Hopp over navigasjon

Abonnementsavtale for Microsoft Online – US Government Cloud

Sist oppdatert: Januar 2019

Denne Abonnementsavtalen for Microsoft Online er inngått mellom enheten du representerer, eller, hvis du ikke har angitt en slik enhet i forbindelse med kjøp eller fornyelse av et Abonnement, mellom deg personlig ("du" eller "deg") og Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi", "oss" eller "vår"). Den består av vilkårene nedenfor og Vilkårene for Elektroniske Tjenester, Serviceavtalene og Tilbudsdetaljene for Abonnementet ditt eller fornyelsen (samlet kalt "avtale"). Den trer i kraft på datoen vi gir deg en bekreftelse på Abonnementet eller datoen Abonnementet ditt fornyes, avhengig av hva som er aktuelt. Viktige begreper er definert i Punkt 12.

1. Bruk av Elektroniske Tjenester.

a. Bruksrettighet. Vi gir deg retten til å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene og til å installere og bruke Programvaren som er inkludert i Abonnementet ditt, som nærmere beskrevet i denne avtalen. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

b. Akseptabel bruk. Du kan bare bruke Produktet i samsvar med denne avtalen. Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller omgå de tekniske begrensningene i Produktet med mindre det tillates i henhold til gjeldende lov til tross for disse begrensningene. Du kan ikke deaktivere, endre eller på annen måte prøve å omgå eventuelle faktureringsmekanismer som måler bruken din av de Elektroniske Tjenestene. Du kan ikke leie ut, lease, låne bort, videreselge, overføre eller på kommersiell måte være vert for Produktet, eller deler av Produktet, til eller for tredjeparter, med mindre dette uttrykkelig tillates i denne avtalen eller Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

c. Sluttbrukere. Du kontrollerer tilgang fra Sluttbrukere, og du er ansvarlig for at de bruker Produktet i samsvar med denne avtalen. Eksempelvis skal du sørge for at Sluttbrukerne overholder Retningslinjene for Akseptabel Bruk.

d. Kundedata. Du alene er ansvarlig for innholdet i alle Kundedataene. Du må sikre deg og beholde alle rettigheter knyttet til Kundedataene som er nødvendige for at vi skal kunne levere de Elektroniske Tjenestene til deg, uten at det krenker rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte forplikter Microsoft overfor deg eller en tredjepart. Microsoft påtar seg ingen forpliktelser med hensyn til Kundedataene eller din bruk av Produktet annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, eller som kreves av gjeldende lov.

e. Ansvar for kontoer. Du er ansvarlig for å overholde taushetsplikten når det gjelder ikke-offentlig godkjenningslegitimasjon knyttet til bruken av de Elektroniske Tjenestene. Du må straks varsle vår kundestøtte om eventuelt misbruk av dine kontoer eller godkjenningslegitimasjon eller eventuelle sikkerhetsproblemer knyttet til de Elektroniske Tjenestene.

f. Forhåndsvisninger. Det kan hende vi gjør Forhåndsvisninger tilgjengelige. Forhåndsvisninger leveres "som de er", "med alle feil" og "som de er tilgjengelige", og omfattes ikke av Serviceavtalene og de begrensede rettighetene i denne avtalen. Forhåndsvisninger vil ikke bli dekket av kundestøtte. Vi kan endre eller avslutte forhåndsvisninger når som helst uten varsel. Vi kan også velge å ikke gjøre en Forhåndsvisning generelt tilgjengelig.

g. Administrerte Tjenester for Microsoft Azure. Du kan bruke Microsoft Azure-tjenester for å tilby en Administrert Tjenesteløsning såfremt (1) bare du kan få tilgang til, konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenestene, (2) du har administratortilgang til de virtuelle OSE-ene, hvis noen, i den Administrerte Tjenesteløsningen og (3) tredjeparten bare har administratortilgang til tredjepartens program eller virtuelt OSE / virtuelle OSE-er. Du står ansvarlig for tredjepartens bruk av Microsoft Azure-tjenester i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Din levering av Administrerte Tjenester er underlagt følgende begrensninger i Vilkårene for Elektroniske Tjenester:

(i) Du har ikke rett til å videreselge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenester.

(ii) Du har ikke rett til å gi flere brukere direkte eller indirekte tilgang til Microsoft Azure-tjenester som gjøres tilgjengelige per bruker.

h. Tilleggsprogramvare til bruk med de Elektroniske Tjenestene For å oppnå optimal tilgang til og bruk av enkelte Elektroniske Tjenester må du kanskje installere og bruke visse typer Programvare i forbindelse med din bruk av de Elektroniske Tjenestene, som beskrevet i Vilkår for Elektroniske Tjenester. Vi lisensierer Programvare til deg, vi selger den ikke. Bevis for Programvarelisensen din er (1) denne avtalen, (2) en eventuell bestillingsbekreftelse og (3) bevis for betaling. Rettighetene dine til å få tilgang til Programvaren på en hvilken som helst enhet gir deg ikke rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten.

2. Kjøp av tjenester.

a. Tilgjengelige Abonnementstilbud Portalen angir Tilbudsdetaljer for tilgjengelige Abonnementstilbud, som generelt kan kategoriseres som et eller en kombinasjon av følgende:

(i) Forpliktelsestilbud. Du forplikter deg på forhånd til å kjøpe et bestemt antall Elektroniske Tjenester som skal brukes i løpet av en Gyldighetsperiode, og til å forskuddsbetale eller forhåndsbetale på periodisk grunnlag. Med hensyn til Microsoft Azure-tjenester kan ekstra eller annen bruk (for eksempel bruk ut over omfanget du har forpliktet deg til) behandles som et Forbrukstilbud. Omfang du har forpliktet deg til, men ikke brukt i løpet av Gyldighetsperioden, utløper ved Gyldighetsperiodens slutt.

(ii) Forbrukstilbud (også kalt Betal for forbruk). Du betaler basert på faktisk forbruk i den foregående måneden uten noen forpliktelse om forhåndsbetaling. Betaling utføres på periodisk grunnlag i ettertid.

(iii) Begrenset Tilbud. Du mottar et antall Elektroniske Tjenester for en begrenset periode vederlagsfritt (for eksempel et Prøveabonnement) eller som del av et annet Microsoft-tilbud (for eksempel MSDN). Bestemmelsene i denne avtalen om priser, oppsigelsesgebyrer, betaling og dataoppbevaring vil kanskje ikke gjelde.

b. Bestilling.

(i) Når du bestiller eller fornyer eit Abonnement, samtykker du i Tilbodsdetaljane for det gjeldande Abonnementet. Med mindre annet er angitt i Tilbudsdetaljene tilbys de Elektroniske Tjenestene "slik de er tilgjengelige". Du kan legge inn bestillinger for dine Tilknyttede Selskaper i henhold til denne avtalen og tildele dine Tilknyttede Selskaper administrative rettigheter til å administrere Abonnementet. Tilknyttede Selskaper kan imidlertid ikke legge inn bestillinger i henhold til denne avtalen. Du kan også overdra rettighetene som er gitt i henhold til Punkt 1.a, til en tredjepart for bruk av denne tredjeparten i din interne forretningsvirksomhet. Hvis du tildeler Tilknyttede Selskaper eller tredjeparter rettigheter til Programvaren eller Abonnementet ditt, er disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene bundet av denne avtalen, og du godtar at du er solidarisk ansvarlig, i den grad det ikke er ulovlig i henhold til loven, for enhver handling som disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene utfører i forbindelse med deres bruk av Produktene.

(ii) Noen tilbud kan tillate at du endrer antall Elektroniske Tjenester som er bestilt i løpet av Abonnementsperioden. Det økte antallet Elektroniske Tjenester som blir lagt til i et Abonnement, fjernes når det aktuelle Abonnementet utløper. Hvis du reduserer antallet i løpet av en Gyldighetsperiode, kan vi pålegge deg et oppsigelsesgebyr, som beskrevet nedenfor i Punkt 3.b.

c. Priser og betaling. Betalinger til forfall må betales i samsvar med Tilbudsdetaljene for Abonnementet ditt.

(i) For Forpliktelsestilbud kan prisnivået være basert på antall Tjenester du bestiller. Noen tilbud kan tillate at du endrer antall Elektroniske Tjenester i bestillingen i Gyldighetsperioden, og prisnivået kan bli justert i samsvar med dette. Endringer i prisnivået har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. I Gyldighetsperioden for Abonnementet ditt økes ikke prisene for Elektroniske Tjenester med hensyn til Abonnementet ditt i forhold til prisene som var oppgitt i Portalen da Abonnementet startet eller ble fornyet, unntatt der prisene er oppgitt som midlertidige i Tilbudsdetaljene, eller for Forhåndsvisninger eller Ikke-Microsoft-produkter. Det tas forbehold om endringer i alle priser ved starten av enhver Abonnementsfornyelse.

(ii) Ved Forbrukstilbud kan prisene bli endret på et hvilket som helst tidspunkt etter forvarsel.

d. Fornying.

