Přeskočit na hlavní obsah

Co je migrace dat?

Migrace dat znamená přesun dat – z místních umístění na cloudovou platformu.

Definování migrace dat: Co je migrace dat?

Migrace dat obecně znamená přesun digitálních informací. Přenos těchto informací do jiného umístění, formátu souboru, prostředí, systému úložiště, databáze, datacentra nebo aplikace – to vše migrace dat zahrnuje.

Konkrétnější definice migrace dat:

Migrace dat je proces výběru, přípravy, extrakce a transformace dat a jejich trvalého přenosu z jednoho počítačového systému úložiště do jiného.

Migrace dat je běžnou IT aktivitou. Datové prostředky ale mohou existovat v mnoha různých stavech a umístěních, což některé projekty migrace oproti ostatním komplikuje a zvyšuje jejich technickou náročnost. Mezi příklady datových prostředků patří:

 • Neuspořádané množství souborů uložených na mnoha různých zařízeních.
 • Aplikace, operační systémy a prostředí.
 • Relační databáze, jako jsou SQL Server, MySQL, PostgreSQL a MariaDB.
 • Nestrukturované databáze, jako jsou MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis a Neo4j.
 • Datová jezera, datové objekty blob a celá datacentra.

V důsledku toho projekty migrace dat vyžadují k zajištění úspěchu plánování, implementaci a ověřování. Další informace o migraci do cloudu a dalších typech migrace najdete tady.

Plánování migrace dat

Než začne organizace shromažďovat požadavky na migraci dat do cloudu a určovat její rozsah, musí zjistit a vyhodnotit, jaká data skutečně má. Musí provést mapování dat – zjistit jejich velikost, jak různorodá jsou a jakou mají kvalitu nebo v jakém stavu se nachází.

Stejně tak posoudí dopad migrace na organizaci, určí, kdo jsou zúčastněné strany a kdo má relevantní odborné znalosti, přiřadí odpovědnost, nastaví rozpočet a časové osy a dohodnou se na tom, jak budou všichni komunikovat o projektu migrace dat.

Po určení rozsahu projektu pak týmy vytvoří návrh migrace, který zahrnuje výběr migračního softwaru a hardwaru pro přesun dat, vytvoření specifikací pro migraci dat a určení objemu migrovaných dat: vše najednou, po malých dávkách, nebo cokoliv mezi tím. Mnoho organizací hledá pomoc a pokyny pro určení správného objemu migrace – především při přechodu na cloud.

Implementace migrace dat

Po dokončení plánování a návrhu migrace zahájí týmy implementaci. Sestaví řešení migrace dat podle zadaných požadavků a podrobných pokynů k migraci stanovených ve fázi plánování, a začnou přenášet data.

Při migraci dat je týmy monitorují a testují, aby se zajistilo, že se data přenášejí správně a bez konfliktů, problémů s kvalitou dat, duplicity a anomálií. Toto monitorování a testování probíhá v prostředí, které zrcadlí provozní prostředí a umožňuje týmům rychle identifikovat a napravit všechny problémy s migrací dat.

Ověřování migrace dat

Po migraci a implementaci všech dat týmy provedou jejich audit v nové konfiguraci a ověří, že se data přenesla přesně. Týmy vyřadí starou konfiguraci dat z provozu až po ověření migrace dat technickými a obchodními zúčastněnými stranami a také všemi dalšími osobami – včetně zákazníků – které můžou data používat.

Organizace může potřebovat nebo si zvolí migraci dat z mnoha různých důvodů. Hlavní důvody mohou zahrnovat snížení nákladů, inovace, zvýšení výkonu, vytvoření vyšší dostupnosti a posílení zabezpečení. Organizace musí při rozhodování o migraci dat zvážit integritu dat, náklady na migraci a dopad na podnikání a zákazníky.

Mezi konkrétní scénáře a obchodní případy, které můžou vyžadovat migraci dat, patří:

 • Upgrade nebo výměna staršího hardwaru nebo softwaru, aby mohla organizace splnit své požadavky na výkon nebo být konkurenceschopnější.
 • Snížení dopadu na životní prostředí – a snížení provozních nákladů – přechodem na systém, který má nižší uhlíkovou stopu a spotřebovává méně energie.
 • Snížení nebo eliminace nákladů na hostování dat v místních datacentrech migrací do cloudu.
 • Centralizace dat pro zajištění a usnadnění vzájemné funkční spolupráce nebo přemístění do bezpečnějšího datacentra.
 • Zálohování dat, aby se organizace mohla lépe připravit na zotavení po havárii a provést ho.

Organizace, které potřebují migrovat data v rámci úsilí o modernizaci, často hledají odbornou radu a pomoc s nastavením cloudového prostředí a vedením migrace dat do cloudu od začátku až do konce. Další informace o výhodách migrace do cloudu.

Migrace dat vs. převod dat: Jaký je rozdíl?

Abyste lépe pochopili, co migrace dat znamená, je důležité vědět, co je převod dat a jak souvisí s migrací dat. Často se objevují nejasnosti ohledně toho, jestli je aktivita nebo projekt převodem dat nebo migrací dat, protože migrace dat ve své definici zahrnuje převod dat. Převod dat je ale jenom jedním aspektem migrace dat, takže tyto dva termíny nejde použít jako synonyma.

Migrace dat znamená přesun dat z jednoho místa na jiné, zatímco převod dat znamená transformaci dat z jednoho formátu na druhý. Následující porovnání ukazuje více rozdílů a podobností mezi migrací dat a převodem dat.

Migrace dat Převod dat
Data se přesunou do nového datacentra, umístění, systému nebo prostředí. Data se přesunou do nové aplikace. Datacentrum, systém nebo prostředí můžou zůstat stejné.
Formát dat může zůstat stejný. Formát dat se transformuje.
Tento proces se skládá z plánování, implementace a ověřování. Proces se skládá z extrakce, transformace a načítání.
Migrace dat často zahrnuje převod dat, ale není to vždy nutné. Převod dat je často jedním z prvních kroků migrace dat, ale migrace dat může probíhat bez převodu dat.

Migrace dat může zavést nové aplikace, které čtou informace způsobem lišícím se od toho, jak čtou informace starší aplikace. Aby data, která fungovala se starší aplikací, fungovala i s novou, musí je týmy transformovat do formátu, který nový systém dokáže pochopit a používat. Tento proces transformace se nazývá převod dat. Prostřednictvím převodu dat můžou týmy přesouvat data ze starší verze aplikace buď do zcela jiné aplikace, nebo do jiné verze stejné aplikace. Data se extrahují ze zdroje, transformují na nový formát a načtou se do nové aplikace.

Úspěšná migrace dat často znamená, že týmy musí transformovat data, k čemuž dochází v rané fázi procesu migrace dat, než se data přesunou na nové místo. Převod dat nezahrnuje profilaci, čištění, ověřování ani – po přesunu dat – provádění testů pro kontrolu kvality dat. Celý proces se tak stává méně otázkou migrace dat vs. převodu dat, ale spíše otázkou toho, jak projekt migraci dat a převod dat zahrnuje.

Typy migrace dat

Přestože se každý projekt migrace dat liší podle zahrnutých systémů a dat a také cílů organizací, je možné migraci dat rozdělit do těchto pěti obecných kategorií:

Nejedná se o jediné typy migrace dat a projekt migrace dat může zahrnovat několik typů migrace dat. Pokud se například organizace rozhodne přesunout data z místního serveru na server provozovaný poskytovatelem cloudu, může projekt zahrnovat migraci do cloudu i migraci databáze. Těchto pět kategorií je užitečných, protože poskytují obecný přehled scénářů migrace dat a důvodů, proč by měla organizace využít tento konkrétní typ migrace dat.

Migrace úložiště

Migrace úložiště jsou nejzákladnějšími typy migrace dat, které odpovídají doslovné definici migrace dat. Tyto migrace zahrnují přesun dat z jednoho zařízení úložiště do nového nebo jiného zařízení úložiště. Toto zařízení může být ve stejné budově nebo v jiném vzdáleném datacentru. Zařízení může být také jiného druhu, například přechod z pevného disku na jednotku SSD. Migrace dat do cloudu nebo z jednoho poskytovatele cloudu do jiného je také druhem migrace úložiště, i když specifika těchto typů migrace dat je lepší chápat jako migrace do cloudu.

