Ugrás a tartalomra

Microsoft Online Előfizetési Szerződés - USA Kormányzati Felhő

Utolsó frissítés dátuma: 2019. január

A jelen Microsoft Online Előfizetési Szerződés az Ön által képviselt jogi személy vagy – ha az Előfizetés megvásárlásával vagy megújításával kapcsolatban Ön nem jelöl meg ilyen jogi személyt – személyesen Ön (mindkét esetben a továbbiakban „Ön” és ennek ragozott alakjai) és a Microsoft Corporation (a továbbiakban „Microsoft” vagy „mi” és ezek ragozott alakjai) között jön létre, és az alábbiakban rögzített feltételekből és kikötésekből, az Online Szolgáltatások Feltételeiből, az SLA-kból, valamint az Ön Előfizetésére vagy megújítására vonatkozó Részletes Ajánlatból áll (a továbbiakban együttesen a „szerződés”). Hatálybalépésének napja az a nap, amikor a Microsoft visszaigazolja az Ön Előfizetését, illetve amikor az Ön Előfizetése megújításra kerül (amelyik alkalmazható). A legfontosabb kifejezések meghatározását a 12. szakasz tartalmazza.

1. Az Online Szolgáltatások használata.

a. Használati jog. A Microsoft a jelen szerződés további részében részletesen körülírt jogot biztosít Önnek az Online Szolgáltatások elérésére és használatára, valamint az Előfizetéséhez tartozó Szoftver telepítésére és használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.

b. Megfelelő használat. Ön a Terméket kizárólag a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhatja. Ön nem jogosult a Terméket visszafordítani, visszafejteni, forráskódját visszanyerni, illetve beépített technikai korlátozásait megkerülni, kivéve, ha azt a jelen korlátozások ellenére az alkalmazandó jogszabályok megengedik, és akkor is csak az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben. Önnek tilos kiiktatnia, manipulálnia vagy más módon megkerülnie minden olyan számlázási mechanizmust, amely az Online Szolgáltatások használatát méri. Ön nem jogosult arra, hogy a Terméket vagy annak bármely részét harmadik félnek bérbe, tartós bérletbe vagy kölcsönbe adja, továbbértékesítse, átruházza, illetve részére üzemeltesse (hosting), kivéve, ha ezt a jelen szerződés vagy az Online Szolgáltatások Feltételei kifejezetten megengedik.

c. Végfelhasználók. Ön köteles szabályozni a Végfelhasználók hozzáférését, és Ön a felelős azért, hogy ők a Terméket a jelen szerződés előírásait betartva használják. Például Ön köteles biztosítani, hogy a Végfelhasználók betartsák a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzatban foglaltakat.

d. Ügyféladatok. Kizárólag Ön a felelős az összes Ügyféladat tartalmáért. Az Ügyféladatokat illetően Önnek úgy kell számunkra folyamatosan biztosítania az Online Szolgáltatások Önnek történő nyújtásához szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogát, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem harmadik személlyel szemben. A Microsoft nem vállal és nem fog vállalni az Ügyféladatokra vagy a Termék Ön általi használatára vonatkozó semmilyen kötelezettséget, kivéve, ha azt a jelen megállapodás kifejezetten tartalmazza, vagy az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik.

e. A fiókokért viselt felelősség. Ön köteles megóvni az Online Szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódó minden nem nyilvános hitelesítő adat titkosságát. Köteles haladéktalanul tájékoztatni ügyfélszolgálati csapatunkat a fiókjaival vagy hitelesítő adataival kapcsolatos esetleges visszaélésekről, illetve az Online Szolgáltatáshoz kapcsolódó minden biztonsági résről.

f. Előzetes kiadások. Előzeteseket tehetünk elérhetővé. Az előzetesek „adott állapotban”, „minden hibájukkal együtt” és „adott elérhetőség mellett” állnak rendelkezésre, és nem vonatkoznak rájuk sem az SLA-k, sem a jelen szerződésben biztosított korlátozott szavatosság. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki általánosan elérhető terméket.

g. Felügyelt Szolgáltatások a Microsoft Azure-hoz. Ön a Microsoft Azure-Szolgáltatásokat használhatja arra, hogy velük Felügyelt Szolgáltatási Megoldást nyújtson, feltéve, hogy (1) kizárólag Ön képes a Microsoft Azure-Szolgáltatások elérésére, konfigurálására és adminisztrálására, (2) Ön rendszergazdai hozzáféréssel rendelkezik a virtuális Operációsrendszer-környezet(ek)hez (ha van(nak) ilyen(ek)) a Felügyelt Szolgáltatási Megoldásban és (3) a harmadik fél csak saját alkalmazásához (alkalmazásaihoz), illetve virtuális Operációsrendszer-környezetéhez (virtuális Operációsrendszer-környezeteihez) rendelkezik rendszergazdai hozzáféréssel. A jelen szerződés feltételeinek megfelelően Ön a felelős a Microsoft Azure-Szolgáltatások harmadik fél általi használatáért. A Felügyelt Szolgáltatások Ön általi nyújtására is az Online Szolgáltatási Feltételekbeli következő korlátozások vonatkoznak:

(i) Ön nem értékesítheti tovább és nem terjesztheti tovább a Microsoft Azure-Szolgáltatásokat, illetve

(ii) Ön nem engedheti meg, hogy több felhasználó közvetlenül vagy közvetett módon hozzáférjen felhasználónkénti alapon rendelkezésre bocsátott bármely Microsoft Azure Szolgáltatás-funkcióhoz.

h. További szoftverek használata az Online Szolgáltatásokkal Adott esetben bizonyos Online Szolgáltatások optimális elérésének és használatának lehetővé tételéhez az Online Szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódóan telepíthet és használhat bizonyos Szoftvereket, az Online Szolgáltatási Feltételekben foglaltaknak megfelelően. A Szoftvert a Microsoft kizárólag licencbe adja, nem eladja Önnek. Az Ön Szoftverlicenceinek igazolására a következők szolgálnak: (1) a jelen szerződés, (2) bármely megrendelés visszaigazolása, valamint (3) a kifizetés igazolása. Az Ön bármely eszközön található Szoftver elérésére vonatkozó jogai semmilyen jogot nem biztosítanak Önnek a Microsoft szabadalmainak vagy egyéb szellemi tulajdonának megvalósítására az eszközhöz hozzáférő szoftverekben vagy eszközökön.

2. Szolgáltatások vásárlása

a. Elérhető Előfizetési ajánlatok Az elérhető Előfizetési ajánlatokat illetően a Portál Részletes Ajánlatokat tartalmaz, amelyek általában a következő kategóriák valamelyikébe vagy valamely kombinációjába sorolhatók:

(i) Vállalási Ajánlat. Ön előre vállalja, hogy megadott mennyiségű Online Szolgáltatást vásárol egy bizonyos Tartam alatti használatra, és előre vagy rendszeres időközönként a használat előtt fizet. A Microsoft Azure-Szolgáltatások vonatkozásában a további vagy más használat (például a vállalt mennyiségen felüli használat) Felhasználási Ajánlatként kezelhető. A Tartam alatt fel nem használt vállalt mennyiségek a Tartam végén lejárnak.

(ii) Felhasználási Ajánlat (így is ismert: „Használatalapú fizetés”). Ön a tényleges használat alapján fizet az azt megelőző hónapban, előzetes kötelezettségvállalás nélkül. A fizetés rendszeres időközönként, utólag történik.

(iii) Korlátozott Ajánlat. Ön ingyen kap korlátozott mennyiségű Online Szolgáltatást korlátozott tartam alatt (például Próbaverziós Előfizetésként) vagy egy másik Microsoft-ajánlat (például az MSDN) részeként. A jelen szerződés árképzésre, megszüntetési díjra, fizetésre és adatmegőrzésre vonatkozó rendelkezései nem érvényesek.

b. Megrendelés.

(i) Azzal, hogy Ön megrendel vagy megújít egy Előfizetést, Ön elfogadja az adott Előfizetésre vonatkozó Részletes Ajánlatot. Kivéve azt az esetet, ha az említett Részletes Ajánlat másként rendelkezik, az Online Szolgáltatásokat „adott elérhetőség mellett” biztosítjuk. Ön a jelen szerződés keretében megrendeléseket adhat fel Társvállalatai számára, és rendszergazdai jogosultságokat adhat Társvállalatainak az Előfizetés kezelésére, de a Társvállalatok a jelen szerződés keretében nem adhatnak fel megrendeléseket. Ön az 1.a szakaszban biztosított jogait harmadik félre is átruházhatja, hogy ezeket az adott harmadik fél az Ön belső üzleti igényeinek kielégítéséhez felhasználhassa. Ha Ön a Szoftverre vagy az Ön Előfizetésére vonatkozó bármilyen jogot biztosít Tárvállalatainak vagy harmadik félnek, akkor ezekre a Társvállalatokra, illetve harmadik felekre a jelen Szerződés feltételei lesznek érvényesek, és Ön tudomásul veszi, hogy egyetemlegesen felelős az ilyen Társvállalatok, illetve harmadik felek minden, a Termékek használatához kapcsolódó tevékenységéért, amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten nem tiltják.

(ii) Egyes ajánlatok megengedhetik Önnek, hogy az Előfizetés Tartama alatt módosítsa a megrendelt Online Szolgáltatások mennyiségét. Az Online Szolgáltatásoknak egy Előfizetéshez hozzáadott további mennyisége az adott Előfizetés végén lejár. Ha a Tartam alatt csökkenti a mennyiséget, az alábbi 3.b szakaszban leírtak szerint felmondási díjat számíthatunk fel Önnek a mennyiségi csökkentésre vonatkozóan.

c. Árképzés és fizetés. Az Ön Előfizetésével kapcsolatos fizetések a Részletes Ajánlatnak megfelelően esedékesek és teljesítendők.

(i) Vállalási Ajánlatok esetében az árszint az Online Szolgáltatások megrendelt mennyiségén alapulhat. Egyes ajánlatok megengedhetik, hogy a Tartam alatt módosítsa az Online Szolgáltatások megrendelt mennyiséget, és az Ön árszintje ennek megfelelően módosulhat, de az árszintváltozások nem lesznek visszamenőleges hatályúak. Az Ön Előfizetésének Tartama alatt az Online Szolgáltatások ára az Ön előfizetését érintően nem fog növekedni azokhoz az árakhoz képest, amelyek az Ön Előfizetésének hatálybalépésekor, illetve megújításakor a Portálon szerepeltek, kivéve azt az esetet, ha az árak ideiglenesként voltak megjelölve a Részletes Ajánlatban, illetve ha az árak Előzetesekre vagy Nem-Microsoft Termékekre vonatkoztak. Egy Előfizetés megújítási időszakának kezdetén minden ár módosulhat.