(i) Når du fornyer Abonnementet, oppheves denne avtalen, og Abonnementet er deretter underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i Portalen på datoen du fornyer Abonnementet ("Fornyelsesvilkårene"). Hvis du ikke godtar Fornyelsesbetingelsene, kan du avslå å fornye Abonnementet ditt.

(ii) For Forpliktelsestilbud kan du velge å få et Abonnement som automatisk fornyes eller som avsluttes ved utløpet av Gyldighetsperioden. Automatisk fornyelse er forhåndsvalgt. Du kan endre dette valget når som helst i løpet av Gyldighetsperioden. Hvis den eksisterende Gyldighetsperioden er lenger enn én kalendermåned, vil vi gi deg varsel om den automatiske fornyelsen før utløpet av Gyldighetsperioden.

(iii) Ved Forbrukstilbud fornyes Abonnementet automatisk ved utgangen av hver måned inntil du sier opp Abonnementet, med mindre dette er ulovlig i henhold til gjeldende lov.

(iv) For Begrensede Tilbud eller Prøveabonnementer kan det hende at fornyelse ikke er tillatt.

e. Kvalifikasjon for Akademiske, Statlige og Ideelle versjoner. Du godtar at hvis du kjøper et tilbud for utdanning, staten eller ideelle organisasjoner, oppfyller du de respektive kvalifikasjonskravene som er oppført på følgende områder:

(i) For utdanningstilbud gjelder kravene for utdanningsinstitusjoner (inkludert administrasjonskontorer eller utdanningsstyrer, offentlige biblioteker eller museer) som er oppført på http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) For offentlige tilbud gjelder kravene oppført på http://go.microsoft.com/?linkid=9862883;

(iii) For tilbud for ideelle organisasjoner gjelder kravene som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft forbeholder seg retten til å verifisere kvalifikasjon når som helst og avslutte de Elektroniske Tjenestene hvis kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt.

f. Skatter og avgifter.

Prisene er eksklusiv eventuelle skatter og avgifter, med mindre de er angitt på fakturaen som inklusiv skatter og avgifter. Du må betale gjeldende merverdiavgift, gods- og tjenesteavgift, bruttoinntektsskatter eller andre transaksjonsskatter, -gebyrer, -avgifter eller tilleggsavgifter eller andre lignende skatter, avgifter eller gebyrer, eller eventuell lovpålagt innkreving og andre tilleggsavgifter som er skyldige i henhold til denne avtalen, og som vi har rett til å kreve inn fra deg i henhold til eventuell gjeldende lov. Du er ansvarlig for eventuell gjeldende dokumentavgift og for alle andre skatter og avgifter som Kunden er juridisk forpliktet til å betale, hvis aktuelt, inkludert eventuelle skatter og avgifter som oppstår ved distribusjon eller levering av Produkter til dine Tilknyttede Selskaper. Vi er ansvarlige for betaling av alle skatter og avgifter basert på vår nettoinntekt, bruttoinntektsskatter som pålegges i stedet for skatter og avgifter på inntekter eller profitt, eller skatter og avgifter på vårt eierskap.

Hvis gjeldende lovgivning krever at det betales forskudd på eventuelle skatter og avgifter av dine betalinger til oss, kan du trekke slike skatter og avgifter fra beløpet som skal betales til oss, og betale beløpet for skattene og avgiftene til den rette skattemyndigheten. Dette forutsetter imidlertid at du straks sikrer deg en offisiell kvittering for disse skattetrekkene samt andre nødvendige dokumenter og leverer dette til oss, slik at vi kan kreve utenlandsk skattefradrag eller tilbakebetaling. Du må sørge for at beløpet for eventuelle skatter og avgifter som betales på forskudd, er avgrenset så langt det er mulig i henhold til gjeldende lov.

3. Gyldighetsperiode, opphør og innstilling.

a. Avtaleperiode og avslutning. Denne avtalen skal gjelde til Abonnementet ditt utløper, avsluttes eller fornyes, avhengig av hva som kommer først.

b. Oppsigelse av Abonnement. Du kan når som helst avslutte et Abonnement i løpet av Gyldighetsperioden. Du må imidlertid betale alle utestående eller skyldige beløp før oppsigelsen trer i kraft.

(i) Abonnement på én måned. Du kan når som helst og gebyrfritt avslutte et Abonnement med en Gyldighetsperiode på én måned.

(ii) Abonnementer som varer lenger enn én måned. Hvis du avslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester innen 30 dager etter datoen da Abonnementet trådte i kraft eller ble fornyet, vil du ikke motta noen form for refusjon, og du må du betale for de første 30 dagene av Abonnementet. Du vil imidlertid ikke bli fakturert for den gjenstående delen av det avsluttede Abonnementet. Hvis du avslutter et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester på et annet tidspunkt i gyldighetsperioden, må du betale for den gjenværende delen av gyldighetsperioden, og du vil ikke motta noen form for refusjon.

For alle andre Elektroniske Tjenester må du betale et gebyr som tilsvarer én måneds Abonnementsgebyr hvis du avslutter et Abonnement før Gyldighetsperioden opphører, og du vil motta refusjon for den delen av Abonnementsgebyret du har betalt for den gjenværende Gyldighetsperioden, hvis det er aktuelt. Det gis imidlertid ikke refusjon for delvis ubrukte måneder.

c. Innstilling. Vi kan avbryte din bruk av de Elektroniske Tjenestene hvis: (1) det med rimelighet er nødvendig for å forhindre uautorisert tilgang til Kundedata, (2) du unnlater å svare på et krav om en påstått krenkelse i henhold til Punkt 5 innen rimelig tid, (3) du ikke betaler forfalte beløp i henhold til denne avtalen eller (4) du ikke overholder Retningslinjene for Akseptabel Bruk, eller hvis du bryter andre vilkår i denne avtalen. Hvis én eller flere av disse betingelsene inntreffer:

(i) kan vi for Begrensede Tilbud innstille bruken din av de Elektroniske Tjenestene eller avslutte Abonnementet ditt og kontoen din umiddelbart uten varsel hvis det ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lov.

(ii) For alle andre Abonnementer vil en innstilling gjelde for den minste nødvendige delen av de Elektroniske Tjenestene og trer i kraft bare når betingelsen eller behovet finnes. Vi melder fra før vi avbryter tjenesten, så sant vi ikke med rimelighet mener vi må avbryte umiddelbart. Vi melder frå minst 30 dagar før innstilling på grunn av manglande betaling. Hvis du ikke svarer fullstendig på årsakene til innstillingen innen 60 dager etter innstillingen, kan vi avslutte Abonnementet ditt, hvis det ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lov, og slette Kundedataene dine uten oppbevaringstid. Hvis det ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lov, kan vi også avslutte Abonnementet ditt hvis bruken av de Elektroniske Tjenestene blir innstilt mer enn to ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

4. Rettigheter.

a. Begrensede rettigheter.

(i) Elektroniske Tjenester. Vi garanterer at de Elektroniske Tjenestene oppfyller vilkårene i Serviceavtalen i Gyldighetsperioden. Dine eneste beføyelser i forbindelse med brudd på garantien er de som er beskrevet i Serviceavtalen.

(ii) Programvare. Vi garanterer at Programvaren i all hovedsak vil fungere som beskrevet i den gjeldende brukerdokumentasjonen i ett år fra den datoen da du først tok i bruk Programvaren. Hvis Programvaren ikke samsvarer med disse begrensede rettighetene, kan vi velge, og dette er din eneste beføyelse, (1) å returnere beløpet som er betalt for Programvaren, eller (2) reparere eller erstatte Programvaren.

b. Utelukkelser i de begrensede rettighetene. Disse begrensede rettighetene er underlagt følgende begrensninger:

(i) Eventuelle underforståtte garantier, begrensede rettigheter eller vilkår som ikke kan fraskrives som et lovmessig forhold, skal gjelde i ett år fra de begrensede rettighetene trer i kraft.

(ii) Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som er forårsaket av uhell, feil bruk eller bruk av Produktene på en måte som ikke er i tråd med denne avtalen eller vår publiserte dokumentasjon og veiledninger, eller som er et resultat av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.

(iii) Disse avgrensede rettighetene gjelder ikke problemer som er forårsaket av at minimumskravene til systemet ikke er oppfylte.

(iv) Disse begrensede rettighetene gjelder ikke for Forhåndsvisninger eller Begrensede Tilbud.

c. ANSVARSFRASKRIVELSE. Med unntak av disse begrensede rettighetene, og i den grad det ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lov, gir vi ingen garantier, verken uttrykt, underforstått, lovfestet eller på andre måter, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelsene vil gjelde med mindre de ikke tillates i henhold til gjeldende lov.

5. Forsvar mot krav.

a. Forsvar.

(i) Vi vil forsvare deg mot alle krav fra en ikke-tilknyttet tredjepart basert på at et Produkt krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke eller gjør urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet.

