Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and you pay only for the resources you consume.

Learn more

Advisor

Azure Advisor is your personalized recommendation engine that helps you follow Azure best practices. It analyzes your Azure resource configuration and usage telemetry data and provides recommendations that will reduce your cost and improve performance, security and reliability of your applications.

Learn more

Azure Container Registry

Azure Container Registry is a place to store and manage container images for all types of container deployments (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). The Azure Container Registry provides local, network-close storage of your container images. You can benefit from using familiar and open source Docker CLI tools to push and pull images from Azure Container registry.

Learn more

Web Apps on Linux

Azure App Service provides default containers for versions of node.js and php that make it easy to quickly get up and running on the service. With our new container support, developers can create a customized container based on the defaults. For example, developers could create a container with specific builds of node.js and php that differ from the default versions provided by the service. This enables developers to use new or experimental framework versions that are not available in the default containers.

Learn more

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight is an enterprise-grade, open-source, streaming ingestion service that is cost-effective and easy to provision, manage, and use. This service enables you to build real-time solutions like IoT, fraud detection, click-stream analysis, financial alerts, and social analytics.

Learn more

Analysis Services

Azure Analysis Services, som bygger på den bevisade analytiska motorn i Microsoft SQL Server Analysis Services, levererar BI-semantiska modelleringsfunktioner i företagsklass med skalbarheten, flexibiliteten och hanterbarheten i molnet. Analysis Services hjälper dig att omvandla komplexa data till insikter med handlingsbarhet. Genom att dra nytta av kunskaperna, verktygen och de data som ditt team har idag, får du ut mer från de investeringar du redan har gjort.

Läs mer

Visual Studio Application Insights

Visual Studio Application Insights är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, lösa problem och kontinuerligt förbättra dina webbprogram. Lösningen har utformats för att vara en integrerande del av utvecklingsprocessen och ger 360-gradersvyer i realtid av dina appars tillgänglighet, prestanda och användning. Utnyttja dess kraftfulla datautforskningsverktyg för snabb, förebyggande och reaktiv problemhantering. Lär dig hur användarna använder programmet och fatta välgrundade beslut genom att satsa på dina investeringar där de gör mest nytta.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Dynamics 365 för Customer Insights

Tack vare Customer Insights kan du engagera kunderna i högre grad än tidigare. Förse din personal med användbara insikter från en färdig lösning. Bryt ned väggarna mellan olika avdelningar i organisationen och sammanför olika typer av kundinformation för att skapa en 360-gradersvy av kundernas interaktioner, engagemang och köphistorik.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys är en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och strömning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå, och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Azure Monitor

Med Azure Monitor kan du övervaka, avisera om och göra automatisk skalning av dina Azure-resurser och diagnostisera problem med loggar på resurs- och tjänstnivå på en central plats.

Läs mer

Testa prestandan hos Azures webbappar och Mobile Apps

Du kan nu utföra prestanda-/belastningstest och bekräfta appens prestanda under belastning. Generera tusentals virtuella användare från olika platser runt om i världen och simulera verklig trafik i ditt program. Använd det kostnadsfritt med allmän förhandsgranskning för denna funktion.

Läs mer

Azure Resource Health

Azure Resource Health är en ny tjänst som visar hälsotillståndet hos enskilda Azure-resurser och ger praktiskt vägledning i felsökning av problem. Målet för Resource Health är att minska den tid som kunder lägger på felsökning, särskilt den tid som ägnas åt att fastställa om roten till problemet finns inuti appen eller om det orsakas av en händelse i Azure-plattformen.

Läs mer

R-server för HDInsight

R-server för HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Hadoop- och Spark-kluster som skapats från HDInsight. Det är en R-implementering med till 100 procent öppen källkod som körs i molnet.

Läs mer

Kryptering av lagringstjänst

Storage Service Encryption för Azure Blob Storage hjälper dig att bemöta krav på företagssäkerhet och efterlevnad genom att automatiskt kryptera blob-lagringen, inklusive blockblob-objekt, sidblobar och tilläggsblobar. Azure Storage hanterar all kryptering, dekryptering och nyckelhantering på ett helt transparent sätt. Alla data krypteras med 256-bitars AES-kryptering, ett av de starkaste blockchiffer som finns. Du kan aktivera den här funktionen på ARM-lagringskonton som precis har skapats och det förekommer ingen extra kostnad för att aktivera denna funktion.

Läs mer

StorSimple Virtual Array

Med StorSimple Virtual Array får du samma förmåner som med StorSimple-maskinvaruinstallationer – primär lagringsenhet, ögonblicksbilder och offsitedataskydd genom hybridintegrering med Azure – i en virtuell dator. StorSimple Virtual Array erbjuder otrolig distributionsflexibilitet och stöder både VMware och Hyper-V som värdplattformar samt presenterar ursprungliga iSCSI- och SMB-protokoll.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Med Privileged Identity Management, en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du upptäcka, begränsa och övervaka privilegierade identiteter och deras åtkomst till resurser, och även framtvinga administrativ åtkomst just-in-time och på begäran när det behövs. Använd den här nya funktionen, som för närvarande finns i en offentlig förhandsversion, via nya Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.