Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Tilleggsbetingelser for bruk av Microsoft Azure-forhåndsversjoner

Sist oppdatert: [juni 2024]

Azure kan inkludere forhåndsvisninger, beta eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner som Microsoft tilbyr i forkant av utgivelsen. Dette for å få valgfrie tilbakemeldinger fra kundene ("forhåndsversjoner"). Forhåndsversjoner lisensieres til deg som en del av avtalen som regulerer bruken av Azure, og er underlagt vilkårene som gjelder for "forhåndsversjoner".

Visse navngitte forhåndsversjoner er underlagt ytterligere vilkår angitt nedenfor, hvis noen. Disse forhåndsversjonene gjøres tilgjengelige for deg i henhold til disse tilleggsvilkårene. De utfyller avtalen som regulerer bruken av Azure. Termer med store bokstaver som ikke er definert her, skal ha betydningen som er angitt i avtalen din. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, skal du ikke bruke forhåndsversjonen(e).


Begrenset tilgang Tjenester innen kunstig intelligens (forhåndsversjoner)

Hvis en forhåndsversjon eller funksjon i en Azure-tjenester innen kunstig intelligens er utpekt som underlagt vilkårene for tjenester med begrenset tilgang, vil vilkårene for tjenester med begrenset tilgang i de tjenestespesifikke vilkårene for Azure-tjenester innen kunstig intelligens i  Microsofts produktvilkår  gjelde for tilgangen og bruken din av denne forhåndsversjonen eller funksjonen.


Tjenester innen kunstig intelligens i tilkoblede eller frakoblede beholdere (forhåndsversjoner)

Siden kundene kontrollerer distribusjonsmiljøet for beholdere, er det ikke forbudt for kunder å bruke forhåndsversjoner av tjenester i beholdere for å behandle personopplysninger eller andre data underlagt ekstra strenge juridiske eller forskriftsmessige krav. Alle andre vilkår for forhåndsversjoner, samt vilkårene for tjenester i beholdere i de tjenestespesifikke vilkårene for Microsoft Azure -tjenester innen kunstig intelligens i og tjenester innen kunstig intelligens i Microsofts produktvilkår, gjelder for kundens bruk av forhåndsversjoner av tjenester i beholdere (tilkoblet og frakoblet). Kunden er fortsatt ansvarlig for å avgjøre om en forhåndsversjon av en tjeneste i en beholder er passende for behandling av data som er underlagt spesifikke lover eller forskrifter, og for å sikre at bruken av slik forhåndsversjon foregår på en måte som er i samsvar med kundens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

Microsoft kan tilby påkrevde og/eller valgfrie oppdateringer eller tillegg til tjenestene i beholderne. Hvis det kreves en oppdatering, skal Kunden oppdatere containeren i samsvar med Microsoft sitt varselkrav; unnlatelse av å utføre disse oppdateringene kan påvirke containerens funksjonalitet og/eller containeren kan slutte å fungere. Kunden kan bruke oppdateringene eller tilleggene til tjenestene i containere, forhåndsversjonskode, tilleggsfunksjoner og valgfrie tilleggstjenester i containerne, som er underlagt spesifikke vilkår (hvis noen) som følger med. Ved generell tilgjengelighet ("GA") for en beholder må kunden slutte å bruke forhåndsversjon av beholdere og må oppdatere til den(de) relevante GA-versjonen(e) senest ved slutten av den årlige reaktiveringsperioden for beholderen.


Tjenester innen kunstig intelligens, Spatial Analysis-beholder

 1. Melding om den Visuelle Standarden H.264/AVC, Videostandarden VC-1, den Visuelle Standarden MPEG-4 Part 2 og Videostandarden MPEG-2.
  Denne programvaren kan inneholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 del 2 og MPEG-2 visuell komprimeringsteknologi. For denne teknologien krev MPEG LA, L.L.C. følgjande varsel:

  DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER DE VISUELLE PATENTPORTEFØLJELISENSENE AVC, VC-1, MPEG-4, DEL 2 OG MPEG-2 FOR PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL BRUK HOS FORBRUKERE FOR Å (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE NEVNT OVENFOR ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) DEKODE AVC-, VC-1-, MPEG-4 DEL 2- OG MPEG 2-VIDEO KODET AV EN FORBRUKER UNDER PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR LISENSIERT FOR LEVERING AV SLIK VIDEO. DET ER IKKE GITT LISENS FOR ANNEN BRUK, OG EN SLIK LISENS SKAL HELLER IKKE UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG FRA MPEG MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.

  For å tydeliggjøre begrenser eller hindrer ikke denne erklæringen bruken av programvaren i Beholderen til vanlig forretningsmessig bruk som er særskilt for bedriften, og som ikke omfatter (i) videreformidling av programvaren til tredjeparter, inkludert via tredjeparts tilgang til Kundeløsninger eller (ii) oppretting av innhold med teknologier som samsvarer med VIDEO STANDARDS, for distribusjon til tredjeparter.

 2. NVIDIA-komponenter.
  Spatial Analysis i Beholdere kan inkludere NVIDIA Corporation’s CUDA Toolkit, Tesla drivers, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponentene"). Kunden samtykker til at bruken av NVIDIA-komponenter er underlagt følgende NVIDIA-lisensavtaler for sluttbrukere: NVIDIA CUDA-verktøysettNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Azure Quantum Service (forhåndsversjon)

Du kan ikke gi tilgang til forhåndsvisningen av Azure Quantum eller bruke forhåndsvisningen av Azure Quantum på vegne av noen tredjepart eller part uten Microsofts skriftlige godkjenning på forhånd.

Gjennom forhåndsvisningen av Azure Quantum kan du kanskje utføre arbeidsbelastninger på eller med tredjeparts ("Leverandør") programvare eller maskinvare (som kan være i leverandørens lokaler) ("Leverandørløsning"). Leverandørløsninger leveres av Leverandøren (ikke Microsoft) under leverandørenes egne vilkår for service og personvern. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder en spesifikk leverandørløsning, vil slike leverandørers tilleggsvilkår være gjeldende. For hver leverandørløsning du velger, autoriserer du Microsoft å overføre arbeidsbelastningen din til den valgte leverandørløsningen og motta og returnere slike resultater til abonnementsavtalen. Du er ansvarlig for alle gebyrer som belastes av Leverandører for å bruke deres leverandørløsninger.


Azure Communication Services (Forhåndsvisning)

Azure-kommunikasjonstjenester

Azure-kommunikasjonstjenester er et utviklerprodukt og anvendes i forbindelse med kundenes programmer. Kundene er ene og alene ansvarlige for at programmene eller produktene sine som gjør bruk av Azure-kommunikasjonstjenester, oppfyller lovkrav.

