Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Databearbetning utan server

En introduktion till serverlösa tekniker

Vad är databearbetning utan server?

Serverlös databehandling gör att utvecklare kan skapa program snabbare eftersom behovet av att hantera infrastruktur elimineras. Med serverlösa program utför molntjänstleverantören automatiskt etablering, skalning och hantering av den infrastruktur som krävs för att köra koden.

När det gäller definitionen av serverlös databehandling är det viktigt att känna till att servrarna fortfarande kör koden. Begreppet ”serverlöst” syftar på att de uppgifter som är kopplade till etablering och hantering av infrastruktur är osynliga för utvecklaren. Den här metoden gör att utvecklare kan öka fokuset på affärslogiken och leverera mer värde till kärnverksamheten. Serverlös databehandling hjälper team att öka sin produktivitet och lansera produkter till marknaden snabbare. Det hjälper även organisationer att optimera resurser och arbeta mer med innovation.

De främsta fördelarna med serverlös databehandling

 • Ingen infrastrukturhantering

  Med hjälp av fullständigt hanterade tjänster kan utvecklare undvika administrativa uppgifter och fokusera mer på viktig affärslogik. Med en serverlös plattform distribuerar du helt enkelt din kod, så körs den med hög tillgänglighet.

 • Dynamisk skalbarhet

  Med serverlös databehandling skalar infrastrukturen dynamiskt upp och ned inom några sekunder för att anpassa sig till arbetsbelastningars efterfrågan.

 • Kortare tid till marknaden

  Serverlösa program minskar verksamhetens beroende av varje utvecklingscykel, vilket ökar utvecklingsteamets förmåga att leverera mer funktionalitet snabbare.

 • Effektivare användning av resurser

  Genom att övergå till serverlösa tekniker kan organisationer minska total ägandekostnad och omfördela resurser så att innovationstakten ökar.

Mönster för serverlösa program

Utvecklare bygger serverlösa program med hjälp av en mängd olika programmönster – många av dessa passar ihop med redan bekanta metoder – för att uppfylla särskilda krav och affärsbehov.

Funktioner utan server

Serverlösa funktioner påskyndar utvecklingen med hjälp av en händelsedriven modell, med utlösare som automatiskt kör kod som svarar på händelser och bindningar för att sömlöst integrera ytterligare tjänster. En betala per körning-modell med fakturering på under en sekund debiterar endast för den tid och de resurser som krävs för att köra koden.

Serverless Kubernetes

Utvecklare tar med sina egna containrar till fullständigt hanterade, Kubernetes-orkestrerade kluster som kan skala upp och ned automatiskt i takt med plötsliga förändringar av trafiken i arbetsbelastningar med stora toppar i efterfrågan.

Serverlösa arbetsflöden

För serverlösa arbetsflöden används en metod med lite eller ingen kod för att förenkla orkestrering av kombinerade uppgifter. Utvecklare kan integrera olika tjänster (antingen molnbaserade eller lokala) utan att behöva koda dessa interaktioner, underhålla ”klisterkod” eller lära sig nya API:er eller specifikationer.

Miljöer för program utan server

Med en serverlös programmiljö hanteras både serverdelen och klientdelen i fullständigt hanterade tjänster som sköter skalning, säkerhet och efterlevnadskrav.

Serverlös API-gateway

En serverlös API-gateway är en centraliserad, fullständigt hanterad startpunkt för serverlösa serverdelstjänster. Den gör att utvecklare kan publicera, hantera, skydda och analysera API:er i global skala.

Därför är en heltäckande serverlös plattform viktig

En serverlös metod ger utvecklare, team och organisationer en abstraktionsnivå som gör att de kan minimera den tid och de resurser som investeras i infrastrukturhantering. Alla komponenter i ett program gagnas av den här metoden, från bearbetning till databasmotorn, meddelanden, analys och AI. Användning av en heltäckande serverlös plattform som ger en omfattande uppsättning serverlösa tekniker är det bästa sättet att ge organisationen maximal nytta av att gå över till serverlöst.

Kom igång med att skapa serverlösa program  
Börja kostnadsfritt