Gå til hovedinnhold

Tilleggsbetingelser for bruk av Microsoft Azure-forhåndsversjoner

Sist oppdatert: November 2022

Azure kan inkludere forhåndsvisninger, beta eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner som Microsoft tilbyr i forkant av utgivelsen. Dette for å få valgfrie tilbakemeldinger fra Kundene ("Forhåndsversjoner"). Forhåndsversjoner er lisensiert til deg som del av avtalen din som regulerer bruk av Azure, og som er underlagt vilkår som gjelder for "Forhåndsversjoner" som beskrevet i inndelingen Universelle lisensvilkår for nettjenester i Microsofts produktvilkår og i Tillegget om databeskyttelse av Microsoft-produkter og -tjenester ("DPA").

Visse navngitte forhåndsversjoner er underlagt ytterligere vilkår angitt nedenfor, hvis noen. Disse forhåndsversjonene gjøres tilgjengelige for deg i henhold til disse tilleggsvilkårene. De utfyller avtalen din som regulerer bruken av Azure. Termer med store bokstaver som ikke er definert her, skal ha betydningen som er angitt i avtalen din. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, skal du ikke bruke forhåndsversjonen(e). 

Azure Active Directory-forhåndsversjonsprogrammer

Azure Active Directory gir tilgang til oppdateringer og nye funksjoner i form av forhåndsversjonsprogrammer. Microsoft ruller ut forhåndsversjoner fasevis for å gi Microsoft og kunder mulighet til å evaluere og forstå nye funksjoner før de blir en del av standardtjenesten til Azure AD. Fasene er som følger:

 1. Privat forhåndsversjon – I denne fasen inviterer vi noen få kunder til å få tidlig tilgang til nye konsepter og funksjoner. Denne fasen inkluderer ikke formell støtte.
 2. Offentlig forhåndsversjon – I denne fasen lar vi alle kunder som har riktig Azure AD-lisens evaluere den nye funksjonen. Microsofts kundestøttetjenester yter støttetjenester i denne fasen, men normale tjenestenivåavtaler gjelder ikke. Når nye funksjoner blir eksponert i Azure AD-portalen, kan kunden forvente å se informasjonsbannere i brukergrensesnittet som trekker oppmerksomhet til den nye funksjonen som er tilgjengelig i forhåndsversjonen. Ved å klikke på informasjonsbanneret kan kundene deretter gi samtykke til å bruke forhåndsversjonen.
 3. Generelt tilgjengelig (GA) – Når den offentlige forhåndsversjonen er fullført, kan funksjonen brukes av alle lisensierte kunder, og den støttes gjennom alle Microsofts støttekanaler. Vær oppmerksom på at nye funksjoner kan påvirke eksisterende funksjoner og kan endre måten du eller brukerne dine bruker funksjonen på.

Alle Azure Active Directory-forhåndsversjonsprogrammer har ulike krav til samtykke og avhengigheter.

Azure Maps (forhåndsvisning)

Tillatt og ikke tillatt bruk av Azure Maps-innhold:

Begrensninger for navigasjon

Kunden kan ikke bruke Azure Maps for å aktivere sving-for-sving-navigasjonsfunksjonalitet i noe program.

Begrensninger for databaser

Kunden kan ikke bruke Azure Maps eller noen del derav for å opprette en konkurrerende database eller tjeneste, eller en avledet database som helt eller delvis inneholder Kundens data og/eller data levert eller opprettet av tredjepart.

Kunden kan ikke bruke dataene som leveres av Azure Maps i kombinasjon med annen tredjepartsdatabase, bortsett fra at Kunden kan legge på data av en type som ikke allerede er inkludert i tjenesten (for eksempel ditt eget innhold) eller som Microsoft ellers lisensierer.

API-resultater

Kunden kan ikke bufre eller lagre informasjon levert av Azure Maps API, inkludert, men ikke begrenset til geokoder og omvendte geokoder, kartdatabrikker og ruteinformasjon («Resultatene») med det formål å skalere slike resultater for å tjene flere brukere, eller for å omgå hvilken som helst funksjonalitet i Azure Maps.

Bufring og lagring av resultater er tillatt der formålet med hurtigbufring er å redusere latenstid for Kundens applikasjon. Resultatene kan ikke lagres lenger enn: den korteste tiden av (i) gyldighetsperioden som angis i toppteksten som returneres, eller (ii) 6 måneder. Uavhengig av det forestående kan Kunden beholde kontinuerlig tilgang til geokoder så lenge Kunden har en aktiv Azure-konto.

Kunden kan ikke vise noen resultater, unntatt geokoder og/eller Azure Maps Weather-tjenesteresultater utelukkende som beskrevet i disse vilkårene, på tredjepartsinnhold eller geografiske database.

Søk i API

Microsoft kan sende forespørsler sendt til Azure Maps til Bing Maps API for behandling. Alle data som sendes til Bing Maps API vil være underlagt Bing Maps-vilkårene i avsnittet Merknader. Når det gjelder eventuelle personopplysninger underlagt GDPR som er sendt til Microsoft og som behandles i forbindelse med Bing Maps API, forstår du at du og Microsoft er uavhengige behandlingsansvarlige i henhold til GDPR. Du er uavhengig ansvarlig for at du overholder GDPR-forordningen.

Kartdata

Bruk av innhold der det vises en TomTom-opphavsrettserklæring, må være i samsvar med begrensningene i TomToms lisensvilkår for tredjepartsprodukter og Lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) (https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps bruker Bing Imagery som er underlagt Bing Maps-merknaden i avsnittet Merknader.

Kunden vil sikre at alle sluttbrukere bruker tjenestene som er beskrevet i dette avsnittet i henhold til et gyldig og nåværende abonnement.

