HDInsight

Jednoduchá a cenově výhodná služba určená k open source analýzám na podnikové úrovni

Jaké jsou výhody služby HDInsight?

Jednoduše provozujte oblíbené open source architektury – včetně Apache Hadoopu, Sparku a Kafka – s využitím cenově výhodné služby Azure HDInsight určené pro open source analýzy na podnikové úrovni. Bez námahy zpracovávejte obrovská množství dat a získejte všechny výhody rozsáhlého ekosystému open source s globálním škálováním Azure.

  • S využitím nástrojů HDInsight můžete snadno začít pracovat ve svém oblíbeném vývojovém prostředí.
  • HDInsight se bezproblémově integruje s ostatními službami Azure, včetně Data Factory a Data Lake Storage, a umožňuje vytvářet komplexní analytické kanály.

Proč si vybrat službu HDInsight?

Jednoduchost

Open source projekty a clustery můžete rychle zprovoznit, aniž byste museli instalovat jakýkoli hardware nebo spravovat infrastrukturu.

Nákladová efektivita

Snižte náklady tím, že budete vytvářet clustery velkých objemů dat na vyžádání a snadno vertikálně navyšovat nebo snižovat jejich kapacitu, a plaťte jenom za to, co skutečně používáte.

Pro velké firmy

Získejte zabezpečení na podnikové úrovni a nejlepší dodržování předpisů v oboru s více než 30 certifikacemi.

Otevřenost

Můžete vytvářet optimalizované komponenty pro Hadoop, Spark a další. Držte krok s nejnovějšími verzemi.

Co je součástí služby HDInsight?

Ekosystém open source

HDInsight podporuje nejnovější open source projekty z ekosystémů Apache Hadoop a Spark. Udržujte si přehled o nejnovějších verzích open source architektur, včetně Kafka, HBase a Hive LLAP.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Získejte ochranu dat na podnikové úrovni díky monitorování, virtuálním sítím, šifrování, ověřování pomocí Active Directory, autorizaci a řízení přístupu na základě role. HDInsight má více než 30 průmyslových certifikací, včetně ISO, SOC, HIPAA a PCI, pro splnění standardů dodržování předpisů.

Nativní integrace se službami Azure

Bezproblémově můžete provést integraci s celou řadou úložišť dat a služeb Azure, včetně Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Storage, Event Hubs a Data Factory.

Zjednodušené monitorování

HDInsight se integruje s Azure Log Analytics a poskytuje tak jednotné rozhraní, kde můžete monitorovat všechny vaše clustery.

Široká podpora aplikací

HDInsight podporuje širokou škálu aplikací z ekosystému velkých objemů dat, které můžete nainstalovat jedním kliknutím. Můžete si vybrat z více než 30 oblíbených aplikací Hadoop a Spark určených pro nejrůznější scénáře.

Více jazyků a nástrojů

Můžete používat vaše oblíbené nástroje podporující produktivitu, včetně sady Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter a Zeppelin. Kód můžete psát ve známých jazycích, jako jsou Scala, Python, R, JavaScript a .NET.

Ekosystém Azure HDInsight

Nástroje

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Přístup k datům

Batch

SQL

NoSQL

Datový proud

Machine Learning

Další

Azure Data Lake Storage

Zabezpečení

Apache Ranger

Azure Active Directory (AD)

Virtual Network

Zákazníci využívající službu HDInsight

  • Roche
  • LG CNS
  • Reckitt Benckiser
  • Jet.com
  • Asos

Co všechno HDInsight umožňuje?

Extrakce, transformace a načítání (ETL) s využitím služby HDInsight

Extrahujte, transformujte a načítejte své clustery velkých objemů dat na vyžádání pomocí Hadoop MapReduce a Apache Sparku.

HDInsight を使用した抽出、変換、および読み込み (ETL)Hadoop MapReduce と Apache Spark を使用してビッグ データ クラスターをオンデマンドで抽出、変換し、読み込みます。

Streamování s využitím služby HDInsight

Můžete ingestovat a zpracovávat miliony streamovaných událostí za sekundu s využitím Apache Kafka, Apache Stormu a streamování Apache Sparku.

HDInsight を使用したストリーミングApache Kafka、Apache Storm、Apache Spark ストリーミングを使用して、1 秒間に何百万ものストリーミング イベントを取り込んで処理します。

Interaktivní dotazování pomocí služby HDInsight

Apache Hive LLAP vám umožní provádět rychlé interaktivní dotazy SQL ve velkém měřítku nad strukturovanými i nestrukturovanými daty.

HDInsight での対話型クエリApache Hive LLAP により、構造化されたデータまたは構造化されていないデータにおいて高速で対話型の SQL クエリを大規模に実行できます。

Rozšíření investic do velkých objemů dat v místním prostředí s využitím služby HDInsight

Rozšiřte své místní investice do velkých objemů dat do cloudu a transformujte svoje podnikání s využitím možností pokročilých analýz ve službě HDInsight.

HDInsight を使用してオンプレミスでのビッグ データへの投資を拡張HDInsight の高度な分析機能を活用して、オンプレミスでのビッグ データへの投資をクラウドに拡張し、ビジネスを変革します。

Případy použití

Přehledy zákazníků

Pomozte zaměstnancům rozhodovat se na základě dat tím, že vytvoříte ucelenou open source analytickou platformu. Jednoduše zpracovávejte obrovské objemy dat z různých zdrojů.

Přečtěte si, jak společnost Reckitt Benckiser využívá službu HDInsight k získávání přehledů zákazníků.

Individuální doporučení

Vytvářejte generátory individuálních doporučení a zaujměte zákazníky novými způsoby.

Přečtěte si, jak společnost ASOS využívá službu HDInsight k poskytování individuálních doporučení.

Prediktivní údržba

Předvídejte selhání a předcházejte jim, abyste zajistili provoz důležitého vybavení. Optimalizujte operace ingestováním a zpracováním dat v reálném čase.

Přečtěte si, jak společnost Roche Diagnostics využívá službu HDInsight k prediktivní údržbě.

Posouzení rizik

Transformace a analýza důležitých dat vám umožní vytvářet lepší modely a funkce na podnikové úrovni vám pomůžou zajistit zabezpečení vašich dat.

Přečtěte si, jak společnost Milliman využívá službu HDInsight k posuzování rizik.

Související produkty a služby

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce Data Lake s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurečně rychlým vytvářením přehledů

Začněte používat HDInsight ještě dnes