Aanbieding voor Microsoft Azure for Students Starter

Microsoft Azure for Students Starter gets you started with the Azure products you need to develop in the cloud at no cost to you.*. Enroll here. This benefit provides you access to a free tier including that includes the following Azure services:

  • Azure App Services. This fully managed cloud offering enables you to build and deploy native and web apps in minutes. Use the technology you love: ASP.NET, Java, PHP, Node.js, or Python. Add a variety of essential app services, including authentication, social integration, and offline data sync, regardless of whether your app runs on Windows 10, iOS, or Android. Set up continuous integration and deployment workflows with VSO, GitHub, TeamCity, Hudson, or Bitbucket, enabling you to automatically build, test, and deploy your web app on each successful code check-in or integration tests.
  • Azure Functions. Write simple, serverless functions in the programming language of your choice to run code on-demand without worrying about infrastructure.
  • Notification Hubs. Keep your app in touch with users by sending mobile push notifications tailored by audience, language, and location using any back end and major mobile platform.
  • MySQL database from MySQL in-app. This gives you the experience of native MySQL support for your Web Apps. Deploy CMS solutions such as WordPress, Joomla, and more, or custom applications driven by MySQL database.
  • Application Insights. Get deep diagnostics and performance telemetry to ensure your web apps and services are running at their maximum potential. Search and analyze your data to continuously improve your application, prioritize future investments, and improve the overall customer experience.
  • Azure DevOps. This set of cloud-powered collaboration tools works with your existing IDE or editor so your team can work effectively on software projects of all sizes.

Microsoft Azure for Students Starter is available to verified students at no cost, commitment, or time limit. You can access more services later if you want, but you can host your web apps and websites today with the power of the Microsoft cloud behind you and it won’t cost you anything.

*Costs are limited by providing access to Azure services that include a free tier of service use. For more details on Azure pricing, please visit our Pricing page.

Microsoft Azure for Students Starter is available only to students. You must affirm that you are age 13 or older if you reside in the United States and age 16 or older if you reside in a country other than the United States and verify your academic status through your organization’s email address (or Shibboleth, if supported by your organization). This offer is not available for use in a massive open online course (MOOC) or in other professional trainings from for-profit organizations.

This offer is limited to one Microsoft Azure for Students Starter subscription per eligible customer, is non-transferable, and cannot be combined with any other offer unless otherwise permitted by Microsoft. Microsoft may terminate this offer at our sole discretion. Other restrictions may apply.

Upgrades en bestedingslimieten

U kunt op elk moment online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik. Hierdoor kunt u blijven gebruikmaken van Azure.

Uitzonderingen

U kunt eerst alleen toegang krijgen tot Azure-services die beschikbaar zijn met een gratis laag voor servicegebruik. Uw account heeft eerst een uitgavelimiet van 0 dollar, wat betekent dat u alleen Azure-services kunt gebruiken die binnen de gratis laag van de serviceaanbieding vallen.

Softwaredownloadvoordelen

Uw abonnement geeft toegang tot bepaalde softwaredownloadvoordelen die speciaal zijn bedoeld ter ondersteuning van uw onderwijs, niet-commercieel onderzoek of inspanningen voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren van toepassingen voor de bovenstaande doeleinden. Softwaredownloadvoordelen zijn persoonlijk en u mag deze niet overdragen, verkopen, delen, in sublicentie geven, toewijzen of uitlenen. Uw toegang tot en gebruik van de softwaredownloadvoordelen vallen onder de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele afzonderlijke voorwaarden die specifiek zijn voor het bepaalde voordeel. U moet een actueel, actief Azure for Students-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de meeste softwaredownloadvoordelen.

Software

Uw installatie en gebruik van software, cloudservices of ontwikkeltools die zijn verschaft als softwaredownloadvoordelen vallen onder afzonderlijke licentievoorwaarden die bij software, services of tools worden geleverd, zoals click-through licentievoorwaarden, uitgezonderd eventuele wijzigingen in die voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U mag deze softwaredownloadvoordelen alleen in een virtuele omgeving gebruiken indien toegestaan door de specifieke eindgebruikerslicentie van het product. Het is uiteraard niet toegestaan de software, cloudservices of ontwikkeltools te gebruiken om enige vorm van kwaadaardige software of spamware te ontwikkelen.

Voor bepaalde software is mogelijk activering vereist. Als dat het geval is, moet u de software activeren binnen de geografische regio die is gekoppeld aan uw Azure for Students-abonnement.

