Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Laatst bijgewerkt: [november 2023] 

Bij Azure kunnen preview-, bèta- of andere voorlopige functies, services, software of regio's zijn inbegrepen die Microsoft aanbiedt voor optionele evaluatie ("Preview-versies"). Previews worden aan je in licentie gegeven als onderdeel van je overeenkomst voor het gebruik van Azure en zijn onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op "Previews".

Bepaalde benoemde Preview-versies zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, indien van toepassing. Deze Preview-versies worden aan je beschikbaar gesteld overeenkomstig deze aanvullende voorwaarden, die je overeenkomst voor het gebruik van Azure aanvullen. Termen met een hoofdletter die niet hierin worden gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die wordt uiteengezet in je overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je de Preview-versie(s) niet gebruiken.


Limited Access AI Services (preview-versies)

Als een preview-versie of functie van een Azure AI Service is aangewezen als onderworpen aan Limited Access Services-voorwaarden, zijn de Limited Access Services-voorwaarden in de Servicespecifieke voorwaarden voor Microsoft Azure AI Services in de Productvoorwaarden van Microsoft van toepassing op je toegang tot en gebruik van die preview-versie of functie.


AI Services in gekoppelde of losgekoppelde containers (preview-versies)

Omdat de Klant de implementatieomgeving voor containers beheert, is het de Klant niet verboden om preview-versies van Services in containers te gebruiken om persoons- of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere wettelijke of regelgevende vereisten. Alle andere voorwaarden voor preview-versies, evenals de voorwaarden voor Services in containers in de Servicespecifieke voorwaarden voor Microsoft Azure AI Services in de Productvoorwaarden van Microsoft, zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van preview-versies van Services in containers (gekoppeld en losgekoppeld). De Klant blijft verantwoordelijk voor het bepalen of de preview-versie van een Service in een container geschikt is voor de gegevensverwerking op grond van specifieke wet- en regelgeving en voor het verzekeren van het gebruik van een dergelijke preview-versie op een wijze die consistent is met de verplichtingen op grond van wet- en regelgeving van de Klant.

Microsoft kan vereiste en/of optionele updates of aanvullingen op de Services in containers aanbieden. Als een update vereist is, zal de Klant de container bijwerken in overeenstemming met de vereisten in de kennisgeving van Microsoft; verzuim in de uitvoering van deze updates kan de functionaliteit van de container beïnvloeden en/of de werking van de container stoppen. De Klant mag de updates of aanvullingen op de Diensten in containers, pre-release code, aanvullende functionaliteit en optionele invoegdiensten in de containers gebruiken, onderworpen aan specifieke voorwaarden die erbij worden geleverd (indien van toepassing). Bij algemene beschikbaarheid ("GA") van een container moet de Klant met het gebruik van preview-containers stoppen en de container uiterlijk aan het einde van de jaarlijkse heractiveringsperiode bijwerken naar de relevante GA-versie(s).


AI Services, container voor ruimtelijke analyse

 1. Kennisgeving over visuele standaard H.264/AVC, videostandaard VC-1, visuele standaard MPEG-4 Part 2 en videostandaard MPEG-2.
  Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

  DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN OP GROND VAN DE VISUELE OCTROOIPORTFOLIOLICENTIES VOOR AVC, DE VC-1, DE MPEG-4 PART 2 EN MPEG-2 VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG HET BOVENSTAANDE (“VIDEONORMEN”) EN/OF (ii) AVC-, VC-1-, MPEG-4- PART 2 EN MPEG 2-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. RAADPLEEG www.mpegla.com.

  Ter verduidelijking: deze kennisgeving legt geen beperkingen of belemmeringen op met betrekking tot het gebruik van de software in de container voor normale zakelijke doeleinden ten behoeve van het bedrijf zelf zonder dat sprake is van (i) herdistributie van de software aan derden, inclusief via toegang van derden tot Customer Solutions of (ii) het creëren van materiaal met technologieën conform de VIDEOSTANDAARDEN voor distributie aan derden.

 2. NVIDIA-onderdelen
  Ruimtelijke analyse in containers kan NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, Tesla-stuurprogramma's, cuDNN, DIGITS, NCCL en TensorRT (de "NVIDIA-componenten") omvatten. De Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van NVIDIA-onderdelen wordt beheerst door de volgende NVIDIA-licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Azure Quantum-service (preview-versie)

U mag geen toegang verlenen tot de Preview van Azure Quantum of de Preview van Azure Quantum gebruiken namens een derde persoon of partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

Met behulp van de Preview van Azure Quantum kunt u workloads uitvoeren op of met de software of hardware van een derde (“Provider”), die zich op de locatie van de Provider kan bevinden (“Provider-oplossing”). Provider-oplossingen worden door de Provider (niet Microsoft) geleverd op grond van eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de Provider. In het geval van een strijdigheid tussen deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke Provider-oplossing, hebben de aanvullende voorwaarden van de Provider voorrang. Voor elke Provider-oplossing die u selecteert, machtigt u Microsoft om uw workload over te brengen naar de geselecteerde Provider-oplossing en om dergelijke resultaten te ontvangen en toe te voegen aan uw Subscription Overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten die door Providers in rekening worden gebracht voor het gebruik van hun Provider-oplossingen.


Azure Communication Services (preview-versie)

Azure Communication Services

Azure Communication Services is een product voor ontwikkelaars en kan worden gebruikt als invoer voor toepassingen van klanten. Klanten zijn geheel zelf aansprakelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften door hun toepassingen of aanbiedingen waarin de functionaliteit en diensten van Azure Communication Services zijn opgenomen.

Azure Communication Services biedt updates en nieuwe functies in de vorm van previewprogramma's die aan klanten kunnen worden getoond met informatiebanners in de documentatie op docs.microsoft.com of met "bèta"- of "pre-release"-labels in de API's (Application Programming Interfaces) en SDK's (Software Development Kits). Wanneer een nieuwe functie invloed heeft op bestaande functionaliteit, kan dit ook invloed hebben op het gebruik van de functionaliteit door jou of je gebruikers.

Sommige beperkte previews en openbare previews van Azure Communication Services kunnen worden geleverd onder een afzonderlijke licentie, zoals een open source-licentie. In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en een afzonderlijke licentie, heeft de afzonderlijke licentie voorrang met betrekking tot de preview van Azure Communication Services die onderworpen is aan een dergelijke licentie. Elke partij behoudt zich alle rechten voor (en geen ontvangt enige rechten) die niet uitdrukkelijk zijn verleend door de voorgaande licenties.

Geen toegang tot noodhulpdiensten.

