Azure 机器学习定价

企业级机器学习服务,可用于更快地构建和部署模型

使具有丰富生产经验的开发者和数据科学家更快地构建、训练和部署机器学习模型。借助行业领先的 MLOps(用于机器学习的 DevOps)缩短上市时间并促进团队协作。在受信任的安全平台(专为负责任的 AI 设计)上进行创新。

定价层

Azure 机器学习专门针对你的机器学习需求提供了两个版本 - 企业版和基本版,让开发人员和数据科学家能够轻松地加快端到端机器学习生命周期。基本版现已正式发布 (GA)。企业版现为预览版,在此期间不收取机器学习附加费。客户仍需支付这两种版本上以及基本和企业工作区上的 Azure 资源所产生的费用(即使是预览版)。请参阅虚拟机定价页,了解计算价格。

基本版对用于训练和推理的 Azure 资源免收机器学习附加费。在企业版正式发布后,将(针对训练和推理)收取定价如下所示的机器学习附加费。

Azure 机器学习服务版本

功能 基本 企业
适用于代码优先体验的云规模开源开发。 基本 + UI 功能 + 适用于各技能级别的安全、全面的机器学习生命周期管理。
自动执行机器学习
在笔记本中创建和运行实验 可用 可用
在工作室 Web 体验中创建和运行实验 不可用 可用
行业领先的预测功能 不可用 可用
对深度学习和其他高级学习者的支持 不可用 可用
大数据支持(最高 100 GB) 不可用 可用
UI 中的可解释性 不可用 可用
机器学习管道
使用 Azure 机器学习 SDK 创建、运行和发布管道 可用 可用
使用 Azure 机器学习 SDK 创建管道终结点 可用 可用
使用 Azure 机器学习 SDK 创建、编辑和删除管道的计划运行 可用 可用
使用 Azure 机器学习 SDK 创建和发布自定义模块 可用 可用
在工作室中查看管道运行详细信息 可用 可用
在 Azure 机器学习设计器中创建、运行、可视化和发布管道 不可用 可用
在 Azure 机器学习设计器中创建管道终结点 不可用 可用
在 Azure 机器学习设计器中创建、编辑和删除管道的计划运行 不可用 可用
在 Azure 机器学习设计器中创建和发布自定义模块 不可用 可用
集成的笔记本
工作区笔记本和文件共享 可用 可用
R 和 Python 支持 可用 可用
笔记本协作 可用 可用
计算实例
用于集成笔记本的托管计算实例 可用 可用
计算实例的共享 可用 可用
模型的协作调试 可用 可用
Jupyter、JupyterLab、Visual Studio Code 可用 可用
对部署的虚拟网络 (VNet) 支持 可用 可用
SDK 支持
R 和 Python SDK 支持 可用 可用
安全性
基于角色的访问控制 (RBAC) 支持 可用 可用
对训练的虚拟网络 (VNet) 支持 可用 可用
对推理的虚拟网络 (VNet) 支持 可用 可用
为终结点身份验证评分 可用 可用
计算
跨工作区容量共享和配额 不可用 可用
用于机器学习的数据
根据 SDK 创建、查看或编辑数据集和数据存储 可用 可用
通过 UI 创建、查看或编辑数据集和数据存储 可用 可用
根据 SDK 查看、编辑或删除数据集偏移监视器 可用 可用
通过 UI 查看、编辑或删除数据集偏移监视器 不可用 可用
MLOps
在 SDK 中创建机器学习管道 可用 可用
批量推理 可用 可用
模型分析 可用 可用
UI 中的可解释性 不可用 可用
标记
标记项目管理门户 可用 可用
标记器门户 可用 可用
使用个人劳动力进行标记 可用 可用

定价详细信息

下表介绍了各种 VM 的机器学习附加费。有关详细信息,请在下面选择区域和其他信息,查看所有可用 VM 的价格和相关价格。

版本 CPU(常规用途、计算优化、内存优化、存储优化) GPU
基本 无机器学习附加费,VM 定价仅针对训练和推理 无机器学习附加费,VM 定价仅针对训练和推理
企业 机器学习附加费为每核心每小时 $- 机器学习附加费每核心 $- 起价

