Přeskočit navigaci

Smlouva o odběru online služeb společnosti Microsoft – cloud pro státní správu v USA

Poslední aktualizace: Leden 2019

Tato smlouva o odběru online služeb společnosti Microsoft se uzavírá mezi vámi zastupovaným subjektem nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením odběru žádný subjekt neurčíte, mezi vámi jako jednotlivcem („vy“ nebo „váš“) a společností Microsoft Corporation („Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Obsahuje podmínky a ujednání uvedené níže a dále podmínky online služeb, podmínky smlouvy SLA a podrobnosti cenové nabídky pro váš odběr nebo jeho prodloužení (souhrnně označované jako „smlouva“). Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy vám poskytneme potvrzení vašeho odběru, nebo ke dni jeho prodloužení, podle konkrétní situace. Klíčové termíny jsou definovány v oddílu 12.

1. Užívání online služeb.

a. Právo k užívání. Poskytujeme vám právo přístupu a užívání online služeb a právo k instalaci a užívání softwaru zahrnutého do vašeho odběru, jak je dále popsán v této smlouvě. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

b. Přijatelné užívání. Produkt můžete užívat pouze v souladu s touto smlouvou. Nesmíte na žádném produktu provádět zpětnou analýzu, dekompilovat jej, rozkládat ani překonávat jeho technická omezení, není-li to bez ohledu na tato omezení povoleno rozhodným právem. Nesmíte žádným způsobem deaktivovat, měnit ani se pokoušet obcházet jakýkoli účtovací mechanismus, který měří vaše užívání online služeb. Nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět ani hostovat produkt či kteroukoli jeho část pro třetí strany, není-li tak výslovně povoleno v této smlouvě nebo v podmínkách online služeb.

c. Koncoví uživatelé. Řídíte přístup koncových uživatelů a zodpovídáte za to, že tento produkt užívají v souladu s touto smlouvou. Například zajišťujete, aby koncoví uživatelé dodržovali podmínky použití.

d. Zákaznická data. Nesete výlučnou odpovědnost za obsah všech dat zákazníka. V rámci dat zákazníka zabezpečíte a budete zachovávat všechna práva, která jsou pro nás nezbytná, abychom vám mohli poskytovat online služby bez porušení práv kterékoli třetí strany nebo vzniku jakéhokoli závazku společnosti Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Společnost Microsoft nepřijímá ani nepřijme žádné povinnosti, co se týká dat zákazníka nebo vašeho užívání produktu, jiným způsobem, než je výslovně stanoveno v této smlouvě nebo jak je vyžadováno dle rozhodného práva.

e. Zodpovědnost za vaše účty. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti jakýchkoli neveřejných ověřovacích oprávnění spojených s vaším užíváním online služeb. O jakékoli možnosti zneužití vašich účtů nebo ověřovacích pověření či narušení bezpečnosti ve vztahu k online službám jste povinni ihned informovat náš tým zákaznické podpory.

f. Předběžné verze. Za určitých podmínek můžeme zpřístupnit předběžné verze produktů a služeb. Předběžné verze jsou poskytovány, „jak stojí a leží“, „se všemi závadami“ a „tak, jak jsou k dispozici“ a jsou vyloučeny ze smluv SLA a všech omezených záruk poskytovaných na základě této smlouvy. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Také se můžeme rozhodnout nevydat předběžnou verzi v rámci obecné dostupnosti.

g. Spravované služby pro systém Microsoft Azure. Pomocí služeb Microsoft Azure můžete poskytovat řešení spravované služby, pokud (1) máte výhradní oprávnění pro konfiguraci a správu služeb Microsoft Azure a pro přístup k nim, (2) máte přístup správce k případným virtuálním prostředím OSE v řešení spravované služby a (3) třetí strana má přístup správce pouze ke svým aplikacím nebo virtuálním prostředím OSE. Nesete odpovědnost za to, že používání služeb Microsoft Azure třetí stranou bude v souladu s podmínkami této smlouvy. Vaše poskytování spravovaných služeb nadále podléhá následujícím omezením uvedeným v podmínkách pro služby online:

(i) nesmíte dále prodávat ani distribuovat služby Microsoft Azure a

(ii) nesmíte umožnit více uživatelům přímo nebo nepřímo přistupovat k žádné funkci služeb Microsoft Azure, která je k dispozici pro jednotlivé uživatele.

h. Další software pro použití se službami online K zajištění optimálního přístupu a užívání určitých online služeb můžete v souvislosti s užíváním online služby nainstalovat a užívat určitý software, jak je popsáno v podmínkách pro online služby. Software vám poskytujeme na základě licence; software neprodáváme. Dokladem o vaší licenci k softwaru je: (1) tato smlouva, (2) jakékoli potvrzení objednávky a (3) doklad o zaplacení. Vaše práva na přístup k softwaru v libovolném zařízení vám nedávají žádná práva k implementaci patentů společnosti Microsoft či jiného duševního vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo v zařízeních přistupujících k tomuto zařízení.

2. Nákup služeb.

a. Dostupné nabídky odběru Pro dostupné nabídky odběru poskytuje portál podrobnosti nabídek, které lze obecně rozdělit do těchto kategorií jako samostatné nebo ve vzájemné kombinaci:

(i) Nabídka závazku. Předem se zavazujete zakoupit určité množství online služeb k užívání v době účinnosti a předem nebo pravidelně, a to ještě před jejich využitím, za tyto služby platit. S ohledem na služby Microsoft Azure může být další nebo jiné užívání (například užívání nad rámec vašeho závazku definovaného množstvím) považováno za nabídku odběru. Potvrzená množství nevyužitá během období předplatného vyprší na konci období předplatného.

(ii) Nabídka odběru (také označovaná Pay-As-You-Go neboli průběžné hrazení). Platíte podle skutečného využití v předchozím měsíci bez jakýchkoli předběžných závazků. Platby jsou pravidelné v jednotlivých oblastech.

(iii) Omezená nabídka. Obdržíte omezené množství služeb online na omezenou dobu bez poplatku (například zkušební odběr) nebo jako součást jiné nabídky společnosti Microsoft (například MSDN). Podmínky uvedené v této smlouvě týkající se cen, poplatků za storno, plateb a uchování dat se nemusí na tuto nabídku vztahovat.

b. Objednání.

(i) Objednávkou nebo prodloužením odběru vyjadřujete svůj souhlas s podrobnostmi cenové nabídky tohoto odběru. Není-li v těchto podrobnostech cenové nabídky stanoveno jinak, online služby jsou nabízeny podle aktuální dostupnosti. Objednávky můžete na základě této smlouvy zadávat pro své smluvní partnery a poskytnout svým smluvním partnerům oprávnění správce pro účely správy odběru. Smluvní partneři však objednávky na základě této smlouvy zadávat nesmějí. Můžete rovněž převést práva k užívání udělená na základě oddílu 1.a třetí straně v rámci vaší interní obchodní činnosti. Jestliže poskytnete smluvním partnerům nebo třetím stranám jakákoli práva v souvislosti se softwarem nebo svým odběrem, takoví smluvní partneři nebo třetí strany budou vázány touto smlouvou a souhlasíte, že v rozsahu výslovně nezakázaném rozhodným právem ponesete společnou a nedílnou odpovědnost za jakékoli konání takových smluvních partnerů nebo třetích stran související s jejich užíváním produktů.

(ii) Některé nabídky vám mohou umožňovat změny množství online služeb objednaných během období odběru. Platnost dodatečných množství online služeb přidaných k odběru uplyne na konci daného odběru. Pokud množství snížíte v době účinnosti, můžeme vám účtovat stornovací poplatek za snížení množství, jak je uvedeno níže v oddílu 3.b.

c. Ceny a platby. Platby jsou splatné a musí být uhrazeny podle podrobností nabídky pro váš odběr.

(i) V případě nabídek závazku může být cenový stupeň vypočten na základě vámi objednaného množství online služeb. Některé nabídky mohou povolovat změnu objednaného množství online služeb během doby účinnosti a váš cenový stupeň může být odpovídajícím způsobem upraven, avšak změny cenového stupně nebudou mít zpětnou účinnost. Během doby účinnosti vašeho odběru nebudou ceny za online služby týkající se vašeho odběru zvyšovány vzhledem k cenám uvedeným na portálu na začátku nebo po prodloužení účinnosti vašeho odběru, s výjimkou případů, kdy jsou ceny označené jako přechodné v podrobnostech nabídky nebo v případě předběžných verzí či produktů jiného subjektu než Microsoft. Všechny ceny se mohou změnit na počátku dalšího prodloužení odběru.

(ii) Pro nabídky odběru se mohou ceny kdykoli změnit bez předchozího sdělení.

d. Prodloužení.

(i) Při prodloužení vašeho odběru bude ukončena platnost této smlouvy a váš odběr se od tohoto okamžiku bude řídit podmínkami a ujednáními uvedenými na portálu ke dni prodloužení odběru („Podmínky prodloužení“). Nesouhlasíte-li s některými z podmínek prodloužení, můžete prodloužení vašeho odběru odmítnout.

