Kiegészítő használati feltételek Microsoft Azure Előzetesekhez

Utolsó frissítés dátuma: 2020. szeptember

Az Azure tartalmazhatja azon funkciók, szolgáltatások, szoftverek vagy régiók előzetes, béta vagy egyéb kibocsátás előtt verzióját, amelyet a Microsoft ad ki (a továbbiakban „Előzetesek”). Az Előzetesek licencét Ön az Azure használatát szabályozó szerződés részeként kapja meg.

Az Azure-előfizetéséhez kapcsolódó feltételeknek megfelelően AZ ELŐZETESEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL” ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, ÉS NEM VONATKOZNAK RÁJUK SEM A SZOLGÁLTATÁSISZINT-MEGÁLLAPODÁSOK, SEM KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Előfordulhat, hogy az Előzetesekhez nem vehető igénybe ügyféltámogatás. Előfordulhat, hogy az Előzetesekre csökkentett vagy más biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi kötelezettségek érvényesek; ezeket a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozata, a Microsoft Azure Adatvédelmi központ, az Online Szolgáltatások Feltételei és az Előzeteshez mellékelt további értesítések ismertetik. A jelen DPA következő feltételei nem alkalmazandók az Előzetesekre: Személyes Adatok kezelése; GDPR, Adatbiztonság, valamint HIPAA Üzlettárs. Az ügyfelek nem használhatnak Előzeteseket Személyes adatok feldolgozásához, illetve olyan adatok feldolgozásához, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak.

Bizonyos nevesített Előzetesekre az alábbi további feltételek vonatkoznak (ha vannak ilyenek). Az Előzeteseket Ön a jelen kiegészítő feltételeknek megfelelően használhatja, amelyek az Ön Azure-használatát szabályozó szerződést egészítik ki. A Microsoft bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az Előzeteseket, vagy megszüntetheti elérhetőségüket. Úgy is dönthet, hogy egy Előzetesből nem hoz létre és nem bocsát ki „Általánosan elérhető” terméket.

Bing URL Előzetes API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Ön csak a Bing URL Előzetes API-ról származó adatokat használhatja a forrásoldalaikhoz hiperlinkelt töredékek és miniatűr képek megjelenítésére a végfelhasználó által kezdeményezett URL megosztás során a közösségi médiában, a csevegőrobotban vagy hasonló ajánlatokban vagy (ii) annak jelzéseként, hogy az URL-en valószínűleg felnőtt tartalom található. Tiszteletben kell tartania a weboldal- vagy tartalomtulajdonosoknak az előzetesek letiltására vonatkozó bármely kérését.

Elkerülendők:

 • Bármely (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 számú rendeletében („GDPR”) meghatározottak szerinti) személyes adatot küldjön el a Bing URL Előzetes API-nak.
 • A válaszokból származó adatokat másolja le, tárolja és rögzítse.
 • A Bing URL Előzetes API-ból kapott adatok használata, bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.
 • Módosítsa az eredmények tartalmát (kivéve az újraformázást akként, hogy az ne sértsen semmilyen más követelményt), kivéve, ha azt jogszabály írja elő vagy abba a Microsoft beleegyezik.
 • Hagyja ki az eredmény tartalmához kapcsolódó attribútumokat és URL-eket.
 • A válasz bármely részén belül más tartalmat úgy jelenítsen meg, hogy az alapján a felhasználó azt hihesse, hogy a más tartalom része a válasznak.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Bing URL Előzetes API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, (i) hogy Bing URL Preview API szolgáltatást nyújtson az Ön számára; és (ii) hogy továbbfejlessze a Microsoft termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Bing URL Előzetes API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

A GDPR hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amely a Microsoftnak a jelen felhasználási és megjelenítési követelmények megsértésével kerül elküldésre, és amelyet a Bing URL Előzetes API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

Bing Custom Visual Search API (Privát Előzetes) felhasználási és megjelenítési feltételek

Elkerülendők:

 • A Bing Custom Visual Search API-ből Ön által megkapott minden adatot másoljon le, tároljon és rögzítsen.
 • A Bing Custom Visual Search API-ból kapott adatok használata bármely gépi tanulás vagy hasonló algoritmikus tevékenység részeként. Ne használja ezeket az adatokat olyan új vagy már meglévő szolgáltatások képzésére, értékelésére vagy fejlesztésére, amelyeket Ön vagy harmadik felek ajánlhatnak fel.

Teendők:

 • A Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató funkcionális hiperlinket jól látható helyen jelenítse meg, a felhasználói élményben (UX) található minden olyan ponthoz közel, amely a felhasználó számára lehetőséget nyújt kutatási lekérdezés indításához. Címkézze fel a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatára mutató hiperlinket.
 • Jól látható módon, a Microsoft védjegyezésre és márkázásra vonatkozó útmutatóiban foglaltakkal összhangban jelenítse meg a Microsoft márkát a felhasználói felület minden olyan pontjának közelében, amely a felhasználó számára keresési lekérdezéshez kínál adatbeviteli lehetőséget. Az ilyen brandingnek egyértelműen jeleznie kell a felhasználó irányában, hogy az internetkeresési élményt a Microsoft teszi lehetővé.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy a megjelenített tartalmak olyan intézkedéseket foglalnak magukba, amelyek biztosítják, hogy a Bing Custom Visual Search API-ből kapott adatok Ön általi használata nem sért az alkalmazandó jogszabályokat vagy harmadik felek jogait.

A Bing Szolgáltatási Adatok használata

A Microsoft a számára a Custom Visual Search API használatán keresztül megadott adatokat (a továbbiakban „Bing Szolgáltatási Adatok”) kizárólag annak érdekében kezelheti, (i) hogy Custom Visual Search szolgáltatást nyújtson az Ön számára; és (ii) hogy továbbfejlessze a Microsoft termékeit és szolgáltatásait. A Microsoft kizárólag ilyen adatkezelés céljára gyűjthet, őrizhet meg, használhat, sokszorozhat és hozhat létre Bing Szolgáltatási Adatokból származtatott munkát, Ön pedig korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak arra, hogy mindezeket megtegye. Önnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania a Bing Szolgáltatási Adatoknak a jelen bekezdésben körülírt kezeléséhez szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg semmilyen harmadik fél jogait, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem Önnel, sem bármilyen harmadik féllel szemben. Kizárólag Ön a felelős az összes Bing Szolgáltatási Adat tartalmáért. A Bing Szolgáltatási Adatok Használatára vonatkozó jelen fejezet a Custom Visual Search API használatával kapcsolatos megállapodás felmondását vagy lejártát követően is hatályban marad.

GDPR-megfelelőség

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alá tartozó minden olyan adat tekintetében, amelyet a Bing Custom Visual Search API-val kapcsolatban kezelnek, Ön tisztában van azzal, hogy Ön és a Microsoft a GDPR alapján független adatkezelőknek minősülnek. Ön önállóan felel a GDPR-nak való megfelelőségéért.

