Przejdź do głównej zawartości

Oferta startowa platformy Microsoft Azure dla studentów

Oferta Microsoft Azure for Students Starter ułatwia rozpoczęcie programowania w chmurze, zapewniając bezpłatny dostęp do potrzebnych produktów*. Zarejestruj się tutaj. Dzięki tej korzyści zyskujesz dostęp do warstwy bezpłatnej obejmującej następujące usługi Azure:

  • Azure App Services. W pełni zarządzane usługi w chmurze umożliwiające tworzenie i wdrażanie aplikacji natywnych i internetowych w ciągu kilku minut. Używaj technologii, którą lubisz: ASP.NET, Java, PHP, Node.js lub Python. Możesz dodawać różne podstawowe usługi aplikacji, takie jak uwierzytelnianie, integracja z sieciami społecznościowymi i synchronizacja danych offline, bez względu na to, czy dana aplikacja działa w systemie Windows 10, iOS, czy Android. Skonfiguruj przepływy pracy ciągłej integracji i wdrażania z użyciem rozwiązania VSO, GitHub, TeamCity, Hudson lub Bitbucket, co umożliwi automatyczne kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji internetowych po każdym pomyślnym zaewidencjonowaniu kodu lub przeprowadzeniu testów integracji.
  • Azure Functions. Pisz proste funkcje bezserwerowe w dowolnie wybranym języku programowania, aby uruchamiać kod na żądanie bez martwienia się o infrastrukturę.
  • Notification Hubs. Zapewnij stałą komunikację między aplikacją i jej użytkownikami, umożliwiając wysyłanie mobilnych powiadomień push dostosowanych do grupy docelowej, języka i lokalizacji z wykorzystaniem dowolnego zaplecza i głównych platform urządzeń przenośnych.
  • Baza danych MySQL udostępniana przez funkcję bazy danych MySQL w aplikacji. Zapewnia natywną obsługę środowiska MySQL w usługach Web Apps. Wdrażaj rozwiązania CMS, takie jak WordPress, Joomla i inne, lub aplikacje niestandardowe z obsługą bazy danych MySQL.
  • Application Insights. Szczegółowa diagnostyka i analiza danych telemetrycznych dotyczących wydajności, które umożliwiają optymalne działanie usług i aplikacji internetowych. Wyszukuj i analizuj dane, aby stale ulepszać aplikację, poprawiać komfort korzystania z niej i określać priorytet przyszłych inwestycji.
  • Azure DevOps. Zestaw opartych na chmurze narzędzi do współpracy, które działają z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem, dzięki czemu Twój zespół może wydajnie pracować nad projektami oprogramowania dowolnego rozmiaru.

Oferta Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna bezpłatnie, bez zobowiązań i bez ustalonego terminu dla uczniów/studentów, którzy potwierdzili swoją przynależność do instytucji edukacyjnej. W terminie późniejszym możesz skorzystać z większej liczby usług, ale już dzisiaj możesz bezpłatnie hostować swoje aplikacje i witryny internetowe dzięki zaawansowanym możliwościom chmury firmy Microsoft.

*Koszty są ograniczone dzięki możliwości udzielania dostępu do usług platformy Azure oferujących bezpłatną warstwę użycia. Szczegółowe informacje na temat cen platformy Azure znajdują się na naszej stronie cennika.

Oferta Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna tylko dla uczniów i studentów. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi), a także potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

Uaktualnienia i limity wydatków

W każdej chwili możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet. Umożliwia to dalsze korzystanie z platformy Azure.

Wykluczenia

Początkowo będzie można korzystać tylko z usług platformy Azure, które są dostępne z bezpłatną warstwą użycia. Limit wydatków na koncie będzie na początku wynosić 0 dolarów, co oznacza możliwość korzystania tylko z usług platformy Azure w ramach bezpłatnej warstwy usług.

Użytkownik nie będzie pomagać, angażować się ani uczestniczyć w użyciu żadnej usługi platformy Azure na potrzeby wydobywania kryptowalut, ataków typu „odmowa usługi”, wysyłania spamu, prowadzenia nielegalnych działań i/lub innym użyciu, które może powodować szkodę firmy Microsoft lub innych podmiotów, oraz wymusi ścisłe środki kontroli, aby zapobiec takiemu użyciu. Firma Microsoft może od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego usług platformy Azure, a użytkownik musi przedstawić stosowną dokumentację dotyczącą użycia. Jeśli zdaniem firmy Microsoft usługi platformy Azure są z dowolnego powodu używane do niedozwolonego celu, firma Microsoft może, wedle własnego uznania, wstrzymać lub zakończyć dostęp użytkownika do usług platformy Azure.