Brukerområdeparameter

Brukerområdeparametere i Azure Maps må brukes i samsvar med gjeldende lover, inkludert de som angår kartlegging av landet der kart, bilder og andre data og tredjepartsinnhold som Kunden er autorisert til å få tilgang til via Azure Maps, blir gjort tilgjengelig.

Ingen garanti for nøyaktighet

Microsoft og dets leverandører stiller ingen garanti for at kartene, bildene, dataene eller noe innhold som leveres via Azure Maps, er nøyaktige eller fullstendige.

Opphavsrett

Kunden kan ikke fjerne, skjule, maske eller endre merknader om logo og/eller copyright som er plassert på eller automatisk generert av Azure Maps.

Kognitive tjenester med begrenset tilgang og anvendte tjenester for kunstig intelligens (forhåndsvisninger)

Hvis en forhåndsversjon eller funksjon i en Azure Cognitive Service eller Applied AI Service er utpekt som underlagt Vilkårene for begrensede tilgangstjenester, vil Vilkårene for begrensede tilgangstjenester i de tjenestespesifikke vilkårene for Microsoft Azure Cognitive Services og Applied AI Services i Microsofts produktvilkår gjelde for tilgangen og bruken din av denne forhåndsversjonen eller funksjonen.

Kognitive tjenester og anvendte tjenester for kunstig intelligens i tilkoblede eller frakoblede beholdere (forhåndsvisninger)

Siden Kundene kontrollerer distribusjonsmiljøet for beholdere, er det ikke forbudt for Kunder å bruke forhåndsvisningsversjoner av tjenester i beholdere for å behandle personopplysninger eller andre data underlagt ekstra strenge juridiske eller forskriftsmessige krav. Alle andre forhåndsversjonsvilkår samt vilkårene for tjenester i beholdere i de tjenestespesifikke vilkårene for Microsoft Azure Cognitive Services og Applied AI Services i Microsofts produktvilkår gjelder for Kundens bruk av forhåndsversjoner av Tjenester i beholdere (tilkoblet og frakoblet). Kunden er fortsatt ansvarlig for å avgjøre om en forhåndsversjonen av en tjeneste i en beholder er passende for behandling av data som er underlagt spesifikke lover eller forskrifter, og for å sikre bruken av slik forhåndsvisning foregår på en måte som er i samsvar med Kundens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

Microsoft kan tilby påkrevde og/eller valgfrie oppdateringer eller tillegg til tjenestene i beholderne. Hvis det kreves en oppdatering, skal Kunden oppdatere containeren i samsvar med Microsoft sitt varselkrav; unnlatelse av å utføre disse oppdateringene kan påvirke containerens funksjonalitet og/eller containeren kan slutte å fungere. Kunden kan bruke oppdateringene eller tilleggene til tjenestene i containere, forhåndsversjonskode, tilleggsfunksjoner og valgfrie tilleggstjenester i containerne, som er underlagt spesifikke vilkår (hvis noen) som følger med. Ved generell tilgjengelighet ("GA") for en container, må Kunden slutte å bruke forhåndsvisning av containere og må oppdatere til den(de) relevante GA-versjonen(e) senest ved slutten av den årlige reaktiveringsperioden for containeren.

Cognitive Services, Spatial Analysis-beholder

 1. Melding om den Visuelle Standarden H.264/AVC, Videostandarden VC-1, den Visuelle Standarden MPEG-4 Part 2 og Videostandarden MPEG-2.
  Denne programvaren kan inneholde H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 del 2 og MPEG-2 visuell komprimeringsteknologi. For denne teknologien krev MPEG LA, L.L.C. følgjande varsel:

  DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER DE VISUELLE PATENTPORTEFØLJELISENSENE AVC, VC-1, MPEG-4, DEL 2 OG MPEG-2 FOR PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL BRUK HOS FORBRUKERE FOR Å (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE NEVNT OVENFOR ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) DEKODE AVC-, VC-1-, MPEG-4 DEL 2- OG MPEG 2-VIDEO KODET AV EN FORBRUKER UNDER PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR LISENSIERT FOR LEVERING AV SLIK VIDEO. DET ER IKKE GITT LISENS FOR ANNEN BRUK, OG EN SLIK LISENS SKAL HELLER IKKE UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG FRA MPEG MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.

  For å tydeliggjøre begrenser eller hindrer ikke denne erklæringen bruken av programvaren i Beholderen til vanlig forretningsmessig bruk som er særskilt for bedriften, og som ikke omfatter (i) videreformidling av programvaren til tredjeparter, inkludert via tredjeparts tilgang til Kundeløsninger eller (ii) oppretting av innhold med teknologier som samsvarer med VIDEO STANDARDS, for distribusjon til tredjeparter.

 2. NVIDIA-komponenter.
  Spatial Analysis i Beholdere kan inkludere NVIDIA Corporation’s CUDA Toolkit, Tesla drivers, cuDNN, DIGITS, NCCL og TensorRT ("NVIDIA-komponentene"). Kunden samtykker til at bruken av NVIDIA-komponenter er underlagt følgende NVIDIA-lisensavtaler for sluttbrukere: NVIDIA CUDA-verktøysettNVIDIA cuDNNNVIDIA NCCLNVIDIA TensorRT.

Kognitive tjenester og anvendte tjenester for kunstig intelligens, forhåndsversjon av Azure OpenAI Service (begrenset tilgang)

Tjeneste med begrenset tilgang. Forhåndsversjon av Azure OpenAI Service er en tjeneste med begrenset tilgang underlagt vilkårene for Azure-tjenester med begrenset tilgang og anvendte tjenester for kunstig intelligens i Produktvilkårene for Onlinetjenester.

