Využití potenciálu vzdáleného sledování s IoT

Určení obchodního cíle

Určete cílové obchodní procesy, které chcete zlepšit, kýžené výsledky, ke kterým by mělo sledování vést, a ostatní prvky obchodního případu. Zmapujte celý scénář a definujte požadavky na vysoké úrovni.

Než začnete řešení vyvíjet, zajistěte si podporu vedoucích pracovníků a dalších zúčastněných osob, abyste snížili riziko, že se projekt dostane do slepé uličky.

Nejdříve si u projektu vzdáleného sledování stanovte obchodní cíle. Mezi příklady patří rychlejší odezva na problémy se zařízením nebo lepší přehled o výkonu prostředků. Čím konkrétněji formulujete výsledky, kterých chcete dosáhnout, tím lépe. To je také klíčovou součástí obchodního případu daného projektu.

Až určíte obchodní proces, který chcete vylepšit, zjistěte, na které prvky tohoto procesu se může řešení pro vzdálené sledování IoT zaměřit. K tomu bude pravděpodobně nutná analýza celého obchodního procesu – jak dnes funguje, v čem je neefektivní a jaké změny chcete provést.

Můžete například chtít, aby se v případě, že teplota odečtená na vzdáleném prostředku dosáhne určité meze, automaticky vytvořila výstraha nebo lístek služby. Budete muset zjistit, které systémy, nástroje a týmy bude potřeba do realizace této změny zapojit, jaké požadavky je třeba splnit a jaké mezery a překážky tomu brání.

Tento typ analýzy vám pomůže určit, jaké schopnosti musí vaše řešení mít, a také vám napoví, jak rozsáhlé změny obchodního procesu bude potřeba provést. Pokud například chcete, aby pracovníci údržby s roamingem dostávali výstrahy o potížích v reálném čase, musejí mít k dispozici zařízení, na která se budou tyto výstrahy doručovat. A pokud chcete, aby techničtí pracovníci reagovali na výstrahy okamžitě, bude potřeba změnit jejich pracovní postup a zohlednit to, že se při přijetí výstrahy můžou dynamicky měnit jejich priority.

Profilace souvisejících prostředků

Mapování a kategorizace vašich prostředků – zamyslete se nad typy prostředků, nad tím, kde se nacházejí, jestli se můžou připojovat zabezpečeným způsobem a jaká data můžou shromažďovat. Určete, kdo má k prostředkům přístup a jaká data může zobrazit.

Zajistěte, aby vaše řešení dokázalo pracovat s nejrůznějšími typy prostředků a metodami připojení jak k prostředkům, které už máte, tak k těm, které přidáte v budoucnu.

Až zjistíte, na který obchodní proces se chcete zaměřit, bude potřeba provést profilaci souvisejících prostředků. Může se jednat o chytrá zařízení v pobočkách po celém světě, snímače na vzdálených zařízeních nebo třeba produkty nainstalované na pracovištích zákazníků. Je potřeba určit celou řadu aspektů:

 • Typy prostředků – vybavení s vysokou hodnotou, například výrobní roboti, automatizované vybavení nebo samostatné snímače a ovladače
 • Operační systémy – například Windows, Linux, Android, iOS, soukromé systémy nebo v případě „neinteligentních“ zařízení žádný operační systém
 • Umístění – geografická poloha prostředků a podmínky prostředí, ve kterém fungují
 • Data – druh dat, který můžou prostředky shromažďovat a odesílat
 • Protokoly pro připojení – to, jak se prostředky připojují k interním systémům nebo k úložišti dat v cloudu

Zvažte, jestli by nebylo vhodné vytvořit registr zařízení, který vám umožní definovat identity jednotlivých zařízení a přidružit konkrétní zařízení (nebo skupinu zařízení) k datům, která generuje. Základem pro vytvoření registru zařízení, a případně i pro funkce správy zařízení a prediktivní údržby, je mapování charakteristik zařízení.

Je také důležité naplánovat zabezpečení na úrovni zařízení, včetně toho, kdo má přístup ke kterým zařízením a jaká data může zobrazit.

Stanovení dalších potřebných komponent

V případě potřeby přidejte další řešení pro připojení k citlivým nebo zastaralým prostředkům. Naplánujte komplexní zabezpečení. Vyhodnoťte míru integrace a vývoje, které je potřeba provést, abyste vyhověli obchodním požadavkům.

Mezi další komponenty řešení můžou patřit prvky, jako jsou nové snímače nebo brány, které zajišťují připojení k prostředkům využívajícím zastaralé metody komunikace.

Projděte si kritické prvky řešení pro vzdálené sledování IoT a určete, jaké další komponenty může vaše řešení potřebovat:

 • Zajistěte připojení ke stávajícím prostředkům, které ještě nejsou připojené k interním systémům nebo cloudu. V některých případech můžou být k vytvoření takových připojení nezbytné brány. Brány umožňují připojení k prostředkům, které se nemůžou nebo by se neměly připojovat přímo k podnikovým systémům nebo cloudu. Mezi příklady patří zařízení, která využívají starší nebo soukromé komunikační protokoly, a prostředky, které se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje připojovat přímo. Brány agregují data z těchto zařízení a odesílají je na příslušné místo.
 • Naplánujte komplexní zabezpečení. Je potřeba mít zavedená opatření, která chrání 1) data v samotném prostředku, 2) přenášená data a 3) interní systémy nebo cloudové služby, do kterých se data odesílají. Na tyto prostředky bude možná potřeba rozšířit stávající opatření pro zabezpečení sítě a identifikaci/ověřování, pokud v nich ještě nejsou zavedená.
 • Vyhodnoťte míru integrace potřebnou ke splnění konkrétních obchodních požadavků. Integrace s konkrétními back-endovými systémy a podnikovými aplikacemi představuje důležitou součást využívání výhod vzdáleného sledování nebo jiných řešení IoT, třeba prediktivní údržby.

Pochopení vašich dat

Vytvořte profily dat, včetně typů a objemů dat vytvářených vašimi prostředky a toho, jak často mají být dostupná nová data a kde se data nacházejí. Určete, kdo tato data potřebuje a jak rychle je musí získat, aby mu byla k užitku.

K tomu, abyste mohli ověřit, jestli je možné dosáhnout kýžených výsledků, je nutné pochopit data, která shromažďujete. Vytvořte profily dat, které zohledňují tyto faktory:

 • Typ – obsah dat (například teplota, úroveň, vibrace), jejich formát a další popisné charakteristiky
 • Velikost – velikost datových souborů, které bude prostředek přenášet
 • Četnost komunikace – jak často se budou data přenášet
 • Umístění – to, kde se budou data zpracovávat a ukládat, případně i to, jak se budou sdílet mezi různými systémy

Během hodnocení dat můžete zjistit, že je potřeba přidat nebo upravit prostředky, abyste získali data nezbytná k dosažení obchodního cíle. Můžete být například potřeba dovybavit některý prostředek snímačem nebo upgradovat operační systém, aby bylo možné přenášet data.

Mezi další důležité aspekty hodnocení dat patří určení toho, kdo potřebuje jaká data a kdy je potřebuje, aby je mohl hodnotně využít. Jinými slovy, je třeba určit, které týmy ve vaší organizaci potřebují konkrétní typy dat a jak rychle je potřebují získat, aby z nich měly co největší užitek. Údaje o teplotě můžou být například důležité pro provozní tým, aby mohli jeho pracovníci reagovat v řádu hodin a zabránili škodám. Data týkající se stavu součástí prostředku s dlouhou životností můžou být potřebná jen jednou za týden nebo za měsíc. Tyto informace budou mít vliv na to, jak často se mají data shromažďovat a předávat ke zpracování a které systémy je potřeba integrovat, aby byla data dostupná ve správnou dobu těm správným lidem.

Definování obchodních pravidel

Určete podmínky, které mají vést k aktivací výstrahy, například když data překročí určitou mez. Definujte akce, které mají v takovém případě nastat – například že má dojít k vyslání technika a ten má dostat pokyny, jak situaci prozkoumat.

Vzpomeňte si na obchodní procesy, které jste chtěli v minulosti implementovat, ale nebylo to možné, například na automatizovanou údržbu nebo reakce na výstrahy v reálném čase. Teď už to ale třeba možné je.

Klíčovým faktorem hodnoty řešení pro vzdálené sledování IoT je schopnost definovat obchodní pravidla, tedy podmínky nebo události, které by měly automaticky aktivovat výstrahu nebo určitou akci.

To vyžaduje stanovení konkrétních datových hodnot, kterými se má řídit aktivační událost. Například to může být nárůst teploty nad určitou mez nebo to, že se teplota déle než hodinu drží v určitém rozsahu. Pokud si nejste přesně jistí, jaké hodnoty použít, můžete stanovit počáteční hodnoty a pak je v průběhu času doladit.

Kromě toho je potřeba definovat výstrahy a akce, které mají nastat, pokud dojde ke splnění určité podmínky, například že když teplota překročí určitou mez, dojde k vyslání nejbližšího pracovníka údržby a ten dostane pokyny, jak situaci prozkoumat. Pokud určitý prostředek podporuje oboustrannou komunikaci, může provést akci, například při překročení prahové hodnoty se do prostředku může odeslat příkaz ke spuštění diagnostického testu.

V některých scénářích můžete chtít třeba jen odeslat určité osobě nebo skupině e-mail nebo textovou výstrahu. V jiných případech budete chtít dosáhnout toho, aby určitá osoba nebo stroj provedly nějakou akci.

Když definujete obchodní pravidla, nezapomeňte vzít v úvahu taky příslušné úpravy obchodních procesů. Když má například někdo povinnost reagovat na přijatou výstrahu, jak si má změnit priority pracovních úkolů a jaká je očekávaná doba odezvy?

Zprovoznění řešení a realizace obchodních výhod

V této fázi dokončíte vývoj řešení a implementujete změny obchodního procesu. Provedete škálování a integraci s back-endovými systémy a aplikacemi. Získáte přehled a nové poznatky v reálném čase a na základě těchto informací budete moct zlepšit provoz.

Dostatek dat vám umožní odhalovat potíže a předvídat události, což představuje základ pro detekci anomálií, případně i prediktivní údržbu.

Po definování kritických prvků řešení pro vzdálené sledování přichází další fáze – vývoj a implementace řešení. Když nejdříve provedete pilotní nasazení, umožní vám to ověřit si naplánovanou technologii a změny obchodního procesu před tím, než provedete škálování. Kromě toho získáte možnost zpřesnit obchodní pravidla a odhalit případné mezery v datech.

V průběhu škálování budete pravděpodobně muset provádět další integraci s back-endovými systémy a podnikovými aplikacemi. To vám pomůže využít celé řešení na maximum. Pokud například na pracovišti zákazníka dojde k poruše některého produktu, do vašeho systému CRM se může zanést automatický požadavek na službu. Pak může dojít k informování servisního technika, aby problém napravil, nebo pokud z dat vyplývá, že je stroj potřeba odeslat k opravě, můžete v závislosti na tom, jaké náklady způsobí výpadek zákazníkovi, zvážit, jestli pošlete zákazníkovi náhradní záložní produkt.

Výhody vzdáleného sledování se liší podle konkrétní situace, často ale zahrnují přehled o provozních podmínkách téměř v reálném čase, rychlejší řešení potíží a schopnost odhalovat trendy, které předtím nebylo možné vysledovat. To všechno přispívá k úspoře nákladů a větší provozní efektivitě.

Vzdálené sledování navíc představuje výchozí bod pro prediktivní údržbu. Data shromážděná prostřednictvím řešení pro vzdálené sledování, především data, která upozorňují na rozdíl mezi normálními a problémovými podmínkami, vám umožní vytvořit model prediktivní analýzy. Tento prediktivní model bude tvořit základ programu prediktivní údržby.

Vytvoření řešení pro vzdálené sledování

Začínáme