Korzyści z pobierania oprogramowania

Subskrypcja umożliwia dostęp do pewnych korzyści z pobierania oprogramowania, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów. Korzyści z pobierania oprogramowania są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać. Dostęp i użycie korzyści z pobierania oprogramowania podlegają postanowieniom niniejszej Umowy i wszelkim osobnym postanowieniom dotyczącym danej korzyści. Do uzyskiwania dostępu do większości korzyści z pobierania oprogramowania jest wymagana aktualna i aktywna subskrypcja platformy Azure for Students.

Oprogramowanie

Instalacja i użycie oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi deweloperskich dostępnych w ramach korzyści z pobierania oprogramowania podlegają osobnym postanowieniom licencyjnym oprogramowania, usług lub narzędzi, takim jak postanowienia licencyjne z możliwością kliknięcia, z wyjątkiem zmian tych postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Użytkownik może realizować korzyści z pobierania oprogramowania w środowisku wirtualnym, jeśli zezwala na to licencja użytkownika końcowego danego produktu. Nie można używać oprogramowania, usług w chmurze i narzędzi deweloperskich do tworzenia złośliwego oprogramowania ani oprogramowania wysyłającego spam w żadnej postaci.

Pewne programy mogą wymagać aktywacji. W takiej sytuacji należy aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym skojarzonym z subskrypcją platformy Azure for Students.

Instalacja pewnych programów i dostęp do nich mogą wymagać klucza. Nie wszystkie programy są dostarczane z taką samą liczbą kluczy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie przypisanych mu kluczy. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, udostępniać, udzielać licencji innym użytkownikom, przypisywać ani pożyczać kluczy. Aktywność kluczy jest monitorowana. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia subskrypcji platformy Azure for Students albo dostępu do oprogramowania bez powiadomienia lub zobowiązania wobec użytkownika w razie wykrycia podejrzanej aktywności związanej z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ustalenia, wedle własnego uznania, czy aktywność jest podejrzana. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze po zakończeniu subskrypcji platformy Azure for Students. Nie można aktywować oprogramowania za pomocą dezaktywowanych kluczy. Użytkownik nie będzie uczestniczyć ani pomagać w nieautoryzowanym produkowaniu, duplikowaniu, dostarczaniu, sprzedawaniu, przenoszeniu i używaniu podrobionych, pirackich, nielicencjonowanych lub nielegalnych produktów albo usług firmy Microsoft ani w inny sposób naruszać żadnych praw własności intelektualnej firmy Microsoft. Użytkownik będzie w odpowiednim czasie zgłaszać firmie Microsoft podejrzane działania związane z fałszowaniem, piractwem lub innym naruszeniem praw własności intelektualnej oraz będzie we właściwym zakresie współpracować z firmą Microsoft i jej podmiotami zależnymi w celu badania takich działań. Korzyści z pobierania oprogramowania nie mogą być używane do udostępniania żadnych usług innym osobom (takich jak hosting, pośrednictwo internetowe, integracja lub tworzenie przez podmioty zewnętrzne).

Oprogramowanie może zawierać kod innych firm. Skrypty lub kod innych firm połączone z oprogramowaniem lub przywoływane z niego są licencjonowane przez podmioty, do których taki kod należy, a nie przez firmę Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące kodu innych firm są przekazywane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie udostępnione użytkownikowi w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure for Students Starter jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie określone przez firmę Microsoft w drodze implikacji, estoppelu lub w inny sposób.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Azure DevOps, subskrypcji programu Visual Studio, usług Visual Studio Mobile Center, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Azure Marketplace ani produktów licencjonowanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Niedozwolone użycie platformy Microsoft Azure for Students Starter

Warunkiem używania platformy Microsoft Azure for Students Starter jest zakaz używania jej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo zabroniony zgodnie z tymi postanowieniami, warunkami i informacjami prawnymi. Użytkownik nie może używać platformy Azure for Students Starter w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub spadek wydajności jakiegokolwiek serwera firmy Microsoft lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft albo zakłócenia w użytkowaniu platformy Microsoft Azure for Students Starter przez innych użytkowników. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do platformy Microsoft Azure for Students Starter, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft metodami hakerskimi, za pomocą mechanizmów zgadywania haseł ani innymi metodami. Użytkownik nie może pozyskiwać lub podejmować prób pozyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji sposobami innymi niż celowo udostępnione w ramach platformy Azure for Students Starter.

Platforma Microsoft Azure for Students Starter i skojarzone witryny internetowe mogą zawierać usługi poczty e-mail, usługi tablicy ogłoszeń, obszary czatu, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, pliki cabinet i/lub inne funkcje do obsługi wiadomości lub komunikacji, które umożliwiają komunikację z innymi osobami („Usługi komunikacyjne”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług komunikacyjnych do publikowania, wysyłania i odbierania stosownych wiadomości i materiałów oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, powiązanych z określoną Usługą komunikacyjną. Dla przykładu, co nie stanowi jednak żadnego ograniczenia, Użytkownik wyraża zgodę na to, że podczas korzystania z usług komunikacyjnych nie będzie:

Korzystać z Usług komunikacyjnych w połączeniu z ankietami, konkursami, piramidami, listami-łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub jakimikolwiek powielanymi lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).

Zniesławiać, znieważać, napastować, nękać, grozić lub w inny sposób naruszać prawa i dobra osobiste innych osób (takich jak prawo do prywatności lub do reklamowania).

Publikować, ogłaszać, przekazywać, rozpowszechniać lub rozprzestrzeniać nieodpowiednich, niestosownych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, gorszących lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji.

Przekazywać lub inaczej udostępniać plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie i inne materiały objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, prawo autorskie lub znaki towarowe (albo przez prawo do prywatności lub do reklamowania), chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.

Wykorzystywać materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych w ramach Usług komunikacyjnych w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób.

Przekazywać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, oprogramowanie wymuszające okup, programy kasujące wiadomości (cancelbot), uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek podobne programy mogące zaburzyć działanie komputerów innych osób lub spowodować zniszczenie ich własności.

Reklamować lub zamieszczać ofert kupna albo sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają takie komunikaty.

Pobierać jakichkolwiek plików przekazanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których dany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem nie można ich powielać, wyświetlać, wykonywać i/lub rozpowszechniać w taki sposób.

Fałszować lub usuwać informacji o autorach, informacji prawnych lub innych stosownych informacji bądź wskazań właścicieli albo oznaczeń pochodzenia oprogramowania lub innego materiału zawartego w przekazywanym pliku.

Ograniczać lub uniemożliwiać innym korzystania z Usługi komunikacyjnej.

Naruszać jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wskazówek mogących mieć zastosowanie w odniesieniu do konkretnej Usługi komunikacyjnej.

Zbierać lub gromadzić w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail.

Naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Tworzyć fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.

Używać, pobierać albo kopiować lub udostępniać w inny sposób osobom trzecim (za opłatą lub bez) jakichkolwiek katalogów użytkowników platformy Azure for Students albo innych informacji o użytkownikach lub użyciu bądź części takich informacji.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili dowolnych informacji, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby podporządkować się obowiązującemu prawu lub wymogom postępowań prawnych bądź na wniosek rządu, a także do edytowania, odmowy ogłoszenia lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, częściowo lub w całości, według własnego uznania.

Podając w Usługach komunikacyjnych dane umożliwiające zidentyfikowanie własnej osoby i informacje poufne, należy zachować ostrożność.

Firma Microsoft nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości, wiadomości ani informacji zawartych w Usługach komunikacyjnych oraz w szczególności odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z Usługami komunikacyjnymi. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz zapewniające infrastrukturę dla takich usług nie są rzecznikami firmy Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez firmę Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ogłoszonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostosowanie się do tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

Zasady dotyczące komunikacji

Możesz otrzymywać okresowe powiadomienia e-mail zawierające najlepsze rozwiązania, szkolenia, porady i wskazówki, a także atrakcyjne oferty związane z platformą Azure i innymi programami oraz usługami edukacyjnymi firmy Microsoft. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, możesz wypisać się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w wiadomościach e-mail. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Opcje płatności

Oferta Azure for Students Starter nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet.

Zasady anulowania

Anulować można w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zasady odnawiania

Dostęp do tej oferty mają zweryfikowani użytkownicy programu startowego platformy Microsoft Azure dla studentów.

Prawa do używania

Korzyść Microsoft Imagine w ramach platformy Azure jest przeznaczona do użycia na potrzeby projektowania i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach innej subskrypcji Azure.

