Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Podmínky a ujednání Galerie aplikací služby Microsoft Entra

Poslední aktualizace: Září 2023

Děkujeme vám za váš zájem o zařazení vaší aplikace (dále „aplikace“) do Galerie aplikací služby Microsoft Entra (dále „Galerie“).Tyto Podmínky a ujednání Galerie (dále „Podmínky“) popisují vztah mezi vámi a společností Microsoft Corporation (dále „Microsoft“ nebo „my“) v souvislosti s Galerií a zařazením vaší aplikace do Galerie.

TYTO PODMÍNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEMĚLI BYSTE SVOU APLIKACI ODESÍLAT K ZAŘAZENÍ DO GALERIE. ODESLÁNÍM APLIKACE DO GALERIE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VY NEBO SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE (dále „VY“ nebo „VAŠE"), JSTE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Společnost Microsoft může tyto Podmínky čas od času aktualizovat. Pokud v budoucnu provedeme aktualizace, můžeme vás na ně upozornit prostřednictvím e-mailu, zobrazením oznámení v našich službách nebo aktualizací data v horní části těchto Podmínek. Pokud svou aplikaci ponecháte dále zařazenou v Galerii, vyjadřujete souhlas s tím, že jste vázáni aktuálními Podmínkami.

 1. Popis Galerie. Galerie je aplikační platforma zobrazující odkazy na podnikové aplikace SaaS třetích stran, které jsou zákazníkům k dispozici prostřednictvím infrastruktury hostované v cloudu nebo infrastruktury v místním prostředí a které podporují jednotné přihlašování, správu mobilních zařízení a/nebo zřizování uživatelů pomocí služby Microsoft Entra ID.
 2. Proces odesílání aplikací. Pokud chcete odeslat svou aplikaci k posouzení, musíte se řídit našimi pokyny pro odeslání aplikace (tento odkaz nebo pokyny mohou být podle našeho uvážení čas od času aktualizovány).
 3. Proces přijímání aplikací. Aplikace zařazené do Galerie musí mít implementován integrační režim a být integrovány se službou Microsoft Entra ID podle našich v dané chvíli aktuálních požadavků a pokynů, které mimo jiné zahrnují tyto požadavky (tento odkaz nebo požadavky mohou být podle našeho uvážení čas od času aktualizovány). Společnost Microsoft si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout vaši navrhovanou aplikaci podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo určit způsob, jakým budou aplikace v Galerii prezentovány, propagovány nebo uváděny. Bez ohledu na výše uvedené nepředstavuje schválení a publikování vaší aplikace a jakýchkoli souvisejících popisů nebo podrobností o aplikaci společností Microsoft schválení vaší aplikace ani prohlášení nebo potvrzení ze strany společnosti Microsoft, že vaše aplikace dodržuje příslušné požadavky společnosti Microsoft, zákony či předpisy nebo že je vaše aplikace vhodná pro jakékoli konkrétní použití nebo účel.
 4. Další obchody marketplace. Čas od času vám můžeme umožnit, abyste svou aplikaci prezentovali nebo publikovali v jiném obchodě s aplikacemi nebo jiném obchodě marketplace (dále „další obchody marketplace“), jako je například Azure Marketplace. V takových případech vám společnost Microsoft pouze poskytuje funkce pro publikování vaší aplikace v těchto dalších obchodech marketplace. Vy nesete i nadále výhradní odpovědnost za zařazení vaší aplikace do dalšího obchodu marketplace, za zajištění toho, aby vaše aplikace splňovala požadovaná kritéria tohoto dalšího obchodu marketplace, a za dodržování veškerých dalších podmínek a ujednání specifických pro tento další obchod marketplace.
