Přeskočit na hlavní obsah

Nabídka Microsoft Azure for Students Starter

Microsoft Azure for Students Starter vám pomůže začít s produkty Azure, které potřebujete pro vývoj v cloudu, a to zdarma.* Tady se můžete zaregistrovat. Tato výhoda vám poskytuje přístup k bezplatné úrovni, která zahrnuje následující služby Azure:

  • Azure App Services. Tato plně spravovaná cloudová nabídka umožňuje vytvářet a nasazovat nativní a webové aplikace v řádu několika minut. Používejte oblíbenou technologii: ASP.NET, Java, PHP, Node.js nebo Python. Doplňte ji o nejrůznější základní aplikační služby, včetně ověřování, integrace se sociálními sítěmi a offline synchronizace dat, bez ohledu na to, jestli aplikace běží ve Windows 10, iOS nebo Androidu. Vytvářejte pracovní postupy průběžné integrace a nasazení pomocí sady Visual Studio Online, GitHubu, TeamCity, Hudsonu a BitBucketu. Můžete tak automaticky vytvářet, testovat a nasazovat webové aplikace při každém úspěšném potvrzení změn kódu nebo testech integrace.
  • Azure Functions. Využijte možnost psát jednoduché bezserverové funkce v programovacím jazyku podle vaší volby a spouštět kód na vyžádání, a to bez obav o infrastrukturu.
  • Notification Hubs. Zajistěte aplikaci kontakt s uživateli tím, že povolíte odesílání mobilních nabízených oznámení, která jsou upravená podle cílové skupiny, jazyka a umístění s využitím libovolného back-endu a hlavních mobilních platforem.
  • Databáze MySQL z MySQL v aplikaci. Umožňuje využít možnosti nativní podpory MySQL pro Web Apps. Nasaďte řešení CMS, jako je WordPress, Joomla a další, nebo vlastní aplikace s využitím databáze MySQL.
  • Application Insights. Poskytuje hloubkovou diagnostiku a telemetrii výkonu s cílem zajistit, aby vaše webové aplikace a služby běžely na maximum. Vyhledávejte a analyzujte data s cílem průběžně vylepšovat vaši aplikaci, určovat priority budoucích investic a zdokonalovat celkové uživatelské prostředí.
  • Azure DevOps. Tato sada nástrojů pro spolupráci s využitím cloudu funguje s vaším stávajícím prostředím IDE nebo editorem, takže váš tým může efektivně spolupracovat na softwarových projektech všech velikostí.

Nabídka Microsoft Azure for Students Starter je dostupná pro ověřené studenty bez jakýchkoli nákladů, závazků nebo časových omezení. Pokud budete chtít, můžete později získat přístup k dalším službám, dnes ale můžete hostovat svoje webové aplikace a weby ve výkonném cloudu Microsoftu a nebude vás to nic stát.

*Náklady jsou omezené poskytováním přístupu ke službám Azure užívaným na bezplatné úrovni. Podrobnosti o cenách Azure najdete na naší stránce Ceník.

Nabídka Microsoft Azure for Students Starter je dostupná jenom pro studenty. Musíte potvrdit, že jste starší 13 let, pokud máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických, nebo starší 16 let, pokud máte trvalé bydliště v jiné zemi, a svůj akademický stav musíte doložit e-mailovou adresou vaší organizace (nebo pomocí Shibbolethu, pokud ho vaše organizace podporuje). Tato nabídka není dostupná pro použití v kurzech MOOC (Massive Open Online Course) nebo jiných profesionálních školeních od komerčních organizací.

Tato nabídka je omezená na jedno předplatné Microsoft Azure for Students Starter na jednoho oprávněného zákazníka, je nepřenosná a bez dalšího povolení od Microsoftu ji nelze kombinovat s žádnou další nabídkou. Microsoft může tuto nabídku ukončit podle vlastního uvážení. Mohou platit i další omezení.

Upgrady a limity útraty

Kdykoli můžete online upgradovat na předplatné s průběžnými platbami. To vám umožní používat Azure i dál.

Vyloučení

Ze začátku budete mít přístup jenom k těm službám Azure, které jsou dostupné na bezplatné úrovni užívání. Váš účet začne fungovat s limitem útraty 0 dolarů. To znamená, že můžete využívat jenom služby Azure z bezplatné nabídky.