Dostępność oferty

Ta oferta jest dostępna dla klientów znajdujących się w następujących krajach/regionach i jest rozliczana w podanej walucie:

Kraj/region Waluta rozliczeniowa
Afganistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Albania Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Algieria Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Angola Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Argentyna Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Armenia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Australia Australia — dolar ($) AUD
Austria Strefa euro — euro (€) EUR
Azerbejdżan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bahamy Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bahrajn Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bangladesz Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Barbados Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Belgia Strefa euro — euro (€) EUR
Belize Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bermudy Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Boliwia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bośnia i Hercegowina Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Botswana Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Brazylia Brazylia — real (R$) BRL
Brunei Darussalam Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Bułgaria Strefa euro — euro (€) EUR
Republika Cabo Verde Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kamerun Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kanada Kanada — dolar ($) CAD
Kajmany Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Chile Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kolumbia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Republika Konga Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kostaryka Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Côte d’Ivoire Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Chorwacja Strefa euro — euro (€) EUR
Curaçao Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Cypr Strefa euro — euro (€) EUR
Republika Czeska Strefa euro — euro (€) EUR
Dania Dania — korona (kr) DKK
Dominikana Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Ekwador Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Egipt Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Salwador Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Estonia Strefa euro — euro (€) EUR
Etiopia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Wyspy Owcze Dania — korona (kr) DKK
Fidżi Australia — dolar ($) AUD
Finlandia Strefa euro — euro (€) EUR
Francja Strefa euro — euro (€) EUR
Gruzja Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Niemcy Strefa euro — euro (€) EUR
Ghana Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Grecja Strefa euro — euro (€) EUR
Gwatemala Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Honduras Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
SRA Hongkong Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Węgry Strefa euro — euro (€) EUR
Islandia Strefa euro — euro (€) EUR
Indie Indie — rupia (₹) INR
Indonezja Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Irak Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Irlandia Strefa euro — euro (€) EUR
Izrael Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Włochy Strefa euro — euro (€) EUR
Jamajka Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Japonia Japonia — jen (¥) JPY
Jordania Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kazachstan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kenia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Korea Południowa Korea — won (₩) KRW
Kuwejt Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Kirgistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Łotwa Strefa euro — euro (€) EUR
Kraj/region Waluta rozliczeniowa
Liban Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Libia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Liechtenstein Szwajcaria — frank (chf) CHF
Litwa Strefa euro — euro (€) EUR
Luksemburg Strefa euro — euro (€) EUR
Makau Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Macedonia Północna Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Malezja Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Malta Strefa euro — euro (€) EUR
Mauritius Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Meksyk Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Mołdawia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Monako Strefa euro — euro (€) EUR
Mongolia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Czarnogóra Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Maroko Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Namibia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Nepal Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Holandia Strefa euro — euro (€) EUR
Nowa Zelandia Nowa Zelandia — dolar ($) NZD
Nikaragua Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Nigeria Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Norwegia Norwegia — korona (kr) NOK
Oman Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Pakistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Autonomia Palestyńska Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Panama Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Paragwaj Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Peru Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Filipiny Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Polska Strefa euro — euro (€) EUR
Portugalia Strefa euro — euro (€) EUR
Portoryko Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Katar Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Rumunia Strefa euro — euro (€) EUR
Rwanda Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Saint Kitts i Nevis Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Arabia Saudyjska Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Senegal Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Serbia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Singapur Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Słowacja Strefa euro — euro (€) EUR
Słowenia Strefa euro — euro (€) EUR
Republika Południowej Afryki Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Hiszpania Strefa euro — euro (€) EUR
Sri Lanka Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Szwecja Szwecja — korona (kr) SEK
Szwajcaria Szwajcaria — frank (chf) CHF
Tajwan Tajwan — dolar (NT$) TWD
Tadżykistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Tanzania Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Tajlandia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Trynidad i Tobago Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Tunezja Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Turcja Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Turkmenistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Uganda Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Ukraina Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Zjednoczone Emiraty Arabskie Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo — funt (£) GBP
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Urugwaj Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Uzbekistan Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Wenezuela Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Wietnam Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Jemen Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Zambia Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
Zimbabwe Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Dokument Limity, limity przydziału i ograniczenia usług zawiera listę typowych limitów obowiązujących na platformie Microsoft Azure (nazywanych też limitami przydziału). W przypadku potrzeby przekroczenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów. Aby zwiększyć limity przydziału, musisz zmienić subskrypcję Azure for Students Starter na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usługi. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter, dla której nie są naliczane opłaty lub która jest nieaktywna przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych. Można zapobiec dezaktywacji konta, wykonując jedną z poniższych czynności co 90 dni lub częściej:

  1. Logując się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal;
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany tej oferty lub dowolnej z bezpłatnych usług bądź ich wycofania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.