Navigatie overslaan

Aanbieding voor Microsoft Azure for Students Starter

Met Microsoft Azure for Students Starter kunt u aan de slag met de Azure-producten die u nodig hebt om gratis te ontwikkelen in de cloud*. Registreer hier. Met dit voordeel hebt u toegang tot een gratis laag met de volgende Azure-services:

  • Azure App Services. Met dit volledig beheerde cloudproduct kunt u in een paar minuten systeemeigen apps en web-apps bouwen en implementeren. Gebruik uw favoriete technologie: ASP.NET, Java, PHP, Node.js of Python. Voeg uiteenlopende essentiële app-services toe, waaronder authenticatie, integratie van sociale hulpprogramma's, offlinegegevenssynchronisatie, waarbij het niet uitmaakt of uw app werkt op Windows 10, iOS of Android. Stel doorlopende integratie- en implementatiewerkstromen in met VSO, GitHub, TeamCity, Hudson of Bitbucket. Hierdoor kunt u automatisch uw web-app bouwen, testen en implementeren nadat code is ingecheckt of bij integratietests.
  • Azure Functions. Schrijf eenvoudige, serverloze functies in de programmeertaal van uw keuze om code on-demand uit te voeren zonder na te denken over infrastructuur.
  • Notification Hubs. Laat uw app contact houden met de gebruikers door mobiele pushmeldingen te verzenden die zijn afgestemd op doelgroep, taal en locatie, en met gebruik van elke gewenste back-end en de meest gebruikte mobiele platforms.
  • MySQL database uit de MySQ-functie binnen de app. Hiermee ervaart u systeemeigen MySQL-ondersteuning voor uw Web Apps. Implementeer CMS-oplossingen, zoals WordPress en Joomla en meer, of aangepaste toepassingen die worden aangestuurd door de MySQL-database.
  • Application Insights. Biedt u diepgaande diagnose- en prestatietelemetrie waarmee u uw web-apps en -services hun volledige potentieel kunt laten bereiken. Doorzoek en analyseer uw gegevens om uw toepassing voortdurend te blijven verbeteren, prioriteit te geven aan toekomstige investeringen en de algemene klantervaring te verbeteren.
  • Azure DevOps. Voorziet u van een set met samenwerkingsprogramma's in de cloud met uw huidige IDE of editor, zodat uw team effectief kan werken aan softwareprojecten van alle formaten.

Microsoft Azure for Students Starter is beschikbaar voor geverifieerde studenten; gratis, zonder verplichtingen en zonder tijdslimiet. U kunt later toegang krijgen tot meer services als u wilt, maar u kunt uw web-apps en websites vandaag al hosten ondersteund door de kracht van de Microsoft-cloud zonder dat u het iets kost.

*Kosten worden beperkt door toegang te geven tot Azure-services die een gratis laag omvatten voor het gebruik van services. Ga voor meer informatie over de prijzen voor Azure naar onze pagina met Prijsinformatie.

Microsoft Azure for Students Starter is alleen beschikbaar voor studenten. U moet bevestigen dat minstens 13 jaar bent als u in de Verenigde Staten woont en minstens 16 jaar als u in een ander land of andere regio woont. En u moet uw academische status verifiëren via het e-mailadres van uw organisatie (of Shibboleth indien ondersteund door uw organisatie). Deze aanbieding is niet beschikbaar voor gebruik in een MOOC (massive open online course) of in andere professionele trainingen van for-profit organisaties.

Deze aanbieding is beperkt tot één Microsoft Azure for Students Starter-abonnement per in aanmerking komende klant, is niet overdraagbaar en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, tenzij anderszins toegestaan door Microsoft. Microsoft kan deze aanbieding naar eigen goeddunken beëindigen. Andere beperkingen zijn mogelijk van toepassing.

Upgrades en bestedingslimieten

U kunt op elk moment online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik. Hierdoor kunt u blijven gebruikmaken van Azure.

Uitzonderingen

U kunt eerst alleen toegang krijgen tot Azure-services die beschikbaar zijn met een gratis laag voor servicegebruik. Uw account heeft eerst een uitgavelimiet van 0 dollar, wat betekent dat u alleen Azure-services kunt gebruiken die binnen de gratis laag van de serviceaanbieding vallen.