(ii) I den grad det ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lov, og i den grad underpunkt (iii) nedenfor ikke gjelder deg, vil du forsvare oss mot eventuelle krav som fremlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart om at (1) Kundedata, Kundeløsninger eller Ikke-Microsoft-produkter eller -tjenester som du tilbyr, direkte eller indirekte, ved å bruke et Produkt, krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, eller bruker tredjepartens forretningshemmelighet på en urettmessig måte, eller (2) krav som har sitt opphav i brudd på Retningslinjene for Akseptabel Bruk.

(iii) Hvis du er en Føderal Etat, gjelder ikke underpunkt (ii) over. Du godtar imidlertid at bruken av alle Kundedata, Kundeløsninger eller ikke-Microsoft-produkter eller -tjenester du leverer, direkte eller indirekte, ved bruk av et Produkt, ikke krenker tredjeparters patent, opphavsrett eller varemerke eller gjør ulovlig bruk av tredjeparters forretningshemmeligheter. Dessuten kan du ikke bruke en Elektronisk Tjeneste som utgjør et brudd på Retningslinjene for Akseptabel Bruk.

b. Begrensninger. Våre forpliktelser i Punkt 5a gjelder ikke for et krav eller en kjennelse basert på: (i) en Kundeløsning, Kundedata, Ikke-Microsoft-Produkter, endringer du gjør i Produktet eller tjenester eller materiale du tilbyr eller gjør tilgjengelig som en del av bruken av Produktet, (ii) din kombinasjon av Produktet med, eller skader basert på verdien av, et Kundedata eller et Produkt, data eller forretningsprosesser som ikke stammer fra Microsoft, (iii) din bruk av et Microsoft-varemerke uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse eller din bruk av Produktet etter at vi har varslet deg om å avslutte bruken på grunn av et krav fra tredjepart, eller (iv) din redistribusjon av Produktet til, eller bruk til fordel for, eventuelle ikke-tilknyttede tredjeparter eller (v) Produkter som er levert gratis.

c. Beføyelser. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at et krav i henhold til Punkt 5.a. (i) kan sperre din bruk av Produktet, vil vi søke å: (i) skaffe deg retten til å fortsette å bruke det eller (ii) endre eller erstatte det med en funksjonell ekvivalent og varsle deg om å slutte å bruke den tidligere versjonen av Produktet. Hvis disse alternativene ikke er forretningsmessig rimelige, kan vi avslutte dine rettigheter til å bruke Produktet og deretter refundere eventuelle forhåndsbetalinger for ubrukte Abonnementsrettigheter.

d. Forpliktelser. Begge parter må straks varsle den andre om krav i henhold til dette Punktet. Parten som søker beskyttelse, må (i) gi den andre parten fullstendig kontroll over forsvaret eller forliket knyttet til kravet (under forutsetning av at kontrollen over forsvaret og forliket for Kunder som er Føderale Etater, er underlagt 28 U.S.C. 516), og (ii) gi rimelig hjelp i forsvaret av kravet. Parten som yter beskyttelsen, må, i henhold det som er aktuelt, (1) tilbakebetale den andres rimelige kontantutgifter som denne pådrar seg ved å yte første part bistand, og (2) betale beløpet ved en eventuell endelig avgjørelse eller et endelig forlik som ikke er til dennes fordel. Partenes respektive rettigheter til forsvar og betaling knyttet til avgjørelser (eller forlik den andre samtykker i) i dette Punkt 5, trer i stedet for alle rettigheter til erstatning og tilsvarende ytelser som er nedfelt i sedvane eller lovgivning, og begge parter fraskriver seg slike sedvaneretter og lovbestemte rettigheter.

e. Uavhengig av det foregående, og utelukkende med hensyn til kunder som er Føderale Etater, er Microsofts rettigheter i henhold til denne delen (og rettighetene til tredjeparten som har lagt frem påstand om krenkelse) underlagt bestemmelsene i 28 U.S.C. § 1498.

6. Ansvarsbegrensning

a. Begrensning. Det samlede erstatningsansvaret til hver part for alle krav i henhold til denne avtalen er begrenset til direkte skader på opptil beløpet som er betalt i henhold til denne avtalen for den Elektroniske Tjenesten i løpet av de tolv månedene før årsaken til kravet oppsto, gitt at det samlede erstatningsansvaret for en Elektronisk Tjeneste ikke under noen omstendighet overstiger beløpet som er betalt for den aktuelle Elektroniske Tjenesten i løpet av Abonnementsperioden. For Produkter som tilbys gratis, er Microsofts erstatningsansvar begrenset til direkte skader på opptil $5000.

b. UNNTAK. I den grad det ikke er ulovlig i henhold til loven, er ingen av partene ansvarlige for tapt fortjeneste eller indirekte skade, særlige tap, tilfeldig skade, følgeskade eller straffeerstatning eller for tap av avkastning eller inntekt, avbrudd i virksomheten eller tap av forretningsinformasjon, også når parten visste at disse skadene med rimelighet kunne forutses.

c. Unntak fra begrensninger. Begrensningene av ansvar i dette Punktet gjelder så langt det tillates av gjeldende lov, men gjelder ikke: (1) partenes forpliktelser i henhold til Punkt 5 eller (2) krenkelse av den andre partens immaterielle rettigheter.

d. Føderale Etater. For Kunder som er Føderale Etater, skal denne Delen ikke påvirke din rett til å få dekket krav som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med svindel eller kriminalitet som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, i henhold til enhver føderal svindelbestemmelse, inkludert False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

7. Offentlig Sky.

Følgende tilleggsvilkår gjelder ved kjøp av et Offentlig Skytilbud:

a. Fellesskapskrav. Du bekrefter at du er Offentlig Bruker og samtykker i å bruke Offentlige Skytjenester utelukkende i din egenskap som Offentlig Bruker og til fordel for sluttbrukere som er Offentlige Brukere. Bruk av Offentlige Skytjenester av en enhet som ikke er Offentlig Bruker, eller tjenesteyting til personer som ikke er Offentlige Brukere, er strengt forbudt og kan føre til at denne Avtalen og/eller lisensen(e) din(e) på Offentlige Skytjenester opphører. De erkjenner at bare Offentlige Brukere kan bruke Offentlige Skytjenester.

(i) Alle vilkår og betingelser som gjelder tjenester som ikke er Offentlige Skytjenester, gjelder også for deres tilhørende Offentlige Skytjenester, med mindre annet er angitt i Vilkår for Elektroniske Tjenester.

(ii) Du må opprettholde statusen som Offentlig Bruker gjennom hele perioden av de Offentlige Skytjenestene dine. Opprettholdelse av statusen som Offentlig Bruker er et vesentlig krav for slike tjenester.

(iii) ANSVARSFRASKRIVELSE. Offentlige Skytjenester er ikke utformet for å fungere på samme domene som tjenester som ikke er Offentlige Skytjenester.

b. Vilkår for Elektroniske Tjenester for Offentlige Skytjenester For Offentlige Skytjenester, uansett bestemmelser om det motsatte i Vilkårene for Elektroniske Tjenester:

(i) Den Offentlige Skytjenesten tilbys bare i USA.

(ii) Tilleggsvilkår for Europa, som beskrevet i Vilkår for Elektroniske Tjenester, gjelder ikke.

(iii) Referanser til geografiske områder i Vilkårene for Elektroniske Tjenester med hensyn til plassering av inaktive Kundedata, som beskrevet i Vilkårene for Elektroniske Tjenester, gjelder bare for USA.

c. Kontrollstandarder og rammeverk. Uten hensyn til delen om Vilkår for Databehandling i Vilkår for Elektroniske Tjenester er Offentlige Azure-tjenester ikke underlagt de samme kontrollstandardene og rammeverkene som Kjernetjenestene i Microsoft Azure. Compliance Trust Center-siden beskriver kontrollstandardene og rammeverkene som Offentlige Azure-tjenester overholder

8. ITAR-omfattede Tjenester.

Denne delen gjelder utelukkende for ITAR-omfattede Tjenester, som er definert nedenfor, som du kjøper i henhold til Abonnementet. Disse vilkårene gjelder utelukkende hvis du varsler Microsoft omgående om ditt formål med å administrere ITAR-kontrollerte data sammen med Kundedata i forbindelse med valideringen av kravene i den nettbaserte søknadsprosessen.

a. Dine Forutsetninger:

(i) Du er ansvarlig for å sikre at etablerte eller påkrevde forutsetninger fra ITAR oppfylles før det introduseres ITAR-kontrollerte data i de ITAR-omfattede Tjenestene.

(ii) Du godtar at de ITAR-omfattede Tjenestene som bestilles av deg i forbindelse med Abonnementet, gjør det mulig for Sluttbrukere å få tilgang til og bruke en rekke flere ressurser, programmer eller tjenester som er (a) levert av tredjeparter eller (b) levert av Microsoft i henhold til deres egne bruksvilkår eller personvernpolicyer (samlet kalt "tillegg"), som beskrevet i tjenestedokumentasjonen og/eller i portalen som administratoren(e) din(e) vil bruke til å administrere og konfigurere de ITAR-omfattede Tjenestene med.