(ii) V případě nabídek závazku se můžete rozhodnout mezi automatickým prodloužením nebo ukončením odběru po uplynutí doby účinnosti. Možnost automatického prodloužení je vybrána jako předvolba. Tuto volbu můžete během doby účinnosti kdykoli změnit. Pokud je stávající doba účinnosti delší než jeden kalendářní měsíc, zašleme vám oznámení o automatickém prodloužení odběru před uplynutím doby účinnosti.

(iii) V případě nabídek odběru bude váš odběr vždy automaticky prodloužen o další měsíc, a to až do jeho ukončení, pokud to není zakázáno rozhodným právem.

(iv) V případě omezených nabídek nebo zkušebních odběrů nemusí být prodloužení povoleno.

e. Oprávněnost k verzím pro vzdělávací instituce, státní správu a neziskové organizace. Souhlasíte, že v případě zakoupení nabídky určené pro vzdělávací instituce, státní správu nebo neziskové organizace splňujete příslušné požadavky určující oprávněnost uvedené na následujících webových stránkách:

(i) V případě nabídek pro vzdělávací instituce se jedná o požadavky platné pro vzdělávací instituce (včetně administrativních oddělení nebo vzdělávacích rad, veřejných knihoven či veřejných muzeí) uvedené v seznamu na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) V případě nabídek pro státní správu se jedná o požadavky uvedené v seznamu na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9862883;

(iii) V případě nabídek určených pro neziskové organizace se jedná o požadavky uvedené v seznamu na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli ověřit a pozastavit online službu, pokud kvalifikující požadavky nebudou splněny.

f. Daně.

Ceny nezahrnují žádné daně, není-li na faktuře uvedeno, že se jedná o cenu včetně daně. Musíte uhradit všechny platné daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, daně z prodeje, daně ze zisku, jiné daně z transakcí, poplatky, výlohy nebo přirážky či regulatorní poplatky nebo podobné částky, které jsou splatné podle této smlouvy a které jsme oprávněni zákazníkovi účtovat na základě rozhodného práva. Budete odpovědni za veškeré příslušné kolkovné a ostatní poplatky a daně, které jste ze zákona povinni odvádět, včetně všech daní, které vyplývají z distribuce nebo poskytování produktů vašim smluvním partnerům. Odpovídáme za všechny daně vycházející z našeho čistého příjmu, daně z hrubého příjmu nahrazující daně z příjmu nebo zisků či daně z našeho majetku.

V případě, že je požadována úhrada daní srážkou z plateb hrazených vámi naší společnosti, můžete si takové daně odečíst od částky, kterou nám dlužíte, a uhradit je příslušnému daňovému orgánu za předpokladu, že neprodleně zajistíte a doručíte nám oficiální potvrzení o přijetí těchto daní vybíraných srážkou a ostatní doklady, které můžeme přiměřeně požadovat pro účely započtení daně uhrazené v zahraničí. Musíte zajistit, aby byly všechny daně vybírané srážkou minimalizovány, a to v co největší míře přípustné rozhodným právem.

3. Doba účinnosti, vypovězení a pozastavení smlouvy.

a. Dohoda o době účinnosti a vypovězení smlouvy. Tato smlouva zůstane účinná až do uplynutí doby účinnosti, ukončení nebo prodloužení vašeho odběru, podle toho, která z okolností nastane nejdříve.

b. Ukončení odběru. V průběhu doby účinnosti můžete odběr kdykoli ukončit, před nabytím účinnosti ukončení odběru však musíte uhradit veškeré splatné a dlužné částky.

(i) Měsíční odběr. Odběr na jeden měsíc je možné kdykoli ukončit bez jakéhokoli poplatku za zrušení.

(ii) Odběry na více než jeden měsíc. Pokud ukončíte odběr služeb Microsoft Azure ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti nebo prodloužení odběru, nebudou vám poskytovány žádné náhrady a jste povinni uhradit prvních 30 dnů odběru, avšak nebudou vám účtovány žádné platby za zbývající část ukončeného odběru. Pokud ukončíte odběr služeb Microsoft Azure kdykoli během doby účinnosti, jste povinni uhradit zbytek doby odběru a nebudou vám poskytnuty žádné náhrady.

U všech ostatních služeb online platí, že ukončíte-li odběr před koncem doby účinnosti, musíte uhradit poplatek, který odpovídá poplatku za odběr na jeden měsíc, a obdržíte náhradu za jakoukoli část poplatku, který jste uhradili za zbytek doby účinnosti. Nebudou vám však poskytnuty žádné náhrady za částečně nevyužité měsíce.

c. Pozastavení. Vaše užívání online služeb můžeme kdykoli pozastavit, pokud: (1) je toto přiměřeně potřeba pro zamezení neoprávněného přístupu k datům zákazníka, (2) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle oddílu 5, (3) neuhradíte částky dlužné z titulu této smlouvy nebo (4) nedodržíte zásady přijatelného užívání nebo porušíte jiné podmínky této smlouvy. Vyskytne-li se některá z těchto podmínek, pak platí, že:

(i) V případě omezených nabídek můžeme pozastavit vaše užívání služeb online nebo ukončit váš odběr a účet, a to okamžitě a bez předchozího sdělení, pokud to není zakázáno rozhodným právem.

(ii) V případě všech dalších odběrů se bude pozastavení vztahovat na minimální nezbytnou část online služeb a bude účinné pouze po dobu existence příslušné podmínky nebo potřeby. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pozastavení služeb z důvodu neplacení vám oznámíme v předstihu nejméně 30 dnů. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 60 dnů od pozastavení, můžeme váš odběr ukončit a vymazat vaše data zákazníka bez dodržení doby uchování, pokud to není zakázáno rozhodným právem. Váš odběr jsme oprávněni dále ukončit, pokud používání online služeb pozastavíte častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období, pokud to není zakázáno rozhodným právem.

4. Záruky.

a. Omezená záruka.

(i) Online služby. Zaručujeme, že online služby budou po dobu účinnosti smlouvy splňovat podmínky smlouvy SLA. Vaše výlučné možnosti nápravy při porušení této záruky jsou stanoveny ve smlouvě SLA.

(ii) Software. Zaručujeme, že po dobu jednoho roku od data prvního použití softwaru bude software v podstatných rysech fungovat způsobem popsaným v příslušné uživatelské dokumentaci. Jestliže software nesplní tuto záruku, dle našeho uvážení a jako výlučné odškodnění vám buďto (1) vrátíme částku zaplacenou za software, nebo (2) opravíme či nahradíme software.

b. Výluky z omezené záruky. Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením:

(i) všechny odvozené záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, mají platnost po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky,

(ii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo užíváním produktů způsobem, který se neslučuje s touto smlouvou nebo naší publikovanou dokumentací či pokyny, nebo jsou důsledkem událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu,

(iii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních systémových požadavků,

(iv) tato omezená záruka se nevztahuje na předběžné verze ani omezené nabídky.

c. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. Mimo této záruky a v rozsahu nezakázaném rozhodným právem neposkytujeme žádné záruky, ať již výslovné, odvozené, zákonné či jiné včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato vyloučení platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s rozhodným právem.

5. Obhajoba proti nárokům.

a. Obhajoba.

(i) Budeme vás hájit proti všem nárokům uplatněným třetí stranou, která není smluvním partnerem, podle nichž produkt porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku třetí strany nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství.

(ii) V rozsahu, který není zakázán rozhodným právem a pokud se na vás nevztahuje pododdíl (iii) uvedený níže, nás budete hájit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není smluvním partnerem, podle nichž (1) jakákoli data zákazníka, zákaznické řešení nebo produkty jiného subjektu než Microsoft či služby, které přímo nebo nepřímo poskytujete při užívání produktu, porušují patent, autorská práva nebo ochrannou známku takové třetí strany nebo představují neoprávněné použití jejího obchodního tajemství, nebo (2) proti nárokům, které vyplývají z porušení podmínek použití.