Azure Communication Services in beperkte preview of openbare preview biedt geen ondersteuning voor noodoproepen of sms-toegang tot nooddiensten. U mag niet proberen om uitgaande spraak- of sms-functies van Azure Communication Services in te schakelen of deze proberen te gebruiken om contact op te nemen met officiële, door de overheid gesponsorde telefoonnummers voor noodgevallen (zoals 911 of 112) die worden gebruikt om professionele noodhulpdiensten in te zetten voor nooddiensten ("Noodhulpdiensten").

U bent verplicht om gebruikers duidelijk op de hoogte te stellen dat toegang tot nooddiensten niet beschikbaar is op Azure Communication Services tijdens beperkte preview of openbare preview en op andere manieren moet worden verkregen terwijl het product nog in preview is.

NOCH MICROSOFT NOCH HAAR VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER ENIGE WETTELIJKE OF EVENTUELE THEORIE VOOR ENIGE CLAIM (INCLUSIEF CLAIMS VAN DERDEN), SCHADE OF VERLIES (EN U ZULT MICROSOFT VRIJWAREN EN SCHADELOOS STELLEN TEGEN AL DERGELIJKE CLAIMS) VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET ONVERMOGEN OM AZURE COMMUNICATION SERVICES IN BEPERKTE PREVIEW OF OPENBARE PREVIEW TE GEBRUIKEN OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE NOODDIENSTEN.

Prijzen

Niettegenstaande de voorwaarden in uw Volume Licensing-overeenkomst zijn vaste prijzen niet van toepassing op Azure Communication Services ("ACS"). ACS-prijzen zijn marktconform en afhankelijk van externe leveranciers van telecomdiensten. De beschikbare prijzen ten tijde van elke aankoop kunnen op elk moment worden gewijzigd. U kunt de Azure-portal raadplegen voor prijswijzigingen.

Nummertoewijzing en nummerbehoud

Telefoonnummers die tijdens een previewprogramma aan u worden toegewezen, worden aan het einde van het previewprogramma geretourneerd aan Microsoft, tenzij anders overeengekomen door Microsoft. Tijdens beperkte en openbare previews wordt het overzetten van telefoonnummers niet ondersteund.

Interoperabiliteit met Microsoft Teams

Dankzij de interoperabiliteit tussen Azure Communication Services en Microsoft Teams kunnen uw toepassingen en gebruikers deelnemen aan Teams-gesprekken, Vergade­ringen en chats. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gebruikers van uw toepassing op de hoogte worden gesteld wanneer opname of transcriptie is ingeschakeld in een Teams-gesprek of -vergadering. Microsoft geeft aan via de Azure Communication Services-API aangeven dat de opname of transcriptie is begonnen. U dient dit in realtime bekend te maken aan uw gebruikers door middel van de gebruikersinterface van uw toepassing.

Feedback

Microsoft kan u verzoeken om feedback sturen om meer te weten te komen over hoe de dienst werkt en kan worden verbeterd. U stemt ermee in om enquêtes en feedbackverzoeken te ontvangen. Binnen de context van de privacywetgeving in de Europese Unie treedt Microsoft bij het verzamelen en verwerken van uw feedback op als verwerkingsverantwoordelijke. Omdat feedback van klanten essentieel is voor de succesvolle ontwikkeling van previewdienst, is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van dit contract.

Oproepopname

Veel landen en staten hebben wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het opnemen van PSTN-, spraak- en videogesprekken, die vaak vereisen dat gebruikers toestemming geven voor het opnemen van hun communicatie. Het is je verantwoordelijkheid om de oproepopnamemogelijkheden te gebruiken in overeenstemming met de wet. Je dient toestemming te verkrijgen van de partijen die deelnemen aan de opgenomen communicatie op een wijze die voldoet aan de wetten die van toepassing zijn op elke respectieve deelnemer.

Berichtenbeleid

De Klant en zijn/haar eindgebruikers zullen zich houden aan het Berichtenbeleid voor Azure Communication Services. Het Berichtenbeleid is van toepassing op SMS-, MMS-,  e-mail- en WhatsApp communicatie. Microsoft behoudt zich het recht voor om de toegang tot Azure Communication Services tijdelijk in te trekken of te verwijderen voor de Klant of zijn/haar eindgebruikers die zich niet aan het Berichtenbeleid houden. Het Berichtenbeleid is beschikbaar op  https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Azure API for FHIR® en Azure Health Data Services (Preview-functie)

De Azure API for FHIR en Azure Health Data Services en algemeen beschikbare services. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de voorbeeldfuncties ('Preview-functies') van Azure API for FHIR en Azure Health Data Services. Preview-functies bevatten bepaalde pre-release API's, inclusief gerelateerde pre-release versies van tools, software en services die bedoeld zijn om te worden opgenomen in de Azure API for FHIR of Azure Health Data Services. Omdat de Klant de implementatie van de Preview-functies beheert, is het de Klant niet verboden om dergelijke Preview-functies te gebruiken om persoons- of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere wettelijke of regelgevende vereisten. Alle andere Azure Preview-voorwaarden (en andere toepasselijke voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van de Preview-functies.

Klant blijft verantwoordelijk: (i) voor het bepalen of de Preview-functies geschikt is voor de gegevensverwerking op grond van specifieke wet- en regelgeving; en (ii) voor het garanderen van het gebruik van de Preview-functies op een wijze die consistent is met de wettelijke en regelgevende verplichtingen van de Klant.

De resultaten van het gebruik van de Preview-functies waarmee de Klant transformaties op gegevens kan toepassen, verschillen op basis van factoren als ingevoerde gegevens en door de Klant geselecteerde functies. Microsoft is niet in staat de uitvoer van deze Preview-functies te evalueren om de aanvaardbaarheid ervan voor gebruiksscenario's en nalevingsbehoeften van de Klant te beoordelen. Er wordt niet gegarandeerd dat de uitvoer van Preview-functies voldoet aan specifieke nalevings-, wettelijke of regelgevende vereisten.

Disclaimer voor medisch gebruik

De klant erkent dat de Azure Healthcare API's Preview (1) niet is ontworpen of bedoeld of niet beschikbaar worden gesteld als medisch toestel (of medische toestellen) en (2) niet is ontworpen of bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel en niet mag worden gebruikt als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel. De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het weergeven en/of verkrijgen van gepaste toestemming, waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor eindgebruikers van de implementatie van de Preview-functies.

FHIR® is een gedeponeerd handelsmerk van HL7 en wordt gebruikt met toestemming van HL7.


