Ceny za Azure Monitor

Získejte detailní monitorování potřebných dat v reálném čase – vše na jednom místě

Azure Monitor zajišťuje maximální dostupnost a výkon vašich aplikací a služeb tím, že poskytuje ucelené řešení pro shromažďování, analýzu a telemetrii z vašich cloudových a místních prostředí. Pomůže vám pochopit výkon vašich aplikací a proaktivně identifikuje problémy, které je ovlivňují, a prostředky, na kterých jsou závislé.

Podrobnosti o cenách

Log Analytics

V případě služby Log Analytics ve službě Azure Monitor platíte za ingestování dat a uchovávání dat.

Příjem dat

Existují dva způsoby platby za ingestování dat do služby Log Analytics ve službě Azure Monitor: Rezervace kapacity a Průběžné platby.

Rezervace kapacity

S rezervacemi kapacity se vám účtuje pevný předvídatelný poplatek na základě vybrané rezervace kapacity pro ingestování dat. Rezervace kapacity vám poskytují slevu (až 25 %) na příjem dat na základě vaší vybrané rezervace kapacity v porovnání s cenami za průběžné platby. Po prvních 31 dnech závazku máte možnost se kdykoli od úrovně kapacity odhlásit.

Kapacita1 Cena Sleva oproti průběžným platbám
100 GB za den $- za den 15 %
200 GB za den $- za den 20 %
300 GB za den $- za den 22 %
400 GB za den $- za den 23 %
500 GB za den $- za den 25 %
Víc než 5000 500 GB za den $- za den + $- za den za každý přírůstek 100 GB po 500 GB denní kapacity 25 %
1Pokud objem dat ingestovaných do vašeho pracovního prostoru přesáhne zvolenou denní rezervaci kapacity, účtují se další data podle sazeb pro průběžné platby uvedených níže.

Průběžné platby

S cenami za průběžné platby se vám účtuje každý gigabajt (GB) dat ingestovaný do pracovního prostoru služby Log Analytics.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Příjem dat 5 GB za fakturační účet za měsíc $- za GB

Zadržení dat

Každý GB dat přijatý v pracovním prostoru služby Log Analytics Azure Monitoru se prvních až 31 dnů může uchovávat zdarma. Data uchovávaná déle než prvních 31 dnů se budou účtovat za ceny pro uchování dat uvedené dále.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Zadržení dat 31 dnů2 $- za GB za měsíc
2U pracovních prostorů povolených pro Azure Sentinel se data uchovávají zdarma po dobu 90 dní.

Export dat

Export dat ve službě Log Analytics nabízí průběžný streamovaný export protokolů z pracovního prostoru služby Log Analytics do cílů, jako jsou služba Azure Storage nebo centrum událostí. Účtují se poplatky za gigabajt (GB) dat vyexportovaných z pracovního prostoru služby Log Analytics.

Za funkci exportu dat se v současné době neúčtují žádné poplatky. Před zahájením fakturace této funkce obdržíte předem oznámení.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Export dat Žádné $- za GB

Application Insights

Služba Application Insights se účtuje podle objemu telemetrických dat odeslaných vaší aplikací a počtu webových testů, které se rozhodnete spustit. Telemetrická data se účtují podle sazeb za příjem dat do služby Azure Log Analytics.

V současné době se za export dat prostřednictvím Nastavení diagnostiky neúčtují žádné poplatky. Před zahájením fakturace této funkce obdržíte předem oznámení.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Příjem dat 5 GB za fakturační účet za měsíc1 $- za GB
Zadržení dat 90 dnů3 $- za GB za měsíc
Vícekrokové webové testy 4, 5 Žádné $- za test a měsíc
Webové testy příkazem Ping5 Neomezený počet Zdarma
Export dat prostřednictvím Nastavení diagnostiky** Žádné $- za GB

3Každý GB dat ingestovaný službou Application Insights se po dobu 90 dnů uchovává zdarma.

