Virtual Network

Prywatna sieć w chmurze

Klienci korzystający z usługi Virtual Network

  • telenor
  • Avanade, Inc
  • Wellmark
  • Blink Box

Zwiększanie bezpieczeństwa i izolacji

Usługa Azure Virtual Network udostępnia odizolowane i dobrze zabezpieczone środowisko, w którym można uruchamiać maszyny wirtualne i aplikacje. Używaj prywatnych adresów IP oraz definiuj podsieci, zasady kontroli dostępu i nie tylko. Używaj usługi Virtual Network, aby traktować platformę Azure jak własne centrum danych.

Globalny zasięg, na którym możesz polegać

Ruch między zasobami platformy Azure, czy to w jednym regionie, czy w wielu, nie opuszcza sieci platformy Azure — ruch w obrębie platformy Azure nie przechodzi przez Internet. Na platformie Azure ruch na potrzeby komunikacji SQL, magazynu oraz między maszynami wirtualnymi płynie wyłącznie przez sieć platformy Azure niezależnie od źródłowego i docelowego regionu platformy Azure. Ruch między sieciami wirtualnymi w różnych regionach również odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci platformy Azure.

Tworzenie zaawansowanych topologii sieci

W sieci wirtualnej uruchamiaj ulubione wirtualne urządzenia sieciowe (optymalizatory sieci WAN, moduły równoważenia obciążenia, zapory aplikacji) oraz określaj przepływy ruchu, co pozwala Ci projektować sieć z zachowaniem większej kontroli.

Rozszerzanie własnego centrum danych przy użyciu chmury

Za pomocą usługi Virtual Network możesz rozszerzać lokalne środowisko IT do chmury w sposób podobny do konfigurowania zdalnego oddziału i nawiązywania z nim połączenia. Masz możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia z siecią wirtualną — możesz wybrać sieć VPN IPSec lub połączenie prywatne za pomocą usługi Azure ExpressRoute.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Używaj usługi Virtual Network, aby tworzyć hybrydowe aplikacje w chmurze, które bezpiecznie łączą się z lokalnym centrum danych. Dzięki temu aplikacja sieci Web platformy Azure może korzystać z lokalnej bazy danych SQL Server lub uwierzytelniać klientów za pomocą lokalnej usługi Azure Active Directory.

Rozwiązania IaaS i PaaS: razem lepiej

Używaj usługi Virtual Network, aby tworzyć usługi, które korzystają z usług platformy Azure w chmurze i usługi Azure Virtual Machines. Ról sieci Web platformy Azure można użyć jako frontonu, a na maszynach wirtualnych umieścić bazy danych zaplecza. Połącz rozwiązania „platforma jako usługa” (PaaS) i „infrastruktura jako usługa” (IaaS) w sieci wirtualnej, aby uzyskać większą elastyczność i skalowalność podczas tworzenia aplikacji.

Korzystanie z odpowiedniego rozwiązania sieciowego

Wyszukaj popularne urządzenia sieciowe, moduły równoważenia obciążenia oraz rozwiązania do zarządzania zaporą i ruchem w portalu Azure Marketplace i korzystaj z nich.

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta usługi Virtual Network