Bruksbegrensninger

 • Microsoft kan begrense kundens tilgang til eller bruk av utdatainnhold eller Azure OpenAI Service hvis Microsoft har rimelig grunn til å tro at Utdatainnholdet eller Kundens bruk av Azure OpenAI Service (i) bryter retningslinjene for akseptabel bruk av Onlinetjenester; (ii) ikke samsvarer med informasjonen som ble sendt inn i forbindelse med Kundens registrering for å bruke forhåndsversjonstjenesten for Azure OpenAI Limited Access, eller (iii) er ikke samsvarer med kravene i produktdokumentasjonen for Azure OpenAI Service som blir oppdatert fra tid til annen. "Utdatainnhold" betyr alle eventuelle data eller innholdsutdata fra Azure OpenAI Service.
 • Kunden kan ikke bruke Azure OpenAI Service til å oppdage eventuelle underliggende algoritmer eller systemer slik som eksfiltrering av modellenes vekt.
 • Kunden kan ikke bruke nettuthenting, nettinnhøsting eller metoder for uttrekking av nettdata til å trekke ut data fra Azure OpenAI Service eller utdatainnhold.

Datatilgang og -bruk. Som del av det å levere Azure OpenAI Service vil Microsoft behandle og lagre Kundedata som blir sendt til tjenesten, samt Utdatainnhold med det formål å (1) overvåke og forhindre misbruk eller skadelig bruk eller utdata av tjenesten; og (2) utvikle, teste og forbedre funksjoner utformet for å forhindre misbruk av og/eller skadelige utdata fra tjenesten. Autoriserte Microsoft-ansatte kan gå gjennom data som har utløst de automatiserte systemene våre for å undersøke og bekrefte mulig misbruk. Microsoft-ingeniører og dataforskere kan også få tilgang til og bruke disse dataene. Dette for å forbedre de systemene våre som overvåker for og forhindrer misbruk eller skadelig bruk eller utdata av tjenesten. I begge tilfellene, for kunder som har distribuert Azure OpenAI Service i EU, vil de autoriserte Microsoft-ansatte være basert i EU. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen om Azure OpenAI-produkter.

Tredjepartskrav Kunden er ansvarlig for å svare på eventuelle tredjepartskrav vedrørende Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure OpenAI Service i samsvar med gjeldende lover (inkludert, men ikke begrenset til, brudd på opphavsrett eller andre krav knyttet til utdatainnhold under kundens bruk av tjenesten).

Cognitive Services og Applied AI Services, hybridtilbud for innebygd tale (forhåndsversjon med begrenset tilgang)

Begrenset tilgang 

Det innebygde hybridtilbudet for tale er underlagt vilkårene for begrenset tilgang til Cognitive Services og anvendte tjenester for kunstig intelligens i produktvilkårene for Onlinetjenester.

Lisens for innebygde talekomponenter

Hvis Kunden er godkjent for tilgang til hybridtilbudet på Embedded Speech i henhold til vilkårene for begrensede tilgangstjenester og forutsatt at Kunden overholder disse vilkårene for hybridtilbudet på Embedded Speech, gir Microsoft kunden et verdensomspennende, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart tilbud. Denne begrensede lisensen uten opphavsretter under Microsofts immaterielle rettigheter i de innebygde talekomponentene for å utøve de betingede rettighetene til å bruke og distribuere Embedded Speech-komponenter som angitt i Microsofts vilkår for programvarelisens for Microsoft Cognitive Services Speech SDK («Speech SDK-avtale»). Hvis kunden ikke overholder noen av vilkårene eller forpliktelsene i forbindelse med hybridtilbudet på Embedded Speech, har ikke kunden noen rettigheter til å bruke eller distribuere de innebygde talekomponentene på selskapets enheter (som definert i Speech SDK-avtalen) eller på annen måte.

Lisensvilkår

I tillegg til alle gjeldende betingelser i Speech SDK-avtalen, er kundens lisens til å bruke og distribuere Embedded Speech-komponenter underlagt følgende:

 • Kunden må kjøpe og betale på forhånd ved bruk av Azure-forpliktelsesnivåer, for bruk av Azure Cognitive Services Speech-tjenester i Azure på forpliktelsesnivået. Dette må være godkjent av Microsoft (eller justert som angitt nedenfor) i forbindelse med Microsofts godkjenning av Kunden for tilgang til hybridtilbudet på Embedded Speech.
 • Azure Cognitive Services Speech-tjenester som kjører i Azure må være hovedkilden til Azure Cognitive Services Speech-funksjoner på kundens bedriftsenheter. Embedded Speech-komponenter kan bare bli brukt til å levere Azure Cognitive Services Speech-funksjonalitet på tilfeldig basis når bedriftsenheter ikke har noen nettilkobling.
 • Kunden må gå gjennom bruken sin av Azure Cognitive Services Speech-tjenester i Azure og den relative bruken av Embedded Speech-komponenter på bedriftens enheter årlig med Microsoft. Kunden må også justere kjøpet av Azure-forpliktelsesnivåer som Microsoft rimeligvis krever basert på Kundens faktiske og forventede bruk av Azure Cognitive Services Speech Services i Azure og i Embedded Speech-komponenter i de relevante årlige periodene.

Azure Quantum Service (forhåndsvisning)

Du kan ikke gi tilgang til forhåndsvisningen av Azure Quantum eller bruke forhåndsvisningen av Azure Quantum på vegne av noen tredjepart eller part uten Microsofts skriftlige godkjenning på forhånd.

Gjennom forhåndsvisningen av Azure Quantum kan du kanskje utføre arbeidsbelastninger på eller med tredjeparts ("Leverandør") programvare eller maskinvare (som kan være i leverandørens lokaler) ("Leverandørløsning"). Leverandørløsninger leveres av Leverandøren (ikke Microsoft) under leverandørenes egne vilkår for service og personvern. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder en spesifikk leverandørløsning, vil slike leverandørers tilleggsvilkår være gjeldende. For hver leverandørløsning du velger, autoriserer du Microsoft å overføre arbeidsbelastningen din til den valgte leverandørløsningen og motta og returnere slike resultater til abonnementsavtalen. Du er ansvarlig for alle gebyrer som belastes av Leverandører for å bruke deres leverandørløsninger.

