Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Azure Data Box

Azure Data Box är en säker, motståndskraftig, förvanskningstålig enhet som skapats av Microsoft för att hjälpa kunder att överföra stora mängder data till Azure Storage. Kunder kan beställa Data Box via Azure Portal och få den levererad till sig för att snabbt kopiera data till enheten med ett vanligt NAS-protokoll (SMB/CIFS). Informationen på Data Box görs säker med 256-bitars AES-kryptering för att bevara sekretessen. När data kommer tillbaka till Microsoft laddas de upp direkt till Azure Blob eller fillagring, och sedan tas enheten bort på ett säkert sätt. Partnerlösningar integreras också med Azure Data Box för att hjälpa kunderna med stora Azure-dataöverföringsprojekt. Tillgängligheten för förhandsversionen kommer att begränsas till USA-regioner, men vi uppmuntrar alla intresserade kunder att registrera sig.

Läs mer

Azure Policy

Med Azure Policy aktiverat kan du aktivera inbyggda principer eller skapa egna för att aktivera skalanpassad säkerhet och hantering för Azure-resurser. Konstruera principer i Azure Portal med fullständigt IntelliSense-stöd och tillämpa principen på en resursgrupp, prenumeration eller till och med en hanteringsgrupp som sträcker sig över hela organisationen. Välj att tillämpa principer eller granska principefterlevnad mot regelverk.

Läs mer

Cloud Shell

Cloud Shell är en Microsoft-hanterad admindator i molnet med autentiserad gränssnittsåtkomst till Azure från praktiskt taget var som helst. Det innehåller populära kommandoradsverktyg, stöd för vanliga programmeringsspråk och medföljande Azure-fillagring för att bevara dina data i sessioner.

Läs mer

Azure DDoS-skydd

Azure DDoS Protection är en ny tjänst, som hjälper dig att skydda dina program mot DDos-attacker (Distributed Denial of Service), OSI-lager 3–7. Tjänsten övervakar dina resursers offentliga IP-adresser inom Azure, lär sig ett programs normala trafikmönster och minimerar omedelbart följderna av en attack när den identifieras. När du prenumererar på den här tjänsten får du även avancerad telemetri och aviseringar som rör de attacker ditt program utsatts för. Under förhandsperioden kan du använda tjänsten kostnadsfritt.

Läs mer

Azure Migrate

Kör en migreringsutvärdering för att få dina lokala resurser till Azure-molnet med hjälp av Azure Migrate-tjänsten. Tjänsten hjälper dig att utvärdera lämplighet, kapacitet och kostnad för migreringen.

Läs mer

Tjänsten Machine Learning-experimentering

Experimentera mer. Skapa snabbt prototyper på ditt skrivbord och skala sedan enkelt upp dem på virtuella datorer genom Docker-behållare, eller skala ut med Apache Spark-kluster. Hantera modellprestanda proaktivt, identifiera den bästa modellen och använd data för att uppgradera den. Samarbeta och dela lösningar med kraftfulla GIT-lagringsplatser som är branschstandard.

Läs mer

Modellhantering för Machine Learning

Distribuera och hantera dina modeller överallt. Använd Docker-behållare för att snabbt distribuera modeller till produktionen i molnet, lokalt eller till gränsen. Uppgradera dina modeller med bäst prestanda till produktionen och omskola dem när prestandan försämras. Distribuera som batch-tjänster i realtid eller med högt dataflöde.

Läs mer

Machine Learning Workbench

Knyt ihop allting med ett nedladdningsbart skrivbordsprogram och ett kommandoradsverktyg med inbyggda funktioner för dataförberedelse som lär sig stegen för att förbereda data samtidigt som du utför dem. Öka din produktivitet med projekthantering, körningshistorik och integrering av anteckningsböcker. Använd populära ramverk med öppen källkod, t. ex. TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML och scikit-learn.