Microsoft Defender voor IoT

Enterprise IoT-netwerksensor, een nieuwe functie van Azure Defender voor IoT, is momenteel in PREVIEW. Voor klanten die de EIoT-netwerksensor heeft geïmplementeerd en ook actieve Microsoft Defender XDR-klanten (Microsoft Defender for Endpoint) zijn, worden de gegevens van je Microsoft Defender for Endpoint-abonnement verwerkt en opgeslagen via Microsoft Defender for IoT en worden de twee producten naadloos geïntegreerd zodat je over één uniforme inventarisweergave beschikt voor alle portals. Dit omvat Microsoft Defender for Endpoint-brongegevens met betrekking tot alle apparaten die worden ondersteund door Microsoft Defender for Endpoint: beheerde apparaten, mogelijk beheerde apparaten, netwerkapparaten en IoT-apparaten (gedetecteerd als onderdeel van de functie Apparaatdetectie). De verplichtingen inzake privacy en gegevensverwerking die van toepassing zijn op Microsoft Defender for IoT, en niet op Microsoft Defender for Endpoint, zijn van toepassing op dergelijke gegevens. Zie de Enterprise IoT-documentatievoor meer informatie. Door Enterprise IoT-netwerksensor te gebruiken, stem je er bovendien mee in dat Microsoft-technici toegang hebben tot je gegevens en deze gebruiken om analysemodellen te bouwen, te testen en te optimaliseren.

GEBRUIK DE PREVIEWTECHNOLOGIE NIET als je dergelijke toegang niet wilt inschakelen.


Azure Compute Gallery-functionaliteit voor delen

Azure Compute Gallery ("ACG") bevat functionaliteit waarmee een eigenaar of gedelegeerde van een Azure-abonnement galerieën kan maken in zijn/haar Azure-abonnement, en bronnen in die galerieën, die als een nieuw brontype toegankelijk zijn voor andere Azure-gebruikers of -community's. Vervolgens mogen Azure-gebruikers die bronnen, inclusief maar niet beperkt tot scripts, installatiekopieën van virtuele machines of toepassingen voor virtuele machines (die hierin "Galeriebronnen" worden genoemd), alleen bekijken en implementeren om Azure Virtual Machines te maken in hun eigen Azure-abonnement.

Als de Klant ervoor kiest om Galeriebronnen te delen, stemt de Klant ermee in dat:

 1. als de Klant geen afzonderlijke licentie voor de Galeriebronnen op het Galerieniveau of in elke Galeriebron geeft, de Klant een licentie aan alle bevoegde gebruikers geeft, inclusief de rechten om dergelijke Galeriebronnen te gebruiken, te wijzigen en opnieuw te posten in Azure; en
 2. Microsoft de gedeelde Galeriebronnen beschikbaar mag stellen aan dergelijke gebruikers op een manier en locatie die Microsoft kiest.

Azure Orbital Cloud Access

Definities

"Azure Orbital Cloud Access-preview-versie" betekent de Azure-service die toegang tot Microsoft Azure-services mogelijk maakt via een satellietnetwerk. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie omvat alle bijbehorende technologie, informatie, materialen, updates en de Azure Orbital Cloud Access-apparaten die worden geleverd voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie.

"Azure Orbital Cloud Access-apparaten" betekent de hardware (bijv. gebruikersterminals en routers), behalve Azure Stack Edge-apparaten (die hieronder afzonderlijk worden gedefinieerd), die specifiek worden geleverd door Microsoft om uw gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie mogelijk te maken.

"Azure Stack Edge-apparaten" betekent hardwareapparaten, inclusief Software, die worden geboden als onderdeel van de Azure Stack Edge-reeks apparaten zoals beschreven op https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge en die afzonderlijk worden verkregen door de Klant onder zijn/haar bestaande overeenkomst met Microsoft voor het gebruik van Azure Stack Edge-apparaten door de Klant.

"Software" betekent alle Microsoft-softwareonderdelen die worden geleverd bij (of zijn bedoeld voor installatie op) een Azure Orbital Cloud Access-apparaat voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, inclusief alle tools, updates en bijbehorende documentatie.

Gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten

Microsoft geeft de Klant toestemming om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten alleen te gebruiken om deel te nemen aan de evaluatie van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, onderhevig aan het volgende:

 1. Klantbepaling van geschiktheid. De Klant gaat ermee akkoord (i) dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie zoals uiteengezet in deze voorwaarden, en (ii) dat Microsoft niet aansprakelijk is jegens de Klant of andere derden voor enig gegevensverlies of andere schade. De Klant moet de mogelijkheden en functies van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie beoordelen op basis van de beoogde workloads en toepassingen van de Klant om te bepalen of de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie geschikt is voor het beoogde gebruik door de Klant om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie te evalueren. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie wordt geleverd zonder Service Level Agreement (bijv. voor uptime, ondersteuning bij probleemoplossing enzovoort) en zonder verplichtingen tot klantondersteuning.
 2. Geen overdracht, toegang of wijziging. De Klant gaat ermee akkoord de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet te verkopen, toe te wijzen of over te dragen, en zal de Azure Orbital Cloud Access-apparaten of enige Software niet direct of indirect (via derden) bekijken, openen, wijzigen, demonteren of anderszins manipuleren.
 3. Alleen VS. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, inclusief enige Azure Orbital Cloud Access-apparaten, wordt alleen geleverd voor gebruik in de Verenigde Staten en haar territoria. Niet-overheidsklanten mogen een Azure Orbital Cloud Access-apparaat niet transporteren of gebruiken buiten de Verenigde Staten of haar territoria.
 4. Abonnement op de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie. Als onderdeel van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie staat Microsoft de Klant toe om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te gebruiken zolang de Klant een actief abonnement op de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie heeft. Als de Klant niet langer een actief abonnement heeft en de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet retourneert, kan Microsoft de Azure Orbital Cloud Access-apparaten als verloren beschouwen zoals uiteengezet in de sectie "Eigendom en risico van verlies; Verantwoordelijkheden voor verzending en retournering".

