Navigatie overslaan

Realiseer het potentieel van externe monitoring met IoT

De bedrijfsdoelstelling bepalen

Bepaal welke bedrijfsprocessen u wilt verbeteren, tot welke gewenste resultaten de bewaking moet leiden, en andere elementen van het bedrijfsscenario. Stel een end-to-end scenario op en definieer vereisten op hoog niveau.

Zorg voor sponsoring vanuit het management en voor ondersteuning van belanghebbenden voordat u overgaat tot het ontwikkelen van een oplossing, zodat u minder risico loopt dat het project vastloopt.

Begin met het bepalen van de bedrijfsdoelstellingen van uw project voor externe bewaking. Voorbeelden zijn onder meer snellere reacties op problemen met apparatuur of een beter inzicht in prestaties van assets. Hoe specifieker u kunt zijn over de resultaten die u wilt bereiken, des te beter. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het bedrijfsscenario voor het project.

Wanneer u hebt vastgesteld welk bedrijfsproces u wilt verbeteren, moet u de elementen van het proces bepalen die een rol kunnen spelen in een externe bewakingsoplossing met IoT. Hiervoor is waarschijnlijk een analyse nodig van het end-to-end bedrijfsproces: hoe dit momenteel functioneert, waar zaken efficiënter kunnen en welke wijzigingen u wilt aanbrengen.

Misschien wilt u bijvoorbeeld dat er automatisch een servicemelding of een ticket wordt gemaakt als een temperatuurwaarde op een externe asset een bepaalde drempel bereikt. U zult de systemen, hulpprogramma's en teams moeten bepalen die moeten worden ingeschakeld om dit mogelijk te maken, evenals de vereisten waaraan moet worden voldaan en de hiaten en obstakels die nog aanwezig zijn.

Met dit type analyse kunt u bepalen welke functies uw oplossing moet hebben. Hiermee wordt tevens aangegeven hoe uitgebreid de wijzigingen in de bedrijfsprocessen kunnen zijn. Als u wilt dat onderhoudsmonteurs onderweg realtime meldingen krijgen van problemen met apparatuur, moeten zij worden uitgerust met apparaten die deze meldingen aan hen doorgeven. En als u wilt dat monteurs direct reageren op meldingen, moet hun werkstroom zo worden aangepast dat daarin dynamisch met prioriteiten kan worden geschoven als er een melding binnenkomt.

De betroffen assets profileren

Wijs uw assets toe en plaats deze in categorieën. Ga de typen assets na, waar ze zich bevinden, of ze op een veilige wijze verbinding maken en welke gegevens ze kunnen verzamelen. Stel vast wie toegang heeft tot de assets en welke gegevens zij kunnen zien.

Zorg ervoor dat uw oplossing met diverse assettypen en verbindingsmethoden kan omgaan, zowel voor assets waarover u nu beschikt als assets die u mogelijk in de toekomst gaat toevoegen.

Zodra u hebt bepaald welk bedrijfsproces u onder handen wilt nemen, moet u de betrokken assets profileren. Dit kunnen slimme apparaten in filialen overal ter wereld, sensoren op externe apparatuur of zelfs producten zijn die op sites van klanten zijn geïnstalleerd. Er is een aantal zaken die u dient te bepalen:

 • Typen assets: hoogwaardige apparatuur, zoals productierobots, automatiseringsapparatuur of zelfstandige sensoren en actuatoren.
 • Besturingssystemen: zoals Windows, Linux, Android, iOS, bedrijfseigen systemen, of helemaal geen besturingssysteem, zoals bij 'domme' apparaten.
 • Locaties: waar assets zich geografisch gezien bevinden en de omgevingsomstandigheden waarin zij werken.
 • Gegevens: welk type gegevens de assets kunnen verzamelen en verzenden.
 • Verbindingsprotocollen: hoe de assets verbinding maken met interne systemen of met een locatie voor gegevensopslag in de cloud.

U kunt overwegen om een apparaatregister in te stellen, waarmee u de afzonderlijke apparaatidentiteiten kunt definiëren en een specifiek apparaat (of apparaatgroep) kunt koppelen aan de gegevens die erdoor worden gegenereerd. Door de toewijzing van apparaatkenmerken wordt de basis gelegd voor het opstellen van een apparaatregister, en voor functies voor apparaatbeheer en predictief onderhoud.

Het is tevens van belang om een beveiliging op apparaatniveau te plannen, inclusief wie toegang heeft tot welke apparaten, en welke gegevens zij mogen bekijken.

Bepalen welke onderdelen nog meer nodig zijn

Stel zo nodig extra apparaten in om verbinding te maken met gevoelige of verouderde assets. Plan een end-to-end beveiliging. Beoordeel de integratie- en ontwikkelwerkzaamheden die nodig zijn om te kunnen beantwoorden aan uw bedrijfsbehoeften.