(ii) Felhasználási ajánlatok esetében az árképzés az erről szóló értesítést követően bármikor módosulhat.

d. Megújítás.

(i) Előfizetésének megújításával a jelen szerződés megszűnik, és az Ön Előfizetésére ezt követően az Előfizetés megújításának napján a Portálon található feltételek és kikötések (a továbbiakban „Megújítási Feltételek”) vonatkoznak. Ha Ön nem fogadja el a Megújítási Feltételek valamelyikét, akkor lemondhat az Előfizetés megújításáról.

(ii) Vállalási ajánlatok esetében választhat, hogy az Előfizetés automatikusan megújuljon vagy befejeződjön-e a Tartam lejáratakor. Az automatikus megújítás előre ki van választva. A Tartam alatt bármikor módosíthatja a beállítást. Ha a hatályban lévő Tartam egy naptári hónapnál hosszabb, a Microsoft a Tartam lejárata előtt értesíteni fogja Önt az automatikus megújításról.

(iii) Felhasználási Ajánlatok esetében, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, az Ön Előfizetése minden hónap végén további egy hónappal automatikusan megújul, egészen addig, amíg le nem mondja az Előfizetést.

(iv) Korlátozott Ajánlatok, illetve Próbaverziós Előfizetés esetén előfordulhat, hogy a megújítás nem megengedett.

e. Jogosultság oktatási, kormányzati és nonprofit verziókra. Ön vállalja, hogy oktatási, kormányzati vagy nonprofit ajánlat megvásárlása esetén teljesíti a következő webhelyeken közzétett megfelelő jogosultsági követelményeket:

(i) Oktatási ajánlatok esetén az oktatási intézményekre (ideértve az oktatási intézmények adminisztratív irodáit és testületeit, a közkönyvtárakat és a közgyűjteményi múzeumokat is) vonatkozó követelmények itt olvashatók: http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) kormányzati ajánlatok esetén a követelmények itt olvashatók: http://go.microsoft.com/?linkid=9862883;

(iii) Nonprofit ajánlatok esetén a követelmények itt olvashatók: http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a jogosultságot bármikor ellenőrizhesse, és felfüggeszthesse az Online Szolgáltatást, amennyiben nem teljesülnek a jogosultság követelményei.

f. Adók

Az árak nem tartalmaznak semmilyen adót, kivéve, ha a számlán az van feltüntetve, hogy az árba az adók is beleértendők. Ön köteles a jelen szerződés alapján megfizetendő valamennyi olyan általános forgalmi, fogyasztási és szolgáltatási, értékesítési adót, értékesítési adó helyett a bruttó árbevételre kivetett adót vagy egyéb tranzakciós adót, díjat vagy pótdíjat, előírt költségtérítést és egyéb pótdíjat vagy ezekhez hasonló összegeket megfizetni, amelyekkel tartozik, és amelyeket az alkalmazandó jogszabályok szerint beszedhetünk Öntől, ha van ilyen. Ön a felelős valamennyi olyan illeték és egyéb adó megfizetéséért, amely megfizetésére jogszabály kötelezi, beleértve azokat az adókat is, ha vannak ilyenek, amelyek a Termékeknek az Ön Társvállalatai számára történő terjesztésével vagy nyújtásával kapcsolatban merülnek fel. Mi felelünk a nettó árbevételünk, az adózás előtti bruttó árbevételünk vagy nyereségünk valamint a vagyonunk alapján fizetendő adókért.

Amennyiben bármely adó visszatartása szükséges az Ön által a Microsoft részére teljesített kifizetések esetében, Ön jogosult az ilyen adók összegét levonni a Microsoft számára fizetendő összegekből, és azokat megfizetni a megfelelő adóhatóság számára; ennek azonban feltétele, hogy haladéktalanul hivatalos igazolást szerezzen be a levont tételekről, valamint beszerezze a Microsoft számára a külföldön megfizetett adó jóváírásának vagy visszatérítésének igényléséhez szükséges és az általunk észszerű keretek között kért egyéb dokumentumokat, és ezeket átadja a Microsoftnak. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy az adólevonások mértéke az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legkisebb mértékű legyen.

3. Tartam, felmondás és felfüggesztés

a. A Szerződés tartama és felmondása. A jelen szerződés addig marad hatályban, amíg az Ön Előfizetése le nem jár, meg nem szűnik, vagy amíg Ön az Előfizetését meg nem újítja – e dátumok közül a legkorábbi értendő.

b. Előfizetés felmondása. Az Előfizetéseket Ön bármikor felmondhatja a Tartamuk alatt, de a felmondás hatálybalépése előtt minden tartozását ki kell egyenlítenie.

(i) Egy hónapra szóló Előfizetés. Az egyhónapos Tartamra érvényes Előfizetés bármikor díjmentesen felmondható.

(ii) Egy hónapnál hosszabb időre szóló Előfizetés. Ha Ön egy Microsoft Azure-Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetést az Előfizetés hatálybalépésének vagy megújításának napjától számított 30 napon belül mond fel, akkor nem jár visszatérítés, és Önnek ki kell fizetnie az Előfizetés első 30 napjára esedékes díjat, de a felmondott Előfizetés fennmaradó részére esedékes díjat nem kell megfizetnie. Ha Ön egy Microsoft Azure-Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetést a tartam alatt bármilyen más időpontban mond fel, akkor nem jár visszatérítés.

Minden más Online Szolgáltatás esetében: ha Ön egy Előfizetést az Előfizetés Tartamának vége előtt mond fel, akkor Önnek meg kell fizetnie az egyhónapos Előfizetési díjjal megegyező összeget, de az Előfizetési díjnak a Tartam fennmaradó részére Ön által kifizetett részét visszatérítjük, azzal, hogy nem jár visszatérítés a részben fel nem használt hónapokra.

c. Felfüggesztés. A Microsoft felfüggesztheti az Online Szolgáltatások Ön általi használatát, ha: (1) erre az Ügyféladatokhoz való illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében ésszerű keretek között szükség van; (2) Ön ésszerű időn belül nem reagál az 5. szakasz alapján megfogalmazott állítólagos jogsértésre vonatkozó igényre; (3) Ön nem fizeti meg a jelen szerződés alapján keletkezett tartozásait; vagy (4) Ön megsérti a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat előírásait vagy a jelen szerződés egyéb feltételeit. Ha legalább egy feltétel teljesül, akkor:

(i) Korlátozott Ajánlatok esetén értesítés nélkül azonnal felfüggeszthetjük az Online Szolgáltatások Ön általi használatát, vagy felmondhatjuk az Ön Előfizetését, és megszüntethetjük az Ön fiókját, amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják.

(ii) Minden egyéb Előfizetés esetén a felfüggesztés az Online Szolgáltatásoknak csak a feltétlenül szükséges részére terjed ki, és csak addig marad érvényben, amíg fennáll a felfüggesztés oka vagy szükségessége. A felfüggesztés előtt értesítjük Önt, kivéve azt az esetet, amikor jó okunk van arra, hogy a felfüggesztést azonnali hatállyal léptessük érvénybe. Nem fizetés miatti felfüggesztés előtt a Microsoft legalább 30 nappal értesítést küld. Ha Ön a felfüggesztést követő 60 napon belül nem szünteti meg teljes mértékben a felfüggesztés okát, akkor a Microsoftnak jogában áll felmondani az Előfizetést és adatmegőrzési időszak biztosítása nélkül törölni az Ön Ügyféladatait, amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, akkor is megszüntethetjük az Ön Előfizetését, ha az Online Szolgáltatások Ön általi használata bármely 12 hónapos időszak során kettőnél többször lett felfüggesztve.

4. Garancia

a. Korlátozott szavatosság

(i) Online Szolgáltatások A Microsoft szavatolja, hogy az Online Szolgáltatások a Tartam folyamán ki fogják elégíteni az SLA feltételeit. A jelen szavatossági kötelezettség megszegése esetén Önt kizárólag az SLA-ban foglalt jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

(ii) Szoftver A Microsoft szavatolja, hogy attól a naptól számított egy évig, amikor Ön a Szoftvert használatba veszi, a Szoftver lényegében a rá vonatkozó felhasználói dokumentáció szerint működik. A Szoftverre vonatkozó jelen szavatossági kötelezettség megszegése esetén a Microsoft – saját döntése szerint – vagy (1) visszatéríti a Szoftver vételárát, vagy (2) megjavítja, illetve kicseréli a Szoftvert, és ez jelenti az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségét.

b. A korlátozott szavatosság korlátozásai. Erre a korlátozott garanciára a következő korlátozások érvényesek:

(i) az olyan esetleges vélelmezett szavatossági jogok, jótállások, garanciák és egyéb feltételek, amelyek a törvény értelmében nem zárhatók ki, csak a korlátozott jótállás tartamának kezdetétől számított egy évig érvényesek;

(ii) ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki azokra a problémákra, amelyek balesetből, a Termékek helytelen, illetve a jelen szerződés vagy az általunk közzétett dokumentáció vagy útmutatás rendelkezéseitől eltérő módon történő használatából erednek, vagy amelyek olyan eseményekből származnak, amelyeket a Microsoft józan belátás szerint nem befolyásolhat;

(iii) ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki a minimális rendszerkövetelményeknek való meg nem felelés által okozott problémákra; valamint

(iv) ez a korlátozott szavatosság nem terjed ki az Előzetesekre és a Korlátozott Ajánlatokra.

c. KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. A jelen szavatosságon túl és ha az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a Microsoft nem vállal semmilyen más szavatosságot, legyen az kifejezett, vélelmezett, törvényi vagy egyéb, ideértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, e kizáró rendelkezések alkalmazandók.

5. Igénnyel szembeni védekezés

a. Védelem.

(i) A Microsoft megvédi Önt minden olyan, független harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely szerint bármely Termék sérti az adott harmadik fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát.

(ii) Ha az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják és ha a lenti (iii) alfejezet nem vonatkozik Önre, Ön köteles megvédeni a Microsoftot minden olyan független harmadik féltől származó igénnyel szemben, (1) amely szerint egy Termék használata során bármely Ügyféladat, Ügyfélmegoldás vagy Nem-Microsoft-Termék vagy Ön által biztosított szolgáltatás közvetlenül vagy közvetett módon sérti a harmadik fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve szándékosan jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát, vagy (2) amely a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat megsértéséből ered.