(iii) Pokud jste Federální agentura, pododdíl (ii) uvedený výše se na vás nevztahuje. Souhlasíte však, že použití jakýchkoli dat zákazníka, produktů jiného subjektu než Microsoft či služeb, které přímo nebo nepřímo poskytujete při užívání produktu, neporuší patent, autorská práva nebo ochrannou známku třetí strany nebo nebude představovat neoprávněné použití jejího obchodního tajemství. Dále nesmí vaše používání služeb online představovat porušení podmínek použití.

b. Omezení. Naše povinnosti stanovené v oddílu 5 se nevztahují na nároky nebo rozhodnutí založené na: (i) jakémkoli zákaznickém řešení, datech zákazníka, produktech jiného subjektu než Microsoft, vámi provedených úpravách produktu, službách nebo materiálech, které poskytujete nebo zpřístupňujete v rámci užívání produktu, (ii) vaší kombinaci produktu s daty zákazníka nebo produktem jiného subjektu než Microsoft, daty nebo obchodním procesem nebo na škodách vycházejících z jejich hodnoty, (iii) vašem užívání ochranné známky společnosti Microsoft bez výslovného písemného souhlasu nebo na vašem užívání produktu poté, co jsme vás informovali o nutnosti užívání ukončit z důvodu nároku třetí strany, (iv) vaší další distribuci produktu třetí straně, která není afilací, nebo užívání produktu ve prospěch takové strany; nebo (v) produktů poskytovaných zdarma.

c. Prostředky nápravy. Máme-li důvodné podezření, že nárok podle oddílu 5.a.(i) může bránit vašemu užívání produktu, přistoupíme k následujícím krokům: (i) získáme pro vás právo pokračovat v užívání produktu nebo (ii) upravíme či nahradíme produkt funkčním ekvivalentem a informujeme vás o nutnosti zastavit užívání předchozí verze produktu. Pokud takové možnosti nejsou komerčně přiměřené, můžeme ukončit vaše práva k užívání produktu a vrátit vám jakékoli zálohové platby za nevyužitá práva k odběru.

d. Povinnosti. Každá ze stran musí neprodleně informovat druhou stranu o nároku vzneseném podle tohoto oddílu. Strany, které žádají o ochranu, musí (i) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vyrovnáním nároku (za předpokladu, že pro všechny zákazníky Federální agentury je kontrola obhajoby a vyrovnání předmětem 28 U.S.C. 516); a (ii) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě proti nároku. Strana poskytující ochranu, pokud je to relevantní, (1) nahradí druhé straně přiměřené hotovostní výdaje, které jí vzniknou při poskytování takové pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného nepříznivého pravomocného rozsudku nebo vyrovnání. Příslušná práva smluvních stran na obhajobu proti soudním rozhodnutím a související úhrady (nebo úhradu vyrovnání, s nímž druhá strana souhlasí) v souladu s tímto oddílem 5 nahrazují veškerá práva vyplývající ze zvykového práva a zákonná práva na odškodnění nebo odpovídající práva a každá ze stran se zříká takových zvykových či zákonných práv.

e. Nehledě na výše uvedené a pouze s ohledem na zákazníky Federální agentury se práva společnosti Microsoft uvedená v této části (a práva třetí strany, která tvrdí, že byly porušeny zásady) řídí ustanoveními 28 U.S.C. § 1498.

6. Omezení odpovědnosti.

a. Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany za všechny nároky vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody až do výše uhrazené na základě této smlouvy za online služby během 12 měsíců než nastala jejich příčina. Celková odpovědnost strany za online služby v žádném případě nepřekročí částku, kterou daná strana za danou online službu během odběru zaplatila. V případě produktů poskytovaných zdarma je odpovědnost společnosti Microsoft omezena na přímé škody do výše $5000.

b. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. V rozsahu nezakázaném právními předpisy není žádná ze stran odpovědná za ztrátu příjmů ani žádné nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, trestné ani exemplární škody, případně škody z ušlého zisku nebo výnosů, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty vnitropodnikových informací, a to i v případě, že příslušná strana věděla, že takové škody byly možné či takovou možnost bylo možné rozumně předpokládat.

c. Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu platí v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem, nevztahují se však na: (1) povinnosti stran podle oddílu 5 nebo (2) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany.

d. Federální agentury. Pro zákazníky, kteří jsou Federálními agenturami, tato část neoslabí vaše právo na vymáhání v souvislosti s podvody nebo trestnými činy vyplývajícími z této smlouvy nebo souvisejícími s touto smlouvou v souladu s jakýmkoli federálním zákonem o podvodech, včetně zákona o nepravdivých tvrzeních, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

7. Cloudové služby pro komunitu státní správy.

Pokud zakoupíte cloudové služby pro komunitu státní správy, platí následující dodatečné podmínky:

a. Komunitní požadavky. Potvrzujete, že jste členem komunity a souhlasíte s tím, že služby Government Community Cloud Services budete využívat pouze jako člen komunity a ve prospěch koncových uživatelů, kteří jsou členy komunity. Je přísně zakázáno, aby subjekt, který není členem komunity, využíval služby Government Community Cloud Services, a také je přísně zakázáno poskytovat služby subjektům, kteří nejsou členy komunity. Takové jednání může vést k vypovězení této smlouvy a/nebo vaší licence / vašich licencí pro využívání služeb Government Community Cloud Services. Berete na vědomí, že pouze členové komunity mohou využívat služby Government Community Cloud Services.

(i) Všechny podmínky a ujednání platné pro cloudové služby pro komunitu mimo státní správu také platí pro příslušné služby Government Community Cloud Services pro komunitu státní správy, pokud není výslovně uvedeno jinak v podmínkách pro služby online.

(ii) Status člena komunity si musíte zachovat po celou dobu předplatného služeb Government Community Cloud Services. Zachování statusu člena komunity je pro tyto služby závazným požadavkem.

(iii) ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI. Služby komunitního cloudu pro státní správu nemají být provozovány ve stejné doméně jako služby komunitního cloudu mimo státní správu.

b. Podmínky služeb online pro služby Government Community Cloud Services Pro služby Government Community Cloud Services, bez ohledu na jakákoli protichůdná ustanovení v podmínkách služeb online, platí:

(i) Služby Government Community Cloud Services budou nabízeny pouze v rámci Spojených států.

(ii) Dodatečné podmínky pro Evropu, které jsou stanoveny v podmínkách služeb online, se na ně nevztahují.

(iii) Odkazy na zeměpisné oblasti v podmínkách služeb online s ohledem na umístění stacionárních dat zákazníků, jak je uvedeno v podmínkách služeb online, se týkají pouze Spojených států.

c. Kontrolní standardy a rámce. Bez ohledu na oddíl Podmínky zpracování dat v rámci Podmínek pro služby online, služby Azure Government nepodléhají stejným kontrolním standardům a rámcům jako služby Microsoft Azure Core. Na stránce centra pro dodržování pokynů se nachází popis standardů a rámců, které služby Azure Government dodržují

8. Služby uvedené v zákoně ITAR.

Tento oddíl se vztahuje pouze na služby uvedené v zákoně ITAR, jak je definováno níže, které zakoupíte v rámci odběru. Tyto podmínky platí pouze tehdy, pokud společnost Microsoft výslovně sdělí váš záměr řídit data řízená zákonem ITAR v datech zákazníka během fáze ověřování oprávněnosti procesu online přihlášky.

a. Předpoklady týkající se vás:

(i) Jste zodpovědní za to, že před dodáním dat řízených zákonem ITAR do služeb uvedených v zákoně ITAR zajistíte, aby byly splněny předpoklady stanovené nebo vyžadované zákonem ITAR.

(ii) Berete na vědomí, že služby uvedené v zákoně ITAR, které jste objednali v rámci tohoto předplatného, umožňují koncovým uživatelům volitelně přístup a využívání různých dodatečných zdrojů, aplikací nebo služeb, které (a) poskytují třetí strany nebo (b) poskytuje společnost Microsoft dle jejich vlastních podmínek používání nebo zásad ochrany osobních údajů (společně pro zjednodušení „doplňky“), jak je popsáno v dokumentaci k službám a/nebo na portálu, pomocí kterého správci spravují a konfigurují služby uvedené v zákoně ITAR.

(iii) Jste zodpovědní za přezkoumání dokumentace o online službách, konfiguraci služeb uvedených v zákoně ITAR a přijetí a zavedení takových zásad a postupů pro používání koncovými uživateli služeb uvedených v zákoně ITAR spolu s jakýmikoli doplňky, které je podle vás vhodné dodržovat spolu se zákonem ITAR nebo jinými právními nebo regulačními požadavky, které se na vás vztahují a které nejsou všeobecně platné pro společnost Microsoft jako poskytovatele IT služeb.

(iv) Berete na vědomí, že dle podmínek uvedených v tomto oddílu budou poskytovány pouze služby uvedené v zákoně ITAR. Zpracování a ukládání dat řízených zákonem ITAR v rámci jiných služeb, mimo jiné včetně doplňků, není podporováno. Bez omezení výše uvedeného data, která se rozhodnete poskytnout organizaci technické podpory společnosti Microsoft, nebo data poskytnutá vámi nebo vaším jménem fakturačními nebo obchodními systémy společnosti Microsoft v souvislosti s nákupem nebo objednáním služeb uvedených v zákoně ITAR nejsou předmětem ustanovení tohoto oddílu. Nesete výhradní odpovědnost za to, že data řízená zákonem ITAR nejsou zahrnuta do informací o podpoře nebo předmětů případů podpory.

b. Zvláštní podmínky.