Nebudete umožňovat jakékoli používání služeb Azure k těžbě kryptoměn, útokům DoS, rozesílání nevyžádané pošty nebo nelegálním aktivitám, ani jakékoli používání, které by mohlo způsobit škodu společnosti Microsoft nebo jiným stranám, ani se do takového používání nebudete zapojovat nebo se jej účastnit, a budete vynucovat přísné interní kontrolní mechanismy, abyste takovému jednání zabránili. Společnost Microsoft vás může občas kontaktovat ohledně vašeho využívání služeb Azure a vy na základě takové žádosti poskytnete přiměřenou dokumentaci týkající se vašeho využití. Pokud společnost Microsoft z jakéhokoli důvodu shledá, že jsou služby Azure využívány k zakázaným účelům, může podle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám Azure.

Výhody stažení softwaru

Vaše předplatné vám poskytne přístup k určitým výhodám stažení softwaru, které jsou výslovně určené pro podporu vašeho vzdělávání, nekomerčního výzkumu nebo úsilí o návrh, vývoj, testování a předvádění softwarových aplikací pro výše zmíněné účely. Výhody stažení softwaru jsou určené výhradně pro vás a nesmíte je přenášet, prodávat, sdílet, sublicencovat, přiřazovat ani půjčovat. Na přístup k výhodám stažení softwaru a jejich využívání se vztahují podmínky uvedené v této smlouvě a případné zvláštní podmínky specifické pro konkrétní výhodu. K získání přístupu k většině výhod stažení softwaru musíte mít aktuální a aktivní předplatné Azure for Students.

Software

Na instalaci a využívání softwaru, cloudových služeb nebo vývojářských nástrojů poskytnutých v rámci výhod stažení softwaru se vztahují zvláštní licenční podmínky platné pro daný software, služby nebo nástroje, jako jsou licenční podmínky přijaté kliknutím, s výjimkou úprav těchto podmínek, které jsou uvedené v této smlouvě. Tyto výhody stažení softwaru můžete využívat ve virtuálním prostředí pouze v případě, že to povoluje licenční smlouva s koncovým uživatelem pro konkrétní produkt. Software, cloudové služby ani vývojářské nástroje samozřejmě nesmíte používat k vývoji jakéhokoli typu škodlivého softwaru nebo softwaru pro zasílání nevyžádané pošty.

Určitý software může vyžadovat aktivaci. Pokud je tomu tak, musíte software aktivovat v rámci zeměpisné oblasti přidružené k vašemu předplatnému Azure for Students.

K instalaci určitého softwaru nebo k přístupu k takovému softwaru se může vyžadovat klíč. Ke každému softwaru se poskytuje různý počet klíčů. Za používání všech vám přiřazených klíčů nesete odpovědnost vy. Klíče nesmíte přenášet, prodávat, sdílet, sublicencovat, přiřazovat ani půjčovat. Aktivita klíčů se monitoruje. Microsoft si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a jakýchkoli závazků vůči vám pozastavit nebo ukončit vaše předplatné Azure for Students nebo přístup k softwaru, pokud zjistíme podezřelou aktivitu související s klíči nebo aktivacemi. Microsoft si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, jestli konkrétní aktivita představuje podezřelou aktivitu. Microsoft může po skončení vašeho předplatného Azure for Students deaktivovat nebo jinak omezit vaše klíče. Deaktivované klíče nebude možné použít k aktivaci softwaru. Nebudete se zapojovat do neoprávněného vyrábění, duplikování, doručování, prodeje, přenášení ani používání padělaných, zcizených, nelicencovaných nebo nelegálních produktů nebo služeb Microsoftu, ani nebudete takové jednání umožňovat nebo jinak porušovat práva Microsoftu na ochranu duševního vlastnictví. Včas Microsoftu ohlásíte jakékoli podezření na padělání, zcizení nebo jiné porušení práv na duševní vlastnictví a při vyšetřování takových aktivit budete s Microsoftem a jeho partnery přiměřeným způsobem spolupracovat. Výhody stažení softwaru nesmíte používat k poskytování služeb jiným stranám (např. hostingové společnosti, webové agentuře, pro účely integrace nebo externího vývoje atd.).

