Naar hoofdinhoud gaan

Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Laatst bijgewerkt: November 2022

Bij Azure kunnen preview-, bèta- of andere voorlopige functies, services, software of regio's zijn inbegrepen die Microsoft aanbiedt voor optionele evaluatie ("Preview-versies"). Preview-versies worden aan u in licentie gegeven als onderdeel van uw overeenkomst voor het gebruik van Azure, en onderhevig aan voorwaarden die van toepassing zijn op "Preview-versies" zoals uiteengezet in de sectie 'Universele Licentievoorwaarden voor Online Diensten' van de  Microsoft-productvoorwaarden en de Bijlage Bescherming Persoonsgegevens voor Microsoft-producten en -services ("DPA").

Bepaalde benoemde Preview-versies zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, indien van toepassing. Deze Preview-versies worden aan u beschikbaar gesteld overeenkomstig deze aanvullende voorwaarden, die uw overeenkomst voor het gebruik van Azure aanvullen. Termen met een hoofdletter die niet hierin worden gedefinieerd, zullen de betekenis hebben die wordt uiteengezet in uw overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u de Preview-versie(s) niet gebruiken 

Previewprogramma´s van Azure Active Directory

Azure Active Directory biedt updates en nieuwe functies in de vorm van previewprogramma's. Microsoft implementeert previews gefaseerd om Microsoft en klanten de mogelijkheid te geven de nieuwe functie te evalueren en te begrijpen voordat deze onderdeel wordt van de standaardservice van Azure AD. Het gaat om de volgende fases:

 1. Beperkte preview – Tijdens deze fase nodigen we enkele klanten uit om deel te nemen aan vervroegde toegang tot nieuwe concepten en functies. In deze fase is er geen formele ondersteuning beschikbaar.
 2. Openbare preview – Tijdens deze fase mag elke klant met de juiste Azure AD-licentie de nieuwe functie evalueren. Microsoft Customer Support Services biedt ondersteuningsservices tijdens deze fase, maar normale service level agreements zijn niet van toepassing. Voor nieuwe functies die worden weergegeven in de Azure AD Portal, ziet de klant informatiebanners in de gebruikersinterface die de aandacht vestigen op de nieuwe ervaring die beschikbaar is tijdens de preview. Door op de informatiebanner te klikken, kunnen klanten deelnemen aan de previewervaring.
 3. Algemeen beschikbaar - Nadat de openbare preview is voltooid, is de functie beschikbaar voor alle gelicentieerde klanten en wordt deze ondersteund via alle Microsoft-ondersteuningskanalen. Wanneer een nieuwe functie invloed heeft op bestaande functionaliteit, kan dit ook invloed hebben op het gebruik van de functionaliteit door u of uw gebruikers.

Elk previewprogramma van Azure Active Directory heeft verschillende vereisten en afhankelijkheden voor deelname.

Azure Maps (preview-versie)

Toegestaan en verboden gebruik van Azure Maps-inhoud

Navigatiebeperkingen

Het is Klant niet toegestaan Azure Maps te gebruiken om stapsgewijze ("turn-by-turn") navigatiefunctionaliteit mogelijk te maken in een toepassing.

Databasebeperkingen

Het is de Klant niet toegestaan Azure Maps of enig deel daarvan te gebruiken om een concurrerende database of dienst te creëren, of een afgeleide database te maken die geheel of gedeeltelijk is gevuld met gegevens van de Klant en/of gegevens die zijn geleverd of aangemaakt door een derde partij.

Het is de Klant niet toegestaan om de gegevens die Azure Maps levert, te gebruiken in combinatie met enige andere database van een derde partij, met uitzondering van het toevoegen van gegevenslagen van een type dat niet is inbegrepen in de Service (zoals inhoud die uw eigendom is) of waarvoor Microsoft anderszins een licentie verstrekt.

API-resultaten

De Klant mag geen informatie opslaan of tijdelijk opslaan die wordt aangeleverd door de Azure Maps API, met inbegrip van maar niet beperkt tot geocodes en omgekeerde geocodes, tegels van kaartgegevens en routegegevens (de “Resultaten”), met als doel dergelijke Resultaten geschikt te maken voor gebruik door meerdere gebruikers, of functionaliteit van Azure Maps te omzeilen.

Opslag en tijdelijke opslag van Resultaten zijn toegestaan indien dit wordt gedaan om de latentietijden van de toepassing van de Klant te reduceren. Resultaten mogen niet langer worden opgeslagen dan: (i) de geldigheidsperiode die wordt aangegeven in de retourneerde headers; of (ii) 6 maanden, indien dit korter is. Niettegenstaande het voorgaande kan de Klant doorlopende toegang tot geocodes behouden zolang de Klant een actief Azure-account behoudt.

De Klant mag geen Resultaten weergeven, uitgezonderd geocodes en/of resultaten van Azure Maps Weather-services en uitsluitend zoals beschreven in deze Voorwaarden, op content of geografische kaartendatabases van derden.

Search-API

Microsoft kan aanvragen die naar Azure Maps zijn verzonden, ter verwerking indienen bij de Bing Maps-API. Alle gegevens die naar de Bing Maps-API worden verzonden, zijn onderworpen aan de Bing Maps-voorwaarden in het gedeelte Kennisgevingen. Met betrekking tot alle persoonsgegevens die vallen onder de AVG en die naar Microsoft worden verzonden en verwerkt in verband met de Bing Maps-API, begrijpt u dat u en Microsoft onafhankelijke verantwoordelijken zijn voor de verwerking van gegevens onder de AVG. U bent zelf verantwoordelijk voor uw naleving van de AVG.

Kaartgegevens

Het gebruik van inhoud waarop de auteursrechtaanduiding van TomTom is weergegeven, dient in overeenstemming te zijn met de beperkingen die worden vermeld in de productvoorwaarden en EULA waaronder TomTom aan de derde partij een licentie verstrekt (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps maakt gebruik van Bing Imagery, waarop de kennisgeving voor Bing Maps in het artikel Mededelingen van toepassing is.

De Klant zorgt ervoor dat alle eindgebruikers de diensten die in dit artikel worden beschreven, gebruiken op basis van een geldig en huidig abonnement.

Parameter Gebruikersregio

De parameter Gebruikersregio in Azure Maps moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wetgeving met betrekking tot landkaarten van het land waar de kaarten, afbeeldingen en andere gegevens en inhoud van derden waarvoor Klant toestemming krijgt om deze via Azure Maps te raadplegen, beschikbaar worden gemaakt.

Geen garantie van nauwkeurigheid

Microsoft en haar leveranciers garanderen niet dat de kaarten, afbeeldingen, gegevens of andere inhoud die Azure Maps levert, nauwkeurig of volledig zullen zijn.

Auteursrecht

Het is de Klant niet toegestaan om enig logo dat, en/of enige auteursrechtaanduiding die zich bevindt op, of automatisch wordt gegeneerd door Azure Maps, te verwijderen, onleesbaar te maken, te maskeren of te wijzigen.

Beperkte toegang tot Cognitive Services en Applied AI Services (preview-versies)

Als een preview-versie of functie van een Azure Cognitive Service of Applied AI Service is aangewezen als onderhevig aan Limited Access Services-voorwaarden, zijn de Limited Access Services-voorwaarden in de Servicespecifieke voorwaarden voor Microsoft Azure Cognitive Services en Applied AI Services in de Microsoft-productvoorwaarden van toepassing op uw toegang tot en gebruik van die preview-versie of functie.

Cognitive Services en Applied AI Services in gekoppelde of losgekoppelde containers (preview-versies)

Omdat de Klant de implementatieomgeving voor containers beheert, is het de Klant niet verboden om preview-versies van Services in containers te gebruiken om persoons- of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere wettelijke of regelgevende vereisten. Alle andere voorwaarden voor preview-versies, evenals de voorwaarden voor Services in containers in de Servicespecifieke voorwaarden voor Microsoft Azure Cognitive Services en Applied AI Services in de Microsoft-productvoorwaarden, zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van preview-versies van Services in containers (gekoppeld en losgekoppeld). De Klant blijft verantwoordelijk voor het bepalen of de preview-versie van een Service in een container geschikt is voor de gegevensverwerking op grond van specifieke wet- en regelgeving en voor het verzekeren van het gebruik van een dergelijke preview-versie op een wijze die consistent is met de wettelijke en regulatieve verplichtingen van de Klant.

Microsoft kan vereiste en/of optionele updates of aanvullingen op de Services in containers aanbieden. Als een update vereist is, zal de Klant de container bijwerken in overeenstemming met de vereisten in de kennisgeving van Microsoft; verzuim in de uitvoering van deze updates kan de functionaliteit van de container beïnvloeden en/of de werking van de container stoppen. De Klant mag de updates of aanvullingen op de Diensten in containers, pre-release code, aanvullende functionaliteit en optionele invoegdiensten in de containers gebruiken, onderworpen aan specifieke voorwaarden die erbij worden geleverd (indien van toepassing). Bij algemene beschikbaarheid ("GA") van een container, moet de Klant met het gebruik van previewcontainers stoppen en de container uiterlijk aan het einde van de jaarlijkse heractiveringsperiode bijwerken naar de relevante GA-versie(s).

Cognitive Services, Ruimtelijke Analysis Container

 1. Kennisgeving over visuele standaard H.264/AVC, videostandaard VC-1, visuele standaard MPEG-4 Part 2 en videostandaard MPEG-2.
  Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

  DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN OP GROND VAN DE VISUELE OCTROOIPORTFOLIOLICENTIES VOOR AVC, DE VC-1, DE MPEG-4 PART 2 EN MPEG-2 VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG HET BOVENSTAANDE (“VIDEONORMEN”) EN/OF (ii) AVC-, VC-1-, MPEG-4- PART 2 EN MPEG 2-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. RAADPLEEG www.mpegla.com.

  Ter verduidelijking: deze kennisgeving legt geen beperkingen of belemmeringen op met betrekking tot het gebruik van de software in de container voor normale zakelijke doeleinden ten behoeve van het bedrijf zelf zonder dat sprake is van (i) herdistributie van de software aan derden, inclusief via toegang van derden tot Customer Solutions of (ii) het creëren van materiaal met technologieën conform de VIDEOSTANDAARDEN voor distributie aan derden.

 2. NVIDIA-onderdelen
  Ruimtelijke analyse in containers kan NVIDIA Corporation CUDA Toolkit, Tesla-stuurprogramma's, cuDNN, DIGITS, NCCL en TensorRT (de "NVIDIA-componenten") omvatten. De Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van NVIDIA-onderdelen wordt beheerst door de volgende NVIDIA-licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Cognitive Services en Applied AI Services, Azure OpenAI Service Preview (Limited Access)

Limited Access Service. De Azure OpenAI Service Preview is een Limited Access Service-preview-versie die onderhevig is aan de Limited Access Services-voorwaarden voor Azure Cognitive Services en Applied AI Services in de Productvoorwaarden voor Onlineservices.

Gebruiksbeperkingen.

