Existuje dokonce bezdrátová síť, která využívá kryptoměnu k tomu, aby motivovala uživatele k rozšíření pokrytí hůře dostupných oblastí.)

Pokroky v bezdrátových technologiích jsou však jen částí řešení, jak zajistit, aby edge computing fungoval ve velkém měřítku. Pro snížení latence a získávání výsledků v reálném čase je také důležitý selektivní výběr dat, která mají být zahrnuta a vyloučena z datových proudů v sítích.

Příklad edge computingu:

Bezpečnostní kamera ve vzdáleném skladu využívá umělou inteligenci k identifikaci podezřelé aktivity a odesílá do hlavního datacentra pouze tato konkrétní data k okamžitému zpracování. Kamera tedy nezatěžuje síť 24 hodin denně neustálým odesíláním všech záznamů, ale odesílá pouze relevantní videoklipy. Tím se uvolní šířka pásma sítě a výpočetní prostředky společnosti pro jiné účely.

Další případy použití edge cloud computingu:

 • Maloobchodní prodejna vzdálená 1 000 kilometrů od hlavního datacentra společnosti používá k okamžitému zpracování plateb bezdrátová prodejní zařízení.
 • Ropná plošina uprostřed oceánu využívá senzory IoT a umělou inteligenci k rychlé detekci poruch zařízení dříve, než dojde ke zhoršení stavu.
 • Zavlažovací systém na vzdáleném poli upravuje množství používané vody v reálném čase na základě detekce vlhkosti půdy.

Proč je hraniční architektura důležitá?

Hraniční architektura přináší velké výhody, od bezpečnosti na pracovišti až po zabezpečení a produktivitu:

Efektivnější provoz. Hraniční architektura pomáhá podnikům optimalizovat jejich každodenní provoz rychlým zpracováním velkých objemů dat v místních pracovištích, kde jsou tato data shromažďována, nebo v jejich blízkosti. To je efektivnější než odesílání všech shromážděných dat do centralizovaného cloudu nebo primárního datacentra vzdáleného několik časových pásem, což by způsobovalo nadměrná zpoždění v síti a problémy s výkonem.

Rychlejší doba odezvy. Edge computing obchází centralizovaná umístění cloudu a datacenter a umožňuje společnostem rychleji a spolehlivěji zpracovávat data v reálném čase nebo téměř v reálném čase. Vezměme si například latenci dat, slabá místa v síti a sníženou kvalitu dat, což by mohlo nastat při současném odesílání informací z tisíců senzorů, kamer nebo jiných inteligentních zařízení do centrály najednou. Místo toho edge computing umožňuje zařízením na hranici sítě nebo v její blízkosti okamžitě upozorňovat klíčové pracovníky a zařízení na mechanické poruchy, bezpečnostní hrozby a další kritické události, aby bylo možné rychle podniknout příslušnou akci.

Vyšší produktivita zaměstnanců. Hraniční architektura umožňuje podnikům rychleji poskytovat data, která pracovníci potřebují k nejefektivnějšímu plnění svých pracovních povinností. Na „inteligentních“ pracovištích, která využívají automatizaci a prediktivní údržbu, udržuje hraniční architektura zařízení, která pracovníci potřebují, v bezproblémovém provozu, bez přerušení a chyb, kterým lze snadno předcházet.

Lepší bezpečnost práce. V pracovních prostředích, kde může vadné zařízení nebo změna pracovních podmínek způsobit zranění nebo i závažnější následky, můžou senzory IoT a hraniční architektura pomoct zajistit bezpečnost lidí. Například na ropných plošinách na moři, u ropovodů a dalších případech vzdáleného využití v průmyslu může prediktivní údržba a data analyzovaná v reálném čase na místě nebo v blízkosti zařízení pomoct zvýšit bezpečnost pracovníků a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Fungování na vzdálených místech. Hraniční architektura usnadňuje využívání dat shromažďovaných na vzdálených místech, kde je internetové připojení nestálé nebo kde je omezená šířka pásma sítě – například na palubě rybářské lodi v Beringově moři nebo na vinici na italském venkově. Provozní data, jako je kvalita vody nebo půdy, můžou být neustále monitorována senzory a na jejich základě je v případě potřeby možné podniknout příslušnou akci. Jakmile je připojení k internetu k dispozici, lze relevantní data přenést do centrálního datacentra ke zpracování a analýze.