(iii) Du er ansvarlig for å lese dokumentasjonen for Elektroniske Tjenester, konfigurere ITAR-omfattede Tjenester samt godkjenne og implementere slike retningslinjer og praksiser for dine Sluttbrukeres bruk av ITAR-omfattede Tjenester sammen med alle tillegg som du bestemmer er passende i forhold til å overholde ITAR eller andre juridiske krav eller forskrifter som gjelder deg, og som ikke vanligvis gjelder Microsoft som en IT-tjenestetilbyder.

(iv) Du godtar at bare ITAR-omfattede Tjenester leveres i henhold til vilkårene i denne Delen. Behandling og lagring av ITAR-kontrollerte data i andre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tillegg, støttes ikke. Uten å begrense det foregående er data du velger å levere til Microsofts tekniske støtteorganisasjon, hvis dette finnes, eller data levert av deg eller på dine vegne til Microsofts fakturerings- eller handelssystemer i forbindelse med kjøp eller bestilling av eventuelle ITAR-omfattede Tjenester, ikke underlagt bestemmelsene i denne Delen. Du er alene ansvarlig for å sikre at ITAR-kontrollerte data ikke er inkludert i artefakter knyttet til støtteinformasjon eller støttehenvendelser.

b. Spesielle Vilkår.

(i) ITAR-omfattede Tjenester. De ITAR-omfattede Tjenestene er skytjenester som oppdateres på en standardisert måte med funksjoner og prosesser som er felles på tvers av flere kundegrupper. Som en del av forberedelsene til å bruke de ITAR-omfattede Tjenestene for oppbevaring, behandling og overføring av ITAR-kontrollerte data, må du lese gjeldende tjenestedokumentasjon. Din overholdelse av ITAR vil være delvis avhengig av din konfigurasjon av tjenestene og innføring og implementering av retningslinjer og praksiser for dine Sluttbrukeres bruk av ITAR-omfattede Tjenester. Du er alene ansvarlig for å fastsette hvilke retningslinjer og praksiser som kreves for overholdelse av ITAR.

c. Personell. Microsoft-personell og -leverandører som er autorisert av Microsoft til å få tilgang til Kundedata (som kan inkludere ITAR-kontrollerte data) i de ITAR-omfattede Tjenestene, vil være begrenset til amerikanske statsborgere, fordi dette vilkåret et definert av ITAR. Du kan også gi Microsoft-personell og -leverandører tilgang til deres Kundedata. Du har alene ansvar for å sikre at enhver slik godkjenning er tillatt i henhold til ITAR.

d. Bruk av Underleverandører. Slik det er beskrevet i OST, kan Microsoft ansette underleverandører til å yte tjenester på sine vegne. Underleverandører som brukes til levering av de ITAR-omfattede Tjenestene, har bare tillatelse til å skaffe Kundedata (som kan omfatte de ITAR-kontrollerte data) i forbindelse med levering av de ITAR-omfattede Tjenestene Microsoft har engasjert dem til å utføre, og har ikke tillatelse til å bruke Kundedata til andre formål. Oppbevaring og behandling av Kundedata i de ITAR-omfattede Tjenestene er til enhver tid underlagt Microsofts sikkerhetskontroller, og i det omfang underleverandørene utfører tjenester i forbindelse med ITAR-omfattede Tjenester, er de forpliktet til å følge Microsofts retningslinjer, inkludert, men uten begrensning, de geografiske restriksjonene og kontrollene som er valgt av deg i konfigurasjonen av de ITAR-omfattede Tjenestene. Microsoft står fortsatt ansvarlig for sine underleverandørers overholdelse av Microsofts forpliktelser.

e. Melding. Håndteringen av Sikkerhetsbruddprosessen som er definert i OST, omfatter ITAR-omfattede Tjenester. Dessuten er partene enige om følgende vilkår:

(i) Du godtar at en faktisk undersøkelse eller avdemping av et Sikkerhetsbrudd som omfatter ITAR-kontrollerte data, kan være avhengig av informasjon eller tjenestekonfigurasjoner som du har kontroll over. Korrekt behandling av ITAR-kontrollerte data vil derfor være en felles forpliktelse mellom Microsoft og deg. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert offentliggjøring av ITAR-kontrollerte data til Microsoft eller bruk av en annen tjeneste enn den ITAR-omfattede Tjenesten til å lagre, behandle eller overføre ITAR-kontrollerte data, må du umiddelbart varsle Microsoft om en slik hendelse og gi rimelig hjelp og informasjon som kreves for at Microsoft kan undersøke og rapportere en slik hendelse.

(ii) Hvis du etter å ha mottatt varsel fra Microsoft om et Sikkerhetsbrudd, finner ut at ITAR-kontrollerte data kan ha vært underlagt uautorisert inspeksjon eller offentliggjøring, er det ditt ansvar å varsle gjeldende myndigheter om en slik hendelse eller meddele berørte personer hvis du fastsetter at en slik meddelelse er påkrevd i henhold til gjeldende lov eller bestemmelse eller interne retningslinjer.

(iii) Hvis begge parter fastslår at det er nødvendig eller fornuftig å foreta en frivillig offentliggjøring til Directorate of Defense Trade Controls angående behandlingen av ITAR-kontrollerte data i de Elektroniske Tjenestene, skal en slik part i god tro meddele den andre parten om en slik frivillig offentliggjøring i forkant av den frivillige offentliggjøringen. Partene skal samarbeide i god tro omkring utviklingen og rapporteringen av en slik frivillig offentliggjøring.

f. Konflikter. Ved en eventuell konflikt mellom bestemmelser i denne Delen og bestemmelser i avtalen gjelder bestemmelsene i denne Delen.

9. IRS 1075-omfattede Tjenester.

Denne delen gjelder utelukkende for IRS 1075-omfattede Tjenester, som er definert nedenfor, som du kjøper i henhold til Abonnementet.

a. Dine Forutsetninger:

(i) Du er ansvarlig for å sikre at etablerte eller påkrevde forutsetninger fra IRS Publication 1075 oppfylles før FTI introduseres i de IRS 1075-omfattede Tjenestene.

(ii) Du godtar at de IRS 1075-omfattede Tjenestene som bestilles av deg i forbindelse med Abonnementet, gjør det mulig for Sluttbrukere å få tilgang til og bruke en rekke flere ressurser, programmer eller tjenester som er (a) levert av tredjeparter eller (b) levert av Microsoft i henhold til deres egne bruksvilkår eller personvernpolicyer (samlet kalt "tillegg"), som beskrevet i tjenestedokumentasjonen og/eller i portalen som administratoren(e) din(e) vil bruke til å administrere og konfigurere de IRS 1075-omfattede Tjenestene med.

(iii) Du er ansvarlig for å lese dokumentasjonen for Elektroniske Tjenester, konfigurere tjenestene og innføre og implementere slike retningslinjer og praksiser for dine Sluttbrukeres bruk av IRS 1075-omfattede Tjenester sammen med alle tillegg som du bestemmer er passende i forhold til å overholde IRS Publication 1075 eller andre juridiske krav eller forskrifter som gjelder deg, og som ikke vanligvis gjelder Microsoft som en IT-tjenestetilbyder.

(iv) Du godtar at bare IRS 1075-omfattede Tjenester leveres i henhold til vilkårene i Del 9. Ingen andre tjenester understøttes av vilkårene i Del 9. Uten å begrense det foregående er eventuelle data du velger å dele med Microsofts tekniske støtteorganisasjon ("Støttedata"), eller data som leveres av deg eller på dine vegne til Microsofts fakturerings- og handelssystemer i forbindelse med kjøp/bestilling av IRS 1075-omfattede Tjenester ("Faktureringsdata"), hvis aktuelt, ikke underlagt bestemmelsene i Del 9. Du er alene ansvarlig for å sikre at FTI leveres som Støttedata eller Faktureringsdata.

b. IRS Publication 1075 Særlige Vilkår.

IRS 1075-omfattede Tjenester. De IRS 1075-omfattede Tjenestene er skytjenester som drives på en standardisert måte med funksjoner og prosesser som er felles på tvers av flere kundegrupper. Som en del av forberedelsene til å bruke tjenestene for FTI må du lese gjeldende tjenestedokumentasjon. Din overholdelse av IRS Publication 1075 vil være delvis avhengig av din konfigurasjon av tjenestene og innføring og implementering av retningslinjer og praksiser for dine Sluttbrukeres bruk av IRS 1075-omfattede Tjenester. Du er alene ansvarlig for å fastsette hvilke retningslinjer og praksiser som kreves for overholdelse av IRS Publication 1075.

(i) Bakgrunnssjekker. Uansett om det motsatte fremgår av Vedlegg 1, vil alt screenet personale med logisk tilgang til Kundedata (det kan også inkludere FTI) i IRS 1075-omfattede Tjenester bli møtt med krav om bakgrunnssjekk på linje med de som er definert i IRS Publication 1075.

(ii) Vedlegg 1 inneholder Safeguarding Contract Language for Technology Services, som er spesifisert i IRS Publication 1075. Microsoft og du er enige om at bestemte krav i Safeguarding Contract Language og IRS Publication 1075 vil bli oppfylt som beskrevet i den resterende delen av Del 9.

