Azure Redis Cache

Dataåtkomst med stora dataflöden och konsekvent låg fördröjning för snabba, skalbara Azure-program

Redis Cache

Azure Redis Cache är baserad på den populära öppna källkoden Redis-cache. Den ger dig en säker, dedikerat Redis-cache som hanteras av Microsoft och är tillgänglig från alla program i Azure.

Azure Redis Cache är tillgänglig på följande nivåer:

 • Basic – en enstaka nod, flera storlekar, perfekt för utveckling/test och icke-kritiska arbetsbelastningar. Basic-nivån har inget serviceavtal.
 • Standard – en replikerad cache med en primär/sekundär tvånodskonfiguration som hanteras av Microsoft, med ett serviceavtal med hög tillgänglighet.
 • Premium – Den nya Premium-nivån omfattar exempelvis ett serviceavtal med hög tillgänglighet och alla funktioner på Standard-nivån, till exempel bättre cacheprestanda än på Basic- och Standard-nivå, större arbetsbelastningar, haveriberedskap och förbättrad säkerhet. Ytterligare funktioner:
  • Redis-persistens gör att du kan bevara data lagrade i Redis-cache. Du kan även ta ögonblicksbilder och säkerhetskopiera data och sedan läsa in dem i händelse av fel.
  • Redis-kluster delar automatiskt data över flera Redis-noder så att du kan skapa arbetsbelastningar på större minnesstorlekar (större än 53 GB) och få bättre prestanda.
  • Azure Virtual Network (VNet)-distributionen tillhandahåller förbättrad säkerhet och isolering för din Azure Redis Cache, samt undernät, åtkomstkontrollprinciper och andra funktioner för att ytterligare begränsa åtkomst.

Basic - och Standard-cache finns i storlekar upp till 53 GB och Premium-cache finns i storlekar upp till 530 GB och mer på begäran.

Läs mer om Azure Redis Cache och de nya premiumfunktionerna.

Hög prestanda

Azure Redis Cache bidrar till att ditt program svarar snabbare även när användarbelastningen ökar. Det använder funktionerna med låg fördröjning och stora dataflöden i Redis-motorn. Det separata distribuerade cachelagret gör att din datanivå kan skalas oberoende för en mer effektiv användning av databearbetningsresurserna i programlagret.

Fantastiska funktioner

Redis är en avancerad nyckel/värdelagring, där nycklarna kan innehålla datastrukturer som strängar, hashvärden, listor, uppsättningar och sorterade uppsättningar. Redis stöder en uppsättning atomiska operationer för dessa datatyper.

Redis har också lättkonfigurerad replikering för huvudserver/underordnad server med mycket snabb icke-blockerande första synkronisering, automatisk återanslutning vid netsplit med mera.

Andra funktioner: transaktioner, publicera/prenumerera, Lua-skript, nycklar med begränsad livslängd och konfigurationsinställningar som gör att Redis fungerar som ett cacheminne.

Du kan använda Redis från de flesta programmeringsspråken.

Azure Redis Cache använder Redis-autentisering och stöder SSL-anslutningar till Redis.

Lätt att använda och hantera

Azure Redis Cache är enkel att använda. Det är bara att skapa ett cacheminne med hjälp av Microsoft Azure Portal och anropa dess slutpunkt med valfri klient som stöder Redis. Om du har använt Redis tidigare vet du redan hur du använder Azure Redis Cache.

Azure Redis Cache är enkel att hantera. Du kan också enkelt övervaka status och prestanda för din cachelagring via förhandsversionen av portalen. Du kan också låta Microsoft hantera replikeringen av cachelagringen åt dig och öka tillgängligheten till cachelagrade data.

Skapa din första Redis-cache

Skapa en ny Redis-cache med Microsoft Azure Portal

 1. I Microsoft Azure Portal klickar du på Ny > Data och lagring > Redis-cache.

 2. Ange namnet på cachen som du vill skapa, välj var i världen du vill köra den och klicka sedan på Skapa. Den är klar att använda nästan direkt.

Skapa en ny Redis-cache från kommandoraden

Du kan också skapa en ny Redis-cache med vårt PowerShell-gränssnitt med följande kommando:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Hantera dina Redis-cachar

När Redis-cachen har skapats kan du använda förhandsversionen av portalen eller kommandoraden för att konfigurera inställningarna och övervaka användningen:

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Skapa din nästa app med hög skalbarhet och tillgänglighet med hjälp av Azure Redis Cache