Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Laatst bijgewerkt: november 2017

Azure kan preview-, bèta- en andere pre-releasefuncties, -services, -software of -regio´s bevatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden aan u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL AGREEMENTS EN BEPERKTE GARANTIE. Previews vallen mogelijk niet onder klantenondersteuning. Previews kunnen zijn onderworpen aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals nader uiteengezet in de Privacyverklaring voor Online Diensten, het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Azure, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden geleverd. Sommige genoemde Previews kunnen tevens zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden vermeld, indien van toepassing. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gestopt. We kunnen ook ervoor kiezen om een Preview niet uit te brengen in “Algemene beschikbaarheid”.

Microsoft Genomics

Gebruiksrechtovereenkomst Broad. In de dienst Microsoft Genomics is toegang tot de Genetic Analysis Toolkit (GATK) van Broad Institute, Inc. ("Broad") inbegrepen. Het gebruik van de GATK en de bijbehorende documentatie in het kader van Microsoft Genomics is tevens onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst voor de GATK van Broad ("Broad EULA").

Het delen van informatie. U gaat ermee akkoord dat Microsoft uw status als gebruiker van de GATK in Microsoft Genomics doorgeeft aan Broad, en dat Broad en Microsoft bepaalde statistische en technische informatie over uw gebruik van de GATK uitwisselen (zoals uiteengezet in Artikel 7.2 van de Gebruiksrechtovereenkomst van Broad).

Medisch gebruik. Microsoft Genomics is geen medisch hulpmiddel en uitvoer die wordt gegenereerd door middel van het gebruik ervan is niet bedoeld als feitelijk resultaat. De uitvoer mag niet worden gebruikt voor medisch oordeel, advies of diagnose, of voor de behandeling van een gezondheidstoestand of -probleem. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de vereisten van alle toepasselijke wetten en voorschriften als u Microsoft Genomics gebruikt als onderdeel van een klinische dienst of klinisch product.

Microsoft Azure Hybrid Benefit voor Windows 10

Alleen Enterprise-klanten met Windows 10 Enterprise E3/E5 per gebruiker of Windows VDA per gebruiker (Gebruikers-SL's of Aanvullende Gebruikers-SL's) (“Kwalificerende Licenties”) komen in aanmerking voor gebruik van de Microsoft Azure Hybrid Benefit voor Windows 10 (“Azure HUB voor Windows 10”). In het kader van deze preview mogen gebruikers aan wie een klant een Kwalificerende Licentie heeft toegewezen Windows 10-images die worden aangeboden in de Azure Virtuele Machine-galerij (images die zijn aangeduid als Azure HUB voor Windows 10-images) implementeren en gebruiken in Microsoft Azure. Elke dergelijke gebruiker mag maximaal vier instances van de Windows 10-software gebruiken onderworpen aan (i) de voorwaarden van de Productvermelding Windows Desktop Operating System in de op dat moment geldende Productvoorwaarden voor Microsoft Volume Licensing en deze previewvoorwaarden, en (ii) de vereiste dat elke gebruiker wordt beheerd via Azure Active Directory. Continu gebruik van de Windows 10-software onder Azure HUB voor Windows 10 op grond van dezelfde voorwaarden is toegestaan tot aan het einde van de vierde volledige kalendermaand volgende op de verklaring van de volgende Current Branch for Business na de Windows 10 Anniversary Update (1607). In het geval van strijdigheden tussen de voorwaarden in de Productvermelding Windows Desktop Operating System en deze previewvoorwaarden, prevaleren deze previewvoorwaarden.

Visual Studio Mobile Center

Recht van gebruik. We verlenen u het recht van toegang tot en gebruik van de previewservice voor het ontwikkelen en testen van uw toepassing(en), zoals beschreven in deze overeenkomst. Met betrekking tot virtuele machines die door de service beschikbaar worden gesteld, gaat u ermee akkoord dat een virtuele machine slechts door één gebruiker tegelijk mag worden gebruikt. We behouden ons alle andere rechten voor.