Azure Communication Services (Forhåndsvisning)

Azure-kommunikasjonstjenester

Azure-kommunikasjonstjenester er et utviklerprodukt og anvendes i forbindelse med kundenes programmer. Kundene er ene og alene ansvarlige for at programmene eller produktene sine som gjør bruk av Azure-kommunikasjonstjenester, oppfyller lovkrav.

Azure-kommunikasjonstjenester gir tilgang til oppdateringer og nye funksjoner i form av forhåndsversjonsprogrammer. Microsoft ruller ut forhåndsversjoner fasevis for å gi Microsoft og kunder mulighet til å evaluere og forstå nye funksjoner før de blir en del av standardtjenesten til Azure-kommunikasjonstjenester. Fasene er som følger:

 1. Privat forhåndsvisning – I denne fasen inviterer vi noen få kunder til å få tidlig tilgang til nye konsepter og funksjoner. Denne fasen inkluderer ikke formell støtte.
 2. Offentlig forhåndsvisning – I denne fasen lar vi alle kunder som har riktig lisens for Azure-kommunikasjonstjenester evaluere den nye funksjonen. Microsofts kundestøtte yter støttetjenester i denne fasen, men normale tjenestenivåavtaler gjelder ikke. Offentlige forhåndsvisningsfunksjoner identifiseres gjennom informasjonsbannere i dokumentasjonen på docs.microsoft.com, eller gjennom "beta" eller "pre-release" etiketter på programmeringsgrensesnittene for applikasjoner og programvareutviklingssett.
 3. Generell Tilgjengelighet (GA) – Når den offentlige forhåndsversjonen er fullført, kan funksjonen brukes av alle lisensierte kunder, og den støttes gjennom alle Microsofts støttekanaler. Vær oppmerksom på at nye funksjoner kan påvirke eksisterende funksjoner og kan endre måten du eller brukerne dine bruker funksjonen på.

Noen private og offentlige forhåndsvisninger for Azure-kommunikasjonstjenester kan bli levert i henhold til en separat lisens, for eksempel en åpen kilde-lisens. Ved eventuell motstrid mellom disse vilkårene og eventuelle separate lisenser skal den separate lisensen gjelde for forhåndsvisning av Azure-kommunikasjonstjenester som er underlagt den separate lisensen. Begge parter forbeholder seg alle rettigheter (og ingen får noen rettigheter) som ikke uttrykkelig blir gitt i de foregående lisensene.

Ingen tilgang til Nødtjenester

Azure-kommunikasjonstjenestene i privat og offentlig forhåndsvisning støtter ikke nødanrop eller SMS til nødtjenester. Du skal ikke forsøke å aktivere eller forsøke å bruke utgående tale- eller SMS-funksjonaliteter til Azure kommunikasjonstjenester for å kontakte offisielle, myndighetssponsede nødtelefonnumre (som 911 eller 112) som brukes til å sende ut profesjonelle nødpersonell for nødtjenester ("Nødtjenester").

Du er pålagt å varsle brukerne tydelig og tydelig om at tilgang til nødtjenester ikke er tilgjengelig på Azure kommunikasjonstjenester under privat eller offentlig forhåndsvisning og må skaffes på andre måter mens produktet fortsatt er i forhåndsvisning.

VERKEN MICROSOFT ELLER DETS REPRESENTANTER VIL VÆRE ANSVARLIG I HENHOLD TIL NOEN JURIDISK ELLER RETTVERDIG TEORI FOR NOEN KRAV (INKLUDERT TREDJEPARTSKRAV), SKADE ELLER TAP (OG DU VIL SKADEHOLDE, FORSVARE ETTER OG HOLDE MICROSOFT SKADESLØS MOT ETHVERT OG ALLE SLIKE KRAV). KNYTTET TIL MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE AZURE KOMMUNIKASJONSTJENESTER I PRIVAT FORHÅNDSVISNING ELLER OFFENTLIG FORHÅNDSVISNING FOR Å KONTAKTE NØDTJENESTER.

Priser

Til tross for vilkårene i volumlisensavtalen din, gjelder ikke faste priser for Azure-kommunikasjonstjenester ("ACS"). ACS-priser er markedsbasert og avhenger av tredjepartsleverandører av teletjenester. Den tilgjengelige prisen på tidspunktet for hvert kjøp kan endres når som helst. Du kan se Azure-portalen for prisjusteringer.

Nummertildeling og portabilitet

Telefonnumre som er tildelt deg under et forhåndsvisningsprogram, vil bli returnert til Microsoft ved slutten av forhåndsvisningsprogrammet med mindre annet er avtalt med Microsoft. Telefonnumre er ikke kvalifisert for portering under privat forhåndsvisning og offentlig forhåndsvisning.

Microsoft Teams Interoperabilitet

Interoperabilitet mellom Azure Communication Services og Microsoft Teams gjør det mulig for dine applikasjoner og brukere å delta i Teams anrop, møter og chat. Det er ditt ansvar å sørge for at brukerne av din applikasjon varslers når opptak eller transkripsjon aktiveres i et Teams anrop eller møte. Microsoft vil via Azure Communication Services API angi at opptak eller transkripsjon har begynt og du må underrette brukerne om dette i sanntid i din applikasjons brukergrensesnitt.