Softwarelicentie; Beperkingen; Activering

Enige Software die door Microsoft wordt geleverd voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Microsoft verleent de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software die bij het Azure Orbital Cloud Access-apparaat wordt geleverd, te gebruiken om toegang te krijgen tot de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, en niet voor andere doeleinden. Microsoft behoudt alle overige rechten. Deze licentie geeft de Klant niet het recht om, en het is de Klant niet toegestaan om: (i) functies van de Software afzonderlijk van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat te gebruiken of virtualiseren; (ii) de Software te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; (iii) enige technische beperkingen in de Software of beperkingen in de Azure Orbital Cloud Access-apparaten of documentatie van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie te omzeilen; (iv) onderdelen van de Software te scheiden en op meer dan één apparaat uit te voeren; (v) niet-Microsoft-software of -technologie te installeren of gebruiken op een manier die de intellectuele eigendommen of technologie van Microsoft zou onderwerpen aan enige andere licentievoorwaarden; of (vi) de Software te reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of te proberen dat te doen, behalve als van toepassing zijnde wetten dit toestaan zelfs wanneer deze voorwaarden dit niet toestaan en, in dat geval, mag de Klant dit alleen doen zoals de wet dat toestaat. Als er een conflict bestaat tussen deze voorwaarden en enige afzonderlijke licentievoorwaarden voor enige afzonderlijke modules of agenten die worden gebruikt in verband met het Azure Orbital Cloud Access-apparaat, dan zijn de afzonderlijke licentievoorwaarden voor die modules of agenten van toepassing op het gebruik van dergelijke modules of agenten. De Klant mag de Software niet gebruiken voor vergelijkingen of "benchmarking, " behalve voor interne doeleinden van de Klant, en mag de resultaten daarvan niet publiceren of bekendmaken.

Softwareactivering en toestemming voor gegevensgebruik om Azure Orbital Cloud Access-preview-versies te leveren

Activering van de Software, indien van toepassing, koppelt het gebruik van de Software aan een specifiek apparaat. Tijdens activering en volgend gebruik van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat kan de Software gegevens over de Software en Azure Orbital Cloud Access naar Microsoft verzenden, inclusief apparaateigenschappen (bijv. knooppunt-, chassis- en onderdeelnummers, software- en firmwareversies, tijdstempels van registratie enzovoort) en gegevens over de Klantomgeving (bijv. IP-adressen van apparaat, apparaatnaam, tijd, en IP-adres van updateserver). Microsoft gebruikt deze gegevens om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versies beschikbaar te stellen aan de Klant. Door de Azure Orbital Cloud Access-apparaten en Software te gebruiken, geeft de Klant toestemming voor de verzending van deze gegevens naar Microsoft.

Niet-Microsoft-producten

Microsoft kan Niet-Microsoft-producten beschikbaar stellen aan de Klant via het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant, zoals via een Microsoft-onlinewinkel (bijv. de Azure Marketplace) of als een onderdeel van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat. Als de Klant enig Niet-Microsoft-product installeert of gebruikt met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, mag de Klant dat niet doen op een manier die de intellectuele eigendommen of technologie van Microsoft zou onderwerpen aan andere verplichtingen dan die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de licentieovereenkomst van de Klant. Voor het gemak van de Klant kan Microsoft kosten voor bepaalde Niet-Microsoft-producten opnemen als onderdeel van de rekening van de Klant voor Onlineservices. Microsoft is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig Niet-Microsoft-product. De Klant is zelf verantwoordelijk voor enig Niet-Microsoft-product dat hij/zij installeert of gebruikt met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie of verkrijgt of beheert via een Microsoft-onlinewinkel. Het gebruik van enig Niet-Microsoft-product door de Klant wordt beheerst door de licentie-, service- en/of privacyvoorwaarden tussen de Klant en de uitgever van het Niet-Microsoft-product (indien van toepassing).

Eigendom en risico van verlies; Verantwoordelijkheden voor verzending en retournering

Eigendom en risico van verlies

Elk recht, eigendom en belang in elk Azure Orbital Cloud Access-apparaat is en blijft eigendom van Microsoft. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, worden er geen rechten verleend aan enig Azure Orbital Cloud Access-apparaat (inclusief onder enige octrooi-, auteursrecht-, handelsgeheim-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten). De Klant is verantwoordelijk voor het inspecteren van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten na ontvangst van de vervoerder en voor het onmiddellijk melden van enige schade aan aoca@microsoft.com. De Klant is verantwoordelijk voor het gehele risico van verlies van, of enige schade (anders dan verwachte slijtage) aan, de Azure Orbital Cloud Access-apparaten vanaf het moment dat deze door de vervoerder zijn bezorgd op het aangewezen bezorgadres van de Klant tot het moment dat de door Microsoft aangewezen vervoerder de Azure Orbital Cloud Access-apparaten accepteert voor retournering.

Microsoft kan de Klant kosten voor een verloren apparaat in rekening brengen voor de Azure Orbital Cloud Access-apparaten als de Klant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet aan de door Microsoft aangewezen vervoerder overhandigt voor retournering of de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet retourneert binnen 30 dagen na beëindiging van het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant overeenkomstig de onderstaande sectie "Verzending en retournering van Azure Orbital Cloud Access-apparaten". Microsoft behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor verloren of beschadigde apparaten.

Verzending en retournering van Azure Orbital Cloud Access-apparaten

De Klant is verantwoordelijk voor eenmalige verzendkosten voor de verzending van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten, wat verzending van Microsoft naar de Klant en retournering van de Klant naar Microsoft omvat. Wanneer de Klant een Azure Orbital Cloud Access-apparaat naar Microsoft retourneert, moet de Klant dit verpakken en verzenden volgens de instructies van Microsoft, wat het gebruik van een door Microsoft aangewezen vervoerder en de door Microsoft geleverde verpakkingsmaterialen omvat. De Klant moet de Azure Orbital Cloud Access-apparaten verpakken en verzenden volgens de verpakkingsinstructies van Microsoft.

Kosten

De Klant mag andere Microsoft Azure-services gebruiken in verband met het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant, en Microsoft beschouwt dergelijke services als afzonderlijke services die onderhevig kunnen zijn aan afzonderlijke kosten naar gebruik. Uitsluitend ter voorbeeld: Azure Storage en Azure Compute zijn afzonderlijke Azure-services, en als deze worden gebruikt (zelfs in verband met het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie), zijn afzonderlijke Azure-services naar gebruik van toepassing.

Abonnementskosten voor de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie worden als een maandelijks vast bedrag gefactureerd. Als je besluit om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie op te zeggen voordat het Azure Orbital Cloud Access-preview-versieprogramma is verlopen, moet je Microsoft daar per e-mail van op de hoogte stellen op aoca@microsoft.com . De toepasselijke abonnementskosten worden geëvalueerd volgens de duur van de maand, waarin Microsoft jouw retourzending van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten ontvangt en verwerkt.

