Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Azure for Students

Microsoft Azure for Students hjälper dig att komma igång med 100 USD i Azure-kredit som kan användas inom de första 12 månaderna samt ger åtkomst till vissa utvalda kostnadsfria tjänster (kan komma att ändras) utan att ett kreditkort krävs vid registrering. Använd här.

Microsoft Azure for Students är endast tillgängligt för studenter som uppfyller följande krav. Du måste intyga att du är 18 år eller äldre och att du är heltidsstudent på en två- eller fyraårig utbildning på en certifierad utbildningsinstitution som utfärdar examensbevis. Du måste verifiera din akademiska status genom din organisations e-postadress. Det här erbjudandet kan inte utnyttjas i MOOC (massive open online course) eller andra typer av professionella utbildningar som tillhandahålls av kommersiella organisationer.

Erbjudandet är begränsat till en Azure för studenter-prenumeration per berättigad kund och kan inte överlåtas till andra eller kombineras med andra erbjudanden förutsatt att Microsoft inte uttryckligen tillåter det. Microsoft Azure for Students har ett begränsat antal aktiveringar och erbjudandet är endast tillgängligt så länge lagret räcker. Microsoft kan avsluta erbjudandet efter eget gottfinnande. Även andra begränsningar kan gälla.

Uppgraderingar och utgiftsgränser

Med Microsoft Azure for Students får berättigade kunder 100 USD i kredit som kan användas på de flesta Azure-produkterna inom 12 månader. Outnyttjad kredit kan inte överföras till efterföljande månader och kan inte heller överföras till andra Azure-prenumerationer.

Om du använder upp hela din tillgängliga kredit inaktiveras din Azure-prenumeration. Du kan sedan uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning genom att kontakta Azure-supporten. Då kan du fortsätta att använda Azure.

Programnedladdningsförmåner

Med din prenumeration får du åtkomst till vissa programnedladdningsförmåner som uttryckligen avser att stödja utbildning, icke-kommersiell forskning eller insatser för att designa, utveckla, testa och demonstrera programvara i ovanstående syften. Programnedladdningsförmånerna är personliga och du får inte överlåta, sälja, dela, underlicensiera, tilldela eller låna ut dem. Din åtkomst till och användning av programnedladdningsförmånerna omfattas av villkoren i detta avtal och eventuella separata villkor som är specifika för en viss förmån. Du måste ha en aktiv Microsoft Azure for Students-prenumeration för att få tillgång till programnedladdningsförmånerna.

Programvara

Din installation och användning av programvara, molntjänster eller utvecklarverktyg som tillhandahålls som programnedladdningsförmåner omfattas av separata licensvillkor som medföljer programvara, tjänster eller verktyg, till exempel klickbara licensvillkor, med undantag för eventuella ändringar i dessa villkor som tillhandahålls i det här avtalet. Du får endast använda dessa programnedladdningsförmåner i en virtuell miljö om det är tillåtet enligt slutanvändarlicensen för produkten. Du får naturligtvis inte använda programvaran, molntjänster eller utvecklarverktyg för att utveckla någon form av skadliga program eller skräppostprogram.

Aktivering kan krävas för vissa program. I så fall måste du aktivera programvaran i den geografiska region som är kopplad till din Azure for Students-prenumeration.

Du kan behöva en nyckel för att installera eller komma åt vissa program. Du ansvarar för användningen av eventuella nycklar som du tilldelas. Du får inte överlåta, sälja, dela, underlicensiera, tilldela eller låna ut nycklar. Nyckelaktiviteten övervakas. Microsoft förbehåller sig rätten av stänga av eller avsluta din Azure for Students-prenumeration eller din åtkomst till programvaran, utan föregående meddelande eller skyldighet gentemot dig, vid identifiering av misstänkt aktivitet gällande nycklar eller aktivering. Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vad som är en misstänkt aktivitet. Microsoft kan inaktivera eller på annat sätt begränsa dina nycklar när din Azure for Students-prenumeration avslutas. Det går inte att aktivera programvara med inaktiverade nycklar. Du får inte delta i eller underlätta obehörig tillverkning, duplicering, leverans, försäljning, överföring eller användning av förfalskade, piratkopierade, olicensierade eller illegala Microsoft-produkter eller -tjänster eller på annat sätt göra intrång på Microsofts immateriella rättigheter. Du ska i god tid anmäla till Microsoft om du misstänker förfalskning, piratkopiering eller andra intrång på immateriella rättigheter, och ska samarbeta, inom rimliga gränser, med Microsoft och dess dotterbolag i utredningen av sådana aktiviteter. Du får inte använda programnedladdningsförmånerna till att tillhandahålla tjänster till andra (till exempel värdtjänst, webbyrå, integrering eller utkontrakterad utveckling m.m.).