Azure-kommunikasjonstjenester tilbyr oppdateringer og nye funksjoner i form av programmer for forhåndsversjoner, som kan være synlig for kunder gjennom informasjonsbannere i dokumentasjonen på docs.microsoft.com, eller gjennom "beta"- eller "pre-release"-etiketter på programmeringsgrensesnittene for applikasjoner og programvareutviklingssett. Vær oppmerksom på at nye funksjoner kan påvirke eksisterende funksjoner og kan endre måten du eller brukerne dine bruker funksjonen på.

Noen private og offentlige forhåndsvisninger for Azure-kommunikasjonstjenester kan bli levert i henhold til en separat lisens, for eksempel en åpen kilde-lisens. Ved eventuell motstrid mellom disse vilkårene og eventuelle separate lisenser skal den separate lisensen gjelde for forhåndsvisning av Azure-kommunikasjonstjenester som er underlagt den separate lisensen. Begge parter forbeholder seg alle rettigheter (og ingen får noen rettigheter) som ikke uttrykkelig blir gitt i de foregående lisensene.

Ingen tilgang til Nødtjenester

Azure-kommunikasjonstjenestene i privat og offentlig forhåndsvisning støtter ikke nødanrop eller SMS til nødtjenester. Du skal ikke forsøke å aktivere eller forsøke å bruke utgående tale- eller SMS-funksjonaliteter til Azure kommunikasjonstjenester for å kontakte offisielle, myndighetssponsede nødtelefonnumre (som 911 eller 112) som brukes til å sende ut profesjonelle nødpersonell for nødtjenester ("Nødtjenester").

Du er pålagt å varsle brukerne tydelig og tydelig om at tilgang til nødtjenester ikke er tilgjengelig på Azure kommunikasjonstjenester under privat eller offentlig forhåndsvisning og må skaffes på andre måter mens produktet fortsatt er i forhåndsvisning.

VERKEN MICROSOFT ELLER DETS REPRESENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIG I HENHOLD TIL NOEN JURIDISK ELLER RETTVERDIG TEORI FOR NOEN KRAV (INKLUDERT TREDJEPARTSKRAV), SKADE ELLER TAP (OG DU VIL SKADEHOLDE, FORSVARE ETTER OG HOLDE MICROSOFT SKADESLØS MOT ETHVERT OG ALLE SLIKE KRAV). KNYTTET TIL MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE AZURE KOMMUNIKASJONSTJENESTER I PRIVAT FORHÅNDSVISNING ELLER OFFENTLIG FORHÅNDSVISNING FOR Å KONTAKTE NØDTJENESTER.

Priser

Til tross for vilkårene i volumlisensavtalen din, gjelder ikke faste priser for Azure-kommunikasjonstjenester ("ACS"). ACS-priser er markedsbasert og avhenger av tredjepartsleverandører av teletjenester. Den tilgjengelige prisen på tidspunktet for hvert kjøp kan endres når som helst. Du kan se Azure-portalen for prisjusteringer.

Nummertildeling og portabilitet

Telefonnumre som er tildelt deg under et forhåndsvisningsprogram, vil bli returnert til Microsoft ved slutten av forhåndsvisningsprogrammet med mindre annet er avtalt med Microsoft. Telefonnumre er ikke kvalifisert for portering under privat forhåndsvisning og offentlig forhåndsvisning.

Microsoft Teams Interoperabilitet

Interoperabilitet mellom Azure Communication Services og Microsoft Teams gjør det mulig for dine applikasjoner og brukere å delta i Teams anrop, møter og chat. Det er ditt ansvar å sørge for at brukerne av din applikasjon varslers når opptak eller transkripsjon aktiveres i et Teams anrop eller møte. Microsoft vil via Azure Communication Services API angi at opptak eller transkripsjon har begynt og du må underrette brukerne om dette i sanntid i din applikasjons brukergrensesnitt.

Tilbakemeldinger

Microsoft kan sende deg forespørsler om tilbakemelding for å finne ut hvordan tjenesten fungerer og bør forbedres. Ditt samtykke til å motta evalueringer og tilbakemeldingsforespørsler. Ifølge EUs personvernlov, ved innhenting og behandling av tilbakemeldingen, fungerer Microsoft som en behandlingsansvarlig. Siden kundetilbakemelding er viktig for en vellykket utvikling av forhåndsversjonstjenester, er denne behandlingen nødvendig for ytelsen av denne kontrakten.

Samtaleopptak

Mange land og stater har lover og regler som gjelder for opptak av PSTN, tale og videoanrop, noe som ofte medfører krav om at brukere samtykker til opptak av kommunikasjonen. Det er ditt ansvar å bruke funksjonene for samtaleopptak i samsvar med loven. Du må innhente samtykke fra partene i kommunikasjon som tas opp, på en måte som er i samsvar med lovene som gjelder for hver deltaker.

Meldingstjenestepolicy

Kunden og dens sluttbrukere skal overholde Azure Communication Services Messaging Policy. Meldingstjenestepolicyen gjelder SMS-, MMS- og e-post, og WhatsApp -kommunikasjon. Microsoft forbeholder seg retten til å suspendere eller fjerne tilgang til Azure Communication Services for kunden eller dens sluttbrukere som ikke overholder policyen for meldingstjenesten. Policyen for meldingstjenesten er tilgjengelig på https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Azure API for FHIR® og Azure Health Data Services (forhåndsvisningsfunksjoner)

Azure API for FHIR og Azure Health Data Services er allment tilgjengelige tjenester. Disse vilkårene gjelder kun for forhåndsvisningsfunksjonene for Azure API for FHIR og Azure Health Data Services («forhåndsvisningsfunksjoner»). Forhåndsvisningsfunksjonene inneholder visse API-er for forhåndsversjoner, inkludert relaterte forhåndsversjoner av verktøy, programvare og tjenester som er ment å bli integrert i Azure API for FHIR eller Azure Health Data Services. Fordi kunder kontrollerer distribusjonen av forhåndsvisningsfunksjoner, er det ikke forbudt for kunder å bruke slike forhåndsvisningsfunksjoner for å behandle personopplysninger eller andre data underlagt økte juridiske eller forskriftsmessige krav. Alle andre vilkår for forhåndsvisninger av Azure (og annet som er relevant) gjelder for kundens bruk av forhåndsvisningsfunksjoner.