(iii) Personellregistre og Opplæring. Microsoft vedlikeholder en liste over godkjent personell som er autorisert til å få tilgang til Kundedata (som kan inkludere FTI) i de IRS 1075-omfattede Tjenestene, som vil være tilgjengelige for deg eller IRS på skriftlig forespørsel. Du må behandle personlig identifiserbar informasjon (PII) som en Microsoft-forretningshemmelighet eller sikkerhetssensitiv informasjon som er unntatt offentliggjøring, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og, hvis det er påkrevd for å levere slike PII-data om Microsoft-personell til IRS, krever at IRS behandler slike PII-data for personell på samme måte.

(iv) Opplæringsregistre. Microsoft skal vedlikeholde opplæringsdokumenter om bevissthet omkring sikkerhet og fremleggelse som påkrevd i henhold til IRS Publication 1075, som er tilgjengelig på skriftlig forespørsel.

(v) Taushetserklæring. Microsoft beholder en signert taushetserklæring og kan utlevere en kopi til gjennomsyn på forespørsel.

(vi) Miljøkrav for databehandling i skyen. De IRS 1075-omfattede Tjenestene leveres i samsvar med FedRAMP System Security Plan for de gjeldende tjenestene. Microsofts overholdelse av kontroller som er påkrevd i henhold til IRS Publication 1075, inkludert, men ikke begrenset til, kryptering og mediesaneringskontroller, er angitt i gjeldende FedRAMP System Security Plan.

(vii) Bruk av Underleverandører. Uansett om det motsatte fremgår av Vedlegg 1, som beskrevet i OST, kan Microsoft benytte underleverandører til å yte tjenester på sine vegne. Underleverandører som brukes til levering av de IRS 1075-omfattede Tjenestene, har bare tillatelse til å skaffe Kundedata (som kan omfatte FTI) i forbindelse med levering av tjenestene Microsoft har engasjert dem til å utføre, og har ikke tillatelse til å bruke Kundedata til andre formål. Oppbevaring og behandling av Kundedata i de IRS 1075-omfattede Tjenestene er til enhver tid underlagt Microsofts sikkerhetskontroller, og i det omfang underleverandørene utfører tjenester i forbindelse med IRS 1075-omfattede Tjenester, er de forpliktet til å følge Microsofts retningslinjer. Microsoft står fortsatt ansvarlig for sine underleverandørers overholdelse av Microsofts forpliktelser. I henhold til det foregående kan Microsoft ansette personell fra underleverandører med det formål å utvide det eksisterende personellet, og tolker IRS Publication 1075-henvisningen til ansatte til å inkludere ansatte og underleverandører som handler på måten som er angitt her. Det er ditt ansvar å få godkjennelse fra IRS for bruken av alle underleverandører.

(viii) Microsoft vedlikeholder en liste over underleverandører som potensielt kan skaffe personell autorisert til å få tilgang til Kundedata på de Elektroniske Tjenestene. For Azures-tjenester publiseres den på https://azure.microsoft.com/support/trust-center/ eller etterfølgende plasseringer som er angitt av Microsoft. Microsoft oppdaterer disse nettstedene minimum 14 dager før nye underleverandører får tilgang til Kundedata. Microsoft oppdaterer nettstedet og sørger for at du varsles om oppdateringen.

(ix) Varsling om Sikkerhetsbrudd. Håndteringen av Sikkerhetsbruddprosessen som er definert i OST, omfatter IRS 1075-omfattede Tjenester. Dessuten er partene enige om følgende vilkår:

1. Du godtar at en faktisk undersøkelse eller avdemping av et Sikkerhetsbrudd kan være avhengig av informasjon eller tjenestekonfigurasjoner som du har kontroll over. I overensstemmelse med dette vil overholdelse av kravene i IRS Publication 1075 Incident Response derfor være en felles forpliktelse mellom Microsoft og deg.

2. Hvis du etter å ha mottatt varsel fra Microsoft om et Sikkerhetsbrudd finner ut at FTI kan ha vært underlagt uautorisert inspeksjon eller offentliggjøring, er det ditt ansvar å varsle gjeldende ansvarlige leder, TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration (Ledende skatteinspektør for skatteadministrasjon)), og/eller IRS om et Sikkerhetsbrudd eller meddele berørte personer hvis du fastsetter at dette er påkrevd i henhold til IRS Publication 1075, annen gjeldende lov eller bestemmelse eller interne retningslinjer.

c. Din rett til å undersøke.

(i) Revisjon av deg. Du vil (i) få kvartalsvis tilgang til informasjon utarbeidet av Microsoft i form av regelmessig overvåking av sikkerhet, personvern og driftsmessige kontroller, slik at du kan holde deg orientert om effektiviteten ved slike kontroller, (ii) få en rapport som gir en oversikt over overholdelse av IRS 1075-omfattede Tjenester med NIST 800-53 eller påfølgende kontroller, (iii) få mulighet, på forespørsel, til å kommunisere med Microsofts emneeksperter for å få en forklaring på rapportene som er angitt over, og (iv) på forespørsel og for egen regning få tillatelse til å kommunisere med Microsofts uavhengige tredjepartsrevisorer som deltar i utarbeidelsen av revisjonsrapporten. Uansett om det motsatte fremgår av Vedlegg 1 vil du bruke den ovennevnte informasjonen til å imøtekomme alle inspeksjonskrav i IRS Publication 1075 og godta at revisjonsrettighetene som er beskrevet i denne delen, er de eneste rettighetene som skal oppfylles i sin helhet for enhver revisjon som ellers kan forespørres av deg eller IRS. Uansett om det motsatte fremgår av Vedlegg 1 vil Microsoft ikke gi inspeksjonsrettigheter til IRS eller tilgang til Microsoft-datasentre eller andre fasiliteter som kan medføre at Microsoft ikke er i overensstemmelse med kontraktmessige forpliktelser under FedRAMP, ISO 27001/27018, andre sikkerhetsmessige operasjoner som er vedtatt av amerikanske myndigheter, eller egne interne sikkerhetspolicyer.

(ii) Taushetsplikt knyttet til revisjonsmateriale. Revisjonsinformasjon levert av Microsoft til deg vil bestå av svært konfidensiell informasjon om rettigheter eller forretningshemmeligheter som tilhører Microsoft. Microsoft kan kreve rimelige forsikringer, skriftlig eller på annen måte, om at informasjonen behandles som konfidensiell og/eller som forretningshemmeligheter som er omfattet av denne avtalen, før slik informasjon utleveres til Etaten, og Etaten skal sikre at Microsofts revisjonsinformasjon er beskyttet med høyeste tilgjengelige konfidensialitetsgrad i henhold til gjeldende lov. Uavhengig av det foregående kan du, på forespørsel og i samsvar med passende konfidensialitetsbeskyttelse, gi Microsofts revisjonsinformasjon som er beskrevet i Del 9.c(i), til IRS for å imøtekomme IRS-inspeksjonskravene i IRS Publication 1075.

(iii) Denne delen, Del 9.c, er et tillegg til samsvarsinformasjonen som er tilgjengelig i OST.

10. Criminal Justice Information Services (CJIS).

Denne delen gjelder utelukkende for de Azure Government CJIS-omfattede Tjenestene, som er definert nedenfor, som du kjøper i henhold til Abonnementet.

a. Dine Forutsetninger:

(i) Microsofts garantier når det gjelder disse CJIS-omfattede Tjenestenes samsvar med FBI CJIS-sikkerhetstillegget (bilag H til FBI CJIS-policyen), er underlagt din innarbeidelse av gjeldende statsspesifikke CJIS-tilleggsavtalevilkår i ditt Abonnement. De er også underlagt din innarbeiding og videreførsel av slike vilkår i dine kontrakter med en Omfattet Enhet.

(ii) Se https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS for mer informasjon om CJIS-omfattede Stater og CJIS-omfattede Tjenester. Merk at ikke alle stater er CJIS-omfattede Stater, og at forskjellige CJIS-omfattede Tjenester kan gjelde i forskjellige CJIS-omfattede Stater. For mer informasjon om hvordan du registrerer deg for CJIS-omfattede Tjenester gjennom en Foretaksavtale, kan du gå til https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement. Hvis du ikke er i en CJIS-omfattet Stat, kan Microsoft ikke levere CJIS-relaterte garantier på dette tidspunktet, og ingen CJIS-tillegg vil gjelde i denne delen,

(iii) Du kan se vilkårene og betingelsene for Microsofts overholdelse av FBI CJIS-policyen ved å kontakte CSA i en CJIS-omfattet Stat. Sikkerhetstillegget for Private Leverandører (Skyleverandører) som det refereres til i FBI CJIS-policyen og CSA-leverte vilkår og betingelser, er innarbeidet her ved referanse, og du bekrefter at Microsofts støtte av CJI vil være i overensstemmelse med disse avtalte vilkårene og/eller signert av den gjeldende delstats-CSA-en. Du bekrefter også at det er ditt ansvar å kontakte den relevante delstats-CSA-en vedrørende dette og eventuell annen informasjon. Du er pålagt og bekrefter at du vil samarbeide direkte med gjeldende delstats-CSA i forbindelse med ethvert CJIS-relatert dokumentasjons- og revisjonskrav.

