Přeskočit na hlavní obsah

Ceny datového kanálu

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Prozkoumejte nabídku funkcí integrace dat, které se přizpůsobí vašim požadavkům na měřítko, infrastrukturu, kompatibilitu, výkon a rozpočet – od spravované služby SSIS (SQL Server Integration Services) pro bezproblémovou migraci projektů SQL Serveru do cloudu po bezserverové datové kanály ve velkém měřítku pro integraci dat všech tvarů a velikostí.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Ceny datového kanálu se odvíjejí od těchto faktorů:

 • Orchestrace a provádění kanálu
 • Spouštění a ladění toků dat
 • Počet operací Data Factory, jako je vytváření a monitorování kanálů

Orchestrace a provádění kanálu Data Factory

Kanály jsou řídicí toky samostatných kroků, které se označují jako aktivity. Za orchestraci datového kanálu se platí podle počtu spuštění aktivit a provedení aktivit a podle hodin Integration Runtime. Prostředí Integration Runtime, které je v Azure bezserverové a v hybridních scénářích se nachází v místním prostředí, poskytuje výpočetní prostředky používané k provádění aktivit v datovém kanálu. Poplatky za moduly runtime integrace se účtují po minutách a zaokrouhlují se.

Třeba aktivita kopírování Azure Data Factory dokáže bezpečným, spolehlivým, výkonným a škálovatelným způsobem kopírovat data mezi různými datovými úložišti. S rostoucím objemem dat nebo požadavky na propustnost se dá Integration Runtime podle potřeby škálovat.

Typ Cena modulu Azure Integration Runtime Cena modulu runtime integrace virtuální sítě spravované Azure Cena místního prostředí Integration Runtime
Orchestrace1 $- za 1 000 běhů $- za 1 000 běhů $- za 1 000 běhů
Aktivity přesunu dat2 $-/DIU-h $-/DIU-h $-/hodina
Aktivita kanálu3 $-/hodina

$-/hodina

(až 50 souběžných aktivit kanálu)

$-/hodina

Externí aktivita kanálu4 $-/hodina $-/hodina

(až 800 souběžných aktivit kanálu)

$-/hodina
1Orchestrace odkazuje na spouštění aktivit, triggerů a ladění.
2Při použití aktivity kopírování pro výchozí přenos dat z datového centra Azure se účtují další poplatky za šířku pásma sítě, které budou na vaší faktuře uvedené jako samostatná řádková položka odchozích přenosů dat. Další informace o cenách přenosu odchozích dat
3Aktivity kanálu se spouštějí v prostředí Integration Runtime. Mezi aktivity kanálu patří operace vyhledávání, získání metadat a odstranění a operace se schématem během vytváření (testovací připojení, procházení seznamu složek a tabulek, získání schématu, náhled dat).
4Externí aktivity kanálu se spravují v prostředí Integration Runtime, ale provádějí se v propojených službách. Mezi externí aktivity patří Databricks, uložené procedury, aktivity HDInsight a řada dalších. Kompletní seznam externích aktivit najdete tady. Informace o aktivitě mapování toků dat najdete níž v části věnované spouštění a ladění toků dat Data Factory.

Spouštění a ladění toků dat

Toky dat jsou vizuálně navržené komponenty v rámci služby Data Factory, které umožňují transformace dat ve velkém měřítku. Za dobu spuštění a ladění clusterů toků dat platíte podle počtu hodin virtuálního jádra. Minimální velikost clusteru pro spuštění toku dat je 8 virtuálních jader. Poplatky za spouštění a ladění se účtují po minutách a zaokrouhlují se. Artefakty Change Data Capture se ve verzi public preview CDC účtují sazbami pro obecné účely za clustery se 4 virtuálními jádry.

Objekty Change Data Capture (CDC) se spouštějí na stejné výpočetní infrastruktuře toku dat pomocí 4 virtuálních jader s jedním uzlem. Stejná sleva na ceny rezervované instance toku dat se vztahuje i na prostředky CDC.