Extra onderdelen die in de oplossing kunnen worden opgenomen, zijn zaken als nieuwe sensoren of gateways, die verbinding maken met assets die gebruikmaken van verouderde communicatiemethoden.

Loop essentiële elementen van een externe bewakingsoplossing met IoT nog eens na om te zien of er eventueel extra onderdelen nodig zijn voor uw oplossing:

 • Breng verbinding tot stand met bestaande assets die nog geen verbinding hebben met interne systemen of met de cloud. In bepaalde gevallen zijn er misschien gatewayapparaten nodig om deze verbindingen tot stand te brengen. Gateways maken verbinding met assets die niet rechtstreeks verbinding kunnen of mogen maken met bedrijfssystemen of met de cloud. Voorbeelden zijn onder meer apparaten die gebruikmaken van oudere of bedrijfseigen communicatieprotocollen en assets die om beveiligingsredenen geen rechtstreekse verbinding mogen hebben. Gateways aggregeren de gegevens van deze apparaten en verzenden deze naar de juiste locatie.
 • Plan een end-to-end beveiliging. Er moeten beveiligingsmaatregelen zijn genomen om bescherming te bieden aan 1) gegevens over de asset zelf, 2) gegevens die onderweg zijn en 3) de interne systemen of cloudservices waarheen de gegevens zijn verstuurd. U moet misschien de bestaande netwerkbeveiliging en identificatie-/verificatiemaatregelen uitbreiden naar deze assets als deze nog niet zijn ingesteld.
 • Beoordeel de integratie die nodig is om aan specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen. De integratie met specifieke back-endsystemen en zakelijke toepassingen is een belangrijk onderdeel om rendement te halen uit externe bewaking en andere IoT-oplossingen, zoals predictief onderhoud.

Inzicht krijgen in uw gegevens

Ontwikkel gegevensprofielen, met inbegrip van de typen en hoeveelheid gegevens die uw assets genereren, hoe vaak nieuwe gegevens beschikbaar komen en waar de gegevens zich bevinden. Bepaal wie welke gegevens nodig heeft en hoe snel zij deze nodig hebben om van nut te kunnen zijn.

Inzicht in de gegevens die u kunt verzamelen is een belangrijk onderdeel van de validering dat u de gewenste resultaten kunt bereiken. Ontwikkel gegevensprofielen die het volgende omvatten:

 • Type: de indeling van gegevensinhoud (bijvoorbeeld temperatuur, niveau, trilling) en andere beschrijvende kenmerken.
 • Grootte: hoe groot zijn de gegevensbestanden die de asset gaat doorgeven.
 • Communicatiefrequentie: hoe vaak worden gegevens doorgegeven.
 • Locatie: waar worden de gegevens verwerkt en opgeslagen en, indien van toepassing, hoe worden deze gedeeld binnen verschillende systemen.

Als u de gegevens beoordeelt, kunt u erachter komen dat u assets moet toevoegen of aanpassen om de gegevens te verkrijgen die nodig zijn om uw bedrijfsdoelstelling te behalen. Misschien moet u bijvoorbeeld wel achteraf een asset met een sensor uitrusten, of een upgrade uitvoeren van een besturingssysteem om de gegevensoverdracht mogelijk te maken.

Nog een belangrijk aspect van gegevensbeoordeling is dat u bepaalt wie welke gegevens nodig heeft en op welk moment zij deze nodig hebben om van waarde te zijn. Met andere woorden: welke teams in uw organisatie hebben welke typen gegevens nodig en hoe snel hebben zij deze nodig om optimaal gebruik ervan te kunnen maken? Temperatuurgegevens kunnen essentieel zijn voor een werkteam om binnen het tijdsbestek van uren op te treden om bederf te voorkomen. Gegevens over de toestand van een assetonderdeel met een lange levensduur zijn mogelijk alleen op wekelijkse of maandelijkse basis nodig. Deze informatie speelt een rol in de frequentie waarin gegevens moeten worden verzameld en doorgegeven om te worden verwerkt, en in de vraag welke systemen moeten worden geïntegreerd om ervoor te zorgen dat die gegevens op het juiste moment voor de juiste personen beschikbaar komt.

Bedrijfsregels definiëren

Stel omstandigheden vast waardoor een melding wordt geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer gegevens een drempel overschrijden. Definieer de acties die vervolgens moeten worden uitgevoerd. Een monteur wordt bijvoorbeeld op pad gestuurd en ontvangt instructies over de wijze waarop het probleem moet worden onderzocht.

U kunt denken aan bedrijfsprocessen die u vroeger wel wilde maar niet kon implementeren, zoals geautomatiseerd onderhoud of reageren op alarmen in realtime. Deze zijn nu misschien wel mogelijk.

Een belangrijke toegevoegde waarde voor een oplossing voor externe bewaking met IoT is de mogelijkheid om bedrijfsregels te definiëren, dat wil zeggen de omstandigheden of gebeurtenissen die automatisch een melding en/of actie zou moeten activeren.

Hiervoor moeten de specifieke gegevenswaarden worden vastgesteld waardoor de trigger wordt geactiveerd. Als bijvoorbeeld de temperatuur boven een bepaalde drempel piekt, of als de temperatuur langer dan een uur binnen een bepaald bereik blijft. Als u niet precies weet welke waarden geschikt zijn om te gebruiken, kunt u startpuntwaarden vaststellen en deze verder afstemmen wanneer u na verloop van tijd meer te weten komt.

U moet tevens de meldingen en acties definiëren die zullen optreden wanneer een bepaalde situatie optreedt. Als bijvoorbeeld de temperatuur een bepaalde drempel overschrijdt, wordt de dichtstbijzijnde onderhoudsmedewerker op pad gestuurd en ontvangt deze instructies over de wijze waarop het probleem moet worden onderzocht. Als een asset ondersteuning kan bieden voor tweerichtingscommunicatie, kan de asset actie ondernemen. Als bijvoorbeeld de drempel wordt overschreden, kan een opdracht worden verzonden naar de asset om een diagnostische test uit te voeren.

In bepaalde scenario's wilt u misschien dat er alleen maar een melding via e-mail of een sms aan een persoon of groep wordt verzonden. In andere situaties wilt u misschien dat een persoon en/of een machine actie onderneemt.

Als u bedrijfsregels definieert, kunt u er beter ook voor zorgen dat de bijbehorende aanpassingen aan bedrijfsprocessen ook worden meegenomen. Hoe moet iemand zijn/haar werkbelasting opnieuw prioriteren en met welke verwachte reactietijd, als deze bijvoorbeeld verantwoordelijk is om actie te ondernemen bij de ontvangst van een melding?

Bedrijfswaarde operationeel maken en realiseren

Voltooi de ontwikkeling van de oplossing en implementeer de wijzigingen in het bedrijfsproces. Pas de schaal aan en zorg voor een integratie van back-endsystemen en toepassingen. Wanneer u realtime zichtbaarheid en nieuwe inzichten hebt verworven, kunt u deze informatie gebruiken om activiteiten te verbeteren.

Op basis van voldoende gegevens kunt u problemen ontdekken en gebeurtenissen voorspellen: de basislijnelementen voor de detectie van afwijkingen en uiteindelijk predictief onderhoud.

Wanneer de essentiële elementen voor de externe bewakingsoplossing zijn gedefinieerd, wordt in de volgende fase de oplossing ontwikkeld en geïmplementeerd. Door met een testfase van start te gaan, kunt u de geplande wijzigingen in de technologie en het bedrijfsproces valideren voordat u de schaal gaat aanpassen. Hiermee kunt u tevens uw bedrijfsregels verder afstemmen en mogelijke hiaten in gegevens ontdekken.

Wanneer u de schaal aanpast, moet u waarschijnlijk een verdere integratie met back-endsystemen en zakelijke toepassingen bewerkstelligen. Hiermee haalt u het meeste rendement uit uw oplossing. Als er bijvoorbeeld een product offline gaat op een klantsite, kan er een serviceaanvraag in uw CRM-systeem worden geregistreerd. Een servicemonteur kan daarna worden ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Als deze op basis van de gegevens de indruk krijgt dat de machine moet worden teruggestuurd voor een reparatie, kunt u ook overwegen om een vervangend product als back-up naar uw klant te verzenden, afhankelijk van de downtimekosten voor de klant.

De voordelen van externe bewaking kunnen verschillen, maar veel voorkomende voordelen zijn onder meer de bijna realtime zichtbaarheid van werkomstandigheden, de snellere oplossing van problemen en de mogelijkheid om trends te ontdekken die u eerder niet kon zien. Dit alles draagt bij aan kostenbesparingen en een hoger rendement van activiteiten.

Externe bewaking is tevens het startpunt voor predictief onderhoud. Dankzij de door de externe bewakingsoplossing verzamelde gegevens, met name de gegevens waarin normale situaties met problematische situaties worden vergeleken, kunt u een predictief analytisch model ontwikkelen. Dit predictieve model vormt de basis van een predictief onderhoudsprogramma.

Uw externe bewakingsoplossing maken

Meer informatie over Azure IoT