Kunden er fortsatt ansvarlig: (i) for å bestemme om forhåndsvisningsfunksjonene er passende for behandling av data som er underlagt spesielle lover eller forskrifter, og (ii) for å sikre at bruken av forhåndsvisningsfunksjoner skjer på en måte som er i samsvar med kundens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

Resultatene som oppnås ved bruk av forhåndsvisningsfunksjoner, og som gjør kunden i stand til å transformere data, vil variere avhengig av faktorer som innlagte data og hvilke funksjoner som er valgt av kunden. Microsoft er ikke i stand til å evaluere utdataene fra disse forhåndsvisningsfunksjonene for å fastslå aksept av kundes brukssaker og etterlevelsesbehov. Utdataene fra forhåndsvisningsfunksjoner er ikke garantert å oppfylle noen spesifikke juridiske, forskriftsmessige eller samsvarsmessige krav.

Ansvarsfraskrivelse medisinsk enhet

Kunden bekrefter at forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-ene (1) ikke er utformet, tiltenkt eller gjort tilgjengelige som medisinske enheter, og (2) ikke er utformet som eller tiltenkt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser og skal ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser. Kunden er alene ansvarlig for å vise og/eller innhente adekvate samtykker, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekreftelser overfor sluttbrukere ved kundens implementering av forhåndsvisningsfunksjonene.

FHIR® er HL7s registrerte varemerke og brukes med tillatelse fra HL7.


Microsoft Defender for loT

Enterprise IoT Network Sensor, en ny funksjon i Azure Defender for IoT, er for øyeblikket i FORHÅNDSVISNING. For kunder som har distribuert EIoT Network Sensor og også er aktive Microsoft Defender XDR (Microsoft Defender for endepunkt)-kunder, vil Microsoft Defender for IoT behandle og lagre data fra Microsoft Defender for endepunkt-abonnementet ditt. De to produktene vil integreres sømløst for å gi en enkel, enhetlig beholdningsvisning på tvers av portaler. Dette vil inkludere data fra Microsoft Defender for endepunkt som gjelder alle enheter som støttes av Microsoft Defender for endepunkt – administrerte enheter, enheter som kan administreres, nettverksenheter og IoT-enheter (oppdaget som en del av funksjonen Device Discovery). Personvern- og datahåndteringsforpliktelsene som gjelder Microsoft Defender for IoT, og ikke Microsoft Defender for endepunkt, vil gjelde for slike data. Se mer informasjon i dokumentasjonen for Enterprise IoT. Ved å bruke Enterprise IoT Network Sensor samtykker du i tillegg til at Microsoft-ingeniører får tilgang til og bruker dataene dine for å bygge, teste og optimalisere analysemodeller.

Hvis du ikke ønsker å aktivere slik tilgang, IKKE BRUK FORHÅNDSVISNINGSTEKNOLOGIEN.


Delingsfunksjoner i Azure Compute-galleriet

Azure Compute Gallery ("ACG") inneholder funksjonaliteter som lar Azure-abonnementseiere eller -delegater gjøre gallerier innad i Azure-abonnementene sine eller ressurser i disse galleriene tilgjengelige for andre Azure-brukere eller -fellesskap som nye ressurstyper. Azure-brukere kan deretter få tilgang til og distribuere de ressursene som kan omfatte, men ikke er begrenset til, skript, virtuelle maskinbilder eller virtuelle maskinprogrammer (heri referert til som "Galleriressurser") utelukkende for å opprette Azure Virtual Machines innad i sine egne Azure-abonnementer.

Hvis Kunden velger å dele Galleriressurser, godtar Kunden:

 1. (i) hvis Kunden ikke oppgir noen egen lisens for Galleriressursene på Gallerinivå eller i hver Galleriressurs, gir Kunden en lisens til alle autoriserte brukere, inkludert rettighetene til bruksendring og gjenpublisering av slike Galleriressurser i Azure; og
 2. (ii) det gir Microsoft tillatelse å gjøre de delte galleriressursene tilgjengelige for slike brukere på en måte og på en plassering som Microsoft velger.

Azure Orbital Cloud Access

Definisjoner

"Forhåndsversjon av Azure Orbital Cloud Access" betyr Azure-tjenesten som gir tilgang til Microsoft Azure Services gjennom et satellittnettverk. Forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access omfatter alle tilknyttede teknologier, opplysninger, materialer og oppdateringer samt Azure Orbital Cloud Access-enhetene som er levert for bruk med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Orbital Cloud Access-enheter" betyr maskinvaren (for eksempel brukerterminaler og rutere) bortsett fra Azure Stack Edge-enheter (definert separat nedenfor) levert av Microsoft spesifikt for å aktivere bruken din av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Stack Edge-enheter" betyr maskinvareenheter, inkludert programvare, som tilbys som en del av Azure Stack Edge-enhetsfamilien som beskrevet på https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge og innhentet separat av Kunden under deres eksisterende avtale med Microsoft. Denne regulerer Kundens bruk av Azure Stack Edge-enheter.

"Programvare" betyr enhver Microsoft-programvarekomponent som leveres med (eller for installasjon på) en Azure Orbital Cloud Access-enhet, til bruk i forbindelse med forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, inkludert alle verktøy, oppdateringer og tilhørende dokumentasjon.

Bruk av Azure Orbital Cloud Access-enhetene

Microsoft gir Kunden tillatelse til å bruke Azure Orbital Cloud Access-enheter utelukkende for å delta i evalueringen av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access som er underlagt følgende:

 • Kundens vurdering av hensiktsmessighet. Kunden godtar (i) at vedkommende er eneansvarlig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access som angitt i disse vilkårene, og (ii) at Microsoft ikke skal ha noe ansvar overfor Kunden eller noen annen tredjepart for eventuelle tap av data eller andre skader. Kunden bør vurdere egenskapene og funksjonene i forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access basert på Kundens tiltenkte arbeidsbelastninger og programmer. Dette for å avgjøre om forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access passer til Kundens tiltenkte bruk for å vurdere forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access. Forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access leveres uten Serviceavtale (for eksempel for oppetid, løsning av støtteproblemer osv.) og uten forpliktelser til kundestøtte.
 • Ingen overføring, tilgang eller endringer. Kunden godtar å ikke selge, tildele eller overføre Azure Orbital Cloud Access-enhetene, og skal ikke direkte eller indirekte (gjennom tredjepart) vise, åpne, endre, demontere eller på annen måte modifisere Azure Orbital Cloud Access-enhetene eller eventuell programvare.
 • Bare i USA. Forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, inkludert alle Azure Orbital Cloud Access-enhetene, er bare tilgjengelig for bruk innad i USA og landets territorier. Kunder som ikke er i offentlig sektor skal ikke transportere eller bruke en Azure Orbital Cloud Access-enheten utenfor USA eller landets territorier.
 • Abonnement på forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access. Som del av forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, lar Microsoft Kunden bruke Azure Orbital Cloud Access-enhetene så lenge Kunden har aktivt abonnement på forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access. Hvis Kunden ikke lenger har noe aktivt abonnement og ikke returnerer Azure Orbital Cloud Access-enhetene, kan Microsoft anse Azure Orbital Cloud Access-enhetene som tapt slik det er angitt i "Tittel og risiko for tap; Forsendelses- og returansvarsinndelingen".

