Przejdź do głównej zawartości

Alerty utworzone w portalu pakietu Operations Management Suite mogą zostać rozszerzone do platformy Azure

Data opublikowania: 13 kwietnia, 2018

Klienci używający portalu Microsoft Operations Management Suite (portal pakietu OMS) mogą teraz zarządzać alertami opartymi na zapytaniach dzienników na potrzeby usługi Azure Log Analytics w portalu pakietu OMS i w witrynie Azure Portal. Od 14 maja 2018 r. firma Microsoft automatycznie rozszerzy alerty utworzone w portalu pakietu OMS do alertów platformy Azure. Nie będzie to miało żadnego wpływu na monitorowanie i nie wystąpią żadne przestoje.

Nie będzie konieczna zmiana definicji i konfiguracji alertów ani dotyczących ich zapytań. Jedyna zmiana jest następująca: na platformie Azure akcje, takie jak wysyłanie powiadomień e-mail, wywoływanie elementów webhook, uruchamianie elementów Runbook automatyzacji lub nawiązywanie połączenia z narzędziem ITSM, będą odbywać się za pośrednictwem grupy akcji.

Dostęp do korzyści wynikających z używania alertów i grup akcji platformy Azure można uzyskać wcześniej niż 14 maja 2018 r. W tym celu należy ręcznie rozszerzyć alerty z poziomu portalu pakietu OMS do platformy Azure, używając kreatora w portalu pakietu OMS lub interfejsu API REST. 

Alerty utworzone w portalu pakietu OMS zostaną automatycznie rozszerzone do platformy Azure od 14 maja 2018 r. Po tej aktualizacji alerty będą nadal wyświetlane w portalu pakietu OMS. Wszystkie akcje związane z zarządzaniem będą jednak odbywać się w ramach alertów platformy Azure — w sposób niewidoczny dla użytkownika.

Jeśli dostęp do alertów jest uzyskiwany w sposób programistyczny za pomocą interfejsu API REST alertów usługi Log Analytics, konieczne będzie użycie grup akcji zamiast akcji w wywołaniach interfejsu API, szablonach usługi Azure Resource Manager i poleceniach programu PowerShell.

Środowisko alertów na platformie Azure ma nowy wygląd, a jego funkcje zostały zaktualizowane. Nowe środowisko alertów zapewnia ujednolicone możliwości tworzenia metryk, działań i reguł alertów dzienników. Możliwe jest wyliczanie i wyświetlanie wszystkich typów raportów oraz zarządzanie nimi — dotyczy to także alertów innych niż alerty usługi Log Analytics. Za pomocą grup akcji można wykonać więcej niż jedną akcję względem każdego alertu — obejmuje to wiadomości SMS, połączenia głosowe, elementy Runbook automatyzacji, elementy webhook, łączniki ITSM i nie tylko.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozszerzanie alertów z portalu pakietu OMS do platformy Azure.

  • Alerty
  • Log Analytics
  • Services