A Cognitive Services Egyedi neurális hang képesség Előzetese

 1. Jóváhagyott használati eset(ek). Az Ügyfél az Egyedi neurális hang képességet kizárólag az Ön alkalmazásában meghatározott és/vagy az Ön Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott használti eset(ek)re használhatja.
 2. További kijelentések és szavatosságvállalás. Az ügyfél kijelenti, szavatolja és tanúsítja, hogy (i) a beszélő(k) (a továbbiakban „Beszélő”) kifejezett írásos engedélyével rendelkezik arra, hogy hangja (hangjuk) felhasználásával ahhoz hasonló Egyedi neurális hangkészletet (a továbbiakban „Szintetikus Hang”) hozzon létre a használati esetre az Ön alkalmazásában ismertetett és/vagy az Ön Beléptetésében vagy szerződésében jóváhagyott módon; hogy (ii) az Ügyfél szerződése tekintetbe veszi a Szintetikus Hang használatának időtartamára vonatkozó korlátozást és a tartalomra vonatkozó bármely korlátozást; továbbá (iii) az Ügyfél közvetlenül a Beszélővel vagy a Beszélő hivatalos képviselőjével megosztotta a Microsoft beszélőkre vonatkozó nyilvánosságra hozatali útmutatóját (https://aka.ms/disclosure-voice-talent), amely az Egyedi neurális hang képesség működését ismerteti.
 3. Viselkedési szabályzat. A (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products weboldalon elérhető) Microsoft Online Szolgáltatások Feltételeiben található „A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat” feltételeinek betartásán túl a (https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct weboldalon elérhető) Viselkedési szabályzat képezi azt a minimális követelményrendszert, amelyet minden szöveg-hang transzformációs (Text to Speech – „TTS”) megvalósításnak jóhiszeműen be kell tartania. A Microsoft Online Szolgáltatások Feltételeiben biztosított egyéb jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül, a viselkedési szabályok megszegése az Online Szolgáltatás felfüggesztését eredményezheti. A Microsoft az Online Szolgáltatást csak az ésszerűen szükséges mértékben függeszti fel. Kivéve azt az esetet, amikor a Microsoft úgy véli, hogy azonnali felfüggesztésre van szükség, a Microsoft az Online Szolgáltatás felfüggesztése előtt értesítést küld.
 4. Az Egyedi neurális hang képesség feltételeinek Ügyfél általi betartása. Az Ügyfél kizárólagos joggal rendelkezik az Ügyfél által létrehozott és a Cognitive Services szolgáltatás használatán keresztül elérhetővé tett Szintetikus Hang használatára vonatkozóan. Az előzőeket fenntartva az Ügyfél által létrehozott Szintetikus Hangot a Microsoft kizárólag a Jóváhagyott használati esetek, A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat vagy a Viselkedési szabályzat állítólagos megsértésének kivizsgálása és rá megfelelő válasz adása érdekében őrizheti meg és használhatja, az Ügyfél pedig erre a tevékenységre korlátozott, nem kizárólagos, vissza nem vonható, az egész világra kiterjedő licencet ad a Microsoftnak. Az Ügyfélnek úgy kell a Microsoft számára folyamatosan biztosítania minden egyes Szintetikus Hang jelen bekezdésben említett megőrzéséhez és használatához szükséges összes jogot, hogy azzal ne sértse meg harmadik fél jogát, továbbá ne kényszerítse a Microsoftot semmilyen kötelezettségvállalásra sem az Ügyféllel, sem semmilyen harmadik féllel szemben. A jelen bekezdés az Ügyfél szerződésének felmondása vagy lejárta után is érvényben marad.
 5. Jogosultság. Az Egyedi neurális hang képességhez a Microsoft saját belátása szerint, jogosultsági feltételeink és felülvizsgálati eljárásunk alapján biztosít hozzáférést. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a jogosultságot bármikor ismét ellenőrizhesse, és a jelen feltételek alapján felfüggeszthesse az Egyedi neurális hang képességhez való hozzáférést. Ha hozzáférést szeretne igényelni az Egyedi neurális hang képességhez, és használni szeretné azt, akkor a regisztrációs űrlapon és a Microsoft bármely ismételt ellenőrzésre való kérése esetében Önnek aktuális, teljes és pontos adatokat kell megadnia.
 6. Szakmai Szolgáltatások. Előfordulhat, hogy egy Szintetikus Hang előállításához segítségül korlátozott szakmai szolgáltatásokat kell igénybe vennie. Ezek közé tartozhatnak az Ön adatait áttekintő Microsoft-alkalmazottak vagy további adatfeldolgozók. A félreértések elkerülése érdekében: ezekre a szolgáltatásokra a Microsoft Online Szolgáltatási Feltételek dokumentumban található Szakmai Szolgáltatásokra vonatkozó Feltételek alkalmazandók.

Personalizer mikroszolgáltatás

Egy tárolóban elindított Personalizer mikroszolgáltatás az Ügyféladatokat az Ügyfél által az Azure-ban konfigurált Personalizer szolgáltatáspéldánynak küldi el, hogy betanítsa azokat a Personalizer modelleket, amelyeket mind a Personalizer mikroszolgáltatásban, mind pedig a Personalizer-ben használnak. A szoftver használatával az Ügyfél hozzájárul az ebben a szakaszban leírt adatok átviteléhez. Minden más vonatkozásban a Personalizer mikroszolgáltatás ugyanolyan alapon kerül licencbe adásra, mint a Cognitive Services a Tárolókban.