(iv) Du er ansvarlig for å sikre at CJIS-sikkerhetstillegget er signert av CSA, at CSA har godkjent din bruk av de Omfattede Tjenestene for å lagre eller behandle CJI, og at enhver annen forutsetning som er fastsatt eller påkrevd av enten FBI, delstats-CSA-en eller deg, er oppfylt før CJI introduseres i de Omfattede Tjenestene.

(v) Du bekrefter at du vil føre register over enhver Omfattet Enhet som du leverer CJIS-statsavtale til eller annen CJIS-relatert dokumentasjon du innhenter fra delstats-CSA-en, og du vil umiddelbart gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig for Microsoft på forespørsel.

b. Ved en eventuell konflikt mellom bestemmelser i denne Delen og bestemmelser i avtalen gjelder bestemmelsene i denne Delen.

11. Diverse

a. Meldinger. Du må sende meldinger per post, med kvittering, til adressen under.

Microsoft Corporation

Cour Défense Tour B

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via faks: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Cour Défense Tour B

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via faks: (425) 936-7329

Du samtykker i å motta elektroniske meldinger fra oss, og som vil bli sendt til kontoadministratoren som du angir i Portalen. Meddelelser trer i kraft på datoen som vises på kvitteringen eller, ved e-post, når den er sendt. Du er ansvarlig for å sikre at e-postadressen for kontoadministrator som du angir i Portalen, er korrekt og oppdatert. E-postmeldinger som vi sender til e-postadressen, trer i kraft når de blir sendt, uansett om du mottar e-postmeldingen eller ikke.

b. Lisensoverføring og overdragelse. Du har ikke rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis eller overføre lisenser uten samtykke fra Microsoft.

c. Samtykke til partnervederlag Når du legger inn en bestilling, kan du få muligheten til å angi en "Registrert Partner" som er tilknyttet dine Abonnementer. Ved å angi en Registrert Partner direkte eller ved at en tredjepart får autorisasjon til å gjøre dette, samtykker du i at vi betaler vederlag til den Registrerte Partneren. Vederlagene er for førsalgsstøtte og kan også inkludere ettersalgsstøtte. Vederlagene er basert på, og øker med, størrelsen på din bestilling. Våre priser for Elektroniske Tjenester er de samme uansett om du angir en Registrert Partner eller ikke.

d. Delvis ugyldighet. Hvis noen deler av denne avtalen ikke er rettskraftige, skal resten fortsatt gjelde like fullt.

e. Avkall. Manglende håndhevelse av noen bestemmelser i denne avtalen innebærer ikke avkall på rettigheter.

f. Intet agentur. Denne avtalen oppretter ikke et agentur, partnerskap eller samarbeid.

g. Ingen tredjepartsmottakere. Det er ingen tredjeparter som nyter godt av denne avtalen.

h. Gjeldende lov og verneting Denne avtalen er underlagt lovene i Washington, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt, med følgende unntak: (i) Hvis du er en amerikansk offentlig enhet, er denne avtalen underlagt lovgivningen i USA. (ii) Hvis du er et statlig eller lokalt myndighetsorgan i USA, er denne avtalen underlagt lovgivningen i den aktuelle delstaten. Alle søksmål i forbindelse med denne avtalen skal behandles i delstaten Washington, USA. Dette valget av jurisdiksjon hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i en annen aktuell jurisdiksjon i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.

i. Hele avtalen. Denne avtalen utgjør den fullstendige avtalen angående emnet, og har forrang for all annen tidligere eller samtidig kommunikasjon. Ved motstrid mellom noen av dokumentene i denne avtalen som ikke uttrykkelig avgjøres i disse dokumentene, skal betingelsene gjelde i følgende rekkefølge med fallende prioritet: (1) denne Abonnementsavtalen for Microsoft Online (2) Vilkårene for Elektroniske Tjenester (3) gjeldende Tilbudsdetaljer og (4) eventuelle andre dokumenter i denne avtalen.

j. Fortsatt gyldighet. Vilkårene i Punkt 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 og 8 skal fortsette å gjelde selv om denne avtalen opphører eller utløper.

k. Amerikanske eksportrestriksjoner. Produktene er underlagt amerikansk eksportjurisdiksjon. Du må overholde all gjeldende lovgivning, inkludert forskriftene om eksportadministrasjon (EAR, Export Administration Regulations), ITAR-regler (International Traffic in Arms Regulations) og restriksjoner for sluttbruker, sluttbruk og bestemmelsessted utstedt av myndighetene i USA og andre land. Ytterligere informasjon finner du på http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Force majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av avtalen som skyldes forhold utenfor hver av partenes rimelige kontroll (som for eksempel brann, eksplosjon, strømbrudd, jordskjelv, flom, kraftig storm, streik, eksportforbud, arbeidstvister, handlinger utført av sivile eller militære myndigheter, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), katastrofer, handlinger eller manglende handlinger fra leverandører av Internett-trafikk, handlinger eller manglende handlinger fra kontrollmyndigheter eller statlige myndigheter (inkludert lov- eller regelvedtak eller andre handlinger som påvirker leveringen av Elektroniske Tjenester)). Dette Punktet skal imidlertid ikke gjelde for dine betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen.

m. Myndighet til å inngå avtale. Hvis du er en person som godtar disse vilkårene på vegne av en enhet, erklærer du at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av den aktuelle enheten. Hvis du angir en enhet, eller du bruker en e-postadresse fra en enhet du er tilknyttet (slik som en arbeidsgiver) i forbindelse med kjøp eller fornyelse av et Abonnement, blir den enheten behandlet som eier av Abonnementet i denne avtalen.

n. Ytterligere vilkår som gjelder for amerikanske Føderale Etater:

(i) Ingen bestemmelser i noen klikkavtale (eller lignende former for avtaler), som kan bli levert i forbindelse med Produkter som skaffes i henhold til denne avtalen, vil gjelde i stedet for eller modifisere bestemmelser i denne avtalen, selv om brukeren eller den autoriserte tjenestepersonen din hevder å ha godtatt en slik avtale eller slike bestemmelser. For å unngå tvil, og uten å begrense det foregående, skal de relevante vilkårene i denne avtalen, i tilfelle konflikt mellom slike klikkavtalebestemmelser (uansett hvilke produkter eller tjenester slike bestemmelser er knyttet til) og vilkår i denne avtalen, være gjeldende når det gjelder innkjøp av slike Produkter hvis det oppstår konflikt. All aksept av avtaler og fornyelser må være skriftlig.

(ii) Hvis et dokument som er innarbeidet ved henvisning i denne Avtalen, inkludert Produktvilkårene og Vilkårene for Elektroniske Tjenester som er inkludert og/eller referert til eller innarbeidet i denne Avtalen og/eller dokumentene, inneholder en bestemmelse (a) som tillater automatisk oppsigelse av lisensrettighetene dine eller de Elektroniske Tjenestene, (b) som tillater automatisk fornyelse av tjenester og/eller gebyrer, (c) som krever at gjeldende lov er en annen en den Føderale loven, og/eller (d) som på annen måte utgjør et brudd på den Føderale loven, skal slike vilkår ikke gjelde med hensyn til de Føderale Myndighetene. Hvis et dokument som er innarbeidet ved henvisning i denne avtalen, inkludert Produktvilkårene og Vilkårene for Elektroniske Tjenester som er inkludert og/eller referert til eller innarbeidet i denne Avtalen og/eller dokumentene, inneholder en bestemmelse om skadesløshet, skal bestemmelsen ikke gjelde i forhold til at USA holder Microsoft eller enhver annen part skadesløs.

12. Definisjoner.

En henvisning til "dag" i denne avtalen betyr en kalenderdag.

"Retningslinjer for Akseptabel Bruk" er angitt i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

Med "Tilknyttet Selskap" menes en juridisk enhet som tilhører en part, som eier en part, eller som eies i fellesskap med en part. Med "Eierskap" menes, i denne sammenheng, kontroll over mer enn 50 % av en enhet.

Med "Offentlige Azure-tjenester" menes én eller flere av tjenestene eller funksjonene Microsoft gjør tilgjengelige for deg i henhold til dette Abonnementet, og som identifiseres på /en-us/global-infrastructure/regions/, som er Offentlige Skytjenester.

"CJI" betyr Criminal Justice Information (strafferettsinformasjon), som angitt i FBI CJIS-policyen.

"CJIS-omfattet Stat" betyr en stat, som vist på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ eller på et annet nettsted som Microsoft angir, som Microsoft og den relevante staten har inngått en CJIS State Agreement (CJIS-statsavtale) med.

"CJIS-omfattet Tjeneste" betyr, for et statsspesifikt CJIS-tillegg, Microsoft Online-Tjenestene som er oppført som slike i tillegget, og som Microsofts CJIS-garantier gjelder for.

