Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Voor het laatst bijgewerkt: februari 2020

Azure kan preview, bèta, of andere pre-release functionaliteit, diensten, software of regio's omvatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “IN DE BESCHIKBARE VORM” EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL OVEREENKOMSTEN EN BEPERKTE GARANTIE. Previews worden mogelijk niet gedekt door klantenondersteuning. Previews kunnen onderworpen zijn aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals verder uiteengezet in de Privacyverklaring voor Microsoft Online Diensten, het Microsoft Azure Trust Center, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden verstrekt. Klanten dienen geen Previews te gebruiken om persoonlijke of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere nalevingsvereisten. Bepaalde genoemde Previews kunnen ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die hierna worden beschreven, indien van toepassing. We kunnen Previews op elk moment, zonder voorafgaande mededeling wijzigen of stoppen. We kunnen er ook voor kiezen een Preview niet uit te brengen voor “Algemene beschikbaarheid”.

Bing URL Preview API (Private Preview) gebruiks- en weergavevereisten

U mag de gegevens van de Bing URL Preview API alleen gebruiken om preview fragmenten en thumbnail-afbeeldingen met een hyperlink naar hun bronsites weer te geven in door eindgebruikers geïnitieerd delen van URL’s op sociale media, chat bot of soortgelijke aanbiedingen of (ii) als een signaal van de waarschijnlijkheid dat de inhoud op de URL expliciet materiaal is. U moet alle verzoeken tot het uitschakelen van previews die u mogelijk ontvangt van de website of inhoudseigenaren inwilligen.

Doe het volgende niet:

 • Verstuur alle persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)) naar de Bing URL Preview API.
 • Kopieer, bewaar of cache gegevens van reacties.
 • Gebruik de gegevens ontvangen van de Bing URL Preview API als onderdeel van machine learning of soortgelijke algoritmische activiteit. Gebruik deze gegevens niet voor het opleiden, evalueren of verbeteren van nieuwe of bestaande diensten die u of derden aanbieden.
 • Wijzig de inhoud van de resultaten (anders dan om ze opnieuw te formatteren op een manier die niet in strijd is met enige andere vereiste), tenzij vereist door de wet of overeengekomen met Microsoft.
 • Laat attributie en URL’s gekoppeld aan de inhoud van het resultaat weg.
 • Toon andere inhoud binnen een deel van een reactie op een manier die een gebruiker zou doen geloven dat de andere inhoud deel uitmaakt van de reactie.

Gebruik van Bing Service-gegevens

Microsoft kan gegevens verwerken die aan Microsoft worden verstrekt door gebruik te maken van de Bing URL Preview API (“Bing Service Data”) uitsluitend om: de Bing URL Preview API-dienst aan u beschikbaar te stellen; en (ii) Microsoft-producten en -diensten te verbeteren. Uitsluitend voor deze doeleinden mag Microsoft Bing Service-gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, reproduceren en gebruiken als basis voor afgeleide werken, en u verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie om dit te doen. U dient alle rechten vast te leggen en te behouden die voor Microsoft noodzakelijk zijn om Bing Service-gegevens te verwerken zoals beschreven in deze paragraaf zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Bing Service. Deze sectie over het Gebruik van Bing Service-gegevens zal ook na beëindiging of afloop van een overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Bing URL Preview API van toepassing blijven.

Naleving van de AVG

Met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die onder de AVG vallen en die in strijd met deze gebruiks- en weergavevereisten naar Microsoft worden verzonden en die worden verwerkt in verband met de Bing URL Preview API, begrijpt u dat u en Microsoft onafhankelijke verantwoordelijken zijn voor de verwerking van gegevens onder de AVG. U bent zelf verantwoordelijk voor uw naleving van de AVG.

Bing Custom Visual Search API (Private Preview) gebruiks- en weergavevereisten

Doe het volgende niet:

 • Kopieer, bewaar of cache alle gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API.
 • Gebruik de gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API als onderdeel van machine learning of soortgelijke algoritmische activiteit. Gebruik deze gegevens niet voor het opleiden, evalueren of verbeteren van nieuwe of bestaande diensten die u of derden aanbieden.