Programvarelisens; begrensninger; aktivering

Enhver programvare levert av Microsoft for bruk med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access blir lisensiert, ikke solgt. Microsoft gir Kunden begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren som følger med Azure Orbital Cloud Access-enheten. Dette for å få tilgang til forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access og ikke til andre formål. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Denne lisensen gir ikke Kunden noen rettigheter til, og Kunden kan ikke: (i) bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat fra Azure Orbital Cloud Access-enheten; (ii) publisere, kopiere, leie ut, lease eller låne ut Programvaren; (iii) omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren eller begrensninger i dokumentasjonen for forhåndsvisning av Azure Orbital Cloud Access-enheter eller Azure Orbital Cloud Access; (iv) skille fra hverandre og kjøre deler av programvaren på flere enn én enhet; (v) installere eller bruke ikke-Microsoft-programvare eller -teknologi på en måte som ville underlagt Microsofts åndsverk eller teknologi for andre lisensvilkår; eller (vi) reversere, dekompilere eller demontere Programvaren eller forsøke å gjøre det, med mindre gjeldende lov tillater dette selv når disse vilkårene ikke gjør det, og i så fall kan Kunden bare gjøre dette slik loven tillater. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle separate lisensvilkår for separate moduler eller agenter som brukes i forbindelse med Azure Cloud Access-enheten, skal de separate lisensvilkårene for disse modulene eller agentene styre og kontrollere bruken av slike moduler eller agenter. Kunden skal ikke bruke Programvaren til sammenligninger eller "sette referanseverdier," bortsett fra for Kundens interne formål, og heller ikke publisere eller avdekke resultatene fra dette.

Programvareaktivering og samtykke for databruk for å levere forhåndsvisninger av Azure Orbital Cloud Access

Når det er aktuelt, knytter aktivering av Programvaren bruken av Programvaren til en bestemt enhet. Under aktivering og påfølgende bruk av Azure Orbital Cloud Access-enheten kan programvaren sende informasjon om programvaren og Azure Orbital Cloud Access til Microsoft. Dette inkluderer enhetsegenskaper (for eksempel node-, kabinett- og komponentnumre, programvare- og fastvareversjoner, tidsstempler for registrering osv.) samt detaljer om Kundemiljø (for eksempel Internett-protokolladresser for enheten, enhetsnavn, tid og oppdateringsserverens IP-adresse). Microsoft bruker disse opplysningene til å gjøre forhåndsvisningene av Azure Orbital Cloud Access tilgjengelige for Kunden. Ved å bruke Azure Orbital Cloud Access-enheter og -programvare, samtykker Kunden til overføring av disse opplysningene til Microsoft.

Produkter som ikke er fra Microsoft

Microsoft kan gjøre ikke-Microsoft-produkter tilgjengelige for Kunden via Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access, for eksempel via Microsofts nettbaserte butikker (slik som Azure Marketplace) eller som komponent i Azure Orbital Cloud Access-enheten. Hvis Kunden installerer eller bruker et ikke-Microsoft-produkt med forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, kan ikke Kunden gjøre dette på en måte som vil underlegge Microsofts åndsverk eller teknologi for forpliktelser utover de som er uttrykkelig inkludert i Kundens lisensavtale. For å gjøre det praktisk for Kunden kan Microsoft inkludere gebyrer for visse ikke-Microsoft-produkter som en del av Kundens regning for Onlinetjenester. Microsoft påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for noen ikke-Microsoft-produkter. Bare Kunden er ansvarlig for ethvert ikke-Microsoft-produkt som vedkommende installerer eller bruker med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access eller anskaffer eller administrerer vie en Microsoft-nettbutikk. Kundens bruk skal styres av lisensen, tjenesten og/eller personvernvilkårene mellom Kunden og utgiveren av ikke-Microsoft-produktet (hvis noen).

Tittel og risiko for tap: ansvar for forsendelse og retur

Tittel og risiko for tap

Alle rettigheter, titler og interesser for hver Azure Orbital Cloud Access-enhet er skal forbli Microsofts eiendom. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, gis ingen rettigheter til noen Azure Orbital Cloud Access-enhet (inkludert under patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter). Kunden er ansvarlig for å inspisere Azure Orbital Cloud Access-enhetene ved mottak fra operatøren og for raskt å rapportere eventuelle skader til aoca@microsoft.com. Kunden er ansvarlig for hele risikoen for tap av eller skade(annet enn forventet slitasje) på Azure Orbital Cloud Access-enhetene når de er levert av transportøren til Kundens angitte leveringsadresse, frem til den Microsoft-utpekte transportøren godtar Azure Orbital Cloud Access-enheter for returlevering.

Microsoft kan belaste Kunden for tapt enhetsavgift for Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Dette hvis ikke Kunden leverer Azure Orbital Cloud Access-enhetene til den Microsoft-utpekte transportøren for retur eller returnerer Azure Orbital Cloud Access-enhetene i henhold til "Forsendelse og retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter"-delen nedenfor, og hvis ikke dette utføres innen 30 dager fra slutten av Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access. Microsoft forbeholder seg retten til å kreve gebyr for tapte eller skadede enheter.

Forsendelse og retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter

Kunden vil være ansvarlig for et engangsfraktgebyr for forsendelsen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Dette inkluderer fra Microsoft til Kunden og returfrakt av samme. Ved retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter til Microsoft skal Kunden pakke og sende disse i samsvar med Microsofts instruksjoner, inkludert ved å bruke en transportør som er utpekt av Microsoft, og emballasjematerialet levert av Microsoft. Kunden skal pakke og sende Azure Orbital Cloud Access-enhetene i samsvar med Microsofts pakkeinstruksjoner.

Gebyr

Kunden kan bruke andre Microsoft Azure-tjenester i forbindelse med Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access, og Microsoft anser slike tjenester som separate tjenester som kan være underlagt separate avmålte avgifter og kostnader. Bare som eksempel er Azure Storage og Azure Compute separate Azure-tjenester, og hvis de blir brukt (selv i forbindelse med bruken av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access), vil separate Azure-målte tjenester gjelde.

Abonnementsgebyr for Azure Orbital Cloud Access blir fakturert til en fast månedlig pris. Hvis du bestemmer deg for å avslutte forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access før forhåndsversjonen av programmet Azure Orbital Cloud Access utløper, må du varsle Microsoft om at du avslutter, via e-post til aoca@microsoft.com . Gjeldende abonnementsgebyret vil bli vurdert i løpet av den måneden da Microsoft mottar og behandler returen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene.

