Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Microsoft Online Subscription Agreement

Poslední aktualizace: březen 2019

Microsoft Online Subscription Agreement

Tato smlouva Microsoft Online Subscription Agreement je uzavřena mezi subjektem, který zastupujete, nebo, pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením Předplatného žádný subjekt neurčíte, vámi jako jednotlivcem (dále „vy“ nebo „vaše“) a společností Microsoft Corporation (dále „Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Skládá se z níže uvedených podmínek a ujednání, a také Podmínek pro Služby online, smluv SLA a Podrobností nabídky pro vaše Předplatné nebo jeho prodloužení (společně dále jen „smlouva“). Nabývá účinnosti dnem, kdy vám poskytneme potvrzení vašeho Předplatného, případně dnem, kdy je vaše Předplatné prodlouženo. Klíčové pojmy jsou definovány v Oddíle 8.

1. Používání Služeb online

a. Právo na užívání. Udělujeme vám právo na přístup ke Službám online a jejich používání a na instalaci a používání Softwaru, který je součástí vašeho Předplatného, jak je dále popsáno v této smlouvě. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

b. Přijatelné použití. Produkt smíte používat pouze v souladu s touto smlouvou. Nesmíte zpětné analyzovat, dekompilovat, a rozkládat Produkt ani obcházet technická omezení Produktu, s výjimkou případů, kdy to rozhodné právo i přes tato omezení umožňuje. Jakýkoli fakturační mechanismus, který měří vaše používání Služeb online, nesmíte zakázat, manipulovat s ním ani se ho jinak pokoušet obejít. Produkt ani žádnou jeho část nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět ani hostovat třetím stranám nebo pro třetí strany, s výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě nebo v Podmínkách pro služby online.

c. Koncoví uživatelé. Přístup Koncových uživatelů řídíte vy a nesete odpovědnost za jejich používání Produktu v souladu s touto smlouvou. Zajistíte například, aby Koncoví uživatelé dodržovali Zásady přijatelného používání.

d. Zákaznická data. Za obsah všech Zákaznických dat nesete výhradní odpovědnost vy. Zabezpečíte a budete udržovat všechna práva v Zákaznických datech, která jsou nezbytná k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby online bez porušení práv jakékoli třetí strany nebo jinak zavázali společnost Microsoft vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Společnost Microsoft nepřebírá a nepřevezme žádné závazky v souvislosti se Zákaznickými daty nebo vaším používáním Produktu jinak, než jak je výslovně uvedeno v této smlouvě nebo jak je vyžadováno rozhodným právem.

e. Odpovědnost za vaše účty. Nesete odpovědnost za udržování důvěrnosti všech neveřejných ověřovacích údajů spojených s používáním Služeb online. Musíte neprodleně informovat náš tým zákaznické podpory o jakémkoli možném zneužití vašich účtů nebo ověřovacích údajů nebo o jakémkoli bezpečnostním incidentu souvisejícím se Službami online.

f. Verze Preview. Můžeme zpřístupnit Verze Preview. Verze Preview jsou poskytovány „tak, jak jsou“, „se všemi chybami“ a „tak, jak jsou k dispozici“, a nevztahují se na ně smlouvy SLA a všechny omezené záruky uvedené v této smlouvě. Na Verze Preview se nemusí vztahovat zákaznická podpora. Verze Preview můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění. Můžeme se také rozhodnout, že Verzi Preview nevydáme jako obecně dostupnou verzi.

g. Spravované služby pro Microsoft Azure. Služby Microsoft Azure můžete používat k poskytování Řešení spravovaných služeb za předpokladu, že (1) máte výhradní možnost přístupu, konfigurace a správy Služeb Microsoft Azure, (2) máte přístup pro správu k virtuálním prostředím OSE, pokud existují, v rámci Řešení spravovaných služeb, a (3) třetí strana má přístup pro správu pouze ke svým aplikacím nebo virtuálním prostředím OSE. Nesete odpovědnost za to, že třetí strana používá Služby Microsoft Azure v souladu s podmínkami této smlouvy. Vaše poskytování Spravovaných služeb dále podléhá následujícím omezením (a jakýmkoli dalším omezením uvedeným v Podmínkách pro služby online):

(i) Služby Microsoft Azure nesmíte dále prodávat ani distribuovat.