Tilbakemeldinger

Microsoft kan sende deg forespørsler om tilbakemelding for å finne ut hvordan tjenesten fungerer og bør forbedres. Ditt samtykke til å motta evalueringer og tilbakemeldingsforespørsler. Ifølge EUs personvernlov, ved innhenting og behandling av tilbakemeldingen, fungerer Microsoft som en behandlingsansvarlig. Siden kundetilbakemelding er viktig for en vellykket utvikling av forhåndsversjonstjenester, er denne behandlingen nødvendig for ytelsen av denne kontrakten.

Opptak av anrop

Mange land og stater har lover og regler som gjelder for opptak av PSTN, tale og videoanrop, noe som ofte medfører krav om at brukere samtykker til opptak av kommunikasjonen. Det er ditt ansvar å bruke anropsopptaksfunksjonene i samsvar med loven. Du må innhente samtykke fra partene i kommunikasjon som tas opp, på en måte som er i samsvar med lovene som gjelder for hver deltaker.

Azure API for FHIR® (forhåndsvisning)

Forhåndsvisningen av Azure FHIR API-er inneholder visse API-er for forhåndsversjoner, inkludert relaterte forhåndsversjoner av verktøy, programvare og tjenester som er ment å bli integrert i Azure FHIR API-er. Fordi kunder kontrollerer distribusjonen av Azure API for forhåndsvisning av FHIR som er oppført nedenfor, er det ikke forbudt for kunder å bruke slik Azure API for forhåndsvisning av FHIR for å behandle personopplysninger eller andre data underlagt økte juridiske eller forskriftsmessige krav. Alle andre vilkår for forhåndsvisninger av Azure (og annet som er relevant) gjelder kundens bruk av Azure API for forhåndsvisning av FHIR.

Kunden er fortsatt ansvarlig: (i) for å bestemme om Azure API for forhåndsvisning av FHIR er passende for behandling av data som er underlagt spesiell lov eller forskrift, og (ii) for å sikre bruken av slik Azure API for forhåndsvisning av FHIR er på en måte som er i samsvar med Kundens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

Resultatene som kommer fra bruken av Azure API for forhåndsvisning av FHIR, inkludert men ikke begrenset til avidentifiserende eksport og FHIR-omformer, vil variere basert på faktorer som data som er lagt inn, og funksjoner valgt av kunden. Microsoft er ikke i stand til å evaluere utdataene fra Azure API for forhåndsvisning av FHIR for å fastslå aksept av kundes brukssaker og etterlevelsesbehov. Utdataene fra Azure API for forhåndsvisning av FHIR er ikke garantert å oppfylle noen spesifikke juridiske, forskriftsmessige eller samsvarskrav.

Ansvarsfraskrivelse medisinsk enhet

Kunden bekrefter at forhåndsvisningen av Azure FHIR API-ene (1) ikke er utformet, tiltenkt eller gjort tilgjengelige som medisinske enheter, og (2) ikke er utformet som eller tiltenkt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser og skal ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser. Kunden er alene ansvarlig for å vise og/eller innhente adekvate samtykker, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekreftelser overfor sluttbrukere ved kundens implementering av forhåndsvisningen av Azure FHIR API-ene.

FHIR® er HL7s registrerte varemerke og brukes med tillatelse fra HL7.

Azure Healthcare API-er (forhåndsvisning)

Forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-er inneholder visse forhåndsversjoner Azure Healthcare API-er, inkludert relaterte forhåndsversjoner av verktøy, programvare og tjenester som er ment å bli integrert i Azure Healthcare API-er. Fordi kunder kontrollerer distribusjonen av forhåndsvisningene for Azure Healthcare API-er, er det ikke forbudt for kunder å bruke forhåndsvisningsversjonen av Azure Healthcare API-ene til å behandle personopplysninger eller andre data underlagt økte juridiske eller forskriftsmessige krav. Alle andre vilkår for forhåndsvisninger av Azure (og annet som er relevant) gjelder kundens bruk av forhåndsvisning for Azure Healthcare API-er.

Kunden er fortsatt ansvarlig: (i) for å bestemme om forhåndsvisning av Azure Healthcare API-er er passende for behandling av data som er underlagt spesiell lov eller forskrift, og (ii) for å sikre bruken forhåndsvisning av slike Azure Healthcare API-er er på en måte som er i samsvar med kundens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

Resultatene som kommer fra bruken av forhåndsvisning av Azure Healthcare API-er, inkludert, men ikke begrenset til avidentifiserende eksport og FHIR®-omformer, vil variere basert på faktorer som data som er lagt inn, og funksjoner valgt av kunden. Microsoft er ikke i stand til å evaluere utdataene fra forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-ene for å fastslå aksept av kundes brukssaker og etterlevelsesbehov. Utdataene fra forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-ene er ikke garantert å oppfylle noen spesifikke juridiske, forskriftsmessige eller samsvarskrav.

Ansvarsfraskrivelse medisinsk enhet

Kunden bekrefter at forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-ene (1) ikke er utformet, tiltenkt eller gjort tilgjengelige som medisinske enheter, og (2) ikke er utformet som eller tiltenkt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser og skal ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnostikk, behandling eller avgjørelser. Kunden er alene ansvarlig for å vise og/eller innhente adekvate samtykker, advarsler, ansvarsfraskrivelser og bekreftelser overfor sluttbrukere ved kundens implementering av forhåndsvisningen av Azure Healthcare API-ene.

FHIR® er HL7s registrerte varemerke og brukes med tillatelse fra HL7.