(iii) Amennyiben Ön egy Szövetségi Szervezet, a fenti (ii) alszakasz alkalmazandó. Azonban Ön beleegyezik, hogy egy Termék használata során bármely Ügyféladat, Ügyfélmegoldás vagy Nem-Microsoft-Termék vagy Ön által biztosított szolgáltatás közvetlenül vagy közvetett módon nem fogja sérteni harmadik felek szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve szándékosan jogellenes módon nem fogja felhasználni harmadik felek kereskedelmi titkát. Emellett Ön nem használhatja az Online Szolgáltatásokat a Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzatban foglaltak megsértésével.

b. Korlátozások. A Microsoft 5a. szakaszbeli kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben az igény vagy a kártérítés a következőkön alapul: (i) Ügyfélmegoldás, Ügyféladatok, Nem-Microsoft-Termékek, Termék Ön általi módosítása, illetve a Termék használatának részeként Ön által biztosított vagy elérhetővé tett bármilyen szolgáltatás vagy anyag; (ii) a Termék Ön általi kombinálása Ügyféladattal vagy Nem-Microsoft-Termékkel, adattal vagy üzleti folyamattal, illetve az ezek értékén alapuló károk; (iii) a Microsoft védjegyeinek Ön általi használata a Microsoft kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, illetve a Termék Ön általi használata azt követően, hogy a Microsoft felszólította Önt arra, hogy harmadik fél igénye miatt hagyjon fel az ilyen használattal; (iv) a Termék Ön általi továbbértékesítése független harmadik félnek, vagy a Termék független harmadik fél javára történő használata; illetve (v) ingyenesen biztosított Termékek.

c. Jogorvoslat. Ha a Microsoftnak alapos oka van azt feltételezni, hogy egy, az 5.a.(i) szakasz alapján megfogalmazott igény megtilthatja Önnek a Termék használatát, akkor a Microsoft: (i) megszerzi az Ön számára a jogot a Termék használatának folytatására; vagy (ii) módosítja vagy kicseréli a Terméket egy funkcionálisan egyenértékűre, és felszólítja Önt, hogy ne használja tovább a Termék korábbi verzióját. Ha ezek a lehetőségek üzletileg nem észszerűek, akkor a Microsoftnak jogában áll megszüntetni az Ön Termékre vonatkozó használati jogát, és visszafizetni minden előre kifizetett, de fel nem használt Előfizetési jogot.

d. Kötelezettségek. Mindkét fél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a másikat a jelen szakasz szerinti igény felmerülése esetén. A védelmet kereső fél köteles (i) a másik félnek kizárólagos ellenőrzést biztosítani az igénnyel kapcsolatos védekezés és egyezség tekintetében (feltéve, hogy bármely Szövetségi Szervezet Ügyfél esetében a védekezésre és egyezségre az USA Szövetségi Törvénykönyve 28. cikkének 516. §-a vonatkozik); és (ii) elvárható segítséget nyújtani az igénnyel kapcsolatos védekezés során. A védelmet biztosító fél – ha és amennyiben alkalmazható – (1) megtéríti a másik félnek a segítségnyújtás során indokoltan felmerülő közvetlen költségeket, és (2) kifizeti az esetleges jogerős elmarasztaló ítéletben vagy egyezségben foglalt összeget. A felek védelemre és az ítéletekből (illetve a másik fél által is elfogadott egyezségekből) származó összegek megfizetésére vonatkozó, a jelen 5. szakaszban körülírt jogai a precedensek által biztosított jogok vagy a jogorvoslatra vonatkozó törvényben biztosított jogok, illetve az ezekkel analóg jogok helyébe lépnek, és mindkét fél lemond az ilyen általános jogszabályok vagy törvény által biztosított jogairól.

e. Tekintet nélkül az előzőekre és kizárólag a Szövetségi Szervezet ügyfelek tekintetében a Microsoft a jelen szakaszban meghatározott jogaira (valamint a jogsértés miatt igénnyel élő harmadik fél jogaira) az USA Szövetségi Törvénykönyve 28. cikkének -a alkalmazandó. § 1498.

6. A felelősség korlátozása

a. Korlátozás. Az egyes feleknek a jelen szerződés alapján keletkező összes igényből eredő halmozott felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik annak az összegnek a mértékéig, amelyet Ön az Online Szolgáltatásért a jelen szerződés alapján az igény indokának bekövetkezését megelőző 12 hónapban kifizetett, de egy félnek bármely Online Szolgáltatásért vállalt összesített kártérítési felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az adott Online Szolgáltatásért az Előfizetés során kifizetett összeget. Ingyenes termékek esetén a Microsoft felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik, és nem haladhatja meg az $5000 összeget.

b. KIZÁRÁS. Amennyiben azt a jogszabályok nem tiltják, egyik fél sem felelős a bevétel elmaradásáért, a közvetett, a rendkívüli a véletlenszerű, a következményi, a büntető jellegű és a példát statuáló károkért, illetve az elmaradt haszonból vagy bevételből, az üzletvitel megszakadásából vagy az üzleti adatok elvesztéséből eredő károkért, még akkor sem, ha az adott fél tudatában volt az ilyen károk lehetőségének, vagy ha észszerűen előre látható volt a kár bekövetkezésének lehetősége.

c. Kivételek a korlátozások alól. A jelen szakaszban körülírt felelősségkorlátozások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek, de nem alkalmazandók: (1) a felek 5. szakaszban megfogalmazott kötelezettségeire; továbbá (2) a másik fél szellemi tulajdonjogának megsértése esetén.

d. Szövetségi Szervezetek. A Szövetségi Szervezetnek minősülő Ügyfelek esetén a jelen szakasz nem csökkenti azon jogosultságaikat, hogy a jelen Szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos csalások vagy bűncselekmények tekintetében jogorvoslathoz forduljanak, bármely, csalással kapcsolatos szövetségi törvény alapján, ideértve a hamis igényekről szóló törvényt (az USA Szövetségi Törvénykönyve 31. cikkének -ait) is. §§ 3729-3733.

7. Kormányzati Közösségi Felhő

Amennyiben Kormányzati Szövetségi Felhőre vonatkozó ajánlatot fogad el, a következő kiegészítő feltételek alkalmazandók:

a. Közösségi követelmények Ön igazolja, hogy tagja a Közösségnek és elfogadja a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatás használatát kizárólag a Közösség tagjakénti minőségében és azon végfelhasználók javára, akik a Közösség tagjai. A Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatás olyan jogi személy általi használata, amely nem tagja a Közösségnek vagy szolgáltatások nyújtása a nem-közösségi tagoknak szigorúan tilos, és a jelen Szerződés és/vagy a Kormányzati licence(i) megszüntetését eredményezheti. Ön elfogadja, hogy kizárólag a Közösség tagjai használhatják a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatást.

(i) A Nem Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásokra vonatkozó minden feltétel a megfelelő Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásaira is vonatkozik, kivéve, ha azt az Online Szolgáltatásokban másként állapítják meg.

(ii) Fenn kell tartania a Közösségben való tagi státuszát az Ön Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásának teljes időtartama alatt. A tagi státusz fenntartása a Közösségben az anyagi követelmény az ilyen szolgáltatások esetében.

(iii) KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. A Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások nem arra kerültek megtervezésre, hogy azok ugyanabban a tartományban működjenek, mint a Nem Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások.

b. Online Szolgáltatások Feltételei a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásokra A Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások vonatkozásában az Online Szolgáltatási Feltételek ettől eltérő rendelkezései ellenére:

(i) A Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások kizárólag az Egyesült Államokon belül érhető el.

(ii) A kiegészítő európai feltételek, amint azokat az Online Szolgáltatási Feltételek rögzítik, nem alkalmazandók.

(iii) Az Online Szolgáltatási Feltételekben a földrajzi területekre vonatkozó hivatkozások a tárolt Ügyféladatok helye tekintetében, amint azok azokat az Online Szolgáltatási Feltételek rögzítik, kizárólag az Egyesült Államokra vonatkoznak.

c. Ellenőrzési Standardok és Keretrendszerek Az Online Szolgáltatások Feltételeinek Adatkezelési Feltételeivel szemben az Azure Kormányzati Szolgáltatásokra nem vonatkoznak ugyanazok az ellenőrzési standardok és keretrendszerek, mint amelyek a Microsoft Azure Core Szolgáltatásokra vonatkoznak. A Compliance Trust Center Page írja le azon ellenőrzési standardokat és keretrendszereket, amelyeknek az Azure Kormányzati Szolgáltatások megfelelnek

8. ITAR szerinti szolgáltatások

Jelen szakasz csak a lent meghatározott ITAR szerinti szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket Ön az Előfizetésben megvásárol. Jelen szakasz feltételei kizárólag csak akkor alkalmazandók, ha kifejezett értesítést ad a Microsoftnak az ITAR által ellenőrzött adatok kezelésére az Ügyféladatokban az online jelentkezési eljárás jogosultság érvényesítési szakaszában.

a. Az Ön előfeltételei:

(i) Ön felel annak biztosításáért, hogy az ITAR által megállapított vagy megkövetelt előfeltételeket azelőtt teljesítse, mielőtt az ITAR által ellenőrzött adatokat felviszi az ITAR szerinti szolgáltatásokba.

(ii) Ön elfogadja, hogy az Előfizetés során Ön által megrendelt ITAR szerinti szolgáltatások lehetővé teszik a Végfelhasználóknak, hogy adott esetben hozzáférjenek olyan további különböző forrásokhoz, alkalmazásokhoz vagy szolgáltatásokhoz és azokat használják, amelyeket (a) harmadik felek nyújtanak, vagy (b) a Microsoft nyújt a saját felhasználási feltételeik vagy adatvédelmi szabályzataik szerint (együttesen, az egyszerűsítés kedvéért: „kiegészítők”), a szolgáltatási dokumentációban és/vagy azon a portálon leírtak szerint, amelyen az adminisztrátora(i) kezelik és beállítják az ITAR szerinti szolgáltatásokat.

(iii) Ön felel az Online Szolgáltatások dokumentációjának áttekintéséért, az ITAR szerinti szolgáltatások beállításáért és az ITAR szerinti szolgáltatások Végfelhasználói általi használatával kapcsolatos szabályzatok és gyakorlatok elfogadásáért és végrehajtásáért, bármely kiegészítővel együtt, mivel az Ön megítélése szerint kell megfelelnie az ITAR-nak vagy az Önre vonatkozó egyéb jogi vagy szabályozási követelményeknek, és nem általánosan a Microsoftra mint IT-szolgáltatóra alkalmazandóan.