Kunder i offentlig sektor

Flytting av Azure Orbital Cloud Access-enheter mellom plasseringene til Kunder i offentlig sektor

Kunder i offentlig sektor som er i besittelse av Azure Orbital Cloud Access-enheter, kan, på vedkommendes egen risiko og regning, transportere Azure Orbital Cloud Access-enheter til dennes ulike plasseringer i samsvar med denne inndelingen og kravene i disse vilkårene. Kunden i offentlig sektor er ansvarlig for å for, på egen risiko og med egne midler, innhente enhver eksportlisens, importlisens eller annen offisiell autorisasjon. Dette for eksport og import av Azure Orbital Cloud Access-enhetene og tilhørende Programvare samt data som tilhører Kunden i offentlig sektor, til eventuelle slike ulike plasseringer for Kunden i offentlig sektor. Kunden i offentlig sektor blir også ansvarlig for fortolling på en hvilket som helst slik annen plassering av Kunden i offentlig sektor. Vedkommende har også ansvar for alle avgifter, skatter og andre offisielle kostnader som skal bli betalt ved import, samt for enhver og alle kostnader og risikoer knyttet til å utføre tollformaliteter i tide. Kunden i offentlig sektor godtar å overholde og være ansvarlig for all gjeldende import, eksport og generelle handelslover og -forskrifter dersom vedkommende bestemmer seg for å transportere Azure Orbital Cloud Access-enhetene utenfor grensene for det landet der vedkommende mottar Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Til tross for det foregående hvis offentlig kunde transporterer Azure Orbital Cloud Access-enhetene til en annen plassering som angitt i denne inndelingen, samtykker Kunden i offentlig sektor til å få Azure Orbital Cloud Access-enhetene til å returnert til det landet hvor denne Kunden i offentlig sektor mottok den opprinnelig. Dette før forsendelsen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene til Microsoft. Kunden i offentlig sektor erkjenner at det er en iboende risiko ved frakt av data på og i forbindelse med Azure Orbital Cloud Access-enhetene, og at Microsoft ikke vil ha noe ansvar overfor Kunden i offentlig sektor for eventuell skade, tyveri eller tap som skulle forekomme for en Azure Orbital Cloud Access-enhet eller eventuelle data som er lagret på en slik. Dette inkluderer uten begrensning under overføring.

Vilkår som er unike for den Amerikanske regjeringen

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene eller inkludert ved referanse heri (a), tillater automatisk fornyelse av tjenester og/eller gebyrer; (b) krever at den styrende loven skal være noe annet enn den amerikanske føderal loven; eller (c) på annen måte bryter med gjeldende føderal lov, skal slik(e) bestemmelse(r) ikke gjelde. Hvis en bestemmelse i disse tilleggsvilkårene eller som er inkorporert ved henvisning heri, inneholder en bestemmelse for skadeserstatning, gjelder ikke slik bestemmelse slik at USA skal godtgjøre Microsoft eller andre parter.


Blogger fra Azure for Operators (forhåndsvisning)

Personlige data

Kunden kan bli pålagt å laste opp personopplysninger i visse Azure for Operators-produkter som en del av forhåndsversjonen. I den grad kundens bruk av et Azure for Operator-produkt nødvendigvis involverer behandling av personopplysninger, vil slik bruk ikke anses som en «forhåndsversjon» under  DPA. Kunden må ikke bruke Azure for Operators-produktene til å behandle andre data som er underlagt juridiske eller regulatoriske overholdelseskrav, inkludert klassifisert offentlig informasjon.

Tekniske ressurser

Microsoft kan gi kunden begrenset omfang, kostnadsfrie tekniske menneskelige ressurser for å muliggjøre bruk av et Azure for Operators-produkt under forhåndsversjon. Disse tekniske ressursene er underlagt Produktvilkårene for profesjonelle tjenester. Microsoft er ikke forpliktet til å levere tekniske ressurser.

Copilot i Azure Operator Insights

Copilot i Azure Operator Insights er underlagt vilkårene for Microsoft Generative AI Services Previews heri. 

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil kunden forsvare Microsoft og dets tilknyttede selskaper mot ethvert tredjepartskrav i den grad den hevder at eventuelle kundedata som er gitt til Microsoft for å muliggjøre forhåndsversjon av Copilot i Azure Operator Insights, misbruker en forretningshemmelighet eller krenker en patent, opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett til en tredjepart.

Azure Operator Call Protection

 • Begrenset bruk. Azure Operator Call Protection er ikke utformet eller beregnet for bruk for nødanrop, og kunden må ikke rute nødanrop gjennom Azure Operator Call Protection. Tilgjengeligheten av Azure Operator Call Protection kan være begrenset til visse jurisdiksjoner.
 • Samtykke. Du må innhente sluttbrukersamtykke før du aktiverer Azure Operator Call Protection, inkludert sluttbrukersamtykke for å motta varsler om tekstmeldingssvindel fra Microsoft. Du må gjøre alle rimelige anstrengelser for å informere innringere om at samtaletranskripsjoner kan være gjenstand for tredjepartsleverandørens generative kunstige intelligens-behandling med det formål å oppdage svindel. Generativ AI. Vilkårene for Microsoft Generative AI Services Previews gjelder for din bruk av Azure Operator Call Protection.
 • Generativ kunstig intelligens. Vilkårene for Microsoft Generative AI Services Previews gjelder for din bruk av Azure Operator Call Protection.  

Azure Machine Learning (forhåndsversjonsfunksjoner)

Alle tredjepartsmodeller som Microsoft gjør tilgjengelig i modellregisteret og/eller modellkatalogen for Azure Machine Learning, anses som produkter som ikke er fra Microsoft, og er underlagt vilkårene for produkter som ikke er fra Microsoft i Microsofts produktvilkår. Kundens bruk av en slik tredjepartsmodell er underlagt tredjepartens lisensvilkår, som gis i sammenheng med modellen.


Azure Health Bot med Azure OpenAI (privat forhåndsversjon med begrenset tilgang)

Tjeneste med begrenset tilgang

Azure Health Bot med Azure OpenAI er en tjeneste med begrenset tilgang i privat forhåndsversjon. Den er underlagt vilkårene for Forhåndsvisninger av Microsofts tjenetser for generativ kunstig intelligens i dette dokumentet. Azure OpenAI-tjenesten og Azure Health Bot med Azure OpenAI krever registrering, og Microsoft kan begrense tilgangen basert på kvalifikasjonskriterier. Azure Health Bot med Azure OpenAI er kun beregnet for dine interne test- og evalueringsformål. Den er ikke beregnet for ekstern bruk eller bruk med pasienter eller andre sluttbrukere på dette tidspunktet.