Vyšší zabezpečení. Pro podniky představuje bezpečnostní riziko přidání tisíců senzorů a zařízení připojených k internetu do sítě skutečný problém. Hraniční architektura pomáhá toto riziko zmírnit tím, že podnikům umožňuje zpracovávat data místně a ukládat je offline. Tím se snižuje objem dat přenášených po síti a podniky jsou méně zranitelné bezpečnostními hrozbami.

Suverenita dat. Při shromažďování, zpracovávání, ukládání a ostatním používání zákaznických dat musí organizace dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů platné v dané zemi nebo oblasti, kde jsou tyto údaje shromažďovány nebo ukládány – například Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropské unii. Přesun dat do cloudu nebo do primárního datacentra v zahraničí může dodržování předpisů o suverenitě dat ztížit, ale díky hraniční architektuře můžou firmy zajistit dodržování místních předpisů o suverenitě dat tím, že data zpracovávají a ukládají poblíž místa, kde byla shromážděna.

Nižší náklady na IT. Díky hraniční architektuře můžou podniky optimalizovat své náklady na IT tím, že data zpracovávají lokálně místo v cloudu. Kromě toho, že firmy minimalizují náklady na zpracování a ukládání dat v cloudu, snižuje používání hraniční architektury náklady na přenos tím, že vyřazuje nepotřebná data v místě jejich shromažďování nebo v jeho blízkosti.

Hardware a sítě pro hraniční architekturu

V případě hraniční architektury je většina výpočetního výkonu fyzicky umístěna v místě shromažďování dat nebo v jeho blízkosti. Hardware hraniční architektury se často skládá z těchto fyzických komponent:

Hraniční zařízení zahrnují inteligentní kamery, teploměry, roboty, drony, senzory vibrací a další zařízení IoT. Ačkoli některá zařízení mají integrované výpočetní, paměťové a úložné schopnosti, neplatí to pro všechna zařízení.

Procesory jsou jednotky CPU, GPU a přidružená paměť zajišťující funkci výpočetních systémů hraniční architektury. Například čím větší výkon procesoru (CPU) hraniční výpočetní systém má, tím rychleji může provádět úlohy a tím více pracovních úloh může podporovat.

Clustery/servery jsou skupiny serverů, které zpracovávají data v hraniční lokalitě, například ve výrobní hale nebo v rybářství. Hraniční clustery/servery mají často za úkol provozovat podnikové aplikace, podnikové úlohy a sdílené služby organizace.

Brány jsou hraniční clustery/servery, které provádí zásadní síťové funkce, jako je povolení bezdrátového připojení, ochrana pomocí bran firewall a zpracování a přenos dat hraničních zařízení.

Směrovače jsou hraniční zařízení, která propojují sítě. Hraniční směrovač se může například používat k propojení podnikových sítí LAN se sítí WAN nebo internetem.

Přepínače, které se také označují jako přístupové uzly, propojují několik zařízení a vytváří tak síť.

Uzly je souhrnný termín, který se používá pro označení zařízení, serverů a bran hraniční architektury, díky kterým tato architektura funguje.

Jaké jsou některé charakteristiky hardwaru pro edge computing

Hardware pro edge computing musí být odolný a spolehlivý. Toto vybavení musí často odolávat extrémnímu počasí, prostředí a mechanickému namáhání. Často musí splňovat zejména následující:

Bez ventilátoru a bez odvětrávání. Vzhledem k tomu, že spolehlivost je klíčová, zejména v odvětvích, kde poruchy zařízení můžou zastavit výrobu a ohrozit pracovníky, musí být hraniční hardware uzavřen před prachem, nečistotami, vlhkostí a dalšími látkami, které by ho mohly ohrozit.