 • Microsoft kan de toegang tot of het gebruik van Uitvoerinhoud of de Azure OpenAI Service door de Klant beperken als Microsoft een goede reden heeft om aan te nemen dat de Uitvoerinhoud of het gebruik van de Azure OpenAI Service door de Klant (i) de Gebruiksregels voor Onlineservices schendt; (ii) inconsistent is met de gegevens die zijn verzonden in verband met de registratie van de Klant om de Azure OpenAI Limited Access-preview-service te gebruiken, of (iii) inconsistent is met vereisten in de productdocumentatie voor de Azure OpenAI Service, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt. "Uitvoerinhoud" betekent alle gegevens of inhoud die wordt uitgevoerd door de Azure OpenAI Service.
 • De Klant mag de Azure OpenAI Service niet gebruiken om onderliggende onderdelen van de modellen, algoritmen en systemen te ontdekken, zoals het exfiltreren van de gewichten van modellen.
 • De Klant mag geen web scraping-, web harvesting- of webgevensextractiemethoden gebruiken om gegevens te extraheren uit de Azure OpenAI Service of uit Uitvoerinhoud.

Gegevenstoegang en -gebruik. Als onderdeel van het leveren van de Azure OpenAI Service verwerkt en bewaart Microsoft Klantgegevens die worden verzonden naar de service, evenals Uitvoerinhoud, met als doel (1) te controleren op misbruik of schadelijke uitvoer van de service en deze te voorkomen; en (2) functies te ontwikkelen, testen en verbeteren die zijn ontworpen om misbruik van en/of schadelijke uitvoer van de service te voorkomen. Bevoegde Microsoft-medewerkers kunnen gegevens controleren die onze geautomatiseerde systemen hebben geactiveerd, om potentieel misbruik te onderzoeken en verifiëren. Microsoft-technici en -gegevenswetenschappers kunnen deze gegevens ook bekijken en gebruiken voor het verbeteren van onze systemen die controleren op misbruik of schadelijke uitvoer van de service en deze voorkomen. In beide gevallen geldt dat voor klanten in de Europese Unie die de Azure OpenAI Service hebben geïmplementeerd, de bevoegde Microsoft-medewerkers zich in de Europese Unie bevinden. Zie de Azure OpenAI-productdocumentatie voor meer informatie.

Claims van derden. De Klant is verantwoordelijk voor het reageren op claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Azure OpenAI Service-preview-versie door de Klant in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtschending of andere claims met betrekking tot Uitvoerinhoud die wordt uitgevoerd tijdens het gebruik van de service door de Klant).

Cognitive Services en Applied AI Services, Embedded Speech Hybrid Offer (Limited Access Preview)

Beperkte toegang 

De Embedded Speech Hybrid Offer is onderhevig aan de Limited Access Services-voorwaarden voor Azure Cognitive Services en Applied AI Services in de Productvoorwaarden voor Onlineservices.

Licentie voor Embedded Speech-onderdelen

Als de Klant wordt goedgekeurd voor toegang tot de Embedded Speech Hybrid Offer overeenkomstig de Limited Access Services-voorwaarden, en mits de Klant deze algemene voorwaarden voor de Embedded Speech Hybrid Offer naleeft, verleent Microsoft de Klant een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, beperkte licentie onder de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft in de Embedded Speech-onderdelen om de Voorwaardelijke rechten voor het gebruiken en distribueren van Embedded Speech-onderdelen uit te oefenen zoals uiteengezet in de Licentievoorwaarden voor Microsoft-software voor de Microsoft Cognitive Services Speech SDK ("Speech SDK-overeenkomst"). Als de Klant een van de voorwaarden of verplichtingen in verband met de Embedded Speech Hybrid Offer niet naleeft, heeft de Klant geen rechten voor het gebruiken of distribueren van de Embedded Speech-onderdelen op Bedrijfsapparaten (zoals gedefinieerd in de Speech SDK-overeenkomst) of anderszins.

Licentievoorwaarden

Naast alle van toepassing zijnde voorwaarden in de Speech SDK-overeenkomst is de licentie van de Klant voor het gebruiken en distribueren van Embedded Speech-onderdelen onderhevig aan het volgende:

 • De Klant moet het gebruik van Azure Cognitive Services-spraakservices in Azure kopen en vooraf betalen, met behulp van Azure-toezeggingsniveaus, op het toezeggingsniveau dat is goedgekeurd door Microsoft (of aangepast zoals hieronder vermeld) in verband met Microsoft’s goedkeuring van de Klant voor toegang tot de Embedded Speech Hybrid Offer.
 • Azure Cognitive Services-spraakservices die worden uitgevoerd in Azure, moeten de primaire bron van Azure Cognitive Services-spraakfunctionaliteit zijn op de Bedrijfsapparaten van de Klant, en Embedded Speech-onderdelen mogen alleen worden gebruikt om Azure Cognitive Services-spraakfunctionaliteit op incidentele basis te leveren wanneer Bedrijfsapparaten geen onlineverbinding hebben.
 • De Klant moet het gebruik van Azure Cognitive Services-spraakservices in Azure en het relatieve gebruik van Embedded Speech-onderdelen op Bedrijfsapparaten jaarlijks controleren bij Microsoft, en de Klant moet de aankoop van Azure-toezeggingsniveaus aanpassen zoals redelijkerwijs wordt vereist door Microsoft op basis van het werkelijke en geanticipeerde gebruik van Azure Cognitive Services-spraakservices door de Klant in Azure en in Embedded Speech-onderdelen tijdens de relevante jaarlijkse perioden.

Azure Quantum-service (preview-versie)

U mag geen toegang verlenen tot de Preview van Azure Quantum of de Preview van Azure Quantum gebruiken namens een derde persoon of partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

Met behulp van de Preview van Azure Quantum kunt u workloads uitvoeren op of met de software of hardware van een derde (“Provider”), die zich op de locatie van de Provider kan bevinden (“Provider-oplossing”). Provider-oplossingen worden door de Provider (niet Microsoft) geleverd op grond van eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de Provider. In het geval van een strijdigheid tussen deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke Provider-oplossing, hebben de aanvullende voorwaarden van de Provider voorrang. Voor elke Provider-oplossing die u selecteert, machtigt u Microsoft om uw workload over te brengen naar de geselecteerde Provider-oplossing en om dergelijke resultaten te ontvangen en toe te voegen aan uw Subscription Overeenkomst. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten die door Providers in rekening worden gebracht voor het gebruik van hun Provider-oplossingen.