Organizace se můžou rozhodnout provést migraci úložiště, pokud zjistí, že potřebují upgradovat své vybavení nebo infrastrukturu, aby dosáhly vyššího výkonu, nebo že potřebují ušetřit peníze za škálování. Nová technologie může také organizaci umožnit efektivnější správu, zabezpečení, zálohování nebo obnovení dat. Během migrace úložiště mají organizace také možnost vyčistit a ověřit data, ačkoliv je méně časté, že se organizace rozhodnou změnit formát dat během tohoto typu migrace dat.

Migrace databází

Tento typ migrace dat často vyžaduje převod dat, protože migrace databází obvykle zahrnují přesun velkých objemů dat do aktualizovaného nebo jiného databázového stroje nebo systému správy databází. Migrace databází jsou složitější než migrace úložiště, protože se přenášejí nejen větší objemy dat, ale těmto datům se pravděpodobně i mění formát.

Migrace databází můžou být pro organizace nezbytné, pokud potřebují upgradovat databázový software, migrovat databázi do cloudu nebo změnit dodavatele databáze. Před zahájením migrace musí týmy zajistit dostatečnou kapacitu databáze a otestovat, nebude mít migrace žádný dopad na aplikace, které databázi používají.

Migrace aplikací

Migrace aplikací zahrnuje přesun dat do nového výpočetního prostředí. Tento typ migrace dat je příkladem migrace dat, která kombinuje několik dalších. Migrace aplikací může vyžadovat migraci databází i migraci úložiště. Databázi, kterou aplikace používá, bude potřeba přemístit – nebo dokonce i upravit její formát využitím převodu dat tak, aby odpovídal novému datovému modelu – spolu se soubory a adresářovou strukturou, kterou aplikace vyžaduje k instalaci a spuštění.

Organizace mohou provést migraci aplikací, pokud dojde ke změně softwaru, který organizace používá k obchodním potřebám, dodavatele poskytujícího software nebo platformy, na které se software nachází.

Migrace do cloudu

Podobně jako dva další typy migrace dat – migrace úložiště a migrace aplikací – zahrnuje tento typ migrace dat přesun dat nebo aplikací. Klíčovým aspektem je, že migrace dat do cloudu znamená konkrétně přenos dat nebo aplikací z privátního místního datacentra do cloudu nebo z jednoho cloudového prostředí do jiného. Rozsah migrace se může lišit. Migrace do cloudu může zahrnovat přesun všech dat, aplikací a služeb do cloudu nebo může znamenat přesun několika vybraných položek pro splnění strategického účelu nebo pro obchodní potřeby.

Migrace do cloudu umožňuje organizacím škálovat s menším počtem omezení, snadněji zřizovat prostředky, jednodušeji upgradovat, efektivněji využívat finance a rychleji inovovat. Díky datům a aplikacím umístěným v cloudu už si tyto organizace nemusí udržovat počítače a infrastrukturu, které ukládaly prostředky místně.

Migrace obchodních procesů

Tento typ migrace dat označuje přesun dat a aplikací, aby bylo možné lépe spravovat nebo provozovat samotnou firmu. Při migraci obchodních procesů může organizace přenášet jakýkoli druh dat – včetně databází a aplikací – které se vztahují k produktům, zákaznickým prostředím, operacím nebo postupům.

Organizace mohou tento typ migrace dat provést za účelem optimalizace nebo reorganizace provozu firmy, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, nabízení nového produktu nebo služby nebo dokončení fúze nebo akvizice.

Nástroje pro migraci dat

Aby bylo možné provést migraci, týmy budou k přesunu dat a jejich úpravám podle potřeby využívat různé nástroje pro migraci dat. Některé týmy se rozhodnou vytvořit si vlastní nástroje pro migraci dat od základu. Výhodou vytváření nástrojů pro migraci dat je, že týmy mohou nástroje přizpůsobit konkrétním systémům a jejich použití. Kódování softwaru pro migraci dat ale může zabrat hodně času, vyžadovat spoustu ruční integrace a opětovné implementace a vytvářet peněžní náklady, které by se daly lépe utratit za jiné části procesu migrace dat. Nástroje pro migraci dat s vlastním skriptem můžou také narazit na problémy se škálováním nebo zpracováním mnoha vstupních zdrojů.

