Navigáció kihagyása

Kiegészítő használati feltételek Microsoft Azure Előzetesekhez

Last updated: November 2021

Az Azure tartalmazhatja azon funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft ad ki (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzetesek licencét Ön az Azure használatát szabályozó szerződés részeként kapja meg.

Az Azure-előfizetéséhez kapcsolódó feltételeknek megfelelően AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSISZINT-MEGÁLLAPODÁSOK, SEM KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségvállalások érvényesek; ezeket a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Adatvédelmi központ, a Termékfeltételek, a DPA és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. A jelen DPA következő feltételei nem alkalmazandók az Előzetesekre: Személyes Adatok kezelése; GDPR, Adatbiztonság, valamint HIPAA Üzlettárs. Az ügyfelek nem használhatnak Előzeteseket Személyes adatok feldolgozásához, illetve olyan adatok feldolgozásához, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak.

Bizonyos nevesített Előzetesekre az alábbi további feltételek vonatkoznak (ha vannak ilyenek). Az Előzeteseket Ön a jelen kiegészítő feltételeknek megfelelően használhatja, amelyek az Ön Azure-használatát szabályozó szerződést egészítik ki. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető” terméket.

Bing URL Előzetes API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Ön csak a Bing URL Előzetes API-tól származó adatokat használhatja a forrásoldalaikhoz hivatkozással hozzákapcsolt kódrészletek és miniatűr képek megjelenítésére a végfelhasználó által kezdeményezett URL-megosztás esetén a közösségi médiában, csevegőrobotban vagy hasonló ajánlatokban, illetve annak jelzéseként, hogy az URL-en valószínűleg csak felnőtteknek szóló tartalom található. Tiszteletben kell tartania a weboldal- vagy tartalomtulajdonosoknak az előzetesek letiltására vonatkozó bármely kérését.

Elkerülendők:

 • Bármely (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 számú rendeletében („GDPR”) meghatározottak szerinti) személyes adatot küldjön el a Bing URL Előzetes API-nak.
 • A válaszokból származó adatokat másolja le, tárolja és rögzítse.
 • A Bing URL Előzetes API-ból kapott adatok használata, bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.
 • Módosítsa az eredmények tartalmát (kivéve az újraformázást akként, hogy az ne sértsen semmilyen más követelményt), kivéve, ha azt jogszabály írja elő vagy abba a Microsoft beleegyezik.
 • Hagyja ki az eredmény tartalmához kapcsolódó attribútumokat és URL-eket.
 • A válasz bármely részén belül más tartalmat úgy jelenítsen meg, hogy az alapján a felhasználó azt hihesse, hogy a más tartalom része a válasznak.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Bing URL Előzetes API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, (i) hogy Bing URL Preview API szolgáltatást nyújtson az Ön számára; és (ii) hogy továbbfejlessze a Microsoft termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Bing URL Előzetes API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

A GDPR hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amely a Microsoftnak a jelen felhasználási és megjelenítési követelmények megsértésével kerül elküldésre, és amelyet a Bing URL Előzetes API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Bing Custom Visual Search API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Elkerülendők:

 • A Bing Custom Visual Search API-ből Ön által megkapott minden adatot másoljon le, tároljon és rögzítsen.
 • A Bing Custom Visual Search API-ból kapott adatok használata bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.

Teendők:

 • Jól látható helyen jelenítsen meg a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatára mutató funkcionális hivatkozást a felhasználói felület (UX) minden olyan pontjának közelében, amely a felhasználó számára lehetőséget nyújt kereső lekérdezés indítására. Címkézze fel a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatára mutató hivatkozást.
 • Jól látható módon, a Microsoft védjegyezésre és márkázásra vonatkozó útmutatóiban foglaltakkal összhangban jelenítse meg a Microsoft márkát a felhasználói felület minden olyan pontjának közelében, amely a felhasználó számára keresési lekérdezéshez kínál adatbeviteli lehetőséget. Az ilyen védjegyezésnek, illetve márkázásnak egyértelműen jeleznie kell a felhasználó számára, hogy az internetes keresési élményt a Microsoft biztosítja.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy a megjelenített tartalmak olyan intézkedéseket foglalnak magukba, amelyek biztosítják, hogy a Bing Custom Visual Search API-ből kapott adatok Ön általi használata nem sért az alkalmazandó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Custom Visual Search API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, (i) hogy Custom Visual Search szolgáltatást nyújtson az Ön számára; és (ii) hogy továbbfejlessze a Microsoft termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Custom Visual Search API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amelyet a Bing Custom Visual Search API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Personalizer mikroszolgáltatás

Egy tárolóban elindított Personalizer mikroszolgáltatás az Ügyféladatokat az Ügyfél által az Azure-ban konfigurált Personalizer szolgáltatáspéldánynak küldi el, hogy betanítsa azokat a Personalizer modelleket, amelyeket mind a Personalizer mikroszolgáltatásban, mind pedig a Personalizer-ben használnak. A szoftver használatával az Ügyfél hozzájárul az ebben a szakaszban leírt adatok átviteléhez. Minden más vonatkozásban a Personalizer mikroszolgáltatás ugyanolyan alapon kerül licencbe adásra, mint a Cognitive Services a Tárolókban.

Azure Active Directory előzetes programok

Az Azure Active Directory előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az az Azure AD normál szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure AD-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft Ügyfél-támogatási Szolgálata támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. Az Azure AD portálon megjelenő új funkciók esetében az ügyfél a felhasználói kezelőfelületen várhatóan olyan tájékoztató szalaghirdetést fog látni, amely az előzetes verzió kiértékelésének időszaka alatt elérhető új élményre hívja fel a figyelmet. A tájékoztató szalaghirdetésre kattintva az ügyfél bekapcsolódhat az előzetes verzió kiértékelésébe.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez az összes Microsoft támogatási csatornán keresztül biztosított támogatás, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Mindegyik Azure Active Directory előzetes program más belépési követelményekkel és függőségekkel rendelkezik.

Azure Maps

Az Azure Maps Tartalom engedélyezett és tiltott használati módjai

Fogalommeghatározások:

Az „Azure Maps Tengerszint Feletti Magasság API” a https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/maps/elevation webhelyen meghatározott API-kat jelenti.

A „Tengerszint Feletti Magassági Eredmények” az Azure Maps Tengerszint Feletti Magasság API-ból származó bármilyen információt, illetve az Azure Maps Render API-ból származó bármilyen tengerszint feletti magassági mozaiklapot jelent.

A „Származtatott Munka” bármilyen olyan származtatott terméket vagy információt jelent, amelyet vagy a Tengerszint Feletti Magassági Eredményekből kiindulva állítottak elő, nem tartalmaz a Tengerszint Feletti Magassági Eredményekből származó semmilyen magassági információt, és visszafordíthatatlan és elválaszthatatlan az Azure Maps Tengerszint Feletti Magasság API forrásadataitól, vagy Fényképfelvételek Tartalmából állítottak elő, és visszafordíthatatlan és elválaszthatatlan a forrásul szolgáló fényképfelvétel adataitól. Tekintet nélkül az előzőekre, kifejezetten kivételt jelent a GA Imagery és a Render Imagery szolgáltatásból származtatott bármilyen Digitális Tengerszint Feletti Magassági Modell, illetve Digitális Terepmodell (azok bármilyen formájában), ezek ugyanis nem tekintendők Származtatott Munkának.

A „VAP” az Ügyfél által fejlesztett bármilyen olyan értéknövelő terméket jelent, amely Microsoft-tartalomból származó Fényképfelvétel-adatokat vagy tengerszint feletti magasságot mutató térképeket tartalmaz, és amely technikai manipuláció és/vagy más adatok hozzáadása következtében a Microsoft-tartalom jelentős módosítását eredményezi. Tekintet nélkül az előzőekre, kifejezetten kivételt jelent a Microsoft-tartalomból származtatott bármilyen Digitális Tengerszint Feletti Magassági Modell, illetve Digitális Terepmodell, ezek ugyanis nem tekintendők VAP-nek.

A navigációra vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps szolgáltatást arra, hogy segítségével bármilyen alkalmazásban engedélyezze a navigációt.

Az adatbázisra vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps szolgáltatást, sem pedig annak bármelyik részét arra, hogy segítségével versenytársat jelentő adatbázist vagy szolgáltatást, illetve teljesen vagy részben az Ügyfél saját adataival és/vagy bármilyen harmadik fél által biztosított vagy létrehozott adatokkal feltöltött származtatott adatbázist hozzon létre.

Az Ügyfél nem használhatja az Azure Maps által adott adatokat semmilyen harmadik féltől származó adatbázissal kombinálva, azzal a kivétellel, hogy az adatokra ráhelyezhet a Szolgáltatásban még nem szereplő típusú adatokból álló réteget (például a saját jogvédett tartalmát) vagy a Microsoft által egyébként engedélyezett adatokból álló réteget.

Az API-k által adott Eredmények

Az Ügyfél nem gyorsítótárazhatja és nem tárolhatja az Azure Maps API által adott információkat, nem korlátozó jelleggel ideértve a földrajzi koordinátákat és a visszafejtett földrajzi koordinátákat, a térképadatok címét és az útvonallal kapcsolatos információkat, (a továbbiakban „Eredmények”) annak érdekében, hogy több felhasználó kiszolgálása céljából méretezze az ilyen Eredményeket, vagy hogy megkerülje az Azure Maps bármelyik funkcióját.

Az Eredmények gyorsítótárazása és tárolása akkor megengedett, ha ennek a gyorsítótárazásnak a célja az Ügyfél alkalmazása késési idejének a csökkentése. Az Eredmények nem tárolhatók tovább (i) a visszaadott fejlécek által jelzett érvényességi időszaknál vagy (ii) 6 hónapnál, amennyiben ez a rövidebb.

Az Ügyfél nem jeleníthet meg semmilyen Eredményt semmiféle harmadik fél által biztosított tartalomban vagy földrajzi térkép-adatbázisban.

Térképadatok

A TomTom szerzői jogi nyilatkozatot megjelenítő tartalom használatának összhangban kell lennie a „Harmadik felek termékeinek licencelésére vonatkozó TomTom-feltétek és EULA” (TomTom Licensing Third Party Product Terms and EULA) című dokumentumban (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/) foglalt korlátozásokkal. Az Azure Maps a Bing Imagery szolgáltatást használja, amelyre az 1. mellékletben található Bing Térképekre vonatkozó értesítés vonatkozik.

Az Ügyfélnek biztosítania kell, hogy a jelen szakaszban ismertetett szolgáltatásokat az összes végfelhasználója érvényes és folyamatban lévő előfizetés alapján használja.

A Tengerszint Feletti Magassági Eredményekre vonatkozó licenc

Engedélyezett használati módok

Az alábbi feltételek és kikötések szerint a Microsoft nem kizárólagos, nem átruházható, az egész világra érvényes, visszavonható licencet ad az Ügyfélnek a következőkre:

 • (a) a Tengerszint Feletti Magassági Eredmények belső üzleti vagy személyes célokra történő felhasználására, de a licenc nem vonatkozik a Tengerszint Feletti Magassági Eredmények viszonteladására, terjesztésére, allicencbe adására és kereskedelmi felhasználására;
 • (b) a Tengerszint Feletti Magassági Eredményekből Származtatott Munkák létrehozására, és az ilyen Származtatott Munkák szabad felhasználására és terjesztésére; valamint
 • (c) a Tengerszint Feletti Magassági Eredmények gyorsítótárazására és tárolására, ha a gyorsítótárazás célja az Ügyfél alkalmazása késési idejének csökkentése az Azure Maps Tengerszint Feletti Magasság API-k használata esetén, feltéve, hogy az ideiglenes gyorsítótárat a munkamenetet (az alkalmazásból történő kijelentkezést) követően kiürítik; valamint
 • (d) VAP-rétegek felhasználására a Microsoft Azure Maps-szolgáltatásain keresztül információk harmadik féltől származó tartalom feletti képi megjelenítésének céljából. Az Ügyfél lekérheti a VAP-rétegeket, és megjelenítheti őket a Microsoft Azure Maps-környezeten belül.

Tiltott használati módok

Kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok tiltják vagy felülírják a jelen korlátozásokat, az Ügyfélnek tilos a következőket tennie:

 • (a) megengedni azt, hogy bármelyik végfelhasználó gyorsítótárazzon vagy tároljon Tengerszint Feletti Magassági Eredményeket annak érdekében, hogy több felhasználó kiszolgálása céljából méretezze az ilyen Tengerszint Feletti Magassági Eredményeket, vagy hogy megkerülje az Azure Maps bármelyik funkcióját;
 • (b) megengedni, hogy a végfelhasználók visszafejtsék vagy visszafordítsák az Azure Maps Tengerszint Feletti Magasság API-k által elérhetővé tett Tengerszint Feletti Magassági Eredményeket, vagy hogy visszanyerjék azok forráskódját;
 • (c) a Tengerszint Feletti Magassági Eredményeket más adatokkal való összehasonlítás összefüggésében felhasználni, például kereskedelmi célú teljesítményvizsgálat céljából;
 • (d) VAP-rétegeket felhasználni vagy bármilyen Tengerszint Feletti Magassági Eredményt megjeleníteni számszerűsített elemzések végrehajtása vagy a VAP vagy a Tengerszint Feletti Magassági Eredmény származtatása érdekében; valamint
 • (e) bármi olyasmit tenni, amit a fenti, engedélyezett használati módokat felsoroló szakasz nem engedélyez kifejezetten.

A User region (Felhasználó régiója) paraméter

Az Azure Maps szolgáltatásban a User region (Felhasználó régiója) paramétert annak az országnak az alkalmazandó jogszabályai szerint kell használni, ideértve a térképekre vonatkozó jogszabályokat is, amelyben a térképeket, a képeket és az egyéb adatokat, valamint az Ügyfél által az Azure Maps szolgáltatáson keresztül jogszerűen elérhető, harmadik féltől származó tartalmat elérhetővé tették.

A pontosság nem szavatolt

Sem a Microsoft, sem annak szállítói nem szavatolják, hogy a térképek, a képek, az adatok és az Azure Maps által adott bármely tartalom pontos és teljes.

Szerzői jogok

Az Ügyfél nem távolíthat el, nem takarhat el, nem maszkolhat és nem módosíthat az Azure Maps által elhelyezett vagy automatikusan előállított egyetlen emblémát és/vagy szerzői jogi nyilatkozatot sem.

Cognitive Services tárolókban (Előzetesek)

Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják a tárolók telepítési környezetét, az Ügyfeleknek nem tilos a Cognitive Services szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti verzióit használniuk tárolókban Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok feldolgozására, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. A Cognitive Services előzetes, kibocsátás előtti verzióinak Ügyfél általi, tárolókbeli használatára az előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó. Továbbra is az Ügyfél a felelős annak megállapításáért, hogy egy tárolóban egy Cognitive Service szolgáltatás bármelyik előzetes, kibocsátás előtti verziója alkalmas-e olyan adatok feldolgozására, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Korlátozott hozzáférésű Cognitive Services (Előzetes)

Bizonyos Cognitive Services szolgáltatások elérhetősége a Microsoft saját hatáskörében, a jogosultsági és használati kritériumok alapján meghozott döntésétől függ (a továbbiakban „korlátozott hozzáférésű szolgáltatások”), amely kritériumokat és döntést a Microsoft saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja. Az Ügyfél vállalja, hogy a Cognitive Services szolgáltatást kizárólag az Ön regisztrációs űrlapján jóváhagyottként meghatározott és/vagy az Ön Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott célokra, illetve módon használja. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a jóváhagyott használatot bármikor ismét ellenőrizhesse, és felfüggeszthesse ezeket a korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat. Ha hozzáférést szeretne igényelni a Cognitive Services szolgáltatáshoz, és használni szeretné azt, akkor a regisztrációs űrlapon és a Microsoft bármely ismételt ellenőrzésre való kérése esetében Önnek aktuális, teljes és pontos adatokat kell megadnia.

Cognitive Services, Térbeli elemzés Tárolója

 1. A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videoszabvánnyal, az MPEG-4 Part 2 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés.
  • A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:
  • EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 ÉS AZ MPEG-2 KÉPI SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD: www.mpegla.com.
  • A félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a Tárolóban lévő szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, ideértve az Ügyfélmegoldások harmadik félen keresztül történő elrését is, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalom létrehozására.
 2. NVIDIA-összetevők.
  • A Tárolókbeli Térbeli elemzés magában foglalhatja az NVIDIA Corporation CUDA Toolkit eszköztárát, a Tesla-illesztőprogramokat, a cuDNN-t, a DIGITS-t, az NCCL-t és a TensorRT-t (a továbbiakban „NVIDIA-összetevők”). Az Ügyfél elfogadja, hogy az NVIDIA-összetevők Ügyfél általi használatára az NVIDIA következőkre vonatkozó Végfelhasználói licencszerződései az irányadók: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Azure Quantum szolgáltatás (Előzetes)

A Microsoft előzetes, írásos jóváhagyása nélkül Ön nem biztosíthat hozzáférést az Azure Quantum Előzeteséhez, illetve nem használhatja az Azure Quantum Előzetesét semmilyen harmadik személy vagy fél nevében.

Az Azure Quantum Előzetesén keresztül Önnek lehetőségre nyílhat arra, hogy egy harmadik fél (a továbbiakban „Szolgáltató”) szoftverén vagy hardverén (amely lehet, hogy a Szolgáltató telephelyén található), illetve szoftverével vagy hardverével munkaterheléseket hajtson végre (a továbbiakban „Szolgáltatói Megoldás”). A Szolgáltatói Megoldásokat a Szolgáltató (nem pedig a Microsoft) nyújtja a Szolgáltató saját szolgáltatási feltételei és adatvédelmi irányelvei szerint. Ha ellentmondás áll fenn a jelen feltételek és egy konkrét Szolgáltatói Megoldásra alkalmazandó bármilyen további feltételek és kikötések között, akkor a Szolgáltató ilyen további feltételei és kikötései az irányadók. Az Ön által kiválasztott mindegyik Szolgáltatói Megoldás esetében Ön megengedi, hogy a Microsoft az Ön munkaterhelését áthelyezze a kiválasztott Szolgáltatói Megoldásra, és hogy az ilyen eredményeket az Ön Előfizetési Szerződésének megfelelően fogadja és adja vissza. Önnek kell megfizetnie a Szolgáltatók által a Szolgáltatói Megoldásaik használatáért felszámított bármilyen díjakat.

Azure Communication Services (Előzetes)

Azure Communication Services

Az Azure Communication Services fejlesztői termék, amely az ügyfelek alkalmazásainak bementéül szolgál. Kizárólag az ügyfelek a felelősek azért, hogy az Azure Communication Services képességeit és szolgáltatásait magukban foglaló alkalmazásaik és ajánlataik megfeleljenek a jogi követelményeknek.

Az Azure Communication Services előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az a normál Azure Communication Services szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure Communication Services-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. A nyilvános előzetes verziójú funkciókat a docs.microsoft.com webhelyen található dokumentumokban tájékoztató szalaghirdetések, az alkalmazásprogramozási felületeken és a szoftverfejlesztő készletekben a „béta” („beta”) vagy az „előzetes” vagy „előzetes kiadás” („pre-release”) címke jelöli.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez a Microsoft az összes támogatási csatornáján keresztül biztosít támogatást, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Előfordulhat, hogy az Azure Communication Services egyes privát előzetes verzióira és nyilvános Előzeteseire külön licenc, például nyílt forráskódú licenc vonatkozik. Amennyiben ellentmondás tapasztalható a jelen feltételek és bármely külön licenc között, a külön licenc az irányadó az Azure Communication Services szolgáltatásnak az ilyen külön licenc hatálya alá tartozó előzetes verziója vonatkozásában. Mindegyik fél fenntart az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított minden jogot (és egyik fél sem kap semmilyen, az előbbiekben említett licencek által nem kifejezetten biztosított jogot).

No Access to Emergency Services

Azure Communication Services in private preview or public preview do not support emergency calling or SMS access to emergency services. You will not seek to enable or attempt to use outbound voice or SMS functionalities of Azure Communication Services to contact official, government-sponsored emergency telephone numbers (such as 911 or 112) which are used to dispatch professional emergency responders for emergency services ("Emergency Services").

You are required to notify users prominently and clearly that access to Emergency Services are not available on Azure Communication Services during private preview or public preview and must be obtained through other means while the product is still in preview.

NEITHER MICROSOFT NOR ITS REPRESENTATIVES WILL BE LIABLE UNDER ANY LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY CLAIM (INCLUDING THIRD-PARTY CLAIMS), DAMAGE, OR LOSS (AND YOU WILL INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD MICROSOFT HARMLESS AGAINST ANY AND ALL SUCH CLAIMS) ARISING FROM OR RELATING TO THE INABILITY TO USE AZURE COMMUNICATION SERVICES IN PRIVATE PREVIEW OR PUBLIC PREVIEW TO CONTACT EMERGENCY SERVICES.

A Microsoft Teams együttműködési képessége

Az Azure Communication Services és a Microsoft Teams között együttműködés lehetővé teszi, hogy az Ön alkalmazásai és felhasználói Teams-hívásokban, ‑értekezletekben és ‑csevegésekben vegyenek részt. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy alkalmazásinak felhasználói értesítést kapjanak, amikor egy Teams-hívás vagy ‑értekezlet során engedélyezve van a felvétel (rögzítés) vagy az átiratkészítés. A Microsoft az Azure Communication Services API-n keresztül fogja jelezni az Ön számára, hogy megkezdődött a felvétel, illetve az átiratkészítés, Önnek pedig ezt alkalmazásának felhasználói felületén keresztül valós időben tudatnia kell a felhasználóival.

Visszajelzések

A Microsoft visszajelzést kérhet Öntől, hogy megtudja, hogyan működik a szolgáltatás, és min kell javítani. Ön hozzájárul a felmérésekre és visszajelzésekre vonatkozó kérések fogadásához. Az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerint az Ön visszajelzésének gyűjtése és kezelése során a Microsoft adatkezelőként jár el. Mivel a kibocsátás előtti szolgáltatások sikeres fejlesztéséhez elengedhetetlen az ügyfelek visszajelzése, ez az adatkezelés szükséges a jelen szerződés teljesítéséhez.

Hívás felvétele

Sok ország és állam rendelkezik a nyilvános telefonhálózatokra, valamint a hang- és videohívásokra alkalmazandó olyan jogszabályokkal és előírásokkal, amelyek megkövetelik a felhasználók hozzájárulását a velük való kommunikáció felvételéhez (rögzítéséhez). Ön a felelős azért, hogy a hívásfelvevő képességeket a jogszabályoknak megfelelően használja. A felvett kommunikációban érintett felektől olyan módon kell beszereznie a hozzájárulásukat, amely teljesíti az egyes résztvevőkre alkalmazandó jogszabályok előírásait.

Azure Kubernetes Service az Azure Stack HCI-n

Azure Kubernetes Service-futtatókörnyezet a Windows Serveren

Használati jogok és használati feltételek

Az Ügyfél az Azure Kubernetes Service az Azure Stack HCI-n (a továbbiakban „AKS a HCI-n”) és az Azure Kubernetes Service-futtatókörnyezet a Windows Serveren (a továbbiakban „AKS a WS-en”) (a továbbiakban együttesen „AKS”) szolgáltatást kizárólag (i) az Ügyfél belső használatára dedikált kiszolgálókon futtatott Azure Stack HCI-n (az AKS a HCI-n esetében), illetve Windows Serveren (az AKS a WS-en esetében), (ii) érvényesen licencelt alkalmazásokat futtató, érvényesen licencelt tárolók üzemeltetésére, felügyeletére és szervizelésére használhatja.

Az Ügyfél addig használhatja az AKS-t, amíg az regisztrálva van az Ügyfél érvényes Azure-elfizetésével, hogy használhatóak legyenek az AKS további funkciói, és hogy mérhető és kiszámlázható legyen az Ügyfél általi használat.

A szoftverhez tartozó Microsoft-alkalmazások. Az AKS egyéb Microsoft-alkalmazásokat is magában foglalhat. A jelen licencszerződés a szoftverhez tartozó alkalmazásokra is alkalmazandó (ha vannak ilyenek), kivéve, ha az egyéb Microsoft-alkalmazásokhoz eltérő licencfeltételeket mellékelnek.

Harmadik féltől származó szoftverek. Az AKS tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó összetevőket, amelyekre – adott esetben az AKS-hez mellékelt vagy magában az AKS-ben található, Harmadik féltől származó programkóddal kapcsolatos értesítés(ek)ben leírtak szerint – külön jogi nyilatkozatok vagy egyéb szerződések vonatkoznak.

A licencre vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem kerülheti meg az AKS semelyik kötelező regisztrációs vagy feliratkozási folyamatát.

Nincs Üzemeltetésre vonatkozó kivétel

Az AKS-re nem alkalmazandó az OST-beli Üzemeltetésre vonatkozó kivétel.

Ügyfélszolgálati tevékenység

Az AKS-hez biztosított minden támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle szavatosság nélkül.

Frissítések

Az AKS automatikusan frissítéseket tölthet le és telepíthet az Ön számra. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák az összes meglévő szoftverfunkciót, szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

Azure API for FHIR® (Előzetes)

Az Azure API for FHIR Előzetes bizonyos kibocsátás előtti API-kat tartalmaz, többek között olyan kapcsolódó eszközök, szoftverek és szolgáltatások kibocsátás előtti verzióit, amelyek várhatóan az Azure API for FHIR részét fogják képezni. Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják az Azure API for FHIR Előzetes telepítését, az Ügyfeleknek nem tilos az ilyen Azure API for FHIR Előzetest használniuk Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok kezelésére, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Azure API for FHIR Előzetes Ügyfél általi használatára az összes többi Azure-előzetesre vonatkozó (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó.

Továbbra is az Ügyfél a felelős a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy az Azure API for FHIR Előzetes alkalmas-e olyan adatok kezelésére, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik; továbbá (ii) annak biztosításáért, hogy az Azure API for FHIR Előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az Azure API for FHIR Előzetes használatából kapott eredmények – nem korlátozó jelleggel ideértve az azonosításra alkalmas információk nélküli exportáláskor és az FHIR-konverter használatakor kapott eredményeket is – olyan tényezőktől függnek, mint a bevitt adatok és az Ügyfél által kiválasztott funkciók. A Microsoft nem tudja kiértékelni az Azure API for FHIR Előzetes kimenetét, és nem tudja megállapítani, hogy elfogadható-e arra, amire azt az Ügyfél fel szeretné használni, illetve teljesíti-e azt, amit az Ügyfél elvár. Nem garantált, hogy az Azure API for FHIR Előzetes kimenetei teljesítenek bármilyen konkrét jogi, szabályozási vagy megfelelőségi követelményt.

Orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogi nyilatkozat

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az API for FHIR Előzetest (1) nem orvostechnikai eszköz(ök)ként tervezték és tették elérhetővé, és nem orvostechnikai eszköz(ök)ként való használatra szánták; továbbá (2) nem arra tervezték és nem arra szánták, hogy professzionális orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést vagy megítélést váltson ki, és nem használható professzionális orvosi tanács, diagnózis, kezelés vagy megítélés helyett, és ilyeneket nem válthat ki. Kizárólag az Ügyfél a felelős a megfelelő hozzájárulások, figyelmeztetések, felelősségkizáró nyilatkozatok és nyilatkozatok megjelenítéséért és/vagy beszerzéséért az Azure API for FHIR Előzetes Ügyfél általi megvalósításának végfelhasználói számára.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, használatát a HL7 engedélyezte.

Azure Healthcare API-k (Előzetes)

Az Azure Healthcare API-k Előzetese bizonyos kibocsátás előtti Azure Healthcare API-kat tartalmaz, többek között olyan kapcsolódó eszközök, szoftverek és szolgáltatások kibocsátás előtti verzióit, amelyek várhatóan az Azure Healthcare API-k részét fogják képezni. Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják az Azure Healthcare API-k Előzetesének telepítését, az Ügyfeleknek nem tilos az Azure Healthcare API-k Előzetesét használniuk Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok kezelésére, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Azure Healthcare API-k Előzetesének Ügyfél általi használatára az Azure-előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó.

Továbbra is az Ügyfél a felelős a következőkért: (i) annak megállapításáért, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetese alkalmas-e olyan adatok kezelésére, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik; továbbá (ii) annak biztosításáért, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesének használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az Azure Healthcare API-k Előzetesének használatából kapott eredmények – nem korlátozó jelleggel ideértve az azonosításra alkalmas információk nélküli exportálás és az FHIR®-konverter használatakor kapott eredményeket is – olyan tényezőktől függenek, mint a bevitt adatok és az Ügyfél által kiválasztott funkciók. A Microsoft nem tudja kiértékelni az Azure Healthcare API-k Előzetesének kimeneteit, és nem tudja megállapítani, hogy elfogadhatók-e arra, amire azt az Ügyfél fel szeretné használni őket, illetve teljesítik-e azt, amit az Ügyfél elvár. Nem garantált, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesének kimenetei teljesítenek bármilyen konkrét jogi, szabályozási vagy megfelelőségi követelményt.

Orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogi nyilatkozat

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Azure Healthcare API-k Előzetesét (1) nem orvostechnikai eszköz(ök)ként tervezték és tették elérhetővé, és nem orvostechnikai eszköz(ök)ként való használatra szánták; továbbá (2) nem arra tervezték és nem arra szánták, hogy professzionális orvosi tanácsot, diagnózist, kezelést vagy megítélést váltson ki, és nem használható professzionális orvosi tanács, diagnózis, kezelés vagy megítélés helyett, és ilyeneket nem válthat ki. Kizárólag az Ügyfél a felelős a megfelelő hozzájárulások, figyelmeztetések, felelősségkizáró nyilatkozatok és nyilatkozatok megjelenítéséért és/vagy beszerzéséért az Azure Healthcare API-k Előzetese Ügyfél általi megvalósításának végfelhasználói számára.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, használatát a HL7 engedélyezte.

A Synapse Analytics-adatbázissablonra (Előzetes) vonatkozó használati jogok

Az „Adatbázissablonok” olyan iparágspecifikus adatmodelleket és sémákat vagy ezek részeit jelenti, amelyeket a Microsoft az Ügyfél számára biztosít.

Az „Anyagok” olyan Adatbázissablonokat és kapcsolódó anyagokat, eszközöket, funkciókat és szolgáltatásokat jelent, amelyeket a Microsoft az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek szerint biztosít az Ügyfélnek.

A Használati Jogok

Az Ügyfél bármilyen Adatbázissablont kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaihoz és kizárólag a Microsoft Azure Synapse Analytics szolgáltatáson történő futtatáshoz érhet el, és az Ügyfél a Microsoft által az Ügyfél számára biztosított bármilyen Anyagot kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaihoz és kizárólag a Microsoft Azure Synapse Analytics szolgáltatáson történő futtatáshoz használhat. A Microsoft határozza meg az Anyagok összetevőit, szolgáltatásait és/vagy funkcióit, és saját belátása szerint bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Anyagok bármelyik vagy az összes összetevőjéhez, szolgáltatásához és/vagy funkciójához való hozzáférést.

A licencre vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem teheti meg (és meg sem kísérelheti) a következőket: (1) nem fejtheti vissza, illetve nem kerülheti meg az Anyagok semmilyen technikai korlátozását, sem az Anyagokhoz kapcsolódó bármilyen dokumentáció megszorítsáait vagy korlátozásait; (2) nem használhatja az Anyagokat a jogszabályokat sértő módon, sem arra, hogy kártevőket vagy egyéb kártevő kódot vagy szoftvert hozzon létre vagy terjesszen; (3) az Anyagokat nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem továbbíthatja és nem adhatja kölcsönbe semmilyen harmadik félnek (kivéve a vállalkozóinak az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek szerint), és más módon sem biztosíthat semmilyen Anyagot önállóan üzemeltetett megoldásként mások számára használat céljából; (4) nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoftnak vagy a Microsoft szállítóinak az Anyagokban fellelhető semmilyen értesítését; és (5) más módon sem használhatja az Anyagokat semmilyen olyan célra, amelyet az előzetesekre vonatkozó jelen feltételek kifejezetten meg nem engednek.