Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Tillæg til vilkår for anvendelse for prøveversioner af Microsoft Azure

Sidst opdateret: [November 2023] 

Azure kan omfatte prøveversioner, betaversioner eller andre foreløbige funktioner, tjenester, software eller områder, som tilbydes af Microsoft for eventuelt at skaffe kundefeedback ("Forhåndsversioner"). Forhåndsversioner er licenseret til dig som en del af din aftale, der bestemmer brugen af Azure, og som er underlagt vilkårene for"Forhåndsversioner".

Visse navngivne prøveversioner er underlagt yderligere vilkår, der er angivet nedenfor, om nogen. Disse Forhåndsversioner stilles til rådighed for dig i henhold til disse yderligere vilkår, som supplerer din aftale om brug af Azure. Udtryk, der er skrevet med store bogstaver, der ikke er defineret heri, har den betydning, der er angivet i din aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge prøveversionerne.


 AI-tjenester med begrænset adgang (prøveversioner)

Hvis en prøveversion eller -funktion af en Azure AI-tjeneste er udpeget som underlagt vilkårene for tjenester med begrænset adgang, så gælder vilkårene for tjenester med begrænset adgang i de tjenestespecifikke vilkår for Microsoft Azure AI-tjenester i Microsofts produktvilkår for din adgang til og brug af den pågældende prøveversion eller -funktion.


AI-tjenester i tilsluttede eller afbrudte objektbeholdere (prøveversioner)

Da det er kunderne, der styrer udviklingsmiljøet for objektbeholdere, er kunderne ikke forhindret i at bruge prøveversioner af tjenester i objektbeholdere mhp. at behandle personlige oplysninger eller andre oplysninger med forbehold for de skærpede juridiske eller lovmæssige krav. Alle andre vilkår for prøveversioner samt vilkårene for tjenester i objektbeholdere i de tjenestespecifikke vilkår for Microsoft Azure AI-tjenester i Microsofts produktvilkår gælder for kundens brug af prøveversioner af tjenester (tilsluttede eller afbrudte). Kunden vil fortsat have ansvaret for at bestemme, om en prøveversion af en tjeneste i en objektbeholder er passende til behandling af oplysninger, som er underlagt en specifik lov eller forordning, og for at sikre, at brugen af en sådan prøveversion sker på en måde, der er i overensstemmelse med kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Microsoft kan tilbyde påkrævede og/eller valgfrie opdateringer eller supplementer til tjenesterne i objektbeholdere. Hvis en opdatering er påkrævet, opdaterer Kunden beholderen i overensstemmelse med Microsofts meddelelseskrav. Manglende udførelse af disse opdateringer kan påvirke beholderens funktionalitet, og/eller beholderen kan holde op med at fungere. Kunden må bruge opdateringerne eller supplementerne til tjenesterne i beholdere, kode til foreløbig version, yderligere funktionalitet og valgfrie tillægstjenester i beholderene i henhold til (eventuelle) specifikke vilkår, der følger med. Ved generel tilgængelighed ("GA" – general availability) af en beholder skal Kunden ophøre brugen af eksempelbeholdere og opdatere til den eller de relevante GA-versioner seneste ved udgangen af den årlige genaktiveringsperiode for beholderen.


AI Services, Spatial Analysis-objektbeholder

 1. Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard, VC-1 Video Standard, MPEG-4 Part 2 Visual Standard og MPEG-2 Part Video Standard.
  Softwaren kan indeholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, og MPEG-2 visuel komprimeringsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende meddelelse:

  DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE (VIDEOSTANDARDER) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG 2-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. DER GIVES IKKE LICENS, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. DER HENVISES TIL www.mpegla.com.

  Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren i objektbeholderen til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, herunder via tredjemandsadgang til kundeløsninger eller (ii) oprettelse af indhold med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjemand.

 2. NVIDIA-komponenter.
  Spatial analyse i containere kan omfatte NVIDIA Corporations CUDA Toolkit, Tesla-drivere, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponenterne"). Kunden accepterer, at dennes brug af NVIDIA-komponenter reguleres af følgende slutbrugerlicensaftaler for NVIDIA: NVIDIA CUDA ToolKitNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Azure Quantum-tjeneste (prøveversion)

Du må ikke give adgang til Preview-versionen af Azure Quantum eller bruge Preview-versionen af Azure Quantum på vegne af nogen tredjemand eller part uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft.

Via Preview-versionen af Azure Quantum kan du muligvis udføre nogle arbejdsbelastninger på eller med en tredjeparts ("Udbyder") software eller hardware (der kan være placeret på Udbyderens adresse) ("Udbyderløsning"). Udbyderløsninger leveres af Udbyderen (ikke Microsoft) i henhold til Udbyderens egne tjenestevilkår og politikker for politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og andre yderligere vilkår og betingelser, der gælder for en specifik Udbyderløsning, vil en sådan Udbyders yderligere vilkår og betingelser være gældende. For hver Udbyderløsning, du vælger, giver du Microsoft tilladelse til at overføre din arbejdsbelastning til den valgte Udbyderløsning og til at modtage og returnere sådanne resultater til din Abonnementsaftale. Ansvaret for eventuelle gebyrer, som Udbydere opkræver, for at du kan bruge deres Udbyderløsninger, påhviler dig.


Azure-kommunikationstjenester (Eksempel)

Azure-kommunikationstjenester

Azure Communication Services er et produkt til udviklere og et input til kundeapplikationer. Kunder er eneansvarlige og erstatningspligtige for den juridiske overholdelse af deres programmer og produkter, der inkorporerer Azure Communication Services-funktioner og -tjenester.

Azure Communication Services giver opdateringer og nye funktioner i form af forhåndsversioner af programmer, som kan blive meddelt til kunder via informationsbannere i dokumentation på docs.microsoft.com eller via mærkater, der viser "betaversioner" eller "foreløbige versioner", på programmeringsgrænseflader til program og software development kits. Vær opmærksom, når en ny funktion påvirker eksisterende funktionalitet. Den kan ændre den måde, du eller dine brugere anvender funktionen på.

Visse private og offentlige eksempler af Azure Communication Services kan leveres i henhold til en separat licens, f.eks. en open source-licens. I tilfælde af en konflikt mellem denne disse vilkår og en eventuel separat licens vil den separate licens have forrang, for så vidt angår Azure Communication Services-eksemplet, der er underlagt en sådan separat licens. Hver part forbeholder sig alle rettigheder (og ingen modtager nogen rettigheder), der ikke udtrykkeligt er givet i de forudgående licenser.

Ingen adgang til Beredskabstjenester

Azure-kommunikationstjenester i privat preview eller offentligt preview understøtter ikke nødopkaldstjenester eller sms-adgang til beredskabstjenester. Du vil undlade at muliggøre eller gøre forsøg på at bruge udgående tale- eller sms-funktioner i Azure-kommunikationstjenester til at kontakte officielle nødberedskabstelefonnumre, der finansieres af det offentlige (såsom 911 eller 112), der bruges til at udsende professionelt nødhjælpspersonale i forbindelse med beredskabstjenester ("Beredskabstjenester").

Du skal give brugerne besked på en fremtrædende og tydelig måde om, at Beredskabstjenester ikke er tilgængelige via Azure-kommunikationstjenester i privat preview eller offentligt preview og skal ske på anden måde, så længe produktet stadig er i preview.

HVERKEN MICROSOFT ELLER DENNES REPRÆSENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN JURIDISK ELLER LIGNENDE TEORI I FORHOLD TIL NOGET KRAV (HERUNDER KRAV FRA TREDJEMAND), SKADER ELLER TAB (OG DU SKAL SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG HOLD MICROSOFT SKADESFRI MOD ETHVERT SÅDANT KRAV), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE AZURE-KOMMUNIKATIONSTJENESTER TIL AT KONTAKTE BEREDSKABSTJENESTER I PRIVAT PREVIEW ELLER OFFENTLIGT PREVIEW.

Priser

Uanset vilkårene i din volumenlicensaftale gælder der ikke faste priser for Azure Communication Services ("ACS"). ACS-priser er markedsbaserede og afhænger af tredjemandsleverandører af telekommunikationstjenester. Den tilgængelige pris på tidspunktet for hvert enkelt køb kan ændres når som helst. Du kan henvise til Azure-portalen vedrørende prisjusteringer.

Tildeling og flytningsmulighed for numre

Telefonnumre, der er tildelt dig i forbindelse med et eksempelprogram, returneres til Microsoft ved afslutningen af eksempelprogrammet, medmindre Microsoft har accepteret andet. Under brug af private og offentlige eksempler kan telefonnumre ikke flyttes.

Microsoft Teams-interoperabilitet

Interoperabilitet mellem Azure Communication Services og Microsoft Teams gør, at dine programmer og brugere kan deltage i opkald, møder og chat i Teams. Du er ansvarlig for at sikre, at brugerne af dit program får besked, når optagelse eller transskription er aktiveret under et opkald eller møde i Teams. Microsoft giver dig via Azure Communication Services-API'et besked om, at en optagelse eller transskription er gået i gang, og du skal kommunikere dette forhold i realtid til dine brugere i programmets brugergrænseflade.

Feedback

Microsoft kan sende anmodninger til dig med henblik på at få feedback, der gør det muligt at finde ud af, hvordan tjenesten fungerer og bør forbedres. Du giver dit samtykke til at modtage anmodninger i forbindelse med undersøgelser og feedback. I henhold til EU's lov om beskyttelse af personlige oplysninger fungerer Microsoft som en dataansvarlig, når dit feedback bliver indsamlet og behandlet. Da feedback fra kunder er vigtigt for at opnå en vellykket udvikling af preview-tjenester, er denne behandling påkrævet, for så vidt angår opfyldelsen af denne kontrakt.

Opkaldsoptagelse

Mange lande og delstater har love og bestemmelser, der gælder vedrørende optagelse af PSTN-, stemme- og videoopkald, hvor der ofte kræves, at brugerne giver deres samtykke til, at deres kommunikation bliver optaget. Du er ansvarlig for at bruge funktionerne til opkaldsoptagelse i overensstemmelse med loven. Du skal indhente samtykke fra parterne i den optagne kommunikation på en måde, der overholder de love, der gælder for hver enkelt deltager.

Beskedpolitik

Kunden og dennes slutbrugere skal overholde Azure Communication Services' beskedpolitik. Beskedpolitikken gælder for kommunikation via sms, mms, mail og WhatsApp.  Microsoft forbeholder sig retten til at suspendere eller fjerne adgangen til Azure Communication Services for kunden eller dennes slutbrugere, der ikke overholder beskedpolitikken. Beskedpolitikken er tilgængelig på https://docs.microsoft.com/azure/communication-services/concepts/telephony-sms/messaging-policy.


Azure API for FHIR® og Azure Health Data Services (Prøveversionsfunktioner)

Azure API for FHIR og Azure Health Data Services og tjenester, der er generelt tilgængelige. Disse vilkår gælder kun for Azure API for FHIR og Azure Health Data Services-prøveversionsfunktioner ("Prøveversionsfunktioner"). Prøveversionsfunktioner omfatter visse foreløbige API'er, herunder foreløbige versioner af værktøjer, software og tjenester, der er beregnet til at blive integreret i Azure API for FHIR eller Azure Health Data Services. Da Kunder styrer implementeringen af Prøveversionsfunktioner, er Kunder ikke forhindret i at bruge sådanne Prøveversionsfunktioner for at behandle Persondata eller andre data med forbehold for de forhøjede juridiske eller lovmæssige krav. Alle andre Azure preview-vilkår (og alle andre gældende vilkår) gælder for Kundens brug af Prøveversionsfunktionerne.

Kunden vil fortsat være ansvarlig for: (i) at afgøre, om Prøveversionsfunktionerne er passende til behandling af data, som er underlagt en specifik lov eller forordning og (ii) for at sikre, at brugen af sådanne Prøveversionsfunktioner sker på en måde, der er i overensstemmelse med Kundens juridiske og lovmæssige forpligtelser.

Resultater fra brugen af Prøveversionsfunktionerne, der gør det muligt for Kunden at transformere data, afhænger ud fra faktorer såsom de anvendte data og de funktioner, som Kunden har valgt. Microsoft er ikke i stand til at evaluere resultatet af disse Prøveversionsfunktioner med henblik på at bestemme, i hvor høj grad Kundens brugstilfælde og overholdelsesbehov er acceptable. Der er ingen garanti for, at resultaterne for Prøveversionsfunktionerne overholder nogen specifikke juridiske, lovmæssige eller overholdelsesmæssige krav.

Ansvarsfraskrivelse for medicinske enheder

Kunden anerkender, at Azure Healthcare API Preview (1) ikke er designet eller beregnet til eller gjort tilgængeligt som en eller flere medicinske enheder, og (2) at det ikke er designet til at være eller tiltænkt som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering og må ikke bruges som erstatning eller i stedet for en professionel medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering. Kunden er eneansvarlig for at fremvise og/eller indhente relevante samtykkeerklæringer, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekræftelser i forhold til implementering af Prøveversionsfunktionerne, der foretages af Kundens slutbrugere.

