Gå til hovedindhold

Microsoft Online-abonnementsaftale

Sidst opdateret: Marts 2019

Microsoft Aftale om Onlineabonnement

Denne Microsoft Onlineabonnementaftale indgås mellem den enhed, De repræsenterer, eller hvis De ikke angiver en enhed i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, indgås denne mellem Dem individuelt ("De" eller "Deres") og Microsoft Ireland Operations Limited ("vi", "os" eller "vores"). Den består af nedenstående vilkår og betingelser samt Vilkår for Onlinetjenester, Serviceniveauaftalerne og indeholder detaljer vedrørende Deres Abonnement eller fornyelse (samlet "aftalen"). Den træder i kraft på den dato, hvor vi sender Dem bekræftelse på Deres abonnement, eller på den dato, hvor Deres abonnement fornys, alt efter hvad der er relevant. Nøglebegreber er defineret i Afsnit 8.

1. Brug af Onlinetjenester.

a. Ret til brug. Vi tildeler Dem ret til at få adgang til og bruge Onlinetjenesterne og til at installere og bruge Softwaren, der følger med deres Abonnement, som yderligere beskrevet i denne aftale. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

b. Acceptabel brug. De må kun bruge dette Produkt i overensstemmelse med nærværende aftale. De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller korrigere de tekniske begrænsninger i Produktet, bortset fra i det omfang sådanne handlinger udtrykkeligt, og på trods af nærværende begrænsninger, er tilladt i henhold til gældende lovgivning. De må ikke deaktivere, forfalske eller på anden måde forsøge at omgå nogen faktureringsmekanisme, der måler Deres brug af Onlinetjenesterne. De må ikke udleje, bortlease, udlåne, forhandle, overføre eller fungere som vært produktet eller nogen del deraf for tredjemand, medmindre det er udtrykkeligt tilladt i denne aftale eller Vilkår for Onlinetjenester.

c. Slutbrugere. De kontrollerer Deres Slutbrugeres adgang, og De er ansvarlig for deres brug af Produktet i overensstemmelse med nærværende Aftale. De skal f.eks. sikre, at Slutbrugere overholder Politikken om acceptabel brug.

d. Kundedata. De er eneansvarlig for indholdet af alle Kundedata. De skal sikre de rettigheder i Kundedata, der er nødvendige for, at vi kan levere Onlinetjenester til Dem uden at bryde tredjemands rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for Dem eller tredjemand. Microsoft påtager sig ikke og vil ikke påtage sig nogen forpligtelser i forhold til Kundedata eller til Deres brug af Produktet, ud over det, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

e. Ansvar for Deres konti. De er også ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af alle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet Deres brug af Onlinetjenesterne. De skal straks meddele vores kundesupport om muligt misbrug af Deres konti eller legitimationsoplysninger, eller øvrige sikkerhedsbrister, der er relateret til Onlinetjenesterne.

f. Frigivelse af Previews. Vi kan stille Previews til rådighed. Previews leveres "som de er og forefindes", "med alle fejl" og "som tilgængelig" og er udelukket fra serviceaftalerne og alle begrænsede garantier ydet i henhold til nærværende aftale. Previews er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Vi kan ændre eller afbryde Previews til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive en eksempelvisning, der er generelt tilgængelig.

g. Administrerede tjenester til Microsoft Azure. De kan bruge Microsoft Azure-tjenester til at levere en Administreret tjenesteløsning, forudsat at (1) De har eneansvar for at tilgå, konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenesterne, (2) De har administratoradgang til de virtuelle OSE'er i den administrerede tjenesteløsning, og (3) tredjemand kun har administratoradgang til relevante programmer og virtuelle OSE'er. De er ansvarlig for tredjemands brug af Microsoft Azure-tjenester i henhold til vilkårene i denne aftale. Deres levering af Administrerede tjenester er underlagt følgende begrænsninger (og eventuelle andre begrænsninger i vilkårene for onlinetjenester):

(i) De må ikke videresælge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenester.