Tepelná odolnost. Hardware hraniční architektury je často umístěn venku v mrazivém, parném nebo vlhkém klimatu. Někdy je dokonce umístěn pod vodou. Schopnost odolávat teplotám pod bodem mrazu a teplotám blízkým teplotě varu je v mnoha případech nutností.

Odolnost proti náhlým pohybům. Hardware musí být schopný odolávat vibracím a otřesům způsobeným stroji nebo přírodními živly. Je nezbytné, aby byly tyto komponenty konstruovány bez ventilátorů, kabelů a dalších vnitřních součástí, které se můžou snadno uvolnit nebo rozbít.

Malé rozměry. U hraničních počítačů jsou důležité kompaktní rozměry. Často se musí vejít do stísněných prostor. Příkladem jsou inteligentní kamery umístěné na stěnách, policích a stropech a inteligentní teploměry v přepravních krabicích.

Rozsáhlý prostor úložiště. Hraniční počítače, které shromažďují velké objemy dat z hraničních zařízení, můžou vyžadovat značný prostor datového úložiště. Musí být také schopné rychle přistupovat k velkému množství dat a přenášet je.

Kompatibilita s novým i starším vybavením. Počítače pro edge computing, zejména ty, které se používají ve výrobním nebo továrním prostředí, mají obvykle řadu vstupních/výstupních portů včetně portů USB, COM, Ethernet a portů pro všeobecné použití. Díky tomu je lze propojovat s novým i starším výrobním vybavením, stroji, zařízeními, senzory a alarmy.

Více možností připojení. Hraniční počítače obvykle podporují bezdrátové i kabelové připojení. Díky tomu, pokud se na vzdáleném komerčním místě, například na farmě nebo na lodi na moři, není možné připojit k internetu bezdrátově, se může počítač přesto připojit k internetu a přenášet data.

Schopnost podporovat několik typů vstupního napájení. Hraniční počítače často podporují různé druhy vstupního napájení, aby se přizpůsobily řadě různých napájecích vstupů, se kterými se můžou setkat na vzdálených místech. Vyžadují také funkce ochrany proti proudovému nárazu, přepěťové ochrany a ochrany napájení, které pomáhají předcházet elektrickým škodám.

Ochrana před kybernetickými útoky. Hraniční zařízení, která správci sítě často nemůžou spravovat tak důsledně jako místní a cloudová zařízení, bývají zranitelnější vůči aktérům se zlými úmysly. Aby je bylo možné chránit před malwarem a dalšími kybernetickými útoky, musí být hraniční zařízení vybavena nástroji pro zabezpečení, jako jsou brány firewall a systémy detekce narušení sítě.

Odolnost proti úmyslnému poškození. Protože se zařízení hraniční architektury často používají na vzdálených místech, kde je nelze konzistentně monitorovat, musí být navržená tak, aby byla zabezpečená proti krádeži, vandalismu a neoprávněnému fyzickému přístupu.

Cloud computing vs. edge computing vs. fog computing

Edge computing a fog computing jsou zprostředkující výpočetní technologie, které pomáhají přesouvat data shromážděná zařízeními IoT ve vzdálených umístěních do firemního cloudu. Pojďme se podívat, jak se edge computing liší od fog computingu a cloud computingu a jak tyto tři fungují společně:

Cloud computing umožňuje firmám ukládat, zpracovávat a jinak pracovat s daty na vzdálených serverech hostovaných přes internet. Komerční poskytovatelé cloud computingu jako Microsoft Azure nabízí digitální výpočetní platformy a balíčky služeb, které společnosti můžou využívat ke snižování nebo odstraňování fyzické IT infrastruktury a souvisejících nákladů. Cloud computing také umožňuje organizacím poskytovat zaměstnancům bezpečné možnosti práce na dálku, snadněji škálovat data a aplikace a využívat výhody IoT.