 5. Licence pro společnost Microsoft. V některých případech může společnost Microsoft vyžadovat použití vašich veřejně dostupných rozhraní API nebo testovacích účtů pro vaši aplikaci, aby bylo možné používat funkci zřizování uživatelů Galerie. V takových případech udělujete společnosti Microsoft a jejím afilacím celosvětovou, nevýhradní, plně zaplacenou a bezplatnou licenci k (i) přístupu, používání a testování vašich veřejně dostupných rozhraní API a vaší aplikace výhradně pro účely vývoje, testování, podpory, údržby a distribuce funkcí pro zřizování uživatelů; (ii) používání, reprodukování a distribuci dokumentace vaší aplikace a dokumentace k rozhraním API; a (iii) k sublicencování výše uvedených práv dodavatelům a zástupcům společnosti Microsoft a dalším stranám jednajícím jménem společnosti Microsoft, a to výhradně a v každém případě v souvislosti s činnostmi společnosti Microsoft podle těchto Podmínek. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jakýmikoli podmínkami a ujednáními, kterými se řídí vaše aplikace nebo veřejně dostupná rozhraní API, platí tyto Podmínky, protože se týkají používání vašich rozhraní API nebo testovacích účtů společností Microsoft, jak je povoleno v těchto Podmínkách.
 6. Vaše značky a loga. Pokud vaši aplikaci zařadíme do Galerie, udělujete nám nevýhradní, bezplatnou licenci k zobrazování ochranných známek a log, které nám poskytnete (dále „vaše značky“), a to v souvislosti s marketingem, propagací a distribucí služby Microsoft Entra, jakož i vaší aplikace v Galerii a v dalších obchodech marketplace. Prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem nebo oprávněným poskytovatelem licence k vašim značkám a že vaše značky neporušují a nebudou porušovat žádné patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli třetí strany. Veškerá dobrá pověst spojená s vašimi značkami bude využívána ve váš prospěch nebo ve prospěch vašeho poskytovatele licence. Vaše značky můžeme podle potřeby přeformátovat nebo změnit jejich velikost, aniž bychom změnili celkový vzhled vašich značek. Můžete nás kontaktovat a požádat o úpravu způsobu, jakým jsou používány vaše značky v Galerii, a my takové použití v přiměřené lhůtě upravíme. Je vaší odpovědností, abyste zajistili, že vaše značky a veškeré další uváděné informace související s vaší aplikací budou přesné a nebudou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích stran, včetně práv třetích stran týkajících se ochranných známek a ikon.
 7. Rozhraní API Galerie. Společnost Microsoft vám v souvislosti s vaším používáním Galerie může, ale není povinna, zpřístupnit určitá rozhraní API nebo jiné konektory pro zřizování uživatelů (dále „rozhraní API Galerie“). Pokud není uvedeno jinak, řídí se rozhraní API Galerie podmínkami použití rozhraní API od společnosti Microsoft. Přístupem k rozhraním API Galerie nebo jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami pro rozhraní API od společnosti Microsoft. Aby se předešlo pochybnostem, považují se všechna rozhraní API Galerie za „rozhraní API od společnosti Microsoft“, jak je tento pojem definován v Podmínkách pro rozhraní API od společnosti Microsoft.
 8. Práva k duševnímu vlastnictví. Aby se předešlo pochybnostem, ponechává si společnost Microsoft veškerá práva, nároky a podíly týkající se Galerie, rozhraní API od společnosti Microsoft a veškerých práv k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft v nich obsažených. Vy si ponecháváte veškerá práva, nároky a podíly týkající se vaší aplikace, vašich rozhraní API a veškerých práv k duševnímu vlastnictví v nich obsažených. Na základě těchto Podmínek nemáme v úmyslu společně vyvíjet žádné duševní vlastnictví.