(i) Služby uvedené v zákoně ITAR. Služby uvedené v zákoně ITAR jsou cloudové služby provozované standardizovaným způsobem s funkcemi a procesy společnými pro více zákazníků. Jako součást vaší přípravy využívat služby uvedené v zákoně ITAR pro ukládání, zpracování nebo přenos dat řízených zákonem ITAR, byste si měli pročíst dokumentaci příslušných služeb. Vaše dodržování zákona ITAR bude částečně záviset na vaší konfiguraci služeb a na přijetí a zavádění zásad a postupů pro využívání služeb uvedených v zákoně ITAR vašimi koncovými uživateli. Nesete výhradní odpovědnost za určení vhodných zásad a postupů potřebných pro dodržování zákona ITAR.

c. Personál. Personál společnosti Microsoft a dodavatelé autorizovaní společností Microsoft pro přístup k datům zákazníků (které mohou obsahovat data řízená zákonem ITAR) v rámci služeb uvedených v zákoně ITAR budou omezeny na osoby v USA, protože tento termín je definován v zákoně ITAR. Můžete rovněž autorizovat personál a dodavatele společnosti Microsoft k přístupu ke svým datům zákazníků. Nesete výlučnou odpovědnost za to, že taková autorizace je dle zákona ITAR přípustná.

d. Použití subdodavatelů. Jak je uvedeno v podmínkách služeb online, může společnost Microsoft najmout subdodavatele za účelem poskytování služeb jejím jménem. Tito subdodavatelé, které společnost Microsoft využívá pro poskytování služeb uvedených v zákoně ITAR, budou smět zákaznická data (která mohou zahrnovat data řízená zákonem ITAR) získat pouze za účelem poskytování služeb, k jejichž poskytování se zavázali, a nebudou smět tato data používat za jakýmkoli jiným účelem. Uchovávání a zpracování dat zákazníků v rámci služeb uvedených v zákoně ITAR podléhá vždy bezpečnostním kontrolám společnosti Microsoft a v rozsahu, v jakém subdodavatelé provádějí služby v souvislosti se službami uvedenými v zákoně ITAR, jsou povinni dodržovat zásady společnosti Microsoft, včetně geografických omezení a kontrol, které jste zvolili při konfiguraci služeb uvedených v zákoně ITAR. Společnost Microsoft zůstává odpovědná za dodržování souladu s povinnostmi společnosti Microsoft svými subdodavateli.

e. Oznámení. Postup zpracování bezpečnostních incidentů definovaný v podmínkách služeb online se bude vztahovat na služby uvedené v zákoně ITAR. Dále strany souhlasí s následujícím:

(i) Berete na vědomí, že účinné vyšetřování nebo odstraňování bezpečnostního incidentu zahrnujícího data řízená zákonem ITAR může záviset na konfiguraci informací nebo služeb pod vaší kontrolou. Správné zacházení s daty řízenými zákonem ITAR bude tedy společnou povinností společnosti Microsoft a vás. Pokud se dozvíte o neoprávněném uvolnění údajů řízených zákonem ITAR společnosti Microsoft nebo o použití jiné služby, než je služba uvedená v zákoně ITAR, pro ukládání, zpracování nebo přenos dat řízených zákonem ITAR, okamžitě oznámíte společnosti Microsoft tuto událost a poskytnete jí pomoc a informace, které společnost Microsoft potřebuje k prošetření a nahlášení takové události.

(ii) Pokud po oznámení bezpečnostního incidentu společnosti Microsoft zjistíte, že data řízená zákonem ITAR mohla být předmětem neoprávněné kontroly nebo zpřístupnění, je vaší povinností informovat příslušné orgány o takové události nebo informovat dotčené osoby, pokud zjistíte, že je takové oznámení požadováno podle rozhodného práva nebo předpisů nebo interních zásad

(iii) Pokud některá strana zjistí, že je nezbytné nebo uvážlivé učinit dobrovolné zpřístupnění Úřadu kontroly vývozu vojenského materiálu, pokud jde o zacházení s daty řízenými zákonem ITAR v online službách, bude tato strana v dobré víře druhou stranu o takovém dobrovolném zpřístupnění předem informovat. Strany budou v dobré víře spolupracovat na vývoji a nahlášení jakéhokoli takového dobrovolného zpřístupnění.

f. Konfliktní ustanovení. V případě nesouladu mezi kterýmkoli ustanovením tohoto oddílu a kterýmkoli ustanovením smlouvy platí tento oddíl.

9. Služby uvedené v publikaci IRS 1075.

Tato část se vztahuje pouze na služby uvedené v publikaci IRS 1075, jak je definováno níže, které zakoupíte v rámci odběru

a. Předpoklady týkající se vás:

(i) Jste zodpovědní za to, že před dodáním federálních daňových informací (FTI) do služeb uvedených v publikaci IRS 1075 zajistíte, aby byly splněny předpoklady stanovené nebo vyžadované publikací IRS 1075.

(ii) Berete na vědomí, že služby uvedené v publikaci IRS 1075, které jste objednali v rámci odběru, umožňují koncovým uživatelům volitelně přístup a využívání různých dodatečných zdrojů, aplikací nebo služeb, které (a) poskytují třetí strany nebo (b) poskytuje společnost Microsoft dle jejich vlastních podmínek používání nebo zásad ochrany osobních údajů (společně pro zjednodušení „doplňky“), jak je popsáno v dokumentaci k službám a/nebo na portálu, pomocí kterého správci spravují a konfigurují služby uvedené v publikaci IRS 1075.

(iii) Jste zodpovědní za přezkoumání dokumentace o online službách, konfiguraci služeb a přijetí a zavedení takových zásad a postupů pro používání koncovými uživateli služeb uvedených v publikaci IRS 1075 spolu s jakýmikoli doplňky, které je podle vás vhodné dodržovat spolu s publikací IRS 1075 nebo jinými právními nebo regulačními požadavky, které se na vás vztahují a které nejsou všeobecně platné pro společnost Microsoft jako poskytovatele IT služeb.

(iv) Berete na vědomí, že dle podmínek uvedených v tomto oddílu 9 budou poskytovány pouze služby uvedené v publikaci IRS 1075. Podmínkami tohoto oddílu 9 nejsou podporovány žádné jiné služby. Bez omezení výše uvedeného data, která se rozhodnete poskytnout organizaci technické podpory společnosti Microsoft („data o podpoře“), nebo data poskytnutá vámi nebo vaším jménem fakturačními nebo obchodními systémy společnosti Microsoft v souvislosti s nákupem/objednáním služeb uvedených v publikaci IRS 1075 („fakturační data“) nejsou předmětem ustanovení tohoto oddílu 9. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění toho, že jako data o podpoře nebo fakturační data nejsou poskytnuty FTI.

b. Zvláštní podmínky publikace IRS 1075.

Služby uvedené v publikaci IRS 1075. Služby uvedené v publikaci IRS 1075 jsou cloudové služby provozované standardizovaným způsobem s funkcemi a procesy společnými pro více zákazníků. Jako součást vaší přípravy využívat služby pro FTI byste si měli pročíst dokumentaci příslušných služeb. Dodržování publikace IRS 1075 vámi bude částečně záviset na vaší konfiguraci služeb a na přijetí a zavádění zásad a postupů pro využívání služeb uvedených v publikaci IRS 1075 vašimi koncovými uživateli. Nesete výhradní odpovědnost za určení vhodných zásad a postupů potřebných pro dodržování publikace IRS 1075.

(i) Bezpečnostní prověrky Bez ohledu na ustanovení Přílohy 1, která by případně byla v rozporu, splní všichni prověření pracovníci, kteří mají mít logický přístup k údajím o zákazníkovi (včetně, případně, FTI), dle zajišťovaných služeb podle publikace IRS 1075 požadavky na bezpečnostní prověrky ekvivalentní těm, které jsou definovány v publikaci IRS 1075.

(ii) Příloha 1 obsahuje ochranné smluvní formulace pro technologické služby specifikované v publikaci IRS 1075. Společnost Microsoft a vy jste se dohodli, že některé požadavky ochranných smluvních formulací a publikace IRS 1075 budou splněny, jak je uvedeno ve zbývající části tohoto oddílu 9.

(iii) Záznamy a školení personálu. Společnost Microsoft bude vést seznam prověřených pracovníků oprávněných k přístupu k datům zákazníků (které mohou zahrnovat FTI) ve službách uvedených v publikaci IRS 1075, které budou k dispozici vám nebo úřadu IRS na základě písemné žádosti. Osobní údaje společnosti Microsoft se považují za obchodní tajemství společnosti Microsoft nebo bezpečnostně citlivé informace, které jsou zproštěny zveřejnění v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, a pokud je požadováno poskytnout úřadu IRS osobní údaje personálu společnosti Microsoft, bude se od úřadu IRS vyžadovat, aby s takovými osobními údaji personálu zacházel stejně.

(iv) Záznamy o školení. Společnost Microsoft bude uchovávat záznamy o školení o bezpečnosti a zpřístupňování informací podle požadavků publikace IRS 1075, které budou k dispozici na základě písemné žádosti.

(v) Prohlášení o zachování důvěrnosti. Společnost Microsoft bude uchovávat podepsané prohlášení o zachování důvěrnosti a na vyžádání poskytne jeho kopii pro kontrolu.

