Ugrás a tartalomra

Azure Közvetlen Fizetés Módosítás

Az érvényességhez az Ügyfélnek el kell fogadni a jelen Módosítást az Azure portálon meghatározottak szerint.

A jelen Azure Közvetlen Fizetés Módosítás („Módosítás”) az ügyfél szervezete („Ügyfél”) és a Microsoft szervezet („Microsoft”) között jött létre, akik részes felei az Open Program License Szerződésnek („Szerződés”), amely alapján az Ügyfél megvásárolta a Microsoft Azure Szolgáltatásokat. A felek megállapodnak, hogy a Módosítás kiegészíti a Megállapodást és kizárólag az alábbiakban megvásárolt Előfizetésre vonatkozik (a lent meghatározottak szerint).

 1. Meghatározások.

  A jelen Módosításban használt, de benne nem definiált, nagybetűvel kezdődő kifejezések jelentése megegyezik azok Szerződésben megadott jelentésével. A jelen Módosításban a következő meghatározások szerepelnek:

  A „Microsoft Azure Szolgáltatások” egy vagy több Microsoft Azure szolgáltatást és funkciót jelent, amelyeket a Microsoft licencelt és azonosított a szolgáltatási oldalon, kivéve a Microsoft Azure Marketplace-t (amelyet külön kerül értékesítésre).

  A „Portál” az az online portál, amelyen keresztül az Ügyfél megvásárolja az Előfizetést az árazási oldalon vagy a Microsoft által megadott más weboldalon.

  Az „Előfizetés” olyan beállított értékű előfizetést jelent, amelyet meghatározott Időtartamban be lehet váltani valamennyi Microsoft Azure Szolgáltatásra.

  Az „Időtartam” azt az időszakot jelenti, amely az megvásárolt Előfizetés beváltásának napján kezdődik, és amely lejár (1) azon a napon, amikor az Előfizetés értékét elvásárolták vagy (2) tizenkét hónap elteltével (amelyik a hamarabbi).

 2. Az ajánlat részletei.

  Az Előfizetés megvásárlásával az Ügyfél meghatározott mennyiségű Microsoft Azure Szolgáltatás vásárlására vállal kötelezettséget az Időtartam alatti használat céljából és a használat előtti előre fizetésre. Az Ügyfél általi kiegészítő vagy eltérő használat (például az Előfizetésben jelölt kötelezettségvállalást meghaladó mennyiségű használat) új Előfizetés megvásárlásának a kötelezettségét vonja maga után, külön Szerződés alapján, az ilyen kiegészítő vagy eltérő használat előtt, annak elkerülése érdekében, hogy megszakadjon a Microsoft Azure Szolgáltatások biztosítása az Ügyfél részére. A Microsoft Azure Szolgáltatások Ügyfél általi használatára a Szerződés feltételei vonatkoznak, amelyek a kétségek elkerülése érdekében magukban foglalják a Termékhasználati Jogosultságokat is.

 3. Fogyasztói érképzés és engedély hitelkártyáról való levonásra.
  1. Fogyasztói árképzés. A Microsoft Azure Szolgáltatások fogyasztói árai bármikor változhatnak értesítés mellett.
  2. Engedély hitelkártya megterhelésére. A jelen Módosítás elfogadásával az Ügyfél ezennel vállalja, hogy fizet az Előfizetésért, és felhatalmazza a Microsoftot arra, hogy az a jelen Módosítás elfogadásával egyidejűleg megterhelje az Ügyfél hitelkártyáját az Előfizetés Portálon közzétett árával.
 4. Adók

  Az árak nem tartalmazzák az adókat. Az Ügyfél köteles a jelen szerződés keretében leadott minden megrendelés tekintetében valamennyi olyan általános forgalmi, fogyasztási, szolgáltatási és értékesítési vagy más hasonló adót megfizetni, amelyet a Microsoft az alkalmazandó jogszabályok alapján az Ügyféltől beszedhet. Az Ügyfél felelős valamennyi olyan illeték és minden egyéb adó megfizetéséért, amely megfizetésére az Ügyfelet jogszabály kötelezi, beleértve mindazokat az adókat is, amelyek a Microsoft Azure Szolgáltatásoknak az Ügyfél által Leányvállalatai számára történő nyújtásával kapcsolatban merülnek fel. A Microsoft felel a nettó árbevétele vagy a tulajdonjoga alapján fizetendő adókért. Ha bármilyen adót vissza kell tartani a Microsoft számára az Ügyfél által teljesített kifizetések esetén, akkor az Ügyfél jogosult az ilyen adók összegét levonni a Microsoft számára fizetendő összegekből, és azokat megfizetni a megfelelő adóhatóság számára, feltéve, hogy az Ügyfél haladéktalanul biztosítja és átadja az ilyen visszatartásokra vonatkozó hivatalos átvételi elismervényeket és a Microsoft által indokoltan kért egyéb dokumentumokat, a külföldön megfizetett adók jóváírásának vagy visszatérítésének céljából. Az Ügyfél feladata arról gondoskodni, hogy az adólevonások mértéke az irányadó jog által megengedett legkisebb mértékű legyen.

 5. Vegyes rendelkezések.
  1. A szerződés tartama és felmondása. A jelen Módosítás az Időtartam leteltével automatikusan megszűnik. A jelen Módosítás alapján vásárolt Előfizetésre a Szerződés feltételei és a Termékhasználat vonatkozó használati jogosultságai vonatkoznak, tekintet nélkül a Szerződés megszűnésére vagy leteltére.
  2. Elsőbbségi sorrend. A jelen Módosítás bármely rendelkezése és a Szerződés bármely rendelkezése közötti ellentmondás esetén a jelen Módosítás rendelkezései az irányadók.
  3. A Szerződés Teljessége. A jelen Módosítás alkotja a felek közötti teljes szerződést a jelen Módosítás tárgyát illetően, amely hatályon kívül helyez minden egyéb szóbeli vagy írásbeli szerződést, a jelen Módosítás tárgya vonatkozásában. A jelen Módosításban kifejezetten megállapítottak kivételével a Szerződés változatlan formában marad érvényben és hatályban.
  4. Felhatalmazás szerződéskötésre. Ha Ön egy olyan természetes személy, aki egy jogi személy nevében fogadja el a jelen feltételeket, akkor Ön ezúton kijelenti, hogy jogosult az ilyen jogi személy nevében megkötni a jelen Módosítást.
  5. Ausztrál leányvállalatok. A jelen Módosítás vagy a Szerződés ezzel ellentétes rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, amennyiben Ön Új-Zélandon vagy Óceánia országaiban lakik, nem adhat le megrendelést a jelen Módosítás vagy a Szerződés alapján Ausztráliában található leányvállalat részére, és nem biztosíthat adminisztratív jogokat sem az Ausztráliában található leányvállalat részére az Ön Előfizetése kezelése tekintetében, amennyiben Ön az Online Szolgáltatásokat az Ausztráliában található adatközpontokból leszállítva kívánja elérni és használni. Az Ausztráliában található leányvállalat, amely az Ausztráliában található adatközpontból leszállítva kívánja elérni és használni az Online Szolgáltatásokat, saját Előfizetéssel kell rendelkeznie egy különálló Open Program License Szerződés alapján.