(ii) De må ikke tillade, at flere brugere direkte eller indirekte får adgang til en Microsoft Azure-tjenestefunktion, som gøres tilgængelig på pr. bruger-basis.

h. Administrators overtagelse af kontrol. Hvis De bruger en e-mailadresse fra en organisation, som de er knyttet til (f.eks. en arbejdsgiver eller skole), til at bestille en online-tjeneste individuelt, angiver De, at De har beføjelse til at bruge den pågældende organisations domæne til at tilmelde Dem et abonnement i Deres egenskab som værende et medlem af denne organisation. Organisationen kan, som ejeren af det domæne, der er forbundet med Deres e-mailadresse, beslutte at overtage kontrol af og administrere Deres brug af Onlinetjenesterne. I så fald kan organisationens administrator (Deres "admin") kontrollere og administrere Deres konto, herunder ændre og bringe Deres adgang til ophør og (ii) få adgang til og behandle Deres data, herunder indholdet i Deres meddelelser og filer. Microsoft kan informere Dem om, at Deres Organisation har overtaget kontrol af de Onlinetjenester, der er dækket af Deres abonnement, men Microsoft er ikke forpligtet til dette. Hvis Deres organisation administrerer Deres brug af Onlinetjenesterne eller administrerer lejeren, der er knyttet til Deres abonnement, skal De rette forespørgsler og spørgsmål om privatliv til Deres administrator. Hvis Deres organisation ikke administrerer Deres brug af Onlinetjenesterne eller administrerer en sådan lejer, skal De rette forespørgsler og spørgsmål om privatliv til Microsoft.

i. Delte mappedata. Når De bestiller en Onlinetjeneste ved brug af en e-mailadresse med et domæne, der leveres af en organisation, som De er knyttet til (f.eks. en arbejdsgiver eller skole), føjer Onlinetjenesten Dem til en liste over brugere, der deler det samme e-mail-domæne. Deres katalogdata (navn, dato for tilmelding og e-mail-adresse) kan være synlige for andre brugere af Onlinetjenester i Deres organisations e-mail-domæne.

j. Yderligere Software til brug med Onlinetjenesterne. For at sikre optimal adgang til og brug af bestemte Onlinetjenester skal De muligvis installere og bestemt Software i forbindelse med Deres brug af Onlinetjenesten, som det er beskrevet i Vilkårene for Onlinetjenester. Vi licenserer Software til Dem. Vi sælger det ikke. Beviset på Deres softwarelicens er (1) denne aftale, (2) en eventuel ordrebekræftelse og (3) kvittering for betaling. Deres ret til at få adgang til Softwaren på enhver enhed giver Dem ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller at implementere andre af Microsofts immaterielle rettigheder i Software eller enheder, der har adgang til denne enhed.

2. Købstjenester.

a. Tilgængelige Abonnementstilbud. Portalen giver prisfastsættelse og relaterede vilkår for tilgængelige Abonnementstilbud, som generelt kan kategoriseres som et eller en kombination af følgende:

(i) Bindingstilbud. De forpligter Dem på forhånd til at købe en bestemt mængde af Onlinetjenester til brug i løbet af en Periode og betale forud eller på en periodisk basis under Perioden forud for brug. Vedrørende Microsoft Azure-tjenester kan yderligere eller anden brug (for eksempel brug ud over omfanget af Deres binding) behandles som et Forbrugstilbud. Bekræftede antal, som ikke bruges i Perioden, udløber ved slutningen af Perioden.

(ii) Forbrugstilbud (også kaldet Pay As You Go). De betaler på baggrund af den faktiske anvendelse i den forudgående måned uden en forudgående forpligtelse. Betalingen sker med bestemte mellemrum i restance.

(iii) Begrænset tilbud. De kan modtage en begrænset mængde Onlinetjenester for en begrænset periode uden beregning (f.eks. et prøveabonnement eller gratis konto) eller som del af et andet Microsoft-tilbud (f.eks. MSDN). Bestemmelserne i denne aftale med hensyn til prisfastsættelse, afbestillingsgebyrer, betaling, og dataindsamling gælder eventuelt ikke for Dem.

b. Bestilling.

