Trace Id is missing
Gå til hovedindhold

Azure for Students

Med Azure for Students kommer du i gang med 100 USD i Azure-kreditter, som skal anvendes inden for de første 12 måneder, samt udvalgte gratis tjenester som beskrevet nedenfor (med forbehold for ændringer), uden at der kræves kreditkort ved tilmelding. Ansøgher.

Azure for Students er kun tilgængelig for studerende, der opfylder følgende betingelser. Du skal bekræfte, at du er 18 år eller derover og går på en akkrediteret, eksamensgivende to- eller fireårig uddannelse, hvor du er fuldtidsstuderende. Du skal bekræfte din akademiske status via din organisations mailadresse. Dette tilbud kan ikke anvendes på et Massive Open Online Course (MOOC) eller andre professionelle undervisningsforløb fra profitskabende organisationer.

Tilbuddet er begrænset til ét Azure for Students-abonnement pr. berettiget kunde, kan ikke overføres, og kan ikke kombineres med andre tilbud, medmindre andet er tilladt af Microsoft. Azure for Students har et begrænset antal aktiveringer, og tilbuddet gælder, så længe lager haves. Microsoft kan opsige dette tilbud efter eget skøn. Andre begrænsninger kan gælde.

Opgraderinger og forbrugsgrænser

Med Azure for Students får berettigede kunder en kredit på 100 USD, som kan bruges på de fleste Azure-produkter inden for 12 måneder. Ingen ubrugte kreditter kan overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Hvis du opbruger den kredit, der er tilgængelig, deaktiveres dit Azure-abonnement. Du kan derefter opgradere til et abonnement betalt efter forbrug ved at kontakte Azure Support. Dette muliggør fortsat brug af Azure.

Fordele ved download af software

Dit abonnement giver adgang til visse Fordele ved download af software, som udtrykkeligt er beregnet til at understøtte uddannelse, ikke-kommerciel forskning eller bestræbelser på at designe, udvikle, teste og demonstrere softwareapplikationer til ovennævnte formål. Fordelene ved download af software gælder for dig personligt, og du må ikke overføre, sælge, dele, give underlicensere, tildele eller udlåne dem. Din adgang til og anvendelse af Fordelene ved download af software er underlagt vilkårene i denne Aftale og eventuelle separate vilkår, der gælder specifikt for en bestemt fordel. Du skal have et aktivt Microsoft Azure for Students-abonnement for at kunne få adgang til Fordelene ved download af software.

Software

Din installation og anvendelse af software, cloudtjenster eller udviklerværktøjer, der leveres som Fordele ved download af software, er underlagt separate licensvilkår, som leveres sammen med softwaren, tjenesterne eller værktøjerne (f.eks. licensvilkår, som du skal klikke dig igennem) med undtagelse af eventuelle ændringer i forhold til disse vilkår, der er angivet i denne Aftale. Du må kun anvende disse Fordele ved download af software i et virtuelt miljø, hvis dette er tilladt ifølge det specifikke produkts slutbrugerlicens. Du må naturligvis ikke anvende softwaren, cloudtjenesterne eller udviklerværktøjerne til at udvikle nogen form for skadelig software eller spamware.

Noget software kræver muligvis aktivering. Hvis dette er tilfældet, skal du aktivere softwaren i det geografiske område, der er knyttet til dit Azure for Students-abonnement.

Noget software kræver muligvis en nøgle, for at du kan installere eller få adgang til det. Du er ansvarlig for brugen af de nøgler, der er tildelt til dig. Du må ikke overføre, sælge, dele, underlicensere, tildele eller udlåne nøgler. Nøgleaktiviteten overvåges. Microsoft forbeholder sig retten til midlertidigt at stoppe eller at opsige dit Azure for Students-abonnement eller din adgang til softwaren uden varsel eller nogen forpligtelser over for dig, hvis vi registrerer mistænkelig aktivitet i forhold til nøgler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder sig retten til efter eget skøn at afgøre, om en aktivitet udgør mistænkelig aktivitet. Microsoft vil muligvis deaktivere eller på anden måde begrænse dine nøgler, når dit Azure for Students-abonnement udløber. Deaktiverede nøgler kan ikke bruges til at aktivere software. Du vil ikke involvere dig i eller facilitere ikke-godkendt fremstilling, duplikering, levering, salg, overførsel eller brug af forfalskede, piratkopierede, ikke-licenserede eller ulovlige Microsoft-produkter eller -tjenester eller på anden måde krænke nogen af Microsofts immaterielle rettigheder. Du vil give Microsoft rettidig besked om enhver mistanke om forfalskning, piratkopiering eller andre krænkelser af immaterielle rettigheder, og du vil samarbejde med Microsoft og associerede selskaber i rimeligt omfang i undersøgelsen af sådanne aktiviteter. Du må ikke anvende Fordele ved download af software til at levere tjenester til andre (f.eks. hosting, webbureau, integration eller outsourcet udvikling osv.).