(vi) Požadavky na prostředí cloud computingu. Služby uvedené v publikaci IRS 1075 jsou poskytovány v souladu s plánem zabezpečení systému FedRAMP pro příslušné služby. Dodržování kontrol vyžadovaných publikací IRS 1075 ze strany společnosti Microsoft, mimo jiné včetně šifrování a kontroly mazání citlivých dat z médií, lze nalézt v příslušném plánu zabezpečení systému FedRAMP.

(vii) Použití subdodavatelů. Bez ohledu na protichůdná ustanovení v příloze 1 může společnost Microsoft, jak je uvedeno v podmínkách služeb online, použít subdodavatele k poskytování služeb jménem společnosti. Tito subdodavatelé, které společnost Microsoft využívá pro poskytování služeb uvedených v publikaci IRS 1075, budou smět zákaznická data (která mohou zahrnovat FTI) získat pouze za účelem poskytování služeb, k jejichž poskytování se zavázali, a nebudou smět tato data používat za jakýmkoli jiným účelem. Uchovávání a zpracování dat zákazníků v rámci služeb uvedených v publikaci IRS 1075 podléhá vždy bezpečnostním kontrolám společnosti Microsoft a v rozsahu, v jakém externí subdodavatelé provádějí služby v souvislosti se službami uvedenými v publikaci IRS 1075, jsou povinni dodržovat zásady společnosti Microsoft. Společnost Microsoft zůstává odpovědná za dodržování souladu s povinnostmi společnosti Microsoft svými subdodavateli. S výhradou předchozího ustanovení může společnost Microsoft zaměstnat personál subdodavatele z důvodu rozšíření stávajícího personálu, a rozumí odkazu publikace IRS1075 týkajícímu se zaměstnanců, která zahrnuje zaměstnance a subdodavatele jednající způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Je vaší odpovědností získat od úřadu IRS souhlas s použitím všech subdodavatelů.

(viii) Společnost Microsoft vede seznam společností subdodavatelů, kteří mohou potenciálně poskytovat personál autorizovaný k přístupu k datům zákazníků v rámci online služeb, který je zveřejněn pro služby značky Azure na adrese https://azure.microsoft.com/support/trust-center/, nebo na stránkách, kterými ji společnost Microsoft v budoucnu nahradí. Minimálně 14 dní před poskytnutím autorizace novému subdodavateli k přístupu k zákaznickým datům společnost Microsoft tyto weby aktualizuje a poskytne zákazníkovi mechanismus k obdržení upozornění na tuto aktualizaci.

(ix) Oznámení incidentu zabezpečení. Postup zpracování incidentů zabezpečení definovaný v podmínkách služeb online se bude vztahovat na služby uvedené v publikaci IRS 1075. Dále strany souhlasí s následujícím:

1. Berete na vědomí, že účinné vyšetřování nebo odstraňování bezpečnostního incidentu může záviset na konfiguraci informací nebo služeb mimo vaši kontrolu. Soulad s požadavky na reakci na incidenty publikace IRS 1075 bude tedy společnou povinností společnosti Microsoft a vás.

2. Pokud po oznámení bezpečnostního incidentu ze strany společnosti Microsoft zjistíte, že FTI mohly být předmětem neoprávněného prohlížení nebo zpřístupnění, je vaší povinností o bezpečnostním incidentu informovat příslušného zodpovědného zástupce, TIGTA (generálního inspektora ministerstva financí pro daňovou správu) a/nebo úřad IRS, nebo informovat dotčené osoby, pokud zjistíte, že je to požadováno publikací IRS 1075, podle jiného rozhodného práva nebo předpisů nebo interních zásad.

c. Vaše právo na kontrolu.

(i) Audit z vaší strany. (i) Každého čtvrt roku budete mít k dispozici přístup k informacím získaným pravidelným monitoringem bezpečnosti, soukromí a provozních kontrol ze strany společnosti Microsoft, který vám umožní průběžně sledovat efektivitu těchto kontrol, (ii) bude vám poskytnut přehled o souladu služeb uvedených v publikaci IRS 1075 s NIST 800-53 nebo následnými kontrolami, (iii) na požádání budete mít možnost komunikovat s odborníky společnosti Microsoft ohledně objasnění výše uvedených zpráv a (iv) na vyžádání a na vlastní náklady budete mít možnost komunikovat s nezávislými auditory třetí strany společnosti Microsoft, kteří se podíleli na přípravě zpráv o auditu. Bez ohledu na libovolná ustanovení Přílohy 1, která by byla v rozporu, tyto informace použijete ke splnění jakýchkoli inspekčních požadavků podle publikace IRS 1075 a souhlasíte s tím, že práva na audit popsaná v tomto oddílu představují jediná práva, která v plném rozsahu vyhovují jakémukoli auditu, který byste jinak mohli požadovat vy nebo úřad IRS. Bez ohledu na libovolná ustanovení Přílohy 1, která by případně byla v rozporu, společnost Microsoft neuděluje úřadu IRS žádná práva na kontrolu ani přístup k datovým centrům Microsoft ani jiným zařízením, která by mohly způsobit, že společnost Microsoft nedostojí smluvním závazkům stanoveným federálním programem FedRAMP, směrnicemi ISO 27001/27018, jinými provozními bezpečnostními opatřeními vlády Spojených států nebo interními bezpečnostními směrnicemi.

(ii) Důvěrnost materiálů z auditu. Informace týkající se auditu poskytnuté společností Microsoft budou sestávat z vysoce důvěrných, chráněných informací nebo obchodních tajemství společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může požádat o přiměřenou záruku, písemnou nebo jinou, že tyto informace budou zachovány v důvěrnosti jako důvěrné informace a/nebo obchodní tajemství v souladu s touto smlouvou, a to před tím, než tyto informace poskytne agentuře, a agentura zajistí, aby informacím týkajícím se auditu společnosti Microsoft byla poskytnuta nejvyšší úroveň důvěrnosti, která je k dispozici podle rozhodného práva. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení můžete (v reakci na žádost a při dodržení přílušných ustanovení na ochranu soukromí) poskytnout informace o auditu společnosti Microsoft popsané v oddílu 9.c(i) úřadu IRS za účelem uspokojení požadavků na kontrolu ze strany úřadu IRS dle ustanovení publikace IRS 1075.

(iii) Tento oddíl 9.c doplňuje informace o dodržování předpisů, které máte k dispozici dle podmínek služeb online.

10. Informační služby trestního soudnictví (CJIS).

Tento oddíl se vztahuje pouze na služby Azure Government v souvislosti s informačními službami trestního soudnictví (CJIS), jak je definováno níže, které zakoupíte v rámci odběru.

a. Předpoklady týkající se vás:

(i) Prohlášení společnosti Microsoft týkající se shody jejích služeb uvedených v CJIS s bezpečnostním dodatkem (příloha H zásad FBI pro CJIS) informačních systémů FBI pro trestní spravedlnost („CJIS“) podléhají vašemu začlenění platných dodatků podmínek CJIS daného státu a podmínek vašeho předplatného. Podléhají také vašemu začlenění a vnoření těchto podmínek do vašich smluv s uvedeným subjektem.

(ii) Pro další informace o státech a službách uvedených v CJIS prosím navštivte https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS. Upozorňujeme, že ne všechny státy jsou uvedeny v CJIS a že různé služby uvedené v CJIS se vztahují na různé státy uvedené v CJIS. Pro více informací o tom, jak se přihlásit ke službám uvedeným v CJIS podle podnikové smlouvy, prosím navštivte https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement. Pro účely tohoto oddílu, pokud se nenacházíte ve státě uvedeném v CJIS, není společnost Microsoft nyní schopna poskytnout zastoupení týkající CJIS a neuplatní se žádný dodatek CJIS,

(iii) Přístup k podmínkám souladu společnosti Microsoft se zásadami CJIS FBI získáte tak, že kontaktujete CSA ve státě uvedeném v CJIS. Bezpečnostní dodatek pro soukromé dodavatele (poskytovatele cloudu), na který se odkazuje v zásadách CJIS FBI a podmínkách CSA, je zde začleněn odkazem a vy potvrzujete, že podpora společnosti Microsoft pro CJI bude v souladu s těmito podmínkami dohodnutými a/nebo podepsanými příslušnou CSA v daném státu. Rovněž potvrzujete, že je vaší povinností ohledně tohoto a pro jakékoliv další informace kontaktovat příslušnou CSA v daném státu. Vyžaduje se od vás a vy potvrzujete, že budete pracovat přímo s příslušnou CSA v daném státu v souvislosti s jakoukoliv dokumentací a požadavky auditu.

(iv) Jste zodpovědní za zajištění toho, že bezpečnostní dodatek CJIS byl podepsán CSA, že CSA schválí vaše používání uvedených služeb k ukládání nebo zpracování CJI a že jakékoli další předpoklady stanovené nebo požadované buď FBI, CSA v daném státu nebo vámi byly splněny před zavedením CJI do uvedených služeb.

