Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Azure

Microsoft Azure Certified

Programaftale

Denne programaftale ("aftale") er indgået mellem Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi" eller "os") og dig eller, hvis du sender et produkt ("produkt") til certificering på vegne af en virksomhed, den virksomhed, du repræsenterer ("virksomhed", "dig" eller "din"). Denne aftale indeholder de vilkår, der gælder for din deltagelse i Microsoft Azure Certified-programmet ("programmet"). Ved at anvende betegnelsen "Microsoft Azure Certified" eller på anden måde benytte dig af de fordele, programmet omfatter, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at acceptere denne aftale på vegne af virksomheden, og du accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser.

Programfordele

Som deltager i programmet må du markedsføre og promovere dit produkt med betegnelsen "Microsoft Azure Certified", herunder bruge alle certificeringsmærker, som vi til enhver tid måtte stille til rådighed (herunder badget "Microsoft Azure Certified") i forbindelse med programmet (samlet kaldet "certificeringsmærkerne"). Derudover kan vi offentliggøre oplysninger om dit produkt i vores "Microsoft Azure Certified"-galleri og give dig en eksklusiv udtalelse, som du må bruge (uden ændringer) i marketingmateriale, når du beskriver din deltagelse i programmet (samlet kaldet "programfordele"). Vi kan give dig besked om ekstra programfordele, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Virksomhedens forpligtelser

Din ret til at udnytte programfordelene i forbindelse med produkter afhænger af, (a) at dit produkt består den indledende certificeringstest samt efterfølgende tests og kompatibilitetskrav, som Microsoft måtte stille, (b) din overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne aftale og (c) din overholdelse af retningslinjerne for Microsoft Azure Certified, som vi gør tilgængelige for dig ("Retningslinjer"). Bemærk, at retningslinjerne kan blive opdateret fra tid til anden, og at du skal overholde alle opdaterede retningslinjer. Din manglende overholdelse af denne aftale eller retningslinjerne kan medføre, at din ret til at deltage i programmet ophører.

Produktets kompatibilitet

Du skal opdatere dit produkt efter behov for at sikre, at det er kompatibelt med den aktuelle version af eventuelle Azure-tjenester, som det afhænger af, eller hvormed det på anden måde interagerer. Microsoft kan efter eget skøn foretage eventuelle certificeringstests for at kontrollere kompatibiliteten med Microsoft Azure-tjenester og ændre eventuelle tests, hvis det er relevant. Hvis vi meddeler dig, at dit produkt ikke er kompatibelt med den nyeste version af en test, har du to (2) uger til at opdatere produktet, så det opfylder testens krav til kompatibilitet. Hvis dit produkt ikke gøres kompatibelt inden for denne frist på to uger, vil dit produkt blive fjernet fra programmet, og du må ikke længere bruge nogen certificeringsmærker i forbindelse med et sådant produkt eller antyde, at produktet på anden måde indgår i programmet. Ethvert produkt, der fjernes fra programmet, skal gencertificeres.

Licens til certificeringsmærker

Hvis vi godkender udgivelse af dit produkt på Azure Marketplace, tildeler vi dig for produktkategorier, der er del af Microsoft Azure Certified-programmet, gældende pr. den dag, du får din godkendelse, og så længe, dit produkt er tilgængeligt på Marketplace, en verdensomspændende, ikke eksklusiv, ikke overdragelig, afgiftsfri licens til brug af certificeringsmærkerne i forbindelse med din markedsføring og promovering af dit produkt, forudsat at en sådan brug er i overensstemmelse med retningslinjerne for Microsoft Azure Certified, som vi har leveret til dig, og som kan blive opdateret fra tid til anden. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt deri. Du må ikke: (i) bruge certificeringsmærkerne på en måde, der kan forårsage forvirring om ejerskabet af certificeringsmærkerne, eller om dit produkt er et Microsoft-produkt; (ii) gøre eller sige noget, der angiver tilknytning til Microsoft eller Microsofts støtte, indeståelse for eller godkendelse af ud over det, der er påtænkt i denne aftale; (iii) bruge certificeringsmærkerne på en måde, der angiver, at andre produkter eller tjenester, som du tilbyder, er godkendt eller certificeret af Microsoft til Azure; (iv) registrere, tilegne dig eller bruge et vilkårligt navn, varemærke, domænenavn eller anden betegnelse, der omfatter eller overtræder Microsofts rettigheder til ethvert certificeringsmærke eller noget Microsoft-varemærke i certificeringsmærkerne; (v) bruge certificeringsmærkerne på en måde, der kan være skadeligt for Microsofts omdømme eller goodwill med hensyn til certificeringsmærkerne; eller (vi) ændre, redigere eller forvrænge et certificeringsmærke eller kombinere det med andre symboler, ord, billeder eller design.