Hraniční architektura umožňuje zachytávat, zpracovávat a analyzovat data na nejvzdálenějších místech sítě organizace – na „hranici“. To umožňuje organizacím a odvětvím pracovat s urgentními daty v reálném čase, někdy dokonce bez nutnosti komunikace s primárním datacentrem, a často tak, že se do primárního datacentra odesílají pouze nejvíce relevantní data k rychlejšímu zpracování. To chrání primární výpočetní prostředky, jako jsou cloudové sítě, před zahlcením nerelevantními daty, což snižuje latenci celé sítě. Snižuje to také náklady na síť.

Jako příklad si můžeme představit ropnou vrtnou plošinu uprostřed oceánu. Senzory, které sledují informace, jako je hloubka vrtu, povrchový tlak a průtok kapaliny, můžou pomoct udržet hladký chod strojů na plošině a přispět k bezpečnosti pracovníků a prostředí. Aby to zbytečně nezpomalovalo síť, odesílají senzory po síti pouze data o důležitých potřebách údržby, poruchách zařízení a podrobnosti o bezpečnosti pracovníků, což umožňuje identifikovat problémy a reagovat na ně téměř v reálném čase.

Fog computing umožňuje dočasně ukládat a analyzovat data ve výpočetní vrstvě mezi cloudem a hraničními zařízeními pro případy, kdy není možné zpracovávat hraniční data kvůli výpočetním omezením hraničních zařízení.

Ze zařízení fog computingu je možné relevantní data odeslat na cloudové servery k dlouhodobějšímu uložení a účelům budoucí analýzy a využití. Tím, že se z hraničních zařízení neodesílají ke zpracování do centrálního datacentra všechna data, umožňuje fog computing společnostem částečně snížit zatížení cloudových serverů, což pomáhá optimalizovat efektivitu IT.

Představte si například společnost spravující budovy, která používá inteligentní zařízení k automatizaci regulace teploty, větrání, osvětlení, požárních sprinklerů a požárních a bezpečnostních alarmů ve všech svých budovách. Místo toho, aby všechny tyto senzory neustále přenášely data do hlavního datového centra, má společnost v řídicí místnosti každé budovy server, který řeší okamžité problémy a odesílá agregovaná data do hlavního datacentra pouze tehdy, když síťový provoz a výpočetní prostředky mají nadbytečnou kapacitu. Tato vrstva „fog computingu“ umožňuje této společnosti maximalizovat efektivitu IT bez negativního dopadu na výkon.

Je důležité zmínit, že hraniční architektura není závislá na fog computingu. Fog computing je pouze další možností, která může firmám pomoct získat větší rychlost, výkon a efektivitu v určitých scénářích hraniční architektury.

Případy použití a příklady hraniční architektury

Zařízení IoT a edge computing rychle mění způsob, jakým jednotlivá odvětví po celém světě pracují s daty. Dále jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších způsobů využití edge computingu v podnikání:

Edge computing pro firemní pobočky. Inteligentní zařízení a senzory snižují množství prostředků potřebných k provozování sekundárních poboček společností. Jako příklad si můžeme vzít kontrolní čidla vytápění, vzduchotechniky a klimatizace připojené k internetu, senzory zjišťující, kdy je potřeba opravit kopírky, a bezpečnostní kamery. Tím, že se do primárního datacentra společnosti odesílají pouze nejdůležitější upozornění týkající se zařízení, pomáhá edge computing předcházet přetížení serverů a prodlevám a zároveň výrazně zlepšuje dobu reakce na problémy zařízení.

Edge computing ve výrobě . Senzory ve výrobních halách lze používat k monitorování zařízení kvůli běžné údržbě a poruchám a k zajištění bezpečnosti pracovníků. Kromě toho můžou inteligentní zařízení v továrnách a skladech zvýšit produktivitu, snížit výrobní náklady a zajistit kontrolu kvality. Uchovávání dat a analýz ve výrobní hale místo jejich odesílání do centralizovaného datacentra může pomoct vyhnout se nákladným a potenciálně nebezpečným zpožděním.