U zult welk gebruik dan ook van Azure-services voor het mijnen van cryptogeld, DoS-aanvallen, spammen of illegale activiteit en/of elk gebruik dat Microsoft of anderen schade kan berokkenen, niet faciliteren, verrichten of eraan deelnemen en u zult sterke interne controles afdwingen om deze activiteiten te voorkomen. Microsoft kan u van tijd tot tijd benaderen in verband met uw gebruik van uw Azure-services en u zult op een dergelijk verzoek redelijke documentatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik. Indien Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat de Azure-services worden gebruikt voor verboden doeleinden, mag Microsoft naar eigen goeddunken uw toegang tot de Azure-services opschorten of beëindigen.

Softwaredownloadvoordelen

Uw abonnement geeft toegang tot bepaalde softwaredownloadvoordelen die speciaal zijn bedoeld ter ondersteuning van uw onderwijs, niet-commercieel onderzoek of inspanningen voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren van toepassingen voor de bovenstaande doeleinden. Softwaredownloadvoordelen zijn persoonlijk en u mag deze niet overdragen, verkopen, delen, in sublicentie geven, toewijzen of uitlenen. Uw toegang tot en gebruik van de softwaredownloadvoordelen vallen onder de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele afzonderlijke voorwaarden die specifiek zijn voor het bepaalde voordeel. U moet een actueel, actief Azure for Students-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de meeste softwaredownloadvoordelen.

Software

Uw installatie en gebruik van software, cloudservices of ontwikkeltools die zijn verschaft als softwaredownloadvoordelen vallen onder afzonderlijke licentievoorwaarden die bij software, services of tools worden geleverd, zoals click-through licentievoorwaarden, uitgezonderd eventuele wijzigingen in die voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U mag deze softwaredownloadvoordelen alleen in een virtuele omgeving gebruiken indien toegestaan door de specifieke eindgebruikerslicentie van het product. Het is uiteraard niet toegestaan de software, cloudservices of ontwikkeltools te gebruiken om enige vorm van kwaadaardige software of spamware te ontwikkelen.

Voor bepaalde software is mogelijk activering vereist. Als dat het geval is, moet u de software activeren binnen de geografische regio die is gekoppeld aan uw Azure for Students-abonnement.

Voor bepaalde software is mogelijk een sleutel vereist om deze software te installeren of gebruiken. Niet alle software heeft hetzelfde aantal sleutels. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele sleutels die aan u zijn toegewezen. Het is niet toegestaan sleutels over te dragen, verkopen, delen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of uit te lenen. Sleutelactiviteit wordt gecontroleerd. Microsoft behoudt zich het recht voor om uw Azure for Students-abonnement of toegang tot de software op te schorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen, indien verdachte activiteit worden gedetecteerd met betrekking tot sleutels of activeringen. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit een verdachte activiteit vormt. Microsoft mag uw sleutels deactiveren of anderszins beperken wanneer uw Azure for Students-abonnement eindigt. Met gedeactiveerde sleutels kan geen software worden geactiveerd. U zult zich niet bezighouden met de ongeoorloofde productie, duplicatie, levering, verkoop of overdracht, of ongeoorloofd gebruik van vervalste, door piraterij verkregen, niet-gelicienteerde of illegale Microsoft-producten of -services of deze handelingen bevorderen, of op een andere manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. U zult Microsoft tijdig informeren over elke verdachte vervalsing, piraterij of andere inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en u zult in redelijke mate samenwerken met Microsoft en haar dochterondernemingen tijdens het onderzoek naar dergelijke activiteiten. U zult softwaredownloadvoordelen niet gebruiken om anderen services te verlenen (zoals hosting, webagentschap, integratie van uitbestede ontwikkeling, enzovoort).

De software kan mogelijk code van derden bevatten. Eventuele scripts of code van derden, waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanuit de software, worden aan u in licentie gegeven door de derde partijen die dergelijke code in eigendom hebben, niet door Microsoft. Kennisgevingen, indien hier sprake van is, over de code van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren. De software die aan u beschikbaar wordt gesteld in het Microsoft Azure for Students Starter-abonnement wordt onder licentie verstrekt, niet verkocht. Microsoft behoudt zich alle rechten op de software voor die niet uitdrukkelijk worden verleend door Microsoft, door implicatie, uitsluiting of anderszins.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van Azure-ondersteuningsplannen, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio Mobile Center-services, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Azure Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden gelicentieerd (bijvoorbeeld Microsoft Azure Active Directory Premium).