4Vícekrokové webové testy se u každého aktivního testu poměrně přepočítávají na dny nezávisle na počtu umístění, ze kterých se test spustí, a četnosti spouštění testu.

5Poplatky za pravidla upozornění a oznámení se účtují samostatně podle níže uvedených cen.

**Za export dat z důvodu odeslání dat do pracovního prostoru Log Analytics se neúčtují žádné poplatky. Budou se dál účtovat poplatky za příjem dat Log Analytics.

Protokoly platformy

Protokoly platformy poskytují podrobné diagnostické informace a informace o auditování prostředků Azure a platformy Azure, na které závisí, a konfigurují se prostřednictvím nastavení diagnostiky. U protokolů platformy platíte za objem protokolů odeslaných do jednotlivých cílů, a to podle cen uvedených níže.

Funkce Cíl Cena
Streamování protokolů platformy Logs Analytics Zahrnuté
Úložiště nebo centrum událostí6 $- za GB7
Partneři Marketplace $- za GB7

6Export vybrané sady protokolů platformy do úložiště nebo centra událostí je k dispozici zdarma. Projděte si seznam volně exportovatelných protokolů platformy.

7Poplatky za streamování protokolů platformy se začnou účtovat od 31. března 2021.

Metriky

Metrika představuje sadu časových řad. Budou se vám účtovat poplatky na základě počtu monitorovaných časových řad a provedených volání rozhraní API.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Standardní metriky8 Neomezený počet Zdarma
Vlastní metriky9 150 MB za měsíc $0.258 za MB (150 až 100 000 MB)
$0.151 za MB (100 000 až 250 000 MB)
$0.061 za MB (nad 250 000 MB)
Dotazy na metriky10 1 000 000 standardních volání rozhraní API za měsíc $-/1 000 standardních volání API

8Standardní metriky jsou k dispozici bezplatně a zahrnují vybrané metriky pocházející z prostředků, služeb a řešení Azure. Viz seznam standardních metrik.

9U každého zapsaného datového bodu vlastní metriky se předpokládá velikost 8 bajtů.

10Dotazy na metriku se účtují na základě počtu standardních volání API. Standardní volání rozhraní API je volání, které analyzuje 1 440 datových bodů (1 440 je také celkový počet datových bodů, které je možné uložit na metriku a den). Pokud volání rozhraní API analyzuje více než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako několik standardních volání rozhraní API. Pokud volání rozhraní API analyzuje méně než 1 440 datových bodů, bude se počítat jako méně než jedno standardní volání rozhraní API. Počet standardních volání rozhraní API se počítá každý den jako celkový počet datových bodů analyzovaných za den dělený 1 440.

 • Metriky jsou k dispozici po dobu 93 dnů bez poplatků. Pokud chcete zachovat data metrik déle než 93 dnů, můžou být tato data směrována do účtu úložiště, pracovního prostoru Azure Log Analytics nebo centra událostí. Za úložiště, Log Analytics a centrum událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Dotazy na metriky na navíc účtují za odpovídající volání API nutná k přesměrování dat.

Příklady

 1. Volání rozhraní API, které analyzuje 2 000 datových bodů, se bude počítat jako 2 000/1 440 = 1,4 standardních volání rozhraní API.
 2. Volání rozhraní API, které analyzuje 200 datových bodů, se bude počítat jako 200/1 440 = 0,1 standardních volání rozhraní API.
 3. Scénář se sledováním pěti metrik každou minutu z 100 virtuálních počítačů denně představuje 720 000 datových bodů, což znamená (720 000/1 440) 500 standardních volání rozhraní API za den.

Sledování stavu

Sledování stavu prostředků Azure se účtuje podle počtu časových řad metrik monitorovaných s využitím kritérií stavu.

