Pomiń nawigację

Azure Traffic Manager — szybkie przejście w tryb failover i sondowanie protokołu TCP

piątek, 30 czerwca 2017

Dwie nowe funkcje usługi Azure Traffic Manager są teraz ogólnie dostępne — szybkie przejście w tryb failover i sondowanie protokołu TCP.

Funkcja szybkiego przejścia w tryb failover umożliwia wybranie opcji szybszego przekierowania użytkowników z punktu końcowego, którego kondycja pogorszyła się. W szczególności można wykonywać następujące czynności:

·        Wybieranie krótszego interwału wynoszącego 10 sekund na potrzeby sprawdzania stanu kondycji punktu końcowego przez usługę Traffic Manager (w porównaniu do domyślnej wartości wynoszącej 30).

·        Konfigurowanie liczby tolerowanych awarii (od 0 do 9), które powinny wystąpić po kolei przed oznaczeniem punktu końcowego jako punktu w złej kondycji.

·        Konfigurowanie interwału czasu oczekiwania dla każdej próby sondowania (od 5 do 9 sekund, jeśli interwał sondowania to 10 sekund, i od 5 do 10 sekund, jeśli interwał sondowania to 30 sekund).

·        Ustawianie czasu wygaśnięcia w całym procesie na 0.

Wybór użycia krótkiego interwału operacji sprawdzania kondycji o długości 10 sekund będzie kosztować dodatkowo 1 USD za punkt końcowy na miesiąc za sprawdzanie punktów końcowych platformy Azure i dodatkowo 2 USD za punkt końcowy na miesiąc w przypadku zewnętrznych punktów końcowych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę cennika usługi Azure Traffic Manager.

Sondowanie protokołu TCP umożliwia wybranie w usłudze Traffic Manager opcji określania kondycji punktów końcowych przez nasłuchiwanie odpowiedzi na żądanie połączenia protokołu TCP. Następnie można dodać do profilów usługi Traffic Manager punkty końcowe, które nie mogą odpowiadać na operacje sprawdzania kondycji protokołu HTTP, takie jak bazy danych zaplecza. Ta funkcja ułatwi zredukowanie użycia zasobów w punktach końcowych, ponieważ jej koszty ogólne będą przeważnie niższe. Za używanie tej funkcji nie ma dodatkowych opłat.

Dostęp do ustawień szybkiego przejścia w tryb failover i sondowania protokołu TCP można uzyskać przy użyciu witryny Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia oraz zestawów SDK/interfejsów API REST.

Aby rozpocząć pracę z tymi funkcjami, zobacz dokumentację dotyczącą monitorowania punktów końcowych na potrzeby usługi Traffic Manager.

Related feedback