Azure 数据库费用常见问题解答

你问我答。

数据库费用如何显示在我的帐单上?

我们将按数据库单位 (DU) 的倍数对每个数据库计费,每个计费单位等价于每月 $9.99。下表显示各个数据库大小的计费单位数。

数据库大小 数据库单位
(每个 DU = $9.99
0 到 100 MB 0.5 DU
100 MB 到 1 GB 1 DU
1 GB 到 10 GB 第一个 GB 为 1 DU
每个额外的 GB 为 0.4 DU
10 GB 到 50 GB 前 10 个 GB 为 4.6 DU
每个额外的 GB 为 0.2 DU
50 GB 到 150 GB 前 50 个 GB 为 12.6 DU
每个额外的 GB 为 0.1 DU