(i) Ved at bestille eller forny et Abonnement accepterer de Tilbudsoplysningerne for det pågældende Abonnement. Medmindre andet angives i disse Tilbudsoplysninger, tilbydes Onlinetjenester på en "som tilgængelig"-basis. De kan afgive bestillinger for Deres Associerede Virksomheder i henhold til denne aftale og tildele Deres Associerede Virksomheder administrative rettigheder til at administrere Abonnementet, men Associerede Virksomheder må ikke afgive bestillinger i henhold til denne aftale. De kan også tildele de rettigheder, der tildeles under Afsnit 1.a, til en tredjemand til brug for nævnte tredjemand i Deres interne virksomhed. Hvis De tildeler nogen rettigheder til Associerede Virksomheder eller tredjemænd med hensyn til Software eller Deres Abonnement, vil disse Associerede Virksomheder eller tredjemænd være bundet af denne aftale, og De accepterer at være fælles og særskilt ansvarlig for enhver handling fra disse Associerede Virksomheder eller tredjemænd, der er relateret til deres brug af Produkterne.

(ii) Visse tilbud kan tillade, at De ændrer mængden af Onlinetjenester, som er bestilt i Perioden for et Abonnement. Yderligere antal Onlinetjenester, der føjes til et Abonnement, udløber ved det pågældende Abonnements udløb. Såfremt De mindsker antallet i løbet af en Periode, opkræver vi i visse tilfælde et opsigelsesvederlag for reduktionen i antal som beskrevet herunder i Afsnittet 3.b.

c. Priser og betaling. Betalinger er forfaldne og skal foretages i henhold til Tilbudsoplysningerne for deres Abonnement.

(i) For Bindingstilbud kan prisniveauet være baseret på den mængde Onlinetjenester, De har bestilt. Nogle tilbud kan give Dem ret til at ændre den bestilte mængde af Onlinetjenester i løbet af Perioden, og Deres prisniveau kan justeres i overensstemmelse hermed, men ændringer i prisniveauet har ikke tilbagevirkende kraft. I løbet af Perioden for Deres Abonnement vil priserne for Onlinetjenesterne ikke stige, hvad angår Deres Abonnement, i forhold til dem, der er angivet i Portalen på det tidspunkt, hvor Deres Abonnement trådte i kraft eller blev fornyet, bortset fra hvor priserne er angivet som midlertidige i Tilbudsoplysningerne, eller for Previews eller for Ikke-Microsoft-produkter. Alle priser kan ændres ved begyndelsen af enhver fornyelse af Abonnementet.

(ii) Til Forbrugstilbud kan prisfastsættelsen ændres til enhver tid med varsel.

d. Fornyelse.

(i) Ved fornyelse af Deres Abonnement vil denne aftale ophøre, og Deres Abonnement vil herefter være underlagt de vilkår og betingelser, som er angivet i Portalen på den dato, hvor Deres Abonnement fornys ("Fornyelsesvilkår"). Hvis De ikke accepterer nogen Fornyelsesvilkår, kan De afvise af forny Deres Abonnement.

(ii) For Bindingstilbud kan De vælge at få et Abonnement automatisk fornyet eller opsige det ved Periodens udløb. Automatisk fornyelse er valgt på forhånd. De kan når som helst ændre Deres valg i løbet af Perioden. Hvis indeværende Periode er længere end en måned, vil vi meddele Dem om den automatiske fornyelse inden Periodens udløb.

(iii) For Bindingstilbud fornys Deres Abonnement automatisk med yderligere en måned, medmindre De opsiger Abonnementet.

(iv) For Begrænsede tilbud, er fornyelse muligvis ikke tilladt.

e. Berettigelse til akademiske, offentlige og non-profit-versioner. De accepterer, at hvis De køber et akademisk, offentligt eller non-profit-tilbud, opfylder De de respektive gældende krav som anført på de følgende websteder:

(i) I forbindelse med akademiske tilbud er kravene til uddannelsesinstitutioner (inklusive administrationskontorer eller skolebestyrelser, offentlige biblioteker eller offentlige museer) anført på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii) For offentlige tilbud er kravene anført på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6

(iii) For non-profit-tilbud er kravene anført på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft forbeholder sig retten til at kontrollere berettigelsen til enhver tid og suspendere Onlinetjenesten, hvis kravene til berettigelse ikke er opfyldt.