Geautoriseerde ontwikkelaar. U benoemt Microsoft als uw geautoriseerde ontwikkelaar met betrekking tot Apple-software die is opgenomen in de previewservice en erkent dat Microsoft een aantoonbare noodzaak heeft om deze software in het kader van de previewservice te gebruiken om u te helpen bij het ontwikkelen en testen van uw toepassing(en). Microsoft is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden voor al dergelijke software die is opgenomen in de previewservice en zal alle vertrouwelijke informatie van Apple die wordt gebruikt als onderdeel van de previewservice en alle code en andere materialen die u verschaft als onderdeel van uw toepassing(en) vertrouwelijk behandelen. Microsoft zal uw Apple-ID en/of leveringsprofiel (als u deze aan ons verstrekt) uitsluitend gebruiken voor het leveren van de previewservice om u te helpen bij het ontwikkelen en testen van uw toepassing(en) en zal deze niet delen met derden. Indien uw Apple-ID en/of leveringsprofielen worden opgeschort, ingetrokken en/of beëindigd, gaat u ermee akkoord Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Pakketmanagers. In het kader van de previewservice kunnen mogelijk pakketmanagers worden gedownload, zoals NuGet, die u de mogelijkheid geven andere softwarepakketten van Microsoft en derden te downloaden voor gebruik in combinatie met uw toepassing. Deze pakketten zijn onderworpen aan hun eigen licenties en niet aan deze overeenkomst. Pakketten van derden worden niet door Microsoft gedistribueerd of in licentie gegeven en Microsoft geeft geen garanties met betrekking tot pakketten van derden.

Toegang tot externe repositoryservices. Indien u Microsoft toegang verleent tot uw account bij een externe repositoryservice, gaat u ermee akkoord dat Microsoft de inhoud van uw account, met inbegrip van de inhoud van uw openbare en privérepository's, scant om rapportage en andere functionaliteit aan u te kunnen bieden in het kader van de previewservice. Verder gaat u ermee akkoord dat Microsoft informatie of inzichten uit uw account gebruikt voor het verbeteren van de previewservice.

Toegang tot gegevens. Het is mogelijk dat u na beëindiging van uw abonnement of van de service geen toegang meer hebt tot gegevens die u hebt gebruikt in de previewservice.

Op locatie gebaseerde services

Beperking gebruik in auto's. U mag de service niet gebruiken in enig voertuig, tenzij dit anderszins is toegestaan door Microsoft in een aparte overeenkomst. Het is niet toegestaan de service te gebruiken als navigatiefunctie in een toepassing.

Databasebeperkingen. U mag de service of enig deel daarvan niet gebruiken om een concurrerende database of service op te zetten door gebruik, de extractie of het hergebruik van de gegevens binnen de service of een aanzienlijk deel daarvan, of the service gebruikten voor het creëren van een secundaire of afgeleide database, die geheel of gedeeltelijk gevuld wordt met uw gegevens en/of gegevens die geleverd of gecreëerd zijn door derden;

Het is niet toegestaan de structuur en indeling van de database van de service te kopiëren of gebruiken voor het maken van eenzelfde database; en

Het is niet toegestaan de inhoud die door de service wordt geleverd te gebruiken in combinatie met een andere database van derden, met uitzondering van het voortbouwen op de inhoud van de service van een type dat nog niet opgenomen is in de service (zoals inhoud die uw eigendom is) of waarvoor Microsoft anders licenties uitgeeft. Daarnaast mag u de service niet gebruiken om een speciaal persoonlijk navigatie-apparaat te creëren.

API-resultaten. U mag geen informatie bewaren of opslaan die wordt geleverd door de API van de service, inclusief maar niet beperkt tot, geocodes en reverse geocodes, tegels van kaartgegevens en route-informatie (de “Resultaten”) met als doel dergelijke Resultaten te schalen voor gebruik voor meerdere gebruikers.

Het voorgaande verbiedt u echter niet om dergelijke Resultaten te bewaren op een apparaat of client browser, waarbij het doel van het bewaren is om de latentietijden van de service die u gebruikt op dit apparaat of client browser te verkorten. In het geval dat u Resultaten bewaart in een apparaat of client browser zoals in de zin hierboven is beschreven, mogen deze Resultaten niet langer bewaard worden dan: (i) de geldigheidsduur die aangegeven is in geretourneerde kopteksten; of (ii) 30 dagen, welke van de twee het kortste is.

Het is niet toegestaan Resultaten weer te geven op inhoud of kaartgegevens van derden. Het bovenstaande is niet van toepassing op geocodes/reverse geocodes die door de service zijn geleverd. U mag deze geocodes/reverse geocodes weergeven op inhoud of kaartgegevens van derden, met de uitzondering van producten, gegevens of services die worden geleverd door Open Street Maps of enige andere open source gegevensaanbieder.

Kaartgegevens. U mag uitsluitend kaartgegevens en andere inhoud van derden gebruiken die wordt geleverd door de service volgens de beperkingen die bepaald zijn onder https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/, met ingang van de ingangsdatum en zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

U mag niet proberen de brongegevens te openen van enige inhoud die wordt geleverd op andere wijze dan via de service.

Auteursrecht. Het is niet toegestaan een logo en/of auteursrechtaanduiding te verwijderen, verbergen, maskeren of te wijzigen die geplaatst is op of automatisch aangemaakt is door de service.