Overheidsklanten

Azure Orbital Cloud Access-apparaten verplaatsen tussen locaties van de overheidsklant

Overheidsklanten die Azure Orbital Cloud Access-apparaten bezitten, mogen de Azure Orbital Cloud Access-apparaten op eigen risico en kosten transporteren naar andere locaties van de overheidsklant in overeenstemming met deze sectie en de vereisten van deze voorwaarden. De overheidsklant is ervoor verantwoordelijk om op eigen risico en kosten een exportvergunning, importvergunning en andere officiële autorisatie te verkrijgen voor de export en import van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten en bijbehorende Software en gegevens van de overheidsklant naar een dergelijke andere locatie van de overheidsklant. De overheidsklant is ook verantwoordelijk voor de douane-inklaring op een dergelijke andere locatie van de overheidsklant, en zal alle heffingen, belastingen en andere officiële kosten voor import betalen, evenals voor enige en alle kosten en risico's van het tijdig uitvoeren van douaneformaliteiten. De overheidsklant stemt ermee in om alle van toepassing zijnde import-, export- en algemene handelswetten en -voorschriften na te leven en ervoor verantwoordelijk te zijn, mocht de overheidsklant besluiten om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te transporteren over de grens van het land waarin de overheidsklant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten ontvangt. Niettegenstaande het voorgaande, als de overheidsklant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten naar een andere locatie transporteert zoals uiteengezet in deze sectie, stemt de overheidsklant ermee in om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te retourneren naar het land waar de overheidsklant ze aanvankelijk ontving, alvorens de Azure Orbital Cloud Access-apparaten naar Microsoft te verzenden. De overheidsklant erkent dat er inherente risico's zijn verbonden aan het verzenden van gegevens op en in verband met de Azure Orbital Cloud Access-apparaten, en dat Microsoft niet aansprakelijk is jegens de overheidsklant voor enig(e) beschadiging, diefstal of verlies van een Azure Orbital Cloud Access-apparaat of enige gegevens die daarop zijn opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot tijdens de verzending.

Voorwaarden die uniek zijn voor de federale overheid van de Verenigde Staten

Als een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling die hierin is opgenomen door middel van verwijzing (a) de automatische verlenging van services en/of kosten toestaat; (b) vereist dat de toepasselijke wetgeving niet de federale wetgeving van de Verenigde Staten is; of (c) de toepasselijke federale wetgeving anderszins schendt, dan is een dergelijke bepaling niet van toepassing. Als een bepaling van deze voorwaarden, of een bepaling die hierin is opgenomen door middel van verwijzing, een bepaling voor schadeloosstelling bevat, dan is deze bepaling niet van toepassing op de schadeloosstelling van Microsoft of enige andere partij door de Verenigde Staten.


Azure voor operators (previews)

Persoonsgegevens

Bepaalde Azure voor operators-producten kunnen klanten de mogelijkheid bieden om persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van de preview. Voor zover het gebruik van een Azure voor operators-product door klanten de verwerking van persoonsgegevens behelst, zal dergelijk gebruik door de gegevensbeschermingsovereenkomst niet als een ‘preview’ worden beschouwd. Klanten mogen Azure voor operators-producten niet gebruiken om andere gegevens te verwerken, behoudens juridische of regelgevende nalevingsvereisten. 

Technische resources

Microsoft kan de klant kosteloos voorzien van technische, menselijke resources van beperkte omvang om het gebruik van een Azure voor operators-product mogelijk te maken tijdens de preview. Op deze technische resources zijn de productvoorwaarden voor zakelijke dienstverlening van toepassing. Microsoft is niet verplicht om technische resources aan te bieden.

Azure Operator Insights

Klantgegevens. De klant kan, naar eigen goeddunken, kiezen om klantgegevens met Microsoft en diens gelieerde partijen te delen om het gebruik van Azure Operator Insights mogelijk te maken. In een dergelijk geval aanvaardt en bevestigt de klant dat Microsoft en diens gelieerde partijen voor de duur van het preview-abonnement van de klant: (a) toegang krijgen tot de Azure-resources van de klant; (b) de klantgegevens rechtstreeks laten bekijken door technici en datawetenschappers van Microsoft en diens gelieerde partijen voor doeleinden die verenigbaar zijn met de ontwikkeling en levering van Azure Operator Insights; en (c) persoonsgegevens in de klantgegevens overdragen, opslaan en verwerken in de Verenigde Staten of in enig ander land waar Microsoft of haar gelieerde partijen faciliteiten hebben.

De klant verleent hierbij aan Microsoft en diens gelieerde partijen voor de duur van het preview-abonnement van de klant een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, rechtenvrije licentie op klantgegevens voor Microsoft en diens gelieerde partijen om deze klantgegevens te gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de ontwikkeling en levering van Azure Operator Insights.


Azure Machine Learning (preview-functies)

Modellen van derden die Microsoft beschikbaar stelt in het register voor het Azure Machine Learning-model en/of de model-catalogus worden beschouwd als niet-Microsoft-producten waarop de voorwaarden voor niet-Microsoft-producten in de Microsoft-productvoorwaardenvan toepassing zijn. Het gebruik door de klant van dergelijke modellen van derden is onderworpen aan de licentievoorwaarden van derden die in verband met het model worden verstrekt.


Azure AI Content Veiligheid

Gebruiksregels. Azure AI Content Veiligheid kan tags toepassen op tekst, afbeeldingen en bepaalde multimodale inhoud, zodat klanten schadelijke inhoud kunnen uitfilteren en verwijderen. Het overdragen van schadelijke inhoud naar Azure AI Content Veiligheid via het bedoelde gebruik van de service wordt op zichzelf niet als een schending van de Gebruiksregels beschouwd, die anderszins van toepassing zijn. Je gaat ermee akkoord het systeem alleen te gebruiken om schadelijke inhoud uit te filteren, niet om deze te verzamelen.

Voorbeeldinhoud. Als je ervoor kiest ons voorbeelden van je inhoud ('Voorbeeldinhoud') te geven om ons te helpen de service aan te passen aan je vereisten zoals beschreven in de servicedocumentatie, ga je ermee akkoord (a) dat wij deze zullen controleren en gebruiken in overeenstemming met die documentatie, en (b) dat je aan vereisten in die documentatie zult voldoen, inclusief de vereiste om geen persoonlijke, vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie in Voorbeeldinhoud op te nemen.


Azure Health Bot met Azure OpenAI (beperkte preview)

Limited Access Service

De Azure Health Bot met Azure OpenAI is een Limited Access Service in beperkte preview en is onderworpen aan de voorwaarden van Microsoft Generative AI Services Previews hierin. De Azure OpenAI Service en de Azure Health Bot met Azure OpenAI vereisen registratie, en Microsoft kan de toegang beperken op basis van geschiktheidscriteria. De Azure Health Bot met Azure OpenAI is alleen bedoeld voor interne tests en evaluatie en is op dit moment niet bedoeld voor extern gebruik of gebruik met patiënten of andere eindgebruikers.

