Navigatie overslaan

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze bepalingen aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Microsoft

 • updates,
 • aanvullingen,
 • op internet gebaseerde services, en
 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.

Als u voldoet aan deze licentievoorwaarden, geniet u onderstaande eeuwigdurende rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Installatie en gebruik. U mag slechts één exemplaar van de software installeren en gebruiken op uw apparaat.
  2. Programma's van andere fabrikanten. In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die door Microsoft, niet door de derde partij, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Mededelingen, indien van toepassing, met betrekking tot het programma van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren.
 2. INTERNETDIENSTEN.

  Microsoft levert op internet gebaseerde services bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. De software maakt verbinding met diensten en computersystemen via het internet, met inbegrip van internetsites van derden; door het gebruik van de software gaat u akkoord met de overdracht van standaardapparaatgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor op internet gebaseerde services. Als andere voorwaarden worden weergegeven in verband met uw gebruik van diensten waartoe u toegang hebt via de software, zijn deze eveneens van toepassing. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.
 3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE.

  De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:
  • de technische beperkingen in de software te omzeilen;
  • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht;
  • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
  • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  • de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen;
  • de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of
  • de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services.
 4. BACK-UP.

  U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.
 5. DOCUMENTATIE.

  Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
 6. EXPORTBEPERKINGEN.

  Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en ‑regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
 7. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN.

  Aangezien de software wordt geleverd “zoals deze is”, bieden we mogelijk geen ondersteuningsdiensten voor de software.
 8. GEHELE OVEREENKOMST.

  Deze overeenkomst en de bepalingen voor aanvullingen, updates, op internet gebaseerde services en productondersteuningsdiensten die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsdiensten.
 9. TOEPASSELIJK RECHT.

  1. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.
  2. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land.
 10. JURIDISCH EFFECT.

  In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.
 11. GEEN GARANTIE.

  De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen risico. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u over aanvullende consumentenrechten of wettelijke garanties beschikt in het kader van uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van uw lokale recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter af.

  VOOR AUSTRALIË: u beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australian Consumer Law en niets in deze voorwaarden heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

 12. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING.

  U kunt bij Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

  Deze beperking geldt voor:

  • alles met betrekking tot de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden; en
  • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

  De beperking geldt zelfs indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt mogelijk niet voor u, als uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade in uw land niet is toegestaan.