f. Skatter. Priser er ekskl. skatter og gebyrer, medmindre det er angivet på fakturaen. De skal betale enhver gældende moms og skatter på varer, tjenesteydelser, salg, bruttoindtægter i stedet for skat på salg eller andre transaktionsskatter lignende skatter, der skyldes i forbindelse med bestillinger, der er afgivet under denne aftale, og som vi i henhold til gældende lovgivning eller myndighed er berettiget til at indkræve fra Kunden. De vil være ansvarlig for betaling af alle gældende stempelafgifter og alle andre skatter, som De ifølge loven er forpligtet til at betale, herunder skatter som følge af distribution eller levering af produkter til Deres associerede virksomheder. Vi er ansvarlige for betaling af alle skatter baseret på vores nettoindtægt, skat af bruttoindtægt i stedet for skat af indtægt eller profit, eller vores ejendomsskat.

Hvis eventuelle skatter for betalinger, der foretages af Dem til os, skal tilbageholdes, kan De fratrække sådanne skatter fra det beløb, der skyldes os, og betale dem til den relevante skattemyndighed, dog forudsat, at De straks sikrer og fremsender en officiel kvittering på en sådan tilbageholdt skat eller andre dokumenter, som vi med al rimelighed kan kræve for at opnå en lempelse for udenlandsk skat eller en refundering. De skal sikre, at eventuelle tilbageholdte skatter så vidt muligt holdes på et minimum i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Periode, ophør og suspension.

a. Aftaleperiode og ophør. Denne aftale vil være gældende, indtil Deres Abonnement udløber, ophører eller fornys, alt efter hvad der kommer først.

b. Ophør af abonnement. De kan til enhver tid bringe et Abonnement til ophør i dets Løbetid. Før ophøret træder i kraft, skal De imidlertid betale alle udstående beløb.

(i) Månedsabonnement. Et Abonnement med en Periode på en måde kan opsiges når som helst uden noget afbestillingsgebyr.

(ii) Abonnementer på mere en måned. Hvis De opsiger et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester inden 30 dage efter den dato, hvor Abonnementet trådte i kraft eller blev fornyet, ydes der ingen refusion, og De skal betale for Abonnementets første 30 dage, men der vil ingen forfaldne betalinger være for den resterende del af det opsagte Abonnement. Hvis De bringer et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester til ophør på et hvilket som helst tidspunkt i perioden, skal De betale for den resterende del af perioden, og der ydes ingen refusion.

(iii) Begrænsede tilbud. Microsoft kan opsige Deres abonnement for et begrænset tilbud på ethvert tidspunkt i løbet af perioden straks og uden varsel.

(iv) Andre abonnementer. For alle andre abonnementer gælder, at såfremt De bringer et Abonnement til ophør før Periodens udløb, skal De betale et vederlag svarende til én måneds Abonnement, og De vil modtage refusion for vederlaget for Abonnement, De har betalt for den resterende del af Perioden. Der ydes imidlertid ikke refusion for delvist ubrugte måneder.

c. Suspension. Vi kan til suspendere Deres brug af Onlinetjenesterne, hvis: (1) det på et rimeligt grundlag er nødvendigt at forhindre uautoriseret adgang til Kundedata, (2) De undlader at reagere på en påstand om påstået krænkelse under afsnit 5 inden for en rimelig tid, (3) De ikke betaler forfaldne beløb i henhold til denne aftale, (4) De ikke overholder Politikken for acceptabel brug eller overtræder andre vilkår i denne aftale eller (5) for Begrænsede tilbud, bliver abonnementet inaktivt fra Deres manglende adgang til Onlinetjenesterne som beskrevet i tilbuddet. Hvis en eller flere af disse betingelser forekommer, gælder:

(i) For Begrænsede tilbud kan vi suspendere Deres brug af Onlinetjenesterne, Deres Abonnement og Deres konto øjeblikkeligt uden varsel.

(ii) For alle andre Abonnementer vil en suspension gælde for den mindst nødvendige del af Onlinetjenesterne, og den vil kun gælde, mens betingelsen eller behovet eksisterer. Vi giver meddelelse, før vi suspenderer, undtagen hvor vi med rimelighed finder, at vi er nødt til at suspendere med øjeblikkelig virkning. Vi giver mindst 30 dages varsel, før vi suspenderer på grund af manglende betaling. Hvis De ikke fuldt ud adresserer årsagerne til suspensionen inden for 60 dage, efter denne er trådt i kraft, kan vi bringe Deres Abonnement til ophør og slette Deres Kundedata uden nogen form for opbevaringsperiode. Vi kan også bringe Deres Abonnement til ophør, hvis Deres brug af Onlinetjenesterne indstilles mere end to gange inden for en periode på 12 måneder.