Za sledování stavu ve verzi Preview se neúčtují žádné poplatky. Až bude monitorování stavu obecně dostupné, začne platit cenový plán uvedený níže.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Kritéria stavu Žádné $- za monitorovanou časovou řadu metrik za měsíc

Pravidla upozornění

Pravidla upozornění se účtují na základě typu a počtu signálů, které monitorují. Signálem může být metrika prostředku, protokol nebo protokol aktivit. Náklady na pravidlo upozornění, které monitoruje několik signálů, jsou součtem nákladů na monitorování jednotlivých signálů a dalších povolených funkcí.

Signál upozornění Zahrnuté volné jednotky Cena
Metriky11, 12 10 monitorovaných časových řad metrik za měsíc $- za monitorovanou časovou řadu metriky a měsíc
Protokol Žádné 15minutový interval (nebo delší): $- za monitorovaný protokol a měsíc
10minutový interval: $- za monitorovaný protokol a měsíc
5minutový interval: $- za monitorovaný protokol a měsíc
Protokol aktivit Omezeno na 100 pravidel na jedno předplatné. Zdarma
Dynamická prahová hodnota13 Žádné $- na dynamickou prahovou hodnotu za měsíc

11Zde uvedená cena představuje cenu za pravidlo upozornění, které monitoruje jednu časovou řadu metriky pocházející z jednoho prostředku.

12Ceny se vztahují na pravidla upozornění na metriky nové generace, která jsou k dispozici v části Upozornění. Pravidla upozornění předchozí generace (Upozornění Classic) budou i nadále k dispozici bez poplatků.

 • Jsou stanovené tyto limity konfigurace: 5000 pravidel upozornění na časovou řadu metriky, 100 pravidel upozornění protokolu aktivit a 10 skupin akcí na jedno předplatné. Pokud potřebujete tento limit zvýšit, kontaktujte podporu Azure.
 • Protokoly aktivit jsou k dispozici po dobu 90 dní bez poplatků. Pokud chcete zachovat data protokolu aktivit déle než 90 dní, mohou být tato data směrována do účtu úložiště nebo center událostí. Za úložiště a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky. Za načítání dat protokolů aktivit se u volání API neúčtují žádné poplatky.
 • Za upozornění nabízená v rámci Azure Security Center (ASC) se aktuálně neúčtují žádné poplatky.
 • Za upozornění vytvořená pro kritéria stavu se nice neúčtuje.

13Pro funkce dynamické prahové hodnoty a související upozornění metriky se účtuje dynamické upozornění.

Příklady

 1. Cenu za pravidlo upozornění, které monitoruje využití procesoru a paměti RAM (tedy 2 časových řad metrik) u 10 virtuálních počítačů a má povolenou dynamickou prahovou hodnotu, je možné vypočítat jako:
  • Cena pravidla upozornění + cena dynamické prahové hodnoty
  • (10 virtuálních počítačů × 2 časových řad metrik na virtuální počítač − 10 volných jednotek) × $- za pravidlo upozornění na časovou řadu metriky za měsíc + [(10 virtuálních počítačů × 2 časových řad metrik na virtuální počítač) × $- na dynamickou prahovou hodnotu za měsíc] = $- za měsíc.
 2. Cenu za pravidlo upozornění, které každých 15 minut dotazuje 1 pracovní prostor Log Analytics na události chyby 404, je možné vypočítat jako:
  • 1 pracovní prostor × 1 dotaz na upozornění protokolu × $- za pravidlo upozornění protokolu za měsíc = $- za měsíc.