Disclaimer

AI-tools en -technologieën, waaronder de Azure Health Bot met Azure OpenAI, kunnen fouten maken en geven niet altijd nauwkeurige of volledige informatie. Het is jouw verantwoordelijkheid om: (1) grondig te testen en evalueren of het gebruik ervan geschikt is voor het doel, en (2) risico's voor of schade aan eindgebruikers te identificeren en beperken in verband met het gebruik ervan.

Noch de Azure Health Bot met Azure OpenAI noch Azure OpenAI API is bedoeld, ontworpen of beschikbaar gesteld om: (1) een medisch apparaat te zijn, of (2) een vervanging voor professionele medische advisering, diagnose, behandeling of beoordeling te zijn, en dienen niet te worden gebruikt als een vervanging voor professionele medische advisering, diagnose, behandeling of beoordeling. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het weergeven en/of verkrijgen van toepasselijke toestemmingen, waarschuwingen, disclaimers en erkenningen.

Uitvoer van de Azure Health Bot met Azure OpenAI weerspiegelt niet de meningen van Microsoft. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie die door de Azure Health Bot of Azure OpenAI API wordt geleverd, kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd. Microsoft wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die door de Azure Health Bot met Azure OpenAI of Azure OpenAI API wordt geleverd.


Microsoft Generative AI Services Previews

Previews van generatieve AI-functies, waaronder Copilots, binnen Azure-services zijn onderworpen aan de sectie Microsoft Generative AI Services van de Universele Licentievoorwaarden voor Online Diensten in de Productvoorwaarden (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all) en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in productie of in een live-besturingsomgeving tenzij in de productdocumentatie expliciet aangewezen als previews die klaar zijn voor productie.

Gegevenstoegang en -gebruik. Als onderdeel van het aanbieden van de Microsoft Generative AI Services Previews zal Microsoft Klantgegevens die naar de service worden verzonden, evenals Uitvoerinhoud, verwerken en opslaan ter bewaking en voorkoming van misbruik of schadelijk gebruik of uitvoer van de service. Bevoegde Microsoft-medewerkers mogen gegevens controleren die onze geautomatiseerde systemen hebben geactiveerd, om potentieel misbruik te onderzoeken en verifiëren, tenzij de productdocumentatie voor een bepaalde Microsoft Generative AI Services Preview uitdrukkelijk vermeldt dat een dergelijke controle niet mag worden uitgevoerd.   

Bing Search-voorwaarden. Voor elk onderdeel van Microsoft Generative AI Services Previews dat wordt aangedreven door Bing, zoals beschreven in de productdocumentatie, wordt het gebruik van Bing door de Klant geregeld door de Microsoft-servicesovereenkomst (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2178408) en de Privacyverklaring van Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839), behalve dat beperkingen voor niet-commercieel gebruik niet gelden voor Producten die tegen kosten beschikbaar zijn via Microsoft Volume Licensing. Het Addendum voor gegevensbeveiliging geldt niet voor het gebruik van Bing Search door de klant binnen Microsoft Generative AI Services Previews.


Azure AI Video Indexer Edge (previews)

Azure AI Video Indexer geeft een on-premises versie genaamd Azure AI Video Indexer Edge uit. De Productvoorwaarden van Microsoft zijn van toepassing op het gebruik van de previews door de Klant, behalve waar aanvullende Preview-voorwaarden zoals hieronder worden geleverd.

Beperkingen en gebruiksrechten

a) Algemeen. De Klant mag zoveel exemplaren van de software installeren en gebruiken op Klantapparaten als hij/zij wil, uitsluitend om Klanttoepassingen te ontwikkelen en testen. De Klant mag de software niet in een productieomgeving gebruiken, tenzij Microsoft de Klant onder een andere overeenkomst toestaat om dat te doen.

b) Registratie met Azure-abonnement. De Klant zal de software registreren met zijn/haar geldige Azure-abonnement en de registratie kan resulteren in meting en facturering door Microsoft.

Gevoelige software

a) Periode. Deze overeenkomst wordt van kracht zodra de Klant deze accepteert, en wordt beëindigd (i) 30 dagen na de eerste beschikbaarheid van een commerciële uitgave van de software of (ii) zodra Microsoft deze beëindigt (welke zich het eerst voordoet). Microsoft kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken verlengen.

b) Kennisgeving. De Klant kan regelmatig kennisgevingen ter herinnering aan deze datum ontvangen via de software.

c) Toegang tot gegevens. Wanneer de software niet meer wordt uitgevoerd, kan de Klant mogelijk geen toegang krijgen tot gegevens die in de software worden gebruikt.

Video-codecs

a) H.265/HEVC-videonorm. Dit product bevat H.265/HEVC-coderingstechnologie. Voor Access Advance LLC is deze kennisgeving vereist:

DE H.265/HEVC-TECHNOLOGIE IN DIT PRODUCT WORDT GEDEKT DOOR EEN OF MEER CLAIMS VAN DE HEVC-PATENTEN VERMELD OP https://patentlist.accessadvance.com/.

b) H.264/AVC-videonorm.Dit product bevat AVC-coderingstechnologie. Voor MPEG LA LLC is deze kennisgeving vereist:

Dit product is in licentie gegeven op grond van de octrooiportfoliolicentie voor AVC voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen overeenkomstig de AVC-norm ("AVC-VIDEO") en/of (ii) AVC-VIDEO te decoderen die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een aanbieder van video die bevoegd is om AVC-VIDEO aan te bieden. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie verleend, noch geïmpliceerd. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij MPEG LA LLC. Zie https://www.MPEGLA.COM.

c) VC-1-videonorm. Dit product bevat VC-1-coderingstechnologie. Voor MPEG LA LLC is deze kennisgeving vereist:

Dit product is in licentie gegeven op grond van de octrooiportfoliolicentie voor VC-1 voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen overeenkomstig de VC-1-norm ("VC-1-video") en/of (ii) VC-1-video te decoderen die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een aanbieder van video die bevoegd is om VC-1-video aan te bieden. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie verleend, noch geïmpliceerd. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij MPEG LA LLC. Zie https://www.MPEGLA.COM.


