Navigáció kihagyása

Mi az az adatmigrálás? Adatok migrálása a felhőbe

Az adatmigrálás az adatok áthelyezését jelenti – gyakran helyszíni területekről egy felhőplatformra.

Adatmigrálás meghatározása

Általános értelemben az adatmigrálás a digitális információk mozgatását jelenti. Az információ más helyre, fájlformátumba, környezetbe, tárolórendszerbe, adatbázisba, adatközpontba vagy alkalmazásba történő átvitele mind az adatmigrálás definíciója alá tartozik.

Az adatmigrálás pontosabb meghatározása:

Az adatmigrálás az adatok kiválasztásának, előkészítésének, kinyerésének és átalakításának folyamata, valamint az adatok végleges átvitele az egyik számítógépes tárolórendszerből egy másikba.

Az adatmigrálás gyakori informatikai tevékenység. Az adatállományok azonban számos különböző állapotban és helyen létezhetnek, ami egyes migrálási projekteket összetettebbé és technikailag bonyolultabbá tesz, mint másokat. Az adategységek példái a következők:

 • A különböző eszközökön tárolt fájlok rendezetlen gyűjteményei.
 • Alkalmazások, operációs rendszerek és környezetek.
 • Relációs adatbázisok, például SQL Server, MySQL, PostgreSQL és MariaDB.
 • Strukturálatlan adatbázisok, például MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis és Neo4j.
 • Adattavak, adatblobok és teljes adatközpontok.

Ennek eredményeképpen az adatmigrálási projektek tervezésre, megvalósításra és ellenőrzésre szorulnak a siker érdekében.

Adatmigrálás tervezése

Mielőtt még hozzáfognának az adatmigrálás követelményeinek összegyűjtéséhez és hatókörének meghatározásához, a szervezeteknek először meg kell vizsgálniuk és fel kell mérniük, hogy valójában milyen adatokkal rendelkeznek. Fel kell térképezniük az adatokat – ki kell deríteniük, hogy mekkora az adatmennyiség, mennyire változatosak az adatok, és milyen minőségűek vagy milyen állapotban vannak.

Ugyanígy felmérik a migrálás szervezetre gyakorolt hatását, megállapítják, hogy kik az érintett felek és kik rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, hozzárendelik a felelősségi köröket, meghatározzák a költségvetést és az ütemterveket, és megegyeznek abban, hogy ki hogyan fog kommunikálni az adatmigrálási projekttel kapcsolatban.

A projekt hatókörének beállítása után a csapatok megtervezik a migrálást, amely magában foglalja az adatmigrálási szoftver és hardver kiválasztását, amelyet az adatok átvitelekor használni fognak, az adatmigrálás specifikációinak létrehozását, valamint annak meghatározását, hogy milyen sebességgel fogják az adatokat áttelepíteni: egyszerre, egyszerre csak egy kicsit, vagy a kettő között bárhol. Számos szervezet kér segítséget és útmutatást a migrálás megfelelő méretezéséhez – különösen, ha a felhőbe költözik.

Adatmigrálás megvalósítása

Amikor a tervezés befejeződött és a migrálás megtervezése megtörtént, a csapatok megkezdik a megvalósítást. Az adatmigrálási megoldást a tervezési szakaszban meghatározott követelmények és a részletes migrálási útmutató alapján építik ki, majd megkezdik az adatok átvitelét.

Az adatok migrálása során a csapatok monitorozzák és tesztelik azokat, hogy az adatátvitel megfelelően, ütközésektől, adatminőségi problémáktól, ismétlődésektől és rendellenességektől mentesen történjen. A monitorozás és tesztelés az éles környezetet tükröző környezetben történik, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan azonosíthassák és kijavíthassák az adatmigrálással kapcsolatos problémákat.

Adatmigrálás ellenőrzése

Miután az összes adat áttelepítése és implementálása befejeződött, a csapatok naplózzák az új konfigurációban szereplő adatokat, és ellenőrzik, hogy az adatok átvitele pontosan történt-e. A csapatok csak azután távolítják el a régi adatkonfigurációt a szolgáltatásból, ha a technikai és üzleti résztvevők, valamint mindenki más – beleértve az ügyfeleket is akik használhatják őket – ellenőrizte az adatokat.

