Navigatie overslaan

MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEBEPALINGEN

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft:

 • updates,
 • supplementen,
 • op internet gebaseerde diensten, en
 • ondersteuningsdiensten

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen worden meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde voorwaarden.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.

Indien u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande eeuwigdurende rechten.

 1. INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Installatie en gebruik. U mag slechts één exemplaar van de software installeren en gebruiken op uw apparaat.
  2. Programma's van andere fabrikanten. De software kan programma's van derden bevatten waarvoor Microsoft, en niet de derde, een licentie verleent op grond van deze overeenkomst. Mededelingen, indien van toepassing, met betrekking tot het programma van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren.
 2. OP INTERNET GEBASEERDE DIENSTEN.

  Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de dienst niet gebruiken om uzelf op welke manier dan ook zonder toestemming toegang te verschaffen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.
 3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE.

  De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijk recht u niettegenstaande deze beperking meer rechten verleent. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:
  • de technische beperkingen in de software te omzeilen;
  • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht;
  • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk recht;
  • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  • de software te verhuren, te leasen of uit te lenen;
  • de software of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij; of
  • de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services.
 4. RESERVEKOPIE.

  U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.
 5. DOCUMENTATIE.

  Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
 6. EXPORTBEPERKINGEN

  Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op aan bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Extra informatie vindt u op www.microsoft.com/exporting.
 7. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN.

  Omdat deze software in de huidige staat wordt verstrekt, zijn wij niet gehouden tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software.
 8. GEHELE OVEREENKOMST.

  Deze overeenkomst en de voorwaarden voor supplementen, updates, op internet gebaseerde diensten en ondersteuningsdiensten die u gebruikt, vormen de gehele overeenkomst voor de software en ondersteuningsdiensten.
 9. TOEPASSELIJK RECHT.

  1. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.
  2. Buiten de Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar u gevestigd bent.
 10. JURIDISCH EFFECT.

  In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van de rechten die u hebt ingevolge het recht in uw land indien het recht van uw land dit niet toestaat.
 11. GEEN GARANTIE.

  De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen risico. Microsoft wijst alle expliciete garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten of wettelijke garanties hebt op grond van uw plaatselijke recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van HET recht VAN UW LAND, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af.

  VOOR AUSTRALIË - In het kader van de Australische consumentenwetgeving beschikt u over wettelijke garanties; niets in deze voorwaarden is bedoeld om afbreuk te doen aan deze rechten.

 12. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING.

  U kunt bij Microsoft en zijn leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van US $ 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

  Deze beperking geldt voor

  • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en
  • vorderingen met betrekking tot wanprestatie, niet-nakoming van garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

  De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.