Microsoft Defender for loT

Enterprise IoT, en ny funksjon i Azure Defender for IoT, er for øyeblikket i FORHÅNDSVISNING. For kunder som også er aktive Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint)-kunder, vil Enterprise IoT behandle og lagre data fra Microsoft Defender for Endpoint-abonnementet ditt, og de to produktene vil integreres sømløst for å introdusere en enkelt, enhetlig beholdningsvisning på tvers av portaler. Dette vil inkludere data fra Microsoft Defender for sluttpunkt som gjelder alle enheter som støttes av Microsoft Defender for sluttpunkt – administrerte enheter, enheter som kan administreres, nettverksenheter og IoT-enheter (oppdaget som en del av funksjonen Device Discovery). Personvern- og datahåndteringsforpliktelsene som gjelder Enterprise IoT, og ikke Microsoft Defender for Endpoint, vil gjelde for slike data. For å finne ut mer, se dokumentasjon for Enterprise IoT. Ved å bruke Enterprise IoT, samtykker du i tillegg til at Microsoft-ingeniører får tilgang til og bruker dataene dine for å bygge, teste og optimalisere analysemodeller.

Hvis du ikke ønsker å aktivere slik tilgang, IKKE BRUK FORHÅNDSVISNINGSTEKNOLOGIEN

Bruksrettigheter for Synapse Analytics-databasemaler (forhåndsvisning)

"Databasemaler" betyr bransjespesifikke datamodeller og skjemaer, eller deler av disse, som Microsoft leverer til kunden.

"Materialer" betyr databasemaler og relatert materiale, verktøy, funksjoner og tjenester som Microsoft leverte til kunden under disse forhåndsvisningsvilkårene.

Bruksrettigheter

Kunden kan få tilgang til databasemaler og bruke ethvert materiale levert av Microsoft til kunden kun for kundens interne forretningsformål og kun for å kjøre på Microsoft Azure Synapse Analytics. Microsoft vil bestemme komponentene, funksjonene og/eller funksjonene som skal inkluderes i materialet, og kan endre, suspendere eller avslutte tilgangen til noen eller alle komponenter, funksjoner og/eller funksjoner i materialet, når som helst etter eget skjønn.

Lisensrestriksjoner

Kunden skal ikke, (og skal ikke prøve å): (1) reversere eller omgå tekniske begrensninger i materialene eller restriksjoner eller begrensninger i dokumentasjon knyttet til materialene; (2) bruke materialene på en måte som er i strid med loven eller for å lage eller spre skadelig programvare eller annen skadelig kode eller programvare; (3) dele, publisere, distribuere, overføre eller låne ut materialene til en tredjepart (bortsett fra til deres underleverandører i samsvar med disse forhåndsvisningsvilkårene), eller på annen måte gi noe materiale som en frittstående vertsløsning som andre kan bruke; (4) fjerne, minimere, blokkere eller endre eventuelle merknader i materialene fra Microsoft eller dets leverandører; eller (5) på annen måte bruke materialene til noe formål som ikke er uttrykkelig tillatt i disse forhåndsvisningsvilkårene.

Delingsfunksjoner i Azure Compute-galleriet

Azure Compute Gallery ("ACG") inneholder funksjonaliteter som lar Azure-abonnementseiere eller -delegater gjøre gallerier innad i Azure-abonnementene sine eller ressurser i disse galleriene tilgjengelige for andre Azure-brukere eller -fellesskap som nye ressurstyper. Azure-brukere kan deretter få tilgang til og distribuere de ressursene som kan omfatte, men ikke er begrenset til, skript, virtuelle maskinbilder eller virtuelle maskinprogrammer (heri referert til som "Galleriressurser") utelukkende for å opprette Azure Virtual Machines innad i sine egne Azure-abonnementer.

Hvis Kunden velger å dele Galleriressurser, godtar Kunden:

(i) hvis Kunden ikke oppgir noen egen lisens for Galleriressursene på Gallerinivå eller i hver Galleriressurs, gir Kunden en lisens til alle autoriserte brukere, inkludert rettighetene til å bruksendring og gjenpublisering av slike Galleriressurser i Azure; og

(ii) det tillater Microsoft å gjøre de delte galleriressursene tilgjengelige for slike brukere på en måte og på en plassering som Microsoft velger.

Microsoft Dev Box (forhåndsversjon)

Microsoft Dev Box datahåndtering av Dev Box integrerer Kundedata fra andre Onlinetjenester, inkludert Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, Windows 365 og andre Onlinetjenester som er konfigurert av Kunden, hvis noen (samlet «Dev Box- inndatatjenester»). Når Kundedata fra Dev Box-inndatatjenester er integrert i Dev Box, gjelder bare de universelle lisensvilkårene for alle Onlinetjenester, og DPA -bestemmelsene for Dev Box for disse dataene.

Azure Orbital Cloud Access

Definisjoner

"Forhåndsversjon av Azure Orbital Cloud Access" betyr Azure-tjenesten som gir tilgang til Microsoft Azure Services gjennom et satellittnettverk. Forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access omfatter alle tilknyttede teknologier, opplysninger, materialer og oppdateringer samt Azure Orbital Cloud Access-enhetene som er levert for bruk med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Orbital Cloud Access-enheter" betyr maskinvaren (for eksempel brukerterminaler og rutere) bortsett fra Azure Stack Edge-enheter (definert separat nedenfor) levert av Microsoft spesifikt for å aktivere bruken din av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access.

"Azure Stack Edge-enheter" betyr maskinvareenheter, inkludert programvare, som tilbys som en del av Azure Stack Edge-enhetsfamilien som beskrevet på https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge og innhentet separat av Kunden under deres eksisterende avtale med Microsoft. Denne regulerer Kundens bruk av Azure Stack Edge-enheter.

"Programvare" betyr enhver Microsoft-programvarekomponent som leveres med (eller for installasjon på) en Azure Orbital Cloud Access-enhet, til bruk i forbindelse med forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, inkludert alle verktøy, oppdateringer og tilhørende dokumentasjon.