Ansvarsfraskrivelse

Verktøy og teknologi basert på kunstig intelligens, inkludert Azure Health Bot med Azure OpenAI, kan gjøre feil og gir ikke alltid nøyaktig eller fullstendig informasjon. Det er ditt ansvar å: (1) grundig teste og evaluere om bruken er egnet til formålet, og (2) identifisere og redusere potensiell risiko eller skade for sluttbrukere i forbindelse med denne bruken.

Verken Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure Open AI API-en er ment, utformet eller gjort tilgjengelig for å være: (1) et medisinsk utstyr, eller (2) en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering, og skal ikke brukes som erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering. Du er alene ansvarlig for å vise og/eller innhente passende samtykker, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekreftelser.

Utdata fra Azure Health Bot med Azure OpenAI reflekterer ikke nødvendigvis Microsofts meninger. Nøyaktigheten og påliteligheten av informasjonen som gis av Azure Health Bot eller Azure OpenAI API-en kan variere og er ikke garantert. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av bruken av eller tilliten til informasjon gitt av Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure OpenAI API-et.


Forhåndsversjoner av tjenester innen Microsoft generativ kunstig intelligens

Forhåndsversjoner av tjenester innen generativ kunstig intelligens, inkludert Copiloter, innen Azure-tjenester er underlagt delen med Microsofts tjenester innen generativ kunstig intelligens i de universelle lisensvilkårene for nettbaserte tjenester i produktvilkårene (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all), og er ikke ment å brukes i produksjon eller i et levende driftsmiljø med mindre det er uttrykkelig angitt at det er produksjonsklare forhåndsversjoner i produktdokumentasjonen.

Datatilgang og bruk. 

Som en del av å levere forhåndsversjonene av Microsoft Generative AI Services, kan Microsoft behandle og lagre kundedata som sendes til tjenesten, samt utdatainnhold, for å overvåke og forhindre misbruk eller skadelig bruk eller utdata fra tjenesten. Autoriserte Microsoft-ansatte kan gjennomgå data som har utløst våre automatiserte systemer for å undersøke og bekrefte potensielt misbruk med mindre produktdokumentasjon eller produktspesifikke bruksvilkår for en gitt forhåndsversjon av Microsoft Generative AI Services eksplisitt sier at slik gjennomgang ikke utføres.   

Bing-søkeord. 

For enhver komponent av Microsoft Generative AI Services Previews som drives av Bing, som beskrevet i produktdokumentasjonen, er kundens bruk av Bing underlagt Microsofts tjenesteavtale (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2267653) og Microsofts personvernerklæring (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2268144), bortsett fra at begrensninger for ikke-kommersiell bruk ikke gjelder for produkter som er tilgjengelige mot en avgift gjennom Microsofts volumlisensiering. Databeskyttelsestillegget gjelder ikke for kundens bruk av Bing-søk i Microsoft Generative AI Services Previews.


Azure AI Video Indexer Edge (forhåndsversjoner)

Azure AI Video Indexer lanserer en lokal versjon kalt Azure AI Video Indexer Edge.  Vilkårene for Microsoft-produkter gjelder for kundens bruk av forhåndsversjoner, med unntak av der det er gitt ytterligere vilkår for forhåndsversjoner, som nedenfor.

Begrensninger og bruksrettigheter

 1. Generelt. Kunden kan installere og bruke et hvilket som helst antall eksemplarer av programvaren på kundens enheter, utelukkende for å utvikle og teste kundens programmer. Kunden kan ikke bruke programvaren i et produksjonsmiljø med mindre Microsoft gir kunden tillatelse til dette under en annen avtale.
 2. Registrering med Azure-abonnement. Kunden skal registrere programvaren med sitt gyldige Azure-abonnement, og registreringen kan medføre avmåling og fakturering fra Microsoft.

Tidssensitiv programvare

 1. Periode. Denne avtalen trer i kraft ved kundens samtykke og avsluttes (i) 30 dager etter at en kommersiell utgave av programvaren er gjort tilgjengelig for første gang eller (ii) ved avslutning fra Microsoft, avhengig av det som inntreffer først. Microsoft kan forlenge denne avtalen etter eget skjønn.
 2. Varsel. Kunden kan motta periodiske påminnelser om denne datoen gjennom programvaren.
 3. Tilgang til data. Kunden vil kanskje ikke få tilgang til data som brukes i programvaren når den slutter å fungere.

Videokodeker

 1. H.265/HE.VC-videostandard. Dette produktet inneholder kodeteknologien H.265/HEVC. Access Advance LLC krever følgende varsel: H.265/HEVC-TEKNOLOGIEN I DETTE PRODUKTET OMFATTES AV ET ELLER FLERE AV KRAVENE I HEVC-PATENTENE, SOM ER OPPFØRT PÅ https://patentlist.accessadvance.com/.
 2. H.264/AVC-videostandard.Dette produktet inneholder kodeteknologien AVC. Dette produktet er lisensiert under patentporteføljelisensen AVC for personlig, ikke-kommersiell bruk hos forbrukere for å (i) kode video i overenstemmelse med AVC-standarden ("AVC-VIDEO") og/eller (ii) dekode AVC-VIDEO som ble kodet av en forbruker under personlig, ikke-kommersiell aktivitet og/eller ervervet fra en videoleverandør lisensiert for levering av AVC-VIDEO. Det er ikke gitt lisens for annen bruk, og en slik lisens skal heller ikke underforstås. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.
 3. VC-1-videostandard. Dette produktet inneholder kodeteknologien VC-1. Dette produktet er lisensiert under patentporteføljelisensen VC-1 for personlig, ikke-kommersiell bruk hos forbrukere for å (i) kode video i overenstemmelse med VC-1-standarden ("VC-1-video") og/eller (ii) dekode VC-1-video som ble kodet av en forbruker under personlig, ikke-kommersiell aktivitet og/eller ervervet fra en videoleverandør lisensiert for levering av VC-1-video. Det er ikke gitt lisens for annen bruk, og en slik lisens skal heller ikke underforstås. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.

Azure AI Video Indexer Video Redaction (forhåndsversjon)

Begrensninger og bruksrettigheter.

 1. Ikke for produksjonsbruk. Du kan ikke bruke programvaren i et produksjonsmiljø med mindre Microsoft gir deg tillatelse til dette under en annen avtale.
 2. Registrering med Azure-abonnement. Du godtar å registrere programvaren med et gyldig Azure-abonnement.

Tidsavhengig programvare.

