Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Ulepszenia alertów metryk usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 02 września, 2020

Zwiększenie limitu przydziału do 5 tys.

Liczba reguł alertów metryk, które można zdefiniować w subskrypcji, została zwiększona do 5000 reguł.

Edytowanie tagów

Reguły alertów metryk obsługują teraz aktualizacje przy użyciu operacji PATCH protokołu HTTP, co umożliwia aktualizowanie właściwości reguł alertów i zarządzanie tagami istniejących reguł alertów metryk.

Definiowanie grupy akcji z innej subskrypcji

Teraz można zdefiniować regułę alertu metryki, która monitoruje zasób w jednej subskrypcji, oraz skonfigurować ją do wyzwalania grupy akcji, która znajduje się w innej subskrypcji.

Udostępniono nowe typy zasobów dla alertów metryk

Dla alertów metryk zostało udostępnionych wiele typów zasobów (np. konta usługi Maps, konfiguracja aplikacji, tematy systemu usługi Event Grid).

Alerty dotyczące metryk sieci maszyn wirtualnych

Teraz są obsługiwane alerty dotyczące następujących metryk sieci maszyn wirtualnych: Łączna ilość danych przychodzących sieci, łączna ilość danych wychodzących sieci, przepływy wychodzące, maksymalna szybkość tworzenia przepływów przychodzących, maksymalna szybkość tworzenia przepływów wychodzących.

Tworzenie reguły alertu dotyczącej metryki niestandardowej, która jeszcze nie jest emitowana

Teraz można tworzyć reguły alertów dla metryki niestandardowej nawet przed jej emisją.

Definiowanie maksymalnie pięciu warunków dla reguł alertów metryk tworzonych w witrynie Azure Portal

Teraz można skonfigurować maksymalnie 5 różnych warunków w jednej regule alertu, co powoduje połączenie warunków operacją „oraz”.

Wykluczanie wartości wymiarów dla reguł alertów metryk tworzonych w witrynie Azure Portal

Podczas definiowania reguły alertu dla metryki, która udostępnia wymiary za pośrednictwem witryny Azure Portal, można wybrać opcję wykluczenia wartości wymiaru, wybierając operator „ ” (wykluczenie).

Ulepszenia programu PowerShell

Podczas tworzenia lub aktualizowania reguły alertu metryki za pomocą polecenia cmdlet Add-AzMetricAlertRuleV2 można skojarzyć ją z grupą akcji, przypisując parametr -ActionGroupId.

Ponadto, dedykowane polecenie cmdlet programu PowerShell Add-AzWebtestAlertRule umożliwia teraz utworzenie reguły alertu metryki, która monitoruje test dostępności usługi Application Insights.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty