Microsoft Azure Certified

Smlouva k programu

Tato smlouva k programu (dále jen „smlouva“) je uzavřena mezi společností Microsoft Corporation (dále jen „Microsoft“ nebo „my“) a vámi nebo, pokud předkládáte nabídku (dále jen „nabídka“) pro certifikaci jménem společnosti, společností, kterou zastupujete (dále jen „společnost“ nebo „vy“). Tato smlouva stanovuje podmínky, jež se vztahují na vaši účast v certifikačním programu Microsoft Azure (dále jen „Program“). Užíváním názvu „Microsoft Azure Certified“ nebo jiným využíváním výhod nabízených v programu prohlašujete a zaručujete, že máte pravomoce k přijetí této smlouvy ve prospěch společnosti, a zároveň se dobrovolně zavazujete dodržovat její podmínky.

Výhody programu

Jako účastník programu můžete svou nabídku uvést na trh a propagovat ji pod názvem „Microsoft Azure Certified“, a to včetně užití jakýchkoliv certifikačních známek, které čas od času můžeme poskytnout (včetně známky „Microsoft Azure Certified“) jako součást programu (souhrnně „certifikační známky“). Navíc můžeme zobrazit informace o vaší nabídce v naší galerii „Microsoft Azure Certified“ a poskytnout vám takové citáty, které budete moci (bez úprav) využít v propagačních materiálech při popisu vaší účasti na programu (souhrnně „výhody programu“). Můžeme vás upozornit na další výhody programu ve chvíli, kdy budou k dispozici.

Povinnosti společnosti

Vaše právo účastnit se výhod v rámci programu týkajících se jakékoliv nabídky je podmíněno tím, že (a) vaše nabídka projde počátečním certifikačním testováním a jakýmkoliv dalším testováním a splní další povinnosti týkající se kompatibility, které společnost Microsoft může požadovat, že (b) dodržíte podmínky této smlouvy, a že (c) dodržíte certifikované pokyny Microsoft Azure, které vám dáváme k dispozici („pokyny“). Upozorňujeme, že pokyny mohou být čas od času aktualizovány a vy se musíte řídit veškerými jejich aktualizacemi. Pokud nedodržíte tuto smlouvu nebo pokyny, může to vést k ukončení vašeho práva účastnit se programu.

Kompatibilita nabídky

Musíte podle potřeby aktualizovat vaši nabídku, aby byla zaručena kompatibilita se současnou verzí služeb Azure, na kterých závisí či s nimi nějakým způsobem souvisí. Společnost Microsoft podle vlastního uvážení stanoví certifikační testy za účelem ověření kompatibility se službami Microsoft Azure a případně testy pozmění. Pokud vás upozorníme na nekompatibilitu nabídky s nejaktuálnější verzí testu, budete mít dva (2) týdny na její aktualizování tak, aby požadavky na kompatibilitu testu splňovala. Pokud vaše nabídka není během této dvoutýdenní lhůty uvedena do souladu, bude odstraněna z programu a vy již nebudete moci využívat certifikační ochranné známky s ní spojené či předpokládat, že tato nabídka je součástí programu. Pro každou nabídku odstraněnou z programu je třeba vydat novou certifikaci.

Licence k certifikačním ochranným známkám

Pokud schválíme zveřejnění vaší nabídky na službě Azure Marketplace, pak vám pro kategorie nabídek, které jsou součástí programu Microsoft Azure Certified a platné ode dne našeho schválení, a po takovou dobu, po jakou je vaše nabídka k dispozici na službě Marketplace, udělujeme celosvětovou, nevýhradní, nepřevoditelnou a bezplatnou licenci k používání certifikačních ochranných známek v souvislosti s vaším marketingem a propagací vaší nabídky, pokud je toto použití v souladu s pokyny pro certifikaci Microsoft Azure, které vám poskytneme a které mohou být čas od času aktualizovány. Vyhrazujeme si veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena. Nesmíte: (i) používat certifikační ochranné známky způsobem, který může způsobit nejasnost ohledně vlastnictví certifikačních ochranných známek nebo ohledně toho, zda je předmětem vaší nabídky produkt společnosti Microsoft; (ii) dělat nebo říkat cokoli, co naznačuje přidružení, sponzorství, souhlas nebo schválení společností Microsoft jiné, než jaké je stanoveno v této smlouvě; (iii) používat certifikační ochranné známky způsobem, který naznačuje, že jiné produkty nebo služby, které nabízíte, byly schváleny nebo certifikovány společností Microsoft pro Azure; (iv) registrovat, přijmout nebo používat jakýkoli název, ochrannou známku, název domény nebo jiné označení, které obsahuje nebo porušuje naše práva ve vztahu k jakýmkoliv certifikačním ochranným známkám nebo jakékoliv ochranné známce společnosti Microsoft v rámci certifikačních ochranných známek; (v) používat certifikační ochranné známky způsobem, který by poškodil naši pověst nebo goodwill v rámci certifikačních ochranných známek; nebo (vi) pozměnit, animovat nebo zkreslovat jakoukoli certifikační ochrannou známku nebo ji kombinovat s jinými symboly, slovy, obrázky nebo návrhy.

Ochrana certifikačních ochranných známek

Pokud do svých materiálů zařadíte poznámku o ochranné známce jako upozornění na své ochranné známky nebo na ochranné známky třetí strany, musíte k poznámce o ochranné známce připojit následující formulaci: „Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.“ Společnost Microsoft je jediným vlastníkem certifikačních ochranných známek a přidružených goodwillů a je jediným příjemcem goodwillu spojeného s vaším užíváním certifikačních ochranných známek. Používáním certifikačních ochranných známek nezískáváte žádné právo, nárok ani zájem vztahující se k nim. Tímto si vyhrazujete a budete vyhrazovat jakákoli práva nabytá v souvislosti s certifikačními ochrannými známkami jakožto výsledek jejich užívání na základě této smlouvy, spolu s přidruženým goodwillem. Na naše vlastní náklady nám přiměřeně pomůžete chránit certifikační ochranné známky. Podle vlastního uvážení stanovíme, zda je nezbytné přijmout právní opatření k prosazování nebo na obranu našich práv v souvislosti s certifikačními ochrannými známkami, a zároveň dohlédneme na veškerá právní opatření spojená s certifikačními ochrannými známkami.

Svolení k použití názvu a loga společnosti

Tímto společnosti Microsoft udělujete svolení zobrazovat vaše jméno a logo, stejně jako jakýkoli obrazový materiál pro certifikované nabídky, jak je poskytnete v průběhu certifikačního procesu (souhrnně „ochranné známky společnosti“), a to celosvětově a bez poplatku, v souvislosti s propagací a uváděním vaší nabídky na trh a v souvislosti s propagací a uváděním programu na trh. Prohlašujete, že jste vlastníkem a/nebo autorizovaným poskytovatelem licence ochranných známek společnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškerý goodwill spojený s ochrannými známkami společnosti bude plynout ve váš prospěch. Ochranné známky vaší společnosti můžeme podle potřeby přeformátovat nebo změnit jejich velikost, aniž by to mělo vliv na jejich celkový vzhled. Na nesprávné používání ochranných známek společnosti nás můžete kdykoliv upozornit a my takové používání v přiměřené době napravíme.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

PROGRAM JE NABÍZEN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VYLUČUJEME JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU A SLUŽEB MICROSOFT AZURE. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NENESE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU DAT, VÝNOSŮ A/NEBO ZISKŮ) VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM S TOUTO SMLOUVOU NEBO S VÝKONEM SLUŽEB. TOTO VYLOUČENÍ SE UPLATNÍ BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZALOŽEN JAKÝKOLI NÁROK ZA TAKOVÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SI BYLY SMLUVNÍ STRANY VĚDOMY MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, ZDA BYLY TYTO ŠKODY ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÉ NEBO ZDA UPLATNĚNÍ VYLOUČENÍ ZPŮSOBÍ, ŽE TATO NÁPRAVA NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. TOTO VYLOUČENÍ SE NEUPLATNÍ PŘI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DRUHÉ STRANY NEBO PŘI VZNIKU PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ZISKŮ, DAT, PODNIKŮ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR Z DŮVODU PODVODU NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI.

Doba účinnosti

Tato smlouva nabývá účinnosti vaším souhlasem. Kterákoli strana může kdykoliv tuto smlouvu ukončit – všechny nabídky dohromady, jakož i nabídky jednotlivě – z jakéhokoliv důvodu či bezdůvodně. Oddíly 6 (Omezení odpovědnosti) a 8 (Různé) nepodléhají době účinnosti.

Různé

(a) Kontaktní údaje. Veškerá oznámení určená společnosti Microsoft a týkající se této smlouvy musí být zaslána oddělení programu Azure Certification na adresu Azurecertred@microsoft.com.

(b) Zveřejnění informací. Společnost Microsoft může zveřejnit vaše kontaktní údaje, když je to nutné, abychom mohli spravovat tuto smlouvu prostřednictvím smluvních partnerů společnosti Microsoft a dalších stran, které nám se správou této smlouvy pomáhají.

(c) Jurisdikce a rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit zákony státu Washington s výjimkou ustanovení, které jsou v rozporu se zákony Spojených států amerických. Veškeré nároky vznesené v souvislosti s touto smlouvou budou předloženy výlučně federálním soudům v okrese King ve státě Washington, pokud neexistuje žádná federální jurisdikce předmětu sporu, přičemž v takovém případě strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí a místní příslušností soudů státu Washington v okrese King. Strany souhlasí, že se neuplatní Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

(d) Náklady. Každá strana je výhradně odpovědná za veškeré náklady a výdaje, které jí vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy.

(e) Zřeknutí se a oddělitelnost. Jakékoli prodlení v uplatňování jakéhokoli práva nebo nápravy či jejich neuplatnění některou ze stran nemá za následek zřeknutí se takového nebo jakéhokoli jiného práva či nápravy. V případě, že bude jakékoli ustanovení této smlouvy příslušným soudem shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení nadále plně v platnosti a účinnosti.

(f) Převod. Společnost nesmí tuto smlouvu (ani práva a povinnosti z ní vyplývající) převést bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft.

(g) Vztahy mezi stranami. Ani tato smlouva, ani žádné podmínky obsažené v této smlouvě, nevytvářejí partnerství, společný podnik, zaměstnanecký vztah ani neudělují franšízová práva.

(h) Úplná smlouva. Tato smlouva (včetně pokynů) představuje úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí i současné dohody a sdělení.