Doe het volgende:

 • Voeg op prominente wijze een functionele hyperlink naar de Microsoft Privacyverklaring toe in de buurt van elk punt in de gebruikerservaring (UX) dat een gebruiker de mogelijkheid biedt om een zoekopdracht in te voeren. Label de hyperlink Microsoft Privacyverklaring.
 • Geef de Microsoft branding, in overeenstemming met de Microsoft Trademark & Brand Richtlijnen, op prominente wijze weer in de buurt van elk punt in de UX dat een gebruiker de mogelijkheid biedt om een zoekopdracht in te voeren. Een dergelijke branding moet de gebruiker duidelijk maken dat Microsoft de internetzoekbeleving mogelijk maakt.
 • Zorg ervoor dat de weergegeven inhoud maatregelen bevat die geschikt zijn om ervoor te zorgen dat uw gebruik van gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten of rechten van derden.

Gebruik van Bing Service-gegevens

Microsoft kan gegevens verwerken die aan Microsoft worden verstrekt door gebruik te maken van de Custom Visual Search API (“Bing Service Data”) uitsluitend om: u de Custom Visual Search-dienst te leveren; en (ii) Microsoft-producten en -diensten te verbeteren. Uitsluitend voor deze doeleinden mag Microsoft Bing Service-gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, reproduceren en gebruiken als basis voor afgeleide werken, en u verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie om dit te doen. U dient alle rechten vast te leggen en te behouden die voor Microsoft noodzakelijk zijn om Bing Service-gegevens te verwerken zoals beschreven in deze paragraaf zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Bing Service. Deze sectie over het Gebruik van Bing Service-gegevens zal ook na beëindiging of afloop van een overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Custom Visual Search API van toepassing blijven.

Naleving van de AVG

Met betrekking tot alle persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) en die worden verwerkt in verband met oproepen naar de Bing Custom Visual Search API, begrijpt u dat u en Microsoft onafhankelijke verantwoordelijken zijn voor de verwerking van gegevens onder de AVG. U bent zelf verantwoordelijk voor uw naleving van de AVG.