4. Indeståelser.

a. Begrænset indeståelse.

(i) Onlinetjenester. Vi indestår for, at Onlinetjenesterne opfylder vilkårene i SLA’en i Perioden. Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på denne indeståelse er SLA’en.

(ii) Software. Vi indestår for, at Softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med den relevante brugerdokumentation et år fra datoen for Deres første brug heraf. Hvis Softwaren ikke opfylder denne indeståelse, vil vi efter vores eget valg og Deres eneste beføjelse enten (1) refundere den betalte pris for Softwaren eller (2) reparere eller erstatte Softwaren.

b. Eksklusioner i begrænset garanti. Denne begrænsede indeståelse er underlagt følgende begrænsninger:

(i) alle uudtalte indeståelser, indeståelser eller betingelser, der ikke kan fralægges i medfør af lovgivningen, er gældende i et år fra starten på den begrænsede garanti.

(ii) Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer forårsaget af uheld, misbrug eller brug af Produktet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende aftale eller vores publicerede dokumentation eller vejledninger, eller som følge af handlinger uden for vores kontrol;

(iii) Denne begrænsede indeståelse dækker ikke problemer forårsaget af manglende opfyldelse af minimumsystemkravene;

(iv) denne begrænsede garanti dækker ikke Previews eller Begrænsede Tilbud.

c. ANSVARSFRASKRIVELSE. Ud over denne indeståelse giver vi ingen udtrykkelige eller stiltiende, lovbestemte eller andre indeståelser, herunder indeståelser for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelser gælder undtaget i det omfang gældende lovgivning ikke tillader dem.

5. Forsvar i forbindelse med krav.

a. Forsvar.

(i) Vi vil forsvare Dem mod eventuelle krav fra en ikke-koncernforbundet tredjemand om, at et Produkt krænker nævnte tredjemands patent, ophavsret eller varemærke eller gør bevidst ulovlig brug af dennes forretningshemmelighed.

(ii) De vil forsvare os mod eventuelle krav fra en ikke-koncernforbunden tredjemand om, at (1) alle Kundedata, Kundeløsninger eller Ikke-Microsoft produkter eller -tjenester, De leverer direkte eller indirekte ved brug af et Produkt, krænker denne tredjemands patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder eller (2) opstår fra overtrædelse af Politik for acceptabel Brug.

b. Begrænsninger. Vores forpligtelser i Afsnit 5.a gælder ikke for et krav eller en kendelse baseret på: (i) Kundeløsning, Kundedata, Ikke-Microsoft produkter, ændringer, De foretager i Produktet eller tjenester, eller materialer, De leverer eller gør tilgængelige som en del af brugen af Produktet; (ii) Deres kombination af Produktet med, eller skader baseret direkte på værdien af, Kundedata eller et Ikke-Microsoft produkt, -data eller -forretningsproces; (iii) Deres brug af et af Microsofts varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke, eller Deres brug af et Microsoft-varemærke, efter vi har givet besked om at ophøre med denne brug på grund af et krav fra en tredjemand, (iv) Deres videredistribuering af Produktet til, eller brug til fordel for, en ikke-koncernforbundet tredjemand, eller (v) Produkter, der leveres gratis.

c. Beføjelser. Hvis vi med rimelighed mener, at et krav under Afsnit 5.a.(i) kan forhindre Deres brug af Produktet, vil vi forsøge at: (i) skaffe Dem retten til at fortsætte brugen heraf, eller (ii) ændre eller erstatte det med en tilsvarende funktionsdygtighed og give Dem besked om at ophøre med at bruge den tidligere version af Produktet. Hvis disse muligheder ikke er kommercielt rimelige, kan vi bringe Deres rettigheder til at bruge Produktet til ophør og derefter refundere forudbetalte beløb for ubenyttede Abonnementsrettigheder.

d. Forpligtelser. Hvert part skal straks meddele den anden om et krav under dette Afsnit. Den part, der søger beskyttelse, skal (i) give den anden uindskrænket kontrol over forsvaret og indgåelse af forlig og (ii) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet. Den part, der yder beskyttelse, skal (1) godtgøre den anden part for rimelige umiddelbare omkostninger for nævnte hjælp, og (2) betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse. Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme (eller forlig, som den anden indvilger i) under dette Afsnit 5 træder i stedet for en fælles lovgivning eller lovbestemte rettigheder om skadesløsholdelse eller tilsvarende rettigheder, og hver part giver afkald på sådanne almindelige lovmæssige rettigheder.