Programvaran kan innehålla kod från tredje part. Skript eller kod från tredje part som programvaran länkar till eller refererar till är licensierade till dig av respektive tredje part, inte av Microsoft. Om det förekommer meddelanden gällande tredjepartskod är dessa endast avsedda som information till dig. Programvaran som du får tillgång till i Azure for Students-prenumerationen är licensierad, inte såld till dig, och Microsoft förbehåller sig rättigheterna till programvaran som inte uttryckligen beviljats av Microsoft, vare sig indirekt, via estoppel eller på något annat sätt.

Undantag

Azure-krediter kan inte användas för att köpa Azure-supportplaner, Azure DevOps, Visual Studio-prenumerationer, Visual Studio App Center-tjänster, Express Route, produkter från tredje part, produkter som säljs via Azure Marketplace eller produkter som på annat sätt licensieras separat från Azure (t.ex. Microsoft Entra ID Premium).

Förbjuden användning av Microsoft Azure for Students

Ett villkor för din användning av Microsoft Azure for Students är att du inte använder Azure for Students för något syfte som är olagligt eller otillåtet enligt dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Azure for Students på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning och nöje av Azure for Students. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till något Azure for Students-konto, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server, eller till något Azure for Students-konto genom hackning, lösenordsutvinning eller på annat sätt. Du får inte inhämta eller försöka inhämta material eller information på sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängliga via Azure for Students.

Du får inte underlätta eller delta i användning av programvara, tjänster eller erbjudanden från Microsoft som kan tillhandahållas i samband med programförmåner, inklusive men inte begränsat till Microsoft Azure, i syfte att utföra utvinning av kryptovaluta, DoS-attacker, skräppostutskick eller illegal verksamhet och/eller någon användning som kan skada Microsoft eller andra, och ska vidta strikta interna kontroller för att förhindra sådant. Microsoft kan ibland kontakta dig angående din användning av programförmånerna och du ska då vid begäran tillhandahålla rimlig dokumentation angående din användning. Om Microsoft misstänker att programförmånerna används i förbjudet syfte kan Microsoft efter eget gottfinnande stänga av eller avsluta din åtkomst till programförmånerna.

Kommunikationstjänster – förbjuden användning

Microsoft Azure for Students och associerade webbplatser kan innehålla e-posttjänster, anslagstavletjänster, chattområden, forum, communityn, personliga webbsidor, kalendrar, fotoalbum, arkivskåp och/eller andra meddelande- eller kommunikationsverktyg som har utformats för att du ska kunna kommunicera med andra ("kommunikationstjänster"). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna till att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och, i tillämpliga fall, har anknytning till den aktuella kommunikationstjänsten. Till exempel, men inte begränsat till, samtycker du till att när du använder kommunikationstjänsterna får du inte

använda kommunikationstjänsterna i samband med enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller mångfaldigade eller oombedda meddelanden (kommersiella eller andra)

förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatlivet)

publicera, anslå, ladda upp, distribuera eller sprida olämpligt, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information

ladda upp, eller på annat sätt göra tillgängligt, filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning, inklusive, till exempel och inte som begränsning, lagar om upphovsrätt och varumärken (eller skyddat av rätten till privatlivet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått all erforderlig tillåtelse att göra det

använda material eller information, inklusive bilder och fotografier som gjorts tillgängliga via kommunikationstjänsterna på ett sådant sätt att det gör intrång i copyright, varumärke, patent, yrkes- eller affärshemlighet eller annan äganderätt

ladda upp filer som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställd skadlig kod, utpressningstrojaner, skadade filer, skadlig kod i allmänhet eller liknande programvara eller program som kan skada funktionen hos andras datorer eller egendom

annonsera ut eller erbjuda försäljning eller köp av varor eller tjänster i något kommersiellt syfte, såvida inte kommunikationstjänsterna tillåter sådana meddelanden

Ladda ned filer som anslagits av annan användare av en kommunikationstjänst som du vet eller rimligen bord veta, inte lagligen får reproduceras, visas, uppföras och/eller distribueras på sådant sätt.