Preview van Aangepaste neurale stemfunctionaliteit voor cognitieve diensten

 1. Goedgekeurde gebruiksscenario's. De Klant mag de Aangepaste neurale stemfunctionaliteit uitsluitend gebruiken voor de gebruiksscenario's die in your toepassing worden vermeld en/of die zijn goedgekeurd in uw Enrollment of overeenkomst.
 2. Aanvullende verklaringen en garanties. De Klant verklaart en garandeert dat (i) deze beschikt over expliciete schriftelijke toestemming van de stemacteur(s) (“Stemacteur”) voor het gebruik van de gelijkenis van de stem voor het maken van een Aangepaste neurale stem (“Synthetische Stem”) voor de gebruiksscenario's die worden beschreven in uw toepassing en/of die zijn goedgekeurd in uw Enrollment of overeenkomst, en dat (ii) in de overeenkomst(en) van de Klant rekening wordt gehouden met de duur van het gebruik van de Synthetische Stem en eventuele beperkingen met betrekking tot content, en (iii) de Klant de bekendmakingsrichtlijn van Microsoft voor stemacteurs (https://aka.ms/disclosure-voice-talent) met de Stemacteur heeft gedeeld, direct of door middel van de geautoriseerde vertegenwoordiger van de Stemacteur, waarin wordt beschreven hoe de Aangepaste neurale stemfunctionaliteit werkt.
 3. Gedragscode. Naleving van het Beleid voor aanvaardbaar gebruikt in de Microsoft Voorwaarden voor Online Diensten (beschikbaar op https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products) en de gedragscode (te vinden op https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct) is een minimum vereiste waaraan alle TTS-implementaties (Text to Speech) te goeder trouw moeten voldoen. Zonder beperking van andere verhaalsmiddelen waarover Microsoft beschikt op grond van de Voorwaarden voor Online Diensten, kan schending van de gedragscode resulteren in opschorting van de Online Dienst. Microsoft zal de Online Dienst alleen opschorten voor zover dat redelijkerwijze nodig is. Tenzij Microsoft van oordeel is dat een directe opschorting gewenst is, zal Microsoft een redelijke kennisgeving geven van de opschorting van de Online Dienst.
 4. Naleving van de voorwaarden voor Aangepaste neurale stemfunctionaliteit. De klant heeft het exclusieve recht om gebruik te maken van de Synthetische Stemmen die door de klant zijn gemaakt en beschikbaar worden gesteld door gebruik te maken van Cognitive Services. Niettegenstaande het voorgaande, mag Microsoft elke Synthetische Stem die door de Klant wordt gemaakt bewaren en gebruiken, uitsluitend om onderzoek te doen naar en te reageren op vermeende schendingen van de Goedgekeurde Gebruiksscenario's, het Beleid voor aanvaardbaar gebruik of de Gedragscode, en de Klant verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie hiervoor. De Klant dient alle rechten vast te leggen en te behouden die voor Microsoft noodzakelijk zijn om elke Synthetische Stem te bewaren en te gebruiken zoals beschreven in deze paragraaf zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen op te leggen jegens de Klant of een derde. Deze paragraaf blijft van kracht na het beëindigen of aflopen van de overeenkomst van de Klant.
 5. Kwalificatievereisten. Toegang tot de Aangepaste neurale stemfunctionaliteit is onderworpen aan het exclusieve oordeel van Microsoft, gebaseerd op onze kwalificatiecriteria en ons toelatingsproces. Microsoft behoudt zich het recht voor op enig tijdstip opnieuw te controleren of u aan de kwalificatievereisten voldoet en de toegang tot Aangepaste neurale stemfunctionaliteit op grond van deze voorwaarden op te schorten. Voordat u in aanmerking kunt komen voor en gebruik kunt maken van Aangepaste neurale stemfunctionaliteit dient u actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken op het registratieformulier en bij eventuele herverificatieverzoeken van Microsoft.
 6. Professionele Diensten. Mogelijk zijn beperkte professionele diensten vereist om u te helpen bij het instellen van een Synthetische Stem. Hierbij worden uw gegevens mogelijk bekeken door medewerkers of subverwerkers van Microsoft. Voor alle duidelijkheid: de Voorwaarden voor Professionele Diensten in de Voorwaarden voor Online Diensten van Microsoft zijn van toepassing op deze diensten.

Personalizer-microservice

De Personalizer-microservice die in een container wordt gelanceerd, stuurt de Klantgegevens naar de Personalizer-service die door de Klant in Azure is geconfigureerd om de Personalizer-modellen te trainen die worden gebruikt in zowel de Personalizer-microservice als Personalizer. Door deze software te gebruiken gaat de Klant akkoord met het verzenden van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven. Voor het overige is de Personalizer-microservice op dezelfde basis gelicentieerd als de Cognitive Services in Containers.