Software může obsahovat kód jiných výrobců. Licence na všechny skripty a kódy jiných výrobců, které jsou se softwarem spojené nebo na které software odkazuje, vám poskytují výrobci, kteří jsou vlastníky takového kódu, a nikoli Microsoft. Případné doložky týkající se kódu jiných výrobců jsou uvedené jenom pro informaci. Software, který máte k dispozici v rámci předplatného Microsoft Azure for Students Starter, se neprodává, ale licencuje, a Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která vám Microsoft implicitně, na základě právní překážky nebo jiným způsobem výslovně neuděluje.

Vyloučení

Kredity Azure se nedají použít k nákupu plánů podpory Azure, Azure DevOps, předplatných sady Visual Studio, služeb Visual Studio Mobile Center, značkových produktů jiných výrobců, produktů prodávaných prostřednictvím Azure Marketplace ani produktů licencovaných jiným způsobem, odděleně od Azure (třeba Microsoft Azure Active Directory Premium).

Zakázané používání Microsoft Azure for Students Starter

Používání Microsoft Azure for Students Starter je podmíněno tím, že tyto služby nebudete používat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a ujednáními. Azure for Students Starter nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit kterýkoli server společnosti Microsoft nebo k němu připojenou síť a který by mohl bránit jiné straně v nerušeném užívání Microsoft Azure for Students Starter. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k žádným službám Microsoft Azure for Students Starter, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k libovolnému serveru společnosti Microsoft prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím Azure for Students Starter záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Microsoft Azure for Students Starter a přidružené weby mohou obsahovat e-mailové služby, služby vývěsek, chatovací oblasti, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky nebo jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci, jejichž účelem je umožnit vám komunikaci s ostatními (Komunikační služby). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání komunikačních služeb nebudete dopouštět například následujícího jednání:

Používání komunikačních služeb ve spojení s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanými e-maily, spamem či libovolnými (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými nebo nevyžádanými zprávami

Pomlouvání, urážení, obtěžování, sledování, vyhrožování nebo jiné porušování práv (například práva na soukromí a práv souvisejících s publicitou) ostatních

Publikování, zveřejňování, nahrávání, distribuování nebo šíření jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, hanlivého, obscénního, neslušného nebo nezákonného tématu, jména, materiálu nebo informace

Nahrávání nebo jiné vystavování souborů, které obsahují obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv souvisejících s publicitou), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas

Používání materiálů nebo informací, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány komunikačními službami způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany

Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, ransomware, programy typu cancelbot, poškozené soubory, malware obecně nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele

Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují

Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že byste vědět měli, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány

Falšování nebo odstraňování jakýchkoli informací správy autorských práv, například údajů o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru

Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání

Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na určitou konkrétní komunikační službu

Získávání nebo jiné shromažďování informací o ostatních uživatelích včetně e-mailových adres

Porušování platných zákonů a právních předpisů

Vytváření falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů

Používání, stahování nebo jiné kopírování jakéhokoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů Azure for Students nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné fyzické či právnické osobě (zdarma nebo za úplatu)

Společnost Microsoft není povinna monitorovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikačních služeb a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály, a to jak vcelku, tak i po částech.

Při poskytování identifikovatelných osobních údajů o své osobě a citlivých informací do komunikačních služeb postupujte vždy obezřetně.

Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do komunikačních služeb může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování těchto omezení.

Zásady komunikace

Můžete dostávat pravidelné e-mailové zprávy s osvědčenými postupy, školením, tipy a triky a výhodnými nabídkami souvisejícími s Azure a dalšími programy a službami Microsoftu pro účely vzdělávání. Odběr těchto zpráv můžete kdykoli zrušit odhlášením přes odkaz pro zrušení odběru, který najdete v e-mailech. Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

Možnosti platby

Pro nabídku Azure for Students Starter se nevyžaduje platební karta. Můžete online upgradovat na předplatné s průběžnými platbami.

Zásady zrušení

Zrušení můžete provést kdykoli. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Zásady obnovení

Pokud jste ověřeným uživatelem programu Microsoft Azure for Students Starter, budete mít k této nabídce přístupová práva.

Užívací práva

Nabídka Azure Microsoft Imagine je určená pro účely vývoje a testování. Pro úlohy v produkčním prostředí je potřeba použít jiné předplatné Azure.