Egy szervezetnek számos különböző okból lehet szüksége az adatok migrálására, vagy dönthet úgy, hogy ezt teszi. Ezen okok közé tartozhat a költségek csökkentése, az innováció lehetővé tétele, a teljesítmény növelése, a nagyobb rendelkezésre állás megteremtése és a biztonság megerősítése. Amikor a szervezetek az adatok migrálásáról döntenek, figyelembe kell venniük az adatok integritását, a migrálás költségeit, valamint az üzletre és az ügyfelekre gyakorolt hatást.

Néhány konkrét forgatókönyv és üzleti eset, amely adatmigrálást igényelhet:

 • Az örökölt hardverek vagy szoftverek frissítése vagy cseréje annak érdekében, hogy a szervezet megfeleljen a teljesítményre vonatkozó követelményeinek, vagy versenyképesebb lehessen.
 • A környezetre gyakorolt hatás és a működési költségek csökkentése a kisebb ökológiai lábnyommal rendelkező és kevesebb energiát használó rendszerre való áttérés révén.
 • A felhőbe való migrálással csökkentheti vagy kiküszöbölheti az adatok helyszíni adatközpontokban való tárolásának költségeit.
 • Az adatok központosítása az együttműködési lehetőségek és a biztonságosabb adatközpontba való áthelyezés érdekében.
 • Az adatok biztonsági mentése annak érdekében, hogy a szervezet jobban felkészülhessen a vészhelyreállításra, és végrehajthassa azt.

Azok a szervezetek, amelyeknek a korszerűsítési munka részeként adatokat kell áttelepíteniük, gyakran kérnek szakértői tanácsot és segítséget a felhőkörnyezetük beállításához és a migrálás teljes körű irányításához.

Adatmigrálás és adatátalakítás: Mi a különbség?

Ahhoz, hogy jobban megérthesse, mit jelent az adatmigrálás, fontos tudni, mi az adatátalakítás, és hogyan kapcsolódik az adatmigráláshoz. Sok esetben zavaros, hogy egy tevékenység vagy projekt adatátalakításnak vagy adatmigrálásnak minősül-e, mivel az adatmigrálás definíció szerint magában foglalja az adatátalakítást is. Az adatátalakítás azonban csak az adatmigrálás egyik aspektusa, így a két kifejezés nem használható egymás szinonimájaként.

Az adatmigrálás az adatok egyik helyről a másikra történő áthelyezését, míg az adatátalakítás az adatok egyik formátumból a másikba történő átalakítását jelenti. Az alábbi összehasonlítás rávilágít az adatmigrálás és az adatátalakítás közötti különbségekre és hasonlóságokra.

Adatmigrálás Adatátalakítás
Az adatok új adatközpontba, helyre, rendszerbe vagy környezetbe kerülnek. Az adatok egy új alkalmazásba kerülnek át. Az adatközpont, a rendszer vagy a környezet ugyanaz maradhat.
Az adatok formátuma változatlan maradhat. Az adatok formátuma átalakul.
A folyamat a tervezésből, a megvalósításból és az ellenőrzésből áll. A folyamat kinyerésből, átalakításból és betöltésből áll.
Az adatmigrálás gyakran magában foglalja az adatátalakítást, de az adatátalakítás nem mindig szükséges. Az adatátalakítás gyakran az adatmigrálás egyik első lépése, de az adatmigrálás történhet adatátalakítás nélkül is.

Az adatmigrálás olyan új alkalmazásokat vezethet be, amelyek az információkat a régi alkalmazásoktól eltérő módon olvassák. Ahhoz, hogy a régi alkalmazással működő adatok az új alkalmazással is működjenek, a csapatoknak az adatokat olyan formátumba kell átalakítaniuk, amelyet az új rendszer megért és használni tud. Ez az átalakítási folyamat az adatátalakítás. Az adatátalakítás révén a csapatok át tudják helyezni az adatokat egy örökölt alkalmazásból egy teljesen más alkalmazásba vagy ugyanannak az alkalmazásnak egy másik verziójába. Az adatokat kivonják a forrásból, új formátumúvá alakítják, és betöltik az új alkalmazásba.

A sikeres adatmigrálás gyakran azt jelenti, hogy a csapatoknak át kell alakítaniuk az adatokat, ami az adatmigrálási folyamat korai szakaszában történik, mielőtt az adatok új helyre kerülnek. Az adatátalakítás nem foglalja magában a profilkészítést, tisztítást, ellenőrzést vagy – az adatok áthelyezése után – az adatokon végzett minőségbiztosítási tesztek elvégzését. Ezért ez kevésbé az adatmigrálás és az adatátalakítás kérdése, hanem a kérdés inkább az, hogy a projekt hogyan foglalja magában az adatmigrálást és az adatátalakítást.

Az adatmigrálás típusai

Bár minden adatmigrálási projekt az érintett rendszerektől és adatoktól, valamint a szervezet célkitűzéseitől függően eltérő, az adatmigrálás az alábbi öt nagy kategóriába sorolható:

Az adatmigrálásnak nem ezek az egyedüli típusai, és egy adatmigrálási projekt többféle adatmigrálást is tartalmazhat. Ha például egy szervezet úgy dönt, hogy az adatokat egy helyszíni kiszolgálóról egy felhőszolgáltató által üzemeltetett kiszolgálóra helyezi át, akkor ez a projekt felhőmigrálásból és adatbázis-migrálásból is állhat. Az öt kategória azért hasznos, mert általános áttekintést nyújt az adatmigrálási forgatókönyvekről és az okokról, amiért egy szervezet vállalhatja az adott típusú adatmigrálást.

Tárolómigrálás

A tárolómigrálások az adatmigrálás legalapvetőbb típusai, amelyek megfelelnek az adatmigrálás szó szerinti meghatározásának. Ezek a migrálások az adatoknak egy tárolóeszközről egy új vagy másik tárolóeszközre történő áthelyezéséből állnak. Ez az eszköz lehet ugyanabban az épületben vagy egy másik, messze lévő adatközpontban. Az eszköz lehet más típusú is, például a merevlemezről SSD-lemezre való áttelepítés. Az adatok felhőbe vagy egyik felhőszolgáltatóról a másikra történő migrálása szintén egyfajta tárolómigrálás, bár az ilyen típusú adatmigrálás sajátosságai inkább felhőmigrálásként értelmezhetőek.

A szervezetek akkor dönthetnek a tárolómigrálás mellett, ha a gyorsabb teljesítmény elérése vagy a skálázáson történő megtakarítás érdekében szükségessé válik a felszerelések vagy az infrastruktúra korszerűsítése. Az új technológia azt is lehetővé teheti, hogy a szervezet hatékonyabban kezelje, védje, mentse vagy állítsa helyre az adatokat. A tárolómigrálás során a szervezeteknek lehetőségük van az adatok tisztítására és ellenőrzésére is, bár ritkábban fordul elő, hogy a szervezetek az adatok formátumának megváltoztatása mellett döntenek az ilyen típusú adatmigrálás során.

Adatbázis-áttelepítés

Az ilyen típusú adatmigrálás gyakran igényel adatátalakítást, mivel az adatbázis-migrálás jellemzően nagy mennyiségű adat frissített vagy más adatbázismotorra vagy adatbázis-kezelő rendszerbe történő átvitelét jelenti. Az adatbázis-migrálások összetettebbek, mint a tárolómigrálások, mivel nemcsak több adat kerül átvitelre, hanem valószínűleg az adatok formátuma is megváltozik.

Adatbázis-migrálásra akkor lehet szüksége a szervezeteknek, ha frissíteniük kell az adatbázis-szoftverüket, ha egy adatbázist át kell helyezniük a felhőbe, vagy ha adatbázis-szolgáltatót kell váltaniuk. A migrálás megkezdése előtt a csapatoknak biztosítaniuk kell a megfelelő kapacitást az adatbázis számára, és teszteléssel kell megbizonyosodniuk arról, hogy az adatbázist használó alkalmazásokra nem lesz hatással.

Alkalmazás migrálása

Az alkalmazásmigrálás az adatok új számítási környezetbe történő áthelyezését jelenti. Ez a fajta adatmigrálás egy olyan példa az adatmigrálásra, amely több más típust is egyesít. Egy alkalmazás migrálása mind az adatbázis migrálását, mind a tároló migrálását igényelheti. Az alkalmazás által használt adatbázist át kell helyezni – esetenként a formátumát is módosítani kell, hogy az adatátalakítás révén illeszkedjen az új adatmodellhez –, az alkalmazás telepítéséhez és futtatásához szükséges fájlokkal és könyvárstruktúrával együtt.

A szervezetek akkor hajthatnak végre alkalmazásmigrálást, ha megváltozik a vállalat által az üzleti funkciók elvégzéséhez használt szoftver, a szoftvert biztosító szállító vagy a szoftvert tároló platform.

Felhőmigrálás

Az adatmigrálás két másik típusához – a tárolómigráláshoz és az alkalmazásmigráláshoz – hasonlóan ez a fajta adatmigrálás is adatok vagy alkalmazások áthelyezésével jár. A legfontosabb szempont az, hogy a felhőmigrálás kifejezetten az adatok vagy alkalmazások átvitelére vonatkozik egy privát, helyben lévő adatközpontból a felhőbe vagy egyik felhőkörnyezetből a másikba. A migrálás mértéke változó. A felhőmigrálás magában foglalhatja az összes adat, alkalmazás és szolgáltatás felhőbe történő áthelyezését, de az is előfordulhat, hogy csak néhány kiválasztott adatot helyeznek át egy stratégiai cél vagy üzleti igény kielégítése érdekében.

A felhőbe való áttérés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kevesebb korlátozással skálázzanak, könnyebben biztosítsanak erőforrásokat, kevesebb fikcióval frissítsenek, hatékonyabbak legyenek a kiadásaik, és az innováció gyorsabban megvalósulhasson. Mivel adataik és alkalmazásaik a felhőben vannak, ezeknek a szervezeteknek már nem kell fenntartaniuk azokat a gépeket és infrastruktúrát, amelyek ezeket az eszközöket a helyszínen tárolták.

Üzleti folyamatok migrálása

Ez az adatmigrálási típus az adatok és alkalmazások áthelyezésére vonatkozik, annak érdekében, hogy a vállalatot hatékonyabban lehessen irányítani vagy működtetni. Az üzleti folyamatok migrálása során a szervezet bármilyen adatot – beleértve az adatbázisokat és alkalmazásokat – átvihet, amely a termékeket, ügyfélélményeket, műveleteket, eljárásokat szolgálja.

A szervezetek végezhetnek ilyen típusú adatmigrálást az üzleti működés optimalizálása vagy átszervezése, a piaci versenyképesség javítása, új termék vagy szolgáltatás bevezetése, illetve fúzió vagy felvásárlás végrehajtása érdekében.

Adatmigrálási eszközök

A migrálás végrehajtásához a csapatok különböző adatmigrálási eszközöket használhatnak az adatok mozgatásához és szükség szerinti módosításához. Egyes csapatok úgy dönthetnek, hogy az alapoktól kezdve saját adatmigrálási eszközöket készítenek. Az adatmigrálási eszközök készítésének előnye, hogy a csapatok az eszközöket saját rendszereikhez és felhasználási módjukhoz igazíthatják. Az adatmigrálási szoftverek kódolása azonban sok időt vesz igénybe, rengeteg manuális integrációs és újraimplementálási munkát igényel, és olyan költségeket von maga után, amelyeket hatékonyabban lehetne az adatmigrálási folyamat más részeire fordítani. A saját készítésű adatmigrálási eszközök a skálázással vagy a különböző bemeneti források kezelésével kapcsolatban is problémákba ütközhetnek.

Ehelyett a csapatok dönthetnek úgy, hogy meglévő adatmigrálási szoftvereket használnak, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tegyék az adatok mozgatását. Gyakran előfordul, hogy a szoftver egy bizonyos típusú migráláshoz nyújt segítséget - például egy SQL Server-adatbázis felhőbe történő áttelepítéséhez. Azonban még a szoftver segítségével is tudnia kell a csapatnak mindent az áthelyezendő adatokról, hogy mennyi adatot és mikor fognak áthelyezni, milyen módosításokat kell végrehajtaniuk, és hogy vannak-e olyan problémák, amelyeket meg kell oldaniuk, ha az átvitel befejeződött. A csapatoknak választaniuk kell továbbá a helyszíni adatmigrálási eszközök és a felhőalapú adatmigrálási eszközök között.

A használandó adatmigrálási szoftver típusa

A csapatok helyszíni, felhőalapú vagy saját szkriptet tartalmazó adatmigrálási szoftverek közül választhatnak. A helyszíni eszközök általában akkor működnek jól, ha az adatok és a célrendszerek mind a helyszínen és ugyanazon a szervezeten belül vannak, a felhőalapú eszközök a legmegfelelőbbek a különböző adatrendszerek áthelyezéséhez vagy felhőplatformra váltás esetében, továbbá a saját szkriptet alkalmazó eszközök alkalmasak lehetnek kis és rendkívül specifikus projektekhez. Mivel azonban az adatmigrálási projektek összetettek, a rendelkezésre álló különböző típusú adatmigrálási szoftverek közül való választás során sokkal több tényezőt kell figyelembe venni. Ez a táblázat azt javasolja, hogy az adott migrálási forgatókönyv jellemzőitől függően mely eszközök nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

Nincs Saját szkriptet alkalmazó eszközök Helyszíni eszközök Felhőalapú eszközök
Adatmennyiség és -típus
Kis mennyiség Elérhető Elérhető Elérhető
Nagy mennyiség Nincs Elérhető Elérhető
Támogatott formátum Nincs Elérhető Elérhető
Nem támogatott formátum Elérhető Nincs Nincs
Forrás és cél
Egyhelyes források Elérhető Elérhető Elérhető
Többhelyes források Nincs Nincs Elérhető
Felhőbeli cél Nincs Nincs Elérhető
Helyszíni célhely Elérhető Elérhető Nincs
Közös forrás és cél Nincs Elérhető Elérhető
Nem közös forrás és cél Elérhető Nincs Nincs
Projektigények
Skálázás szükséges Nincs Elérhető Elérhető
Nem szükséges skálázás Elérhető Elérhető Elérhető
Tárolóeszközök vezérlése Elérhető Elérhető Nincs
Helyi hozzáférés Elérhető Elérhető Elérhető
Globális hozzáférés Nincs Nincs Elérhető
Igény szerinti számítás és tárolás Nincs Nincs Elérhető
Hosszú működési idő és megbízhatóság Nincs Nincs Elérhető

Adatmigrálási eszköz kiválasztása

A fentiekben ismertetett kritériumok mellett a csapatok és szervezetek más tényezőket is figyelembe vesznek az adatmigrálási megoldás kiválasztásakor. Ezek a tényezők a következők:

 • Költségvetés és ütemterv
 • A csapat szakértelme és tapasztalata
 • A szervezet által igényelt méret és rugalmasság
 • Kapcsolat az adatmigrálási eszköz szolgáltatójával
 • Biztonság és jogszabályi megfelelőség
 • Működési idő vagy egyéb SLA-k
 • Lehetséges hatás
 • Az adatok felhasználói
 • Operációs rendszerek

Kezdés helye

Amint egy szervezet készen áll az adatmigrálás lehetőségének megfontolására, elkezdheti az adatmigrálási eszközök vagy az adatmigrálási partner lehetőségeinek feltérképezését. Az Azure-ra történő migrálás előnyeiről és folyamatáról az alábbi források segítségével tájékozódhat:

Gyakori kérdések az adatmigrálásról

 • Az adatmigrálás a digitális információk mozgatását jelenti. Az információ más helyre, fájlformátumba, környezetbe, tárolórendszerbe, adatbázisba, adatközpontba vagy alkalmazásba történő átvitele mind az adatmigrálás definíciója alá tartozik.
 • Az adatmigrálás az adatok egyik helyről a másikra történő áthelyezését jelenti, míg az adatátalakítás az adatok egyik formátumból a másikba történő átalakítását jelenti. Az adatátalakítás esetenként az adatmigrálás során történik.
 • Az adatmigrálás öt nagy kategóriába sorolható: tárolómigrálás, adatbázis-migrálás, alkalmazásmigrálás, felhőmigrálás és üzleti folyamatok migrálása.