(v) Potvrzujete, že budete uchovávat záznamy o každém uvedeném subjektu, kterému poskytnete smlouvy státu CJIS, nebo jinou dokumentaci týkající se CJIS, kterou získáte od CSA v daném státu, a tyto záznamy na vyžádání okamžitě zpřístupníte společnosti Microsoft.

b. V případě nesouladu mezi kterýmkoli ustanovením tohoto oddílu a kterýmkoli ustanovením smlouvy platí tento oddíl.

11. Různé

a. Sdělení. Sdělení jste povinni zasílat poštou s povinnou doručenkou na níže uvedenou adresu.

Microsoft Corporation

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Fax: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Fax: (425) 936-7329

Souhlasíte s příjmem elektronických sdělení, která budeme zasílat elektronickou poštou správci účtu, jehož určíte na portálu. Sdělení nabývají účinnosti k datu uvedenému na potvrzení o převzetí nebo v případě e-mailu k okamžiku odeslání. Nesete odpovědnost za správnost a aktuálnost e-mailové adresy správce účtu, kterou jste zadali na portálu. Všechna e-mailová sdělení odesílaná námi na tuto e-mailovou adresu nabudou účinnosti při jejich odeslání, bez ohledu na to, zda e-mailovou zprávu skutečně obdržíte či nikoli.

b. Převody a přiřazení licencí. Tuto smlouvu, ať již celou, nebo její část, nesmíte postoupit a nesmíte převádět licence bez svolení společnosti Microsoft.

c. Souhlas s poplatky partnerům Když odešlete objednávku, můžete případně získat příležitost určit společně s odběry „partnera záznamů“. Stanovením partnera záznamů, ať už přímo, nebo zmocněním třetí strany, nám dáváte souhlas k odvádění určitých poplatků partnerovi záznamů. Tyto poplatky slouží k podpoře před prodejem a mohou také zahrnovat náklady na podporu po prodeji. Poplatky závisejí na velikosti vaší objednávky a zvyšují se podle ní. Naše ceny za online služby jsou stejné, ať již určíte partnera záznamů nebo ne.

d. Oddělitelnost. V případě, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevymahatelnou, zbylá část smlouvy zůstává plně v účinnosti.

e. Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje jeho prominutí.

f. Žádné zastoupení. Touto smlouvou nevzniká žádné zastoupení, obchodní společnost ani společný podnik.

g. Žádné oprávněné osoby třetích stran. Účastníky této smlouvy nejsou žádné oprávněné osoby třetích stran.

h. Rozhodné právo a jurisdikce Tato smlouva podléhá zákonům státu Washington bez ohledu na rozpory s jinými ustanoveními práva s následujícími výjimkami: (i) pokud jste státním subjektem USA, řídí se tato smlouva právem USA, a (ii) pokud jste státním subjektem nebo institucí místní správy v USA, podléhá tato smlouva právu daného státu. Jakékoli žaloby pro vynucení této smlouvy musí být podány ve státě Washington v USA. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví v jakékoli příslušné jurisdikci.

i. Úplná smlouva. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli jiná předchozí nebo současná sdělení. V případě rozporu mezi kterýmikoli z dokumentů v této smlouvě, který není v těchto dokumentech výslovně upraven, platí podmínky v nich uvedené v následujícím pořadí podle klesající důležitosti: (1) tato smlouva o odběru online služeb společnosti Microsoft, (2) podmínky online služeb, (3) příslušné podrobnosti nabídky a (4) jakékoli další dokumenty v této smlouvě.

j. Přetrvávání. Podmínky uvedené v oddílech 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení účinnosti této smlouvy.

k. Vývozní předpisy Spojených států amerických. Produkty podléhají vývozním předpisům Spojených států amerických. Jste povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy včetně předpisů Spojených států amerických ohledně správy exportu, pravidel ITAR pro mezinárodní obchod se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení stanovených vládami Spojených států amerických a dalších zemí. Další informace naleznete na adrese http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za nedostatky výkonu v důsledku událostí, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu (například požár, výbuch, rozsáhlý výpadek sítě, zemětřesení, povodeň, silné bouře, úder blesku, embargo, pracovní spory, zásah státního nebo vojenského úřadu, válka, teroristický útok (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, konání nebo nekonání internetových operátorů, konání nebo nekonání regulačních nebo státních orgánů (včetně právních norem a přepisů nebo jiných zásahů, které mají vliv na doručování online služeb). Tato část se však nevztahuje na vaše platební povinnosti, které vyplývají z této smlouvy.

m. Oprávnění k uzavření smlouvy. Pokud jste fyzická osoba, která tyto podmínky přijímá jménem právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem dané právnické osoby. Určíte-li subjekt nebo použijete-li e-mailovou adresu poskytnutou subjektem, ke kterému jste přidruženi (například jako zaměstnavatel) ve spojení se zakoupením nebo prodloužením odběru, tento subjekt bude pro účely této smlouvy považován za vlastníka odběru.

n. Další podmínky, které se na vás vztahují, pokud jste Federální agentura v USA:

(i) Žádná ustanovení jakékoli smlouvy přijaté formou vybavení zásilky nebo elektronickou formou (nebo jiné podobné smlouvy), která může být poskytnuta v souvislosti s jakýmkoli produktem získaným na základě této smlouvy, se nepoužijí místo ustanovení této smlouvy ani neslouží k úpravě jakéhokoli ustanovení této smlouvy, a to i v případě, že váš uživatel nebo váš autorizovaný vedoucí pracovník tvrdí, že taková ustanovení formou vybavení zásilky nebo elektronickou formou přijal. Aby nedocházelo k pochybnostem a bez omezení výše uvedených skutečností, v případě rozporu mezi jakýmikoli takovými ustanoveními přijatými formou vybavení zásilky nebo elektronickou formou (bez ohledu na výrobky nebo služby, na které se tato ustanovení vztahují) a jakýmkoli výrazem nebo podmínkou této smlouvy, pak má příslušný výraz nebo podmínka této smlouvy přednost a nahrazuje nákup takového produktu (produktů) v rozsahu jakéhokoli takového konfliktního ustanovení. Všechna uzavření smluv a prodloužení musí být provedena písemně.

(ii) Pokud některý dokument zahrnutý do této smlouvy formou odkazu, včetně podmínek produktu a podmínek služeb online zahrnutých a/nebo odkazovaných nebo zahrnutých v tomto dokumentu a/nebo v dokumentu s ním souvisejícím, obsahuje ustanovení (a) umožňující automatické ukončení licenčních práv nebo online služeb; b) umožňuje automatické prodloužení služeb a/nebo poplatků; c) požaduje, aby rozhodným právem bylo něco jiného než federální právo; a/nebo (d) jinak porušuje platné federální právo, pak se taková ustanovení nevztahují na federální vládu. Pokud některý dokument zahrnutý do této smlouvy formou odkazu, včetně podmínek produktu a podmínek služeb online zahrnutých a/nebo odkazovaných nebo zahrnutých v tomto dokumentu a/nebo v dokumentu s ním souvisejícím, obsahuje ustanovení o odškodnění, toto ustanovení se nevztahuje odškodnění společnosti Microsoft nebo jiné strany Spojenými státy.

12. Definice.

Všechny zmínky o „dni“ v této smlouvě odkazují na kalendářní den.

V podmínkách online služeb jsou uvedeny „podmínky použití“.

„Smluvní partner“ znamená jakoukoli právnickou osobu, kterou strana vlastní, která vlastní stranu nebo která je ve společném vlastnictví některé strany. „Vlastnictví“ znamená pro účely této definice ovládání více než 50 % podílu na právnické osobě.

„Služby Azure Government“ označují jednu nebo více služeb či funkcí, které vám společnost Microsoft zpřístupňuje v rámci tohoto předplatného a které jsou uvedeny na adrese, přičemž se jedná o služby Government Community Cloud Services.

„CJI“ znamená informace trestního soudnictví dle definice v zásadách FBI o CJIS.

„Stát, na který se vztahují CJIS“ znamená stát uvedený na https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ nebo na jiné stránce, kterou může společnost Microsoft poskytnout, s nímž společnost Microsoft uzavřela smlouvu o CJIS.

„Služba v souvislosti s CJIS“ znamená pro každý dodatek o CJIS uzavřený s konkrétním státem online služby společnosti Microsoft, které jsou jako takové uvedeny v tomto dodatku a pro které platí prohlášení společnosti Microsoft o CJIS.