 9. Ochrana soukromí Prohlašujete a zaručujete, že v souvislosti s touto smlouvou budete dodržovat všechny příslušné zákony o ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaši aplikaci, vaše používání Galerie a jakékoli osobní údaje, ke kterým budete přistupovat nebo které získáte prostřednictvím Galerie nebo rozhraní API Galerie. „Zákony o ochraně dat“ znamenají jakýkoli zákon, pravidlo, nařízení, vyhlášku, statut nebo jiné ustanovení, příkaz, mandát nebo usnesení vztahující se na vás nebo společnost Microsoft a týkající se zabezpečení dat, ochrany dat a/nebo ochrany osobních údajů, a jakékoli prováděcí, odvozené nebo související právní předpisy, pravidla, nařízení a regulační pokyny, včetně pozdějších změn, rozšíření, zrušení a nahrazení nebo opětovného přijetí. Pokud jde o osobní údaje, které získáte prostřednictvím rozhraní API Galerie nebo které jinak obdržíte či shromáždíte v souvislosti s vaším používáním Galerie, prohlašujete a zaručujete, že vy (a vaše aplikace): (a) budete zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s povolením nebo požadavky příslušného subjektu údajů a nebudete osobní údaje uchovávat, používat ani zveřejňovat za žádným jiným účelem; (b) před zpracováním osobních údajů získáte všechny potřebné souhlasy a v případě změny takového zpracování získáte další souhlas; (c) budete udržovat a dodržovat písemné prohlášení dostupné subjektům údajů, které popisuje vaše postupy ochrany osobních údajů týkající se osobních údajů a informací, které shromažďujete a používáte, a toto prohlášení musí poskytovat stejnou ochranu jako prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů; (d) nebudete předávat ani prodávat osobní údaje žádné třetí straně s výjimkou smluvně vázaných dílčích zpracovatelů jednajících vaším jménem; a (e) nebudete shromažďovat ani předávat žádné osobní údaje zavádějícím, nezákonným, neoprávněným nebo nekalým způsobem. V případě, že ukládáte osobní údaje místně, prohlašujete, zaručujete a zajistíte, že osobní údaje budou udržovány aktuální a že implementujete opravy, omezení týkající se osobních údajů nebo odstranění osobních údajů podle požadavků zákonů o ochraně osobních údajů, včetně zavedení řádných zásad pro uchovávání a odstraňování, jako je například odstranění všech osobních údajů, když koncový uživatel opustí vaši aplikaci, odinstaluje vaši aplikaci, zruší u vás svůj účet nebo opustí svůj účet. Pro účely této smlouvy jste vy a společnost Microsoft nezávislými správci. Žádné ustanovení této smlouvy nelze vykládat jako vytvoření vztahu společného správce nebo zpracovatele a dílčího zpracovatele mezi vámi a společností Microsoft. Tímto potvrzujete, že výše uvedeným omezením rozumíte a budete je dodržovat.
 10. Zabezpečení. Prohlašujete a zaručujete, že vaše aplikace bude splňovat (nebo překračovat) minimální požadavky na zabezpečení a požadavky na osvědčené postupy uvedené v dané době aktuálních pokynech pro osvědčené postupy týkající se zabezpečení služby Microsoft Entra ID, jejichž kopie je v současnosti umístěna na odkaze Pět kroků k zabezpečení infrastruktury identit.
 11. Právo společnosti Microsoft na kontrolu. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo každoročně, nebo na základě stížnosti koncového uživatele, provést kontrolu vašeho dodržování předpisů a/nebo plnění povinností týkajících se ochrany osobních údajů a zabezpečení podle podmínek této smlouvy a v souladu s platnými zákony. S výjimkou případů stížnosti koncového uživatele můžete místo účasti v kontrole dodržování předpisů předložit osvědčení o dodržování předpisů.
 12. Odškodnění. Odškodníte a budete bránit společnost Microsoft, její afilace a jejich příslušné zaměstnance, ředitele a zástupce a ochráníte je před veškerými ztrátami, nároky, škodami, závazky, rozsudky, náklady a výdaji (včetně přiměřených poplatků za externí právní zastoupení) v souvislosti s jakýmikoli nároky třetích stran vznesenými proti nim, a to v rozsahu, v jakém vyplynou z: (a) vašeho použití nebo přístupu ke Galerii; (b) vaší aplikace; (c) porušení nebo nedodržení vašich povinností uvedených v těchto Podmínkách; nebo (d) vašeho porušení, zneužití nebo nedodržení jakýchkoli práv jiné osoby (včetně práv k duševnímu vlastnictví a práv na ochranu soukromí).