Verboden gebruik van Microsoft Azure for Students Starter

Als voorwaarde bij uw gebruik van Microsoft Azure for Students Starter geldt dat u deze niet zult gebruiken voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag Azure for Students Starter niet gebruiken op een manier die een Microsoft-server of het netwerk/de netwerken die op een Microsoft-server zijn aangesloten, schade toebrengt, uitschakelt, overbelast of benadeelt, of die het gebruik en genot van Microsoft Azure for Students Starter door een andere partij stoort. U mag zich geen ongeoorloofde toegang verlenen tot Microsoft Azure for Students Starter, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op een Microsoft-server door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere middelen. U mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via middelen die niet bewust beschikbaar zijn gesteld middels Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter en bijbehorende website(s) kunnen e-mailservices, bulletinboard, chatgedeelten, forums, community's, persoonlijke webpagina's, agenda's, fotoalbums, dossierkasten en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten waarmee u kunt communiceren met anderen ('Communicatieservices'). U gaat ermee akkoord de communicatieservices alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, verzenden en ontvangen die eigen zijn en, indien van toepassing, gerelateerd aan die bepaalde Communicatieservice. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatieservices gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

De Communicatieservices gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven,ongewenste e-mail, spam of andere vermenigvuldigende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).

Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit).

Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen die beelden, foto's, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten, bijvoorbeeld - niet-beperkend - wetten met betrekking tot de auteursrechten en handelsmerken (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.

Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto's, die ter beschikking worden gesteld door de communicatieservices op een manier die inbreuk maakt op enige rechten van enige partij aangaande auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële geheimen of andere eigendomsrechten.

Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware, cancelbots, corrupte bestanden, malware in het algemeen of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.

Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen, tenzij de Communicatieservices dergelijke berichten expliciet toestaan.

Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een Communicatieservice en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet wettelijk gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden;

Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van software, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand;

Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatieservices te gebruiken en er hun voordeel mee te doen;

Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke Communicatieservice;

Informatie omtrent derden oogsten of anderszins inzamelen, inclusief e-mailadressen;

Geldende wetten of voorschriften schenden;

Een valse identiteit opstellen met de bedoeling anderen te misleiden;

Een lijst van gebruikers van Azure for Students of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of enig gedeelte hiervan te gebruiken, downloaden, op andere wijze te kopiëren of aan een andere persoon of rechtspersoon (al dan niet tegen betaling) beschikbaar te stellen.

Microsoft heeft geen verplichtingen om de Communicatieservices te controleren. Toch behoudt Microsoft zich het recht voor alle materialen die in de Communicatieservices gepost worden, te bekijken en te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor, naargelang Microsoft dat nodig acht, informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, weigeren te posten of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf en gevoelige gegevens vrijgeeft in een Communicatieservice.

Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via de Communicatieservices niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring. Microsoft wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatieservices. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Microsoft.

Op het materiaal dat wordt geüpload naar de Communicatieservices kunnen geposte beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. U bent verantwoordelijke voor de naleving van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

Communicatiebeleid

U ontvangt mogelijk periodiek e-mailberichten met aanbevolen procedures, trainingen, tips en waardevolle aanbiedingen met betrekking tot Azure en andere academische programma's en services van Azure. U kunt u uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. Privacyverklaring van Microsoft lezen.

Betaalopties

Een creditcard is niet vereist voor de aanbieding Azure for Students Starter. U kunt online een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik.

Annuleringsbeleid

U kunt op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Verlengingen

Als u een gevalideerde gebruiker bent van het Microsoft Azure for Students Starter-programma, beschikt u over toegangsrechten voor deze aanbieding.

Gebruiksrechten

De voordelen van Azure Microsoft Imagine zijn bedoeld voor ontwikkelings- en testdoeleinden. Workloads voor productie moeten worden uitgevoerd met een ander Azure-abonnement.