Läs mer

Machine Learning Visual Studio Code-tillägg

Skapa modeller för djup maskininlärning enklare med inbyggda Azure Machine Learning-tjänster. Använd vårt Visual Studio Code-tillägg för en sömlös utvecklarupplevelse över skrivbord, i molnet och till gränsen. Utveckla modeller för djup maskininlärning och anropstjänster direkt från den IDE (Integrated Development Environment) du föredrar.

Läs mer

Machine Learning MMLSpark

Skapa snabbt kraftfulla, mycket skalbara, förutsägande och analytiska modeller för stora bild- och textdatauppsättningar med djup maskininlärning och verktyg för dataforskning för Apache Spark.

Läs mer

Azure Availability Zones

Availability Zones are fault-isolated locations within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking. Availability Zones allow you to run mission-critical applications with high availability and fault tolerance to failures of entire datacenters. With Availability Zones, Azure provides the most comprehensive set of high availability and disaster recovery capabilities to meet your most demanding business continuity needs.

Learn more

Event Grid

Event Grid är en helt hanterad tjänst för händelsedirigering som gör att du kan koppla logik utan server till händelser från flera källor. Eliminera avsökning och skapa reaktiva appar med tillförlitlig händelseleverans – i enorm skala.

Läs mer

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy, and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and pay only for the resources you consume.

Läs mer

Web Apps på Linux

Azure App Service tillhandahåller standardbehållare för versioner av node.js och php som hjälper dig att snabbt komma igång med tjänsten. Med vårt nya stöd för behållare kan utvecklare skapa en anpassad behållare baserat på standardkonfigurationerna. Utvecklare kan till exempel skapa en behållare med specifika versioner av node.js och php som skiljer sig från standardversionerna som tillhandahålls av tjänsten. På så sätt kan utvecklare använda nya eller experimentella ramverksversioner som inte är tillgängliga i standardbehållarna.

Läs mer

Apache Kafka för HDInsight

Kafka för HDInsight är en strömmande dataintegrationstjänst med öppen källkod i företagsklass som är både kostnadseffektiv och enkel att etablera, hantera och använda. Med den här tjänsten kan du skapa realtidslösningar som IoT, bedrägerikontroll, klickströmsanalys, finansaviseringar och sociala analyser.

Läs mer

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility, and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools, and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Container Instances

Enkelt att köra behållare med ett enda kommando. Med Azure Container Instances kan du komma igång på bara några sekunder och sänka dina infrastrukturkostnader med fakturering per sekund. Du behöver inte lära dig några behållardirigeringsverktyg – det är bara ditt program, i en behållare, i molnet.

Läs mer

Custom Decision Service

Skapa intelligenta system med ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre ju mer du använder det.

Läs mer

Dynamics 365 för Customer Insights

Customer Insights helps you engage customers better by empowering your employees with actionable insights from a finished solution. Break organizational silos and bring together disparate customer data sets to create a dynamic 360-degree view of your customers’ interactions, engagement, and purchase history.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys är en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och strömning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå, och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Testa prestandan hos Azures webbappar och Mobile Apps

Du kan nu utföra prestanda-/belastningstest och bekräfta appens prestanda under belastning. Generera tusentals virtuella användare från olika platser runt om i världen och simulera verklig trafik i ditt program. Använd det kostnadsfritt med allmän förhandsgranskning för denna funktion.

Läs mer

R-server för HDInsight

R-server för HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Hadoop- och Spark-kluster som skapats från HDInsight. Det är en R-implementering med till 100 procent öppen källkod som körs i molnet.