FHIR® er et registreret varemærke tilhørende HL7 og bruges efter tilladelse fra HL7.


Microsoft Defender for IoT

Enterprise IoT Network Sensor, en ny funktion i Azure Defender for IoT, er i øjeblikket i PRØVEVERSION. Med hensyn til kunder, der har installeret EIoT Network Sensor, og som også er aktive Microsoft Defender XDR-kunder (Microsoft Defender for Endpoint), behandler og lagrer Microsoft Defender for IoT data fra dit Microsoft Defender for Endpoint-abonnement, og de to produkter vil problemfrit blive integreret for at introducere én enkelt, samlet visning af beholdning på tværs af portaler. Dette omfatter data, der er hentet fra Microsoft Defender for Endpoint, i relation til alle enheder, der understøttes af Microsoft Defender for Endpoint – administrerede enheder, enheder, der kunne administreres, netværksenheder og IoT-enheder (der registreres som del af funktionen til registrering af enheder). De forpligtelser i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger og datahåndtering, der gælder for Microsoft Defender for IoT og ikke for Microsoft Defender for Endpoint, vil gælde sådanne data. Få mere at vide under dokumentationen til Enterprise IoT. Ved at bruge Enterprise IoT Network Sensor giver du derudover dit samtykke til, at Microsoft-teknikere kan få adgang til og bruge dine data til at bygge, teste og optimere analysemodeller.

Hvis du ikke ønsker at give mulighed for en sådan adgang, SKAL DU IKKE BRUGE PREVIEW-TEKNOLOGIEN.


Azure Compute Gallerys delingsfunktionalitet

Azure Compute Gallery ("ACG") omfatter funktionaliteter, der gør det muligt for en Azure-abonnenter eller -delegerede at gøre gallerier inden for deres Azure-abonnement og -ressourcer i disse gallerier tilgængelige for andre Azure-brugere eller -fællesskaber som en ny ressourcetype. Azure-brugere kan derefter få adgang til og implementere de ressourcer, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, scripts, virtual machine-billeder eller -applikationer (heri benævnt "Galleri-ressourcer") udelukkende til at oprette Azure Virtual Machines inden for deres eget Azure-abonnement.

Hvis kunden vælger at dele galleriressourcer, accepterer kunden følgende:

 1. hvis kunden ikke leverer en separat licens til galleriressourcerne på galleriniveau eller i hver galleriressource, giver kunden en licens til alle autoriserede brugere, herunder brugsrettighederne til at ændre og genindsende sådanne galleriressourcer i Azure, og
 2. kunden giver Microsoft mulighed for at gøre de delte galleriressourcer tilgængelige for sådanne brugere på en måde og på en placering, som Microsofts vælger.

Azure Orbital Cloud Access

Definitioner

"Prøveversion af Azure Orbital Cloud Access" betyder Azure-tjenesten, der giver adgang til Microsoft Azure Services via et satellitnetværk. Prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access inkluderer al tilknyttet teknologi, information, materialer, opdateringer og Azure Orbital Cloud Access-enheder, der leveres til brug med prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Orbital Cloud Access-enheder" betyder hardwaren (f.eks. brugerterminaler, routere) (dog ikke Azure Stack Edge-enheder, der er defineret separat nedenfor), som leveres af Microsoft specifikt for at aktivere din brug af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Stack Edge-enheder"betyder hardwareenheder, herunder software, der tilbydes som en del af Azure Stack Edge-serien af ​​enheder, som beskrevet på  https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge , og som anskaffes separat af kunden under deres eksisterende aftale med Microsoft, som regulerer kundens brug af Azure Stack Edge-enheder.

"Software" betyder enhver Microsoft-softwarekomponent, der leveres med (eller til installation på) en Azure Orbital Cloud Access-enhed til brug i forbindelse med prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, herunder alle værktøjer, opdateringer og tilhørende dokumentation.

Brug af Azure Orbital Cloud Access-enheder

Microsoft giver kunden tilladelse til at bruge Azure Orbital Cloud Access-enhederne udelukkende til at deltage i evalueringen af ​prøveversionen af ​Azure Orbital Cloud Access, der er underlagt følgende:

 1. Kundens vurdering af passende brug. Kunden accepterer, (i) at kunden er eneansvarlig for at afgøre, om det er passende at bruge prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access som angivet i disse vilkår, og (ii) at Microsoft ikke har noget ansvar over for kunden eller nogen anden tredjepart for tab af data eller eventuelle andre skader. Kunden bør vurdere mulighederne og funktionerne i prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access baseret på kundens tilsigtede arbejdsbelastninger og applikationer for at afgøre, om prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access er passende til kundens tilsigtede brug til at evaluere prøveversionen. Prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access leveres uden serviceniveauaftale (f.eks. for oppetid, løsning af supportproblemer osv.) og uden supportforpligtelser over for kunden.
 2. Forbehold for overførsel, adgang og/eller ændring. Kunden accepterer, at kunden ikke må sælge, tildele eller overføre Azure Orbital Cloud Access-enhederne og må ikke direkte eller indirekte (gennem en tredjepart) se, åbne, ændre, adskille eller på anden måde manipulere Azure Orbital Cloud Access-enhederne eller eventuel software.
 3. Kun for USA. Prøveversion af Azure Orbital Cloud Access, herunder alle Azure Orbital Cloud Access-enheder, leveres kun til brug inden for USA og dets territorier. Kunder, der ikke er offentlige, må ikke transportere eller bruge en Azure Orbital Cloud Access-enhed uden for USA eller dets territorier.
 4. Abonnement på prøveversion af Azure Orbital Cloud Access. Som en del af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access tillader Microsoft kunden at bruge Azure Orbital Cloud Access-enhederne, så længe kunden har et aktivt abonnement på Azure Orbital Cloud Access eller prøveversionen heraf. Hvis kunden ikke længere har et aktivt abonnement og undlader at returnere Azure Orbital Cloud Access-enhederne, vil Microsoft anse Azure Orbital Cloud Access-enhederne som tabt som angivet i afsnittet "Adkomst og risiko for tab: Forsendelses- og returneringsansvar".