Azure Communication Services (preview-versie)

Azure Communication Services

Azure Communication Services is een product voor ontwikkelaars en kan worden gebruikt als invoer voor toepassingen van klanten. Klanten zijn geheel zelf aansprakelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften door hun toepassingen of aanbiedingen waarin de functionaliteit en diensten van Azure Communication Services zijn opgenomen.

Azure Communication Services biedt updates en nieuwe functies in de vorm van previewprogramma's. Microsoft implementeert previews gefaseerd om Microsoft en klanten de mogelijkheid te geven de nieuwe functie te evalueren en te begrijpen voordat deze onderdeel wordt van de standaardservice van Azure Communication Services. Het gaat om de volgende fases:

 1. Beperkte preview – Tijdens deze fase nodigen we enkele klanten uit om deel te nemen aan vervroegde toegang tot nieuwe concepten en functies. In deze fase is er geen formele ondersteuning beschikbaar.
 2. Openbare preview – Tijdens deze fase mag elke klant met de juiste Azure Communication Services-licentie de nieuwe functie evalueren. Microsoft biedt ondersteuningsservices tijdens deze fase, maar normale service level agreements zijn niet van toepassing. Functies van openbare previews worden aangegeven met informatiebanners in de documentatie op docs.microsoft.com of met "bèta"- of "pre-release"-labels in de API's (Application Programming Interfaces) en SDK's (Software Development Kits).
 3. Algemeen beschikbaar – Nadat de openbare preview is voltooid, is de functie beschikbaar voor alle gelicentieerde klanten en wordt deze ondersteund via alle Microsoft-ondersteuningskanalen. Wanneer een nieuwe functie invloed heeft op bestaande functionaliteit, kan dit ook invloed hebben op het gebruik van de functionaliteit door u of uw gebruikers.

Sommige beperkte previews en openbare previews van Azure Communication Services kunnen worden geleverd onder een afzonderlijke licentie, zoals een open source-licentie. In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en een afzonderlijke licentie, heeft de afzonderlijke licentie voorrang met betrekking tot de preview van Azure Communication Services die onderworpen is aan een dergelijke licentie. Elke partij behoudt zich alle rechten voor (en geen ontvangt enige rechten) die niet uitdrukkelijk zijn verleend door de voorgaande licenties.

Geen toegang tot noodhulpdiensten.

Azure Communication Services in beperkte preview of openbare preview biedt geen ondersteuning voor noodoproepen of sms-toegang tot nooddiensten. U mag niet proberen om uitgaande spraak- of sms-functies van Azure Communication Services in te schakelen of deze proberen te gebruiken om contact op te nemen met officiële, door de overheid gesponsorde telefoonnummers voor noodgevallen (zoals 911 of 112) die worden gebruikt om professionele noodhulpdiensten in te zetten voor nooddiensten ("Noodhulpdiensten").

U bent verplicht om gebruikers duidelijk op de hoogte te stellen dat toegang tot nooddiensten niet beschikbaar is op Azure Communication Services tijdens beperkte preview of openbare preview en op andere manieren moet worden verkregen terwijl het product nog in preview is.

NOCH MICROSOFT NOCH HAAR VERTEGENWOORDIGERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER ENIGE WETTELIJKE OF EVENTUELE THEORIE VOOR ENIGE CLAIM (INCLUSIEF CLAIMS VAN DERDEN), SCHADE OF VERLIES (EN U ZULT MICROSOFT VRIJWAREN EN SCHADELOOS STELLEN TEGEN AL DERGELIJKE CLAIMS) VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET ONVERMOGEN OM AZURE COMMUNICATION SERVICES IN BEPERKTE PREVIEW OF OPENBARE PREVIEW TE GEBRUIKEN OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE NOODDIENSTEN.

Prijzen

Niettegenstaande de voorwaarden in uw Volume Licensing-overeenkomst zijn vaste prijzen niet van toepassing op Azure Communication Services ("ACS"). ACS-prijzen zijn marktconform en afhankelijk van externe leveranciers van telecomdiensten. De beschikbare prijzen ten tijde van elke aankoop kunnen op elk moment worden gewijzigd. U kunt de Azure-portal raadplegen voor prijswijzigingen.

Nummertoewijzing en nummerbehoud

Telefoonnummers die tijdens een previewprogramma aan u worden toegewezen, worden aan het einde van het previewprogramma geretourneerd aan Microsoft, tenzij anders overeengekomen door Microsoft. Tijdens beperkte en openbare previews wordt het overzetten van telefoonnummers niet ondersteund.

Interoperabiliteit met Microsoft Teams

Dankzij de interoperabiliteit tussen Azure Communication Services en Microsoft Teams kunnen uw toepassingen en gebruikers deelnemen aan Teams-gesprekken, vergaderingen en chats. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gebruikers van uw toepassing op de hoogte worden gesteld wanneer opname of transcriptie is ingeschakeld in een Teams-gesprek of -vergadering. Microsoft geeft aan via de Azure Communication Services-API aangeven dat de opname of transcriptie is begonnen. U dient dit in realtime bekend te maken aan uw gebruikers door middel van de gebruikersinterface van uw toepassing.

Feedback

Microsoft kan u verzoeken om feedback sturen om meer te weten te komen over hoe de dienst werkt en kan worden verbeterd. U stemt ermee in om enquêtes en feedbackverzoeken te ontvangen. Binnen de context van de privacywetgeving in de Europese Unie treedt Microsoft bij het verzamelen en verwerken van uw feedback op als verwerkingsverantwoordelijke. Omdat feedback van klanten essentieel is voor de succesvolle ontwikkeling van previewdienst, is deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van dit contract.