Videoredactie Azure AI Video Indexer (preview)

Beperkingen en gebruiksrechten.

a) Niet bedoeld voor productie. Je mag de software niet in een productieomgeving gebruiken, tenzij Microsoft je onder een andere overeenkomst toestaat om dat te doen.

b) Registratie met Azure-abonnement. Je gaat ermee akkoord de software te registreren met een geldig Azure-abonnement.

Tijdgevoelige software.

a) Periode. Deze overeenkomst wordt van kracht zodra je de hierboven vermelde software gebruikt, en wordt beëindigd (i) 30 dagen na de eerste beschikbaarheid van een commerciële uitgave van de software of (ii) zodra Microsoft deze beëindigt.

b) Kennisgeving. Je kunt regelmatig kennisgevingen ter herinnering aan deze datum ontvangen via de software.

c) Toegang tot gegevens. Wanneer de software niet meer wordt uitgevoerd, kan je mogelijk geen toegang krijgen tot gegevens die in de software worden gebruikt.

Video-codecs.

a) 264/AVC-videonorm. Dit product bevat AVC-coderingstechnologie. Voor MPEG LA LLC is deze kennisgeving vereist:

Dit product is in licentie gegeven op grond van de octrooiportfoliolicentie voor AVC voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen overeenkomstig de AVC-norm ("AVC-VIDEO") en/of (ii) AVC-VIDEO te decoderen die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een aanbieder van video die bevoegd is om AVC-VIDEO aan te bieden.  Voor enig ander gebruik wordt geen licentie verleend, noch geïmpliceerd. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij MPEG LA LLC. Zie https://www.MPEGLA.COM.


Azure Data Manager for Agriculture (preview-versie)

Connector voor een providerservice

Een connector voor een software of service ('Providerservice') van derden ('Provider') maakt de overdracht van gegevens mogelijk tussen Azure Data Manager for Agriculture ('ADMA') en de providerservice, en faciliteert mogelijk de uitvoering van workloads in of met de providerservice. Door Microsoft informatie te bieden over referenties voor de providerservice machtigt de klant Microsoft om gegevens over te brengen tussen ADMA en de providerservice, de uitvoering van een workload te faciliteren in of met de providerservice, en bijbehorende resultaten te ontvangen en te retourneren. 'Informatie over referenties' heeft betrekking op gegevens die toegang bieden tot een providerservice om de overdracht van gegevens mogelijk te maken van de providerservice naar een Microsoft-onlineservice. Dit is mogelijk inclusief, maar niet beperkt tot, referenties, toegangs- en vernieuwingstokens, sleutels, geheimen, en eventuele andere vereiste gegevens voor het verifiëren, zoeken, filteren en ophalen van gegevens in de providerservice.

Toegang tot de providerservice

Klant erkent en gaat akkoord met het volgende: (i) Klant heeft een bestaande overeenkomst met de provider voor het gebruik van de providerservice, (ii) Klant is verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende kosten die de provider in rekening brengt, (iii) de providerservice wordt niet onderhouden of bediend via Microsoft, en Microsoft is niet de eigenaar van de providerservice en is niet verantwoordelijk voor de privacy-, beveiligings- of nalevingspraktijken van de provider, (vi) zodra de connector is ingeschakeld mag Microsoft de doorlopende overdracht van gegevens starten door gebruik te maken van de door de klant opgegeven informatie over de referenties, en (v) Microsoft gaat door met het overbrengen van dergelijke gegevens uit de providerservice totdat de klant de bijbehorende connector uitschakelt.

Recht om gegevens van de providerservice te gebruiken

Klant representeert en garandeert dat de klant het recht heeft om: (i) gegevens die zijn opgeslagen of worden beheerd door de provider, over te brengen naar ADMA, en (ii) dergelijke gegevens te verwerken in ADMA en eventuele andere Microsoft-onlineservices.

Telemetrie

In de preview-fase verzamelt Microsoft mogelijk relevante telemetriegegevens, zoals het API-aanvraagpad, om ondersteuning te bieden bij problemen met foutopsporing die zich kunnen voordoen. Sommige telemetriegegevens zijn mogelijk buiten de geografische regio opgeslagen waar de ADMA-instantie is ingericht.


Microsoft Fabric (Preview)

OneLake en workloads

Wanneer je Microsoft Fabric inschakelt en/of er toegang toe krijgt, krijg je toegang tot OneLake en verschillende workloads, functies en functionaliteiten voor gegevens en analyses, inclusief, maar niet beperkt tot Power BI-service, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering, Synapse Real-Time Analytics. Voor de duidelijkheid: je gebruik van Power BI blijft onderworpen aan de specifieke gebruiksrechten en voorwaarden van kennisgevingen voor Power BI-service in je overeenkomst.

Capaciteitseenheden

Microsoft Fabric biedt een gedeelde capaciteit waarmee een set capaciteitseenheden wordt ingeschakeld voor de berekening van workloads, functies en functionaliteiten van Microsoft Fabric. Capaciteitseenheden ('CU's') zijn maateenheden die een pool met benodigde computerkracht aanduiden. Computerkracht is nodig om query's of taken uit te voeren.

Het CU-verbruik vertegenwoordigt de onderliggende computerkracht die nodig is voor de taken die tijdens de verwerkingstijd worden uitgevoerd door de overeenkomstige workload, functie of functionaliteit van Microsoft Fabric.

​Storage

OneLake is een gegevensopslagplaats die is ingebouwd in Microsoft Fabric. Dit biedt een centrale locatie waar je alle organisatiegegevens kunt opslaan, als je ervoor kiest om deze te gebruiken. Power BI blijft afzonderlijke opslagmogelijkheden bieden die niet afhankelijk zijn van Microsoft Fabric. OneLake-opslag is beschikbaar tegen een vergoeding die losstaat van CU's. 

Toepasselijke kosten

Microsoft kan kosten in rekening brengen voor ingerichte CU's. CU's kunnen worden gebruikt voor workloads, functies of functionaliteiten van Microsoft Fabric. Extra CU's kunnen worden aangeschaft als Fabric-capaciteit of als Power BI Premium-capaciteit. Afhankelijk van het gekozen traject om CU's aan te schaffen, zijn deze Microsoft Fabric preview-voorwaarden en de Azure of Power BI Premium-aankoopvereisten die in je overeenkomst worden vermeld, van toepassing op het inrichten van CU's. De kosten zijn gebaseerd op de hoeveelheid workloads, functies of functionaliteiten van Microsoft Fabric die tijdens een factureringsperiode worden ingericht.