Oznámení

Oznámení se odesílají na základě aktivace pravidla upozornění. Účtují se vám poplatky na základě typu a počtu oznámení, která chcete odesílat.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Událost vytvoření nebo aktualizace konektoru ITSM 1 000 událostí za měsíc $-/1 000 událostí
E-maily 1 000 e-mailů za měsíc $- za 100 000 e-mailů
Nabízené oznámení (do mobilní aplikace Azure) 1 000 oznámení za měsíc $- za 100 000 oznámení
Zabezpečené webhooky 1 zabezpečený webhook $-/1 000 000 zabezpečených webhooků
Webhooky 100 000 webhooků za měsíc $- za 1 000 000 webhooků
SMS a hlasové hovory Ceny za SMS najdete v následující tabulce.
Kód země Hlasové hovory – zahrnuté volné jednotky Cena SMS – zahrnuté volné jednotky Cena
Spojené státy (+1) 10 hlasových hovorů za měsíc $-/volání 100 SMS za měsíc $-/SMS
Austrálie (+61) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Rakousko (+43) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Belgie (+32) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Brazílie (+55) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Česká republika (+420) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Dánsko (+45) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Estonsko (+372) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Finsko (+358) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Francie (+33) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Německo (+49) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Hongkong (+852) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Chile (+56) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Čína (+86) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Indie (+91) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Irsko (+353) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Izrael (+972) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Itálie (+39) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Japonsko (+81) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Jordánsko (+962) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Lucembursko (+352) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Malajsie (+60) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Mexiko (+52) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Nizozemsko (+31) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Nový Zéland (+64) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Norsko (+47) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Portugalsko (+351) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Rumunsko (+40) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Rusko (+7) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Singapur (+65) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Jihoafrická republika (+27) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Jižní Korea (+82) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Španělsko (+34) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Švýcarsko (+41) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Tchaj-wan (+886) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Spojené arabské emiráty (+971) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS
Spojené království (+44) Hlasové hovory se nepodporují. $-/volání - $-/SMS

Diagnostické protokoly

Diagnostické protokoly je možné směrovat do účtu úložiště, pracovního prostoru Log Analytics nebo centra událostí. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

Podpora a SLA

 • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Obecné

 • Za funkce Azure Monitoru, které jsou ve verzi Preview a nejsou uvedené na stránce s cenami, se neúčtují žádné další poplatky. Ceny funkcí ve verzi Preview oznámíme později a upozorníme i na začátek jejich fakturace. Pokud se rozhodnete pokračovat v používání funkcí Preview i po uplynutí lhůty uvedené v tomto upozornění, začnou se vám účtovat příslušné poplatky.

Nejčastější dotazy k Log Analytics

 • Zákazníci, kteří začali používat bezplatnou úroveň služby Log Analytics do 2. dubna 2018, můžou starou bezplatnou vrstvu používat i nadále. Stará bezplatná vrstva omezuje množství dat shromážděných za jeden den na 500 MB a nenabízí dobu uchovávání dat delší než 7 dnů. Nový cenový model neobsahuje žádná omezení množství dat shromážděných za jeden den a umožňuje uchovávat data protokolů až po dobu dvou let. Zákazníci se starým cenovým modelem můžou kdykoli přejít na popsaný nový cenový model.

 • Ano. Službu Log Analytics můžete dál používat s cenovým modelem Insight & Analytics podle počtu uzlů.

 • Pokud chcete odhadnout vliv cenového modelu podle počtu GB, přejděte na web stránku Využití a odhadované náklady a projděte si naši dokumentaci. Upozorňujeme, že v novém cenovém modelu mají příjem a uchování dat různé ceny podle toho, v které oblasti se nachází váš pracovní prostor Log Analytics. Nezapomeňte to zohlednit při porovnávání odhadovaných nákladů. Pokud jste si navíc koupili sadu OMS, promluvte si se svým zástupcem zákazníka a nechte si plně vysvětlit dopady případných změn.

 • Při přechodu na nový cenový model postupujte podle pokynů uvedených na stránce dokumentace.

 • Ano, zákazníci se smlouvou Enterprise a cenovým modelem Insight & Analytics podle počtu uzlů budou mít u nových předplatných, která připojí ke své stávající smlouvě Enterprise, dál přístup k cenovým plánům podle počtu uzlů.