(iv) Ön elfogadja, hogy kizárólag ITAR szerinti szolgáltatások lesznek biztosítva a jelen Szakasz feltételei szerint. Az ITAR által ellenőrzött adatok kezelése és tárolása más szolgáltatásokban, ideértve korlátozás nélkül a kiegészítőket, nem támogatott. A fentiek korlátozása nélkül, azokra az adatokra, amelyeket a Microsoft technikai támogató szervezetnek való továbbítás választ ki, ha van ilyen, azokra, amelyeket Ön vagy az Ön nevében más ad meg a Microsoft számlázó vagy kereskedelmi rendszerének az ITAR szerinti szolgáltatások megvételéhez vagy megrendeléséhez, ha van ilyen, nem vonatkoznak a jelen Szakasz feltételei. Kizárólag Ön felel annak biztosításáért, hogy az ITAR által ellenőrzött adatokat ne adják meg a támogatási információkban vagy a támogatási esetekről készült kivonatokban.

b. Különös feltételek

(i) ITAR szerinti szolgáltatások Az ITAR szerinti szolgáltatások szabványosított módon működtetett felhőszolgáltatások, több ügyfél közötti közös funkciókkal és folyamatokkal. Az ITAR szerinti szolgáltatások ITAR által ellenőrzött adatok tárolására, kezelésére vagy továbbítására való használatára történő előkészületei részeként, kérjük, tekintse át a vonatkozó szolgáltatási dokumentációt. Az ITAR-nak való megfelelése részben a szolgáltatások beállításaitól és az ITAR szerinti szolgáltatások végfelhasználókénti használatára vonatkozó szabályzatok és gyakorlatok elfogadásától és végrehajtásától függ. Kizárólag Ön felel az ITAR-nak való megfeleléshez szükséges megfelelő szabályzatok és gyakorlatok meghatározásáért.

c. Munkatársak. Azon Microsoft munkatársak és vállalkozók, akiket a Microsoft felhatalmazott arra, hogy hozzáférjenek az Ügyféladatokhoz (amelyek között ITAR által ellenőrzött adatok is lehetnek) az ITAR szerinti szolgáltatásokban, kizárólag egyesült államokbeli személyek lehetnek, mivel ezt a feltétel az ITAR-ban kerül meghatározásra. Ön felhatalmazhatja a Microsoft munkatársakat és vállalkozókat, hogy hozzáférjenek az Ügyféladatokhoz. Kizárólag Ön felel annak biztosításáért, hogy az ilyen felhatalmazás az ITAR szerint megengedhető legyen.

d. Alvállalkozók alkalmazása. Az Online Szolgáltatási Feltételekben rögzítettek szerint a Microsoft alvállalkozókat vehet igénybe a nevében végzett szolgáltatások nyújtására. Az ilyen, ITAR szerinti szolgáltatások biztosítására használt alvállalkozók csak a Microsoft által alvállalkozásba adott ITAR szerinti szolgáltatás nyújtásának célból jogosultak Ügyféladatokat megszerezni (amelyekben ITAR által ellenőrzött adatok is lehetnek), és tilos számukra az Ügyféladatok bármilyen más célból történő felhasználása. Az ITAR szerinti szolgáltatásokban tárolt és kezelt Ügyféladatokra mindenkor a Microsoft biztonsági ellenőrzései vonatkoznak, és amennyiben az alvállalkozói személyzet szolgáltatásokat nyújt az ITAR szerinti szolgáltatások tekintetében, kötelesek a Microsoft szabályzatait követni, ideértve korlátozás nélkül a földrajzi korlátozásokat és ellenőrzéseket, amelyeket Ön választ ki az ITAR szerinti szolgáltatások beállításaiban. Továbbra is a Microsoft tartozik felelősséggel azért, hogy a Microsoft alvállalkozói teljesítsék a kötelezettségeiket.

e. Értesítés. Az Online Szolgáltatási Feltételekben meghatározott Biztonsági Eseményt kezelő folyamatot kell alkalmazni az ITAR szerinti szolgáltatásokra. Emellett a felek a következőkben állapodnak meg:

(i) Ön elfogadja, hogy ITAR által ellenőrzött adatokat érintő Biztonsági Esemény hatékony kivizsgálása vagy enyhítése az Ön irányításán belüli információ vagy szolgáltatás beállításaitól függhet. Ennek megfelelően az ITAR által ellenőrzött adatok megfelelő kezelése a Microsoft és az Ön közös felelőssége. Amennyiben tudomására jut ITAR által ellenőrzött adatok illetéktelen továbbítása a Microsoft számára vagy az ITAR szerinti szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások használata ITAR által ellenőrzött adatok tárolására, kezelésére vagy továbbítására, Ön köteles haladéktalanul értesíteni a Microsoftot az ilyen eseményekről és megadni az elvárható segítséget és információkat, amelyek a Microsoft számára szükségesek az ilyen esemény kivizsgálása és jelentése tekintetében.

(ii) Ha a Microsoft Biztonsági Eseményről való értesítését követően úgy találja, hogy ITAR által ellenőrzött adatokat illetéktelen módon vizsgáltak vagy tettek közzé, az Ön felelőssége a megfelelő hatóságok vagy az érintett magánszemélyek értesítése az ilyen eseményekről, amennyiben úgy gondolja, hogy az ilyen értesítés az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy belső szabályzatok szerint kötelező.

(iii) Ha bármelyik fél megállapítja, hogy szükséges vagy helyes a közzététel az Online Szolgáltatásokban kezelt ITAR által ellenőrzött adatok kezelése vonatkozásában az önkéntes nyilvánosságra hozatal a Védelmi Kereskedelmi Ügyek Igazgatósága számára, az ilyen fél köteles jóhiszeműen tájékoztatni a másik felet az ilyen önkéntes közzétételről, mielőtt azt megtenné. A felek kötelesek együttműködni az ilyen önkéntes közzététel kidolgozása és jelentése során.

f. Ellentmondások. A jelen Szakasz bármely rendelkezése és a feltüntetett szerződés bármely rendelkezése közötti ellentmondás esetén a jelen Szakasz rendelkezései az irányadók.

9. IRS 1075 szerinti szolgáltatások

Jelen szakasz csak a lent meghatározott, IRS 1075 szerinti szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket Ön az Előfizetésben megvásárol.

a. Az Ön előfeltételei:

(i) Ön felel annak biztosításáért, hogy az IRS 1075. számú Kiadványa által megállapított vagy megkövetelt előfeltételeket azelőtt teljesítse, mielőtt az FTI-ket felviszi az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokba.

(ii) Ön elfogadja, hogy az Előfizetés során Ön által megrendelt IRS 1075 szerinti szolgáltatások lehetővé teszik a Végfelhasználóknak, hogy adott esetben hozzáférjenek olyan további különböző forrásokhoz, alkalmazásokhoz vagy szolgáltatásokhoz és azokat használják, amelyeket (a) harmadik felek nyújtanak, vagy (b) a Microsoft nyújt a saját felhasználási feltételeik vagy adatvédelmi szabályzataik szerint (együttesen, az egyszerűsítés kedvéért: „kiegészítők”), a szolgáltatási dokumentációban és/vagy azon a portálon leírtak szerint, amelyen az adminisztrátora(i) kezelik és beállítják az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokat.

(iii) Ön felel az Online Szolgáltatások dokumentációjának áttekintéséért, a szolgáltatások beállításáért és az IRS 1075 szerinti szolgáltatások Végfelhasználói általi használatával kapcsolatos szabályzatok és gyakorlatok elfogadásáért és végrehajtásáért, bármely kiegészítővel együtt, mivel az Ön megítélése szerint kell megfelelnie az IRS 1075. számú Kiadványának vagy az Önre vonatkozó egyéb jogi vagy szabályozási követelményeknek, és nem általánosan a Microsoftra mint IT-szolgáltatóra alkalmazandóan.

(iv) Ön elfogadja, hogy kizárólag az IRS 1075 szerinti szolgáltatások kerülnek biztosításra a jelen 9. szakasz feltételei szerint. Jelen 9. szakasz feltételeinek megfelelően egyéb szolgáltatás nem kerül biztosításra. A fentiek korlátozása nélkül, azokra az adatokra, amelyeket Ön a Microsoft technikai támogató szervezetének történő továbbításra választ ki (a továbbiakban „Támogatási Adatok”), ha vannak ilyenek, azokra, amelyeket Ön vagy az Ön nevében más ad meg a Microsoft számlázó vagy kereskedelmi rendszerének az IRS 1075 szerinti szolgáltatások megvásárlásához vagy megrendeléséhez (a továbbiakban „Számlázási Adatok”), ha vannak ilyenek, nem vonatkoznak a jelen 9. szakasz feltételei. Kizárólag Ön a felelős annak biztosításáért, hogy FTI ne legyen megadva Támogatási Adatként vagy Számlázási Adatként.

b. Az IRS 1075. számú Kiadványának Különös Feltételei

IRS 1075 szerinti szolgáltatások Az IRS 1075 szerinti szolgáltatások szabványosított módon működtetett felhőszolgáltatások, több ügyfél közötti közös funkciókkal és folyamatokkal. Az FTI használatára történő előkészületei részeként, kérjük, tekintse át a vonatkozó szolgáltatási dokumentációt. Az Ön IRS 1075. számú Kiadványának való megfelelése részben a szolgáltatások beállításaitól és az IRS 1075 szerinti szolgáltatások végfelhasználókénti használatára vonatkozó szabályzatok és gyakorlatok elfogadásától és végrehajtásától függ. Kizárólag Ön felel a IRS 1075. számú Kiadványának való megfeleléshez szükséges megfelelő szabályzatok és gyakorlatok meghatározásáért.

(i) Háttérellenőrzések Az 1. mellékletben ettől eltérő tartalma ellenére az átvizsgált személyzet minden olyan tagjának, aki jogosult arra, hogy az IRS 1075 szerinti szolgáltatások során logikai hozzáférése legyen az Ügyféladatokhoz (ami magában foglalhat FTI-t is), teljesítenie kell az IRS 1075. számú Kiadványában meghatározottakkal egyenértékű háttérellenőrzési követelményeket.

(ii) Az 1. melléklet tartalmazza az IRS 1075. számú Kiadványa által meghatározott Technológiai Szolgáltatásokhoz való Biztosítási Szerződés Szövegét. A Microsoft és Ön megállapodtak, hogy teljesíteni fogják a Biztosítási Szerződéses Szövegében és az IRS 1075. számú Kiadványában rögzített bizonyos követelményeket, a jelen 9. szakasz további részében meghatározottak szerint.

(iii) Személyzeti Nyilvántartások és Képzés A Microsoft nyilvántartást vezet azon átvizsgált személyzetről, amely jogosult hozzáférni az Ügyféladatokhoz (amely magában foglalhat FTI-t is) az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokban, amely az Ön vagy az IRS számára kérésre lesz elérhető. Ön a Microsoft személyazonosításra alkalmas adatait a Microsoft üzleti titkaként vagy biztonsági szempontból érzékeny információként köteles kezelni, a közzététel alól mentesítve az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, és kérésre az ilyen Microsoft személyzeti személyazonosításra alkalmas adatokat köteles megadni az IRS-nek, amely során az IRS ugyanúgy köteles eljárni.

(iv) Képzési Nyilvántartások A Microsoft a biztonsági és közzétételi tudatossági képzési nyilvántartásokat az IRS 1075. számú Kiadványa szerint kezeli, amelyet írásbeli kérésre megkaphat.

(v) Titoktartási Nyilatkozat A Microsoft írásbeli titoktartási nyilatkozatokat kezel, amelyekről ellenőrzés esetén kérésre másolatot biztosít.

(vi) Számítási Felhő Környezeti Követelmények Az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokat a FedRAMP Rendszerbiztonsági Tervvel összhangban biztosítjuk a vonatkozó szolgáltatásokhoz. A Microsoft IRS 1075 szerinti szolgáltatások által megkövetelt irányításoknak való megfelelése, ideértve korlátozás nélkül a titkosítást és a médiaszennyeződési ellenőrzéseket is, megtalálhatók a FedRAMP Rendszerbiztonsági Tervben.

(vii) Alvállalkozók alkalmazása. Az 1. mellékletben ettől eltérő tartalma ellenére az Online Szolgáltatási Feltételekben rögzítettek szerint, a Microsoft alvállalkozókat vehet igénybe, hogy a nevében szolgáltatásokat nyújtsanak. Az ilyen, IRS 1075 szerinti szolgáltatások biztosítására használt alvállalkozók csak a Microsoft által alvállalkozásba adott szolgáltatás nyújtásának célból jogosultak Ügyféladatokat megszerezni (amelyekben FTI is lehet), és tilos számukra az Ügyféladatok bármilyen más célból történő felhasználása. Az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokban tárolt és kezelt Ügyféladatokra mindenkor a Microsoft biztonsági ellenőrzései vonatkoznak, és amennyiben az alvállalkozói személyzet szolgáltatásokat nyújt az IRS 1075 szerinti szolgáltatások tekintetében, kötelesek a Microsoft szabályzatait követni. Továbbra is a Microsoft tartozik felelősséggel azért, hogy a Microsoft alvállalkozói teljesítsék a kötelezettségeiket. Az előzőek szerint a Microsoft alkalmazhatja az alvállalkozók személyzetét a meglévő személyzet bővítése érdekében, és az IRS 1075. számú Kiadványának az alkalmazottakra vonatkozó hivatkozását akként értelmezi, mint amely az itt meghatározott módon eljáró alkalmazottakra és alvállalkozókra is vonatkozik. Az Ön felelőssége az IRS jóváhagyásának megszerzése minden alvállalkozó igénybevétele esetén.

(viii) A Microsoft nyilvántartást vezet az alvállalkozó társaságokról, amelyek az arra felhatalmazott személyzetük részére potenciálisan hozzáférést biztosíthatnak az Ügyféladatokhoz az Online Szolgáltatásokban, amelyeket az Azure név alatti szolgáltatások vonatkozásában a https://azure.microsoft.com/support/trust-center/ weboldalon, vagy a Microsoft által megadott utódhelyeken tesz közzé. A Microsoft legalább 14 nappal azelőtt frissíti ezeket a webhelyeket, hogy egy új alvállalkozó jogosultságot kapna az Ügyféladatok elérésére, a Microsoft frissíti a webhelyet, és az Ön számára olyan eljárást biztosít, amellyel értesülhet az adott frissítésről.

(ix) Értesítés Biztonsági Eseményről Az Online Szolgáltatási Feltételekben meghatározott Biztonsági Eseményt kezelő folyamatot kell alkalmazni az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokra. Emellett a felek a következőkben állapodnak meg:

1. Ön elfogadja, hogy Biztonsági Esemény hatékony kivizsgálása vagy enyhítése az Ön irányításon belüli információ vagy szolgáltatás beállításaitól függhet. Ennek megfelelően az IRS 1075. számú Kiadványa Eseménykezelési követelményeinek való megfelelés a Microsoft és az Ön közös felelőssége.

2. Ha a Microsoft Biztonsági Eseményről való értesítését követően úgy találja, hogy illetéktelen módon vizsgáltak vagy tettek közzé FTI-t, az Ön felelőssége a szolgálatban lévő ügynök, a TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration) és/vagy az IRS, illetve az érintett magánszemélyek értesítése a Biztonsági Eseményről, amennyiben úgy gondolja, hogy az ilyen értesítés az IRS 1075. számú Kiadványa, az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy belső szabályzatok szerint kötelező.

c. Az Ön ellenőrzési joga

(i) Az Ön által végzett audit Ön (i) negyedévente hozzáférést kap a Microsoft által alkalmazott biztonsági, adatvédelmi és a működési ellenőrzéseinek rendszeres megfigyeléséből származó információkhoz, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhesse az ilyen ellenőrzések hatékonyságát; (ii) az IRS 1075 szerinti szolgáltatásoknak való megfelelésre vonatkozó jelentést kap NIST 800-53 vagy azt követő ellenőrzésekkel, (iii) kérésre lehetőséget kap a Microsoft tárgyi szakértőivel a fentiekben ismertetett jelentések tisztázására, és (iv) kérésre és az Ön költségére engedélyt kap arra, hogy kommunikálhasson a Microsoft független harmadik fél auditoraival, akik részt vettek az ellenőrzési jelentések elkészítésében. Az 1. mellékletben ettől eltérő tartalma ellenére a fenti információkat Ön arra használhatja, hogy teljesítse a IRS 1075. számú Kiadványa szerinti vizsgálati követelményeket, és elfogadja, hogy a jelen szakaszban leírt audittal kapcsolatos egyedüliként biztosított jogosultságok teljes egészében kielégítenek bármely olyan auditot, amelyeket egyébként az IRS vagy Ön igényelne. Az 1. mellékletben ettől eltérő tartalma ellenére a Microsoft nem biztosít olyan vizsgálati jogokat az IRS számára vagy hozzáférést a Microsoft adatközpontokhoz vagy egyéb eszközökhöz, amelyek miatt a Microsoft nem tud megfelelni a FedRAMP, az ISO 27001/27018 vagy más USA Kormányzati biztonsággal kapcsolatos műveleteknek, vagy a saját belső biztonsági szabályzatainak.

(ii) Az audit anyagok bizalmas jellege A Microsoft által Önnek biztosított audit információk a Microsoft szigorúan bizalmas jellegű tulajdonosi vagy kereskedelmi titkainak minősülnek. A Microsoft észszerű, írásos vagy más formájú biztosítékokat kérhet a jelen szerződés szerinti információk bizalmasként és/vagy kereskedelmi titokként való kezelésére az ilyen információ Ügynökségnek való megadása előtt, és az Ügynökség biztosítja, hogy a Microsoft audit információit az alkalmazandó jogszabályok szerinti legmagasabb szintű titoktartással védik. Az előzőektől eltérően, kérésre és a megfelelő titoktartási védelmek szerint, Ön engedélyt kap arra, hogy átadja a Microsoftnak a 9.c szakasz (i) pontjában leírt audit adatait az IRS-nek, hogy teljesítse az IRS 1075. számú Kiadványában meghatározott követelményeket.

(iii) Jelen 9.c szakasz kiegészíti a megfelelőségi információkat, amelyek elérhetők az Ön számára az Online Szolgáltatási Feltételekben.

10. Büntető igazságszolgáltatási információs szolgáltatások (CJIS).

Jelen szakasz csak a lent meghatározott Azure Kormányzati CJIS szerinti szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket Ön az Előfizetésben megvásárol.

a. Az Ön előfeltételei:

(i) A Microsoft felelősségvállalása, mivel az kapcsolódik a CJIS szerinti szolgáltatásainak az FBI Büntetőjogi Információs Rendszerei (Criminal Justice Information Systems, „CJIS”) Biztonsági Kiegészítéseinek (az FBI CJIS Szabályzatának H. melléklete) való megfeleléséhez, az alkalmazandó államspecifikus CJIS módosítások feltételeinek Előfizetésébe való beépítésétől függ. Függenek továbbá az ilyen feltételeknek a fedezett szervezettel való szerződésébe való beépítésétől és alkalmazásától.

(ii) Kérjük, tekintse meg a https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS weboldalt a CJIS szerinti államokra és a CJIS szerinti szolgáltatásokra vonatkozó további információkért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden állam CJIS szerinti állam, és hogy különböző CJIS szerinti szolgáltatások lehetnek a különböző CJIS szerinti államokban. A CJIS szerinti szolgáltatásokra való, Vállalati Megállapodás útján történő regisztrációra vonatkozó további információkért, kérjük, tekintse meg a https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement weboldalt. A jelen szakasz céljaiból, amennyiben Ön nem egy CJIS szerinti államban tartózkodik, a Microsoft jelenleg nem tud CJIS felelősségvállalást nyújtani, és semmilyen CJIS módosítás nem alkalmazható.,

(iii) Hozzáférhet a Microsoftnak az FBI CJIS Szabályzata betartásának feltételeihez, ha megkeresi a CSA-t a CJIS szerinti államban. Az FBI CJIS Szabályzatában hivatkozott Magánvállalkozókra (Felhőszolgáltatókra) vonatkozó Biztonsági Kiegészítés és a CSA által biztosított feltételek hivatkozás útján kerülnek itt beépítésre, és Ön elfogadja, hogy a Microsoft CJI támogatása összhangban van ezen feltételekkel, amelyeket a vonatkozó állami CSA elfogadott és/vagy aláírt. Ön elfogadja azt is, hogy az Ön felelőssége a vonatkozó állami CSA megkeresése ezen és minden további információ esetén. Ön köteles, és elfogadja, hogy közvetlenül a vonatkozó állami CSA-val működik együtt bármilyen CJIS-sel kapcsolatos dokumentációs és audit követelmény esetén.

(iv) Ön felel annak biztosításáért, hogy a CJIS Biztonsági Kiegészítést aláírja a CSA, a CSA jóváhagyja a vonatkozó szolgáltatások használatát a CJI tárolására vagy kezelésére, és hogy az FBI, az állami CSA vagy az Ön által megállapított vagy megkövetelt előfeltételek teljesítve legyenek a CJI szolgáltatásokba való felvitele előtt.

(v) Ön elfogadja, hogy megtart bármely olyan fedezett szervezettel kapcsolatos nyilvántartást, amelynek Ön CJIS állami megállapodást biztosít vagy egyéb CJIS-sel kapcsolatos dokumentációt, amelyet az állami CSA-tól kap, és ezen nyilvántartásokat kérésre azonnal elérhetővé teszi a Microsoft számára.

b. A jelen Szakasz bármely rendelkezése és a feltüntetett szerződés bármely rendelkezése közötti ellentmondás esetén a jelen Szakasz rendelkezései az irányadók.

11. Vegyes rendelkezések

a. Értesítések Önnek tértivevényes levélben, illetve e-mailben az alábbi címre kell értesítéseket küldenie.

Microsoft Corporation

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052, USA

USA

Faxüzenetben: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052, USA

USA

Faxüzenetben: (425) 936-7329

Ön elfogadja, hogy tőlünk elektronikus formában fog értesítéseket kapni, melyeket a Portálon Ön által megadott fiókadminisztrátornak küldünk el e-mailben. Az értesítések a tértivevényen szereplő dátum napján, illetve e-mail esetén annak elküldésekor minősülnek kézbesítettnek. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy a fiókadminisztrátornak a Portálon Ön által megadott e-mail címe pontos és naprakész legyen. Az általunk erre az e-mail-címre küldött minden értesítés az elküldés időpontjában válik hatályossá, függetlenül attól, hogy Ön az e-mailt ténylegesen megkapja-e.

b. Licencek átruházása és átrendelése A Microsoft jóváhagyása nélkül Ön sem részben, sem egészében nem ruházhatja át a jelen szerződést, illetve nem rendelheti át a licenceket.

c. Hozzájárulás a partner díjaihoz Amikor Ön megrendelést nyújt be, lehetősége nyílhat arra, ha alkalmazható, hogy Előfizetéseihez hozzárendelje a Microsoft valamelyik „Bejegyzett Partnerét”. Ön a Bejegyzett Partner megadásával – amelyet megadhat közvetlenül vagy egy harmadik fél erre történő felhatalmazásával – hozzájárul ahhoz, hogy díjakat fizessünk a Bejegyzett Partnernek. Ezek a díjak az értékesítés előtti támogatásra vonatkoznak, azonban az értékesítés utáni tevékenységeket is magukban foglalhatják. A díjak összege az Ön által benyújtott megrendelésen alapul, és annak mértékétől függően nő. Online Szolgáltatásokra vonatkozó árainkat nem befolyásolja, hogy Ön megad-e Bejegyzett Partnert vagy sem.

d. Részleges érvénytelenség Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

e. Joglemondás Nem minősül joglemondásnak, ha valamelyik fél nem kényszeríti ki a jelen Szerződés valamely rendelkezésének betartását.

f. Nincs képviselet. A jelen szerződés nem hoz létre sem képviseleti, sem partneri jogviszonyt, sem pedig közös vállalatot.

g. Harmadik fél nem lehet kedvezményezett. A jelen szerződésnek nincs harmadik fél kedvezményezettje.

h. Alkalmazandó jog és illetékesség A jelen Szerződésre Washington állam jogszabályai érvényesek, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, kivéve (i) ha Ön az Amerikai Egyesült Államok Kormányzati intézménye, ez esetben az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai érvényesek, illetve (ii) ha Ön állami vagy helyi kormányzati intézmény az Amerikai Egyesült Államokban, ez esetben az adott állam jogszabályai érvényesek. A jelen szerződésben foglalt jogok bíróság előtti érvényesítése esetén a jogérvényesítés helye Washington állam (USA). A jelen joghatósági kikötés nem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy bármely illetékes joghatóságnál ideiglenes intézkedést kérjen a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatban.

i. A szerződés teljessége. A jelen szerződés alkotja a felek teljes megállapodását a szerződés tárgyának tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű közlést. Amennyiben a jelen szerződésben említett dokumentumok között olyan ellentmondás áll fenn, amelynek feloldásáról e dokumentumok külön nem rendelkeznek, feltételeik a következő sorrendben irányadóak (fontosságuk csökkenő sorrendjében): (1) a jelen Microsoft Online Előfizetési Szerződés, (2) az Online Szolgáltatások Feltételei, (3) a vonatkozó Részletes Ajánlat, valamint (4) a jelen szerződésben található bármely más dokumentum.

j. Hatályban maradó rendelkezések Az 1., a 2.e., a 3.b., a 4., az 5., a 6., a 7. és a 8. szakaszban foglalt feltételek a jelen a Szerződés megszűnése vagy lejárta után is érvényben maradnak.

k. Az Egyesült Államok exportszabályai A Termékekre az Amerikai Egyesült Államok exportszabályai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden alkalmazandó jogszabályt, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását, a Nemzetközi Hadianyag-kereskedelmi Szabályzatot, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is. További információ a következő webhelyen található: http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okokból (például tűz, robbanás, áramkimaradás, földrengés, árvíz, súlyos vihar, sztrájk, embargó, munkaügyi viták, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), vis maior, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy kormányzati hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják az Online Szolgáltatások nyújtását)) bekövetkezett nem teljesítés miatt. Azonban ez a szakasz nem érvényes az Ön jelen Szerződésből adódó fizetési kötelezettségeire.

m. Felhatalmazás szerződéskötésre. Ha Ön egy olyan természetes személy, aki egy jogi személy nevében fogadja el a jelen feltételeket, akkor Ön ezúton kijelenti, hogy jogosult az ilyen jogi személy nevében megkötni a jelen Szerződést. Ha egy Előfizetés megvásárlásával vagy megújításával kapcsolatban Ön jogi személyt ad meg vagy egy olyan jogi személy által biztosított e-mail címet használ, amely jogi személyhez Ön hozzátartozik (ilyen például az Ön munkáltatója), akkor a jelen szerződés vonatkozásában az adott jogi személy tekintendő az Előfizetés tulajdonosának.

n. További alkalmazandó feltételek, amennyiben Ön az USA egy Szövetségi Szervezete:

(i) Nem alkalmazhatók az olyan hozzácsomagolt vagy kattintással aláírható megállapodások (vagy más, hasonló formájú megállapodás) rendelkezései, amelyeket bármely, jelen szerződés alapján megszerzett Termék(ek)kel kapcsolatban adnak, jelen szerződés rendelkezései helyett vagy azokat módosítva, még akkor sem, ha az Ön felhasználója vagy felhatalmazott tisztviselője azt állítja, hogy elfogadta az ilyen hozzácsomagolt vagy kattintással elfogadható rendelkezéseket. A kétségek elkerülése érdekében és a fentiek korlátozása nélkül, az ilyen hozzácsomagolt vagy kattintással aláírható rendelkezések (tekintet nélkül azon termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyekhez az ilyen rendelkezések kapcsolva vannak) és a jelen szerződés bármely feltétele közötti összeütközés esetén a jelen szerződés releváns feltétele az irányadó, amely hatálytalanná teszi az ilyen Termék(ek) megvételét bármely ilyen összeütközés esetén. Minden megállapodás és megújítás elfogadását írásban kell megtenni.

(ii) Ha a jelen Szerződésbe – beleértve a hivatkozott vagy beépített Termék Feltételeket és az Online Szolgáltatási Feltételeket is – hivatkozás útján beépített bármely dokumentum olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely (a) lehetővé teszi az Ön licencjogainak vagy Online Szolgáltatásainak automatikus felmondását; (b) lehetővé teszi a szolgáltatások és/vagy díjak automatikus megújítását; (c) a szövetségi jogtól eltérő jogot tesz irányadó jogként kötelezővé; és/vagy (d) egyébként megsérti az alkalmazandó szövetségi jogot, akkor ezek a feltételek nem alkalmazhatók a Szövetségi Kormány tekintetében. Ha a jelen Szerződésbe – beleértve a hivatkozott vagy beépített Termék Feltételeket és az Online Szolgáltatási Feltételeket is – hivatkozás útján beépített bármely dokumentum olyan kártalanítási rendelkezést tartalmaz, akkor az a rendelkezés nem alkalmazható a Microsoft vagy bármely más fél Egyesült Államok általi kártalanítására.

12. Meghatározások

A jelen szerződésben található minden „nap”-ra vonatkozó hivatkozás naptári napot jelent.

„A Megfelelő Használatra vonatkozó Szabályzat” az Online Szolgáltatások Feltételei között található.

A „Társvállalat” bármely olyan jogi személy, amely egy adott fél tulajdonában van, amely az adott félnek tulajdonosa, vagy amely az adott fél és egy másik fél közös tulajdonában van. A „tulajdon” a jelen meghatározásban több mint 50%-os részesedést jelent egy jogi személyben.

Az „Azure Kormányzati Szolgáltatások” a Microsoft által a jelen Előfizetés alapján az Ön számára elérhetővé tett egy vagy több szolgáltatás vagy funkció, amely az /en-us/global-infrastructure/regions/ weboldalon kerül ismertetésre, és amelyek Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásoknak minősülnek.

A „CJI” Büntetőjogi Információk (Criminal Justice Information), az FBI CJIS Szabályzatában meghatározottak szerint.

A „CJIS szerinti állam” azt az államot jelenti, amely a https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ vagy a Microsoft által megadott más weboldalon van megjelölve, és amellyel a Microsoft és a vonatkozó állam CJIS állami megállapodást kötött.

A „CJIS szerinti szolgáltatás” jelentése, bármely államspecifikus CJIS módosítás tekintetében, az a Microsoft Online Szolgáltatás, amely a módosításban ekként kerül felsorolásra, és amelyre a Microsoft CJIS felelősségvállalásai vonatkoznak.

A „CJIS állami megállapodás” az a megállapodás a Microsoft és a lefedett állam CSA-ja között (vagy más olyan szervezet között, amelyre a CSA a feladatait telepítette), amely olyan feltételeket tartalmaz, amely alapján a lefedett állam és a Microsoft betartja a CJIS Szabályzat alkalmazandó követelményeit. Minden egyes CJIS állami megállapodás összhangban áll az alkalmazandó államspecifikus CJIS módosítással, és magában foglalja a Microsoft CJIS Biztonsági Kiegészítési Tanúsításokat. Az egyértelműség érdekében a CJIS állami megállapodás „CJIS információs megállapodás” vagy „CJIS irányítási megállapodás” néven is kezelhető.

A „Közösség” a következő tagokból (legalább egyikből) álló közösséget jelenti: (1) kormányzat, (2) a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásokat jogosan arra használó Ügyfél, hogy egy kormányzatnak vagy a Közösség jogosult tagjának szolgáltatásokat nyújtson, (3) olyan Ügyféladatokkal rendelkező Ügyfél, amelyekre kormányzati szabályozások vonatkoznak, és amelyekkel kapcsolatban az Ügyfél megállapítja és a Microsoft elfogadja, hogy a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások használata megfelel az Ügyfélre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Közösségben való tagság végső soron a Microsoft döntésétől függ, és a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásoktól függően változhat.

A „Megfelelőségi Bizalmi Központ Oldal” a Microsoft Bizalmi Központjának megfelelőségi oldala, amelyet a Microsoft a https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx vagy a később megadott utód weboldalon tesz közzé.

A „Felhasználási ajánlat”, a „Vállalási ajánlat” és a „Korlátozott ajánlat” az Előfizetési ajánlatok 2. szakaszban körülírt kategóriáit jelenti.

A „Lefedett Szervezet” olyan állami/helyi szervezet egy fedett államban, amellyel Ön szerződéses jogviszonyban áll, és amely CJIS szerinti szolgáltatásainak használatára a CJIS Szabályzat vonatkozik.

A „CSA” minden egyes CJIS szerinti államban az állam CJIS rendszer ügynöksége, az FBI CJIS Szabályzatában meghatározottak szerint.

Az „Ügyféladatok” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

Az „Ügyfélmegoldás” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

„Védelmi cikk” (Defense Article) az USA Szövetségi Törvénykönyve 22. cikkének 120. §-ában meghatározott jelentéssel bír. § 120.

„Védelmi szolgáltatás” (Defense Service) az USA Szövetségi Törvénykönyve 22. cikkének 120. §-ában meghatározott jelentéssel bír. § 120.

A „Végfelhasználó” bármely olyan személyt jelent, akinek Ön megengedi, hogy az Online Szolgáltatásokon üzemeltetett Ügyféladatokat elérje, vagy az Online Szolgáltatásokat más módon használja, jelenti továbbá egy Ügyfélmegoldás bármely felhasználóját is. Az ITAR szerinti szolgáltatások tekintetében a Végfelhasználó olyan magánszemély, aki hozzáfér az ITAR szerinti szolgáltatásokhoz. Az IRS 1075 szerinti szolgáltatások tekintetében a Végfelhasználó olyan magánszemély, aki hozzáfér az IRS 1075 szerinti szolgáltatásokhoz. A „Szövetségi Szervezet” az Egyesült Államok kormányának irodája, hivatala, ügynöksége, osztálya, részlege vagy más jogi személye.

Az „FTI” IRS 1075. számú Kiadványa szerinti jelentéssel bír.

A „Kormányzat” olyan Szövetségi Szervezet, Állami/Helyi Intézmény vagy Törzsi Intézmény, amely kormányzati minőségében jár el.

A „Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatások” a Microsoft olyan Online Szolgáltatásai, amelyeket a Microsoft több-bérlős adatközpontjai biztosítanak kizárólag a Közösség által vagy céljára való használatra a Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Hivatal (National Institute of Standards and Technology – NIST) Special Publication 800-145 dokumentumának megfelelően. A Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásnak minősülő Microsoft Online Szolgáltatásokat a Termékhasználati Jogosítvány és a Termékfeltételek ekként jelölnek meg.

Az „IRS 1075 szerinti szolgáltatások” az Azure Kormányzati szolgáltatásokat jelenti az IRS 1075 hatálya alatt, a /hu-hu/support/trust-center/compliance/irs1075/ vagy annak utód-weboldalain. Korlátozás nélkül az IRS 1075 szerinti szolgáltatások nem foglalják magukban a különálló márkanév alatt futó Online Szolgáltatásokat.

Az „IRS 1075. számú Kiadványa” az Adóhatóság (Internal Revenue Services, IRS) 1075. számú Kiadványát jelenti, amely 2016. szeptember 30. napjától hatályos, ideértve annak az IRS által az Előfizetés tartama alatt kiadott frissítéseit is (ha vannak).

Az „ITAR” jelentése: nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvény (International Traffic in Arms Regulation) az USA Szövetségi Törvénykönyve 22. cikkének 120–130. §-a szerint. §§ 120 - 130.

Az „ITAR által ellenőrzött adatok” azon Ügyféladatok, amelyeket az ITAR mint védelmi cikkek vagy védelmi szolgáltatások szabályoz.

Az „ITAR szerinti szolgáltatások” jelentése, kizárólag jelen Szerződés vonatkozásában, az Azure Kormányzati szolgáltatások, az ITAR hatálya alatt, a https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar vagy annak utód-weboldalain.

A „Felügyelt Szolgáltatási Megoldás” olyan felügyelt IT szolgáltatást jelent, amelyet Ön nyújt egy harmadik félnek, és amely Microsoft Azure Szolgáltatások felügyeletéből és támogatásából áll.

A „Microsoft Azure Szolgáltatások” a /hu-hu/products/ webhelyen meghatározott egy vagy több Microsoft-szolgáltatást és ‑funkciót jelent, kivéve, ha külön licenceltként van megjelölve.

A „Nem-Microsoft Termék” fogalmát az Online Szolgáltatások Feltételei határozzák meg.

A „Részletes Ajánlat” az egy Előfizetési ajánlatra alkalmazandó árképzési és kapcsolódó feltételeket jelenti a Portálon közzétett módon.

Az „Online Szolgáltatások” kifejezés a Microsoft által üzemeltetett olyan online szolgáltatásokat jelent, amelyekre az Ügyfél a jelen szerződés alapján előfizetett, ideértve a Kormányzati Közösségi Felhőszolgáltatásokat és a Dynamics CRM Online Szolgáltatásokat, az Office 365-szolgáltatásokat, a Microsoft Azure-Szolgáltatásokat és a Microsoft Intune Online Szolgáltatásokat is.

Az „Online Szolgáltatások Feltételei” a Termék Ön általi használatára vonatkozó, a https://go.microsoft.com/?linkid=9840733 webhelyen közzétett feltételeket jelenti. Az Online Szolgáltatások Feltételei a jelen szerződésben foglalt feltételeken kívül egyéb feltételeket is meghatároznak a Termékek Ön általi használatára vonatkozóan.

Az „Előzetes” az Online Szolgáltatásoknak, illetve a Szoftvernek olyan előzetes, béta- vagy egyéb kibocsátás előtti verzióját vagy szolgáltatását, funkcióját jelenti, amelyet a Microsoft azért ad ki, hogy visszajelzéseket kapjon rá az ügyfelektől.

A „Portál” az Online Szolgáltatások megfelelő webhelyét jelenti, amely a https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /hu-hu/pricing/ webhelyen vagy egy általunk megadott más webhelyen érhető el.

A „Termék” tetszőleges Online Szolgáltatást (ideértve bármely Szoftvert is) jelent.

A „Termékfeltételek” az a dokumentum, amely a mennyiségi licencprogramon keresztül elérhető Microsoft-Termékekre vonatkozó információkat tartalmazza. A Termékfeltételek dokumentumot a Mennyiségi Licencprogram Webhelyén, a https://www.microsoftvolumelicensing.com webhelyen teszik közzé, és időről időre frissítik.

Az „SLA” egy Online Szolgáltatás terjesztésére és/vagy teljesítményére vonatkozóan a Microsoft által vállalt kötelezettségeket jelenti, az SLA a 10 webhelyen, vagy egy általunk megadott más webhelyen érhető el.

A „Szoftver” az Ön Előfizetésének részeként vagy bizonyos funkciók elérése érdekében az Online Szolgáltatással együtt történő használatra Önnek általunk biztosított Microsoft-szoftvert jelenti, amelyet Ön telepíthet az eszközére.

Az „Előfizetés” az Online Szolgáltatásokra vonatkozó, meghatározott Tartamra érvényes beléptetést jelent a Portálon meghatározott feltételek szerint. Ön több Előfizetést is vásárolhat, azokat külön-külön kezelheti, és rájuk külön Microsoft Online Előfizetési Szerződések feltételei fognak vonatkozni.

Az „Állami/Helyi Intézmény” (1) az Egyesült Államok állami vagy helyi kormányzatának bármely szervezete, vagy (2) bármely egyesült államokbeli megye, járás, kistérség, város, önkormányzat, község, nagyközség, egyházmegye, különleges besorolású körzet vagy olyan hasonló típusú közigazgatási egység, amely az Ügyfél államának törvényei alapján jött létre, és amely az Ügyfél államában és földrajzi határain belül található.

A „Technikai Adatok” (Technical Data) az USA Szövetségi Törvénykönyve 22. cikkének 120. §-ában meghatározott jelentéssel bír. § 120.

A „Tartam” egy Előfizetés időtartamát (például 30 nap vagy 12 hónap) jelenti.

A „Törzsi Intézmény” (Tribal Entity) a szövetségi kormányzat által elismert törzsi intézmény, amely törzsi kormányzati feladatokat lát el, és jogosult az Egyesült Államok belügyminisztériuma által biztosított támogatásra és szolgáltatásokra amerikai őslakos-törzs volta miatt.

A „Használati Jogok” bármely licencprogrammal kapcsolatosan a Mennyiségi Licencprogram webhelyén az adott licencprogramra vonatkozóan közzétett, az egyes Termékek és verziók használatára vonatkozó jogokat vagy szolgáltatási feltételeket jelenti. A Használati Jogok felváltják a Termékekhez tartozó (képernyőn megjelenő vagy egyéb) végfelhasználói licencszerződéseket. A Szoftverre vonatkozó Használati Jogokat a Microsoft a Termékfeltételekben teszi közzé. Az Online Szolgáltatásokra vonatkozó Használati Jogokat az Online Szolgáltatások Feltételeiben teszi közzé.

MELLÉKLET 1

Adóhatóság

Szövetségi Adóinformációk

Biztosítékokra vonatkozó Kiegészítés

Az Előfizetés alapján az IRS 1075 szerinti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a Microsoft vállalja, hogy betartja az IRS 1075. számú Kiadványának 7. példájában található követelményeket (Technológiai Szolgáltatásokhoz való Biztosító Szerződéses Megfogalmazást) a lent meghatározottak szerint. Jelen 1. melléklet alkalmazásában a „vállalkozó” a Microsoftra, az „ügynökség” Önre, a „szerződés” az Előfizetésre vonatkozik, beleértve a szerződés 9. szakaszában foglalt feltételeket is, a „Példa” az IRS 1075. számú Kiadványának példáit, a „Szakasz” az IRS 1075. számú Kiadványának szakaszait jelöli.

I. TELJESÍTÉS

A jelen szerződés teljesítése során a vállalkozó vállalja, hogy betartja és felelősséget vállal az alkalmazottai teljesítéséért a következő követelmények szerint:

(1) Minden feladatot a vállalkozónak vagy a vállalkozó felelős alkalmazottjának a felügyelet alatt kell elvégezni.

(2) A vállalkozónak és a vállalkozó alkalmazottjainak, akik hozzáférnek az FTI-hez vagy azt használják, teljesíteniük kell az IRS 1075. számú Kiadványában meghatározott háttérellenőrzési követelményeket.

(3) Bármely rendelkezésre álló visszatérítést vagy visszatérítési információt kizárólag csak a jelen szerződés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében lehet használni. Az ilyen anyagban található információkat bizalmasként kell kezelni, és azokat nem lehet terjeszteni vagy bárki számára ismerté tenni, kivéve, ha a jelen Kiegészítés teljesítése miatt szükséges. Tilos a vállalkozó tisztviselőjén vagy alkalmazottján kívül bárki másnak közzétenni.

(4) Minden visszatérítést és visszatérítési információt az átvételkor nyilvántartásba kell venni, és az adatkezelés előtt, alatt és után megfelelő módon kell tárolni. Emellett minden kapcsolódó kimenő eredmény tekintetében ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani, mint a forrásanyagok számára.

(5) A vállalkozó igazolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során kezelt adatok teljes egészében eltávolításra kerülnek a számítógépes eszközök valamennyi adattároló eleméből, és semmilyen kimenő eredményt nem tart vissza a vállalkozó, amikor a feladatokat elvégezte. Amennyiben nem lehetséges az összes adattároló elem kiürítése, a vállalkozó igazolja, hogy bármely IRS adatot, amely a tároló elemekben maradt, megfelelően védeni fogják az illetéktelen közzététellel szemben.

(6) Az IRS adatok kezelése során esetlegesen keletkező selejteket vagy bármilyen közbenső nyomtatványt át kell adni az ügynökségnek vagy megbízottjának. Amennyiben ez nem lehetséges, a vállalkozó felel selejt vagy a közbenső nyomtatványok megsemmisítéséért, és az ügynökségnek vagy megbízottjának olyan nyilatkozatot kell átadnia, amely tartalmazza a megsemmisítés dátumát, a megsemmisített anyagok leírását és az alkalmazott módszert.

(7) FTI-t fogadó, kezelő, tároló vagy továbbító minden számítógépes rendszernek meg kell felelnie az IRS 1075. számú Kiadványában meghatározott követelményeknek. A funkcionális és megbízhatósági követelmények teljesítése érdekében a környezet biztonsági jellemzőinek biztosítaniuk kell a felügyeleti, működési és technikai szabályozást. Minden biztonsági funkciónak elérhetőnek és aktiváltnak kell lennie a szövetségi adóinformáció illetéktelen használatával és hozzáférhetőségével szembeni védelem érdekében.

(8) A jelen szerződés alapján nyújtott szövetségi adóinformációval kapcsolatos feladatokat az IRS előzetes, írásos engedélye nélkül nem lehet alvállalkozásba adni.

(9) A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a hozzáférési jogosultsággal rendelkező alkalmazottakról. Az ilyen nyilvántartást át kell adni Önnek, és kérésre az IRS felülvizsgálati irodájának is.

(10) Az ügynökség jogosult érvényteleníteni a szerződést, ha a vállalkozó nem biztosítja a fent leírt biztosítékokat.

II. BÜNTETŐJOGI/POLGÁRI JOGI SZANKCIÓK

(1) Bármely személy minden olyan tisztviselőjét vagy alkalmazottját, akihez visszatérítések érkeznek vagy vele visszatérítési információkat közölnek vagy közölhetnek, e személy írásban köteles tájékoztatni, hogy a tisztviselővel vagy alkalmazottal közölt visszatérítéseket vagy visszatérítési információkat csak az itt meghatározott célból és terjedelemben lehet használni, és a visszatérítések vagy visszatérítési információk itt nem engedélyezett célból és terjedelemben való közlése bűncselekménynek minősül, amely legfeljebb $5000 összegű bírsággal vagy akár 5 év szabadságvesztéssel, vagy mindkettővel büntetendő, a büntetőeljárás költségeivel együtt. Az ilyen személy köteles ezen tisztviselők és alkalmazottak mindegyikét tájékoztatni arról, a visszatérítések vagy visszatérítési információk minden egyes további közlése polgári jogi kártérítést is maga után vonhat a tisztviselővel vagy alkalmazottal szemben, amely legalább $1000 összegű, minden egyes jogosulatlan közlés alkalmával. Ezeket a büntetéseket az IRCs 7213 és 7431 §-ai írják elő, és a 26 CFR 301.6103(n)-1 is rögzíti.

(2) Bármely személy minden olyan tisztviselőjét vagy alkalmazottját, akihez visszatérítések érkeznek vagy vele visszatérítési információkat közölnek vagy közölhetnek, e személy írásban köteles tájékoztatni, hogy a bármilyen formában elérhetővé tett visszatérítéseket vagy visszatérítési információkat kizárólag a jelen szerződés rendelkezéseinek végrehajtása céljából lehet használni. Az ilyen anyagban található információkat bizalmasként kell kezelni és azokat nem lehet terjeszteni vagy bárki számára ismerté tenni, kivéve, ha az a szerződés teljesítése miatt szükséges. A hivatalos szükségesség nélküli vizsgálat vagy közlés bűncselekményt jelent, amely legfeljebb $1000 összegű bírsággal vagy akár 1 év szabadságvesztéssel, illetve mindkettővel büntetendő, a büntetőeljárás költségeivel együtt. Ezen személy köteles értesíteni az ilyen tisztviselőt és alkalmazottat arról is, hogy a visszatérítések vagy visszatérítési információk jogosulatlan vizsgálata vagy közlése polgári jogi kártérítést is maga után vonhat a tisztviselővel vagy alkalmazottal szemben [Egyesült Államok szövetségi alkalmazottak számára], amely legalább $1000 összegnek felel meg, minden egyes olyan jogosulatlan vizsgálat vagy közzététel alkalmával, amely tekintetében az alperes felelősség megállapításra került, vagy a felperes által a jogosulatlan vizsgálat vagy közzététel eredményeként ténylegesen elszenvedett és előterjesztett kár mértékének megfelelő összeg (amelyik a nagyobb), továbbá súlyos gondatlanságból származó szándékos vizsgálat vagy közzététel esetén büntető kártérítés, valamint az eljárás költségei. Ezeket a büntetéseket az IRC 7213A és 7431 §-ai írják elő, és a 26 CFR 301.6103(n)-1 is rögzíti.

(3) Emellett a vállalkozóra hárul annak felelőssége, hogy tájékoztassa a tisztviselőit és alkalmazottjait a nem megfelelő közzétételért járó, az 1974. évi adatvédelmi törvényben (az USA Szövetségi Törvénykönyve 5. cikkének 552a. §-a) meghatározott büntetésekről. Különösen az USA Szövetségi Törvénykönyve 5. cikkének 552a(i)(1) §-a alapján – amely az USA Szövetségi Törvénykönyve 5. cikkének 552a(m)(1) bekezdése alapján alkalmazandó a vállalkozókra –, egy vállalkozó bármely olyan tisztviselője vagy alkalmazottja, aki munkaviszonyából vagy hivatali beosztásából adódóan birtokában van vagy hozzáférhet olyan ügynökségi nyilvántartásokhoz, amelyek a személyazonosságot meghatározó adatokat tartalmaznak, melyek közzétételét az adatvédelmi törvény vagy az az alapján hozott előírások tiltják, és akinek tudomása van arról, hogy az adott anyag közzététele tilos, bármilyen módon szándékosan kiadja az anyagot bármely olyan személynek vagy ügynökségnek, aki vagy amely nem jogosult arra, hogy azt megkapja, vétséget követ el, és legfeljebb $5000 összegű bírsággal súlytandó.

(4) Egy vállalkozónak az FTI-hez való hozzáférését meg kell, hogy előzze annak tanúsítása, hogy minden egyén tisztában van az ügynökség biztonsági szabályzatával és eljárásaival az IRS információk biztosítása tekintetében. A vállalkozók kötelesek az FTI-hez való hozzáférési jogosultságukat fenntartani éves újraengedélyeztetés útján. A kezdeti tanúsítást és újraengedélyeztetést dokumentálni kell és ellenőrzésre el kell helyezni az ügynökség aktáiban. A tanúsítás részeként és legalább évente ezt követően a vállalkozókat tájékoztatni kell az IRC 7431., 7213. és 7213A. §-airól (lásd a 4. példát az engedély nélküli közzétételre vonatkozó szankciókról és az 5. példát az illetéktelen közzététel polgári jogi kártérítéséről). A kezdeti tanúsítás előtti és évenként képzésnek vonatkoznia kell az eseményre adott válaszadásra vonatkozó szabályzatra és eljárásra az illetéktelen közzétételek és adatvédelmi incidensek tekintetében. (Lásd: 10. szakasz) A kezdeti és az éves tanúsítás vonatkozásában a vállalkozó tintával vagy elektronikusan köteles aláírni a titoktartási nyilatkozatot, amely igazolja, hogy megértette a biztonsági követelményeket.

III. VIZSGÁLAT

Az IRS és az Ügynökség 24 órával korábbi értesítés kötelezettsége mellett jogosult ellenőreit elküldeni a vállalkozó irodáiba és üzemeibe, hogy ellenőrizzék a létesítményeket és azon műveleteket, amelyeket az FTI-vel a jelen szerződés alapján végeznek, az IRS 1075. számú Kiadványában meghatározott követelményeknek való megfelelés szempontjából. Az IRS vizsgálati joga kiterjed a manuális és/vagy automatizált szkennelő eszközök használatára is, hogy elvégezzék azon informatikai eszközök megfelelőségi és sebezhetőségi értékelését, amelyek hozzáférnek az FTI-hez, illetve tárolják, feldolgozzák vagy továbbítják azt. Az ilyen vizsgálat alapján korrekciós intézkedések meghozatala lehet szükséges, azokban az esetekben, ahol a vállalkozó nem teljesíti a szerződéses biztosítékokat.