Bruk av Azure Orbital Cloud Access-enhetene

Microsoft gir Kunden tillatelse til å bruke Azure Orbital Cloud Access-enheter utelukkende for å delta i evalueringen av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access som er underlagt følgende:

 1. Kundens vurdering av hensiktsmessighet Kunden godtar (i) at vedkommende er eneansvarlig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access som angitt i disse vilkårene, og (ii) at Microsoft ikke skal ha noe ansvar overfor Kunden eller noen annen tredjepart for eventuelle tap av data eller andre skader. Kunden bør vurdere egenskapene og funksjonene i forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access basert på Kundens tiltenkte arbeidsbelastninger og programmer. Dette for å avgjøre om forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access passer til Kundens tiltenkte bruk for å vurdere forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access. Forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access leveres uten Serviceavtale (for eksempel for oppetid, løsning av støtteproblemer osv.) og uten forpliktelser til kundestøtte.
 2. Ingen overføring, tilgang eller endringer Kunden godtar å ikke selge, tildele eller overføre Azure Orbital Cloud Access-enhetene, og skal ikke direkte eller indirekte (gjennom tredjepart) vise, åpne, endre, demontere eller på annen måte modifisere Azure Orbital Cloud Access-enhetene eller eventuell programvare.
 3. Bare i USA Forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, inkludert alle Azure Orbital Cloud Access-enhetene, er bare tilgjengelig for bruk innad i USA og landets territorier. Kunder som ikke er i offentlig sektor skal ikke transportere eller bruke en Azure Orbital Cloud Access-enheten utenfor USA eller landets territorier.
 4. Abonnement på forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access Som del av forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, lar Microsoft Kunden bruke Azure Orbital Cloud Access-enhetene så lenge Kunden har aktivt abonnement på forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access. Hvis Kunden ikke lenger har noe aktivt abonnement og ikke returnerer Azure Orbital Cloud Access-enhetene, kan Microsoft anse Azure Orbital Cloud Access-enhetene som tapt slik det er angitt i "Tittel og risiko for tap; Forsendelses- og returansvarsinndelingen".

Programvarelisens; begrensninger; aktivering

Enhver programvare levert av Microsoft for bruk med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access blir lisensiert, ikke solgt. Microsoft gir Kunden begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren som følger med Azure Orbital Cloud Access-enheten. Dette for å få tilgang til forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access og ikke til andre formål. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Denne lisensen gir ikke Kunden noen rettigheter til, og Kunden kan ikke: (i) bruke eller virtualisere funksjoner i programvaren separat fra Azure Orbital Cloud Access-enheten; (ii) publisere, kopiere, leie ut, lease eller låne ut Programvaren; (iii) omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren eller begrensninger i dokumentasjonen for forhåndsvisning av Azure Orbital Cloud Access-enheter eller Azure Orbital Cloud Access; (iv) skille fra hverandre og kjøre deler av programvaren på flere enn én enhet; (v) installere eller bruke ikke-Microsoft-programvare eller -teknologi på en måte som ville underlagt Microsofts åndsverk eller teknologi for andre lisensvilkår; eller (vi) reversere, dekompilere eller demontere Programvaren eller forsøke å gjøre det, med mindre gjeldende lov tillater dette selv når disse vilkårene ikke gjør det, og i så fall kan Kunden bare gjøre dette slik loven tillater. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle separate lisensvilkår for separate moduler eller agenter som brukes i forbindelse med Azure Cloud Access-enheten, skal de separate lisensvilkårene for disse modulene eller agentene styre og kontrollere bruken av slike moduler eller agenter. Kunden skal ikke bruke Programvaren til sammenligninger eller "sette referanseverdier," bortsett fra for Kundens interne formål, og heller ikke publisere eller avdekke resultatene fra dette.

Programvareaktivering og samtykke for databruk for å levere forhåndsvisninger av Azure Orbital Cloud Access

Når det er aktuelt, knytter aktivering av Programvaren bruken av Programvaren til en bestemt enhet. Under aktivering og påfølgende bruk av Azure Orbital Cloud Access-enheten kan programvaren sende informasjon om programvaren og Azure Orbital Cloud Access til Microsoft. Dette inkluderer enhetsegenskaper (for eksempel node-, kabinett- og komponentnumre, programvare- og fastvareversjoner, tidsstempler for registrering osv.) samt detaljer om Kundemiljø (for eksempel Internett-protokolladresser for enheten, enhetsnavn, tid og oppdateringsserverens IP-adresse). Microsoft bruker disse opplysningene til å gjøre forhåndsvisningene av Azure Orbital Cloud Access tilgjengelige for Kunden. Ved å bruke Azure Orbital Cloud Access-enheter og -programvare, samtykker Kunden til overføring av disse opplysningene til Microsoft.

Produkter som ikke er fra Microsoft

Microsoft kan gjøre ikke-Microsoft-produkter tilgjengelige for Kunden via Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access, for eksempel via Microsofts nettbaserte butikker (slik som Azure Marketplace) eller som komponent i Azure Orbital Cloud Access-enheten. Hvis Kunden installerer eller bruker et ikke-Microsoft-produkt med forhåndsvisningen av Azure Orbital Cloud Access, kan ikke Kunden gjøre dette på en måte som vil underlegge Microsofts åndsverk eller teknologi for forpliktelser utover de som er uttrykkelig inkludert i Kundens lisensavtale. For å gjøre det praktisk for Kunden kan Microsoft inkludere gebyrer for visse ikke-Microsoft-produkter som en del av Kundens regning for Onlinetjenester. Microsoft påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for noen ikke-Microsoft-produkter. Bare Kunden er ansvarlig for ethvert ikke-Microsoft-produkt som vedkommende installerer eller bruker med forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access eller anskaffer eller administrerer vie en Microsoft-nettbutikk. Kundens bruk skal styres av lisensen, tjenesten og/eller personvernvilkårene mellom Kunden og utgiveren av ikke-Microsoft-produktet (hvis noen).

