Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Azure Location Based Services

Lägg till kartor, platssökning, routning och trafikfunktioner till dina appar med Azure Location Based Services – ett utbud med API:er för geospatiala tjänster som integreras smidigt med andra Azure-verktyg och -tjänster. Förbättra din IoT, mobilitet och logistik med geospatiala tjänster som använder välbekanta REST API:er och ger dig JavaScript-kartkontroll.

Läs mer

IoT Edge

IoT Edge utökar intelligenta molntjänster till gränsenheter. Det gör att molntjänster kan köras lokalt på dina Windows- och Linux IoT-enheter. Utveckla och testa arbetsbelastningar i molnet och distribuera sedan till gränsen smidigt via Docker-kompatibla behållare för att distribuera intelligens till dina gränsenheter. Integrera Microsoft Azure och tredjepartstjänster eller förbättra befintliga tjänster för att skapa ett anpassat IoT-program med egen affärslogik.

Läs mer

Azure Container Service (AKS)

Ta bort komplexiteten i att implementera, installera, underhålla och säkra Kubernetes. Genom att använda Azure Container Service för att hantera Kubernetes-miljön så behöver du inga kunskaper om orkestrering av behållare för att distribuera, hantera och skala behållarbaserade program. Betala endast för de resurser som du förbrukar, inga avgifter per kluster.

Läs mer

Azure Database Migration Service

En snabbare flytt till molnet. Minska molnmigreringens komplexitet genom att använda en omfattande men enkel självguidad migreringsprocess för att enkelt och säkrare flytta dina lokala SQL Server- och Oracle-databaser till molnet.

Läs mer

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra-API

Apache® Cassandra API levererar Cassandra ”som tjänst” med kraften hos Azure Cosmos DB. Utvecklare kan använda välbekanta Cassandra-SDK:er och verktyg för att flytta befintliga program och skapa nya program med hjälp av Cassandra-API:et mot en mycket skalbar, globalt distribuerad databastjänst med flera modeller.

Läs mer

DevOps-projekt

Med DevOps-projekt kan du börja köra ditt program på valfri Azure-tjänst i bara tre steg – välj ett programspråk, en körning och en Azure-tjänst.

Azure Databricks

Nå datadrivna innovationer snabbare med en Apache Spark-baserad analysplattform som är optimerad för Azure. Azure Databricks är utvecklat i samarbete med grundarna av Apache Spark, och du får en enkel konfiguration, smidiga arbetsflöden och en interaktiv arbetsyta där datatekniker, dataingenjörer och affärsanalytiker kan samarbeta.

Läs mer

Batch AI

Batch AI är en ny plattformstjänst som hjälper dig att träna och testa djup inlärning och andra AI eller maskininlärningsmodeller med samma skala och flexibilitet som Microsofts dataexperter använder. Hanterade GPU-kluster och CPU:er låter dig utforma större nätverk, köra parallella experiment och skala för att reducera utvecklingstid och göra utvecklingen enklare och mer produktiv. Med Batch AI betalar du endast för den beräkning och lagring som du använder för din träning. Inga ytterligare utgifter tillkommer för klusterhanteringen och jobbschemaläggningen.

Azure Data Box

Azure Data Box är en säker, motståndskraftig, förvanskningstålig enhet som skapats av Microsoft för att hjälpa kunder att överföra stora mängder data till Azure Storage. Kunder kan beställa Data Box via Azure Portal och få den levererad till sig för att snabbt kopiera data till enheten med ett vanligt NAS-protokoll (SMB/CIFS). Informationen på Data Box görs säker med 256-bitars AES-kryptering för att bevara sekretessen. När data kommer tillbaka till Microsoft laddas de upp direkt till Azure Blob eller fillagring, och sedan tas enheten bort på ett säkert sätt. Partnerlösningar integreras också med Azure Data Box för att hjälpa kunderna med stora Azure-dataöverföringsprojekt. Tillgängligheten för förhandsversionen kommer att begränsas till USA-regioner, men vi uppmuntrar alla intresserade kunder att registrera sig.

Läs mer

Azure Policy

Med Azure Policy aktiverat kan du aktivera inbyggda principer eller skapa egna för att aktivera skalanpassad säkerhet och hantering för Azure-resurser. Konstruera principer i Azure Portal med fullständigt IntelliSense-stöd och tillämpa principen på en resursgrupp, prenumeration eller till och med en hanteringsgrupp som sträcker sig över hela organisationen. Välj att tillämpa principer eller granska principefterlevnad mot regelverk.