Opname van gesprekken

Veel landen en staten hebben wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het opnemen van PSTN-, spraak- en videogesprekken, die vaak vereisen dat gebruikers toestemming geven voor het opnemen van hun communicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om de gespreksopnamemogelijkheden te gebruiken in overeenstemming met de wet. U dient toestemming te verkrijgen van de partijen die deelnemen aan de opgenomen communicatie op een wijze die voldoet aan de wetten die van toepassing zijn op elke respectieve deelnemer.

Azure-API voor FHIR® (preview-versie)

De Azure API for FHIR Preview bevat bepaalde pre-release API's, inclusief gerelateerde pre-release versies van tools, software en services die bedoeld zijn om te worden opgenomen in de Azure API for FHIR. Omdat de Klant de implementatie van de hieronder vermelde previews van Azure API for FHIR Preview beheert, is het de Klant niet verboden om dergelijke Azure API for FHIR Preview te gebruiken om persoons- of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere wettelijke of regelgevende vereisten. Alle andere Azure Preview-voorwaarden (en andere toepasselijke voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van de Azure API for FHIR Preview.

Klant blijft verantwoordelijk: (i) voor het bepalen of de Azure API for FHIR Preview geschikt is voor de gegevensverwerking op grond van specifieke wet- en regelgeving; en (ii) voor het garanderen van het gebruik van de Azure API for FHIR Preview op een wijze die consistent is met de wettelijke en regelgevende verplichtingen van de Klant.

Resultaten die zijn afgeleid van het gebruik van Azure API for FHIR Preview, met inbegrip van maar niet beperkt tot geanonimiseerde export en FHIR Converter, variëren afhankelijk van factoren zoals de ingevoerde gegevens en de door de Klant geselecteerde functies. Microsoft is niet in staat de uitvoer van Azure API for FHIR Preview te evalueren om de aanvaardbaarheid ervan voor gebruiksscenario's en nalevingsbehoeften van de Klant te beoordelen. Er wordt niet gegarandeerd dat de uitvoer van Azure API for FHIR Preview voldoet aan specifieke nalevings-, wettelijke of regelgevende vereisten.

Disclaimer voor medisch gebruik

De klant erkent dat de Azure API for FHIR Preview (1) niet is ontworpen of bedoeld of niet beschikbaar worden gesteld als medisch toestel (of medische toestellen) en (2) niet is ontworpen of bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel en niet mag worden gebruikt als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel. De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het weergeven en/of verkrijgen van gepaste toestemming, waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor eindgebruikers van de implementatie van de Azure API for FHIR Preview.

FHIR® is een gedeponeerd handelsmerk van HL7 en wordt gebruikt met toestemming van HL7.

Azure Healthcare API's (preview-versie)

De Azure Healthcare API's Preview bevat bepaalde pre-release Azure Healthcare API's, inclusief gerelateerde pre-release versies van tools, software en services die bedoeld zijn om te worden opgenomen in de Azure Healthcare API's. Omdat de Klant de implementatie van de Azure Healthcare API's Preview beheert, is het de Klant niet verboden om de Azure Healthcare API's Preview te gebruiken om persoons- of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere wettelijke of regulatieve vereisten. Alle andere Azure Preview-voorwaarden (en andere toepasselijke voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van de Azure Healthcare API's Preview.

Klant blijft verantwoordelijk: (i) voor het bepalen of de Azure Healthcare API's Preview geschikt is voor de gegevensverwerking op grond van specifieke wet- en regelgeving; en (ii) voor het garanderen van het gebruik van de Azure Healthcare API's Preview op een wijze die consistent is met de wettelijke en regelgevende verplichtingen van de Klant.

Resultaten die zijn afgeleid van het gebruik van de Azure Healthcare API's Preview, met inbegrip van maar niet beperkt tot geanonimiseerde export en FHIR® Converter, variëren afhankelijk van factoren zoals de ingevoerde gegevens en de door de Klant geselecteerde functies. Microsoft is niet in staat de uitvoer van de Azure Healthcare API's Preview te evalueren om de aanvaardbaarheid ervan voor gebruiksscenario's en nalevingsbehoeften van de Klant te beoordelen. Er wordt niet gegarandeerd dat de uitvoer van de Azure Healthcare API's Preview voldoet aan specifieke nalevings-, wettelijke of regelgevende vereisten.

Disclaimer voor medisch gebruik

De klant erkent dat de Azure Healthcare API's Preview (1) niet is ontworpen of bedoeld of niet beschikbaar worden gesteld als medisch toestel (of medische toestellen) en (2) niet is ontworpen of bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel en niet mag worden gebruikt als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel. De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het weergeven en/of verkrijgen van gepaste toestemming, waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor eindgebruikers van de implementatie van de Azure Healthcare API's Preview.

FHIR® is een gedeponeerd handelsmerk van HL7 en wordt gebruikt met toestemming van HL7.

Microsoft Defender voor IoT

Enterprise IoT, een nieuwe functie van Azure Defender voor IoT, is momenteel in PREVIEW. Voor klanten die ook actieve Microsoft 365 Defender-klanten (Microsoft Defender for Endpoint) zijn, worden de gegevens van uw Microsoft Defender for Endpoint-abonnement verwerkt en opgeslagen via Enterprise IoT en worden de twee producten naadloos geïntegreerd zodat u over één uniforme inventarisweergave beschikt voor alle portals. Dit omvat Microsoft Defender for Endpoint-brongegevens met betrekking tot alle apparaten die worden ondersteund door Microsoft Defender for Endpoint: beheerde apparaten, mogelijk beheerde apparaten, netwerkapparaten en IoT-apparaten (gedetecteerd als onderdeel van de functie Apparaatdetectie). De verplichtingen inzake privacy en gegevensverwerking die van toepassing zijn op Enterprise IoT, en niet op Microsoft Defender for Endpoint, zijn van toepassing op dergelijke gegevens. Zie de Enterprise IoT-documentatie voor meer informatie. Door Enterprise IoT te gebruiken, stemt u er bovendien mee in dat Microsoft-technici toegang hebben tot uw gegevens en deze gebruiken om analysemodellen te bouwen, te testen en te optimaliseren.