Visual Studio Online – Aanvullende voorwaarden voor previews

 1. Extensies. Visual Studio Online kan u de mogelijkheid geven andere softwarepakketten van Microsoft of van derden te downloaden vanuit ons handelsplatform voor extensies of pakketmanagers. Deze pakketten vallen onder hun eigen licenties. Pakketten van derden worden niet door Microsoft gedistribueerd of in licentie gegeven en Microsoft geeft geen garanties met betrekking tot pakketten van derden. Door ons handelsplatform voor extensies te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden voor het handelsplatform voor extensies op https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Gegevens.
  • (a) Gegevensverzameling. Door bepaalde functies van Visual Studio Online (zoals de op de browser gebaseerde Visual Studio Code-functie) kan informatie over u en uw gebruik van de service worden verzamelen en verzonden naar Microsoft. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren en verbeteren van Visual Studio Online. Bij veel van deze scenario's kunt u aangeven dat u er niet aan wilt meewerken, maar niet bij allemaal, zoals beschreven in de documentatie op https://docs.microsoft.com/nl-nl/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Onze Privacyverklaring bevindt zich op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. U vindt meer informatie over gegevensverzameling en -gebruik in de documentatie en onze privacyverklaring. Door Visual Studio Online te gebruiken geeft u aan in te stemmen met deze praktijken.
  • (b) Verwerking van persoonsgegevens. Voor zover Microsoft optreedt als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens in verband met Visual Studio Online, heeft Microsoft haar verplichtingen jegens haar klanten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, van kracht vanaf 25 mei 2018, vastgelegd in de Voorwaarden voor Online Diensten op https://docs.microsoft.com/nl-nl/legal/gdpr/.
  • (c) Aanvaardbaar gebruik. Zonder beperking van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik in de Voorwaarden voor Online Diensten waarnaar hierboven wordt verwezen, is het u, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, verboden:
   • functies van de dienst te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, of anderszins te proberen de broncode voor dergelijke functies af te leiden, uitgezonderd en uitsluitend voor zover dit vereist is op grond van licentievoorwaarden van derden die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde opensourcecomponenten die mogelijk in dergelijke functies zijn opgenomen;
   • mededelingen van Microsoft of haar leveranciers in dergelijke functies te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren of te wijzigen;
   • dergelijke functies te gebruiken op een wijze die strijdig is met de wet; of
   • dergelijke functies te delen, te publiceren, te verhuren of te leasen, of deze als product aan te bieden (op zichzelf staand of geïntegreerd in een ander product) voor gebruik door anderen.

Previewprogramma´s van Azure Active Directory

Azure Active Directory biedt updates en nieuwe functies in de vorm van previewprogramma's. Microsoft implementeert previews gefaseerd om Microsoft en klanten de mogelijkheid te geven de nieuwe functie te evalueren en te begrijpen voordat deze onderdeel wordt van de standaardservice van Azure AD. Het gaat om de volgende fases:

 1. Beperkte preview – Tijdens deze fase nodigen we enkele klanten uit om deel te nemen aan vervroegde toegang tot nieuwe concepten en functies. In deze fase is er geen formele ondersteuning beschikbaar.
 2. Openbare preview – Tijdens deze fase mag elke klant met de juiste Azure AD-licentie de nieuwe functie evalueren. Microsoft Customer Support Services biedt ondersteuningsservices tijdens deze fase, maar normale service level agreements zijn niet van toepassing. Voor nieuwe functies die worden weergegeven in de Azure AD Portal, ziet de klant informatiebanners in de gebruikersinterface die de aandacht vestigen op de nieuwe ervaring die beschikbaar is tijdens de preview. Door op de informatiebanner te klikken, kunnen klanten deelnemen aan de previewervaring.
 3. Algemeen beschikbaar - Nadat de openbare preview is voltooid, is de functie beschikbaar voor alle gelicentieerde klanten en wordt deze ondersteund via alle Microsoft-ondersteuningskanalen. Wanneer een nieuwe functie invloed heeft op bestaande functionaliteit, kan dit ook invloed hebben op het gebruik van de functionaliteit door u of uw gebruikers.

Elk previewprogramma van Azure Active Directory heeft verschillende vereisten en afhankelijkheden voor deelname.

Functionaliteit van de preview van Azure Maps

Azure Maps Mobility en Weather Services delen door de klant opgegeven zoekopdrachten voor adressen/locaties (“Zoekopdrachten”) met de derde partijen TomTom, Moovit en AccuWeather, respectievelijk omwille van de kaartweergave, mobiliteit en weerfunctionaliteit. Zoekopdrachten zijn niet gekoppeld aan een klant of eindgebruiker wanneer ze worden gedeeld met deze derde partijen en kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van personen te bepalen. Microsoft is momenteel bezig met het toevoegen van TomTom, Moovit en AccuWeather aan de lijst met onderaannemers voor Online Diensten. Zie de documentatie voor meer informatie.