Beskyttelse af certificeringsmærker

Hvis du medtager en fodnote med et varemærke i dine materialer for at informere om dine egne varemærker eller tredjeparters varemærker, skal du indsætte følgende formulering i fodnoten med varemærket: "Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere". Microsoft er alene ejer af certificeringsmærkerne og den tilhørende goodwill og er eneste modtager af den goodwill, der er tilknyttet din brug af certificeringsmærkerne. Din brug af certificeringsmærkerne giver dig ingen rettighed, adkomst eller interesse med hensyn til certificeringsmærkerne. Du tildeler herved og vil fremover tildele alle rettigheder, du erhverver til certificeringsmærkerne som følge af din brug af certificeringsmærkerne i henhold til denne aftale, sammen med al tilknyttet goodwill. Du yder rimelig støtte for Microsofts regning til beskyttelse af certificeringsmærkerne. Microsoft fastlægger efter eget skøn, om der skal startes søgsmål for at håndhæve eller forsvare vores rettigheder til certificeringsmærkerne, og ethvert søgsmål vedrørende certificeringsmærkerne vil være underlagt Microsofts kontrol.

Tilladelse til at bruge virksomhedens navn og logo

Du giver hermed Microsoft tilladelse til at fremvise dit navn og logo samt eventuelle billeder til eventuelle certificerede produkter, som leveres af dig under certificeringsprocessen (samlet kaldet "virksomhedens varemærker") på verdensplan og afgiftsfrit i forbindelse med markedsføring og promovering af dit produkt samt i forbindelse med markedsføring og promovering af programmet. Du erklærer hermed, at du er ejer og/eller autoriseret licensgiver af virksomhedens varemærker. Som det er tilfældet mellem parterne, tilfalder al goodwill i forbindelse med virksomhedens varemærker dig. Vi må omformatere eller ændre størrelsen på virksomhedens varemærker efter behov uden at ændre det generelle udseende af virksomhedens varemærker. Du kan når som helst informere os, hvis du mener, at vi misbruger din virksomheds varemærker, og vi vil rette en sådan brug inden for rimelig tid.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

PROGRAMMET TILBYDES "SOM DET ER", "MED ALLE FEJL" OG "SOM TILGÆNGELIGT". I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, UDELUKKER VI ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE PROGRAMMET OG MICROSOFT AZURE-TJENESTERNE. I DET MAKSIMALE OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN INGEN AF PARTERNE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE, SPECIELLE ELLER KONKRETE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA, OMSÆTNING OG/ELLER OVERSKUD) SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL DENNE AFTALE ELLER DENS OPFYLDELSE. DENNE UDELUKKELSE GÆLDER, UANSET HVILKEN JURIDISK TEORI ET KRAV OM EN SÅDAN ERSTATNING ER BASERET PÅ, UANSET OM PARTERNE VAR BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, UANSET OM SÅDANNE SKADER VAR RIMELIGT FORUDSIGELIGE, ELLER OM ANVENDELSE AF UDELUKKELSEN FORÅRSAGER, AT NOGET RETSMIDDEL FORFEJLER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. DENNE UDELUKKELSE GÆLDER IKKE OVERTRÆDELSE AF DEN ANDEN PARTS IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER NOGET DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB AF FORTJENESTE, DATA, OMSÆTNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER SOM FØLGE AF SVIG ELLER GROV UAGTSOMHED.

Løbetid

Denne aftale træder i kraft ved din accept heraf. Begge parter kan til enhver tid opsige denne aftale, hvad angår ethvert individuelt tilbud eller alle dine tilbud, uanset årsag eller uden grund. Afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning) og 8 (Diverse) er fortsat gældende efter opsigelsen.

Diverse

(a) Kontaktoplysninger. Alle meddelelser til Microsoft i forbindelse med denne aftale skal sendes til Azures certificeringsprogram på Azurecertred@microsoft.com.

(b) Videregivelse af oplysninger. Microsoft kan efter behov videregive dine kontaktoplysninger, så vi kan administrere nærværende aftale via vores associerede selskaber og andre parter, der hjælper os med at administrere aftalen.

(c) Jurisdiktion og gældende lovgivning. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington i USA, eksklusive lovkonflikter. Alle krav, der fremføres i forbindelse med denne aftale, føres udelukkende ved domstolene i King County, Washington, medmindre der ikke foreligger en national lovgivning. I sådanne tilfælde erklærer parterne sig indforstået med kompetencerne og værnetinget i King County, Washington. Parterne accepterer, at FN's konvention om aftaler om internationale køb ikke finder anvendelse.

(d) Omkostninger. Hver part er alene ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, som den pågældende pådrager sig i forbindelse med håndhævelsen af denne aftale.

(e) Afståelse og opretholdelse ved ugyldighed. Forsinkelse eller manglende udførelse af rettighed eller misligholdelsesbeføjelse fra en af parterne medfører ikke afståelse af den pågældende rettighed eller misligholdelsesbeføjelse eller af andre rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion fastlægger, at en bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud.

(f) Tildeling. Virksomheden må ikke overdrage denne aftale (eller rettigheder eller pligter i henhold hertil) uden Microsofts forudgående skriftlige samtykke.

(g) Parternes relationer. Hverken denne aftale eller nogen af vilkårene eller betingelserne i den opretter et partnerskab, joint venture, ansættelsesforhold eller tildeler franchiserettigheder.

(h) Hele aftalen. Denne aftale (inklusive retningslinjerne) udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende de forhold, der er omfattet af nærværende aftale, og tilsidesætter enhver anden tidligere eller samtidig kommunikation.