GEBRUIK DE PREVIEWTECHNOLOGIE NIET als u dergelijke toegang niet wilt inschakelen

Gebruiksrechten voor Synapse Analytics-databasesjablonen (Preview)

"Databasesjablonen" betekent branchespecifieke gegevensmodellen en schema's, of delen daarvan, die Microsoft aan de Klant verstrekt.

"Materialen" betekent Databasesjablonen en gerelateerde materialen, hulpmiddelen, functies en services die Microsoft onder deze preview-voorwaarden aan de Klant heeft geleverd.

Gebruiksrechten

De Klant mag zich uitsluitend toegang verschaffen tot Databasesjablonen en mag materialen die door Microsoft aan de Klant worden verstrekt uitsluitend gebruiken voor interne zakelijke doeleinden van de Klant en alleen voor uitvoering op Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft bepaalt welke onderdelen, kenmerken en/of functies in de Materialen moeten worden opgenomen en kan de toegang tot een of alle onderdelen, kenmerken en/of functies van de Materialen te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, opschorten of beëindigen.

Licentiebeperkingen

De Klant zal het volgende niet doen en niet proberen te doen: (1) technische beperkingen in de Materialen of restricties of beperkingen in de documentatie in verband met de Materialen reverse-engineeren of omzeilen; (2) de Materialen gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of met het doel malware of andere kwaadaardige code of software te maken of te verspreiden; (3) de Materialen delen, publiceren, distribueren, overdragen of uitlenen aan derden (behalve aan haar contractanten in overeenstemming met deze preview-voorwaarden), of anderszins Materialen leveren als een op zichzelf staande gehoste oplossing die anderen kunnen gebruiken; (4) kennisgevingen van Microsoft of haar leveranciers uit de Materialen verwijderen, minimaliseren, blokkeren of wijzigen; of (5) de Materialen anderszins gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze preview-voorwaarden.

Azure Compute Gallery-functionaliteit voor delen

Azure Compute Gallery ("ACG") bevat functionaliteit waarmee een eigenaar of gedelegeerde van een Azure-abonnement galerieën kan maken in zijn/haar Azure-abonnement, en bronnen in die galerieën, die als een nieuw brontype toegankelijk zijn voor andere Azure-gebruikers of -community's. Vervolgens mogen Azure-gebruikers die bronnen, inclusief maar niet beperkt tot scripts, installatiekopieën van virtuele machines of toepassingen voor virtuele machines (die hierin "Galeriebronnen" worden genoemd), alleen bekijken en implementeren om Azure Virtual Machines te maken in hun eigen Azure-abonnement.

Als de Klant ervoor kiest om Galeriebronnen te delen, stemt de Klant ermee in dat:

(i) als de Klant geen afzonderlijke licentie voor de Galeriebronnen op het Galerieniveau of in elke Galeriebron geeft, de Klant een licentie aan alle bevoegde gebruikers geeft, inclusief de rechten om dergelijke Galeriebronnen te gebruiken, te wijzigen en opnieuw te posten in Azure; en

(ii) Microsoft de gedeelde Galeriebronnen beschikbaar mag stellen aan dergelijke gebruikers op een manier en locatie die Microsoft kiest.

Microsoft Dev Box (preview-versie)

Microsoft Dev Box-gegevensverwerking Dev Box integreert Klantgegevens uit andere Onlineservices, inclusief Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 en andere Onlineservices zoals geconfigureerd door de Klant, indien van toepassing (gezamenlijk "Dev Box-invoerservices"). Zodra de Klantgegevens uit Dev Box-invoerservices zijn geïntegreerd in Dev Box, zijn alleen de Universele licentievoorwaarden voor alle Onlineservices en de DPA -bepalingen voor Dev Box van toepassing op die gegevens.

Azure Orbital Cloud Access

Definities

"Azure Orbital Cloud Access-preview-versie" betekent de Azure-service die toegang tot Microsoft Azure-services mogelijk maakt via een satellietnetwerk. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie omvat alle bijbehorende technologie, informatie, materialen, updates en de Azure Orbital Cloud Access-apparaten die worden geleverd voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie.

"Azure Orbital Cloud Access-apparaten" betekent de hardware (bijv. gebruikersterminals en routers), behalve Azure Stack Edge-apparaten (die hieronder afzonderlijk worden gedefinieerd), die specifiek worden geleverd door Microsoft om uw gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie mogelijk te maken.

"Azure Stack Edge-apparaten" betekent hardwareapparaten, inclusief Software, die worden geboden als onderdeel van de Azure Stack Edge-reeks apparaten zoals beschreven op https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge en die afzonderlijk worden verkregen door de Klant onder zijn/haar bestaande overeenkomst met Microsoft voor het gebruik van Azure Stack Edge-apparaten door de Klant.

"Software" betekent alle Microsoft-softwareonderdelen die worden geleverd bij (of zijn bedoeld voor installatie op) een Azure Orbital Cloud Access-apparaat voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, inclusief alle tools, updates en bijbehorende documentatie.

Gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten

Microsoft geeft de Klant toestemming om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten alleen te gebruiken om deel te nemen aan de evaluatie van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, onderhevig aan het volgende:

 1. Klantbepaling van geschiktheid. De Klant gaat ermee akkoord (i) dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie zoals uiteengezet in deze voorwaarden, en (ii) dat Microsoft niet aansprakelijk is jegens de Klant of andere derden voor enig gegevensverlies of andere schade. De Klant moet de mogelijkheden en functies van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie beoordelen op basis van de beoogde workloads en toepassingen van de Klant om te bepalen of de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie geschikt is voor het beoogde gebruik door de Klant om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie te evalueren. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie wordt geleverd zonder Service Level Agreement (bijv. voor uptime, ondersteuning bij probleemoplossing enzovoort) en zonder verplichtingen tot klantondersteuning.
 2. Geen overdracht, toegang of wijziging. De Klant gaat ermee akkoord de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet te verkopen, toe te wijzen of over te dragen, en zal de Azure Orbital Cloud Access-apparaten of enige Software niet direct of indirect (via derden) bekijken, openen, wijzigen, demonteren of anderszins manipuleren.
 3. Alleen VS. De Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, inclusief enige Azure Orbital Cloud Access-apparaten, wordt alleen geleverd voor gebruik in de Verenigde Staten en haar territoria. Niet-overheidsklanten mogen een Azure Orbital Cloud Access-apparaat niet transporteren of gebruiken buiten de Verenigde Staten of haar territoria.
 4. Abonnement op de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie. Als onderdeel van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie staat Microsoft de Klant toe om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te gebruiken zolang de Klant een actief abonnement op de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie heeft. Als de Klant niet langer een actief abonnement heeft en de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet retourneert, kan Microsoft de Azure Orbital Cloud Access-apparaten als verloren beschouwen zoals uiteengezet in de sectie "Eigendom en risico van verlies; Verantwoordelijkheden voor verzending en retournering".

Softwarelicentie; Beperkingen; Activering

Enige Software die door Microsoft wordt geleverd voor gebruik met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Microsoft verleent de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software die bij het Azure Orbital Cloud Access-apparaat wordt geleverd, te gebruiken om toegang te krijgen tot de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, en niet voor andere doeleinden. Microsoft behoudt alle overige rechten. Deze licentie geeft de Klant niet het recht om, en het is de Klant niet toegestaan om: (i) functies van de Software afzonderlijk van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat te gebruiken of virtualiseren; (ii) de Software te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; (iii) enige technische beperkingen in de Software of beperkingen in de Azure Orbital Cloud Access-apparaten of documentatie van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie te omzeilen; (iv) onderdelen van de Software te scheiden en op meer dan één apparaat uit te voeren; (v) niet-Microsoft-software of -technologie te installeren of gebruiken op een manier die de intellectuele eigendommen of technologie van Microsoft zou onderwerpen aan enige andere licentievoorwaarden; of (vi) de Software te reverse-engineeren, decompileren of demonteren, of te proberen dat te doen, behalve als van toepassing zijnde wetten dit toestaan zelfs wanneer deze voorwaarden dit niet toestaan en, in dat geval, mag de Klant dit alleen doen zoals de wet dat toestaat. Als er een conflict bestaat tussen deze voorwaarden en enige afzonderlijke licentievoorwaarden voor enige afzonderlijke modules of agenten die worden gebruikt in verband met het Azure Orbital Cloud Access-apparaat, dan zijn de afzonderlijke licentievoorwaarden voor die modules of agenten van toepassing op het gebruik van dergelijke modules of agenten. De Klant mag de Software niet gebruiken voor vergelijkingen of "benchmarking", behalve voor interne doeleinden van de Klant, en mag de resultaten daarvan niet publiceren of bekendmaken.

Softwareactivering en toestemming voor gegevensgebruik om Azure Orbital Cloud Access-preview-versies te leveren

Activering van de Software, indien van toepassing, koppelt het gebruik van de Software aan een specifiek apparaat. Tijdens activering en volgend gebruik van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat kan de Software gegevens over de Software en Azure Orbital Cloud Access naar Microsoft verzenden, inclusief apparaateigenschappen (bijv. knooppunt-, chassis- en onderdeelnummers, software- en firmwareversies, tijdstempels van registratie enzovoort) en gegevens over de Klantomgeving (bijv. IP-adressen van apparaat, apparaatnaam, tijd, en IP-adres van updateserver). Microsoft gebruikt deze gegevens om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versies beschikbaar te stellen aan de Klant. Door de Azure Orbital Cloud Access-apparaten en Software te gebruiken, geeft de Klant toestemming voor de verzending van deze gegevens naar Microsoft.

Niet-Microsoft-producten

Microsoft kan Niet-Microsoft-producten beschikbaar stellen aan de Klant via het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant, zoals via een Microsoft-onlinewinkel (bijv. de Azure Marketplace) of als een onderdeel van het Azure Orbital Cloud Access-apparaat. Als de Klant enig Niet-Microsoft-product installeert of gebruikt met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie, mag de Klant dat niet doen op een manier die de intellectuele eigendommen of technologie van Microsoft zou onderwerpen aan andere verplichtingen dan die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de licentieovereenkomst van de Klant. Voor het gemak van de Klant kan Microsoft kosten voor bepaalde Niet-Microsoft-producten opnemen als onderdeel van de rekening van de Klant voor Onlineservices. Microsoft is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig Niet-Microsoft-product. De Klant is zelf verantwoordelijk voor enig Niet-Microsoft-product dat hij/zij installeert of gebruikt met de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie of verkrijgt of beheert via een Microsoft-onlinewinkel. Het gebruik van enig Niet-Microsoft-product door de Klant wordt beheerst door de licentie-, service- en/of privacyvoorwaarden tussen de Klant en de uitgever van het Niet-Microsoft-product (indien van toepassing).