Läs mer

Kryptering av lagringstjänst

Storage Service Encryption for Azure Blob storage helps you address organizational security and compliance requirements by automatically encrypting your Blob storage—including block blobs, page blobs, and append blobs. Azure Storage handles all the encryption, decryption, and key management in a totally transparent fashion. All data is encrypted using 256-bit AES encryption, one of the strongest block ciphers available. You can enable this feature on newly created ARM storage accounts, and there is no additional charge for enabling this feature.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Azure Active Directory lets you assign shared application accounts to groups. This is particularly useful for managing access to company-owned social media accounts like Twitter, Facebook or LinkedIn. The real password for these accounts is known only to the administrator, while other members of the group use their work credentials to access them. This enhances security by letting you configure passwords to automatically roll over, which makes shared accounts more secure by automatically creating new, strong, complex passwords at an interval that you define, minimizing the risk that company-owned social media accounts will be exploited.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Privileged Identity Management, a new feature of Azure Active Directory Premium, lets you discover, restrict, and monitor privileged identities and their access to resources, and also enforce on-demand, just-in-time administrative access when needed. Access this new capability, currently available in public preview, through the Microsoft Azure portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Azure-databas för MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly—on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want like high-availability, security, and recovery built-in, at no extra cost.

Läs mer

Azure-databas för PostgreSQL

Azure-databasen för PostgreSQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan sätta upp en PostgreSQL-databas på några minuter och skala direkt – i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning – allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Bing Custom Search

Bing Custom Search är ett lätthanterligt och annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha.

Läs mer

Video Indexer

Använd den artificiella intelligensen i Video Indexer till att snabbt lyfta ut kunskaper från videor. Identifiera ord, ansikten och känslor, och skapa arbetsflöden.

Läs mer

Känslo-API

Med känslo-API:t för video för video kan du identifiera ansiktsuttrycken hos personer i en video och du får en sammanfattning av deras känslor. De identifierade känslorna är ilska, förakt, avsky, rädsla, glädje, likgiltighet, sorgsenhet och förvåning.

Läs mer

Video-API

Intelligent videobearbetning producerar stabil videoutmatning, identifierar rörelser, skapar intelligenta miniatyrer och identifierar och spårar ansikten.

Läs mer

Custom Speech Service

Övervinn hinder för taligenkänning som samtalsstil, vokabulär och bakgrundsljud.

Läs mer

Talarigenkännings-API

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en autentiseringsmetod med talarigenkännings-API:t.

Läs mer

Intelligent tjänst för språkförståelse

Bygg dina egna språkmodeller som låter valfritt program eller bot förstå dina kommandon och svara därefter. Den intelligenta tjänsten för språkförståelse hjälper din app att kommunicera som folk pratar.

Läs mer

API för lingvistisk analys

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing, and to access part-of-speech tagging and parsing.

Läs mer

API för textanalys

Identifiera känsla, nyckelfraser, ämnen och språk i texten. Förstå känslan i en text, antingen positiv eller negativ. Identifiera nyckelfraser och -ämnen och avgör vilket språk som används i texten.

Läs mer

API för webbspråksmodell

Använd branschledande språkmodellerings-API för att automatisera många naturliga språkbearbetningsuppgifter, inklusive ordnedbrytning, sammanslagen sannolikhet, villkorlig sannolikhet och slutförande av efterföljande ord.

Läs mer

API för intelligent tjänst för entitetslänkning

Den intelligenta tjänsten för entitetslänkning känner igen och identifierar varje separat entitet baserat på kontexten i ett visst textstycke i ett dokument.

Läs mer

Tjänst för kunskapsutveckling

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar.

Läs mer

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara frågor och svar.

Läs mer

API för rekommendationer

Förutse vad dina kunder vill ha och öka katalogens identifieringsmöjlighet. Recommendations API har utvecklats med Azure-maskininlärning och använder kunddata för att erbjuda rekommenderade objekt, vilket ökar säljnivåerna.

Läs mer

Custom Vision Service

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet.

Läs mer

API för entitetssökning i Bing

Bing Entity Search API can help you enrich your app with the knowledge of the web. It lets you access the ever-growing Bing Knowledge Graph to get primary details about billions of real world entities like people, places, movies, books, things, and local businesses.

Läs mer