 • Ano. Zákazníci, kteří začali používat službu Log Analytics před 1. říjnem 2016, budou pokračovat podle starého cenového modelu a kdykoli můžou přejít na nové modely uvedené výše. Počínaje 1. říjnem 2016 nejsou níže uvedené cenové modely dostupné pro nová pracovní prostředí.

  Standard Premium
  Denní limit Žádné Žádné
  Doba uchování 1 měsíc 12 měsíců
  Přizpůsobení delších dob uchování Není k dispozici Není k dispozici
  Cena $2.3 za GB $3.5 za GB
 • Můžete si vybrat dobu uchování od 30 do 730 dnů. Výpočet nákladů na uchování probíhá podle počtu dnů na základě měsíční ceny uložení jednoho GB, o které se překročí zahrnutá doba uchování, tedy 31 dnů.

 • Rezervace kapacity umožňují rezervovat pevnou kapacitu ingestovaných dat za den pro Azure Monitor a Azure Sentinel za pevný a předvídatelný denní poplatek. Vyžádanou kapacitu jde kdykoli zvýšit. Nicméně minimální doba závazku před odhlášením nebo snížením rezervace kapacity je 31 dní.
  • Přidání další kapacity k rezervaci – Svoji kapacitu můžete kdykoli upgradovat. Nová rezervace kapacity bude účinná od 0:01 UST následujícího dne.
  • Snížení vybrané rezervace kapacity – Rezervaci kapacity můžete snížit nebo se od modelu rezervace kapacity zcela odhlásit po prvních 31 dnech. Toto 31denní počítadlo doby se vynuluje při každé změně (zvýšení nebo snížení) vybrané rezervace kapacity, kterou provedete. Nová rezervace kapacity nebo volba obchodního modelu bude účinná od 0:01 UST následujícího dne.
 • K rezervaci kapacity se můžete přihlásit kdykoli. Jakmile se přihlásíte, budete pokračovat ve zvolené úrovni kapacity, dokud se nerozhodnete odhlásit a přejít na jiný cenový model, nebo rezervaci kapacity upgradovat nebo downgradovat.
 • Rezervace kapacity jde použít na úrovni pracovního prostoru a nejde je sdružovat přes pracovní prostory nebo předplatná.

Nejčastější dotazy k Application Insights

 • Starší cenový model nabízel dvě úrovně – Basic a Enterprise. Od 2. dubna 2018 se budou zákazníkům na úrovni Basic účtovat poplatky pomocí výše uvedeného cenového modelu, který nabízí víc funkcí bez zvýšení nákladů. Zákazníci na úrovni Basic dostanou vedle 5 GB volných dat měsíčně na jedno předplatné, které nabízí služba Azure Log Analytics, ještě 1 GB volných dat měsíčně na jeden prostředek. Od 2. dubna 2018 získají zákazníci na úrovni Basic ještě přístup k průběžnému exportu a ke konektoru Application Insights Connector pro Log Analytics v Operations Management Suite. Navíc upozorňujeme, že v novém plánu můžete jako předplatitelé sady Visual Studio využívat k úhradě služby Application Insights svůj měsíční kredit.

  Zákazníci na úrovni Enterprise můžou pokračovat ve využívání staršího cenového modelu, nebo můžou kdykoli přejít na výše popsaný cenový model. U všech zákaznických předplatných se službou Application Insights aktivovaných před 2. dubnem 2018 se účtuje $- za jeden GB dat přijatý službou Application Insights. To je ale výhodné jedině tehdy, pokud jste si zakoupili sadu OMS. V takovém případě zahrnuje každá zakoupená jednotka plánů Operations Management Suite E1 a E2 nárok na jeden uzel služby Application Insights úrovně Enterprise. Každý uzel Application Insights Enterprise zahrnuje až 200 MB ingestovaných dat Application Insights za den s uchováním dat po dobu 90 dnů bez dalších poplatků.