Typ Cena Rezervace na jeden rok
(úspory v %)
Rezervace na tři roky
(úspory v %)
Obecné použití $- za hodinu virtuálního jádra $- za hodinu virtuálního jádra $- za hodinu virtuálního jádra
Paměťově optimalizované $- za hodinu virtuálního jádra $- za hodinu virtuálního jádra $- za hodinu virtuálního jádra

Poznámka: Toky dat služby Data Factory budou účtovat také spravované diskové úložiště a úložiště objektů blob potřebné k jejich ladění a spuštění.

Azure Data Factory správce orchestrace pracovního postupu

Velikost Kapacita pracovního postupu VCPU Scheduleru vCPU pracovního procesu vCPU webového serveru Cena za hodinu
Malé (D2v4) Až 50 skupin DAG 2 2 2 $-
Velké (D4v4) Až 1 000 skupin DAG 4 4 4 $-

Další uzel vCPU pracovního procesu Cena za hodinu
Malé (D2v4) 2 $-
Velké (D4v4) 4 $-

Operace Data Factory

Typ Cena Příklady
Čtení/zápis* $- za 50 000 upravených/odkazovaných entit Čtení/zápis entit v Azure Data Factory*
Sledování $- za 50 000 načtených záznamů spuštění Monitorování běhů kanálu, aktivit, aktivačních událostí a ladění**
* Operace čtení/zápisu pro entity Azure Data Factory zahrnují operace vytvoření, čtení, aktualizace a odstranění. Mezi entity patří datové sady, propojené služby, kanály, Integration Runtime a aktivační události.
** Operace monitorování zahrnují načtení a výpis běhů kanálu, aktivit, aktivačních událostí a ladění.

Ceny za využití Data Factory se vypočítávají na základě těchto faktorů:

 • Frekvence aktivit (vysoká nebo nízká). K aktivitě s nízkou frekvencí nedochází častěji než jednou za den (například každý den, týden nebo měsíc). Aktivita s vysokou frekvencí se spouští častěji než jednou za den (například každou hodinu nebo každých 15 minut). Podrobnosti najdete níže v části Orchestrace aktivit.
 • Kde se aktivity spouštějí (v cloudu nebo místně). Podrobnosti najdete níže v části Přesun dat.
 • To, zda kanál je nebo není aktivní. Podrobnosti najdete níže v části Neaktivní kanály.
 • To, zda aktivitu spouštíte znovu. Podrobnosti najdete níže v části Opakované spouštění aktivit.

Orchestrace aktivit

Nízká frekvence Vysoká frekvence
Aktivity spuštěné v cloudu

(příklady: aktivita kopírování přesouvá data z objektu blob Azure do Azure SQL Database; aktivita hive spouští skript hivu v clusteru Azure HDInsight)
$- za aktivitu měsíčně $- za aktivitu měsíčně
Aktivity spuštěné místně a zahrnující místní prostředí IR

(příklady: aktivita kopírování přesouvá data z místní databáze Azure SQL do objektu blob Azure; aktivita uložených procedur spouští uloženou proceduru v místní databázi SQL Serveru)
$- za aktivitu měsíčně $- za aktivitu měsíčně

Notes:

 • Využití nad 100 aktivit za měsíc povede ke slevě ve výši 20 % u nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních scénářů.
 • První 5 nízkofrekvenční aktivity v měsíci jsou u cloudových i místních variant bezplatné.

Pohyb dat

Azure Data Factory dokáže bezpečným, spolehlivým, výkonným a škálovatelným způsobem kopírovat data mezi různými datovými úložišti. S tím, jak narůstá objem dat nebo potřeby propustnosti při jejich přesunu, může Azure Data Factory horizontálně navýšit kapacitu. Další informace o využití jednotek přesunu dat pro zvýšení výkonu při přesunu dat najdete v průvodce výkonem aktivity kopírování.

Přesun dat mezi cloudovými datovými úložišti $- za hodinu
Přesun dat při využití místního úložiště $- za hodinu
Poznámka:
S přesuny dat mohou být spojené další náklady, které budou ve vašem vyúčtování uvedené jako samostatná položka na řádku přenosu dat. Poplatky za přenos odchozích dat se využívají, pokud data vycházejí mimo datová centra Azure. Víc se dozvíte v podrobných informacích o cenách přenosů dat.