Visual Studio Codespaces – Előzetesekre vonatkozó kiegészítő feltételek

 1. Bővítmények. A Visual Studio Codespaces lehetőséget nyújthat Önnek a Microsoft és harmadik felek szoftvercsomagjainak a bővítmények piacterén vagy csomagkezelőkön keresztül használatára. Ezekre a csomagokra saját licencfeltételeik vonatkoznak. A Microsoft nem terjeszt és nem ad licencbe semmilyen, harmadik féltől származó csomagot, és semmilyen szavatosságot sem vállal ilyen csomagokra. Azzal, hogy eléri vagy használja a bővítmények piacterét, Ön elfogadja a bővítmények piacterének feltételeit, amelyek itt találhatók: https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Adatok.
  • (a) Adatgyűjtés. A Visual Studio Codespaces bizonyos szolgáltatásai (például a böngészőalapú Visual Studio Code szolgáltatás) adatokat gyűjthetnek Önről és a szolgáltatás Ön általi használatáról, és ezeket elküldhetik a Microsoftnak. A Microsoft ezeket az adatokat a Visual Studio Codespaces szolgáltatás biztosítására és továbbfejlesztésére használhatja. Ön dönthet úgy, hogy számos, de nem az összes ilyen forgatókönyvből kimarad, a termék itt található dokumentációjában leírtak szerint: https://docs.microsoft.com/hu-hu/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Adatvédelmi nyilatkozatunk itt olvasható: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Az adatok gyűjtéséről és használatáról további információ a dokumentációban és az adatvédelmi nyilatkozatunkban található. Azzal, hogy használja a Visual Studio Codespaces szolgáltatást, Ön hozzájárul ezekhez a gyakorlatokhoz.
  • (b) Személyes adatok feldolgozása. Amilyen mértékben a Microsoft a Visual Studio Codespaces szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok feldolgozója vagy további feldolgozója, a Microsoft 2018. május 25-től kezdődően minden ügyfele felé vállalja az Online Szolgáltatások Feltételeinek „Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének feltételei” című mellékletében (lásd itt: https://docs.microsoft.com/hu-hu/legal/gdpr/) foglalt kötelezettségek teljesítését.
 3. Megfelelő használat. Az Online Szolgáltatások Feltételeiben található, fentebb említett „A megfelelő használatra vonatkozó szabályzat” rendelkezéseinek korlátozása nélkül, amennyiben a következő korlátozásokat az alkalmazandó jogszabályok megengedik, Ön nem teheti a következőket:
  • nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza és nem nyerheti vissza a szolgáltatás egyetlen funkciójának sem a forráskódját, és nem kísérelheti meg más módon sem előállítani azt, kivéve, ha ezt egy harmadik fél bizonyos, az ilyen funkciók részét képező nyílt forráskódú összetevők használatára vonatkozó licencfeltételei lehetővé teszik, és akkor is kizárólag az engedélyezett mértékig;
  • nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoft vagy a Microsoft szállítóinak az ilyen funkciókban foglalt értesítéseit;
  • nem használhatja az ilyen funkciókat semmiféle jogszabályba ütköző módon; továbbá
  • nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem adhatja bérbe és nem adhatja tartós bérletbe az ilyen funkciókat, és nem kínálhatja fel őket másoknak használatra (sem önállóan, sem bármilyen más ajánlatba integrálva).

Azure Active Directory előzetes programok

Az Azure Active Directory előzetes programok formájában frissítéseket és új funkciókat biztosít. A Microsoft az előzetes verziókat fázisokban teszi elérhetővé, hogy a Microsoftnak és az ügyfeleknek lehetőségük legyen az új funkció kiértékelésére és alapos megismerésére még mielőtt az az Azure AD normál szolgáltatás részévé válna. A fázisok a következők:

 1. Privát előzetes verzió – Ebben a fázisban felkérjük néhány ügyfelünket, hogy vegyen részt az új koncepciók és funkciók korai kipróbálásában. Ez a fázis nem tartalmaz hivatalos támogatást.
 2. Nyilvános előzetes verzió – Ebben a fázisban lehetővé tesszük, hogy a megfelelő Azure AD-licenccel rendelkező ügyfeleink bármelyike kiértékelhesse az új funkciót. Ebben a fázisban a Microsoft Ügyfél-támogatási Szolgálata támogatási szolgáltatásokat nyújt, de a szokásos szolgáltatási szint megállapodások nem alkalmazandók. Az Azure AD portálon megjelenő új funkciók esetében az ügyfél a felhasználói kezelőfelületen várhatóan olyan tájékoztató szalaghirdetést fog látni, amely az előzetes verzió kiértékelésének időszaka alatt elérhető új élményre hívja fel a figyelmet. A tájékoztató szalaghirdetésre kattintva az ügyfél bekapcsolódhat az előzetes verzió kiértékelésébe.
 3. Általánosan elérhető (GA) – Miután elkészült a nyilvános előzetes verzió, a funkciót, amelyhez az összes Microsoft támogatási csatornán keresztül biztosított támogatás, bármelyik licencelt ügyfél használhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha egy új funkció hatással van egy meglévő funkcióra, akkor előfordulhat, hogy az adott meglévő funkciót Ön vagy az Ön felhasználói másképp fogják tudni használni.

Mindegyik Azure Active Directory előzetes program más belépési követelményekkel és függőségekkel rendelkezik.

Az Azure Maps Előzetes (Preview) funkciója

Az Azure Maps Közlekedés (Mobility) és Időjárás (Weather) szolgáltatása az ügyfelek által megadott címre, illetve helyre vonatkozó kérdéseket (a továbbiakban „Kérdések”) megosztja a TomTom, a Moovit és az AccuWeather harmadik féllel térképmegrajzolási, közlekedési, illetve időjárási funkciók végrehajtása céljából. Amikor a Kérdések megosztásra kerülnek ezekkel a harmadik felekkel, nincsenek hozzákapcsolva egyetlen ügyfélhez vagy végfelhasználóhoz sem, és nem használhatók fel személyek személyazonosságának megállapítására. A Microsoft jelenleg azon dolgozik, hogy a TomTom, a Moovit és az AccuWeather felkerüljön az Online Szolgáltatások alvállalkozóinak listájára. További tájékoztatást a dokumentáció tartalmaz.

Azure Stack HCI

Használati jogok és használati feltételek

Az Ügyfél az Azure Stack HCI szoftvert csak (i) az Ügyfél belső használatára dedikált kiszolgálókon és (ii) olyan operációsrendszerként használhatja, amely érvényesen licencelt alkalmazásokat futtató érvényesen licencelt virtuális gépeket üzemeltet, felügyel és szolgál ki. Egy, az Ügyféltől és az Ügyfél Társvállalataitól különböző jogi személy felügyelete vagy irányítása alatt álló bármely dedikált kiszolgálóra a Termékfeltételek „Szoftverfelügyelet kiszervezése” rendelkezése vonatkozik. Az Ügyfél addig használhatja az Azure Stack HCI szoftvert, amíg az (i) regisztrálva van az Ügyfél érvényes Azure-előfizetésével további Azure Stack HCI-funkciók engedélyezése és az Ügyfél általi használat mérése és kiszámlázása érdekében, valamint (ii) bármely egymást követő harminc (30) naptári nap folyamán legalább egyszer hozzákapcsolódik az Ügyfél Azure-előfizetéséhez az interneten keresztül.

A licencre vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél (i) nem kerülheti meg az Azure Stack HCI semmilyen kötelező regisztrációs vagy feliratkozási folyamatát, és (ii) nem futtathat semmilyen alkalmazást, operációsrendszer-szerepkört és/vagy egyéb munkaterhelést követlenül az Azure Stack HCI szoftveren, kivéve (A) segédprogramokat és operációsrendszer-szerepköröket és (B) Azure Stack HCI szoftvert futtató virtualizált gépeket, mind az (A), mind a (B) esetében csak akkor, ha erre szükség van ahhoz, hogy az Azure Stack HCI szoftvert képessé tegye érvényesen licencelt alkalmazásokat futtató érvényesen licencelt virtuális gépek üzemeltetésére, felügyeletére és kiszolgálására.

Nincs Üzemeltetésre vonatkozó kivétel

Az Azure Stack HCI szoftverre nem alkalmazandó az OST-beli Üzemeltetésre vonatkozó kivétel.

Ügyfélszolgálati tevékenység

Az Azure Stack HCI szoftverre vonatkozóan a Microsoft által esetleg elérhetővé tett bármilyen ügyféltámogatás esetén az Azure Stack HCI szoftvernek olyan kiszolgálóhardveren kell futnia, amelyet a Microsoft előzetesen ellenőrzött az Azure Stack HCI Hardware Validation Program hardverellenőrzési program vagy bármely annak helyébe lépő program keretében.

Cognitive Services tárolókban (Előzetesek)

Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják a tárolók telepítési környezetét, az Ügyfeleknek nem tilos a Cognitive Services szolgáltatások előzetes, kibocsátás előtti verzióit használniuk tárolókban Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok feldolgozására, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. A Cognitive Services előzetes, kibocsátás előtti verzióinak Ügyfél általi, tárolókbeli használatára az előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó. Továbbra is az Ügyfél a felelős annak megállapításáért, hogy egy tárolóban egy Cognitive Service szolgáltatás bármelyik előzetes, kibocsátás előtti verziója alkalmas-e olyan adatok feldolgozására, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Limited Access Cognitive Services (Preview)

Access to certain Cognitive Services are subject to Microsoft’s sole discretion based on eligibility and use criteria ("limited access services"), which Microsoft may change at any time in its sole discretion. Customer agrees that it will only use the Cognitive Services for the approved uses specified in your registration form and/or approved in your Enrollment or agreement. Microsoft reserves the right to re-verify compliance with the approved uses at any time and suspend access to these limited access services. To apply for and use Cognitive Services, you must provide current, complete, and accurate information in the registration form and any re-verification requests from Microsoft.

Cognitive Services, Térbeli elemzés Tárolója

 1. A H.264/AVC képi szabvánnyal, a VC-1 videoszabvánnyal, az MPEG-4 Part 2 képi szabvánnyal és az MPEG-2 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés.
  • A szoftver H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 és MPEG-2 képi tömörítő technológiát tartalmazhat. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:
  • EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 ÉS AZ MPEG-2 KÉPI SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2, ILLETVE MPEG-2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. NINCS ÉS NEM VÉLELMEZHETŐ LICENC SEMMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD: www.mpegla.com.
  • A félreértések elkerülése érdekében: a jelen értesítés sem nem korlátozza, sem nem tiltja meg a Tárolóban lévő szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, ideértve az Ügyfélmegoldások harmadik félen keresztül történő elrését is, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő tartalom létrehozására.
 2. NVIDIA-összetevők.
  • A Tárolókbeli Térbeli elemzés magában foglalhatja az NVIDIA Corporation CUDA Toolkit eszköztárát, a Tesla-illesztőprogramokat, a cuDNN-t, a DIGITS-t, az NCCL-t és a TensorRT-t (a továbbiakban „NVIDIA-összetevők”). Az Ügyfél elfogadja, hogy az NVIDIA-összetevők Ügyfél általi használatára az NVIDIA következőkre vonatkozó Végfelhasználói licencszerződései az irányadók: NVIDIA CUDA ToolKit; NVIDIA cuDNN; NVIDIA NCCL; NVIDIA TensorRT.

Azure IoT Connector for FHIR® (Előzetes)

Mivel az Ügyfelek ellenőrzésük alatt tartják az Azure IoT Connector for FHIR telepítését, az Ügyfeleknek nem tilos az Azure IoT Connector for FHIR előzetes, kibocsátás előtti verzióját használniuk Személyes Adatok vagy olyan egyéb adatok feldolgozására, amelyekre szigorúbb jogi vagy szabályozási követelmények vonatkoznak. Az Azure IoT Connector for FHIR előzetes, kibocsátás előtti verziójának Ügyfél általi használatára az előzetesekre vonatkozó összes többi (és egyéb alkalmazandó) feltétel alkalmazandó. Továbbra is az Ügyfél a felelős annak megállapításáért, hogy az Azure IoT Connector for FHIR előzetes, kibocsátás előtti verziója alkalmas-e olyan adatok feldolgozására, amelyekre bármilyen konkrét jogszabály vagy előírás vonatkozik, továbbá annak biztosításáért, hogy az ilyen előzetes használatára az Ügyfélre vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak megfelelően kerüljön sor.

Az FHIR® a HL7 bejegyzett védjegye, használatát a HL7 engedélyezte.

Azure Quantum szolgáltatás (Előzetes)

A Microsoft előzetes, írásos jóváhagyása nélkül Ön nem biztosíthat hozzáférést az Azure Quantum Előzeteséhez, illetve nem használhatja az Azure Quantum Előzetesét semmilyen harmadik személy vagy fél nevében.

Az Azure Quantum Előzetesén keresztül Önnek lehetőségre nyílhat arra, hogy egy harmadik fél (a továbbiakban „Szolgáltató”) szoftverén vagy hardverén (amely lehet, hogy a Szolgáltató telephelyén található), illetve szoftverével vagy hardverével munkaterheléseket hajtson végre (a továbbiakban „Szolgáltatói Megoldás”). A Szolgáltatói Megoldásokat a Szolgáltató (nem pedig a Microsoft) nyújtja a Szolgáltató saját szolgáltatási feltételei és adatvédelmi irányelvei szerint. Ha ellentmondás áll fenn a jelen feltételek és egy konkrét Szolgáltatói Megoldásra alkalmazandó bármilyen további feltételek és kikötések között, akkor a Szolgáltató ilyen további feltételei és kikötései az irányadók. Az Ön által kiválasztott mindegyik Szolgáltatói Megoldás esetében Ön megengedi, hogy a Microsoft az Ön munkaterhelését áthelyezze a kiválasztott Szolgáltatói Megoldásra, és hogy az ilyen eredményeket az Ön Előfizetési Szerződésének megfelelően fogadja és adja vissza. Önnek kell megfizetnie a Szolgáltatók által a Szolgáltatói Megoldásaik használatáért felszámított bármilyen díjakat.

Az Előzetes részeként az Ön számára az árképzésre, a teljesítményre vagy a műszaki adatokra vonatkozóan ismertté vált bármilyen információ bizalmas, és Ön nem adhatja ki az ilyen árképzésre, teljesítményre vagy műszaki adatokra vonatkozó információt, kivéve az Ön és a Microsoft, illetve az Ön és az érintett Szolgáltató közötti kommunikáció során.

Azure Communication Services Preview

PSTN Services

Your use of the PSTN calling and SMS services available through Azure Communications Services is subject to the following terms, conditions, and restrictions. In the event of a conflict between these supplemental terms and any other applicable terms, these terms shall prevail.

 1. Service Provider – PSTN calling and SMS services are provided in the United States and Canada by Skype Communications US Corporation, a subsidiary of Microsoft.
 2. No Emergency Calling – Azure Communication Services is not required to offer access to emergency services under any applicable regulations or law. These services do not support emergency calls to any law enforcement agencies, medical care units or other emergency services personnel or public safety answering points. You acknowledge and agree that: (i) it is your responsibility to purchase traditional telephone services that offer access to emergency services, and (ii) these services are not a replacement for your primary telephone service.
 3. Portability – Azure Communication Services does not support porting telephone numbers into or out from your account.
 4. US Customers Only – Telephone numbers, PSTN calling and SMS services are available to customers located in the United States only. Customers in other locations cannot purchase and use these outbound services until a later date.
 5. CCIA Messaging Guidelines – All use of your SMS services, whether by you or your end users, must be consistent with the goals of the CTIA Messaging Principles and Best Practices (dated as of July 2019, as amended) and applicable guidelines issued by receiving wireless carriers and/or other services providers, as communicated by Microsoft to you.
 6. Premium Rate Numbers – Calling and SMS messaging to premium rate numbers is not supported or permitted.
 7. Numbers – You do not own the telephone numbers issued to your account by Microsoft during this preview. In the event that phone number(s) you have acquired have not been activated or there is no usage of the number(s) for an extended period of time consisting of no fewer than 90 days, Microsoft may at its sole discretion and, after providing notice to you, reclaim the unused number(s).
 8. Taxes – PSTN calling and SMS services are provided on a tax-inclusive basis.
 9. Platform Service – Azure Communication Services provides a platform service for placing and receiving PSTN calls and SMS. You agree that all actions necessary to place calls and SMS messages are taken by you and you are fully responsible for the content, recipients, volume and timing of your, and your end users’, communications . Microsoft does not initiate any calls or SMS messages on its customers’ behalf. Microsoft will not exert any control over whether, when or to whom to send calls or SMS messages or the content of such communications.
 10. Fraud Protection – By purchasing these services, you opt into Microsoft’s fraud protection involving the filtering of inbound and outbound calls from sources or telephone numbers that Microsoft has reason to believe are fraudulent in nature, and acknowledge the risk that this protection may result in inadvertently blocking some desired calls.
 11. Compliance with telemarketing rules – You and your end users must comply with all applicable rules, regulations and laws governing telemarketing and robocalling practices, including the federal Telephone Consumer Protection Act of 1991 and the U.S. Federal Trade Commission’s Telemarketing Sales Rule.
 12. Privacy - With respect to any personal data subject to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) and that is processed in connection with PSTN communications provided through Azure Communication Services, you understand and agree that you and Microsoft are independent data controllers under the GDPR. You are independently responsible for your compliance with the GDPR.

Azure Kubernetes Service az Azure Stack HCI-n

Azure Kubernetes Service-futtatókörnyezet a Windows Serveren

Használati jogok és használati feltételek

Az Ügyfél az Azure Kubernetes Service az Azure Stack HCI-n (a továbbiakban „AKS a HCI-n”) és az Azure Kubernetes Service-futtatókörnyezet a Windows Serveren (a továbbiakban „AKS a WS-en”) (a továbbiakban együttesen „AKS”) szolgáltatást kizárólag (i) az Ügyfél belső használatára dedikált kiszolgálókon futtatott Azure Stack HCI-n (az AKS a HCI-n esetében), illetve Windows Serveren (az AKS a WS-en esetében), (ii) érvényesen licencelt alkalmazásokat futtató, érvényesen licencelt tárolók üzemeltetésére, felügyeletére és szervizelésére használhatja.

Az Ügyfél addig használhatja az AKS-t, amíg az regisztrálva van az Ügyfél érvényes Azure-elfizetésével, hogy használhatóak legyenek az AKS további funkciói, és hogy mérhető és kiszámlázható legyen az Ügyfél általi használat.

A szoftverhez tartozó Microsoft-alkalmazások. Az AKS egyéb Microsoft-alkalmazásokat is magában foglalhat. A jelen licencszerződés a szoftverhez tartozó alkalmazásokra is alkalmazandó (ha vannak ilyenek), kivéve, ha az egyéb Microsoft-alkalmazásokhoz eltérő licencfeltételeket mellékelnek.

Harmadik féltől származó szoftverek. Az AKS tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó összetevőket, amelyekre – adott esetben az AKS-hez mellékelt vagy magában az AKS-ben található, Harmadik féltől származó programkóddal kapcsolatos értesítés(ek)ben leírtak szerint – külön jogi nyilatkozatok vagy egyéb szerződések vonatkoznak.

A licencre vonatkozó korlátozások

Az Ügyfél nem kerülheti meg az AKS semelyik kötelező regisztrációs vagy feliratkozási folyamatát.

Nincs Üzemeltetésre vonatkozó kivétel

Az AKS-re nem alkalmazandó az OST-beli Üzemeltetésre vonatkozó kivétel.

Ügyfélszolgálati tevékenység

Az AKS-hez biztosított minden támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle szavatosság nélkül.

Frissítések

Az AKS automatikusan frissítéseket tölthet le és telepíthet az Ön számra. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák az összes meglévő szoftverfunkciót, szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

Azure API for FHIR

Results when using the de-identified export will vary based on factors such as data inputted, and functions selected by the Customer. Microsoft is unable to evaluate the de-identified export outputs or determine the acceptability for Customer's use cases and compliance needs. The de-identified export is not guaranteed to meet any specific legal, regulatory, or compliance requirements.