  Enterprise
  Základní měsíční cena $- za uzel
  Zahrnutá data 200 MB za uzel denně
  Další data $- za GB
  Uchování dat (nezpracovaná a agregovaná data) 90 dnů
  Application Performance Management (APM) a funkce analýzy Zahrnuté
  Průběžný export Neomezený počet
  Vícekrokové webové testy $- za test a měsíc
 • Ne. Zákazníkům, kteří začali službu Application Insights používat před 2. dubnem 2018, se bude dál účtovat $- za každý GB dat přijatý službou Application Insights.

 • Díky tomu, že je možné omezit objem dat, které služba Application Insights přijme za den z vašich aplikací, můžete mít svoje náklady pod kontrolou. Po dosažení denního limitu se budou další data po zbytek dne (v čase UTC) ignorovat a na začátku dalšího dne se obnoví jejich normální příjem.

  Navíc můžete využít vzorkování k omezení objemu dat, která ze své aplikace odesíláte do Application Insights.

  Další informace o správě cen a objemů dat ve službě Application Insights.

 • Uzel je fyzický nebo virtuální počítač nebo instance PaaS (platforma jako služba), které hostují vaši aplikaci. Pokud je vaše aplikace spuštěná například ve třech instancích služby Azure App Service a jednom virtuálním počítači, znamená to, že vaši aplikaci hostují celkem čtyři uzly. Každou hodinu zjišťujeme počet různých uzlů, které posílají telemetrická data. Pokud uzel v průběhu konkrétní hodiny neposílá žádnou telemetrii, nezapočítá se. Cena za uzel a měsíc uvedená výše předpokládá, že uzel posílá telemetrii každou hodinu po celý měsíc. To znamená, že pokud v průběhu měsíce vaše aplikace má období nečinnosti, bude účtovaný poplatek nižší.

  Když se vaší aplikaci vertikálně navýší nebo sníží kapacita, třeba přidáním dalších webových serverů během špiček, poplatky za Application Insights Enterprise se také příslušným způsobem navýší nebo sníží.

  V určitých konkrétních situacích se uzly nepočítají (objem dat se ale počítá vždycky):

  • Vývojářské pracovní stanice, na kterých běží aplikace během ladění, se nepočítají jako uzly.
  • Při použití klientské sady SDK prohlížeče JavaScriptu (nebo některých jiných sad SDK, které nehlásí roleInstance), se počítače koncových uživatelů nepočítají jako uzly.
  • Při použití aplikace HockeyApp Bridge se jednotlivá mobilní zařízení, která HockeyApp monitoruje, nepočítají jako uzly.

  Co když pro několik aplikací, které monitoruji, použiji stejný uzel? To není problém. Počítáme jenom jedinečné uzly, které posílají telemetrická data v rámci vašeho předplatného Azure (fakturační účet). Pokud máte třeba pět samostatných webů spuštěných na stejném fyzickém serveru a pro každý z těchto webů je nakonfigurovaná služba Application Insights Enterprise (s účtováním za uzly), bude se všech těchto pět uzlů dohromady počítat jako jeden.

  Ve stejném předplatném Azure můžete mít také aplikace využívající Application Insights Basic (s účtováním za GB). Tato skutečnost nijak neovlivní počítání uzlů pro aplikace využívající Application Insights Enterprise.

  Jak funguje denní příděl 200 MB dat ve službě Application Insights Enterprise? Pokud si zvolíte cenový tarif Enterprise, vaše aplikace získá denní příděl dat na základě počtu uzlů odesílajících telemetrii. Takže pokud máte pět uzlů odesílajících data, získáte pro svou aplikaci příděl 1 GB ve fondu za den (v souladu s definicí prostředku Application Insights, který jste vytvořili). Nezáleží na tom, jestli některé uzly posílají více dat než jiné, protože pro zadané předplatné Azure se data se sdílejí napříč všemi uzly. Pokud během jednoho dne pošlete víc dat, než kolik obsahuje váš denní datový fond, budou se účtovat poplatky za nadlimitní data (po GB). Nevyužitá data v rámci denního přídělu se nepřevádějí dál.