 13. Vztah s vašimi zákazníky. Vy nesete odpovědnost za licencování a poskytnutí své aplikace každému potenciálnímu zákazníkovi, který je přesměrován na váš web z Galerie (dále „váš zákazník“). Jakákoli taková licence nebo udělení práv je mezi vámi a vaším zákazníkem a nezakládá žádné závazky ani odpovědnosti společnosti Microsoft. Jste srozuměni s tím, že společnost Microsoft nebude vaši aplikaci přímo poskytovat ani prodávat vašim zákazníkům. Jste také srozuměni s tím, že společnost Microsoft nebude vašim zákazníkům poskytovat žádnou podporu.
 14. Ukončení smlouvy. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo vaši aplikaci z Galerie kdykoli odebrat, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Společnost Microsoft si také vyhrazuje právo Galerii upravit, aktualizovat nebo ukončit její provoz, a to kdykoli, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Pokud chcete svou aplikaci z Galerie odebrat, postupujte podle tohoto procesu.
 15. ŽÁDNÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ AFILACE, DODAVATELÉ, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A POSKYTOVATELÉ NEPOSKYTUJÍ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM GALERIE A JEJÍCH ROZHRANÍ API ŽÁDNÉ ZÁRUKY, A TO VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. GALERIE JE VÁM POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. SVOU APLIKACI ZAŘAZUJETE DO GALERIE A POUŽÍVÁTE VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ FUNKCE GALERIE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT ODMÍTÁ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, KVALIFIKOVANÉHO PROVEDENÍ A NEPORUŠENÍ JINÝCH PODMÍNEK V SOUVISLOSTI S GALERIÍ A JEJÍMI ROZHRANÍMI API.
 16. Omezení odpovědnosti. POKUD BUDETE MÍT – BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ FORMU – JAKÝKOLIV PRÁVNÍ ZÁKLAD (VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY NEBO PRÁVNÍHO SPORU) PRO ZÍSKÁNÍ ODŠKODNĚNÍ (VČETNĚ SITUACÍ SPOJENÝCH S PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK) V SOUVISLOSTI S GALERIÍ, JEJÍMI ROZHRANÍMI API NEBO JINÝMI FUNKCEMI ČI SE ZAŘAZENÍM VAŠÍ APLIKACE DO GALERIE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM JEDINÝM NÁROKOVATELNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM, KTERÝ MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO JEJÍCH AFILACÍ, PRODEJCŮ, DISTRIBUTORŮ, POSKYTOVATELŮ (A PŘÍSLUŠNÝCH ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A ŘEDITELŮ) A DODAVATELŮ, JE PŘÍMÉ ODŠKODNĚNÍ V MAXIMÁLNÍ ÚHRNNÉ HODNOTĚ 5,00 USD. NEMÁTE NÁROK NA ŽÁDNÉ JINÉ ODŠKODNĚNÍ ANI ÚHRADU ZTRÁT, A TO MIMO JINÉ NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, KÁRNÝCH A NÁSLEDNÝCH ZTRÁT, POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK.
 17. Různé. Tyto Podmínky se řídí zákony státu Washington a veškeré spory týkající se těchto Podmínek musí být řešeny u federálních soudů v okrese King County, Washington. Smluvní strany berou na vědomí, že tyto Podmínky jsou nevýhradní a žádná ze stran nemá zakázáno zapojit se do podobných nebo konkurenčních činností s jinými třetími stranami. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná práva ani povinnosti vyplývající z těchto Podmínek. Při dodržení výše uvedených ustanovení jsou tyto Podmínky závazné a platí ve prospěch smluvních stran a jejich povolených následníků a nabyvatelů. S výjimkou případů, kdy je to výslovně uvedeno, žádné ustanovení těchto Podmínek nepřevádí, nepředává ani neuděluje žádné právo, nároky nebo podíly týkající se jakéhokoli softwaru nebo jiných materiálů, které si strany vyměňují.