Realisera potentialen i fjärrövervakning med IoT

Identifiera affärsmålet

Fastställ vilka affärsprocesser som ska förbättras, önskade resultat som övervakning bör stödja samt andra delar av affärsfallet. Klargör scenariot från slutpunkt till slutpunkt och definiera högnivåkraven.

Säkerställ att du har ledningens och intressenternas stöd innan du börjar utveckla lösningen, detta i syfte att minska risken för projektavbrott.

Börja genom att fastställa affärsmålen för fjärrövervakningsprojektet. Exempel kan vara snabbare svar på fel med utrustning eller bättre insikt om tillgångars prestanda. Ju mer specifikt du kan formulera dina mål, desto bättre. Det här är även en viktig del av affärsfallet för projektet.

När du har identifierat en affärsprocess som du vill förbättra bör du identifiera de delar av en process som en IoT-lösning för fjärrövervakning kan tillgodose. Detta kräver sannolikt analys av affärsprocessen från slutpunkt till slutpunkt – hur den fungerar i dag, var det finns bristande effektivitet samt vilka ändringar du vill genomföra.

Till exempel vill du kanske att en serviceavisering eller ett ärende skapas automatiskt om en temperatur i en fjärrtillgång överskridet ett visst tröskelvärde. Du behöver identifiera de system, verktyg och team som behöver delta i det förfarandet, de krav som måste uppfyllas samt eventuella luckor och hinder.

Den här typen av analys hjälper dig även att avgöra vilka förmågor lösningen måste ha och ger en indikation på hur omfattande affärsprocessändringarna kan bli. Om du till exempel vill att rörliga underhållstekniker ska få realtidsaviseringar om problem med utrustning behöver de förses med enheter som avger dessa aviseringar. Och om du vill att tekniker svarar direkt på aviseringar behöver deras arbetsflöde justeras så att deras prioriteringar kan ändras dynamiskt om de får en avisering.

Profilera aktuella tillgångar

Mappa och kategorisera tillgångarna – överväg vilka tillgångstyper som finns, var de är belägna, huruvida de ansluter på ett säkert sätt samt vilka data de kan samla in. Bestäm vilka som har åtkomst till tillgångarna och vilka typer av data de kan se.

Se till att din lösning fungerar med en mängd olika tillgångstyper och anslutningsmetoder – både för tillgångar som du har och sådana som du kanske lägger till i framtiden.

När du har identifierat de affärsprocesser som du vill åtgärda behöver du profilera aktuella tillgångar. Det kan gälla smarta enheter vid avdelningskontor runtom i världen, sensorer på fjärrutrustning eller rentav produkter som installerats hos kunder. Det finns flera saker som behöver fastställas:

 • Typer av tillgångar – värdefull utrustning såsom tillverkningsrobotar, automationsutrustning eller fristående sensorer och aktuatorer.
 • Operativsystem – till exempel Windows, Linux, Android, iOS, egenutvecklade system eller, då det gäller ”dumma” enheter, inget operativsystem alls.
 • Platser – där tillgångarna befinner sig geografiskt samt deras miljöförhållanden .
 • Data – vilka typer av data som tillgångarna kan samla in och skicka.
 • Anslutningsprotokoll – hur tillgångarna ansluter till interna system eller till en datalagringsplats i molnet.

Överväg att upprätta ett enhetsregister som gör att du kan definiera enskilda enhetsidentiteter och koppla en specifik enhet (eller enhetsgrupp) till de data som den genererar. Mappning av enhetsegenskaper skapar en grund för ett enhetsregister samt funktioner för enhetshantering och förutsägande underhåll.

Det är även viktigt att planera för säkerhet på enhetsnivå, däribland vem som har åtkomst till vilka enheter och vilka data de kan se.

Fastställa vilka ytterligare komponenter som behövs

Konfigurera flera enheter vid behov för att ansluta känsliga eller äldre tillgångar. Planera säkerhet från slutpunkt till slutpunkt. Utvärdera det integrerings- och utvecklingsarbete som krävs för att uppfylla dina affärsbehov.

Ytterligare lösningskomponenter kan omfatta nya sensorer eller gatewayer som ansluter till tillgångar där äldre kommunikationsmetoder används.

Granska kritiska delar av en IoT-lösning för fjärrövervakning så att du kan identifiera eventuella ytterligare komponenter som din lösning kan behöva:

 • Upprätta anslutning till befintliga tillgångar som inte redan är anslutna till interna system eller till molnet. I vissa fall kan gatewayenheter behövas för att upprätta de här anslutningarna. Gatewayer ansluter till tillgångar som inte kan eller inte bör ansluta direkt till affärssystem eller molnet. Det kan gälla enheter som använder äldre eller egenutvecklade kommunikationsprotokoll samt tillgångar som inte bör anslutas direkt av säkerhetsskäl. Gatewayer aggregerar data från dessa enheter och skickar dem till rätt plats.
 • Planera säkerhet från slutpunkt till slutpunkt. Det bör finnas säkerhetsåtgärder som skyddar 1) data i själva tillgången, 2) data som överförs samt 3) de interna system eller molntjänster dit data skickas. Befintliga system för nätverkssäkerhet och identifiering/autentisering kan behöva utökas till dessa tillgångar om de inte redan används där.
 • Utvärdera den integrering som krävs för att tillgodose specifika affärsbehov. Integrering med specifika serverdelssystem och affärsprogram är en viktig del i att få ut värde från fjärrövervakning samt från övriga IoT-lösningar såsom förutsägande underhåll.