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Land/regio Factureringsvaluta
Afghanistan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Albanië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Algerije Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Angola Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Argentinië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Armenië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Australië Australië – Dollar ($) AUD
Oostenrijk Eurozone – Euro (€) EUR
Azerbeidzjan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bahama's Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bahrein Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bangladesh Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Barbados Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Wit-Rusland Verenigde Staten – Dollar ($) USD
België Eurozone – Euro (€) EUR
Belize Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bermuda Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bolivia Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bosnië en Herzegovina Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Botswana Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Brazilië Brazilië – Real (R$) BRL
Brunei Darussalam Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Bulgarije Eurozone – Euro (€) EUR
Cabo Verde Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Kameroen Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Canada Canada – Dollar ($) CAD
Kaaimaneilanden Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Chili Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Colombia Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Congo-Brazzaville Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Costa Rica Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Côte d'Ivoire Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Kroatië Eurozone – Euro (€) EUR
Curaçao Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Cyprus Eurozone – Euro (€) EUR
Tsjechië Eurozone – Euro (€) EUR
Denemarken Denemarken – Kroon (kr) DKK
Dominicaanse Republiek Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Ecuador Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Egypte Verenigde Staten – Dollar ($) USD
El Salvador Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Estland Eurozone – Euro (€) EUR
Ethiopië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Faeröer Denemarken – Kroon (kr) DKK
Fiji Australië – Dollar ($) AUD
Finland Eurozone – Euro (€) EUR
Frankrijk Eurozone – Euro (€) EUR
Georgië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Duitsland Eurozone – Euro (€) EUR
Ghana Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Griekenland Eurozone – Euro (€) EUR
Guatemala Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Honduras Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Hongkong SAR Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Hongarije Eurozone – Euro (€) EUR
IJsland Eurozone – Euro (€) EUR
India India – Roepie (₹) INR
Indonesië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Irak Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Ierland Eurozone – Euro (€) EUR
Israël Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Italië Eurozone – Euro (€) EUR
Jamaica Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Japan Japan – Yen (¥) JPY
Jordanië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Kazachstan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Kenia Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Korea Korea – Won (₩) KRW
Koeweit Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Kirgizië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Letland Eurozone – Euro (€) EUR
Land/regio Factureringsvaluta
Libanon Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Libië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Liechtenstein Zwitserland – Frank (chf) CHF
Litouwen Eurozone – Euro (€) EUR
Luxemburg Eurozone – Euro (€) EUR
Macao Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Noord-Macedonië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Maleisië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Malta Eurozone – Euro (€) EUR
Mauritius Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Mexico Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Moldavië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Monaco Eurozone – Euro (€) EUR
Mongolië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Montenegro Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Marokko Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Namibië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Nepal Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Nederland Eurozone – Euro (€) EUR
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland – Dollar ($) NZD
Nicaragua Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Nigeria Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Noorwegen Rusland – Kroon (kr) NOK
Oman Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Pakistan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Palestijnse Autoriteit Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Panama Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Paraguay Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Peru Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Filippijnen Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Polen Eurozone – Euro (€) EUR
Portugal Eurozone – Euro (€) EUR
Puerto Rico Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Qatar Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Roemenië Eurozone – Euro (€) EUR
Rusland Russia – Roebel (руб) RUB
Rwanda Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Saint Kitts en Nevis Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Saoedi-Arabië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Senegal Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Servië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Singapore Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Slowakije Eurozone – Euro (€) EUR
Slovenië Eurozone – Euro (€) EUR
Zuid-Afrika Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Spanje Eurozone – Euro (€) EUR
Sri Lanka Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Zweden Zweden – Kroon (kr) SEK
Zwitserland Zwitserland – Frank (chf) CHF
Taiwan Taiwan – Dollar (NT$) TWD
Tadzjikistan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Tanzania Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Thailand Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Trinidad en Tobago Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Tunesië Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Turkije Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Turkmenistan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Uganda Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Oekraïne Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk – Pond (£) GBP
Verenigde Staten Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Uruguay Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Oezbekistan Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Venezuela Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Vietnam Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Amerikaanse Maagdeneilanden Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Jemen Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Zambia Verenigde Staten – Dollar ($) USD
Zimbabwe Verenigde Staten – Dollar ($) USD

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg het document met servicelimieten, quotums en beperkingen voor een lijst met algemene limieten, ook wel quotums genoemd, voor Microsoft Azure. Als u hogere limieten nodig hebt, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we deze limieten kunnen aanpassen. U moet voor uw Azure for Students Starter-abonnement een upgrade uitvoeren naar een abonnement met betalen per gebruik om uw quotums te verhogen.

Serviceovereenkomsten

Voor elke service van het Azure-platform wordt een set met uitstekende serviceovereenkomsten aangeboden. Meer informatie over onze SLA's kunt u vinden op onze SLA-pagina. Tijdens de preview-periode wordt er geen serviceovereenkomst verstrekt voor services.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het servicegebruik (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze serviceresources. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle Microsoft Azure for Students Starter-abonnementen waarvoor geen kosten worden berekend of die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenresources te verwijderen, inclusief gehoste services, virtuele machines en websites. We sturen een kennisgeving voordat we rekenresources verwijderen. Als u wilt voorkomen dat uw account inactief wordt, kunt u elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld u aan bij Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure-portal;
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om deze aanbieding of de gratis services op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.