(ii) Nesmíte povolit více uživatelům přímý nebo nepřímý přístup k jakékoli funkci Služeb Microsoft Azure, která je dostupná pro jednotlivé uživatele.

h. Převzetí kontroly správcem. Pokud k individuálnímu objednání Služby online použijete e-mailovou adresu poskytnutou organizací, ke které jste přidruženi (například zaměstnavatel nebo škola), prohlašujete, že jste oprávněni používat doménu této organizace k registraci Předplatného jako člen této organizace. Organizace jako vlastník domény spojené s vaší e-mailovou adresou může převzít kontrolu nad vaším používáním Služeb online a spravovat je. V takovém případě může určený správce vaší organizace (dále váš „správce“) (i) kontrolovat a spravovat váš účet, včetně úpravy a ukončení vašeho přístupu, a (ii) přistupovat k vašim datům, včetně obsahu vaší komunikace a souborů, a zpracovávat je. Společnost Microsoft vás může informovat o tom, že vaše organizace převzala kontrolu nad Službami online, na které se vztahuje vaše Předplatné, ale společnost Microsoft není povinna takové oznámení poskytnout. Pokud vaše organizace nespravuje vaše používání Služeb online nebo nespravuje tenanta přidruženého k vašemu Předplatnému, směrujte své žádosti subjektu údajů a dotazy týkající se ochrany osobních údajů na svého správce. Pokud vaše organizace nespravuje vaše používání Služby online nebo nespravuje takového tenanta, směrujte své žádosti subjektu údajů a dotazy týkající se ochrany osobních údajů na společnost Microsoft.

i. Data sdíleného adresáře. Pokud si objednáte Službu online pomocí e-mailové adresy s doménou, kterou vám poskytla organizace, k níž jste přidruženi (například zaměstnavatel nebo škola), Služba online vás přidá do adresáře uživatelů, kteří sdílejí stejnou e-mailovou doménu. Údaje z vašeho adresáře (jméno, datum registrace a e-mailová adresa) mohou být viditelné pro ostatní uživatele Služeb online v rámci e-mailové domény vaší organizace.

j. Další software pro použití se Službami online. Pokud chcete zajistit optimální přístup k určitým Službám online a jejich používání, můžete v souvislosti s vaším používáním Služby online nainstalovat a používat určitý Software, jak je popsáno v Podmínkách pro služby online. Na Software vám poskytujeme licenci, neprodáváme ho. Dokladem o vaší licenci k Softwaru je (1) tato smlouva, (2) jakékoli potvrzení objednávky a (3) doklad o zaplacení. Vaše práva na přístup k Softwaru na jakémkoli zařízení vám nedávají žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné duševní vlastnictví společnosti Microsoft do softwaru nebo zařízení, která k tomuto zařízení přistupují.

2. Zakoupení služeb

a. Dostupné nabídky Předplatného. Portál poskytuje Podrobnosti nabídek pro dostupné nabídky Předplatného, které lze obecně zařadit do jedné z následujících kategorií nebo jejich kombinace:

(i) Nabídka se závazkem. Předem se zavazujete, že si zakoupíte určité množství Služeb online pro použití během Doby platnosti a budete platit předem nebo pravidelně před jejich použitím. S ohledem na Služby Microsoft Azure může být dodatečné nebo jiné využití (například využití nad rámec množství vašeho závazku) považováno za Nabídku spotřeby. Přidělená množství nevyužitá během Doby platnosti vyprší na konci Doby platnosti.

(ii) Nabídka spotřeby (označovaná také jako Průběžné platby). Platíte na základě skutečného využití v předchozím měsíci bez závazku předem. Platba probíhá pravidelně se zpětnou platbou.

(iii) Omezená nabídka. Obdržíte omezené množství Služeb online na omezenou dobu bez poplatku (například jako zkušební Předplatné nebo bezplatný účet) nebo jako součást jiné nabídky společnosti Microsoft (například MSDN). Ustanovení této smlouvy týkající se cen, poplatků za zrušení, plateb a uchovávání dat se nemusí použít.

b. Objednání.

(i) Objednáním nebo prodloužením Předplatného vyjadřujete souhlas s Podrobnostmi nabídky pro příslušné Předplatné. Pokud není v těchto Podrobnostech nabídky uvedeno jinak, jsou Služby online nabízeny „tak, jak jsou k dispozici“. Na základě této smlouvy můžete zadávat objednávky pro své Afilace a udělovat Afilacím administrativní práva ke správě Předplatného, ale Afilace nemohou zadávat objednávky na základě této smlouvy. Práva udělená podle Oddílu 1.a. můžete také postoupit třetí straně, aby je tato třetí strana mohla používat v rámci svého interního podnikání. Pokud v souvislosti se Softwarem nebo Předplatným udělíte jakákoli práva Afilacím nebo třetím stranám, budou tyto Afilace nebo třetí strany vázány touto smlouvou a vy souhlasíte s tím, že ponesete společnou a nerozdílnou odpovědnost za jakékoli akce těchto Afilací nebo třetích stran související s jejich používáním Produktů.

(ii) Některé nabídky mohou umožňovat změnu množství objednaných Služeb online během Doby platnosti Předplatného. Platnost dalších množství Služeb online přidaných k Předplatnému vyprší na konci tohoto Předplatného. Pokud snížíte množství během Doby platnosti, můžeme vám účtovat poplatek za zrušení za snížení množství, jak je popsáno níže v Oddíle 3.b.

c. Ceny a platby. Platby jsou splatné a musí být provedeny v souladu s Podrobnostmi nabídky pro vaše Předplatné.

(i) U Nabídek se závazkem může být cenová úroveň založena na množství objednaných Služeb online. Některé nabídky vám mohou umožňovat změnit množství Služeb online objednaných během Doby platnosti a vaše cenová úroveň může být odpovídajícím způsobem upravena, ale změny cenové úrovně nebudou retroaktivní. Během Doby platnosti vašeho Předplatného se ceny Služeb online nezvýší, v souvislosti s vaším Předplatným, oproti cenám zveřejněným na Portále v době, kdy vaše Předplatné vstoupilo v platnost nebo bylo prodlouženo, s výjimkou případů, kdy jsou ceny v Podrobnostech nabídky označeny jako dočasné, nebo v případě Verzí Preview nebo Produktů, které nejsou od společnosti Microsoft. Všechny ceny se mohou změnit na začátku každého prodloužení Předplatného.

(ii) U Nabídek spotřeby se ceny mohou kdykoli po oznámení změnit.

d. Prodloužení.

(i) Při prodloužení vašeho Předplatného bude tato smlouva ukončena a vše Předplatné se poté bude řídit podmínkami stanovenými na Portále k datu, ke kterému bude vaše Předplatné prodlouženo (dále „Podmínky prodloužení“). Pokud nesouhlasíte s Podmínkami prodloužení, můžete prodloužení Předplatného odmítnout.

(ii) U Nabídek se závazkem si můžete zvolit automatické prodloužení nebo ukončení Předplatného po uplynutí Doby platnosti. Je předvybráno automatické prodloužení. Výběr můžete kdykoli v průběhu Doby platnosti změnit. Pokud je stávající Doba platnosti delší než jeden kalendářní měsíc, zašleme vám oznámení o automatickém prodloužení před uplynutím Doby platnosti.

(iii) U Nabídek spotřeby se vaše Předplatné automaticky prodlužuje na další jednoměsíční období, dokud Předplatné neukončíte.

(iv) U Omezených nabídek nemusí být prodloužení povoleno.

e. Oprávněnost pro verze pro akademické organizace, organizace státní správy a neziskové organizace. Souhlasíte s tím, že pokud kupujete nabídku pro akademické organizace, organizace státní správy nebo neziskové organizace, splňujete příslušné požadavky na oprávněnost uvedené na následujících webech:

(i) Pro akademické nabídky platí požadavky pro vzdělávací instituce (včetně správních úřadů nebo školních rad, veřejných knihoven nebo veřejných muzeí) uvedené ve Zdrojích informací a dokumentech k licencování Microsoftu.

(ii) Pro nabídky pro státní správu platí požadavky uvedené ve Zdrojích informací a dokumentech k licencování Microsoftu.

(iii) Pro nabídky pro neziskové organizace platí požadavky uvedené ve Zdrojích informací a dokumentech k licencování Microsoftu.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli ověřit oprávněnost a pozastavit Službu online, pokud nejsou splněny požadavky na oprávněnost.

f. Daně. Ceny jsou uvedeny bez daní, pokud není na faktuře uvedeno jinak. Musíte zaplatit veškeré příslušné daně z přidané hodnoty, zboží a služeb, z prodeje, z hrubých příjmů nebo jiné daně z transakcí, poplatky, platby nebo příplatky na úhradu regulačních nákladů nebo podobné částky, které jsou dlužné podle této smlouvy a které jsme oprávněni od vás vybírat podle rozhodného práva. Ponesete odpovědnost za veškerá příslušná kolkovná a za všechny ostatní daně, které jste ze zákona povinni platit, včetně veškerých daní, které vzniknou při distribuci nebo poskytování Produktů vašim Afilacím. Budeme zodpovědní za všechny daně založené na našem čistém příjmu, daně z hrubých příjmů uložené místo daní z příjmu nebo zisku nebo daně z našeho vlastnictví majetku.

Je-li nutné od plateb, které nám odešlete, odečíst srážkovou daň, můžete takovou daň odečíst od částky, kterou nám dlužíte, a zaplatit ji příslušnému finančnímu úřadu, za předpokladu, že ihned zajistíte a poskytnete oficiální potvrzení o těchto srážkách a další dokumenty, které si v rozumné míře vyžádáme, abychom mohli požadovat vrácení daně nebo daňový odpočet ze zahraničí. Musíte zajistit, aby byly všechny srážkové daně minimalizovány v míře, kterou umožňuje rozhodné právo.

3. Doba platnosti, ukončení a pozastavení

a. Doba platnosti smlouvy a ukončení. Tato smlouva zůstane v platnosti až do vypršení platnosti, ukončení nebo prodloužení vašeho Předplatného, podle toho, co nastane dříve.

b. Ukončení předplatného. Předplatné můžete ukončit kdykoli během jeho Doby platnosti, před účinností ukončení však musíte uhradit všechny dlužné částky.

(i) Jednoměsíční předplatné. Předplatné s jednoměsíční Dobou platnosti může být kdykoli ukončeno bez jakéhokoli poplatku za zrušení.

(ii) Předplatná na dobu delší než jeden měsíc. Pokud ukončíte Předplatné Služeb Microsoft Azure do 30 dnů od data, ke kterému Předplatné vstoupilo v platnost nebo bylo prodlouženo, nebudou vám poskytnuty žádné refundace a musíte zaplatit za prvních 30 dnů Předplatného. Za zbývající část ukončeného Předplatného vám však nebudou účtovány žádné platby. Pokud ukončíte Předplatné Služeb Microsoft Azure kdykoli během Období platnosti, musíte zaplatit za zbývající část Období platnosti a nebudou vám poskytnuty žádné refundace.

(iii) Omezené nabídky. Společnost Microsoft může ukončit vaše Předplatné Omezené nabídky kdykoli během Doby platnosti, a to okamžitě a bez předchozího upozornění.

(iv) Ostatní Předplatná. U všech ostatních Předplatných platí, že pokud ukončíte Předplatné před koncem Doby platnosti, musíte zaplatit poplatek ve výši jednoho měsíčního poplatku za Předplatné a obdržíte refundaci jakékoli části poplatku za Předplatné, za předpokladu, že však nebudou poskytnuty žádné refundace za částečně nevyužité měsíce.

c. Pozastavení. Vaše používání Služeb online můžeme pozastavit, pokud: (1) je to přiměřeně nutné k zabránění neoprávněného přístupu k Zákaznickým datům; (2) nereagujete v přiměřené lhůtě na tvrzení o údajném porušení práv podle Oddílu 5; (3) nezaplatíte dlužné částky podle této smlouvy; (4) nedodržíte Zásady přijatelného používání nebo porušíte jiné podmínky této smlouvy; nebo (5) v případě Omezených nabídek se Předplatné stane neaktivním z důvodu, že se vám nepodaří získat přístup ke Službám online, jak je popsáno v Podrobnostech nabídky. Pokud nastane jedna nebo více z těchto podmínek, pak:

(i) U Omezených nabídek můžeme vaše používání Služeb online, vašeho Předplatného a vašeho účtu pozastavit okamžitě a bez předchozího upozornění.

(ii) U všech ostatních Předplatných se pozastavení bude vztahovat na minimální nezbytnou část Služeb online a bude platit pouze po dobu trvání dané podmínky nebo potřeby. Před pozastavením vás upozorníme, s výjimkou případů, kdy se důvodně domníváme, že je pozastavení nutné provést okamžitě. Před pozastavením z důvodu neplacení vás upozorníme nejméně 30 dní předem. Pokud důvody pozastavení plně nevyřešíte do 60 dnů od pozastavení, můžeme vaše Předplatné ukončit a odstranit vaše Zákaznická data bez jakékoli doby uchovávání. Vaše Předplatné můžeme také ukončit, pokud bude vaše používání Služeb online pozastaveno více než dvakrát během jakéhokoli 12měsíčního období.

4. Záruky

a. Omezená záruka.

(i) Služby online. Zaručujeme, že Služby online budou po Dobu platnosti smlouvy SLA splňovat její podmínky. Jedinými možnostmi nápravy v případě porušení této záruky jsou možnosti uvedené ve smlouvě SLA.

(ii) Software. Po dobu jednoho roku od data prvního použití Softwaru zaručujeme, že bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v příslušné uživatelské dokumentaci. Pokud Software tuto záruku nesplní, dle vlastního uvážení a jako výhradní nápravu buď (1) vrátíme cenu zaplacenou za Software, nebo (2) Software opravíme či vyměníme.

b. Výluky z omezené záruky. Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením:

(i) jakékoli předpokládané záruky, garance nebo podmínky, které nelze odmítnout ze zákona, budou platit jeden rok od začátku omezené záruky;

(ii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, zneužitím nebo používáním Produktů způsobem, který není v souladu s touto smlouvou nebo naší publikovanou dokumentací či pokyny, nebo vyplývající z událostí mimo naši přiměřenou kontrolu;

(iii) tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nesplněním minimálních požadavků na systém; a

(iv) tato omezená záruka se nevztahuje na Verze Preview nebo na Omezené nabídky.

c. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. Kromě této záruky neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato zřeknutí se odpovědnosti budou platit s výjimkou případů, kdy to příslušné rozhodné právo neumožňuje.

5. Obrana proti nárokům

a. Obrana.

(i) Budeme vás bránit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, že Produkt porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku této třetí strany nebo nezákonně využívá její obchodní tajemství.

(ii) Budete nás bránit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není Afilací, že (1) jakákoli Zákaznická data, Zákaznické řešení nebo Produkty, které nejsou od společnosti Microsoft, nebo služby, které poskytujete, přímo nebo nepřímo, při používání Produktu porušují patent, autorská práva nebo ochrannou známku této třetí strany nebo nezákonně využívají její obchodní tajemství; nebo (2) které vyplývají z porušení Zásad přijatelného používání.

b. Omezení. Naše povinnosti v Oddíle 5.a se nebudou vztahovat na nároky nebo odměny na základě: (i) jakéhokoli Zákaznického řešení, Zákaznických dat, Produktů, které nejsou od společnosti Microsoft, úprav, které provedete v Produktu, nebo služeb či materiálů, které poskytnete nebo zpřístupníte v rámci používání Produktu; (ii) vaší kombinace Produktu se Zákaznickými daty nebo Produktem, daty nebo obchodními procesy, které nejsou od společnosti Microsoft nebo jejich škod na základě jejich hodnoty; (iii) vašeho používání ochranné známky společnosti Microsoft bez našeho výslovného písemného souhlasu nebo vašeho používání Produktu poté, co jsme vás upozornili, abyste používání zastavili z důvodu nároku třetí strany; (iv) vaší další distribuce Produktu jakékoli třetí straně, která není Afilací, nebo jeho použití v její prospěch; nebo (v) Produktů poskytovaných zdarma.

c. Možnosti nápravy. Pokud se důvodně domníváme, že nárok podle Oddílu 5.a.(i). může bránit vašemu používání Produktu, budeme se snažit: (i) získat pro vás právo ho nadále používat; nebo (ii) ho upravit nebo nahradit funkčním ekvivalentem a upozornit vás, abyste přestali používat předchozí verzi Produktu. Pokud tyto možnosti nebudou z obchodního hlediska přiměřené, můžeme vaše práva na používání Produktu ukončit a poté vám vrátit veškeré zálohy za nevyužitá práva k Předplatnému.

d. Závazky. Každá strana musí neprodleně oznámit druhé straně nárok podle tohoto Oddílu. Strana, která žádá o ochranu, musí (i) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vypořádáním nároku; a (ii) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě nároku. Strana poskytující ochranu (1) uhradí druhé straně přiměřené hotové výdaje, které jí vzniknou při poskytování této pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného nepříznivého pravomocného rozsudku nebo vyrovnání. Příslušná práva stran na obhajobu a zaplacení rozsudků (nebo narovnání, s nimiž druhá strana souhlasí) podle tohoto Oddílu 5 nahrazují jakákoli práva na odškodnění nebo obdobná práva podle obecného práva a každá strana se takových práv podle obecného práva nebo zákona zříká.

6. Omezení odpovědnosti

a. Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany za všechny nároky vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody do výše částky zaplacené podle této smlouvy za Službu online během 12 měsíců před vznikem příčiny žaloby; za předpokladu, že souhrnná odpovědnost smluvní strany za jakoukoli Službu online v žádném případě nepřekročí částku zaplacenou za tuto Službu online během Předplatného. V případě Produktů poskytovaných zdarma je odpovědnost společnosti Microsoft omezena na přímé škody do výše 5 000,00 USD.

b. VYLOUČENÍ. Žádná ze stran neponese odpovědnost za ztrátu příjmů nebo nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní nebo exemplární škody nebo škody za ušlý zisk, příjmy, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodních informací, a to ani v případě, že tato strana věděla, že jsou možné nebo rozumně předvídatelné.

c. Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti uvedená v tomto Oddílu platí v plném rozsahu povoleném příslušným rozhodným právem, ale nevztahují se na: (1) povinnosti smluvních stran podle Oddílu 5; nebo (2) porušení práv k duševnímu vlastnictví druhé strany.

7. Různé

a. Oznámení. Oznámení musí být písemná a budou považována za doručená ke dni přijetí na adrese, k datu uvedenému na doručence, k datu odeslání e-mailu nebo k datu na potvrzení o doručení kurýrem nebo faxem. Oznámení společnosti Microsoft musí být zaslána na následující adresu:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

USA

Oznámení vám budou zasílána na adresu, kterou jste uvedli ve svém účtu jako kontaktní adresu pro zasílání oznámení. Společnost Microsoft vám může zasílat oznámení a další informace e-mailem nebo jinou elektronickou formou.

b. Převody a postoupení licencí. Tuto smlouvu nesmíte postoupit ani jako celek, ani po částech, ani převádět licence bez souhlasu společnosti Microsoft.

c. Souhlas s poplatky partnerům. Při zadávání objednávky vám může být nabídnuta možnost určit „Preferovaného partnera“, který je spojen s vašimi Předplatnými. Tím, že identifikujete Preferovaného partnera, ať už přímo nebo pověřením třetí strany, aby tak učinila, vyjadřujete souhlas s tím, abychom Preferovanému partnerovi platili poplatky. Poplatky jsou za předprodejní podporu a mohou také zahrnovat poprodejní podporu. Poplatky jsou založeny na velikosti vaší objednávky a zvyšují se podle ní. Naše ceny za Služby online jsou stejné bez ohledu na to, zda jste nebo nejste identifikováni jako Preferovaný partner.

d. Oddělitelnost. Pokud je kterákoli část této smlouvy shledána nevymahatelnou, zůstává zbytek v plné platnosti a platnosti.

e. Zřeknutí se práv. Nevymáhání kteréhokoli ustanovení této smlouvy nebude znamenat zřeknutí se práv.

f. Žádné zastoupení. Tato smlouva nevytváří žádné zastoupení, partnerství ani společnou firmu (joint venture).

g. Žádné oprávněné třetí strany. Tato smlouva nemá žádné oprávněné třetí strany.

h. Rozhodné právo a místní příslušnost. Tato smlouva se řídí zákony státu Washington bez ohledu na kolizní normy, s výjimkou toho, že (i) pokud jste vládním subjektem USA, řídí se tato smlouva zákony Spojených států, a (ii) pokud jste subjektem státní nebo místní správy ve Spojených státech amerických, řídí se tato smlouva zákony příslušného státu. Jakákoli žaloba k vynucení této smlouvy musí být podána ve státě Washington. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran v tom, aby se v jakékoli příslušné jurisdikci domáhala soudního příkazu v souvislosti s porušením práv k duševnímu vlastnictví.

i. Úplná smlouva. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerou předchozí nebo souběžnou komunikaci. V případě rozporu mezi jakýmikoli dokumenty v této smlouvě, který není výslovně vyřešen v těchto dokumentech, budou jejich podmínky platit v následujícím pořadí se sestupnou prioritou: (1) tato smlouva Microsoft Online Subscription Agreement, (2) Podmínky pro služby online, (3) příslušné Podrobnosti nabídky a (4) jakékoli další dokumenty v této smlouvě.

j. Přetrvávání. Podmínky uvedené v Oddílech 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy.

k. Vývozní jurisdikce USA. Produkty podléhají vývozní jurisdikci USA. Musíte dodržovat všechny předpisy rozhodného práva, včetně předpisů amerického úřadu pro vývoz, předpisů o mezinárodním obchodu se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a místa určení vydaných vládami USA a dalšími vládami.

l. Vyšší moc. Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za jakékoli selhání plnění způsobené příčinami mimo přiměřenou kontrolu této strany (jako je požár, výbuch, výpadek proudu, zemětřesení, záplavy, silné bouře, stávka, embargo, pracovní spory, jednání civilní nebo vojenské autority, válka, terorismus (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, jednání nebo opomenutí poskytovatelů internetového provozu, jednání nebo opomenutí regulačních orgánů nebo orgánů státní správy (včetně přijetí zákonů nebo nařízení nebo jiných aktů státní správy, které mají dopad na poskytování Služeb online)). Tento Oddíl se však nebude vztahovat na vaše platební povinnosti vyplývající z této smlouvy.

m. Pravomoc k uzavření smlouvy. Pokud přijímáte tyto podmínky jménem nějakého subjektu, vyjadřujete tím, že máte zákonné oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem tohoto subjektu. Pokud v souvislosti se zakoupením nebo prodloužením předplatného uvedete nějaký subjekt nebo použijete e-mailovou adresu poskytnutou subjektem, ke kterému jste přidruženi (například zaměstnavatel), bude tento subjekt pro účely této smlouvy považován za vlastníka Předplatného.

n. Zákazníci ze státní správy. Zákazníci ze státní správy by se měli před přijetím poradit se společností Microsoft. Přijetím této smlouvy prohlašujete, že jste dodržovali a budete dodržovat všechny zákony rozhodného práva a požadavky státní správy na zadávání zakázek.

8. Definice

Jakýkoli odkaz na „den“ v této smlouvě označuje kalendářní den.

„Zásady přijatelného používání“ jsou uvedeny v Podmínkách pro služby online.

„Afilace“ znamená jakoukoli právnickou osobu, kterou smluvní strana vlastní, která vlastní smluvní stranu nebo která je ve společném vlastnictví se smluvní stranou. „Vlastnictví“ pro účely této definice označuje kontrolu více než 50% podílu v daném subjektu.

„Nabídka spotřeby“, „Nabídka se závazkem“ nebo „Omezená nabídka“ popisují kategorie nabídek Předplatných a jsou definovány v Oddíle 2.

Pojem „Zákaznická data“ je definován v Podmínkách pro služby online.

Pojem „Zákaznické řešení“ je definován v Podmínkách pro služby online.

„Koncový uživatel“ označuje jakoukoli osobu, které povolíte přistupovat k Zákaznickým datům hostovaným ve Službách online nebo jinak používat Služby online, nebo jakéhokoli uživatele Zákaznického řešení.

„Řešení spravované služby“ označuje spravovanou službu IT, kterou poskytujete třetí straně a která spočívá ve správě a podpoře Služeb Microsoft Azure.

Pojem „Služby Microsoft Azure“ je definován v Podmínkách pro služby online.

Pojem „Produkt, který není od společnosti Microsoft“ je definován v Podmínkách pro služby online.

„Podrobnosti nabídky“ znamenají ceny a související podmínky platné pro nabídku Předplatného, jak jsou publikovány na Portálu.

„Služby online“ označují všechny služby hostované společností Microsoft, které si předplatíte podle této smlouvy.

„Podmínky pro služby online“ jsou podmínky, které se vztahují na vaše používání Produktů a které jsou k dispozici v Dokumentech s podmínkami používání licencování Microsoftu. Podmínky pro služby online obsahují podmínky, kterými se řídí vaše používání Produktů a které doplňují podmínky v této smlouvě.

„Verze Preview“ označují verze Preview, beta verze nebo jiné předběžné verze nebo funkce Služeb online nebo Softwaru nabízených společností Microsoft za účelem získání zpětné vazby od zákazníků.

„Portál“ označuje příslušné weby Služeb online, které najdete na portálu Azure Portal nebo na námi určeném alternativním webu.

„Produkt“ je jakákoli Služba online (včetně jakéhokoli softwaru).

„SLA“ označuje závazky, které jsme přijali v souvislosti s poskytováním a/nebo výkonem Služby online, jak jsou publikovány ve smlouvách o úrovni služeb společnosti Microsoft (SLA) nebo na jiném webu, který určíme.

„Software“ znamená software společnosti Microsoft, který poskytujeme k instalaci do vašeho zařízení v rámci vašeho Předplatného nebo k použití se Službou online za účelem umožnění používání určitých funkcí.

„Předplatné“ znamená registraci ke Službám online na definovanou Dobu platnosti, jak je uvedeno na Portálu. Můžete si zakoupit více Předplatných, která mohou být spravována samostatně a která se budou řídit podmínkami samostatné smlouvy Microsoft Online Subscription Agreement.

„Doba platnosti“ znamená dobu trvání Předplatného (například 30 dní nebo 12 měsíců).