Softwarelicens; Restriktioner; Aktivering

Al software, som er leveret af Microsoft til brug med prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, er på licensbasis og ikke på købsbasis. Microsoft giver kunden en begrænset, ikke eksklusiv og ikke overdragelig licens til at bruge softwaren, der følger med Azure Orbital Cloud Access-enheden, til at få adgang til prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access og ikke til andre formål. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Denne licens giver ikke kunden nogen ret til at, og kunden må ikke (i) bruge eller virtualisere funktioner i softwaren separat fra Azure Orbital Cloud Access-enheden, (ii) udgive, kopiere, leje, lease eller udlåne softwaren, (iii) omgå eventuelle tekniske begrænsninger i softwaren eller begrænsninger i dokumentationen til Azure Orbital Cloud Access-enheder eller prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, (iv) adskille og køre dele af softwaren på mere end én enhed, (v) installere eller bruge software eller teknologi, der ikke er udviklet af Microsoft, der på nogen måde, der ville underlægge Microsofts intellektuelle ejendomsret eller teknologi andre licensvilkår, eller (vi) "reverse engineer", dekompilere eller adskille softwaren eller forsøge at gøre det, medmindre gældende lovgivning tillader dette, selv når disse vilkår ikke gør det, og i så fald må kunden kun gøre det i det omfang, som loven tillader det. Hvis der opstår en konflikt mellem disse vilkår og eventuelle separate licensvilkår for separate moduler eller agenter, der bruges i forbindelse med Azure Cloud Access-enheden, vil de separate licensvilkår for disse moduler eller agenter være gældende for brugen af ​​sådanne moduler eller agenter. Kunden må ikke bruge softwaren til sammenligninger eller "benchmarking", undtagen til kundens egne interne formål, og heller ikke offentliggøre eller afsløre resultaterne heraf.

Softwareaktivering og samtykke til brug af data til at levere prøveversioner af Azure Orbital Cloud Access

Når det er relevant, forbinder aktivering af softwaren brugen af ​​softwaren med en specifik enhed. Under aktiveringen og den efterfølgende brug af Azure Orbital Cloud Access-enheden kan softwaren sende oplysninger om softwaren og Azure Orbital Cloud Access til Microsoft, herunder enhedsegenskaber (f.eks. node-, chassis- og komponentnumre, software- og firmwareversioner, tidsstempler for registrering osv.) samt kundemiljøoplysninger (f.eks. internetprotokoladresser på enheden, enhedsnavn, tidspunkt og opdateringsserverens IP-adresse). Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access tilgængelige for kunden. Ved at bruge Azure Orbital Cloud Access-enheder og -software giver kunden sit samtykke til, at disse oplysninger overføres til Microsoft.

Ikke-Microsoft-produkter

Microsoft kan gøre produkter, der ikke er udviklet af Microsoft (ikke-Microsoft-produkter), tilgængelige for kunden gennem kundens brug af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, såsom gennem en Microsoft-onlinebutik (f.eks. Azure Marketplace) eller som en komponent i Azure Orbital Cloud Access-enheden. Hvis Kunden installerer eller bruger ikke-Microsoft-produkter sammen med prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, må kunden ikke gøre det på nogen måde, der vil underlægge Microsofts intellektuelle ejendomsret eller teknologi andre forpligtelser ud over dem, der udtrykkeligt er inkluderet i kundens licensaftale. Som en service til kunden kan Microsoft inkludere gebyrer for visse ikke-Microsoft-produkter som en del af kundens regning for onlinetjenester. Microsoft påtager sig dog intet ansvar for nogen ikke-Microsoft-produkter. Kunden er eneansvarlig for ethvert ikke-Microsoft-produkt, som kunden installerer eller bruger med prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, eller som kunden erhverver eller administrerer gennem en Microsoft-onlinebutik. Kundens brug af et ikke-Microsoft-produkt er underlagt vilkår for licensering, service og/eller fortrolighed mellem kunden og udgiveren af ​​det pågældende produktet (om nogen).

Adkomst og risiko for tab; Forsendelses- og returneringsansvar

Adkomst og risiko for tab

Alle rettigheder, adkomst og interesser i enhver Azure Orbital Cloud Access-enhed er og forbliver Microsofts ejendom. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, gives der ingen rettigheder til nogen Azure Orbital Cloud Access-enhed (herunder under eventuel(le) patenter, ophavsret, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre ejendomsrettigheder). Kunden er ansvarlig for at inspicere Azure Orbital Cloud Access-enhederne ved modtagelsen fra operatøren og for omgående at rapportere eventuelle skader til aoca@microsoft.com. Kunden er ansvarlig for hele risikoen for tab af eller enhver skade (udover forventet slitage) på Azure Orbital Cloud Access-enhederne, efter de er blevet leveret af fragtfirmaet til kundens udpegede leveringsadresse, indtil det af Microsoft udpegede fragtfirma accepterer Azure Orbital Cloud Access-enhederne til returnering.

Microsoft kan opkræve kunden et gebyr for beskadigede eller tabte Azure Orbital Cloud Access-enheder, hvis kunden ikke leverer Azure Orbital Cloud Access-enhederne til den af Microsoft udpegede transportør til returnering i henhold til afsnittet "Forsendelse og returnering af Azure Orbital Cloud Access-enheder" nedenfor inden for 30 dage efter afslutningen af ​​kundens brug af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access. Microsoft forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for tabte eller beskadigede enheder.

Forsendelse og returnering af Azure Orbital Cloud Access-enheder

Kunden er ansvarlig for at afholde et engangsforsendelsesgebyr for forsendelsen af ​​Azure Orbital Cloud Access-enhederne, som inkluderer forsendelse fra Microsoft til kunden samt returforsendelse. Når en Azure Orbital Cloud Access-enhed returneres til Microsoft, skal kunden emballere og sende Azure Orbital Cloud Access-enheden i overensstemmelse med Microsofts anvisninger, herunder ved at bruge en transportør, der er udpeget af Microsoft, og emballagematerialerne, der er udleveret af Microsoft. Kunden skal pakke og sende Azure Orbital Cloud Access-enhederne i overensstemmelse med Microsofts emballeringsanvisninger.

Gebyrer

Kunden kan bruge andre Microsoft Azure-tjenester i forbindelse med kundens brug af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access, og Microsoft anser sådanne tjenester som separate tjenester, der kan være underlagt særskilte gebyrer og omkostninger. Udelukkende som eksempel kan nævnes Azure Storage og Azure Compute, der er separate Azure-tjenester, og hvis de bruges (selv i forbindelse med kundens brug af prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access), er brugen omfattet af separat afregning efter forbrug af Azure-tjenester.