6. Ansvarsbegrænsning.

a. Begrænsning. Hver parts samlede ansvar for alle krav i henhold til denne aftale er begrænset til direkte tab på op til det beløb, der er betalt under nærværende aftale for Onlinetjenesten i løbet af de 12 måneder før kravet, forudsat at en parts samlede ansvar for nogen Onlinetjeneste under ingen omstændigheder overstiger det beløb, der er betalt for den pågældende Onlinetjeneste under Abonnementet. For Produkter, der levers gratis, er Microsofts ansvar begrænset til direkte tab på op til 5,000.00 US dollars.

b. UNDTAGELSE. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for tab af omsætning eller indirekte tab, følgeskader, særlige tab, strafferetlige tab eller hændelige skader eller tab som følge af tabt fortjeneste, indtægter, driftsforstyrrelser eller tab af forretningsoplysninger, selvom en part vidste, at de kunne forekomme eller med rimelighed kunne forudses.

c. Undtagelser for begrænsninger. Begrænsningerne af ansvar i denne Afsnit gælder i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser under Afsnit 5 eller (2) overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder.

7. Diverse vilkår.

a. Meddelelser. Meddelelser skal være skriftlige, og vil blive betragtet som afleveret på den dato og adresse, der fremgår af postkvitteringen eller af leveringskvitteringen, e-mail-overførselsdatoen eller datoen for kurerservice eller fax. Meddelelser til Microsoft skal sendes til følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Meddelelser til Dem vil blive sendt til den adresse, som De angav på Deres konto som Deres kontaktperson for meddelelser. Microsoft kan sende meddelelser og andre oplysninger til Dem via e-mail eller anden elektronisk formular.

b. Overdragelse og gentildeling af licens. De må ikke hverken helt eller delvist overdrage nærværende aftale eller overføre licenser uden Microsofts samtykke.

c. Samtykke til partnervederlag. Når De afgiver en bestilling, får De måske mulighed for at identificere en "Protokolpartner", der er associeret med Deres Abonnementer. Ved at identificere en Protokolpartner direkte eller ved at autorisere en tredjepart til at gøre således, giver De Deres samtykke til, at vi betaler vederlag til Protokolpartneren. Vederlagene er for præ-salgssupport og kan også inkludere support efter salget. Vederlagene bygger på og stiger i takt med størrelsen på Deres bestilling. Vores priser på Onlinetjenester er de samme, uanset om De identificerer en Protokolpartner eller ej.

d. Vilkårenes uafhængighed. Såfremt nogen del af denne aftale måtte blive dømt uden retskraft, forbliver resten fuldt gyldige.

e. Afkald. Mangel på håndhævelse af bestemmelser i denne aftale udgør ikke et frafald heraf.

f. Intet agentur. Denne aftale skaber ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.

g. Ingen begunstiget tredjemand. Der er ingen begunstigede tredjemænd under denne aftale.

h. Gældende lovgivning og værneting. Nærværende aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Irland. Hvis vi lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, vil vi anlægge sagen ved den jurisdiktion, hvor De har Deres hovedkontor. Hvis De lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, skal denne anlægges i Irland. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder, i en hvilken som helst relevant jurisdiktion.

i. Hele aftalen. Denne aftale er den fuldstændige aftale vedrørende dens emne og træder i stedet for alle andre tidligere eller samtidige meddelelser. I tilfælde af en konflikt mellem dokumenterne i denne aftale, som ikke udtrykkeligt afklares i dokumenterne, vil deres vilkår gælde i følgende rækkefølge: (1) nærværende Aftale om Microsoft-onlineabonnement, (2) Vilkår for Onlinetjenester, (3) de gældende Tilbudsoplysninger og (4) eventuelle andre dokumenter i nærværende aftale.