Voor bepaalde software is mogelijk een sleutel vereist om deze software te installeren of gebruiken. Niet alle software heeft hetzelfde aantal sleutels. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele sleutels die aan u zijn toegewezen. Het is niet toegestaan sleutels over te dragen, verkopen, delen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of uit te lenen. Sleutelactiviteit wordt gecontroleerd. Microsoft behoudt zich het recht voor om uw Azure for Students-abonnement of toegang tot de software op te schorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen, indien verdachte activiteit worden gedetecteerd met betrekking tot sleutels of activeringen. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit een verdachte activiteit vormt. Microsoft mag uw sleutels deactiveren of anderszins beperken wanneer uw Azure for Students-abonnement eindigt. Met gedeactiveerde sleutels kan geen software worden geactiveerd. U zult zich niet bezighouden met de ongeoorloofde productie, duplicatie, levering, verkoop of overdracht, of ongeoorloofd gebruik van vervalste, door piraterij verkregen, niet-gelicienteerde of illegale Microsoft-producten of -services of deze handelingen bevorderen, of op een andere manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. U zult Microsoft tijdig informeren over elke verdachte vervalsing, piraterij of andere inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en u zult in redelijke mate samenwerken met Microsoft en haar dochterondernemingen tijdens het onderzoek naar dergelijke activiteiten. U zult softwaredownloadvoordelen niet gebruiken om anderen services te verlenen (zoals hosting, webagentschap, integratie van uitbestede ontwikkeling, enzovoort).

De software kan mogelijk code van derden bevatten. Eventuele scripts of code van derden, waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanuit de software, worden aan u in licentie gegeven door de derde partijen die dergelijke code in eigendom hebben, niet door Microsoft. Kennisgevingen, indien hier sprake van is, over de code van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren. De software die aan u beschikbaar wordt gesteld in het Microsoft Azure for Students Starter-abonnement wordt onder licentie verstrekt, niet verkocht. Microsoft behoudt zich alle rechten op de software voor die niet uitdrukkelijk worden verleend door Microsoft, door implicatie, uitsluiting of anderszins.

Uitzonderingen

Azure credits may not be used to purchase Azure support plans, Azure DevOps, Visual Studio subscriptions, Visual Studio Mobile Center services, third-party branded products, products sold through the Azure Marketplace, or products otherwise licensed separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Verboden gebruik van Microsoft Azure for Students Starter

Als voorwaarde bij uw gebruik van Microsoft Azure for Students Starter geldt dat u deze niet zult gebruiken voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag Azure for Students Starter niet gebruiken op een manier die een Microsoft-server of het netwerk/de netwerken die op een Microsoft-server zijn aangesloten, schade toebrengt, uitschakelt, overbelast of benadeelt, of die het gebruik en genot van Microsoft Azure for Students Starter door een andere partij stoort. U mag zich geen ongeoorloofde toegang verlenen tot Microsoft Azure for Students Starter, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op een Microsoft-server door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere middelen. U mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via middelen die niet bewust beschikbaar zijn gesteld middels Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter en bijbehorende website(s) kunnen e-mailservices, bulletinboard, chatgedeelten, forums, community's, persoonlijke webpagina's, agenda's, fotoalbums, dossierkasten en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten waarmee u kunt communiceren met anderen ('Communicatieservices'). U gaat ermee akkoord de communicatieservices alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, verzenden en ontvangen die eigen zijn en, indien van toepassing, gerelateerd aan die bepaalde Communicatieservice. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatieservices gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

De Communicatieservices gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven,ongewenste e-mail, spam of andere vermenigvuldigende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).

Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit).

Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen die beelden, foto's, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten, bijvoorbeeld - niet-beperkend - wetten met betrekking tot de auteursrechten en handelsmerken (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.

Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto's, die ter beschikking worden gesteld door de communicatieservices op een manier die inbreuk maakt op enige rechten van enige partij aangaande auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële geheimen of andere eigendomsrechten.

Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware, cancelbots, corrupte bestanden, malware in het algemeen of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.

Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen, tenzij de Communicatieservices dergelijke berichten expliciet toestaan.

Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een Communicatieservice en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet wettelijk gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden;

Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van software, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand;

Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatieservices te gebruiken en er hun voordeel mee te doen;

Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke Communicatieservice;

Informatie omtrent derden oogsten of anderszins inzamelen, inclusief e-mailadressen;

Geldende wetten of voorschriften schenden;

Een valse identiteit opstellen met de bedoeling anderen te misleiden;

Een lijst van gebruikers van Azure for Students of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of enig gedeelte hiervan te gebruiken, downloaden, op andere wijze te kopiëren of aan een andere persoon of rechtspersoon (al dan niet tegen betaling) beschikbaar te stellen.

Microsoft heeft geen verplichtingen om de Communicatieservices te controleren. Toch behoudt Microsoft zich het recht voor alle materialen die in de Communicatieservices gepost worden, te bekijken en te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor, naargelang Microsoft dat nodig acht, informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, weigeren te posten of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf en gevoelige gegevens vrijgeeft in een Communicatieservice.

Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via de Communicatieservices niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring. Microsoft wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatieservices. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Microsoft.

Op het materiaal dat wordt geüpload naar de Communicatieservices kunnen geposte beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. U bent verantwoordelijke voor de naleving van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

Communicatiebeleid

U ontvangt mogelijk periodiek e-mailberichten met aanbevolen procedures, trainingen, tips en waardevolle aanbiedingen met betrekking tot Azure en andere academische programma's en services van Azure. U kunt u uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. Privacyverklaring van Microsoft lezen.

Betaalopties

Een creditcard is niet vereist voor de aanbieding Azure for Students Starter. U kunt online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik.

Annuleringsbeleid

U kunt op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Verlengingen

Als u een gevalideerde gebruiker bent van het Microsoft Azure for Students Starter-programma, beschikt u over toegangsrechten voor deze aanbieding.

Gebruiksrechten

De voordelen van Azure Microsoft Imagine zijn bedoeld voor ontwikkelings- en testdoeleinden. Workloads voor productie moeten worden uitgevoerd met een ander Azure-abonnement.