Softwaren kan indeholde tredjepartskode. Eventuelle tredjepartsscripts eller -kode, der linkes eller henvises til fra softwaren, er licenseret til dig af de tredjeparter, der ejer denne kode, og ikke af Microsoft. Eventuelle meddelelser vedrørende tredjepartskode er kun inkluderet til orientering. Den software, der gøres tilgængelig for dig via Azure for Students-abonnementet, licenseres til dig, men sælges ikke til dig, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, som ikke udtrykkeligt er givet af Microsoft, enten stiltiende, ved berettiget antagelse eller på anden vis.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportplaner, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio App Center-tjenester, Express Route, tredjepartsprodukter samt produkter, der sælges via Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis gives i licens uafhængigt af Azure (f.eks. Microsoft Entra ID Premium).

Ikke-tilladt anvendelse af Azure for Students

Du må kun anvende Azure for Students på betingelse af, at du ikke anvender det til formål, der er retsstridige eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke anvende Azure for Students på en sådan måde, at du kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller svække nogen af Microsofts servere eller de netværk, der er forbundet til en af Microsofts servere, eller forstyrre en anden parts anvendelse og fornøjelse af Azure for Students. Du må ikke forsøge at skaffe dig uautoriseret adgang til Azure for Students, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en af Microsofts servere, det være sig ved hacking, adgangskode-mining eller på anden måde. Du må ikke skaffe eller forsøge at skaffe materiale eller oplysninger på nogen som helst måde, hvis dette materiale eller disse oplysninger ikke helt bevidst er gjort tilgængelige via Azure for Students.

Du vil ikke facilitere, involvere dig i eller deltage i nogen anvendelse af Microsofts software, tjenester eller tilbud, der leveres i forbindelse med Programfordelene, herunder, men ikke begrænset til Microsoft Azure, med henblik på mining af kryptovaluta, Denial of Service-angreb, spamming eller ulovlige aktiviteter og/eller enhver anvendelse, der kan skade Microsoft eller andre, og vil implementere stærke interne kontrolforanstaltninger for at forhindre dette. Microsoft kontakter dig muligvis af og til angående din anvendelse af Programfordelene, og på baggrund af en sådan anmodning skal du levere relevant dokumentation af din anvendelse. Hvis Microsoft af en eller anden grund få mistanke om, at Programfordelene anvendes til et ikke-tilladt formål, kan Microsoft efter eget skøn midlertidigt stoppe eller helt afslutte din adgang til Programfordelene.

Kommunikationstjenester – ikke-tilladt anvendelse

Azure for Students og tilknyttede websteder kan indeholde tjenester til mail, opslagstavler, chat, forummer, communities, personlige websider, kalendere, fotoalbum, arkivskabe og/eller andre besked- og kommunikationsfunktioner, der giver dig mulighed for at kommunikere med andre ("Kommunikationstjenester"). Du accepterer, at du kun vil anvende Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende, og som vedrører den pågældende Kommunikationstjeneste, hvis det er relevant. Når du anvender Kommunikationstjenesterne, accepterer du, at du ikke vil anvende tjenesterne til de formål, der er anført som eksempler på følgende ikke-udtømmende liste. Du vil ikke:

Bruge Kommunikationstjenesterne i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junkmail, spamming eller andre former for duplikerende eller uopfordrede meddelelser (af erhvervsmæssig art eller på anden måde).

Krænke, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (såsom beskyttelse af privatlivets fred og offentlig omtale).

Udgive, poste, uploade, distribuere eller udbrede enhver form for upassende, blasfemisk, ærekrænkende, uanstændigt, blufærdighedskrænkende eller retsstridigt emne, navn, materiale eller information.

Uploade eller på anden måde gøre filer tilgængelige, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af immaterialretten, herunder, men ikke udelukkende reglerne om ophavsret og varemærker (eller beskyttelse af privatlivets fred eller offentlig omtale), medmindre du ejer eller har råderet over disse rettigheder eller har opnået alle nødvendige godkendelser for at opnå samme rettigheder.

Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, der er gjort tilgængelige via Kommunikationstjenesterne, på en sådan måde, at en anden parts rettigheder i forbindelse med ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller anden form for ejendomsret krænkes.

Uploade filer, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, ransomware, cancelbots, beskadigede filer, malware generelt eller enhver lignende form for software eller programmer, der kan beskadige andres computere eller ejendom.

Reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til et hvilket som helst erhvervsmæssigt formål, medmindre de pågældende Kommunikationstjenester specifikt tillader sådanne meddelelser.

Downloade en fil placeret af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som du ved eller med rimelighed burde vide, ikke kan være lovligt gengivet, vist, udført og/eller distribueret på den pågældende måde.

Forfalske eller slette oplysninger i forbindelse med copyrightstyring, f.eks. tilskrivning af ophavsmand, juridiske eller andre behørige meddelelser, ejendomsdesignering, påskrift med oplysninger om oprindelse eller kilde for software eller andet materiale, der er indeholdt i en fil, der er overført.

Forhindre en anden bruger i at anvende og få glæde af Kommunikationstjenesterne eller begrænse vedkommendes brug af Tjenesterne.

Overtræde etiske regler eller andre retningslinjer, der måtte være gældende for en given Kommunikationstjeneste.

Udtage eller på anden måde indsamle oplysninger om andre – herunder mailadresser.

Overtræde gældende lovbestemmelser eller bekendtgørelser.

Oprette falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Anvende, downloade eller på anden måde kopiere eller overdrage (gratis eller mod betaling) en adresseliste med oplysninger om brugere af Azure for Students eller andre fuldstændige eller ufuldstændige oplysninger om brugere eller anvendelse til en person eller en enhed.

Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog ret til at gennemgå materiale, der er offentliggjort via Kommunikationstjenesterne, og til at fjerne materiale efter eget skøn.

Microsoft forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at offentliggøre oplysninger, hvis Microsoft vurderer, at dette er nødvendigt for at overholde eller imødekomme gældende lovgivning, bekendtgørelser, retslige skridt eller statslige anmodninger, samt til at redigere, afvise offentliggørelse eller fjerne oplysninger eller materiale helt eller delvist efter eget skøn.

Udvis altid forsigtighed, når du angiver personidentificerbare oplysninger om dig selv eller følsomme oplysninger via en Kommunikationstjeneste.

Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der er tilgængelige via Kommunikationstjenesterne, og Microsoft fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forhold til Kommunikationstjenesterne. Ledere og værter er ikke autoriserede Microsoft-talsmænd, og deres holdninger afspejler ikke nødvendigvis Microsofts holdninger.

Materiale, der uploades til Kommunikationstjenesterne, kan være underlagt bekendtgjorte begrænsninger angående anvendelse, gengivelse eller spredning. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du downloader materialet.

Kommunikationspolitik

Du kan lejlighedsvis modtage e-mails med bedste praksis, træning, tips og tricks og værdifulde tilbud i forbindelse med Azure og andre akademiske programmer og tjenester fra Microsoft. Du kan fravælge modtagelse af denne kommunikation via linket til framelding i disse mails. Læs Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalingsmuligheder

Azure for Students-tilbuddet kræver ikke et kreditkort. Du kan opgradere til et abonnement betalt efter forbrug ved at kontakte Azure Support.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud er tilgængeligt i mere end 140 lande, hvor Azure kan købes. Dette omfatter ikke nationale cloudprodukter i den amerikanske regering eller områderne i Azure Tyskland.

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dokumentet om grænser, kvoter og begrænsninger, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, skal du altid kontakte kundeservice når som helst, så vi kan justere dine grænser herefter. Du skal opgradere din gratis Azure-konto til etabonnement betalt efter forbrug for at øge kvoter eller grænser.

Serviceniveauaftaler

Alle Azure-tjenester har et sæt solide serviceniveauaftaler (SLA'er). Se SLA'erne til de enkelte Azure-tjenester. Der leveres ikke SLA'er til tjenester, der kører som prøveversion, eller til tjenester, der tilbydes gratis.

Ressourceforpligtelse

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet om grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

Hvis et Azure for Students-abonnement ikke medfører opkrævninger eller er inaktivt i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjenester, virtuelle maskiner og websteder. Vi giver besked inden fjernelse af eventuelle beregningsressourcer. Du kan undgå at blive inaktiv ved at gøre et af følgende hver 90 dage eller oftere:

  1. Log på Azure-portalen.
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure.

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller stoppe alle gratis tjenester eller gratis konti når som helst med eller uden forudgående varsel.