j. Forbliven i kraft. Vilkårene i Afsnit 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 og 8 forbliver i kraft efter ophør eller udløb af nærværende aftale.

k. Amerikansk eksport jurisdiktion. Produkterne er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. De skal overholde gældende lovgivning, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) og begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande.

l. Force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende ydelse, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, terrorisme (herunder cyberterrorisme), udefra kommende omstændigheder, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser, der foretages af internetudbydere, handlinger eller undladelser, der foretages af offentlige myndigheder, der påvirker leveringen af Onlinetjenester). Dette Afsnit gælder dog ikke for Deres betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale.

m. Kontraktindgående myndighed. Hvis De er en person, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at indgå denne aftale på denne enheds vegne. Hvis De angiver en enhed eller bruger en e-mail-adresse, der leveres af en enhed, De er forbundet med (f.eks. en arbejdsgiver) i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, anses denne enhed som ejeren af Abonnementet i denne aftale.

n. Offentlige kunder. Offentlige kunder bør konsultere Microsoft forud for accept. Ved at acceptere denne aftale erklærer De, at De har overholdt og vil overholde alle gældende love og offentlige indkøbskrav.

8. Definitioner.

Alle referencer til "dag" i denne aftale er til en kalenderdag.

"Politik vedrørende Acceptabel Brug" er beskrevet i Vilkår for Onlinetjenester.

"Associeret Virksomhed" betyder enhver juridisk enhed, som en part ejer, som ejer en part, eller som er under fælles ejerskab sammen med en part. "Ejerskab" betyder med henblik på denne definition kontrol med mere end en 50 % interesse i en virksomhed.

"Forbrugstilbud", "Bindingstilbud" eller "Begrænset tilbud" beskriver kategorierne for Abonnementstilbud, og de er defineret i Afsnit 2.

"Kundedata" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Kundeløsning" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Slutbruger" betyder en enhver person, som De tillader, får adgang til Kundedata, som Onlinetjenesterne er vært for, eller på anden måde bruger Onlinetjenesterne, eller enhver bruger af en Kundeløsning.

"Administreret tjenesteløsning" er en administreret IT-tjeneste, som De leverer til en tredjemand, der består af administration og support af Microsoft Azure-tjenester.

"Microsoft Azure-tjenester" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Ikke-Microsoft produkt" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Tilbudsoplysninger" betyder prisfastsættelse og relaterede betingelser, som gælder for et Abonnementstilbud, som det er offentliggjort i Portalen.

"Onlinetjenester" betyder en af de Microsoft-hostede tjenester, som De abonnerer på i henhold til denne aftale.

"Vilkår for Onlinetjenester" betyder de vilkår, der gælder for Deres brug af de Produkter, der er tilgængelige på https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Vilkår for Onlinetjenester indeholder de vilkår, der gælder for Deres brug af Produkter ud over de vilkår, der er anført i denne aftale.

"Previews" betyder preview, beta eller andre foreløbige versioner eller funktioner af Onlinetjenesterne eller Softwaren, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne.

"Portal" betyder Onlinetjenesternes respektive websteder, der kan findes på https://products.office.com/en-us/home, https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, eller et alternativt websted, som vi identificerer.

"Produkt" betyder enhver Onlinetjeneste (herunder eventuel Software).

"SLA" betyder de forpligtelser i henhold til serviceniveauaftalen, som vi påtager os med hensyn til levering og/eller udførelse af en Onlinetjeneste, som publiceret på https://aka.ms/csla, https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, eller et alternativt websted, som vi identificerer.

"Software" betyder Microsoft-software, vi leverer til installation på Deres enhed som en del af Deres Abonnement eller til brug med Onlinetjenesten for at muliggøre bestemte funktioner.

"Abonnement" betyder en tilmelding til Onlinetjenester for en fastlagt Periode, som angivet på Portalen. De kan købe flere Abonnementer, som kan administreres separat, og som vil være underlagt betingelserne i en separat Aftale om Microsoft Online-abonnement.

"Periode" betyder et abonnements varighed (f.eks. 30 dage eller 12 måneder).