Läs mer

PowerShell i Cloud Shell

Cloud Shell är en Microsoft-hanterad admindator i molnet med autentiserad gränssnittsåtkomst till Azure från praktiskt taget var som helst. Det innehåller populära kommandoradsverktyg, stöd för vanliga programmeringsspråk och medföljande Azure-fillagring för att bevara dina data i sessioner.

Läs mer

DDoS Protection

Azure DDoS Protection är en ny tjänst, som hjälper dig att skydda dina program mot DDos-attacker (Distributed Denial of Service), OSI-lager 3–7. Tjänsten övervakar dina resursers offentliga IP-adresser inom Azure, lär sig ett programs normala trafikmönster och minimerar omedelbart följderna av en attack när den identifieras. När du prenumererar på den här tjänsten får du även avancerad telemetri och aviseringar som rör de attacker ditt program utsatts för. Under förhandsperioden kan du använda tjänsten kostnadsfritt.

Läs mer

Azure Migrate

Kör en migreringsutvärdering för att få dina lokala resurser till Azure-molnet med hjälp av Azure Migrate-tjänsten. Tjänsten hjälper dig att utvärdera lämplighet, storlek och kostnad för migreringen.

Läs mer

Tjänsten Machine Learning-experimentering

Experimentera mer. Skapa snabbt prototyper på ditt skrivbord och skala sedan enkelt upp dem på virtuella datorer genom Docker-behållare, eller skala ut med Apache Spark-kluster. Hantera modellprestanda proaktivt, identifiera den bästa modellen och använd data för att uppgradera den. Samarbeta och dela lösningar med kraftfulla GIT-lagringsplatser som är branschstandard.

Läs mer

Modellhantering för Machine Learning

Distribuera och hantera dina modeller överallt. Använd Docker-behållare för att snabbt distribuera modeller till produktionen i molnet, lokalt eller till gränsen. Uppgradera dina modeller med bäst prestanda till produktionen och omskola dem när prestandan försämras. Distribuera som batch-tjänster i realtid eller med högt dataflöde.

Läs mer

Machine Learning Workbench

Knyt ihop allting med ett nedladdningsbart skrivbordsprogram och ett kommandoradsverktyg med inbyggda funktioner för dataförberedelse som lär sig stegen för att förbereda data samtidigt som du utför dem. Öka din produktivitet med projekthantering, körningshistorik och integrering av anteckningsböcker. Använd populära ramverk med öppen källkod, t. ex. TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML och scikit-learn.

Läs mer

Machine Learning Visual Studio Code-tillägg

Skapa modeller för djup maskininlärning enklare med inbyggda Azure Machine Learning-tjänster. Använd vårt Visual Studio Code-tillägg för en sömlös utvecklarupplevelse över skrivbord, i molnet och till gränsen. Utveckla modeller för djup maskininlärning och anropstjänster direkt från den IDE (Integrated Development Environment) du föredrar.

Läs mer

Machine Learning MMLSpark

Skapa snabbt kraftfulla, mycket skalbara, förutsägande och analytiska modeller för stora bild- och textdatauppsättningar med djup maskininlärning och verktyg för dataforskning för Apache Spark.

Läs mer

Tillgänglighetszoner i Azure

Tillgänglighetszoner är felisolerade platser inom en Azure-region som tillhandahåller redundant kraft, kylning och nätverkstjänst. Tillgänglighetszoner låter dig köra verksamhetskritiska program med hög tillgänglighet och feltolerans för fel som drabbar hela datacenter. Med tillgänglighetszoner tillhandahåller Azure den mest omfattande uppsättningen funktioner för haveriberedskap med hög tillgänglighet för att bemöta de höga krav som ditt företag har för verksamhetskontinuitet.

Läs mer

Web Apps på Linux

Azure App Service tillhandahåller standardbehållare för versioner av node.js och php som hjälper dig att snabbt komma igång med tjänsten. Med vårt nya stöd för behållare kan utvecklare skapa en anpassad behållare baserat på standardkonfigurationerna. Utvecklare kan till exempel skapa en behållare med specifika versioner av node.js och php som skiljer sig från standardversionerna som tillhandahålls av tjänsten. På så sätt kan utvecklare använda nya eller experimentella ramverksversioner som inte är tillgängliga i standardbehållarna.