Abonnementsgebyrer for prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access faktureres efter en fast månedlig sats. Hvis du beslutter dig for at annullere prøveversionen af Azure Orbital Cloud Access inden udløbet af prøveprogrammet, skal du give Microsoft besked om din annullering via e-mail til aoca@microsoft.com , og de gældende abonnementsgebyrer vil løbe i den pågældende måned, hvor Microsoft modtager og behandler din returnering af Azure Orbital Cloud Access-enhederne.

Kunder i det offentlige

Transport af Azure Orbital Cloud Access-enheder mellem den offentlige kundes forskellige geografiske placeringer

Offentlige kunder, der er i besiddelse af Azure Orbital Cloud Access-enheder, kan for den offentlige kundes egen risiko og regning transportere Azure Orbital Cloud Access-enhederne til kundens forskellige geografiske placeringer i overensstemmelse med dette afsnit og kravene i disse vilkår. Offentlige kunder er for kundens egen risiko og regning ansvarlige for at indhente eventuelle eksport- og importlicenser og(/eller anden officiel tilladelse til eksport og import af Azure Orbital Cloud Access-enhederne og tilhørende software samt kundens data til en eventuel anden geografisk placering tilhørende den offentlig kunde. Offentlige kunder er også ansvarlige for afholdelse af toldafgifter som følge af transport til en eventuel sådan anden geografisk placering og skal afholde alle told-, skat- og andre officielle afgifter, der skal betales ved import, samt alle omkostninger og risici ved rettidig udførsel af toldformaliteter. Offentlige kunder accepterer at overholde og være ansvarlige for alle gældende import-, eksport- og generelle handelslove og -regulativer, hvis kunden beslutter at transportere Azure Orbital Cloud Access-enhederne over landegrænsen for det land, hvor kunden modtager Azure Orbital Cloud Access-enhederne. Hvis den offentlig kunde transporterer Azure Orbital Cloud Access-enhederne til en anden placering, som angivet i dette afsnit, skal kunden uanset det føromtalte sørge for returtransporten af Azure Orbital Cloud Access-enhederne til det land, hvor kunden oprindeligt modtog enhederne, før Azure Orbital Cloud Access-enhederne sendes tilbage til Microsoft. Offentlige kunder vedkender, at der er naturlig risici forbundet ved forsendelse af data på og i forbindelse med Azure Orbital Cloud Access-enhederne, og at Microsoft ikke har noget ansvar over for kunden for eventuel(le) skader, tyveri eller tab, der opstår på en Azure Orbital Cloud Access-enhed eller alle data, der er gemt på en enhed, herunder, men ikke begrænset til, under transit.

Vilkår, der kun gælder for den amerikanske regering

Hvis en bestemmelse i disse vilkår, eller hvis en bestemmelse, der er inkorporeret som reference heri, (a) giver mulighed for automatisk fornyelse af tjenester og/eller gebyrer, (b) kræver, at den gældende lovgivning er alt andet end amerikansk føderal lovgivning, eller (c) på anden måde overtræder gældende amerikansk føderal lovgivning, så vil sådanne bestemmelser ikke gælde. Hvis en bestemmelse i disse vilkår, eller hvis en bestemmelse, der er inkorporeret som reference heri, indeholder en bestemmelse om skadesløsholdelse, gælder denne bestemmelse ikke for USAs skadesløsholdelse for Microsoft eller nogen anden part.


Azure for Operators (prøveversioner)

Personlige oplysninger

Visse Azure for Operators-produkter kan tillade, at kunden behandler personlige oplysninger som en del af prøveversionen. I det omfang en kundes brug af et Azure for Operators-produkt involverer behandling af personlige oplysninger, vil en sådan brug ikke blive betragtet som en "prøveversion" under DPA. Kunden må ikke bruge Azure for Operators-produkter til at behandle andre data, der er underlagt juridiske eller regulatoriske overholdelseskrav. 

Tekniske ressourcer

Microsoft kan i begrænset omfang tilbyde kunden gratis tekniske, menneskelige ressourcer for at muliggøre brugen af en prøveversion af et Azure for Operators-produkt. Disse tekniske ressourcer er underlagt vilkårene for Professional Services-produkter. Microsoft er ikke forpligtet til at tilbyde tekniske ressourcer.

Azure Operator Insights

Kundedata. Kunde må efter eget skøn vælge at dele kundedata med Microsoft og deres samarbejdspartnere for at muliggøre brugen af Azure Operator Insights. I sådanne tilfælde giver kunden samtykke og tilladelse til, at Microsoft og deres samarbejdspartnere under kundens prøveabonnements varighed kan: (a) få adgang til kundens Azure-ressourcer; (b) udføre direkte menneskelig gennemgang af kundedata af Microsofts og deres samarbejdspartneres ingeniører og dataloger med henblik på udvikling og levering af Azure Operator Insights; og (c) overføre, gemme og behandle personlige oplysninger, som er indeholdt i kundedataene i USA eller andre lande, hvori Microsoft eller deres samarbejdspartnere har afdelinger.

Kunden giver hermed Microsoft og deres samarbejdspartnere en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, tidsubegrænset, uopsigelig, afgiftsfri licens, så længe kundens prøveabonnement gælder, til at Microsoft og deres samarbejdspartnere kan bruge kundedata med henblik på udvikling og levering af Azure Operator Insights.


Azure Machine Learning (Prøveversionsfunktioner)

Enhver model fra tredjepart, som Microsoft gør tilgængelig i registreringsdatabasen for Azure Machine Learning-modeller og/eller -modelkatalog, skal betragtes som ikke-Microsoft-produkter, som er underlagt vilkårene for ikke-Microsoft-produkter i Microsofts produktvilkår. Kunders brug af sådanne modeller fra tredjepart er underlagt tredjepartens licensvilkår, som leveres i forbindelse med modellen.


Azure AI Content Safety

Acceptabel brug. Azure AI Content Safety kan tilføje tags til tekst, billeder og bestemt multimodalt indhold, så kunderne kan filtrere og fjerne skadeligt indhold. Overførsel af skadeligt indhold til Azure AI Content Safety gennem den tilsigtede brug af tjenesten vil ikke i sig selv blive betragtet som en overtrædelse af politikken for acceptabel brug, som ellers gælder. Du accepterer at bruge systemet til udelukkende at filtrere skadeligt indhold fra og ikke til at indsamle sådant indhold.

Eksempelindhold. Hvis du vælger at indsende til os eksempler på dit indhold ("Eksempelindhold") for at hjælpe os med at skræddersy tjenesten til dine krav, som beskrevet i servicedokumentationen, accepterer du, (a) at vi gennemgår og bruger den i overensstemmelse med denne dokumentation, og (b) at du vil overholde alle kravene i denne dokumentation, herunder kravet om ikke at inkludere personlige, fortrolige eller kommercielt følsomme oplysninger i eksempelindholdet.