 1. Periode. Denne avtalen trer i kraft når du bruker programvaren som er oppgitt ovenfor, og avsluttes (i) 30 dager etter at en kommersiell utgave av programvaren er gjort tilgjengelig for første gang, eller (ii) ved avslutning fra Microsoft, avhengig av det som inntreffer først.
 2. Varsel. Du kan motta periodiske påminnelser om denne datoen gjennom programvaren.
 3. Tilgang til data. Du vil kanskje ikke få tilgang til data som brukes i programvaren når den slutter å fungere.

Videokodeker.

 1. 264/AVC-videostandard. Dette produktet inneholder kodeteknologien AVC. Dette produktet er lisensiert under patentporteføljelisensen AVC for personlig, ikke-kommersiell bruk hos forbrukere for å (i) kode video i overenstemmelse med AVC-standarden ("AVC-VIDEO") og/eller (ii) dekode AVC-VIDEO som ble kodet av en forbruker under personlig, ikke-kommersiell aktivitet og/eller ervervet fra en videoleverandør lisensiert for levering av AVC-VIDEO.  Det er ikke gitt lisens for annen bruk, og en slik lisens skal heller ikke underforstås. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.

Azure Data Manager for Agriculture (forhåndsversjon)

Kobling til en tjenesteleverandør

En kobling til en tredjeparts («leverandør») programvare eller tjeneste («tjenesteleverandør») muliggjør overføring av data mellom Azure Data Manager for Agriculture («ADMA») og tjenesteleverandøren, og kan tilrettelegge for utførelse av arbeidsbelastninger på eller med tjenesteleverandøren. Ved å oppgi legitimasjonsinformasjon for tjenesteleverandøren til Microsoft, godkjenner kunden at Microsoft overfører data mellom ADMA og tjenesteleverandøren, tilrettelegger for utførelse av en arbeidsbelastning på eller med tjenesteleverandøren og returnerer tilknyttede resultater. «Legitimasjonsinformasjon» betyr data som aktiverer tilgang til en tjenesteleverandør for å aktivere overføring av data fra tjenesteleverandøren til en Microsoft Online Service, og kan inkludere, men er ikke begrenset til, påloggingsinformasjon, tilgangs- og/eller oppdateringstokener, nøkler, hemmeligheter og annet som kreves for å godkjenne, søke, avgrense og hente data fra tjenesteleverandøren.

Tilgang til tjenesteleverandør

Kunden bekrefter og samtykker til at: (i) Kunden har en eksisterende avtale med leverandøren for å bruke tjenesteleverandøren, (ii) kunden er ansvarlig for alle tilknyttede gebyrer utstedt av tjenesteleverandøren, (iii) tjenesteleverandøren ikke vedlikeholdes, eies eller driftes av Microsoft, og at Microsoft ikke kontrollerer og ikke er ansvarlig for tjenesteleverandørens personvern, sikkerhet eller praksis for forskriftssamsvar, (vi) når aktivert, kan Microsoft påbegynne kontinuerlig overføring av slike data ved å bruke legitimasjonsinformasjon kunden har gitt, og (v) Microsoft vil fortsette å overføre slike data fra tjenesteleverandøren frem til kunden deaktiverer tilhørende kobling.

Rett til å bruke data fra tjenesteleverandør

Kunden erklærer og garanterer at kunden har rett til: (i) å overføre data lagret eller administrert av leverandør til ADMA, og (ii) behandle slike data i ADMA og annen Microsoft Online Service.

Telemetri

I forhåndsversjon kan Microsoft samle inn relevant informasjon om telemetri, som for eksempel API-forespørselsbane, for å hjelpe med feilsøking av problemer som kan oppstå. Noe av disse telemetridataene kan være lagret utenfor det geografiske området hvor ADMA-forekomsten er opprettet.


Microsoft Fabric Preview-funksjoner og funksjonaliteter

OneLake og arbeidsbelastninger

Når du aktiverer og/eller får tilgang til Microsoft Fabric, kan du få tilgang til visse «ut av esken»-funksjoner, inkludert OneLake og ulike data- og analysearbeidsbelastninger, funksjoner og funksjonaliteter, hvorav noen kan være i forhåndsversjonstilstand, inkludert, men ikke begrenset til Power BI-tjenesten, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering, Real-Time Intelligence (forhåndsversjon). For klarhetens skyld fortsetter bruken din av Power BI å være underlagt Power BI-tjenestespesifikke brukerrettigheter og varslingsvilkår gitt i avtalen din.

Gjeldende gebyrer

Microsoft kan belaste deg for kapasitetsenheter («CU») og lagring som er klargjort og brukt på tvers av forhåndsversjoner av Microsoft Fabric-arbeidsbelastninger, -funksjoner eller -funksjonaliteter.

Azure OpenAI Powered Integrations

Forhåndsversjoner av Copilot og andre generative kunstig intelligens-funksjoner i Microsoft Fabric-arbeidsbelastninger, -funksjoner og -funksjonaliteter drives av Azure OpenAI Service, og bruken din er underlagt de separate vilkårene med tittelen Forhåndsversjoner av tjenester innen Microsoft kunstig intelligens og gitt i disse tilleggsvilkårene for bruk av Microsoft Azure-forhåndsversjoner.  Til tross for det foregående gjelder ikke delen med tittelen Datatilgang og bruk for Copilot eller andre generativ kunstig intelligens-funksjoner som er aktivert i Microsoft Fabric.

Flere arbeidsbelastninger  (også kalt «Ytterligere arbeidsbelastninger»)

Fabric More Workloads (forhåndsversjon) er en markedsplassfunksjon som gjør det mulig for kunder å legge til arbeidsbelastninger som tilbys av ikke-Fabric-utgivere («Utgiver-arbeidsbelastning(er)»).  Når Fabric-brukere samhandler med Utgiver-arbeisbelastninger, deles dataene deres, inkludert personlige data, med slike utgivere. Følsomhetsetiketter og beskyttelsesinnstillinger, for eksempel kryptering, brukes ikke på Utgiver-arbeidsbelastninger.   Arbeidsbelastninger for utgivere som tilbys gjennom markedsplassen More Workloads (forhåndsversjon) anses å være ikke-Microsoft-produkter under Vilkår for Microsoft-produkter.  Kunden forstår og godtar at utgiver-arbeidsbelastning(er) styres av separate vilkår og personvernregler gitt av slike utgivere, slik de for øyeblikket er tilgjengelige i arbeidsbelastningshuben.


Forhåndsversjon av Azure Modeling and Simulation Workbench 

Disse tilleggsvilkårene for Azure Modeling and Simulation Workbench Preview («Workbench Preview») gjelder for Workbench Preview-abonnenten («Kunden») og dens autoriserte brukere (definert nedenfor).  Workbench Preview gir kunden muligheten til å generere ett eller flere sikre virtuelle arbeidsområder for samarbeid (hvert enkelt kalles et «Kammer»).  For hvert kammer kan kunden godkjenne at brukere fra og utenfor organisasjonen får tilgang til kundedata i det kammeret («Autorisert bruker»). «Kundedata» er definert i kundens eller den autoriserte brukerens gjeldende avtale som regulerer dens bruk av Azure , og inkluderer, med hensyn til formålene med disse vilkårene for forhåndsversjon, alle elementer i en slik definisjon, enten de er levert av kunder eller av autoriserte brukere.