Eigendom en risico van verlies; Verantwoordelijkheden voor verzending en retournering

Eigendom en risico van verlies

Elk recht, eigendom en belang in elk Azure Orbital Cloud Access-apparaat is en blijft eigendom van Microsoft. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, worden er geen rechten verleend aan enig Azure Orbital Cloud Access-apparaat (inclusief onder enige octrooi-, auteursrecht-, handelsgeheim-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten). De Klant is verantwoordelijk voor het inspecteren van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten na ontvangst van de vervoerder en voor het onmiddellijk melden van enige schade aan aoca@microsoft.com. De Klant is verantwoordelijk voor het gehele risico van verlies van, of enige schade (anders dan verwachte slijtage) aan, de Azure Orbital Cloud Access-apparaten vanaf het moment dat deze door de vervoerder zijn bezorgd op het aangewezen bezorgadres van de Klant tot het moment dat de door Microsoft aangewezen vervoerder de Azure Orbital Cloud Access-apparaten accepteert voor retournering.

Microsoft kan de Klant kosten voor een verloren apparaat in rekening brengen voor de Azure Orbital Cloud Access-apparaten als de Klant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet aan de door Microsoft aangewezen vervoerder overhandigt voor retournering of de Azure Orbital Cloud Access-apparaten niet retourneert binnen 30 dagen na beëindiging van het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant overeenkomstig de onderstaande sectie "Verzending en retournering van Azure Orbital Cloud Access-apparaten". Microsoft behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor verloren of beschadigde apparaten.

Verzending en retournering van Azure Orbital Cloud Access-apparaten

De Klant is verantwoordelijk voor eenmalige verzendkosten voor de verzending van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten, wat verzending van Microsoft naar de Klant en retournering van de Klant naar Microsoft omvat. Wanneer de Klant een Azure Orbital Cloud Access-apparaat naar Microsoft retourneert, moet de Klant dit verpakken en verzenden volgens de instructies van Microsoft, wat het gebruik van een door Microsoft aangewezen vervoerder en de door Microsoft geleverde verpakkingsmaterialen omvat. De Klant moet de Azure Orbital Cloud Access-apparaten verpakken en verzenden volgens de verpakkingsinstructies van Microsoft.

Kosten

De Klant mag andere Microsoft Azure-services gebruiken in verband met het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie door de Klant, en Microsoft beschouwt dergelijke services als afzonderlijke services die onderhevig kunnen zijn aan afzonderlijke kosten naar gebruik. Uitsluitend ter voorbeeld: Azure Storage en Azure Compute zijn afzonderlijke Azure-services, en als deze worden gebruikt (zelfs in verband met het gebruik van de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie), zijn afzonderlijke Azure-services naar gebruik van toepassing.

Abonnementskosten voor de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie worden als een maandelijks vast bedrag gefactureerd. Als u besluit om de Azure Orbital Cloud Access-preview-versie op te zeggen voordat het Azure Orbital Cloud Access-preview-versieprogramma is verlopen, moet u Microsoft daar per e-mail van op de hoogte stellen op aoca@microsoft.com . De toepasselijke abonnementskosten worden geëvalueerd volgens de duur van de maand, waarin Microsoft uw retourzending van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten ontvangt en verwerkt.

Overheidsklanten

Azure Orbital Cloud Access-apparaten verplaatsen tussen locaties van de overheidsklant

Overheidsklanten die Azure Orbital Cloud Access-apparaten bezitten, mogen de Azure Orbital Cloud Access-apparaten op eigen risico en kosten transporteren naar andere locaties van de overheidsklant in overeenstemming met deze sectie en de vereisten van deze voorwaarden. De overheidsklant is ervoor verantwoordelijk om op eigen risico en kosten een exportvergunning, importvergunning en andere officiële autorisatie te verkrijgen voor de export en import van de Azure Orbital Cloud Access-apparaten en bijbehorende Software en gegevens van de overheidsklant naar een dergelijke andere locatie van de overheidsklant. De overheidsklant is ook verantwoordelijk voor de douane-inklaring op een dergelijke andere locatie van de overheidsklant, en zal alle heffingen, belastingen en andere officiële kosten voor import betalen, evenals voor enige en alle kosten en risico's van het tijdig uitvoeren van douaneformaliteiten. De overheidsklant stemt ermee in om alle van toepassing zijnde import-, export- en algemene handelswetten en -voorschriften na te leven en ervoor verantwoordelijk te zijn, mocht de overheidsklant besluiten om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te transporteren over de grens van het land waarin de overheidsklant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten ontvangt. Niettegenstaande het voorgaande, als de overheidsklant de Azure Orbital Cloud Access-apparaten naar een andere locatie transporteert zoals uiteengezet in deze sectie, stemt de overheidsklant ermee in om de Azure Orbital Cloud Access-apparaten te retourneren naar het land waar de overheidsklant ze aanvankelijk ontving, alvorens de Azure Orbital Cloud Access-apparaten naar Microsoft te verzenden. De overheidsklant erkent dat er inherente risico's zijn verbonden aan het verzenden van gegevens op en in verband met de Azure Orbital Cloud Access-apparaten, en dat Microsoft niet aansprakelijk is jegens de overheidsklant voor enig(e) beschadiging, diefstal of verlies van een Azure Orbital Cloud Access-apparaat of enige gegevens die daarop zijn opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot tijdens de verzending.

Voorwaarden die uniek zijn voor de federale overheid van de Verenigde Staten

Als een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling die hierin is opgenomen door middel van verwijzing (a) de automatische verlenging van services en/of kosten toestaat; (b) vereist dat de toepasselijke wetgeving niet de federale wetgeving van de Verenigde Staten is; of (c) de toepasselijke federale wetgeving anderszins schendt, dan is een dergelijke bepaling niet van toepassing. Als een bepaling van deze voorwaarden, of een bepaling die hierin is opgenomen door middel van verwijzing, een bepaling voor schadeloosstelling bevat, dan is deze bepaling niet van toepassing op de schadeloosstelling van Microsoft of enige andere partij door de Verenigde Staten.