Kiegészítő használati feltételek Microsoft Azure Előzetesekhez

Utolsó frissítés dátuma: 2020. május

Az Azure tartalmazhatja azon funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft ad ki (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzetesek licencét Ön az Azure használatát szabályozó szerződés részeként kapja meg.

Az Azure-előfizetéséhez kapcsolódó feltételeknek megfelelően AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSISZINT-MEGÁLLAPODÁSOK, SEM KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségek érvényesek; ezeket a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Adatvédelmi központ, az Online Szolgáltatások Feltételei és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. A jelen DPA következő feltételei nem alkalmazandók az Előzetesekre: Személyes Adatok kezelése; GDPR, Adatbiztonság, valamint HIPAA Üzlettárs. Az ügyfelek nem használhatnak Előzeteseket Személyes adatok feldolgozásához, illetve olyan adatok feldolgozásához, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak.

Bizonyos nevesített Előzetesekre az alábbi további feltételek vonatkoznak (ha vannak ilyenek). Az Előzeteseket Ön a jelen kiegészítő feltételeknek megfelelően használhatja, amelyek az Ön Azure-használatát szabályozó szerződést egészítik ki. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető” terméket.

Bing URL Előzetes API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Ön csak a Bing URL Előzetes API-ról származó adatokat használhatja a forrásoldalaikhoz hiperlinkelt töredékek és miniatűr képek megjelenítésére a végfelhasználó által kezdeményezett URL megosztás során a közösségi médiában, a csevegőrobotban vagy hasonló ajánlatokban vagy (ii) annak jelzéseként, hogy az URL-en valószínűleg felnőtt tartalom található. Tiszteletben kell tartania a weboldal- vagy tartalomtulajdonosoknak az előzetesek letiltására vonatkozó bármely kérését.

Elkerülendők:

 • Bármely (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 számú rendeletében („GDPR”) meghatározottak szerinti) személyes adatot küldjön el a Bing URL Előzetes API-nak.
 • A válaszokból származó adatokat másolja le, tárolja és rögzítse.
 • A Bing URL Előzetes API-ból kapott adatok használata, bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.
 • Módosítsa az eredmények tartalmát (kivéve az újraformázást akként, hogy az ne sértsen semmilyen más követelményt), kivéve, ha azt jogszabály írja elő vagy abba a Microsoft beleegyezik.
 • Hagyja ki az eredmény tartalmához kapcsolódó attribútumokat és URL-eket.
 • A válasz bármely részén belül más tartalmat úgy jelenítsen meg, hogy az alapján a felhasználó azt hihesse, hogy a más tartalom része a válasznak.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Bing URL Előzetes API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, hogy a Bing URL Előzetes szolgáltatást Önnek nyújthassa, és hogy továbbfejlessze termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Bing URL Előzetes API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

A GDPR hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amely a Microsoftnak a jelen felhasználási és megjelenítési követelmények megsértésével kerül elküldésre, és amelyet a Bing URL Előzetes API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Bing Custom Visual Search API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Elkerülendők:

 • A Bing Custom Visual Search API-ből Ön által megkapott minden adatot másoljon le, tároljon és rögzítsen.
 • A Bing Custom Visual Search API-ból kapott adatok használata bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.

Teendők:

 • A Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató funkcionális hiperlinket jól látható helyen jelenítse meg, a felhasználói élményben (UX) található minden olyan ponthoz közel, amely a felhasználó számára lehetőséget nyújt kutatási lekérdezés indításához. Címkézze fel a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató hiperlinket.
 • Jól látható módon, a Microsoft védjegyezésre és márkázásra vonatkozó útmutatóiban foglaltakkal összhangban jelenítse meg a Microsoft márkát a felhasználói felület minden olyan pontjának közelében, amely a felhasználó számára keresési lekérdezéshez kínál adatbeviteli lehetőséget. Az ilyen brandingnek egyértelműen jeleznie kell a felhasználó irányában, hogy az internetkeresési élményt a Microsoft teszi lehetővé.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy a megjelenített tartalmak olyan intézkedéseket foglalnak magukba, amelyek biztosítják, hogy a Bing Custom Visual Search API-ből kapott adatok Ön általi használata nem sért az alkalmazandó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Custom Visual Search API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, hogy a Custom Visual Search szolgáltatást Önnek nyújthassa, és hogy továbbfejlessze termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Custom Visual Search API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amelyet a Bing Custom Visual Search API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

A Cognitive Services Egyedi neurális hang képesség Előzetese

 1. Jóváhagyott használati eset(ek). Az Ügyfél az Egyedi neurális hang képességet kizárólag az Ön alkalmazásában meghatározott és/vagy az Ön Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott használti eset(ek)re használhatja.
 2. További kijelentések és szavatosságvállalás. Az ügyfél kijelenti, szavatolja és tanúsítja, hogy (i) a beszélő(k) (a továbbiakban „Beszélő”) kifejezett írásos engedélyével rendelkezik arra, hogy hangja (hangjuk) felhasználásával ahhoz hasonló Egyedi neurális hangkészletet (a továbbiakban „Szintetikus Hang”) hozzon létre a használati esetre az Ön alkalmazásában ismertetett és/vagy az Ön Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott módon; hogy (ii) az Ügyfél szerződése tekintetbe veszi a Szintetikus Hang használatának időtartamára vonatkozó korlátozást és a tartalomra vonatkozó bármely korlátozást; továbbá (iii) az Ügyfél közvetlenül a Beszélővel vagy a Beszélő hivatalos képviselőjével megosztotta a Microsoft beszélőkre vonatkozó nyilvánosságra hozatali útmutatóját (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), amely az Egyedi neurális hang képesség működését ismerteti.
 3. Viselkedési szabályzat. A (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products weboldalon elérhető) Microsoft Online Szolgáltatások Feltételeiben található „A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat” feltételeinek betartásán túl a (https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct weboldalon elérhető) Viselkedési szabályzat képezi azt a minimális követelményrendszert, amelyet minden szöveg-hang transzformációs (Text to Speech – „TTS”) megvalósításnak jóhiszeműen be kell tartania. A Microsoft Online Szolgáltatások Feltételeiben biztosított egyéb jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül, a viselkedési szabályok megszegése az Online Szolgáltatás felfüggesztését eredményezheti. A Microsoft az Online Szolgáltatást csak az ésszerűen szükséges mértékben függeszti fel. Kivéve azt az esetet, amikor a Microsoft úgy véli, hogy azonnali felfüggesztésre van szükség, a Microsoft az Online Szolgáltatás felfüggesztése előtt értesítést küld.
 4. Az Egyedi neurális hang képesség feltételeinek Ügyfél általi betartása. Az Ügyfél kizárólagos joggal rendelkezik az Ügyfél által létrehozott és a Cognitive Services szolgáltatás használatán keresztül elérhetővé tett Szintetikus Hang használatára vonatkozóan. Az előzőeket fenntartva az Ügyfél által létrehozott Szintetikus Hangot a Microsoft kizárólag a Jóváhagyott használati esetek, A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat vagy a Viselkedési szabályzat állítólagos megsértésének kivizsgálása és rá megfelelő válasz adása érdekében őrizheti meg és használhatja, az Ügyfél pedig erre a tevékenységre korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak. Az Ügyfélnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania minden egyes Szintetikus Hang jelen bekezdésben említett megőrzéséhez és használatához szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogát, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem az Ügyféllel, sem semmilyen harmadik féllel szemben. A jelen bekezdés az Ügyfél szerződésének felmondása vagy lejárta után is érvényben marad.
 5. Jogosultság. Az Egyedi neurális hang képességhez a Microsoft saját belátása szerint, jogosultsági feltételeink és felülvizsgálati eljárásunk alapján biztosít hozzáférést. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a jogosultságot bármikor ismét ellenőrizhesse, és a jelen feltételek alapján felfüggeszthesse az Egyedi neurális hang képességhez való hozzáférést. Ha hozzáférést szeretne igényelni az Egyedi neurális hang képességhez, és használni szeretné azt, akkor a regisztrációs űrlapon és a Microsoft bármely ismételt ellenőrzésre való kérése esetében Önnek aktuális, teljes és pontos adatokat kell megadnia.
 6. Szakmai Szolgáltatások. Előfordulhat, hogy egy Szintetikus Hang előállításához segítségül korlátozott szakmai szolgáltatásokat kell igénybe vennie. Ezek közé tartozhatnak az Ön adatait áttekintő Microsoft-alkalmazottak vagy további adatfeldolgozók. A félreértések elkerülése érdekében: ezekre a szolgáltatásokra a Microsoft Online Szolgáltatási Feltételek dokumentumban található Szakmai Szolgáltatásokra vonatkozó Feltételek alkalmazandók.

Personalizer mikroszolgáltatás

Egy tárolóban elindított Personalizer mikroszolgáltatás az Ügyféladatokat az Ügyfél által az Azure-ban konfigurált Personalizer szolgáltatáspéldánynak küldi el, hogy betanítsa azokat a Personalizer modelleket, amelyeket mind a Personalizer mikroszolgáltatásban, mind pedig a Personalizer-ben használnak. A szoftver használatával az Ügyfél hozzájárul az ebben a szakaszban leírt adatok átviteléhez. Minden más vonatkozásban a Personalizer mikroszolgáltatás ugyanolyan alapon kerül licencbe adásra, mint a Cognitive Services a Tárolókban.

Visual Studio Codespaces – Előzetesekre vonatkozó kiegészítő feltételek

 1. Bővítmények. A Visual Studio Codespaces lehetőséget nyújthat Önnek a Microsoft és harmadik felek szoftvercsomagjainak a bővítmények piacterén vagy csomagkezelőkön keresztül használatára. Ezekre a csomagokra saját licencfeltételeik vonatkoznak. A Microsoft nem terjeszt és nem ad licencbe semmilyen, harmadik féltől származó csomagot, és semmilyen szavatosságot sem vállal ilyen csomagokra. Azzal, hogy eléri vagy használja a bővítmények piacterét, Ön elfogadja a bővítmények piacterének feltételeit, amelyek itt találhatók: https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Adatok.
  • (a) Adatgyűjtés. A Visual Studio Codespaces bizonyos szolgáltatásai (például a böngészőalapú Visual Studio Code szolgáltatás) adatokat gyűjthetnek Önről és a szolgáltatás Ön általi használatáról, és ezeket elküldhetik a Microsoftnak. A Microsoft ezeket az adatokat a Visual Studio Codespaces szolgáltatás biztosítására és továbbfejlesztésére használhatja. Ön dönthet úgy, hogy számos, de nem az összes ilyen forgatókönyvből kimarad, a termék itt található dokumentációjában leírtak szerint: https://docs.microsoft.com/hu-hu/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Adatvédelmi nyilatkozatunk itt olvasható: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Az adatok gyűjtéséről és használatáról további információ a dokumentációban és az adatvédelmi nyilatkozatunkban található. Azzal, hogy használja a Visual Studio Codespaces szolgáltatást, Ön hozzájárul ezekhez a gyakorlatokhoz.
  • (b) Személyes adatok feldolgozása. Amilyen mértékben a Microsoft a Visual Studio Codespaces szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok feldolgozója vagy további feldolgozója, a Microsoft 2018. május 25-től kezdődően minden ügyfele felé vállalja az Online Szolgáltatások Feltételeinek „Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének feltételei” című mellékletében (lásd itt: https://docs.microsoft.com/hu-hu/legal/gdpr/) foglalt kötelezettségek teljesítését.
 3. Megfelelő használat. Az Online Szolgáltatások Feltételeiben található, fentebb említett „A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat” rendelkezéseinek korlátozása nélkül, amennyiben a következő korlátozásokat az alkalmazandó jogszabályok megengedik, Ön nem teheti a következőket:
  • nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza és nem nyerheti vissza a szolgáltatás egyetlen funkciójának sem a forráskódját, és nem kísérelheti meg más módon sem előállítani azt, kivéve, ha ezt egy harmadik fél bizonyos, az ilyen funkciók részét képező nyílt forráskódú összetevők használatára vonatkozó licencfeltételei lehetővé teszik, és akkor is kizárólag az engedélyezett mértékig;
  • nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoft vagy a Microsoft szállítóinak az ilyen funkciókban foglalt értesítéseit;
  • nem használhatja az ilyen funkciókat semmiféle jogszabályba ütköző módon; továbbá
  • nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem adhatja bérbe és nem adhatja tartós bérletbe az ilyen funkciókat, és nem kínálhatja fel őket másoknak használatra (sem önállóan, sem bármilyen más ajánlatba integrálva).

Azure Active Directory előzetes programok

Az Azure Active Directory előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az az Azure AD normál szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure AD-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft Ügyfél-támogatási Szolgálata támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. Az Azure AD portálon megjelenő új funkciók esetében az ügyfél a felhasználói kezelőfelületen várhatóan olyan tájékoztató szalaghirdetést fog látni, amely az előzetes verzió kiértékelésének időszaka alatt elérhető új élményre hívja fel a figyelmet. A tájékoztató szalaghirdetésre kattintva az ügyfél bekapcsolódhat az előzetes verzió kiértékelésébe.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez az összes Microsoft támogatási csatornán keresztül biztosított támogatás, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Mindegyik Azure Active Directory előzetes program más belépési követelményekkel és függőségekkel rendelkezik.

Az Azure Maps Előzetes (Preview) funkciója

Az Azure Maps Közlekedés (Mobility) és Időjárás (Weather) szolgáltatása az ügyfelek által megadott címre, illetve helyre vonatkozó kérdéseket (a továbbiakban „Kérdések”) megosztja a TomTom, a Moovit és az AccuWeather harmadik féllel térképmegrajzolási, közlekedési, illetve időjárási funkciók végrehajtása céljából. Amikor a Kérdések megosztásra kerülnek ezekkel a harmadik felekkel, nincsenek hozzákapcsolva egyetlen ügyfélhez vagy végfelhasználóhoz sem, és nem használhatók fel személyek személyazonosságának megállapítására. A Microsoft jelenleg azon dolgozik, hogy a TomTom, a Moovit és az AccuWeather felkerüljön az Online Szolgáltatások alvállalkozóinak listájára. További tájékoztatást a dokumentáció tartalmaz.