Läs mer

Analysis Services

Azure Analysis Services, som bygger på den bevisade analytiska motorn i Microsoft SQL Server Analysis Services, levererar BI-semantiska modelleringsfunktioner i företagsklass med skalbarheten, flexibiliteten och hanterbarheten i molnet. Analysis Services hjälper dig att omvandla komplexa data till insikter med handlingsbarhet. Genom att dra nytta av kunskaperna, verktygen och de data som ditt team har idag, får du ut mer från de investeringar du redan har gjort.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Container Instances

Enkelt att köra behållare med ett enda kommando. Med Azure Container Instances kan du komma igång på bara några sekunder och sänka dina infrastrukturkostnader med fakturering per sekund. Du behöver inte lära dig några behållardirigeringsverktyg – det är bara ditt program, i en behållare, i molnet.

Läs mer

Custom Decision Service

Skapa intelligenta system med ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre ju mer du använder det.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys tillhandahåller en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och liveuppspelning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Testa prestandan hos Azures webbappar och Mobile Apps

Du kan nu utföra prestanda-/belastningstest och bekräfta appens prestanda under belastning. Generera tusentals virtuella användare från olika platser runt om i världen och simulera verklig trafik i ditt program. Använd det kostnadsfritt med allmän förhandsgranskning för denna funktion.

Läs mer

R-server för HDInsight

R-server för HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Hadoop- och Spark-kluster som skapats från HDInsight. Det är en R-implementering med till 100 procent öppen källkod som körs i molnet.

Läs mer

Kryptering av lagringstjänst

Storage Service Encryption för Azure Blob Storage hjälper dig att bemöta krav på företagssäkerhet och efterlevnad genom att automatiskt kryptera blob-lagring, inklusive blockblob-objekt, sidblobar och tilläggsblobar. Azure Storage hanterar all kryptering, dekryptering och nyckelhantering på ett helt transparent sätt. Alla data krypteras med 256-bitars AES-kryptering, ett av de starkaste blockchiffer som finns. Du kan aktivera den här funktionen på ARM-lagringskonton som precis har skapats och det förekommer ingen extra kostnad för att aktivera denna funktion.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Med Privileged Identity Management, en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du upptäcka, begränsa och övervaka privilegierade identiteter och deras åtkomst till resurser. Du kan även framtvinga administrativ åtkomst just-in-time och på begäran när det behövs. Använd den här nya funktionen, som för närvarande finns i en offentlig förhandsversion, via nya Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Azure-databas för MySQL

Azure Database for MySQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan skapa en MySQL-databas på några minuter och skala direkt i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning. Allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Azure-databas för PostgreSQL

Azure-databasen för PostgreSQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan sätta upp en PostgreSQL-databas på några minuter och skala direkt – i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning – allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Video Indexer

Använd den artificiella intelligensen i Video Indexer till att snabbt lyfta ut kunskaper från videor. Identifiera ord, ansikten och känslor, och skapa arbetsflöden.

Läs mer

Custom Speech Service

Övervinn hinder för taligenkänning som samtalsstil, vokabulär och bakgrundsljud.

Läs mer

Talarigenkännings-API

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en autentiseringsmetod med talarigenkännings-API:t.

Läs mer

Tjänst för kunskapsutveckling

Möjliggör interaktiva sökupplevelser över strukturerade data via naturliga språkinmatningar.

Läs mer

API för QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara frågor och svar.

Läs mer

API för rekommendationer

Förutse vad dina kunder vill ha och öka katalogens identifieringsmöjlighet. Recommendations API har utvecklats med Azure-maskininlärning och använder kunddata för att erbjuda rekommenderade objekt, vilket ökar säljnivåerna.

Läs mer

Custom Vision Service

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet.

Läs mer

API för entitetssökning i Bing

API för entitetssökning i Bing berikar din app med all kunskap som finns på nätet. Du får åtkomst till den ständigt växande Bing Knowledge Graph och möjligheten att hämta primärinformation om entiteter i verkligheten, såsom personer, platser, filmer, böcker, prylar och lokala företag.

Läs mer