Edge computing v energetce. Energetické a distribuční společnosti používají senzory IoT a edge computing ke zvyšování efektivity, automatizaci energetické sítě, zjednodušení údržby a vyrovnání nedostatků v síťovém připojení na vzdálených místech. Stožáry elektrického vedení, větrné farmy, ropné plošiny a další vzdálené zdroje energie můžou být vybaveny zařízeními IoT, která dokáží odolávat nepříznivému počasí a dalším vlivům prostředí. Tato zařízení můžou zpracovávat data v místě nebo v blízkosti energetického zdroje a do hlavního datového centra odesílat pouze nejrelevantnější data. V ropném a plynárenském odvětví poskytují senzory IoT a edge computing zásadní bezpečnostní upozornění v reálném čase, které upozorňují klíčové odpovědné pracovníky na nutné opravy a nebezpečné poruchy zařízení, které by mohly vést k výbuchům nebo jiným katastrofám.

Edge computing v zemědělství. Edge computing může pomáhat zvyšovat efektivitu a výnosy v zemědělství. IoT senzory a drony odolné povětrnostním vlivům můžou zemědělcům pomáhat sledovat teplotu a výkon zařízení, analyzovat půdu, světlo a další data o prostředí, optimalizovat množství vody a živin používaných u plodin a efektivněji načasovat sklizeň. Edge computing umožňuje nákladově efektivnější využití technologie IoT i ve vzdálených místech s omezeným síťovým připojením.

Edge computing v maloobchodu. Velké společnosti v oblasti maloobchodu často shromažďují obrovské objemy dat v jednotlivých prodejnách. Pomocí edge computingu můžou maloobchodníci získávat podrobnější obchodní informace a reagovat na ně v reálném čase. Maloobchodníci můžou například shromažďovat data o návštěvnosti, sledovat počty prodejních míst a monitorovat úspěšnost propagačních kampaní ve všech svých prodejnách a využívat tato místní data k efektivnějšímu řízení zásob a přijímání rychlejších a informovanějších obchodních rozhodnutí.

Edge computing ve zdravotnictví. Možnosti využití edge computingu ve zdravotnictví jsou velké. Teplotní senzory dodávané s vakcínami můžou pomoct zajistit jejich integritu v celém dodavatelském řetězci. Domácí zdravotnická zařízení, jako jsou inteligentní přístroje CPAP a monitory srdeční činnosti, můžou shromažďovat data o pacientech a odesílat příslušné informace pacientovu lékaři a do zdravotnické sítě. Nemocnice se můžou lépe starat o pacienty díky využívání technologie IoT ke sledování životních funkcí pacientů a k přesnějšímu sledování polohy zařízení, jako jsou invalidní vozíky a mobilní lůžka.

Edge computing pro autonomní vozidla. U samořiditelných osobních automobilů, taxíků, dodávek a nákladních vozidel není téměř žádný prostor pro chyby. Edge computing umožňuje okamžitě a správně reagovat na dopravní signály, stav vozovky, překážky, chodce a ostatní vozidla v reálném čase.

Služby hraniční architektury

S tím, jak se používání edge computingu rozšiřuje, roste i počet typů souvisejících služeb, které podporují její používání. Dnešní služby edge computingu výrazně přesahují rámec pouhých zařízení a sítí a zahrnují řešení pro následující oblasti:

 • Spouštění umělé inteligence, analytiky a dalších firemních funkcí na zařízeních IoT.
 • Konsolidace dat edge computingu a eliminace datových sil.
 • Vzdálené nasazení, správa a zabezpečení úloh edge computingu.
 • Optimalizace nákladů na provoz řešení edge computingu.
 • Umožnění zařízením rychleji reagovat na místní změny.
 • Zajištění spolehlivého provozu zařízení po delší době v režimu offline.

Nejnovější řešení zahrnují služby, které pomáhají začlenit používání edge coputingu do běžných technologií, jako jsou databáze, operační systémy, kybernetická bezpečnost, blockchainový registr a správa infrastruktury.

