Data Factory stöder Azure AD-autentisering för SQL Database och SQL Data Warehouse

Inlägg på den 23 mars 2018

Azure Data Factory version 2 stöder nu autentisering med Azure Active Directory (Azure AD) för Azure SQL Database och SQL Data Warehouse, som ett alternativ till SQL Server-autentisering. 

Två lägen för Azure AD-autentisering har aktiverats. Se följande ACOM-länkar för vad du behöver göra.

För SQL Database:

För SQL Data Warehouse:

Azure AD-autentisering har aktiverats både via UI-baserad redigering och via JSON:

AAD

Exempel på JSON-nyttolast för definition av länkad tjänst med hjälp av autentisering med tjänstens huvudnamn:

{
    "name": "AzureSqlDbLinkedService",
    "properties": {
        "type": "AzureSqlDatabase",
        "typeProperties": {
            "connectionString": {
                "type": "SecureString",
                "value": "Server=tcp:<servernamn>.database.windows.net,1433;Database=<databasnamn>;Connection Timeout=30"
            },
            "servicePrincipalId": "<service principal id>",
            "servicePrincipalKey": {
                "type": "SecureString",
                "value": "<nyckel för tjänstens huvudnamn>"
            },
            "tenant": "<info om klientorganisation, t.ex. microsoft.onmicrosoft.com>"
        },
        "connectVia": {
            "referenceName": "<namn på Integration Runtime>",
            "type": "IntegrationRuntimeReference"
        }
    }
}

 

Related feedback