Spring over navigation

LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, et af dets associerede selskaber) og dig. De bedes derfor venligst læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på.  Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts

 • opdateringer,
 • supplementer,
 • webbaserede tjenester
 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Undlad at tage softwaren i brug, hvis De ikke kan acceptere vilkårene.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående tidsubegrænsede rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

  1. Installation og brug. De har ret til at installere og bruge én kopi af softwaren på den licenserede enhed.
  2. Programmer fra tredjemand. Softwaren indeholder muligvis tredjemandsprogrammer, som Microsoft – ikke tredjemanden – giver Dem licens til i henhold til denne aftale. Eventuelle meddelelser vedrørende tredjemandsprogrammet er kun medtaget til orientering.
 2. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

  Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. Softwaren opretter forbindelse til tjenester og computersystemer via internettet, inklusive tredjeparters hjemmesider. Brugen af softwaren fungerer som dit samtykke til overførsel af standardoplysninger om enheden (herunder eksempelvis tekniske oplysninger om din enhed, system og programsoftware samt eksterne enheder) for internetbaserede tjenester. Hvis der følger andre vilkår med din brug af tjenester, der benytter denne software, gælder disse vilkår også. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
 3. OMFANGET AF LICENSEN.

  Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. Du må ikke
  • arbejde rundt om tekniske begrænsninger i softwaren;
  • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,
  • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,
  • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,
  • leje, lease eller udlåne softwaren
  • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller
  • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.
 4. SIKKERHEDSKOPI.

  De har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaren. De må kun bruge denne til geninstallation af softwaren.
 5. DOKUMENTATION.

  Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål.
 6. EKSPORTRESTRIKTIONER.

  Softwaren er underlagt amerikansk eksportlove og -forordninger. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder du på www.microsoft.com/exporting.
 7. SUPPORTTJENESTER.

  Fordi denne software er “som den er og forefindes”, yder Microsoft muligvis ikke support på den.
 8. FULDSTÆNDIG AFTALE.

  Denne aftale, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør den fuldstændige aftale for softwaren og supportydelserne.
 9. GÆLDENDE LOVGIVNING.

  1. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Alle andre retskrav, herunder krav mht. forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt, er underlagt lovgivningen i det land/den region, De bor i.
  2. Uden for USA. Hvis De har erhvervet softwaren i et andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.
 10. JURIDISK VIRKNING.

  I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres land, hvis lovgivningen i Deres land ikke tillader dette.
 11. FRASKRIVELSE AF GARANTI.

  Softwaren er givet i licens, “som den er og forefindes”. De bærer risikoen for brug af den. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. De kan have yderligere forbrugerrettigheder eller lovbestemte garantier i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING AFGIVER Microsoft INGEN uudtalte garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

  FOR AUSTRALIEN - De har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerret, og intet i disse brugervilkår har til hensigt at påvirke disse rettigheder.

 12. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADER.

  De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab op til $ 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

  Denne begrænsning gælder i

  • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjemands websteder eller tredjemandsprogrammer og
  • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder ikke for dig, hvis der i dit land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.