 • Kunden – ikke Microsoft – er alene ansvarlig for å: (1) velge autoriserte brukere, (2) tildele kamre for autoriserte brukere, (3) identifisere rollene til autoriserte brukere (dvs. «Administrativ autorisert bruker» eller «Generell autorisert bruker»), og (4) identifisere de aktuelle tilkoblingskravene.
 • Kunden erkjenner at autoriserte brukere kan få tilgang til, analysere, bidra til og endre alle kundedata i den autoriserte brukerens tildelte kamre. Fjerning av kundedata fra et kammer må forespørres av den administrative autoriserte brukeren for det kammeret og godkjennes av kunden.

 • Kunden og dens autoriserte brukere er alene ansvarlige for innholdet og bruken av kundedataene de plasserer eller endrer i et kammer.  Uten å begrense det foregående vil kunden og autoriserte brukere sikre og opprettholde alle rettigheter i kundedata som er nødvendige for at Microsoft kan levere Workbench Preview, uten å krenke rettighetene til tredjeparter eller på annen måte pålegge Microsoft noen tilleggsforpliktelser.

 • Kunden er ansvarlig for alle Azure- og Workbench Preview-bruksgebyrer generert av autoriserte brukere i kamrene generert av kunden – Microsoft pålegger ikke gebyrer eller fakturerer ikke autoriserte brukere separat.

 • Som en forhåndsversjon kan Workbench Preview inneholde feil eller på annen måte unnlate å fungere etter hensikten, og som nærmere angitt i den gjeldende avtalen som regulerer bruk av Azure, leveres den «som den er», hvor alle uttrykkelige og underforståtte garantier er fraskrevet.  Følgelig leveres Workbench Preview for evaluerings- og testformål og er ikke ment for produksjonsbruk. I tillegg, med hensyn til Workbench Preview-distribusjoner i Microsoft Government Community Cloud (GCC), fraskrives alle grunnleggende sikkerhetsakkrediteringer som vanligvis er knyttet til Microsoft GCC-tilbud, fullstendig, inkludert alle DoD Impact Level- og FEDRAMP-akkrediteringer og relaterte samsvarsattester.

 • Microsoft lisensierer ikke kommersiell programvare for ingeniørarbeid (f.eks. programvare for elektronisk designautomatisering («EDA»)) med Workbench Preview. På et punkt i løpet av den offentlige forhåndsversjonen kan Workbench Preview gjøre det mulig for kunder og deres autoriserte brukere å lisensiere fra tredjepartsleverandører (hver enkelt kalles en «Leverandør») slik kommersiell programvare for ingeniørarbeid og andre verktøy og ressurser til bruk i et kammer («Leverandørløsninger»).  Alle leverandørløsninger leveres av leverandøren – ikke Microsoft – under leverandørenes egne vilkår for bruk og personvernregler. Microsoft er ikke part i slike tilleggsvilkår og personvernregler. Kunder er ansvarlige for eventuelle gebyrer som kreves av leverandørene for å bruke deres leverandørløsninger, og eventuelle brudd på leverandørenes vilkår for bruk av kunden eller dens autoriserte brukere.

Microsoft Copilot i Azure

Microsoft Copilot i Azure er i forhåndsversjon og underlagt vilkårene for Forhåndsversjoner av tjenester innen Microsoft generativ kunstig intelligenssom nevnt her.


Azure AI Studio

Azure AI Studio is a forhåndsversjon-tjeneste som samler all funksjonalitet fra flere Azure kunstig intelligens-tjenester. Ved tilgang innenfor eller via Azure AI Studio, er tjenester underlagt lisensvilkårene som gjelder forhåndsversjoner.

Ytterligere vilkår og betingelser

Funksjoner som er åpnet via Azure AI Studio er underlagt gjeldende tjenestevilkår og betingelser i produktvilkårene, inkludert, uten begrensning og etter hva som er relevant, vilkår for:

 • Azure Machine Learning
 • Cognitive Services og Azure-anvendte tjenester for kunstig intelligens (inkludert tjenester med begrenset tilgang, Azure OpenAI-tjeneste og tilpassede TTS-tjenester og bruk av syntetiske stemmer)

Modellkatalog/register

Alle tredjepartsmodeller som Microsoft gjør tilgjengelig i modellkatalogen og/eller modellregistret i Azure AI Studio, anses som produkter som ikke er fra Microsoft, og er underlagt vilkårene for produkter som ikke er fra Microsoft i Microsofts produktvilkår. Kundens bruk av en hvilken som helst modell som er oppnådd eller tilgang til gjennom modellkatalogen og/eller modellregisteret er underlagt lisensvilkårene gitt i forbindelse med modellen.

Sikkerhetsevalueringer

AI-assisterte sikkerhetsevalueringer kan generere og motta skadelig og kontradiktorisk innhold for å gjøre det mulig for kunder å teste applikasjoner for innholdsrisiko. Overføring av skadelig innhold til denne funksjonen gjennom Azure AI Studio eller SDK vil ikke i seg selv anses som et brudd på retningslinjene for akseptabel bruk, hvis applikasjonen som testes ikke er designet for å generere skadelig innhold. Retningslinjene for akseptabel bruk gjelder ellers. Kunden godtar å bruke innhold generert av denne funksjonen utelukkende for å teste og evaluere applikasjoner og ikke å bruke slikt innhold til andre formål.


Azure OpenAI misbruksrapportering på brukernivå

Kunden kan velge å knytte sine brukeridentifikatorer til Inndata for å gjøre det mulig for Microsoft å gi Kunden rapportering på brukernivå om potensielt misbruk av Inndata og Utdata. Kunden forplikter seg til ikke å oppgi sensitive personopplysninger i Azure OpenAI API-feltet «bruker» og til å overholde gjeldende lovverk ved besvarelse av rapporter.


Azure Database for PostgreSQL Flexible Server – Azure Local AI Extension (forhåndsversjon)

Kunstig intelligens-modeller med åpen kildekode gjort tilgjengelig av Microsoft for installasjon gjennom Azure Local AI-utvidelsesfunksjonen(e) anses å være ikke-Microsoft-produkter i henhold til Microsofts produktvilkår. Kundens bruk kunstig intelligens-modeller med åpen kildekode styres av de separate lisensvilkårene gitt i produktdokumentasjonen knyttet til denne modellen.