Förstå dina data

Utveckla dataprofiler, däribland typer och mängder av data som dina tillgångar skapar, hur ofta data är tillgängliga och var data lagras. Avgör vem som behöver vilka data och hur snart de behöver data för att få nytta av dem.

Att förstå de data som du kan samla in är en viktig del av att validera att du kan uppnå målresultatet. Utveckla dataprofiler där följande ingår:

 • Typ – datainnehåll (till exempel temperatur, nivå och vibration), format och andra beskrivande egenskaper.
 • Storlek – hur stora datafiler som tillgången kommer att överföra.
 • Kommunikationsfrekvens – hur ofta data kommer att överföras.
 • Plats – det ställe där data bearbetas och lagras samt, där det är tillämpligt, hur de delas mellan system.

När du utvärderar data upptäcker du kanske att tillgångar behöver läggas till eller ändras så att nödvändiga data kan erhållas och dina affärsmål uppfyllas. Till exempel behöver du kanske utrusta en tillgång med en sensor eller uppgradera ett operativsystem så att det klarar av dataöverföring.

En annan viktig faktor vad gäller datautvärdering är att bestämma vem som behöver vilka data samt när data behövs för att de ska komma till nytta. Med andra ord: vilka team i organisationen behöver vilka typer av data, och hur snabbt behöver de dem för att kunna få ut så mycket som möjligt? Temperaturdata kan vara kritiskt viktiga för att ett driftsteam ska kunna agera inom några timmar och förhindra svinn. Data om tillståndet för en tillgångsdel som har lång hållbarhet behövs kanske endast vecko- eller månadsvist. Den här informationen påverkar hur ofta data bör samlas in och överföras för bearbetning samt vilka system som måste integreras så att data är tillgängliga för rätt personer vid rätt tidpunkter.

Definiera affärsregler

Identifiera villkor som utlöser en avisering, till exempel när data överskrider ett tröskelvärde. Definiera de åtgärder som ska ske därefter, till exempel att en tekniker skickas med instruktioner om hur problemet ska undersökas.

Tänk tillbaka på affärsprocesser som du velat implementera tidigare men som inte var möjliga, till exempel automatiserat underhåll eller åtgärder baserat på realtidsaviseringar. Nu kan detta bli möjligt.

En viktig fördel med en IoT-fjärrövervakningslösning är möjligheten att definiera affärsregler – det vill säga de villkor eller händelser som automatiskt ska utlösa en avisering och/eller en åtgärd.

Detta kräver identifiering av de specifika datavärden som styr utlösaren. Det kan till exempel vara att en temperatur överskrider tröskelvärdet eller förblir inom ett visst intervall i mer än en timme. Om du inte är säker på exakt vilka värden som bör användas kan du identifiera startpunktsvärden och justera dem allt eftersom du får mer insikt.

Du behöver även definiera de aviseringar och åtgärder som ska ske om ett visst villkor uppfylls. Om till exempel temperaturen överskrider ett visst tröskelvärde skickas närmaste underhållstekniker med instruktioner om hur problemet ska undersökas. Om en tillgång stöder tvåvägskommunikation kan tillgången vidta åtgärd. Om till exempel ett tröskelvärde överskrids kan ett kommando skickas till tillgången så att den kör ett diagnostiktest.

I vissa scenarier vill du kanske bara att ett e-postmeddelande eller en textavisering skickas till en person eller en grupp. I andra situationer ska en person och/eller en maskin vidta åtgärder.

Se till att beakta lämpliga justeringar av affärsprocesser när du definierar affärsregler. Om någon till exempel ansvarar för åtgärd när en avisering tas emot, hur ska den personen prioritera sin arbetsbelastning och vilken svarstid förväntas?

Operationalisera och leverera affärsvärde

Slutför lösningsutvecklingen och implementera affärsprocessändringar. Skala och integrera med serverdelssystem och -program. Få insyn i realtid och nya insikter, och använd denna information till att förbättra verksamheten.

När du har tillräckligt med data kan du identifiera problem och prognostisera händelser – baslinjeelementen för avvikelseidentifiering och så småningom förutsägande underhåll.

När de kritiska delarna av lösningen för fjärrövervakning har definierats är nästa fas utveckling och implementering av lösningen. Genom att börja med ett pilotprojekt kan du validera den planerade tekniken och affärsprocessändringarna innan du skalar upp. Då kan du även precisera affärsreglerna och identifiera potentiella luckor i data.

När du skalar upp behöver du sannolikt genomföra ytterligare integrering med serverdelssystem och affärsprogram. Detta gör att du får ut det mesta möjliga av lösningen. Om till exempel en produkt slutar fungera hos kund kan en automatisk servicebegäran loggas i CRM-systemet. En servicetekniker kan då meddelas om att problemet ska åtgärdas, eller om data tyder på att maskinen behöver skickas tillbaka för reparation kan du överväga att skicka en ersättningsprodukt till kunden om kundens kostnader för driftstopp motiverar detta.

Fördelarna med fjärrövervakning varierar men omfattar ofta insyn i driftsvillkoren i nära realtid, snabbare lösning av problem och möjligheten att identifiera trender som inte gick att se tidigare. Allt detta bidrar till kostnadsbesparingar och bättre effektivitet i verksamheten.

Fjärrövervakning utgör även startpunkten för förutsägande underhåll. De data som samlas via en lösning för fjärrövervakning, särskilt data som indikerar normalt tillstånd respektive problemtillstånd, gör att du kan skapa en modell för förutsägande analys. Denna förutsägande modell blir grunden för ett program om förutsägande underhåll.

Skapa lösningen för fjärrövervakning

Läs mer om Azure IoT