常规用途

用于网站、中小型数据库,以及其他日常应用程序

Bs 系列

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
B2S 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B2MS 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B4MS 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B8MS 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B12MS 12 48 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B16MS 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B20MS 20 80 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Av2 标准

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
A4 v2 4 8 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
A8 v2 8 16 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
A2m v2 2 16 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
A4m v2 4 32 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
A8m v2 8 64 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白

虚拟机预留实例目前不可用于 Av2 系列。

D2-64 v3

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
D2 v3 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D48 v3 48 192 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

D2s-64s v3

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
D2s v3 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D48s v3 48 192 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

D1-5 v2

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
D1 v2 1 3.5 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

D1s-5s v2

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
DS1 v2 1 3.5 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

计算优化

高 CPU 与内存之比。适用于中等流量的 Web 服务器、网络设备、批处理和应用程序服务器。

Fsv2 系列

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
F2s v2 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F48s v2 48 96 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

F 系列

实例 核心 RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
F2 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F4 4 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F8 8 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F16 16 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

内存优化

高内存与内核之比。 适用于关系数据库服务器、中到大型规模的缓存和内存中分析。

E2-64 v3

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
E2 v3 2 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E48 v3 48 384 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
1 Azure 计算提供独立于特定硬件类型并专用于单个客户的虚拟机大小。这些虚拟机大小非常适合于与其他客户的工作负载(涉及符合性和法规要求等元素)高度隔离的工作负载。

E2s-64s v3

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
E2s v3 2 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E48s v3 48 384 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64is v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
1 Azure 计算提供独立于特定硬件类型并专用于单个客户的虚拟机大小。这些虚拟机大小非常适合于与其他客户的工作负载(涉及符合性和法规要求等元素)高度隔离的工作负载。

D11-15 v2

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
D11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D15i v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- 不可用

D11S-15S v2

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
DS11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS15i v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- 不可用

G 系列

实例 核心 RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
G1 2 28 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
G2 4 56 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
G3 8 112 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
G4 16 224 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白
G5 32 448 GiB $- $- $- $- $- – – 空白 – – 空白

虚拟机预留实例目前不可用于 G 系列。

M 系列

实例 vCPU RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
M64m 64 1,792 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128m 128 3,892 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128 128 2,048 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

最佳内存优化

实例 活动的vCPU /
基础vCPU
RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
DS12-2 v2 2 / 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14-8 v2 8 / 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8-4s v3 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32-8s v3 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32-16s v3 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224 GiB $- $- $- $- $- 不可用 不可用
Gs4-8 8 / 16 224 GiB $- $- $- $- $- 不可用 不可用
Gs5-8 8 / 32 448 GiB $- $- $- $- $- 不可用 不可用
Gs5-16 16 / 32 448 GiB $- $- $- $- $- 不可用 不可用
M8-2ms 2 / 8 219 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M8-4ms 4 / 8 219 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M16-4ms 4 / 16 438 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M16-8ms 8 / 16 438 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M32-8ms 8 / 32 875 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M32-16ms 16 / 32 875 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64-16ms 16 / 64 1,750 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1,750 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3,800 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3,800 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

存储优化

高磁盘吞吐量和 IO。是大数据、SQL 和 NoSQL 数据库的理想选择。

Ls 系列

实例 核心 RAM
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
L4s 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L8s 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L16s 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L32s 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

GPU

专门针对大量图形绘制和视频编辑的虚拟机,可选择单个或多个 GPU。

NC 系列

实例 核心 RAM GPU
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
NC6 6 56 GiB 1X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12 12 112 GiB 2X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24r 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NCsv2 系列

实例 核心 RAM GPU
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
NC6s v2 6 112 GiB 1X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12s v2 12 224 GiB 2X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24s v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24rs v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NCsv3 系列

实例 核心 RAM GPU
Linux VM 价格
机器学习
服务附加费
即用即付
总价
保留 1 年
(节省百分比)
总价
保留 3 年
(节省百分比)
总价
NC6s v3 6 112 GiB 1X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224 GiB 2X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $- $- $-