  Denní příděl dat ve fondu se vypočte takto: počet hodin v rámci daného dne, kdy jednotlivé uzly posílají telemetrii, dělený 24, to celé krát 200 MB. Pokud tedy máte čtyři uzly, které 15 z 24 hodin konkrétního dne posílají telemetrii, pro tento den se zahrnou data v objemu ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Pokud cenový tarif Enterprise zvolíte pro několik aplikací v rámci jednoho předplatného Azure, denní příděl dat se mezi těmito aplikacemi sdílí. Tento denní příděl se naopak nesdílí s aplikacemi, pro které jste zvolili cenový tarif Basic.

 • Ano. V současnosti jsou pro vývoj a testování dostupné tyto nabídky:

 • Pokud máte dotazy ohledně toho, od čeho se ceny pro Application Insights odvíjejí, můžete se kdykoli zeptat na našem fóru.

Nejčastější dotazy k upozorněním

 • Migrovaná pravidla upozornění a odpovídající migrované skupiny akcí (e-mail, webhook nebo LogicApp) zůstanou zadarmo. Funkce, které jste měli s klasickými upozorněními, jako je možnost upravit prahovou hodnotu, typ agregace a granularitu agregace, budou dál s migrovaným pravidlem upozornění k dispozici zadarmo. Pokud ale upravíte migrované pravidlo upozornění, aby používalo některou z nových funkcí, oznámení nebo typů akcí platformy upozornění, uplatní se odpovídající poplatek. Následují příklady případů, kdy u pravidla upozornění vzniknou poplatky:

  • Libovolné nové (nemigrované) pravidlo upozornění vytvořené nad bezplatné jednotky na nové platformě Azure Monitor
  • Libovolná data ingestovaná a zachovaná nad bezplatné jednotky obsažené Azure Monitorem
  • Libovolné násobné webové testy provedené službou Application Insights
  • Libovolné vlastní metriky uložené nad bezplatné jednotky obsažené v Azure Monitoru
  • Libovolná migrovaná pravidla upozornění, která byla upravena tak, aby používala novější funkce upozornění na metriku, jako je frekvence, několik prostředků/dimenzí, dynamické prahové hodnoty, změna prostředku/signálu a další
  • Libovolné migrované skupiny akcí, které byly upraveny tak, aby používaly novější oznámení, nebo typy akcí jako SMS, hlasové volání nebo integrace ITSM
 • Pravidla upozornění protokolu aktivit a pravidla upozornění na stav služby a stav prostředku budou i nadále k dispozici bez poplatků.

 • Oznámení o upozorněních se účtují zvlášť na základě použitého typu oznámení.

 • Výše uvedené ceny se vztahují na novou platformu Upozornění. Pokud přenesete svá stávající pravidla upozornění z platformy Upozornění Classic na novou platformu, budou pro vás platit výše uvedené ceny.

 • Stávajícím zákazníkům využívajícím upozornění protokolů OMS se nebude účtovat prvních 250 pravidel upozornění protokolů. Všechna pravidla upozornění nad rámec omezení 250 pravidel upozornění protokolů se budou účtovat podle výše uvedených cen.

 • Stávající zákazníci využívající upozornění protokolů OMS můžou vytvářet pravidla upozornění protokolů Azure s jakoukoli frekvencí až do omezení 250 pravidel upozornění protokolů. Pravidla upozornění protokolů vytvořená nad rámec omezení 250 pravidel upozornění protokolů se budou účtovat podle výše uvedených cen.

 • Pokud jste stávající zákazník Application Insights, všechna stávající pravidla upozornění na metriky a webové testy migrovaná na novou platformu upozornění budou i nadále zdarma. Všechna nová upozornění na metriky a webové testy se budou účtovat podle aktuální sazby za pravidlo upozornění na metriku. Pravidla upozornění protokolů Application Insights se budou účtovat podle výše uvedených cen.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Monitor

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.