Azure Cache for Redis

完全受控且符合開放原始碼規範的記憶體內部資料存放區,可助成快速且富彈性的應用程式

完全受控的服務

透過周全的快取解決方案來享有熱門開放原始碼 Redis 伺服器的完全受控版本。不必精於部署與管理,就能充分運用其優點。

高效能

Azure Cache for Redis 透過將資料儲存在記憶體內部而非磁碟,達到了優異的輸送量與延遲效能。Redis Cache 可在毫秒內連續處理讀寫要求,使其得以在應用程式負載增加時,透過極速快取作業來調整資料資料層。

內建可靠性

標準與高階層包含一組已針對資料複寫設定的備援虛擬機器 (VM),可確保最高可靠性。高階快取也能在應用程式的災害復原實作中,複寫各 Azure 區域間的資料。

彈性調整

Azure Cache for Redis 提供三個階層,能夠滿足您的需求。您可以從任何快取大小開始,並於日後擴大為較大的大小,或是縮小相同階層中的快取。

企業級安全性

Azure Cache for Redis 支援業界標準 SSL,可保護您傳輸中的資料,以及待用的 Azure 儲存體磁碟加密。高階快取可置於您擁有的 Azure 虛擬網路 (VNet),以便您透過 VNet 拓撲與存取原則來進一步限制路由至您快取,以及從快取路由出的流量。

符合開放原始碼規範

Azure Cache for Redis 的核心技術為開放原始碼 Redis 伺服器,且本身即支援字串雜湊清單集合有序集合等資料結構。若您的應用程式使用 Redis,即適用 Azure Cache for Redis。

為什麼 Azure Cache for Redis 值得信任?

  • Microsoft 每年斥資逾美金 USD 1 十億元研究與開發網路安全性。

  • 我們聘請了超過 3,500 名安全性專家專門保護您的資料和隱私權。

  • Azure 擁有比其他任何雲端提供者更多的合規性認證。檢視完整清單

Azure Cache for Redis定價

  • 無預付費用
  • 沒有終止費用
  • 用多少付多少
  • 每小時計費

使用 Azure Cache for Redis 的客戶

使用者入門所需的一切資源

註冊免費的 Azure 帳戶以立即存取並獲得 $200 的點數。

透過 5 分鐘的快速入門教學課程及文件,了解如何使用 Azure Cache for Redis。

使用安全性備份服務等其他功能和產品來增強 Azure Cache for Redis。

您可以使用 Azure Cache for Redis 建置的項目

資料快取

Azure Cache for Redis 與 Cosmos DB 等 Azure 資料庫服務相得益彰。其提供符合成本效益的解決方案,可針對您資料層來調整讀寫輸送量。使用常見的另行快取模式來儲存與共用資料庫查詢結果、工作階段狀態、靜態內容等項目。

深入了解

Pamięć podręczna danychUsługa Azure Cache for Redis stanowi idealne uzupełnienie usług baz danych platformy Azure, takich jak Cosmos DB. Oferuje ona niedrogie rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań dotyczących bazy danych, stany sesji, zawartość statyczną i inne informacje, korzystając z typowego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

可調整的 Web 應用程式

迅速儲存、擷取和更新使用者 Cookie 和輸出頁面等 Web 工作階段資料。Azure Cache for Redis 可提升您應用程式的回應能力,並使其能夠以較少的 Web 計算資源來處理不斷增加的負載,進而改善應用程式效能。

深入了解

Skalowalne aplikacje internetoweSzybko zapisuj, pobieraj i aktualizuj dane sesji internetowych, takie jak pliki cookie użytkowników i strony wyjściowe. Usługa Azure Cache for Redis poprawia wydajność aplikacji, zwiększając jej szybkość reagowania i umożliwiając jej obsługę coraz większych obciążeń przy użyciu mniejszej liczby zasobów do przetwarzania w Internecie.

訊息

Azure Cache for Redis 支援標準發佈與訂閱功能。這相當適合路由即時訊息,以及相應增加 SignalR 等 Web 通訊架構。

深入了解

Przesyłanie wiadomościUsługa Azure Cache for Redis obsługuje standardowe funkcje publikowania i subskrybowania. Jest ona idealnym rozwiązaniem w przypadku routingu komunikatów w czasie rzeczywistym i skalowania w górę internetowych platform komunikacyjnych, takich jak SignalR.

文件與資源

相關產品與服務

虛擬機器

只要數秒鐘的時間,就能完成 Windows 與 Linux 虛擬機器的佈建工作

App Service

為網頁和行動裝置快速建立強大的雲端應用程式

適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫

適用於應用程式開發人員的受管理 PostgreSQL 資料庫服務

使用 Azure Cache for Redis 建置下一個兼具調整與回應能力的應用程式