„Smlouva o CJIS se státem“ znamená smlouvu uzavřenou mezi společností Microsoft a agenturou CSA daného státu (nebo jiným subjektem, na který CSA delegovala své povinnosti) obsahující podmínky, podle nichž bude daný stát a společnost Microsoft dodržovat příslušné požadavky zásad o CJIS. Každá smlouva o CJIS se státem je v souladu s příslušným dodatkem o CJIS daného státu a zahrnuje certifikaci dle dodatku o bezpečnosti CJIS společnosti Microsoft. Pro ujasnění, smlouva o CJIS se státe se může nazývat „smlouva o informacích CJIS“ nebo „smlouva o správě CJIS“

„Komunita“ označuje komunitu tvořenou jednou nebo více položkami z tohoto výčtu: (1) vláda, (2) zákazník využívající opravňující služby Government Community Cloud Services k poskytování řešení vládě nebo kvalifikovaný člen komunity nebo (3) zákazník se zákaznickými daty, která podléhají vládním regulacím, pro která se zákazník rozhodne, a společnost Microsoft souhlasí, že využívání služeb Government Community Cloud Services je přiměřené, tak aby splňovalo požadavky zákazníka. Členství v komunitě záleží na uvážení společnosti Microsoft, které se může lišit podle služby Government Community Cloud Services.

„Stránka centra pro dodržování pokynů“ znamená stránku pro dodržování pokynů centra pro dodržování pokynů společnosti Microsoft, kterou společnost Microsoft zveřejnila na https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx nebo na další stránce, kterou společnost Microsoft uvede později.

Pojmy „nabídka odběru“, „nabídka závazku“ nebo „omezená nabídka“ popisují kategorie nabídek odběru a jsou definovány v oddílu 2.

„Subjekt, na který se vztahují CJIS“ znamená jakýkoli státní/místní subjekt ve státě, na který se vztahují CJIS, s nímž udržujete smluvní vztah a jehož používání služeb v souvislosti s CJIS je předmětem zásad o CJIS.

„CSA“ pro každý stát, na který se vztahují CJIS, znamená agenturu pro systémy CJIS daného státu, jak je definována v zásadách FBI o CJIS.

„Data zákazníka“ jsou definována v podmínkách online služeb.

V podmínkách online služeb je definováno „řešení zákazníka“.

„Obranný předmět“ má význam uvedený v 22 C.F.R. § 120.

„Obranná služba“ má význam uvedený v 22 C.F.R. § 120.

Pojem „koncový uživatel“ označuje jakoukoli osobu, které povolíte přístup k datům zákazníka hostovaným ve službách online či jiné užívání online služeb, nebo jakéhokoli uživatele řešení zákazníka. Pokud jde o služby uvedené v zákoně ITAR, koncový uživatel znamená jednotlivce, který přistupuje k službám uvedeným v zákoně ITAR. Pokud jde o služby uvedené v publikaci IRS 1075, koncový uživatel znamená jednotlivce, který přistupuje k službám uvedeným v publikaci IRS 1075. „Federální orgán” označuje úřad, kancelář, orgán, oddělení nebo jiný subjekt vlády USA.

„FTI“ má definici dle publikace IRS 1075.

„Vláda“ označuje federální orgán, státní/místní subjekt nebo kmenový subjekt jednající v rámci své způsobilosti.

„Služby Government Community Cloud Services“ označují služby online Microsoft Online Services, které jsou zajišťovány ve víceklientských datových centrech společnosti Microsoft pro výlučné užívání komunitou nebo pro komunitu a nabízeny v souladu s Národním institutem pro normy a technologie (NIST) speciální publikace 800-145. Služby online Microsoft Online Services, které jsou službami Government Community Cloud Services, jsou určeny v užívacích právech a podmínkách produktu.

„Služby uvedené v publikaci IRS 1075“ znamenají služby Azure Government uvedené v publikaci IRS 1075 na adrese /cs-cz/support/trust-center/compliance/irs1075/ nebo na stránkách, které ji v budoucnu nahradí. Služby uvedené v publikaci IRS 1075 nezahrnují žádné jiné online služby se samostatnou značkou.

„Publikace IRS 1075“ označuje publikaci Úřadu pro správu daní (IRS) č. 1075, která je účinná od 30. září 2016, včetně (případných) novelizací zveřejněných úřadem IRS během období předplatného.

„ITAR“ znamená předpisy pro mezinárodní obchod se zbraněmi, které jsou k dispozici v 22 C.F.R. §§ 120 - 130.

„Data řízená zákonem ITAR“ znamenají data zákazníků, která se řídí zákonem ITAR jako obranné předměty nebo obranné služby.

„Služby uvedené v zákoně ITAR“ znamenají, výhradně s ohledem na tuto smlouvu, služby Azure Government uvedené v zákoně ITAR na adrese https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar nebo na stránkách, které ji v budoucnu nahradí.

„Řešení spravované služby“ označuje spravovanou IT službu vámi poskytovanou třetí straně, která zahrnuje správu a podporu služeb Microsoft Azure.

„Služby Microsoft Azure” označují jednu nebo několik služeb a funkcí společnosti Microsoft uvedených na webu /cs-cz/products/, nejsou-li označeny jako licencované samostatně.

V podmínkách online služeb je definován „produkt jiného subjektu než Microsoft“.

Pojem „podrobnosti cenové nabídky“ označuje podmínky cen a související podmínky vztahující se na nabídku odběru publikovanou na portálu.

Pojem „služby online“ označuje jakékoli služby online hostované společností Microsoft odebírané zákazníkem na základě této smlouvy, včetně služeb Government Community Cloud Services a služeb online Dynamics CRM, služeb Office 365, služeb Microsoft Azure nebo služeb online Microsoft Intune.

„Podmínky služeb online“ znamenají podmínky, které se vztahují na vaše užívání produktů a které jsou k dispozici na adrese https://go.microsoft.com/?linkid=9840733. Podmínky online služeb zahrnují podmínky, jimiž se řídí vaše užívání produktů a které rozšiřují podmínky uvedené v této smlouvě.

Pojem „předběžné verze“ označuje předběžné verze, beta verze nebo jiné verze či funkce online služeb nebo softwaru uvedené před jejich vydáním, které jsou společností Microsoft nabízeny za účelem zjištění zpětné vazby zákazníků.

„Portálem“ se rozumí weby příslušných služeb online, které naleznete na adrese https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /cs-cz/pricing/nebo na jiné adrese, kterou určíme.

„Produkt“ znamená jakoukoli online službu (včetně libovolného softwaru).

„Podmínky produktu“ jsou dokument, který uvádí informace o produktech společnosti Microsoft dostupných prostřednictvím multilicenčního programu. Podmínky produktu jsou zveřejněny na multilicenčním webu na adrese https://www.microsoftvolumelicensing.com a jsou průběžně aktualizovány.

„Smlouva SLA“ znamená závazky, které jsme přijali s ohledem na dodávání a plnění služby online, jak jsou zveřejněny na adrese 10, nebo na alternativním webu určeném naší stranou.

Pojem „software“ označuje software společnosti Microsoft, který naše strana poskytla pro instalaci do vašeho zařízení jako součást vašeho odběru nebo pro užívání s online službou, jejíž určitou funkci zajišťuje.

Pojem „odběr“ označuje prováděcí smlouvu pro online služby na určené období, jak je uvedeno na portálu. Je možné zakoupit více odběrů, které mohou být spravovány odděleně a budou řízeny dle podmínek samostatné smlouvy o odběru služeb online společnosti Microsoft.

„Státní/místní subjekt“ označuje (1) jakoukoli agenturu státní nebo místní vlády USA nebo (2) jakýkoli okres USA, obec, společenství, město, magistrát, městský obvod, okrsek, zvláštní správní celek nebo jiný podobný typ správního orgánu zřízený podle předpisů státu nebo kraje zákazníka a nacházející se v jurisdikci a zeměpisných hranicích státu nebo kraje zákazníka.

„Technická data“ mají význam uvedený v 22 C.F.R. § 120.

Pojem „doba účinnosti“ označuje trvání odběru (například 30 dnů nebo 12 měsíců).

„Kmenový subjekt“ označuje na federální úrovni uznávaný kmenový subjekt plnící kmenové vládní funkce a oprávněný k financování a službám ministerstvem vnitra vlády USA na základě svého statutu indiánského kmene.

„Užívací práva“ znamenají ve vztahu k jakémukoli licenčnímu programu užívací práva nebo podmínky služby ke každému produktu a každé verzi publikované pro takový licenční program na multilicenčním webu. Užívací práva nahrazují podmínky jakékoli licenční smlouvy koncového uživatele (potvrzované na obrazovce nebo jinak) dodávané s produktem. Užívací práva k softwaru jsou zveřejněna společností Microsoft v podmínkách produktu. Užívací práva pro služby online jsou zveřejněna v podmínkách služeb online.

PŘÍLOHA 1

Úřad pro správu daní

Federální daňové informace

Dodatek k zárukám

Při plnění svých povinností poskytovat služby uvedené v IRS č. 1075 v rámci předplatného souhlasí společnost Microsoft s tím, že splní požadavky uvedené v příloze 7 (Zajištění jazyka smlouvy pro technologické služby) dle publikace IRS č. 1075, jak je uvedeno níže. Pro účely této Přílohy 1 se „dodavatelem“ rozumí společnost Microsoft, „agentura“ se vztahuje na vás a „smlouva“ se vztahuje na předplatné včetně podmínek v části 9 smlouvy. „Doklad“ označuje doklad k publikaci IRS 1075 a „oddíl“ označuje oddíl publikace IRS 1075.