Příklady služeb hraniční architektury od Microsoftu:

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Azure Stack Edge

Přenesení výpočetního výkonu, úložiště a inteligentních nástrojů Azure do hraniční architektury pomocí zařízení spravovaných službou Azure

Azure FXT Edge Filer

Podpora úloh prostředí HPC pomocí řešení pro optimalizaci hybridního úložiště

Azure SQL Edge

Získání datových přehledů v reálném čase pro servery, brány a zařízení IoT

Azure Data Box

Rychlý a nákladově efektivní přesun uložených nebo zpracovávaných dat do Azure a hraniční architektury

Azure Network Function Manager

Nasazení a správa síťových funkcí 5G a SD-WAN na hraničních zařízeních

Windows pro IoT

Vytváření inteligentních hraničních řešení s vývojářskými nástroji, podporou a zabezpečením podnikové úrovně

Avere vFXT for Azure

Spouštění úloh založených na souborech a s vysokým výkonem v cloudu

Azure Front Door

Získejte rychlé, spolehlivé a lépe zabezpečené doručování cloudového obsahu s inteligentní ochranou proti hrozbám

Azure confidential ledger

Ukládání nestrukturovaných metadat do blockchainu pomocí spravované služby s rozhraním REST API

Azure Sphere

Zabezpečené připojení zařízení využívajících MCU z křemíku do cloudu

Poznámka k umělé inteligenci a analytickým službám hraniční architektury

Umělá inteligence a analytické služby pro hraniční zařízení jsou obzvláště užitečné pro zlepšení automatizace, produktivity, údržby a bezpečnosti. Tady je jen jeden příklad: nasazení prediktivních modelů do továrních kamer může pomoct detekovat problémy s kontrolou kvality a bezpečností. V tomto případě dané řešení vygeneruje upozornění a zpracuje data místně, aby bylo možné provést okamžitou akci, nebo data před provedením akce odešle do cloudu k okamžité analýze.

Získejte další zdroje informací o edge computingu.

Nejčastější dotazy

 • Hraniční architektura je síťová technologie, která umožňuje zařízením na vzdálených místech zpracovávat data a provádět akce v reálném čase. Funguje tak, že minimalizuje latenci sítě tím, že většinu dat zpracovává na hranici“ sítě – například samotným zařízením nebo blízkým serverem – a do hlavního datacentra odesílá pouze nejvíce relevantní data k téměř okamžitému zpracování.

  Další informace

 • Edge cloud computing je jiné označení pro hraniční architekturu – oba pojmy znamenají totéž: umožnit zařízením na vzdálených místech zpracovávat data a provádět akce v reálném čase díky minimalizaci latence sítě.

  Další informace

 • Technologie hraniční architektury zahrnuje síťová řešení a hardware umožňující fungování inteligentních zařízení ve vzdálených nebo náročných prostředích bez nutnosti úplného připojení k centrální síti. Síťová řešení zahrnují technologie, jako je 5G, a řešení, která pomáhají snižovat latenci tím, že minimalizují množství dat odesílaných po síti. Mezi běžná hraniční zařízení patří kamery, senzory, servery, procesory, přepínače a směrovače, které se přes síť připojují k centrálnímu datacentru. V mnoha případech používají hraniční zařízení místně umělou inteligenci a do primárního datacentra odesílají pouze některá důležitá data k dalšímu zpracování..

  Další informace

 • Hraniční architektura se často používá v místech, jako jsou výrobní haly, maloobchodní prodejny, přepravní kontejnery, nemocnice, staveniště, energetické sítě a farmy – a dokonce i na mezinárodní vesmírné stanici – kde zařízení nebo senzory potřebují pracovat v reálném čase, ale mají jen omezené možnosti připojení k primárnímu datacentru. Umožňuje podnikům dělat věci, jako je používání senzorů k zajištění bezpečného a efektivního provozu strojů, zjišťování, kdy jsou zásoby v regálech obchodů malé, ke zvyšování nebo snižování míry zavlažování na farmách na základě vlhkosti půdy a zjišťování, kdy můžou být pracovníci v nebezpečí.

  Další informace

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure