Naar hoofdinhoud gaan

Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2019

Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst wordt gesloten tussen de entiteit die u vertegenwoordigt of, indien u geen entiteit aanwijst in verband met de aankoop of verlenging van een Abonnement, tussen u persoonlijk ("u" of "uw") en Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft", "we", "wij", "ons" of "onze"). Deze overeenkomst bestaat uit de onderstaande voorwaarden, de Voorwaarden voor Online Diensten, de SLA's en de Aanbiedingsdetails voor uw Abonnement of verlenging (tezamen de "overeenkomst"). Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop we u een bevestiging verstrekken van uw Abonnement of waarop uw Abonnement wordt verlengd, indien van toepassing. Belangrijke termen worden gedefinieerd in Artikel 8.

1. Gebruik van Online Diensten.

a. Recht van gebruik. We verlenen u het recht voor de toegang tot en het gebruik van de Online Diensten en de installatie en het gebruik van de Software die is opgenomen in uw Abonnement, zoals verder beschreven in deze overeenkomst. We behouden ons alle andere rechten voor.

b. Aanvaardbaar gebruik. U mag het Product uitsluitend gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst. U mag een Product niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in het Product omzeilen, uitgezonderd voor zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan. U mag factureringsmechanismen waarmee uw gebruik van de Online Diensten wordt bijgehouden, niet uitschakelen, saboteren of anderszins proberen te omzeilen. U mag het Product of enig onderdeel daarvan niet verhuren, in lease geven, uitlenen, doorverkopen, overdragen of hosten aan of ten behoeve van derden, behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of de Voorwaarden van de Online Diensten.

c. Eindgebruikers. U bepaalt wie van de Eindgebruikers toegang heeft en u bent verantwoordelijk voor hun gebruik van het Product overeenkomstig deze overeenkomst. U dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Eindgebruikers voldoen aan het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

d. Gegevens van de Klant. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Klantgegevens. U dient alle rechten in Gegevens van de Klant vast te leggen en te behouden die voor ons noodzakelijk zijn om de Online Diensten aan u te kunnen verstrekken zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. Microsoft heeft en aanvaardt geen verplichtingen met betrekking tot Gegevens van de Klant of uw recht op het gebruik van het Product, anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst of voorgeschreven door het toepasselijk recht.

e. Verantwoordelijkheid voor uw accounts. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van alle niet-openbare verificatiereferenties die zijn gekoppeld aan uw gebruik van de Online Diensten. In het geval van eventueel misbruik van uw accounts of verificatiereferenties, of beveiligingsproblemen met betrekking tot de Online Diensten dient u ons klantondersteuningsteam hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

f. Preview-releases. Mogelijk stellen we Previews beschikbaar. Previews worden "in de huidige staat", "met alle aanwezige fouten" en "zoals beschikbaar" geleverd en zijn uitgesloten van SLA´s en alle beperkte garanties die worden geboden in deze overeenkomst. Previews worden mogelijk niet gedekt door klantenondersteuning. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gestopt. We kunnen er ook voor kiezen om een Preview niet uit te brengen voor algemene beschikbaarheid.

g. Beheerde Diensten van Microsoft Azure. U mag via Microsoft Azure Services een Beheerde Dienstoplossing bieden, mits (1) u de volledige mogelijkheid hebt tot het verkrijgen van toegang tot en het configureren en beheren van de Microsoft Azure Services, (2) u beheertoegang hebt tot de virtuele OSE('s), indien van toepassing, in de Beheerde Dienstoplossing, en (3) de derde partij uitsluitend beheertoegang heeft tot de eigen toepassing(en) of virtuele OSE('s). U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Microsoft Azure Services door de derde partij overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. Voor uw levering van Beheerde Diensten gelden de volgende beperkingen (en eventuele andere beperkingen in de Voorwaarden voor Online Diensten):

(i) het is niet toegestaan de Microsoft Azure Services door te verkopen of te herdistribueren.

(ii) het is niet toegestaan meerdere gebruikers direct of indirect toegang te geven tot een functie van de Microsoft Azure Service die beschikbaar wordt gesteld per gebruiker.

h. Overname van zeggenschap door Beheerder. Als u gebruik maakt van een e-mailadres dat is verstrekt door een organisatie waar u aan verbonden bent (bijv. een werkgever of school) voor het individueel bestellen van een Online Dienst, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om het domein van die organisatie te gebruiken voor aanmelding voor een Abonnement in uw bevoegdheid als lid van die organisatie. De Organisatie, als de eigenaar van het domein dat met uw e-mailadres is verbonden, kan de zeggenschap over de Online Diensten overnemen en uw gebruik ervan beheren. In dat geval kan de aangewezen beheerder (uw "admin") van uw organisatie (i) uw account controleren en beheren, met inbegrip van het wijzigen en beëindigen van uw toegang, en (ii) zich toegang verschaffen tot uw gegevens en deze verwerken, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden. Microsoft kan u ervan op de hoogte brengen dat uw organisatie de zeggenschap over de Online Diensten onder uw Abonnement heeft overgenomen, maar Microsoft is niet verplicht om een dergelijke kennisgeving te verstrekken. Als uw organisatie uw gebruik van de Online Diensten beheert of de huurder beheert die verbonden is met uw Abonnement, kunt u uw gegevensverzoeken en privacyvragen richten aan uw beheerder. Als uw organisatie uw gebruik van de Online Dienst of een dergelijke huurder niet beheert, kunt u uw gegevensverzoeken en privacyvragen richten aan Microsoft.

i. Gedeeld gegevensbestand. Wanneer u een Online Dienst besteld met behulp van een e-mailadres met een domein dat is verstrekt door een organisatie waar u aan verbonden bent (bijv. een werkgever of school), voegt de Online Dienst u toe aan een bestand van gebruikers dat hetzelfde e-maildomein deelt. Uw bestandsgegevens (naam, aanmeldingsdatum en e-mailadres) zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van Online Diensten binnen het e-maildomein van uw organisatie.

j. Aanvullende Software voor gebruik met de Online Diensten. Voor optimale toegang tot en gebruik van bepaalde Online Diensten moet u mogelijk bepaalde Software installeren en gebruiken in verband met uw gebruik van de Online Diensten, zoals beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten. We verlenen u een licentie voor Software, we verkopen de Software niet. Het bewijs van uw Softwarelicentie bestaat uit (1) deze overeenkomst, (2) een eventuele bestellingsbevestiging en (3) een betalingsbewijs. Uw rechten voor toegang tot de Software op een apparaat geven u niet het recht Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te implementeren in software of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat.

2. Diensten aanschaffen.

a. Beschikbare abonnementsaanbiedingen. Op de Portal staan de Aanbiedingsdetails voor beschikbare Abonnementsaanbiedingen. Deze kunnen in grote lijnen worden gecategoriseerd als één of een combinatie van de volgende:

(i) Toezeggingsaanbod. U zegt vooraf toe een bepaalde hoeveelheid Online Diensten voor gebruik gedurende een Looptijd aan te schaffen en deze volledig of op periodieke basis vooraf te betalen. Met betrekking tot Microsoft Azure-diensten kan aanvullend of overig gebruik (bijvoorbeeld gebruik waarbij het door u toegezegde aantal wordt overschreden) worden behandeld als een Verbruiksaanbod. Toegezegde aantallen die niet worden gebruikt gedurende de Looptijd, vervallen aan het einde van de Looptijd.

(ii) Verbruiksaanbod (ook Pay-As-You-Go ("betalen naar gebruik") genoemd). U betaalt op basis van werkelijk gebruik in de voorafgaande maand zonder verplichting vooraf. Betaling geschiedt achteraf op periodieke basis.

(iii) Beperkt aanbod. U ontvangt gedurende een beperkte looptijd een beperkt aantal Online Diensten waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld een evaluatieabonnement of gratis account) of die deel uitmaken van een ander Microsoft-aanbod (bijvoorbeeld MSDN). Bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot prijzen, annuleringskosten, betaling en het bewaren van gegevens zijn mogelijk niet van toepassing.

b. Bestellen.

(i) Door een Abonnement te bestellen of te verlengen, stemt u in met de Aanbiedingsdetails voor dat Abonnement. Tenzij in deze Aanbiedingsdetails anderszins is vermeld, worden Online Diensten aangeboden op basis van beschikbaarheid. U kunt in het kader van deze overeenkomst bestellingen plaatsen voor uw Gelieerde Ondernemingen en uw Gelieerde Ondernemingen beheerdersrechten verlenen om het Abonnement te beheren. Gelieerde Ondernemingen kunnen echter geen bestellingen plaatsen in het kader van deze overeenkomst. U mag de rechten die worden verleend op grond van Artikel 1(a), ook overdragen aan een derde partij voor gebruik door deze derde partij bij uw interne bedrijfsactiviteiten. Als u met betrekking tot de Software of uw Abonnement rechten toekent aan Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen, zijn deze Gelieerde Ondernemingen en andere derde partijen gebonden aan deze overeenkomst, en stemt u ermee in gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk te zijn voor alle acties van dergelijke Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen met betrekking tot hun gebruik van de Producten.

(ii) Bij sommige aanbiedingen kunt u tijdens de Looptijd van een Abonnement de hoeveelheid Online Diensten verhogen. Aanvullende hoeveelheden Online Diensten die worden toegevoegd aan een abonnement lopen af aan het einde van het Abonnement. Als u het aantal gedurende een Looptijd verlaagt, brengen we u mogelijk annuleringskosten in rekening voor de verlaging van het aantal, zoals hieronder wordt beschreven in Artikel 3(b).

c. Prijzen en betaling. Betalingen zijn verschuldigd en dienen te worden voldaan overeenkomstig de Aanbiedingsdetails voor uw Abonnement.

(i) Bij een Toezeggingsaanbod kan het prijsniveau worden gebaseerd op de hoeveelheid Online Diensten die u hebt besteld. Bij bepaalde aanbiedingen mag u de bestelde hoeveelheid Online Diensten gedurende de Looptijd wijzigen en kan het prijsniveau dienovereenkomstig worden aangepast. Wijzigingen in het prijsniveau gelden echter niet met terugwerkende kracht. Tijdens de Looptijd van uw Abonnement worden de prijzen voor Online Diensten die deel uitmaken van uw Abonnement, niet verhoogd ten opzichte van de prijzen die op de Portal werden gepubliceerd op het moment dat uw abonnementsperiode inging of werd verlengd, behalve wanneer prijzen in de Aanbiedingsdetails zijn aangeduid als tijdelijk of wanneer het Previews van Niet-Microsoft-producten betreft. Alle prijzen kunnen aan het begin van elke verlenging van een Abonnement worden gewijzigd.

(ii) Bij een Verbruiksaanbod zijn de prijzen op elk moment na kennisgeving onderworpen aan wijzigingen.

d. Verlenging.

(i) Op het moment van verlenging van uw Abonnement wordt deze overeenkomst beëindigd en gelden vanaf dat moment voor uw Abonnement de voorwaarden die op de Portal worden vermeld op de datum waarop uw Abonnement wordt verlengd (de "Verlengingsvoorwaarden"). Al u niet instemt met de Verlengingsvoorwaarden, kunt u de verlenging van uw Abonnement weigeren.

(ii) Bij een Toezeggingsaanbod kunt u een Abonnement automatisch laten verlengen of laten beëindigen bij het aflopen van de Looptijd. Automatische verlenging is vooraf geselecteerd. U kunt uw selectie op elk moment gedurende de Looptijd wijzigen. Als de bestaande Looptijd langer is dan één kalendermaand, verstrekken we u vóór het aflopen van de Looptijd een kennisgeving over de automatische verlenging.

(iii) Bij een Verbruiksaanbod wordt uw Abonnement automatisch verlengd voor nog een periode van één maand totdat u het Abonnement beëindigt.

(iv) Bij een Beperkt aanbod is verlenging mogelijk niet toegestaan.

e. Kwalificatie voor versies Academic, Government en Nonprofit. Als u gebruikmaakt van een aanbieding voor het onderwijs, de overheid of een non-profitorganisatie, verklaart u dat u voldoet aan de respectieve kwalificatievereisten zoals vermeld op de volgende websites:

(i) in het geval van een aanbieding voor het onderwijs, de vereisten voor onderwijsinstellingen (met inbegrip van administratiekantoren of onderwijsraden, een openbare bibliotheek of openbaar museum) die worden vermeld op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii) in het geval van een aanbieding voor de overheid, de vereisten die worden vermeld op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6;

(iii) in het geval van een aanbieding voor non-profitorganisaties, de vereisten die worden vermeld op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft behoudt zich het recht voor op enig tijdstip te controleren of u aan de kwalificatie-eisen voldoet en de Online Diensten op te schorten indien dit niet het geval is.

f. Belastingen. Prijzen zijn exclusief belasting, tenzij de prijs op de factuur nadrukkelijk inclusief belasting is. U betaalt eventueel toepasselijke belasting toegevoegde waarde, belastingen voor goederen en diensten, verkoopbelastingen, leveringsbelastingen, andere transactiebelastingen, kosten, toeslagen of wettelijke vergoedingen en vergelijkbare kosten die verschuldigd zijn in verband met deze overeenkomst en die wij onder toepasselijk recht van u mogen innen. U bent verantwoordelijk voor eventuele leges en alle andere belastingen die u wettelijk verschuldigd bent, met inbegrip van belastingen die voortkomen uit de distributie en levering van Producten aan uw Gelieerde Ondernemingen. Wij zijn verantwoordelijk voor betaling van alle belastingen die ons worden opgelegd over netto inkomsten, bruto leveringsbelastingen die worden opgelegd in plaats van belastingen op inkomsten of winsten, of belastingen op roerende of onroerende bezittingen.

Indien belastingen moeten worden ingehouden op betalingen die door u aan ons worden gedaan, mag u deze belastingen in mindering brengen op het aan ons verschuldigde bedrag en deze betalen aan de desbetreffende belastingdienst. Voorwaarde is echter wel dat u onmiddellijk een officieel ontvangstbewijs voor deze inhoudingen veiligstelt en aan ons verstrekt, alsmede andere documenten waarom wij redelijkerwijs vragen om korting vanwege buitenlandse heffing of belastingteruggaaf te kunnen vorderen. U dient erop toe te zien dat eventuele ingehouden belastingen zo laag mogelijk worden gehouden, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

3. Looptijd, beëindiging en opzegging.

a. Looptijd en beëindiging Overeenkomst. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het aflopen, beëindigen of verlengen van uw Abonnement, afhankelijk van wat het eerste het geval is.

b. Beëindiging Abonnement. U kunt een Abonnement op elk gewenst moment tijdens de Looptijd beëindigen. U moet echter wel alle bedragen betalen die u verschuldigd was voordat de beëindiging van kracht werd.

(i) Abonnement van één maand. Een Abonnement met een Looptijd van één maand kan op elk gewenst moment zonder annuleringskosten worden beëindigd.

(ii) Abonnementen van meer dan één maand. Als u een Abonnement op Microsoft Azure Services beëindigt binnen 30 dagen na de datum waarop het Abonnement van kracht is gegaan of is verlengd, vindt er geen restitutie plaats en moet u betalen voor de eerste 30 dagen van het Abonnement. Er zijn echter geen betalingen verschuldigd voor het resterende gedeelte van het beëindigde Abonnement. Als u een Abonnement op Microsoft Azure Services op elk ander moment gedurende de Looptijd beëindigt, moet u voor de resterende periode van de Looptijd betalen en vindt er geen restitutie plaats.

(iii) Beperkte Aanbiedingen. Microsoft mag uw Abonnement op een Beperkt Aanbod op elk moment gedurende de Looptijd onmiddellijk beëindigen zonder kennisgeving.

(iv) Overige Abonnementen. Voor alle overige Abonnementen geldt dat als u een Abonnement beëindigt voor het einde van de Looptijd, u de kosten van een abonnement van één maand moet betalen en dat het gedeelte van de Abonnementskosten dat u hebt betaald voor de resterende Looptijd, wordt gerestitueerd, met dien verstande dat er geen restitutie plaatsvindt voor gedeeltelijk ongebruikte maanden.

c. Opschorting. We kunnen uw gebruik van de Online Diensten opschorten indien: (1) dit redelijkerwijs nodig is om onbevoegde toegang tot Gegevens van de Klant te voorkomen; (2) u niet binnen redelijke termijn reageert op een bewering van vermeende inbreuk op grond van Artikel 5; (3) u bedragen die op grond van deze Overeenkomst zijn verschuldigd, niet betaalt; (4) u zich niet houdt aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik of de voorwaarden van deze overeenkomst schendt; of (5) voor Beperkte Aanbiedingen, het Abonnement inactief wordt vanwege het niet kunnen gebruiken van de Online Diensten door u, zoals beschreven in de Aanbiedingsdetails. Indien zich een van deze omstandigheden voordoet, gebeurt het volgende:

(i) In het geval van een Beperkt Aanbod kunnen we uw gebruik van de Online Diensten, uw Abonnement en uw account opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

(ii) Bij alle andere Abonnementen geldt een opschorting voor het minimaal noodzakelijke gedeelte van de Online Diensten en deze is uitsluitend van kracht zolang de omstandigheid of noodzaak blijft bestaan. U wordt vooraf in kennis gesteld van enige opschorting, behalve indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat de opschorting onmiddellijk moet plaatsvinden. Wij stellen u minimaal 30 dagen vooraf in kennis voordat wij overgaan tot opschorting vanwege wanbetaling. Indien u niet binnen 60 dagen na de opschorting de redenen voor de opschorting volledig wegneemt, kunnen wij uw Abonnement beëindigen en uw Gegevens van de Klant verwijderen zonder een bewaarperiode in acht te nemen. We kunnen uw Abonnement ook beëindigen als uw gebruik van de Online Diensten tweemaal is opgeschort in een periode van 12 maanden.

4. Garanties

a. Beperkte garantie.

(i) Online Services Wij garanderen dat de Online Diensten voldoen aan de voorwaarden van de SLA gedurende de Looptijd. Uw enige rechtsmiddelen bij inbreuken op deze garantie zijn de rechtsmiddelen in de SLA.

(ii) Software. Wij garanderen gedurende één jaar vanaf de datum van eerste gebruik van de Software dat deze in essentie werkt zoals beschreven in de toepasselijke gebruikersdocumentatie. Als de Software niet aan deze garantie voldoet, zullen wij, naar onze keuze en als uw enige verhaalsmogelijkheid, (1) het betaalde bedrag voor de Software restitueren of (2) de Software repareren of vervangen.

b. Uitsluitingen van de beperkte garantie. Voor deze beperkte garantie gelden de volgende beperkingen:

(i) eventuele impliciete garanties of voorwaarden die niet volgens de wet kunnen worden afgewezen, gelden gedurende één jaar vanaf het begin van de beperkte garantie;

(ii) deze beperkte garantie geldt niet voor problemen als gevolg van ongelukken, misbruik, of gebruik van de Producten op een wijze die niet overeenkomt met deze overeenkomst of onze gepubliceerde documentatie of richtlijnen, of die voortvloeien uit gebeurtenissen waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen;

(iii) deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die worden veroorzaakt doordat niet wordt voldaan aan de minimale systeemvereisten; en

(iv) deze beperkte garantie geldt niet voor Previews of een Beperkt aanbod.

c. DISCLAIMER. Anders dan deze garantie, bieden we geen garanties, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn, met inbegrip van garanties betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Deze afwijzingen zijn van toepassing tenzij het toepasselijk recht deze niet toestaat.

5. Verweer tegen vorderingen.

a. Verweer.

(i) We zullen u verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derde partijen dat een Product inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van deze derde partij of onrechtmatig gebruik maakt van handelsgeheimen van deze derde partij.

(ii) U zult ons verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derden (1) waarin wordt beweerd dat alle Gegevens van de Klant, Klantoplossingen of Niet-Microsoft-producten of diensten die u direct of indirect aan ons verstrekt, bij het gebruik van het Product inbreuk maken op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van de derde of onrechtmatig gebruikmaken van handelsgeheimen van deze derde; of (2) die voortvloeien uit schending van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

b. Beperkingen. Onze verplichtingen in Artikel 5(a) zijn niet van toepassing op een vordering of vergoeding die is gebaseerd op: (i) enige Klantoplossing, Gegevens van de Klant, Niet-Microsoft-producten, aanpassingen die u maakt aan het Product, of de diensten of materialen die u levert of beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Product; (ii) het combineren van het Product met, of schadevergoedingen gebaseerd op de waarde van, Gegevens van de Klant of een Niet-Microsoft-product, gegevens of bedrijfsproces; (iii) uw gebruik van een Microsoft-handelsmerk zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of uw gebruik van het Product nadat we u hebben opgedragen het gebruik ervan te staken wegens een vordering van een derde partij; (iv) herdistributie van het Product door u aan, of het gebruik ervan ten gunste van, een ongelieerde derde partij; of (v) Diensten die kosteloos zijn geleverd.

c. Verhaalsmogelijkheden. Als wij redelijkerwijs geloven dat een vordering op grond van Artikel 5(a)(i) er mogelijk toe zal leiden dat u het Product niet langer zult kunnen gebruiken, zullen wij proberen: (i) het recht voor u te verkrijgen om het gebruik van het Product voort te zetten; of (ii) het te wijzigen of vervangen door een functioneel gelijkwaardig product en u op te roepen het gebruik van de vorige versie van het Product te stoppen. Als deze opties niet commercieel redelijk zijn, kunnen wij uw rechten om het Product te gebruiken, beëindigen en vervolgens eventuele vooraf uitgevoerde betalingen restitueren vanwege ongebruikte Abonnementsrechten.

d. Verplichtingen. Elke partij moet de ander onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een vordering op grond van dit Artikel. De partij die bescherming zoekt, dient (i) de ander de exclusieve zeggenschap te geven over het verweer en een eventuele schikking bij deze vordering, en (ii) redelijke hulp te bieden bij het voeren van verweer tegen de vordering. De partij die de bescherming biedt, zal (1) de ander schadeloos stellen voor redelijke onkosten die zijn gemaakt bij het bieden van die hulp en (2) het bedrag betalen dat op grond van een eventueel nadelig onherroepelijk vonnis (of schikking) moet worden betaald. De respectieve rechten van partijen voor verweer en betaling van vonnissen (of schikkingen waarmee de andere partij akkoord gaat) op grond van dit Artikel 5 zijn in plaats van vrijwaringsrechten op grond van gewoonterecht of jurisprudentie of overeenkomstige rechten, en elke partij doet afstand van dergelijke rechten op grond van gewoonterecht of wetgeving.

6. Aansprakelijkheidsbeperking.

a. Beperking. De totale aansprakelijkheid van elke partij voor alle vorderingen in verband met deze overeenkomst is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag dat op grond van deze overeenkomst is betaald voor de Online Dienst gedurende de 12 maanden voordat de zaak zich voordeed, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van een partij met betrekking tot een Online Dienst in geen geval hoger is dan het bedrag dat gedurende het Abonnement voor de betreffende Online Dienst is betaald. Voor Producten die gratis worden verstrekt, is de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot directe schade tot USD 5.000,00.

b. UITLSLUITING. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies van inkomsten of indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, of schade door winstderving, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsgegevens, zelfs indien de partij wist dat dergelijke schade mogelijk of redelijkerwijs te voorzien was.

c. Uitzonderingen op beperkingen. De limieten voor de aansprakelijkheid in dit Artikel zijn maximaal van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan, maar gelden niet voor: (1) de verplichtingen van de partijen onder Artikel 5 of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

7. OVERIGE BEPALINGEN.

a. Kennisgevingen. Kennisgevingen moeten schriftelijk zijn en worden behandeld als ontvangen op de ontvangstdatum op het adres, de datum die is vermeld op het retourbewijs, de verzenddatum van de e-mail of de datum op het afleverbewijs van de koerier of de fax. Kennisgevingen aan Microsoft dienen te worden verzonden naar het volgende adres:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Kennisgevaingen aan u zullen verzonden worden naar het adres dat u in uw account hebt aangewezen als contactadres voor kennisgevingen. Microsoft mag kennisgevingen en overige informatie naar u versturen per e-mail of in andere elektronische vorm.

b. Licentieoverdracht en Hertoewijzing. U kunt deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een andere partij overdragen, of zonder voorafgaande toestemming van Microsoft licenties overdragen.

c. Instemming met partnerkosten. Wanneer u een bestelling plaatst, krijgt u de mogelijkheid om een "Geregistreerde Partner" aan te wijzen die wordt gekoppeld aan uw Abonnementen. Door een Geregistreerde Partner aan te wijzen, direct of door een derde partij, stemt u ermee in dat er kosten aan de Geregistreerde Partner worden betaald. De kosten zijn voor pre-salesondersteuning en bevatten mogelijk ook post-salesondersteuning. De kosten zijn gebaseerd op, en nemen toe in overeenstemming met, de omvang van uw bestelling. Onze prijzen voor Online Diensten blijven ongewijzigd ongeacht of u een Geregistreerde Partner aanwijst.

d. Deelbaarheid. Indien enig onderdeel van deze overeenkomst als onafdwingbaar wordt beoordeeld, blijven de resterende onderdelen volledig van kracht.

e. Verklaring van afstand. Als enige bepaling van deze overeenkomst niet wordt afgedwongen, vormt dit geen verklaring van afstand wat betreft deze bepaling.

f. Geen instantie. Deze overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van een vertegenwoordigende relatie, partnerschap of gezamenlijke onderneming.

g. Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden bij deze overeenkomst.

h. Toepasselijk recht en relatieve bevoegdheid Op deze overeenkomst is het recht van de Republiek Ierland van toepassing. Indien we een procedure instellen om naleving van deze overeenkomst af te dwingen, doen we dit in het rechtsgebied waar uw hoofdkantoor zich bevindt. Indien u een procedure instelt om naleving van deze overeenkomst af te dwingen, dient u dit te doen in Ierland. Deze keuze van rechtsgebied belet geen der partijen een voorlopige voorziening te verzoeken bij een bevoegde rechter in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten.

i. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot de inhoud ervan en heeft voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige communicatie. Ingeval van strijdigheid tussen documenten in deze overeenkomst die niet uitdrukkelijk in de documenten wordt opgelost, zijn de voorwaarden van die documenten in de volgende aflopende volgorde van kracht: (1) deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst, (2) de Voorwaarden voor Online Diensten, (3) de geldende Aanbiedingsdetails en (4) alle eventuele overige documenten in deze overeenkomst.

j. Bepalingen na beëindiging. De voorwaarden in Artikelen 1, 2(c), 2(e), 4, 5, 6, 7 en 8 blijven geldig na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

k. Amerikaanse exportwetgeving. Op de producten is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations) en de beperking betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de overheid van de VS en die van andere landen.

l. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van de betreffende partij liggen (zoals brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Online Diensten beïnvloeden)). Deze Sectie is echter niet van toepassing op uw betalingsverplichtingen in het kader van deze overeenkomst.

m. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u een persoon bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan in naam van die entiteit. Indien u in verband met de aankoop of verlenging van een Abonnement een entiteit aanwijst, of een emailadres gebruikt dat voorzien is door een entiteit waar u aan verbonden bent (zoals een werkgever), wordt deze entiteit voor deze overeenkomst gezien als de eigenaar van het Abonnement.

n. Overheidsklanten. Overheidsklanten moeten voorafgaand aan acceptatie overleggen met Microsoft. Door deze overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u alle toepasselijke wetten en aanbestedingsvereisten hebt gevolgd en zult blijven volgen.

8. Definities.

Waar in deze overeenkomst het woord 'dag' wordt gebruikt, wordt een kalenderdag bedoeld.

Het "Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik" staat beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Gelieerde Onderneming" betekent een rechtspersoon waarvan een partij eigenaar is, die de partij in eigendom heeft of die onder gemeenschappelijk eigendom met een partij staat. "Eigendom" betekent in deze definitie controle over een belang van meer dan 50% in een entiteit.

"Verbruiksaanbod", "Toezeggingsaanbod" of "Beperkt Aanbod" beschrijven categorieën van aanbiedingen van Abonnementen en worden gedefinieerd in Artikel 2.

"Klantgegevens" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Klantoplossing" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Eindgebruiker" betekent een persoon die u toestemming hebt verleend om toegang te verkrijgen tot Gegevens van de Klant die in de Online Diensten worden gehost of de Online Diensten anderszins te gebruiken, dan wel een gebruiker van een Klantoplossing.

"Beheerde Dienstoplossing" betekent een beheerde IT-dienst die u levert aan een derde partij en bestaat uit het beheren en ondersteunen van Microsoft Azure Services.

"Microsoft Azure Services" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Niet-Microsoft-product" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Aanbiedingsdetails" betekent de prijzen en de bijbehorende voorwaarden die gelden voor een Abonnementsaanbieding, zoals gepubliceerd op de Portal.

Onder "Online Diensten" worden alle diensten van Microsoft verstaan waarvoor u een abonnement neemt op grond van deze overeenkomst.

"Voorwaarden voor Online Diensten" betekent de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van de Producten, beschikbaar op https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van Producten die gelden in aanvulling op de voorwaarden in deze overeenkomst.

"Previews" betekent preview-, bèta- of andere pre-releaseversies of -functies van de Online Diensten en Software die door Microsoft worden aangeboden om feedback van klanten te verkrijgen.

"Portal" betekent de respectieve websites van Online Diensten die kunnen worden gevonden op https://products.office.com/en-us/home, https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ of op een andere door ons aangewezen website.

"Product" betekent enige Online Dienst (inclusief Software).

"SLA" betekent de verplichtingen die we aangaan in het kader van de levering en/of uitvoering van een Online Dienst, zoals gepubliceerd op https://aka.ms/csla, https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ of op een andere door ons aangewezen website.

"Software" betekent Microsoft-software die wij leveren voor installatie op uw apparaat in het kader van uw Abonnement of voor gebruik met de Online Dienst om bepaalde functies te activeren.

"Abonnement" betekent een enrollment voor Online Diensten voor een vastgestelde Looptijd zoals gespecificeerd op de Portal. U kunt meerdere Abonnementen aanschaffen, die afzonderlijk kunnen worden beheerd en die onderworpen zijn aan de bepalingen van een afzonderlijke Microsoft Online Subscription Overeenkomst.

"Looptijd" betekent de duur van een Abonnement (bijvoorbeeld 30 dagen of 12 maanden).