Tittel og risiko for tap: ansvar for forsendelse og retur

Tittel og risiko for tap

Alle rettigheter, titler og interesser for hver Azure Orbital Cloud Access-enhet er skal forbli Microsofts eiendom. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, gis ingen rettigheter til noen Azure Orbital Cloud Access-enhet (inkludert under patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter). Kunden er ansvarlig for å inspisere Azure Orbital Cloud Access-enhetene ved mottak fra operatøren og for raskt å rapportere eventuelle skader til aoca@microsoft.com. Kunden er ansvarlig for hele risikoen for tap av eller skade(annet enn forventet slitasje) på Azure Orbital Cloud Access-enhetene når de er levert av transportøren til Kundens angitte leveringsadresse, frem til den Microsoft-utpekte transportøren godtar Azure Orbital Cloud Access-enheter for returlevering.

Microsoft kan belaste Kunden for tapt enhetsavgift for Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Dette hvis ikke Kunden leverer Azure Orbital Cloud Access-enhetene til den Microsoft-utpekte transportøren for retur eller returnerer Azure Orbital Cloud Access-enhetene i henhold til "Forsendelse og retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter"-delen nedenfor, og hvis ikke dette utføres innen 30 dager fra slutten av Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access. Microsoft forbeholder seg retten til å kreve gebyr for tapte eller skadede enheter.

Forsendelse og retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter

Kunden vil være ansvarlig for et engangsfraktgebyr for forsendelsen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Dette inkluderer fra Microsoft til Kunden og returfrakt av samme. Ved retur av Azure Orbital Cloud Access-enheter til Microsoft skal Kunden pakke og sende disse i samsvar med Microsofts instruksjoner, inkludert ved å bruke en transportør som er utpekt av Microsoft, og emballasjematerialet levert av Microsoft. Kunden skal pakke og sende Azure Orbital Cloud Access-enhetene i samsvar med Microsofts pakkeinstruksjoner.

Gebyr

Kunden kan bruke andre Microsoft Azure-tjenester i forbindelse med Kundens bruk av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access, og Microsoft anser slike tjenester som separate tjenester som kan være underlagt separate målte avgifter og kostnader. Bare som eksempel er Azure Storage og Azure Compute separate Azure-tjenester, og hvis de blir brukt (selv i forbindelse med bruken av forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access), vil separate Azure-målte tjenester gjelde.

Abonnementsgebyr for Azure Orbital Cloud Access blir fakturert til en fast månedlig pris. Hvis du bestemmer deg for å avslutte forhåndsversjonen av Azure Orbital Cloud Access før forhåndsversjonen av programmet Azure Orbital Cloud Access utløper, må du varsle Microsoft om at du avslutter, via e-post til aoca@microsoft.com . Gjeldende abonnementsgebyret vil bli vurdert i løpet av den måneden da Microsoft mottar og behandler returen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene.

Kunder i offentlig sektor

Flytting av Azure Orbital Cloud Access-enheter mellom plasseringene til Kunder i offentlig sektor

Kunder i offentlig sektor som er i besittelse av Azure Orbital Cloud Access-enheter, kan, på vedkommendes egen risiko og regning, transportere Azure Orbital Cloud Access-enheter til dennes ulike plasseringer i samsvar med denne inndelingen og kravene i disse vilkårene. Kunden i offentlig sektor er ansvarlig for å for, på egen risiko og med egne midler, innhente enhver eksportlisens, importlisens eller annen offisiell autorisasjon. Dette for eksport og import av Azure Orbital Cloud Access-enhetene og tilhørende Programvare samt data som tilhører Kunden i offentlig sektor, til eventuelle slike ulike plasseringer for Kunden i offentlig sektor. Kunden i offentlig sektor blir også ansvarlig for fortolling på en hvilket som helst slik annen plassering av Kunden i offentlig sektor. Vedkommende har også ansvar for alle avgifter, skatter og andre offisielle kostnader som skal bli betalt ved import, samt for enhver og alle kostnader og risikoer knyttet til å utføre tollformaliteter i tide. Kunden i offentlig sektor godtar å overholde og være ansvarlig for all gjeldende import, eksport og generelle handelslover og -forskrifter dersom vedkommende bestemmer seg for å transportere Azure Orbital Cloud Access-enhetene utenfor grensene for det landet der vedkommende mottar Azure Orbital Cloud Access-enhetene. Til tross for det foregående hvis offentlig kunde transporterer Azure Orbital Cloud Access-enhetene til en annen plassering som angitt i denne inndelingen, samtykker Kunden i offentlig sektor til å få Azure Orbital Cloud Access-enhetene til å returnert til det landet hvor denne Kunden i offentlig sektor mottok den opprinnelig. Dette før forsendelsen av Azure Orbital Cloud Access-enhetene til Microsoft. Kunden i offentlig sektor erkjenner at det er en iboende risiko ved frakt av data på og i forbindelse med Azure Orbital Cloud Access-enhetene, og at Microsoft ikke vil ha noe ansvar overfor Kunden i offentlig sektor for eventuell skade, tyveri eller tap som skulle forekomme for en Azure Orbital Cloud Access-enhet eller eventuelle data som er lagret på en slik. Dette inkluderer uten begrensning under overføring.

Vilkår som er unike for den amerikanske regjeringen

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene eller inkludert ved referanse heri (a), tillater automatisk fornyelse av tjenester og/eller gebyrer; (b) krever at den styrende loven skal være noe annet enn den amerikanske føderal loven; eller (c) på annen måte bryter med gjeldende føderal lov, skal slik(e) bestemmelse(r) ikke gjelde. Hvis en bestemmelse i disse tilleggsvilkårene eller som er inkorporert ved henvisning heri, inneholder en bestemmelse for skadeserstatning, gjelder ikke slik bestemmelse slik at USA skal godtgjøre Microsoft eller andre parter.