Neaktivní kanály

Pro každý kanál nasazený do Azure Data Factory musíte pomocí časového rozsahu (počáteční a koncový čas) zadat aktivní období zpracování dat. Kanál se v tomto stanoveném období považuje za aktivní, i pokud jeho aktivity nejsou ve skutečnosti spuštěné. Ve zbývající době se považuje za neaktivní.

Za neaktivní kanál se účtuje $- za měsíc.

Kanály, které jsou neaktivní po celý měsíc, jsou zpoplatněné měsíční sazbou platnou pro neaktivní kanál. Kanály, které jsou neaktivní po část měsíce, jsou zpoplatněné za neaktivní období poměrnou částí vypočtenou z počtu hodin, po které byly během měsíce neaktivní. Pokud má kanál například počáteční datum a čas 1. 1. 2016 ve 12:00 a koncové datum a čas 20. 1. 2016 ve 12:00, považuje se tento kanál za aktivní po dobu těchto 20 dnů a neaktivní po dobu 11 dnů. Poplatek za neaktivní kanál ($-) se účtuje poměrnou částkou za 11 dnů.

Pokud kanál nemá zadané aktivní období zpracování dat (počáteční a koncový čas), považuje se za neaktivní.

Opakované spouštění aktivit

Aktivity se v případě potřeby dají spouštět znovu (třeba pokud zdroj dat nebyl během plánovaného spuštění dostupný). Cena opětovného spouštění aktivit závisí na místě, kde se aktivita spouští. Náklady na opětovné spuštění aktivit v cloudu jsou $- za 1 000 opakovaných spuštění. Náklady na opětovné spuštění aktivit v místním prostředí jsou $- za 1 000 opakovaných spuštění.

Příklad:

Předpokládejme, že máte dva datové kanály s následujícími dvěma aktivitami, které se spouští jednou za den (nízká frekvence):

 1. Aktivita kopírování, kopíruje data z místní databáze SQL Serveru do objektu blob Azure.
 2. Aktivita Hive, která spouští skript Hivu v clusteru Azure HDInsight.

Předpokládejme, že přesun dat z místní databáze SQL Serveru do úložiště objektů blob Azure trvá 2 hodin denně. V následující tabulce jsou uvedené náklady spojené s tímto kanálem:

První aktivita (kopírování dat z místního prostředí do Azure)
Náklady za přesun dat (za měsíc) 30 dnů za měsíc
2 hodin za den
$-
$-
Náklady na orchestraci aktivit (za měsíc) $-
Mezisoučet (za měsíc) $-
Druhá aktivita (skript Hivu spuštěný v Azure HDInsightu)
Náklady za přesun dat (za měsíc) $-
Náklady na orchestraci aktivit (za měsíc) $-
Mezisoučet (za měsíc) $-
Aktivity celkem (za měsíc) $-

Cenová kalkulačka Data Factory vám poslouží k výpočtu poplatků za tento scénář.

Notes:

 • Za prvních pět cloudových a místních aktivit neplatíte žádný poplatek. Výše zmíněné poplatky předpokládají, že jste už pět cloudových a místních aktivit za měsíc použili (v jiných kanálech).
 • Služby Azure Storage a HDInsight se fakturují samostatně podle příslušných sazeb za služby.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Data Factory

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Data Factory

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Data Factory.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Data Factory

Azure Data Factory V2

 • Operace čtení/zápisu zahrnují operace vytvoření, čtení, aktualizace a odstranění entit Azure Data Factory. Mezi entity patří datové sady, propojené služby, kanály, Integration Runtime a aktivační události.
 • Operace monitorování zahrnují načtení a výpis běhů kanálu, aktivit, aktivačních událostí a ladění.
 • Aktivita je krok v rámci kanálu. Provedení každé aktivity se označuje jako spuštění.
 • Integration Runtime je výpočetní infrastruktura, kterou Azure Data Factory používá k poskytování následujících funkcí integrace dat v různých síťových prostředích:

  • Přesun dat: Přesun dat mezi úložišti dat ve veřejných a (místních nebo virtuálních) privátních sítích při současném poskytování podpory pro integrované konektory, převod formátů, mapování sloupců a výkonný a škálovatelný přenos dat.
  • Odesílání aktivit: Odesílání a monitorování aktivit transformace spuštěných v různých výpočetních službách, jako jsou Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server a další.
  • Spouštění balíčků služby SQL Server Integration Services: Nativní spouštění balíčků služby SSIS (SQL Server Integration Services) ve spravovaném výpočetním prostředí Azure.
 • Aktivační událost je jednotka zpracování, která určuje, kdy se má zahájit provádění kanálu. Spuštění aktivační události je provedení aktivační události, které může v případě, že se vyhoví podmínkám, vést ke spuštění aktivit.
 • Běh ladění je testovací běh, který může uživatel provést během iterativního vývoje, aby se před publikováním změn do služby Data Factory ujistil, že kroky v kanálu fungují tak, jak mají.
 • Neaktivní kanál je kanál, ke kterém není přidružená aktivační událost a který se v určitém měsíci ani jednou nespustil. Po jednom měsíci bez spuštění kanálu se začínají účtovat poplatky.
 • Aktivity spouštění kanálů (přesun dat modulu runtime integrace Azure, aktivity kanálů, externí přesun dat modulu runtime integrace a přesun dat místního prostředí Integration Runtime, aktivity kanálů a externí***) se účtují hodinovými sazbami, které jsou uvedené výš. Poplatky za spouštění kanálů se účtují po minutách a zaokrouhlují se.

  Příklad: Pokud spustíte operaci, která trvá 2 minuty a 20 sekund, budou se vám účtovat 3 minuty.

 • Příklady cen podle scénářů najdete na stránce Dokumentace ke službě Azure Data Factory.
 • Projděte si doprovodné materiály k plánování a správě nákladů na ADF na stránce věnované službě Azure Data Factory.

Azure Data Factory V1

 • Aktivity definují akce, které mají být s vašimi daty provedeny. Každá aktivita využívá jako vstupy nulu nebo víc datových sad a jako výstup produkuje jednu nebo víc datových sad. Aktivita je jednotka orchestrace ve službě Azure Data Factory.

  Aktivitu kopírování můžete třeba využít k orchestraci kopírování dat z jedné datové sady do druhé. Podobně můžete využít aktivitu Hive ke spuštění dotazu Hive nad clusterem Azure HDInsight s cílem provést transformaci nebo analýzu dat. Azure Data Factory poskytuje širokou škálu aktivit transformací a přesunů dat. Můžete si také vytvořit vlastní aktivitu .NET pro spuštění vlastního kódu.

 • Kanál je logické seskupení aktivit. Kanály mohou být aktivní po období stanovené uživatelem (počáteční a koncový čas). Ve zbývající době jsou kanály neaktivní.
 • Ano. Pokud aktivita používá služby Azure, jako je HDInsight, účtují se tyto služby samostatně podle příslušných sazeb.

 • Existují dvě sady nákladů, které vznikají při kopírování dat. První: Výpočetní zdroje, které se používají ke kopírování, se měří na základě pohybu dat. Existují cloudové a místní verze měření přesunu dat. Místní přesun dat je levnější, protože část výpočtů souvisejících s kopírováním provádějí vaše vlastní místní prostředky. Poplatky za přesun se účtují po minutách a zaokrouhlují se. (Například kopírování dat, které zabere 41 minut 23 sekund výpočetního času, se bude účtovat jako 42 minut).

  Kromě toho vznikají další náklady za přesuny dat, které budou ve vašem vyúčtování uvedené jako samostatná položka na řádku přenosu dat. Poplatky za přenos odchozích dat se využívají, pokud data vycházejí mimo datová centra Azure. Víc se dozvíte v podrobných informacích o cenách přenosů dat.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V