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Afghanistan Amerikaanse dollar ($)
Albanië Amerikaanse dollar ($)
Algerije Amerikaanse dollar ($)
Angola Amerikaanse dollar ($)
Argentinië Argentijnse peso ($)
Armenië Amerikaanse dollar ($)
Australië Australische dollar ($)
Oostenrijk Euro (€)
Azerbeidzjan Amerikaanse dollar ($)
Bahama's Amerikaanse dollar ($)
Bahrein Amerikaanse dollar ($)
Bangladesh Amerikaanse dollar ($)
Barbados Amerikaanse dollar ($)
Wit-Rusland Amerikaanse dollar ($)
België Euro (€)
Belize Amerikaanse dollar ($)
Bermuda Amerikaanse dollar ($)
Bolivia Amerikaanse dollar ($)
Bosnië en Herzegovina Amerikaanse dollar ($)
Botswana Amerikaanse dollar ($)
Brazilië Braziliaans Real (R$)
Brunei Darussalam Amerikaanse dollar ($)
Bulgarije Euro (€)
Cabo Verde Amerikaanse dollar ($)
Kameroen Amerikaanse dollar ($)
Canada Canadese dollar ($)
Kaaimaneilanden Amerikaanse dollar ($)
Chili Amerikaanse dollar ($)
Colombia Amerikaanse dollar ($)
Congo-Brazzaville Amerikaanse dollar ($)
Costa Rica Amerikaanse dollar ($)
Ivoorkust Amerikaanse dollar ($)
Kroatië Euro (€)
Curaçao Amerikaanse dollar ($)
Cyprus Euro (€)
Tsjechië Euro (€)
Denemarken Deense kroon (kr)
Dominicaanse Republiek Amerikaanse dollar ($)
Ecuador Amerikaanse dollar ($)
Egypte Amerikaanse dollar ($)
El Salvador Amerikaanse dollar ($)
Estland Euro (€)
Ethiopië Amerikaanse dollar ($)
Faeröer Euro (€)
Fiji Amerikaanse dollar ($)
Finland Euro (€)
Frankrijk Euro (€)
Georgië Amerikaanse dollar ($)
Duitsland Euro (€)
Ghana Amerikaanse dollar ($)
Griekenland Euro (€)
Guatemala Amerikaanse dollar ($)
Honduras Amerikaanse dollar ($)
Hongkong Hongkongse dollar (HK$)
Hongarije Euro (€)
IJsland Euro (€)
India Indiase roepie (₹)
Indonesië Indonesische roepia (Rp)
Irak Amerikaanse dollar ($)
Ierland Euro (€)
Israël Amerikaanse dollar ($)
Italië Euro (€)
Jamaica Amerikaanse dollar ($)
Japan Japanse yen (¥)
Jordanië Amerikaanse dollar ($)
Kazachstan Amerikaanse dollar ($)
Kenia Amerikaanse dollar ($)
Korea Koreaanse won (₩)
Koeweit Amerikaanse dollar ($)
Kirgizië Amerikaanse dollar ($)
Letland Euro (€)
Libanon Amerikaanse dollar ($)
Libië Amerikaanse dollar ($)
Liechtenstein Zwitserse frank (chf)
Litouwen Euro (€)
Luxemburg Euro (€)
Macao Amerikaanse dollar ($)
Macedonië (Voormalige Joegoslavische Republiek) Amerikaanse dollar ($)
Maleisië Maleisische ringgit (RM$)
Malta Euro (€)
Mauritius Amerikaanse dollar ($)
Mexico Mexicaanse peso (MXN$)
Moldavië Amerikaanse dollar ($)
Monaco Euro (€)
Mongolië Amerikaanse dollar ($)
Montenegro Amerikaanse dollar ($)
Marokko Amerikaanse dollar ($)
Namibië Amerikaanse dollar ($)
Nepal Amerikaanse dollar ($)
Nederland Euro (€)
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeelandse dollar ($)
Nicaragua Amerikaanse dollar ($)
Nigeria Amerikaanse dollar ($)
Noorwegen Noorse kroon (kr)
Oman Amerikaanse dollar ($)
Pakistan Amerikaanse dollar ($)
Palestijnse Autoriteit Amerikaanse dollar ($)
Panama Amerikaanse dollar ($)
Paraguay Amerikaanse dollar ($)
Peru Amerikaanse dollar ($)
Filippijnen Amerikaanse dollar ($)
Polen Euro (€)
Portugal Euro (€)
Puerto Rico Amerikaanse dollar ($)
Qatar Amerikaanse dollar ($)
Roemenië Euro (€)
Rusland Russische roebel (руб)
Rwanda Amerikaanse dollar ($)
Saint Kitts en Nevis Amerikaanse dollar ($)
Saoedi-Arabië Saudische riyal (SR)
Senegal Amerikaanse dollar ($)
Servië Amerikaanse dollar ($)
Singapore Amerikaanse dollar ($)
Slowakije Euro (€)
Slovenië Euro (€)
Zuid-Afrika Zuid-Afrikaanse rand (R)
Spanje Euro (€)
Sri Lanka Amerikaanse dollar ($)
Zweden Zweedse kroon (kr)
Zwitserland Zwitserse frank (chf)
Taiwan Taiwanese dollar (NT$)
Tadzjikistan Amerikaanse dollar ($)
Tanzania Amerikaanse dollar ($)
Thailand Amerikaanse dollar ($)
Trinidad en Tobago Amerikaanse dollar ($)
Tunesië Amerikaanse dollar ($)
Turkije Turkse lira (TL)
Turkmenistan Amerikaanse dollar ($)
Uganda Amerikaanse dollar ($)
Oekraïne Amerikaanse dollar ($)
Verenigde Arabische Emiraten Amerikaanse dollar ($)
Verenigd Koninkrijk Britse pond (£)
Verenigde Staten Amerikaanse dollar ($)
Uruguay Amerikaanse dollar ($)
Oezbekistan Amerikaanse dollar ($)
Venezuela Amerikaanse dollar ($)
Vietnam Amerikaanse dollar ($)
Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse dollar ($)
Jemen Amerikaanse dollar ($)
Zambia Amerikaanse dollar ($)
Zimbabwe Amerikaanse dollar ($)

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg het document met servicelimieten, quotums en beperkingen voor een lijst met algemene limieten, ook wel quotums genoemd, voor Microsoft Azure. Als u hogere limieten nodig hebt, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we deze limieten kunnen aanpassen. U moet voor uw Azure for Students Starter-abonnement een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik om uw quotums te verhogen.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het servicegebruik (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze serviceresources. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle Microsoft Azure for Students Starter-abonnementen waarvoor geen kosten worden berekend of die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenresources te verwijderen, inclusief gehoste services, virtuele machines en websites. We sturen een kennisgeving voordat we rekenresources verwijderen. Als u wilt voorkomen dat uw account inactief wordt, kunt u elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld u aan bij Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure Portal; of
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om deze aanbieding of de gratis services op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.