I. VÝKON

Při plnění této smlouvy se dodavatel zavazuje dodržovat následující požadavky a přebírá odpovědnost za dodržování těchto požadavků svými zaměstnanci:

(1) Veškeré práce budou vykonávány pod dohledem dodavatele nebo odpovědných zaměstnanců dodavatele.

(2) Dodavatel a zaměstnanci dodavatele s přístupem k FTI, případně kteří FTI používají, musí splňovat požadavky na bezpečnostní prověrky definované v publikaci IRS 1075.

(3) Jakékoliv vratky nebo zpřístupněné informace o vrácení budou použity pouze pro účely provádění této smlouvy. Informace obsažené v takových materiálech budou považovány za důvěrné a nebudou nikomu žádným způsobem vyzrazeny ani zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy to bude nutné pro plnění tohoto dodatku. Zveřejnění jiným osobám, než je vedoucí pracovník nebo zaměstnanec dodavatele, je zakázáno.

(4) Veškeré vratky a informace o vracení budou účtovány při přijetí a řádně uloženy před, během a po zpracování. Navíc bude mít veškerý související výstup stejnou úroveň ochrany, jaká je požadována pro zdrojový materiál.

(5) Dodavatel potvrzuje, že data zpracovaná během plnění této smlouvy budou zcela vyčištěna ode všech součástí pro ukládání dat v jeho počítačovém zařízení, a dodavatel nebude v době dokončení práce uchovávat žádný z výstupů. Pokud není možné okamžité vyčištění ode všech součástí pro ukládání dat, potvrzuje dodavatel, že veškerá data IRS, která zůstanou v libovolné složce úložiště, budou chráněna, aby se zabránilo neoprávněnému zveřejnění.

(6) Jakékoli zkažené nebo přechodné vytištěné kopie, které by mohly vzniknout při zpracování údajů IRS, budou předány agentuře nebo jejímu zástupci. Pokud to není možné, bude dodavatel odpovědný za zničení zkažených nebo přechodných vytištěných kopií a poskytne agentuře nebo jejímu zástupci prohlášení s uvedením data zničení, popisem zničeného materiálu a použitých metod.

(7) Všechny počítačové systémy, které přijímají, zpracovávají, ukládají nebo přenášejí FTI, musí splňovat požadavky stanovené v publikaci IRS č. 1075. Aby byly splněny požadavky na funkčnost a záruky, musí bezpečnostní prvky prostředí zajišťovat řídicí, provozní a technické kontroly. Všechny bezpečnostní prvky musí být k dispozici a být aktivní, aby se zabránilo neoprávněnému použití federálních daňových informací a přístupu k nim.

(8) Žádná práce zahrnující federální daňové informace poskytnuté na základě této smlouvy nebude provedena prostřednictvím subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu IRS.

(9) Dodavatel bude vést seznam zaměstnanců s oprávněným přístupem. Tento seznam bude poskytnut vám a na požádání úřadu IRS provádějícímu kontrolu.

(10) Agentura bude mít právo smlouvu zrušit, pokud dodavatel neposkytne záruky popsané výše.

II. TRESTNĚPRÁVNÍ/OBČANSKOPRÁVNÍ SANKCE

(1) Každý vedoucí nebo zaměstnanec jakékoli osoby, které je nebo může být vratka nebo informace o vrácení zpřístupněna, bude písemně informován osobou, která vratku nebo informaci o vrácení zpřístupnila tomuto vedoucímu nebo zaměstnanci, přičemž tato informace může být použita pouze pro účel a v rozsahu stanoveném tímto dokumentem, a další zpřístupnění jakýchkoli takovýchto vratek nebo informací o vrácení pro účel nebo v rozsahu, k němuž tento dokument neopravňuje, představuje trestnou činnost, za niž lze uložit $5000 nebo trest odnětí svobody až po dobu 5 let, nebo obojí, společně s úhradou nákladů na stíhání. Taková osoba také každému takovému vedoucímu a zaměstnanci oznámí, že toto neoprávněné další zpřístupnění vratek nebo informací o vrácení může vést i k přiznání občanskoprávní náhrady škody vedoucímu nebo zaměstnanci ve výši nejméně $1000 za každé neoprávněné zpřístupnění. Tyto tresty jsou stanoveny IRC 7213 a 7431 a jsou uvedeny v 26 CFR 301.6103 (n) -1.

(2) Každý vedoucí nebo zaměstnanec jakékoli osoby, které je nebo může být vratka nebo informace o vrácení zpřístupněna, bude písemně informován touto osobou, že vratka nebo informace o vrácení zpřístupněná v jakémkoli formátu může být použita pouze pro účely plnění ustanovení této smlouvy. Informace obsažené v takovém materiálu se považují za důvěrné a nesmějí být vyzrazeny ani zpřístupněny žádné osobě, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy. Prohlížení osobou nebo zpřístupnění osobě, která nemá oficiální potřebu informace znát, představuje trestný čin, který může být potrestán pokutou až do výše $1000 nebo odnětím svobody po dobu 1 roku, nebo obojím, společně s úhradou nákladů na stíhání. Taková osoba také informuje každého takového vedoucího a zaměstnance, že jakékoli neoprávněné prohlížení nebo zpřístupnění vratek nebo informací o vrácení může vést i k náhradě občanskoprávní škody vedoucím nebo zaměstnancem [Spojených států u zaměstnanců federální vlády] ve výši rovnající se součtu vyššího z částky $1000 za každý případ neoprávněného prohlížení nebo zpřístupnění, za která je tento žalovaný odpovědný, nebo součtu skutečných škod vzniklých žalobci v důsledku takového neoprávněného prohlížení nebo zpřístupnění, a v případě úmyslného umožnění prohlížení nebo zpřístupnění, které je výsledkem hrubé nedbalosti, k náhradě škody plnící represivní funkci a úhradě nákladů na žalobu. Tyto tresty jsou stanoveny v IRC odd. 7213 a 7431 a jsou uvedeny v 26 CFR 301.6103 (n) -1.

(3) Dodavatel je navíc povinen informovat své vedoucí a zaměstnance o sankcích za neoprávněné zpřístupnění, které ukládá zákon o ochraně osobních údajů z roku 1974, 5 U.S.C. 552a. Konkrétně, 5 U.S.C. 552a (i) (1), která jsou použitelná pro dodavatele dle 5 U.S.C. 552a (m) (1), stanoví, že jakýkoli vedoucí nebo zaměstnanec dodavatele, který na základě svého zaměstnání nebo oficiálního postavení vlastní nebo má přístup k agenturním záznamům, které obsahují informace umožňující identifikaci, jejichž zpřístupnění je zakázáno zákonem o ochraně osobních údajů nebo předpisy stanovenými na jeho základě, a který ví, že zpřístupnění konkrétního materiálu je zakázáno, úmyslně zpřístupní tento materiál jakýmkoli způsobem jakékoli osobě nebo agentuře, která nemá nárok jej získat, se dopustí přestupku a bude mu uložena pokuta do výše $5000.

(4) Poskytnutí přístupu k FTI dodavateli musí předcházet potvrzení, že každý jednotlivec chápe bezpečnostní zásady agentury a postupy pro ochranu informací IRS. Dodavatelé musí zachovávat v platnosti svou autorizaci k přístupu k FTI prostřednictvím roční recertifikace. Počáteční certifikace a recertifikace musí být zdokumentována a založena do evidence agentury k možnému přezkumu. V rámci certifikace a nejméně jednou ročně poté musí být dodavatelé informováni o ustanoveních IRC 7431, 7213 a 7213A (viz příloha 4, Sankce za neoprávněné zpřístupnění, a příloha 5, Občansko-právní škody při neoprávněném zpřístupnění). Školení poskytnutá před počáteční certifikací a každoročně poté musí zahrnovat i zásady reakce na incidenty a postup hlášení neoprávněných zpřístupnění a narušení bezpečnosti údajů. (Viz oddíl 10) U počáteční certifikace i každoroční certifikace musí dodavatel podepsat buď klasickým, nebo elektronickým podpisem prohlášení o důvěrnosti, které potvrzuje, že chápe bezpečnostní požadavky.

III. INSPEKCE

Úřad IRS a agentura mají dle této smlouvy právo, při oznámení 24 hodin předem, vyslat do kanceláří nebo závodů dodavatele kontrolory za účelem kontroly zařízení a provozů provádějící libovolnou činnost s FTI za účelem dodržení požadavků definovaných v publikaci IRS 1075. Do práva na kontrolu úřadu IRS je zahrnuto použití ručních nebo automatizovaných nástrojů na kontrolu s cílem zajistit dodržování předpisů a posouzení zranitelnosti prostředků IT, které ukládají, zpracovávají a přenášejí FTI. Je možné, že na základě této inspekce bude třeba zavést nápravná opatření, pokud se zjistí, že dodavatel nejedná v souladu s bezpečnostními opatřeními uvedenými ve smlouvě.