Förfalska eller ta bort copyrighthanteringsinformation, som författarkännetecken, juridisk information eller annan upphovsrättsinformation, samt ursprungs- eller källbeteckningar för programvara eller annat material i en fil som laddas upp.

Begränsa eller hindra andra användare från att använda och ha glädje av kommunikationstjänsterna.

Bryta mot regler för uppförande eller andra riktlinjer som kan gälla för en viss kommunikationstjänst.

Samla in information om andra, inklusive e-postadresser.

Bryta mot några tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Anta en falsk identitet för att vilseleda andra.

använda, ladda ned eller på något annat sätt kopiera en förteckning över användare av Azure for Students eller någon annan användar- eller användningsinformation eller någon del av den eller tillhandahålla (mot avgift eller avgiftsfritt) sådan information till någon person eller enhet.

Microsoft har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som publiceras i kommunikationstjänsterna och att ta bort material efter eget godtycke.

Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget godtycke när som helst röja den information som erfordras för att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, domstolsbeslut eller begäran från myndigheter, samt att redigera, ta bort eller neka publicering av information eller material, helt eller delvis.

Var alltid försiktig när du uppger information som identifierar dig och känslig information i kommunikationstjänsterna.

Microsoft varken kontrollerar eller godkänner innehåll, meddelanden eller information som finns i några kommunikationstjänster och friskriver sig från allt ansvar vad gäller kommunikationstjänsterna. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Publicerade begränsningar angående användning, reproduktion eller spridning kan gälla för material som överförs till kommunikationstjänsterna. Du ansvarar för att följa sådana begränsningar om du laddar ned material.

Kommunikationspolicy

Med jämna mellanrum får du e-postmeddelanden med metodtips, utbildningsresurser, tips och råd och värdefulla erbjudanden som är relaterade till Azure och andra akademiska Microsoft-program och -tjänster. Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden genom avanmäla dig via avanmälningslänken i e-postmeddelandena. Läs sekretesspolicyn för Microsoft.

Betalningsalternativ

Det krävs inget kreditkort för Microsoft Azure for Students-erbjudandet. Du kan uppgradera till en prenumeration där du betalar per användning genom att kontakta Azure-supporten.

Annulleringspolicy

Du kan avbryta när som helst.

Erbjudandets tillgänglighet

Det här erbjudandet är tillgängligt i över 140 länder där Azure finns att köpa. Det inkluderar inte produkter inom nationellt moln för amerikanska myndigheter eller Microsoft Azure Tyskland-regioner.

Gränser, kvoter och begränsningar

En lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar i Microsoft Azure finns i dokumentet om gränser, kvoter och begränsningar. Om du behöver högre gränser kan du när som helst kontakta kundtjänstavdelningen, så kan vi justera gränserna åt dig. Du måste uppgradera ditt kostnadsfria Azure-konto till en prenumeration med användningsbaserad betalning för att kunna öka kvoter eller gränser.

Servicenivåavtal

Varje Azure-tjänst har en uppsättning stabila serviceavtal (SLA). Se serviceavtal för enskilda Azure-tjänster. Serviceavtal (SLA) erbjuds inte för tjänster som är tillgängliga som en förhandsversion eller för kostnadsfria tjänster.

Resursåtagande

Alla ökningar av tjänstförbrukningen (t.ex. av antalet beräkningsinstanser som körs eller av mängden lagringsutrymme som används) är beroende av att dessa tjänstresurser är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

Om en Microsoft Azure for Students-prenumeration inte ådrar sig några kostnader eller är inaktiv i mer än 90 dagar förbehåller vi oss rätten att ta bort eventuella beräkningsresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Vi meddelar dig innan vi tar bort beräkningsresurser. Du kan undvika inaktivering genom att göra något av följande minst var 90:e dag:

  1. Logga in på Azure-portalen.
  2. Få åtkomst till dina resurser via våra API:er för Azure.

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka det här erbjudandet eller de kostnadsfria tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.