Týmy se místo toho můžou rozhodnout použít existující software pro migraci dat, aby se přesun dat zjednodušil, zrychlit a zefektivnit. Software se často specializuje na pomoc s určitým typem migrace – například na přesun databáze služby SQL Server do cloudu. I s tímto softwarem ale tým stále potřebuje vědět všechno o datech, která přesouvá, o tom, kolik dat a kdy bude migrovat, jaké změny bude potřeba udělat a jestli se po dokončení přenosu objeví nějaké problémy, které je potřeba vyřešit. A i tyto týmy si musí vybrat mezi místními nástroji pro migraci dat a nástroji pro migraci dat do cloudu.

Jaký typ softwaru pro migraci dat použít

Týmy si mohou pro migraci dat vybrat z místního softwaru, cloudového softwaru nebo softwaru s vlastním skriptem. Obecně platí, že místní nástroje fungují dobře, když jsou všechna data a cílové systémy na jednom místě a ve stejné organizaci, cloudové nástroje jsou nejvhodnější pro přesouvání různých datových systémů nebo změnu platformy na cloudovou a nástroje s vlastními skripty se mohou hodit pro malé a extrémně specifické projekty. Vzhledem k tomu, že projekty migrace dat jsou složité, existuje mnoho dalších faktorů, které je potřeba zvážit při výběru z různých typů dostupného softwaru pro migraci dat. Tento graf navrhuje, které nástroje budou skvělé v závislosti na vlastnostech daného scénáře migrace.

Není k dispozici Nástroje s vlastními skripty Místní nástroje Cloudové nástroje
Objem a typ dat
Malé množství Dostupné Dostupné Dostupné
Velké množství Není k dispozici Dostupné Dostupné
Podporovaný formát Není k dispozici Dostupné Dostupné
Nepodporovaný formát Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Zdroj a cíl
Zdroje v jedné lokalitě Dostupné Dostupné Dostupné
Zdroje ve více lokalitách Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Cloudový cíl Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Místní cíl Dostupné Dostupné Není k dispozici
Společný zdroj a cíl Není k dispozici Dostupné Dostupné
Zdroj a cíl není společný Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Potřeby projektu
Vyžaduje se škálování Není k dispozici Dostupné Dostupné
Škálování není povinné Dostupné Dostupné Dostupné
Řízení zařízení úložiště Dostupné Dostupné Není k dispozici
Místní přístup Dostupné Dostupné Dostupné
Globální přístup Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Výpočetní prostředky a úložiště na vyžádání Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Vysoká doba provozu a spolehlivost Není k dispozici Není k dispozici Dostupné

Jak zvolit nástroj pro migraci dat

Kromě výše uvedených kritérií budou týmy a organizace zvažovat další faktory při výběru řešení pro migraci dat. Mezi tyto faktory patří:

 • Rozpočet a časová osa
 • Odbornost a zkušenosti týmu
 • Jaké škálování a flexibilitu organizace potřebuje
 • Vztah s poskytovatelem nástroje pro migraci dat
 • Zabezpečení a dodržování předpisů
 • Doba provozu nebo jiné smlouvy SLA
 • Potenciální dopady
 • Uživatelé dat
 • Operační systémy

Jak zahájit migraci dat do cloudu

Jakmile je organizace připravená zvážit migraci dat, může začít prozkoumávat možnosti nástrojů pro migraci dat nebo partnera pro migraci dat. Pokud se chcete dozvědět o výhodách a procesu migrace do Azure, projděte si tyto zdroje informací:

Nejčastější dotazy k migraci dat

 • Migrace dat je přesun digitálních informací. Přenos těchto informací do jiného umístění, formátu souboru, prostředí, systému úložiště, databáze, datacentra nebo aplikace – to vše migrace dat zahrnuje.
 • Migrace dat znamená přesun dat z jednoho místa na jiné, zatímco převod dat znamená transformaci dat z jednoho formátu na druhý. Převod dat se někdy provádí během migrace dat.
 • Typy migrace dat lze rozdělit do pěti obecných kategorií: migrace úložiště, migrace databáze, migrace aplikací, migrace do cloudu a migrace obchodních procesů.