Dostupnost nabídky

Tato nabídka je k dispozici zákazníkům z následujících zemí nebo oblastí a bude se účtovat v uvedené měně:

Země/oblast Fakturační měna
Afghánistán USA – dolar ($) USD
Albánie USA – dolar ($) USD
Alžírsko USA – dolar ($) USD
Angola USA – dolar ($) USD
Argentina USA – dolar ($) USD
Arménie USA – dolar ($) USD
Austrálie Austrálie – dolar ($) AUD
Rakousko Eurozóna – euro (€) EUR
Ázerbájdžán USA – dolar ($) USD
Bahamy USA – dolar ($) USD
Bahrajn USA – dolar ($) USD
Bangladéš USA – dolar ($) USD
Barbados USA – dolar ($) USD
Belgie Eurozóna – euro (€) EUR
Belize USA – dolar ($) USD
Bermudy USA – dolar ($) USD
Bolívie USA – dolar ($) USD
Bosna a Hercegovina USA – dolar ($) USD
Botswana USA – dolar ($) USD
Brazílie Brazílie – real (R$) BRL
Brunej Darussalam USA – dolar ($) USD
Bulharsko Eurozóna – euro (€) EUR
Republika Cabo Verde USA – dolar ($) USD
Kamerun USA – dolar ($) USD
Kanada Kanada – dolar ($) CAD
Kajmanské ostrovy USA – dolar ($) USD
Chile USA – dolar ($) USD
Kolumbie USA – dolar ($) USD
Konžská republika USA – dolar ($) USD
Kostarika USA – dolar ($) USD
Côte d’Ivoire (Pobřeží slonoviny) USA – dolar ($) USD
Chorvatsko Eurozóna – euro (€) EUR
Curaçao USA – dolar ($) USD
Kypr Eurozóna – euro (€) EUR
Česká republika Eurozóna – euro (€) EUR
Dánsko Dánsko – koruna (kr) DKK
Dominikánská republika USA – dolar ($) USD
Ekvádor USA – dolar ($) USD
Egypt USA – dolar ($) USD
Salvador USA – dolar ($) USD
Estonsko Eurozóna – euro (€) EUR
Etiopie USA – dolar ($) USD
Faerské ostrovy Dánsko – koruna (kr) DKK
Fidži Austrálie – dolar ($) AUD
Finsko Eurozóna – euro (€) EUR
Francie Eurozóna – euro (€) EUR
Gruzie USA – dolar ($) USD
Německo Eurozóna – euro (€) EUR
Ghana USA – dolar ($) USD
Řecko Eurozóna – euro (€) EUR
Guatemala USA – dolar ($) USD
Honduras USA – dolar ($) USD
Hongkong – zvláštní administrativní oblast USA – dolar ($) USD
Maďarsko Eurozóna – euro (€) EUR
Island Eurozóna – euro (€) EUR
Indie Indie – rupie (₹) INR
Indonésie USA – dolar ($) USD
Irák USA – dolar ($) USD
Irsko Eurozóna – euro (€) EUR
Izrael USA – dolar ($) USD
Itálie Eurozóna – euro (€) EUR
Jamajka USA – dolar ($) USD
Japonsko Japonsko – jen (¥) JPY
Jordánsko USA – dolar ($) USD
Kazachstán USA – dolar ($) USD
Keňa USA – dolar ($) USD
Korea Korea – won (₩) KRW
Kuvajt USA – dolar ($) USD
Kyrgyzstán USA – dolar ($) USD
Lotyšsko Eurozóna – euro (€) EUR
Země/oblast Fakturační měna
Libanon USA – dolar ($) USD
Libye USA – dolar ($) USD
Lichtenštejnsko Švýcarsko – frank (CHF) CHF
Litva Eurozóna – euro (€) EUR
Lucembursko Eurozóna – euro (€) EUR
Macao – zvláštní administrativní oblast USA – dolar ($) USD
Makedonie (BRJ) USA – dolar ($) USD
Malajsie USA – dolar ($) USD
Malta Eurozóna – euro (€) EUR
Mauricius USA – dolar ($) USD
Mexiko USA – dolar ($) USD
Moldavsko USA – dolar ($) USD
Monako Eurozóna – euro (€) EUR
Mongolsko USA – dolar ($) USD
Černá Hora USA – dolar ($) USD
Maroko USA – dolar ($) USD
Namibie USA – dolar ($) USD
Nepál USA – dolar ($) USD
Nizozemsko Eurozóna – euro (€) EUR
Nový Zéland Nový Zéland – dolar ($) NZD
Nikaragua USA – dolar ($) USD
Nigérie USA – dolar ($) USD
Norsko Norsko – koruna (kr) NOK
Omán USA – dolar ($) USD
Pákistán USA – dolar ($) USD
Palestinská samospráva USA – dolar ($) USD
Panama USA – dolar ($) USD
Paraguay USA – dolar ($) USD
Peru USA – dolar ($) USD
Filipíny USA – dolar ($) USD
Polsko Eurozóna – euro (€) EUR
Portugalsko Eurozóna – euro (€) EUR
Portoriko USA – dolar ($) USD
Katar USA – dolar ($) USD
Rumunsko Eurozóna – euro (€) EUR
Rwanda USA – dolar ($) USD
Svatý Kryštof a Nevis USA – dolar ($) USD
Saúdská Arábie USA – dolar ($) USD
Senegal USA – dolar ($) USD
Srbsko USA – dolar ($) USD
Singapur USA – dolar ($) USD
Slovensko Eurozóna – euro (€) EUR
Slovinsko Eurozóna – euro (€) EUR
Jižní Afrika USA – dolar ($) USD
Španělsko Eurozóna – euro (€) EUR
Srí Lanka USA – dolar ($) USD
Švédsko Švédsko – koruna (kr) SEK
Švýcarsko Švýcarsko – frank (CHF) CHF
Tchaj-wan Tchaj-wan – dolar (NT$) TWD
Tádžikistán USA – dolar ($) USD
Tanzanie USA – dolar ($) USD
Thajsko USA – dolar ($) USD
Trinidad a Tobago USA – dolar ($) USD
Tunisko USA – dolar ($) USD
Turecko USA – dolar ($) USD
Turkmenistán USA – dolar ($) USD
Uganda USA – dolar ($) USD
Ukrajina USA – dolar ($) USD
Spojené arabské emiráty USA – dolar ($) USD
Spojené království Spojené království – libra (£) GBP
Spojené státy USA – dolar ($) USD
Uruguay USA – dolar ($) USD
Uzbekistán USA – dolar ($) USD
Venezuela USA – dolar ($) USD
Vietnam USA – dolar ($) USD
Americké Panenské ostrovy USA – dolar ($) USD
Jemen USA – dolar ($) USD
Zambie USA – dolar ($) USD
Zimbabwe USA – dolar ($) USD