Azure Health Bot med Azure OpenAI (privat prøveversion med begrænset adgang)

Tjeneste med begrænset adgang

Azure Health Bot med Azure OpenAI er en tjeneste med begrænset adgang i privat prøveversion og er underlagt vilkårene for prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester , som er beskrevet heri. Azure OpenAI-tjenesten og Azure Health Bot med Azure OpenAI kræver registrering, og Microsoft kan begrænse adgangen baseret på berettigelseskriterier. Azure Health Bot med Azure OpenAI er kun beregnet til egne interne test- og evalueringsformål og er på nuværende tidspunkt ikke beregnet til ekstern brug eller brug med patienter eller andre slutbrugere.

Ansvarsfraskrivelse

Kunstig intelligens-værktøjer og -teknologier, herunder Azure Health Bot med Azure OpenAI, kan have fejl og giver ikke altid nøjagtige eller fuldstændige oplysninger. Det er dit ansvar at: (1) grundigt teste og evaluere, om dets brug er egnet til formålet, og (2) identificere og afbøde eventuelle risici eller skader for slutbrugeren, der er forbundet med dets brug.

Hverken Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure OpenAI API er hverken beregnet, designet eller gjort tilgængelig til at være: (1) medicinsk udstyr eller (2) en erstatning for faglig medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller vurdering, og må ikke bruges som erstatning for faglig medicinsk rådgivning, diagnose, behandling eller bedømmelse. Du er alene ansvarlig for at vise og/eller indhente eventuelle samtykker, advarsler, ansvarsfraskrivelser og anerkendelser, der er krævet ved lov.

Resultater fra Azure Health Bot med Azure OpenAI afspejler ikke Microsofts holdninger. Nøjagtigheden og pålideligheden af ​​oplysningerne fra Azure Health Bot eller Azure OpenAI API kan variere og er ikke garanteret. Microsoft fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af brugen eller tilliden til oplysningerne fra Azure Health Bot med Azure OpenAI eller Azure OpenAI API.


Prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester

Prøveversioner af generativ AI-funktioner, herunder Copilots, i Azure-tjenester er underlagt afsnittet om Microsofts generativ AI-tjenester i de universelle licensbetingelser for onlinetjenester i produktvilkårene (https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/ForOnlineServices/all) og er ikke beregnet til at blive brugt i produktion eller i et live driftsmiljø, medmindre de specifikt er udpeget som produktionsklar prøveversioner i produktdokumentation.

Dataadgang og -brug. Som en del af leveringen af ​​prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester, behandler og gemmer Microsoft kundedata, der indsendes til tjenesten, såvel som resultatindhold, med det formål at overvåge og forhindre misbrug eller skadelig brug af tjenesten eller skadelige resultater fra brug af tjenesten. Microsoft-medarbejdere, der er godkendt hertil, kan gennemgå data, der har udløst vores automatiserede systemer, for at undersøge og verificere potentielt misbrug, medmindre produktdokumentationen for en given prøveversion af Microsofts generativ AI-tjenester udtrykkeligt angiver, at en sådan gennemgang ikke udføres.   

Vilkår for Bing Search. For enhver komponent af prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester, der drives af Bing, som angivet i produktdokumentationen, styres kunders brug af Bing af Microsoft-serviceaftalen (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2178408) og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839), bortset fra, at begrænsninger i ikke-kommerciel brug ikke gælder for produkter, der er tilgængelige for et gebyr via Microsofts volumenlicensering. Tillægget om databeskyttelse gælder ikke for kundens brug af Bing Search i prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester.


Azure AI Video Indexer Edge (prøveversioner)

Azure AI Video Indexer udgiver en version til lokalt brug kaldet Azure AI Video Indexer Edge.  Microsofts produktvilkår gælder for kundens brug af prøveversionerne, undtagen i de tilfælde, hvor der er angivet yderligere vilkår for prøveversioner som nedenfor.

Begrænsninger og brugsrettigheder

a) Generelt. Kunden må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren på kundens enheder til udelukkende at udvikle og teste kundens applikationer. Kunden må ikke bruge softwaren i et produktionsmiljø, medmindre Microsoft giver kunden tilladelse hertil i henhold til separat aftale.

b) Registrering med Azure-abonnement. Kunden skal registrere softwaren med deres gyldige Azure-abonnement, og registreringen kan resultere i målinger og fakturering fra Microsoft.

Tidsfølsom software

a) Periode. Denne aftale træder i kraft ved kundens accept og ophører senest (i) 30 dage efter den første tilgængelighed af en kommerciel udgivelse af softwaren eller (ii) ved opsigelse af Microsoft. Microsoft kan forlænge denne aftale efter eget skøn.

b) Påmindelse. Kunden kan gennem softwaren modtage periodiske påmindelser om denne dato.

c) Adgang til data. Kunden kan muligvis ikke få adgang til data, der bruges i softwaren, når den holder op med at køre.

Video Codecs

a) H.265/HE.VC-videostandard. Dette produkt inkluderer H.265/HEVC-kodningsteknologi. Access Advance LLC kræver følgende påmindelse:

H.265/HEVC-TEKNOLOGIEN I DETTE PRODUKT ER OMFATTET AF ET ELLER FLERE KRAV I DE HEVC-PATENTER, DER ER OPFØRT I https://patentlist.accessadvance.com/.

b)H.264/HE.VC-videostandard.Dette produkt inkluderer AVC-kodningsteknologi. MPEG LA LLC kræver følgende påmindelse:

Dette produkt er givet i licens under AVC-patentporteføljelicensen til personlig og ikke-kommerciel brug af en bruger til (i) at kode video i overensstemmelse med ovenstående AVC-standarden ("AVC-VIDEO") og/eller (ii) afkode AVC-VIDEO, der er blevet kodet af en bruger i forbindelse med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og/eller som er modtaget fra en videoleverandør med licens til at levere AVC-VIDEO. Der gives ikke licens, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, til nogen anden form for brug. Yderligere oplysninger kan indhentes fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.

c) VC-1-videostandard. Dette produkt inkluderer VC-1-kodningsteknologi. MPEG LA LLC kræver følgende påmindelse:

Dette produkt er givet i licens under VC-1-patentporteføljelicensen til personlig og ikke-kommerciel brug af en bruger til (i) at kode video i overensstemmelse med ovenstående VC-1-standarden ("VC-1-video") og/eller (ii) afkode VC-1-video, der er blevet kodet af en bruger i forbindelse med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og/eller som er modtaget fra en videoleverandør med licens til at levere VC-1-video. Der gives ikke licens, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, til nogen anden form for brug. Yderligere oplysninger kan indhentes fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.