Azure OpenAI-aangedreven integraties

Previews van Copilot en andere generatieve AI-functies binnen workloads, functies en functionaliteiten van Microsoft Fabric worden aangedreven door de Azure OpenAI Service en je gebruik is onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden met de titel Microsoft Generative AI Services Previews en opgenomen in deze Aanvullende voorwaarden voor gebruik van Microsoft Azure-previews.


Azure Modeling and Simulation Workbench Preview 

Deze aanvullende voorwaarden voor de Azure Modeling and Simulation Workbench Preview (de 'Workbench Preview') zijn van toepassing op de abonnee van de Workbench Preview ('Klant') en hun Gemachtigde gebruikers (hieronder gedefinieerd).  Workbench Preview biedt de Klant de mogelijkheid om een of meer beveiligde virtuele werkruimten voor samenwerking te genereren (elk een 'Kamer').  Voor elke Kamer kan de Klant Gebruikers van binnen en buiten hun organisatie toestemming geven om toegang te krijgen tot klantgegevens in die Kamer ('Gemachtigde gebruiker'). 'Klantgegevens' worden gedefinieerd in de toepasselijke  overeenkomst van de Klant of Gemachtigde gebruiker die hun gebruik van Azure regelt en omvatten , voor de toepassing van deze preview-voorwaarden, alle items in die definitie, ongeacht of deze zijn verstrekt door Klanten of Gemachtigde gebruikers.

 • De Klant, niet Microsoft, is als enige verantwoordelijk voor: (1) het selecteren van Gemachtigde gebruikers, (2) het toewijzen van Kamers voor Gemachtigde gebruikers, (3) het identificeren van de rollen van Gemachtigde gebruikers (d.w.z. 'Administratieve gemachtigde gebruiker' of 'Algemene gemachtigde gebruiker'), en (4) het identificeren van de juiste connectiviteitsvereisten.
 • De Klant erkent dat Gemachtigde gebruikers toegang hebben tot alle klantgegevens in de aan de Gemachtigde gebruiker toegewezen Kamers, deze kunnen analyseren, eraan kunnen bijdragen en ze kunnen wijzigen. De verwijdering van Klantgegevens uit een Kamer moet worden aangevraagd door de Administratieve gemachtigde gebruiker voor die Kamer en goedgekeurd door de Klant.

 • De Klant en hun Gemachtigde gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van de Klantgegevens die zij in een Kamer plaatsen of wijzigen  .Zonder het voorgaande te beperken, zullen de Klant en Gemachtigde gebruikers alle rechten op Klantgegevens veiligstellen en behouden die Microsoft nodig heeft om Workbench Preview te leveren zonder de rechten van externe partijen te schenden of anderszins aanvullende verplichtingen aan Microsoft op te leggen.

 • De Klant is verantwoordelijk voor alle Azure- en Workbench Preview-gebruikskosten die worden gegenereerd door Gemachtigde gebruikers in de Kamers die door de Klant worden gegenereerd. Microsoft verdeelt de kosten niet en factureert Gemachtigde gebruikers niet afzonderlijk.

 • Als een preview kan Workbench Preview bugs bevatten of anderszins niet werken zoals bedoeld en, zoals verder uiteengezet in de toepasselijke overeenkomst die het gebruik van Azure regelt, 'ongewijzigd' wordt geleverd met alle uitdrukkelijke en impliciete garanties afgewezen.  Workbench Preview wordt daarom geleverd voor evaluatie- en testdoeleinden en is niet bedoeld voor productiegebruik. Daarnaast worden, met betrekking tot implementaties van Workbench Preview in de Microsoft Government Community Cloud (GCC), alle standaard accreditaties op het gebied van veiligheid die typisch worden geassocieerd met aanbiedingen van Microsoft GCC volledig afgewezen, inclusief alle DoD Impact Level- en FEDRAMP-accreditaties en gerelateerde complianceverklaringen.

 • Microsoft verstrekt geen licentie op commerciële engineeringsoftware (bijvoorbeeld 'EDA'-software (elektronische ontwerp automatisering)) met Workbench Preview. Op een bepaald moment tijdens de publieke preview kan Workbench Preview Klanten en hun Gemachtigde gebruikers de kans geven om licenties te nemen van externe providers (elk een 'Provider') voor dergelijke commerciële engineering-software en andere hulpprogramma's en assets voor gebruik in een kamer ('Oplossingen van providers').  Alle Provider-oplossingen worden door de Provider, niet Microsoft, geleverd op grond van eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de Provider. Microsoft is geen partij bij dergelijke aanvullende gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels. Klanten zijn verantwoordelijk voor alle kosten die Providers in rekening brengen voor het gebruik van hun Provider-oplossingen en voor elke schending van de gebruiksvoorwaarden van Providers door de Klant of hun Gemachtigde gebruikers.

Microsoft Copilot voor Azure

Microsoft Copilot voor Azure is beschikbaar als preview en onderhevig aan de voorwaarden voor Microsoft Generative AI Services Previews hierin.


Azure AI Studio

Azure AI Studio is een preview-service die mogelijkheden van meerdere Azure AI-services samenbrengt. Als er toegang tot services wordt verkregen in of via Azure AI Studio, zijn deze onderworpen aan de licentievoorwaarden die gelden voor previews.

Aanvullende voorwaarden

Mogelijkheden waartoe toegang wordt verkregen via Azure AI Studio, zijn onderworpen aan de toepasselijke servicevoorwaarden in de Productvoorwaarden, inclusief, zonder beperking en zoals toepasselijk, voorwaarden voor:

 • Azure Machine Learning
 • Cognitive Services en Applied AI Services (inclusief Limited Access Services, Azure OpenAI Service en aangepaste tekst-naar-spraak-services en gebruik van Synthetic Voices)

Modelcatalogus/register

Modellen van derden die Microsoft beschikbaar stelt in de Modelcatalogus en/of het Modelregister in Azure AI Studio worden beschouwd als niet-Microsoft-producten waarop de voorwaarden voor niet-Microsoft-producten in de Productvoorwaarden van Microsoft van toepassing zijn. Het gebruik van klanten van een model dat is opgehaald uit of waartoe toegang is verkregen via de Modelcatalogus en/of het Modelregister wordt geregeld door de licentievoorwaarden die bij het model horen.


Azure OpenAI gebruikersniveau misbruikrapportage

De Klant kan ervoor kiezen zijn gebruikers-ID's aan Input te koppelen, zodat Microsoft de Klant op gebruikersniveau kan voorzien van rapportage over mogelijk onrechtmatige Invoer- en Uitvoerinhoud. De Klant stemt ermee in om geen gevoelige persoonlijke informatie in te dienen in het veld 'gebruiker' van de Azure OpenAI API en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving bij het reageren op rapporten.