"CJIS-statsavtale" betyr en avtale mellom Microsoft og en Omfattet Stats CSA (eller annen enhet som CSA har delegert ansvaret til) som inneholder vilkår der de gjeldende kravene i CJIS-policyen må overholdes av Den Omfattede Staten og Microsoft. Hver CJIS-statsavtale er i samsvar med det gjeldende statsspesifikke CJIS-tillegget og inkluderer Microsoft CJIS-sikkerhetstilleggssertifiseringer. Vi gjør oppmerksom på at CJIS-statstillegget kan ha tittelen "CJIS-informasjonsavtale" eller "CJIS-ledelsesavtale".

Med "Offentlige Brukere" menes gruppen som består av én eller flere av følgende: (1) Offentlige Myndigheter, (2) en Kunde som bruker kvalifiserte Offentlige Skytjenester til å tilby løsninger til Offentlige Myndigheter eller en kvalifisert Offentlig Bruker, eller (3) en Kunde med Kundedata som er underlagt offentlig regulering der Kunden fastslår, og Microsoft samtykker i, at Offentlige Skytjenester egner seg for å oppfylle de lovbestemte kravene til Kunden. Status som Offentlig Bruker innvilges etter Microsofts egen skjønn og kan variere i henhold til den Offentlige Skytjenesten.

"Compliance Trust Center-siden" betyr overholdelsessiden for Microsoft Klareringssenter, publisert av Microsoft på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx eller på et etterfølgende nettsted Microsoft angir senere.

Med "Forbrukstilbud", "Forpliktelsestilbud" og "Begrenset tilbud" menes kategorier av Abonnementstilbud som beskrevet i Punkt 2.

"Omfattet Enhet" betyr enhver Føderal/Lokal Enhet i en Omfattet Stat som du har et kontraktsforhold til, og der bruken av CJIS-omfattede Tjenester er underlagt CJIS-policyen.

"CSA" betyr, for hver CJIS-omfattede Stat, den gjeldende statens CJIS Systems Agency (CSA) i henhold til definisjonen i FBI CJIS-policyen.

"Kundedata" er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

"Kundeløsning" er definert i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

"Forsvarsartikkel" har betydningen som er angitt i 22 C.F.R. § 120.

"Forsvarstjeneste" har betydningen som er angitt i 22 C.F.R. § 120.

Med "Sluttbruker" menes alle personer som har fått tillatelse fra deg til å få tilgang til Kundedata som de Elektroniske Tjenestene er vert for, eller som på annen måte bruker de Elektroniske Tjenestene, eller enhver bruker av en Kundeløsning. Når det gjelder ITAR-omfattede Tjenester, betyr Sluttbruker en person som bruker ITAR-omfattede Tjenester. Når det gjelder IRS 1075-omfattede Tjenester, betyr Sluttbruker en person som bruker IRS 1075-omfattede Tjenester. Med "Føderal Etat" menes et byrå, et kontor, en etat, en avdeling eller en annen enhet underlagt myndighetene i USA.

"FTI" er definert som i IRS Publication 1075.

Med "Offentlige Myndigheter" menes en Føderal Etat, en Føderal/Lokal Enhet eller en Stammeenhet som handler på vegne av Offentlige Myndigheter.

Med "Offentlige Skytjenester" menes Microsofts Elektroniske Tjenester som klargjøres i Microsofts datasentre med flere leiere for eksklusiv bruk av eller for Offentlige Brukere og tilbys i samsvar med spesialpublikasjon 800–145 fra National Institute of Standards and Technology (NIST). De Elektroniske Tjenestene fra Microsoft som er Offentlige Skytjenester, er definert som sådan i Brukerrettighetene og Produktvilkårene.

"IRS 1075-omfattede Tjenester" betyr Offentlige Azure-tjenester som omfattes av IRS 1075 på /nb-no/support/trust-center/compliance/irs1075/, eller etterfølgende nettsted. Uten begrensning inkluderer ikke IRS 1075-omfattede Tjenester andre Elektroniske Tjenester med separat varemerking.

"IRS Publication 1075" betyr offentliggjøring av Internal Revenue Services (IRS) Publication 1075, som gjelder fra 30. september 2016, inkludert eventuelle oppdateringer som IRS utgir i Abonnementsperioden.

"ITAR" betyr International Traffic in Arms Regulations, som finnes på 22 C.F.R. §§ 120 - 130.

"ITAR-kontrollerte data" betyr Kundedata som reguleres av ITAR som Forsvarsartikler eller Forsvarstjenester.

"ITAR-omfattede Tjenester" betyr, bare når det gjelder denne Avtalen, Offentlige Azure-tjenester som omfattes av ITAR på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar, eller etterfølgende nettsted.

Med "Administrert Tjenesteløsning" menes en administrert IT-tjeneste som du tilbyr en tredjepart og som består av administrasjon og støtte for Microsoft Azure-tjenester.

Med "Microsoft Azure-tjenester" menes én eller flere av Microsofts tjenester og funksjoner som er oppført på /nb-no/services/, med unntak av tilfeller der separat lisensiering er oppført.

"Ikke-Microsoft Produkter" er definert i Vilkår for Elektroniske Tjenester.

Med "Tilbudsdetaljer" menes prissettingen og tilhørende vilkår som gjelder et Abonnementstilbud, som publisert i Portalen.

Med "Elektroniske Tjenester" menes hvilke som helst av de elektroniske tjenestene som Microsoft er vert for, som Kunden abonnerer på i henhold til denne avtalen, inkludert Offentlige Skytjenester og Dynamics CRM Online-tjenester, Office 365-tjenester, Microsoft Azure-tjenester eller Microsoft Intune Online-tjenester.

Med "Vilkår for Elektroniske Tjenester" eller "OST" menes vilkårene som gjelder for din bruk av Produktene som er tilgjengelige på https://go.microsoft.com/?linkid=9840733. Vilkårene for Elektroniske Tjenester omfatter vilkår som regulerer din bruk av Produkter som kommer i tillegg til vilkårene i denne avtalen.

Med "Forhåndsvisning" menes en forhåndsvisning, betaversjon eller en annen forhåndsversjon eller -funksjon av de Elektroniske Tjenestene eller Programvaren som Microsoft tilbyr for å få tilbakemelding fra kunder.

Med "Portal" menes Portalen for Elektroniske Tjenester på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /nb-no/pricing/ eller på et alternativt nettsted som vi fastsetter.

Med "Produkt" menes alle Elektroniske Tjenester (inkludert eventuell Programvare).

Med "Produktvilkår" menes dokumentet som inneholder informasjon om Microsofts produkter som er tilgjengelige via volumlisensiering. Dokumentet med Produktvilkår publiseres på Nettstedet for Volumlisenser på https://www.microsoftvolumelicensing.com og oppdateres fra tid til annen.

Med "Serviceavtale" menes forpliktelsen vi har når det gjelder levering og/eller utføring av en Elektronisk Tjeneste, som publisert på 10 eller på et alternativt nettsted vi fastsetter.

Med "Programvare" menes Microsoft-programvaren vi leverer for installasjon på enheten din som del av Abonnementet eller for bruk med den Elektroniske Tjenesten for å aktivere bestemte funksjoner.

Med "Abonnement" menes en registrering for Elektroniske Tjenester for en definert Gyldighetsperiode som spesifisert på Portalen. Du kan kjøpe flere Abonnementer, som kan administreres separat og vil være underlagt vilkårene i en separat Abonnementsavtale for Microsoft Online.

Med "Føderal/Lokal Enhet" menes (1) en etat underlagt føderale eller lokale myndigheter i USA eller (2) et fylke, en bykommune, en medlemsstat i et samvelde, en by, en kommune, et bysamfunn, et spesialdistrikt eller annet lignende myndighetsorgan som er underlagt lovgivningen i Kundens stat og befinner seg innenfor jurisdiksjonen og de geografiske grensene til Kundens stat.

"Tekniske Data" har betydningen som er angitt i 22 C.F.R. § 120.

Med "Gyldighetsperiode" menes et Abonnements varighet (for eksempel 30 dager eller 12 måneder).

Med "Stammeenhet" menes en føderalt anerkjent stammeenhet som utfører offentlige funksjoner for stammen og gjennom sin status som urbefolkningsstamme er kvalifisert for finansiering og tjenester fra innenriksdepartementet i USA.

I forbindelse med lisensprogrammer vil "Bruksrettigheter" si bruksrettigheter for hvert Produkt og hver versjon som publiseres for det aktuelle lisensprogrammet på Nettstedet for Volumlisens. Brukerrettighetene går ved motstrid foran vilkårene i enhver lisensavtale for sluttbrukere (vist på skjermen eller på annen måte) som følger med et produkt. Bruksrettighetene for programvaren publiseres av Microsoft i produktvilkårene. Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester publiseres i Vilkårene for Elektroniske Tjenester.

VEDLEGG 1

Internal Revenue Services

Føderal Skatteinformasjon

Tillegg om Beskyttelse

Ved utførelse av forpliktelsene om å levere de IRS 1075-omfattede Tjenestene i henhold til Abonnementet, godtar Microsoft å overholde kravene i Bilag 7 (Safeguarding Contract Language for Technology Services) spesifisert i IRS Publication 1075, som beskrevet nedenfor. I dette vedlegget, Vedlegg 1, refererer "leverandør" til Microsoft, "etat" refererer til deg, "kontrakt" refererer til Abonnementet, inklusiv vilkårene i Del 9 i Avtalen, "Bilag" refererer til IRS Publication 1075-bilaget, og "Del" refererer til IRS Publication 1075-delen.