Azure AI Video Indexer Video Redaction (prøveversion)

Begrænsninger og brugsrettigheder.

a) Ikke til produktionsbrug. Kunden må ikke bruge softwaren i et produktionsmiljø, medmindre Microsoft giver kunden tilladelse hertil i henhold til en anden aftale.

b) Registrering med Azure-abonnement. Du erklærer dig enig i at registrere softwaren med et gyldigt Azure-abonnement.

Tidsfølsom software.

a) Periode. Denne aftale træder i kraft, når du bruger den ovenfor nævnte software, og ophører senest (i) 30 dage efter den første tilgængelighed af en kommerciel udgivelse af softwaren eller (ii) ved opsigelse af Microsoft.

b) Påmindelse. Du kan gennem softwaren modtage periodiske påmindelser om denne dato.

c) Adgang til data. Du kan muligvis ikke få adgang til data, der bruges i softwaren, når den holder op med at køre.

Video Codecs.

a) 264/AVC Video Standard. Dette produkt inkluderer AVC-kodningsteknologi. MPEG LA LLC kræver følgende påmindelse:

Dette produkt er givet i licens under AVC-patentporteføljelicensen til personlig og ikke-kommerciel brug af en bruger til (i) at kode video i overensstemmelse med ovenstående AVC-standarden ("AVC-VIDEO") og/eller (ii) afkode AVC-VIDEO, der er blevet kodet af en bruger i forbindelse med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og/eller som er modtaget fra en videoleverandør med licens til at levere AVC-VIDEO.  Der gives ikke licens, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, til nogen anden form for brug. Yderligere oplysninger kan indhentes fra MPEG LA LLC. Se https://www.MPEGLA.COM.


Azure Data Manager for Agriculture (prøveversion)

Forbindelseskomponent til en udbydertjeneste

En forbindelseskomponent til en tredjeparts ("udbyder") software eller tjeneste ("udbydertjeneste") muliggør overførsel af data mellem Azure Data Manager for Agriculture ("ADMA") og udbydertjenesten og kan facilitere udførelse af arbejdsbelastninger på eller med udbydertjenesten. Når kunden giver legitimationsoplysninger til udbydertjenesten til Microsoft, giver denne Microsoft tilladelse til at overføre data mellem ADMA og udbydertjenesten, facilitere udførelsen af en arbejdsbelastning på eller med udbydertjenesten og modtage og returnere tilknyttede resultater. "Legitimationsoplysninger" betyder data, der muliggør adgang til en udbydertjeneste for at muliggøre overførsel af data fra udbydertjenesten til en Microsoft-onlinetjeneste og kan inkludere, men er ikke begrænset til, legitimationsoplysninger, vurderings- og/eller opdateringstokens, nøgler, hemmeligheder og alle andre data, der kræves for at godkende, søge i, omfangsbestemme og modtage data fra udbydertjenesten.

Adgang til udbydertjeneste

Kunden anerkender og accepterer, at: (i) kunden har en eksisterende aftale med udbyderen om at bruge udbydertjenesten, (ii) kunden er ansvarlig for alle relaterede gebyrer, der opkræves af udbyderen, (iii) udbydertjenesten vedligeholdes, ejes og drives ikke af Microsoft, og Microsoft er hverken i kontrol over eller ansvarlig for udbyderens beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed eller praksis for overholdelse af regler og standarder, (iv) efter aktivering kan Microsoft iværksætte den fortsatte overførsel af sådanne data ved hjælp af de legitimationsoplysninger, som kunden har angivet, og (v) Microsoft vil fortsætte med at overføre sådanne data fra udbydertjenesten, indtil kunden deaktiverer den tilsvarende forbindelseskomponent.

Ret til at bruge data fra udbydertjenesten

Kunden står inde for og garanterer, at kunden har ret til: (I) overførsel af data lagret eller administreret af udbyderen til ADMA og (ii) behandling af sådanne data i ADMA og enhver anden Microsoft-onlinetjeneste.

Telemetri

Under prøveversioner kan Microsoft indsamle relevante telemetrioplysninger, f.eks. API-anmodningssti, for at hjælpe med fejlfindingsproblemer, der måtte vise sig. Nogle af disse telemetridata kan være lagret uden for det geografiske område, hvor ADMA-instansen er blevet klargjort.


Microsoft Fabric (prøveversion)

OneLake og arbejdsbelastninger

Når du aktiverer og/eller tilgår Microsoft Fabric, får du adgang til OneLake og forskellige data- og analysearbejdsbelastninger, funktioner og funktionaliteter, herunder, men ikke begrænset til Power BI-tjenesten, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Science, Synapse Data Engineering , Synapse Real-Time Analytics. Det skal desuden tydeliggøres, at din brug af Power BI fortsat er underlagt tjenestespecifikke brugsrettigheder og meddelelsesvilkår for Power BI, der er angivet i din aftale.

Kapacitetsenheder

Microsoft Fabric yder en delt kapacitet, der giver mulighed for et sæt kapacitetsenheder, der driver beregningskapaciteten på tværs af arbejdsbelastninger, funktioner og funktionaliteter i Microsoft Fabric. Kapacitetsenheder ("CU'er" eller Capacity Units) er måleenheder, der repræsenterer en pulje af nødvendig beregningskapacitet. Beregningskapacitet er påkrævet for at køre forespørgsler, jobs eller opgaver.

CU-forbruget repræsenterer den underliggende beregningsindsats, der er nødvendig for de opgaver, der udføres i løbet af behandlingstiden af ​​den tilsvarende arbejdsbelastning, funktion eller funktionalitet i Microsoft Fabric.

​Lagring

OneLake er et datalager, der er indbygget i Microsoft Fabric, som tilbyder en centraliseret placering til at gemme alle organisatoriske data, hvis du vælger at bruge det. Power BI tilbyder fortsat separate lagerkapaciteter, der ikke er afhængige af Microsoft Fabric. OneLake-lagertjenesten leveres mod gebyr adskilt fra CU'er. 