Limity, kvóty a omezení

V dokumentu věnovaném limitům, kvótám a omezením služeb najdete seznam běžných limitů, kvót a omezení pro Microsoft Azure. Pokud potřebujete tyto limity překročit, kontaktujte kdykoliv služby zákazníkům, abychom mohli vaše limity odpovídajícím způsobem upravit. Pokud chcete zvýšit vaše kvóty nebo limity, musíte upgradovat vaše předplatné Azure for Students Starter na předplatné s průběžnými platbami.

Smlouvy o úrovni služeb

Nabízíme řadu robustních smluv o úrovni služeb pro každou platformovou službu Azure. Další podrobnosti o našich smlouvách o úrovni služeb můžete najít na naší stránce věnované smlouvám o úrovni služeb. Smlouvy o úrovni služeb se neposkytují pro služby ve verzi Preview.

Závazek týkající se prostředků

Jakékoliv zvýšení využití služeb (například zvýšení počtu spuštěných výpočetních instancí nebo zvětšení využívaného úložiště) závisí na dostupnosti prostředků těchto služeb. Žádná kvóta popisovaná v části Limity, kvóty a omezení nepředstavuje závazek, že bude k dispozici dostatek prostředků k dosažení této kvóty.

Pokud je předplatné Microsoft Azure for Students Starter neaktivní po více než 90 dnů a neúčtují se za něj poplatky, vyhrazujeme si právo odebrat jakékoliv výpočetní prostředky, včetně hostovaných služeb, virtuálních počítačů a webů. Na odebrání jakýchkoli výpočetních prostředků vás upozorníme předem. Neaktivitě se také můžete vyhnout provedením jedné z následujících akcí nejméně každých 90 dnů:

  1. přihlásit se do portálu Azure nebo do nového portálu Microsoft Azure,
  2. využít přístup k prostředkům pomocí našich rozhraní Azure API.

Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit tuto nabídku jakoukoli bezplatnou službu, a to s upozorněním nebo bez něj.