I. YTELSE

I utførelsen av denne kontrakten godtar leverandøren å følge og påta seg ansvaret for at hans eller hennes ansatte oppfyller følgende krav:

(1) Alt arbeid utføres under ledelse av leverandøren eller leverandørens ansvarlige ansatte.

(2) Leverandøren og leverandørens ansatte med tilgang til eller som bruker FTI, skal oppfylle kravene til bakgrunnssjekk som er definert i IRS Publication 1075.

(3) Enhver mottatt informasjon som gjøres tilgjengelig, skal bare brukes med det formål å utføre bestemmelsene i denne kontrakten. Informasjon i slikt materiale behandles konfidensielt og blir ikke videresendt eller offentliggjort på noen måte til noen person med mindre dette er nødvendig for å oppfylle dette Tillegget. Fremlegging til enhver annen person enn leverandørens tjenesteperson eller ansatt er ulovlig.

(4) All mottatt informasjon dokumenteres med en kvittering og oppbevares på en forsvarlig måte før, under og etter behandlingen. I tillegg blir alle relaterte utdata tildelt samme beskyttelsesnivå som kreves for kildematerialet.

(5) Leverandøren bekrefter at dataene som behandles under utførelse av denne kontrakt, slettes i sin helhet fra alle datalagringskomponenter på deres dataanlegg, og ingen utdata beholdes av leverandøren når arbeidet er avsluttet. Hvis umiddelbar sletting av alle datalagringskomponenter ikke er mulig, bekrefter leverandøren at alle gjenværende IRS-data på enhver lagringskomponent beskyttes for å forhindre uautoriserte offentliggjøringer.

(6) Enhver kopi eller enhver midlertidig papirkopi som skrives ut under behandlingen av IRS-data, vil bli gitt til etaten eller etatens representant. Når dette ikke er mulig, er leverandøren ansvarlig for å destruere kopien eller enhver midlertidig papirkopi og gi etaten eller etatens representant en erklæring som inneholder datoen for destruksjonen, beskrivelse av det destruerte materialet og den anvendte metoden.

(7) Alle datasystemer som mottar, behandler, oppbevarer eller overfører FTI, må oppfylle kravene som er definert i IRS Publication 1075. For å imøtekomme funksjonelle og sikkerhetsmessige krav må sikkerhetsfunksjonene for miljøet levere kontroller relatert til ledelse og drift samt tekniske kontroller. Alle sikkerhetsfunksjoner må være tilgjengelige og aktivert for å beskytte mot uautorisert bruk av og tilgang til Føderal Skatteinformasjon.

(8) Ingen arbeidsoppgaver som involverer Føderal Skatteinformasjon som må utføres i henhold til denne kontakten, vil bli satt ut til underleverandører uten skriftlig forhåndstillatelse fra IRS.

(9) Leverandøren vedlikeholder en liste over ansatte som har autorisert tilgang. En slik liste leveres til deg og, på forespørsel, til IRS-revisjonskontoret.

(10) Etaten har rett til å gjøre kontrakten ugyldig hvis leverandøren ikke sørger for sikkerhetstiltakene som er beskrevet ovenfor.

II. STRAFFERETTSLIGE / SIVILRETTSLIGE SANKSJONER

(1) Hver tjenesteperson eller ansatt hos en hvilken som helst person som mottar informasjon som er eller kan bli fremlagt, skal motta skriftlig varsel fra en slik person om at den mottatte informasjonen som fremlegges for en slik tjenesteperson eller ansatt, bare kan brukes til det formålet og i det omfanget som er autorisert i henhold til denne Avtalen, og at ytterligere fremleggelse av den mottatte informasjonen til et formål eller i et omfang som ikke er godkjent i denne Avtalen, utgjør et lovbrudd som utløser en straff som beløper seg til $5000, eller fengselsstraff på opptil 5 år, eller begge deler, i tillegg til saksomkostninger. En slik person må også gi enhver slik tjenesteperson og ansatt beskjed om at enhver slik uautorisert videre fremleggelse av mottatt informasjon kan resultere i et sivilt erstatningskrav mot tjenestepersonen eller den ansatte i en størrelsesorden på ikke mindre enn $1000 med hensyn til hvert forhold av uautorisert fremleggelse. Disse straffereaksjonene er foreskrevet av IRC del 7213 og 7431 og beskrevet i 26 CFR 301.6103(n)-1.

(2) Hver tjenesteperson eller ansatt hos en hvilken som helst person som mottar informasjon som er eller kan bli fremlagt, skal motta skriftlig varsel fra en slik person om at enhver mottatt informasjon som gjøres tilgjengelig i et hvilket som helst format, utelukkende skal brukes til å utføre bestemmelsene i denne kontrakten. Informasjon i slikt materiale må behandles konfidensielt og må ikke videresendes eller offentliggjøres på noen måte til noen person med mindre dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Inspeksjon av eller fremleggelse til noen som ikke har et offisielt behov for opplysningene, er et lovbrudd som kan straffes med bøter på opptil $1000 eller fengsling i opptil 1 år, eller begge deler, i tillegg til saksomkostningene. En slik person må også varsle enhver tjenesteperson og ansatt om at en slik uautorisert inspeksjon eller fremleggelse av mottatt informasjon også kan føre til et sivilt erstatningskrav overfor tjenestepersonen eller den ansatte [USA for føderalt ansatte] i en størrelsesorden som tilsvarer det høyeste beløpet av $1000 for hver uautorisert inspeksjon eller fremleggelse som en slik saksøkt er funnet ansvarlig for, eller summen av den faktiske skaden som er påført saksøkeren som et resultat av en slik uautorisert inspeksjon eller fremleggelse, samt i tilfelle en forsettlig inspeksjon eller fremleggelse som er resultatet av grov uaktsomhet, straffeerstatning samt saksomkostninger. Disse straffereaksjonene er foreskrevet av IRC del 7213A og 7431 og beskrevet i 26 CFR 301.6103(n)-1.

(3) I tillegg må leverandøren informere sine tjenestepersoner og ansatte om straffene for ulovlig fremleggelse ifølge Privacy Act fra 1974, 5 U.S.C. 552a. Mer spesifikt går det frem av 5 U.S.C. 552a(i)(1), som er gjort gjeldende for leverandører gjennom 5 U.S.C. 552a(m)(1), at enhver tjenesteperson eller ansatt hos en underleverandør som ifølge dennes ansettelse eller offisielle posisjon er i besittelse av eller har tilgang til myndighetsdokumenter som inneholder personlig identifiserbar informasjon, som det i henhold til Privacy Act eller bestemmelser under denne ikke er tillatt å fremlegge, og som er innforstått med at offentliggjøring av det spesifikke materialet er forbudt, med forsett fremlegger materiale på en hvilken som helst måte til en hvilken som helst person eller myndighet som ikke har rett til å motta materialet, gjør seg skyldig i en forseelse og kan idømmes en bot på opptil $5000.

(4) Når en leverandør gis tilgang til FTI, skal det på forhånd bekreftes av hver person forstår myndighetenes retningslinjer og prosedyrer for sikkerhet for beskyttelse av IRS-informasjon. Leverandører må opprettholde autorisasjonen for tilgang til FTI gjennom årlige sertifiseringer. Den opprinnelige sertifiseringen og resertifiseringen må dokumenteres og oppbevares i myndighetenes mapper for revisjon. Som en del av sertifiseringen og minst én gang i året må leverandører gjøres oppmerksomme på bestemmelsene i IRC del 7431, 7213 og 7213A (se Bilag 4, Sanksjoner for Uautorisert Offentliggjøring, og Bilag 5, Sivile Erstatningskrav for Uautorisert Fremleggelse). Opplæringen som gis før den innledende sertifiseringen og deretter årlig, må også dekke retningslinjer og prosedyrer for hendelsesrespons for rapportering av uautorisert fremleggelse og databrudd. (Se Del 10) Leverandøren må signere en taushetserklæring, enten med blekk eller elektronisk, som sertifiserer vedkommendes forståelse av sikkerhetskravene for både den første sertifiseringen og den årlige sertifiseringen.

III. INSPEKSJON

IRS og Myndighetene har rett til, med 24 timers varsel, å sende sine inspektører til leverandørens kontorer og anlegg for å inspisere fasiliteter og drift der det utføres arbeid med FTI i henhold til denne kontrakten, for overholdelse av kravene som er fastsatt i IRS Publication 1075. IRS' rett til inspeksjon vil omfatte bruk av manuelle og/eller automatiske skanneverktøyer for vurderinger av overholdelse og sårbarhet med hensyn til aktiva for informasjonsteknologi (IT) som har tilgang til, lagrer, behandler og overfører FTI. På grunnlag av en slik inspeksjon kan det kreves korrigerende tiltak i tilfeller der det viser seg at leverandøren ikke overholder sikkerhetstiltakene i kontrakten.