Gældende gebyrer

Microsoft kan debitere dig for klargjort CU. CU'er kan bruges på tværs af arbejdsbelastninger, funktioner eller funktionaliteter i Microsoft Fabric. Yderligere CU kan tilkøbes som en Fabric-kapacitet eller Power BI Premium-kapacitet. Afhængigt af, hvordan CU opnås, gælder de vilkår for prøveversionen af Microsoft Fabric samt købskravene for Azure eller Power BI Premium, der er angivet i din aftale, for din levering af CU'er. Dine gebyrer er baseret på mængden af ​​Microsoft Fabric-arbejdsbelastninger, -funktioner eller -funktionaliteter, der leveres i løbet af en faktureringsperiode.

Azure OpenAI-drevne integrationer

Prøveversioner af Copilot og andre generativ AI-funktioner i Microsoft Fabric-arbejdsbelastninger og -funktioner drives af Azure OpenAI-tjenesten, og din brug er underlagt de separate vilkår med titlen Prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester og leveres i disse supplerende vilkår for brug af Microsoft Azure-prøveversioner.


Prøveversion af Azure Modeling and Simulation Workbench 

Disse supplerende vilkår for prøveversionen af Azure Modeling and Simulation Workbench ("Workbench-prøveversion") gælder for abonnementer af Workbench-prøveversionen ("Kunden") og deres godkendte brugere (defineret herunder).  Workbench-prøveversion giver kunden mulighed for at generere en eller flere sikre virtuelle arbejdsområder til samarbejde (hver af dem er et "Kammer").  For hvert kammer kan kunden godkende brugere indefra og udefra deres organisation til at få adgang til kundedata i det pågældende kammer ("Godkendt bruger"). "Kundedata" er defineret i den for kunder og godkendte brugere gældende aftale om deres brug af Azure og inkluderer ved brug af disse vilkår for prøveversion alle elementer i en sådan definition, uanset om de leveres af kunder eller godkendte brugere.

 • Kunder – ikke Microsoft – er eneansvarlig for: (1) valg af godkendte brugere, (2) tildeling af kamre for godkendte brugere, (3) identifikation af godkendte brugeres roller (f.eks. "Administrativ godkendt bruger" eller "Generel godkendt bruger") og (4) identifikation af de passende forbindelseskrav.
 • Kunder anerkender, at godkendte brugere kan få adgang til, analysere, bidrage til og ændre alle kundedata i den godkendte brugers tildelte kammer. Enhver fjernelse af kundedata fra et kammer skal anmodes om af den administrative godkendte bruger for det pågældende kammer og godkendes af kunden.

 • Kunder og deres godkendte brugere er eneansvarlige for indholdet og brugen af de kundedata, de placerer eller ændrer i kammeret.  Uden at begrænse det forudgående vil kunder og godkendte brugere sikre og vedligeholde alle rettigheder i kundedata, som er nødvendige for at Microsoft kan levere Workbench-prøveversionen uden at overtræde nogen tredjeparters rettigheder eller på anden vis pålægge Microsoft nogen andre forpligtelser.

 • Kunden er ansvarlig for alle brugsopkrævninger for Azure og Workbench-prøveversion, som genereres af godkendte brugere i de kamre, der genereres af kunden – Microsoft sender ikke opkrævninger eller separate regninger til godkendte brugere.

 • Som prøveversion kan Workbench-prøveversion have fejl eller på anden vis ikke fungere som tiltænkt og, som yderligere beskrevet i den gældende aftale om brug af Azure, leveres "som den er" med alle udtrykte og underforståede garantier fralagt.  I henhold hertil leveres Workbench-prøveversion til formål for evaluering og test og er ikke beregnet til produktionsbrug. Med hensyn til udrulninger af Workbench-prøveversion i Microsoft Government Community Cloud (GCC) er alle grundlæggende sikkerhedsakkrediteringer, som typisk associeres med Microsoft GCC-tilbud, endvidere fralagt fuldstændigt, herunder alle DoD Impact Level- og FEDRAMP-akkrediteringer og relaterede overholdelsesattestationer.

 • Microsoft giver ikke licens til kommercielt teknisk software (f.eks. "EDA"-software med automatisering af elektronisk design) med Workbench-prøveversion. På et tidspunkt under den offentlige prøveversion kan Workbench-prøveversion give kunder og deres godkendte brugere mulighed for at få licens fra tredjepartsudbydere (hver af dem er en "Udbyder") såsom kommercielt teknisk software og andre værktøjer og aktiver til brug i et kammer ("Udbyderløsninger").  Alle udbyderløsninger leveres af udbyderen – ikke Microsoft – i henhold til udbyderens egne tjenestevilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Microsoft er ikke en del af sådanne yderligere tjenestevilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Kunder er ansvarlige for eventuelle gebyrer, der opkræves af udbydere for at bruge deres udbyderløsninger og eventuelle brud på udbyderens tjenestevilkår af kunder eller deres godkendte brugere.

Microsoft Copilot til Azure

Microsoft Copilot til Azure er en prøveversion og underlagt vilkårene for prøveversioner af Microsofts generativ AI-tjenester , som er beskrevet heri.


Azure AI Studio

Azure AI Studio er en prøveversionstjeneste, der samler funktionaliteter fra flere Azure AI-tjenester. Når tjenester tilgås i eller via Azure AI Studio, er de underlagt de licensvilkår, der gælder for prøveversioner.

Yderligere vilkår og betingelser

Funktionalitet, der tilgås via Azure AI Studio, er underlagt gældende tjenestevilkår og -betingelser i produktvilkårene, herunder, uden begrænsning og som gældende, vilkår for:

 • Azure Machine Learning
 • Cognitive Services og tjenester med anvendt AI (herunder tjenester med begrænset adgang, Azure OpenAI-tjeneste og tilpasset TTS-tjenester og brug af syntetiske stemmer)

Modelkatalog/registreringsdatabase

Enhver tredjepartsmodel, som Microsoft gør tilgængelig i modelkataloget og/eller modelregistreringsdatabasen i Azure AI Studio er ikke-Microsoft-produkter, der er underlagt vilkårene for ikke-Microsoft-produkter i Microsofts produktvilkår. Kundens brug af enhver model, der er opnået eller tilgået via modelkataloget og/eller modelregistreringsdatabasen, styres af de licensvilkår, der leveres sammen med modellen.


Rapportering af misbrug af Azure OpenAI på brugerniveau

Kunden kan vælge at knytte sine brugeridentifikatorer til Input for at give Microsoft mulighed for at levere rapportering af potentielt misbrugende Input- og Output-indhold til kunden. Kunden accepterer ikke at indsende følsomme personoplysninger i Azure OpenAI API's "bruger"-felt og at overholde gældende lovgivning ved svar på rapporter.