Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Laatst bijgewerkt: Maart 2019

Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst is tussen de entiteit die je vertegenwoordigt, of, als je geen entiteit aanwijst in verband met het kopen of verlengen van een Abonnement, jij als individu ("jij" of "jouw"), en Microsoft Corporation ("Microsoft", "wij", "ons" of "onze"). Deze bestaat uit de algemene voorwaarden hieronder, evenals de Voorwaarden voor Online Diensten, de SLA's en de Aanbiedingsdetails voor je Abonnement of verlenging (gezamenlijk de "Overeenkomst"). De Overeenkomst wordt van kracht op de datum die wij je geven bij bevestiging van je Abonnement, of de datum waarop je Abonnement wordt verlengd (welke van toepassing is). Belangrijke voorwaarden worden gedefinieerd in Artikel 8.

1. Gebruik van Online Diensten

a. Gebruiksrecht. Wij verlenen je het recht voor toegang tot en gebruik van de Online Diensten en voor installatie en gebruik van de Software die is inbegrepen bij je Abonnement, zoals verderop in deze overeenkomst wordt beschreven. Wij behouden ons alle andere rechten voor.

b. Gebruiksregels. Je mag het Product alleen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst. Je mag het Product niet reverse-engineeren, decompileren of ontmantelen of technische beperkingen in het Product omzeilen, behalve voor zover de geldende wetten dit toestaan ondanks deze beperkingen. Je mag een factureringsmechanisme dat je gebruik van de Online Diensten meet, niet uitschakelen, manipuleren of anderszins proberen te omzeilen. Je mag het Product, of een deel daarvan, niet verhuren, leasen, uitlenen, wederverkopen, overdragen of hosten aan of voor derden, behalve zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of de Voorwaarden voor Online Diensten.

c. Eindgebruikers. Jij beheert de toegang door Eindgebruikers, en jij bent verantwoordelijk voor hun gebruik van het Product in overeenstemming met deze overeenkomst. Je verzekert bijvoorbeeld dat Eindgebruikers de Gebruiksregels naleven.

d. Klantgegevens. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van alle Klantgegevens. Je zult alle rechten op Klantgegevens veiligstellen en behouden die wij nodig hebben om de Online Diensten aan jou te leveren zonder de rechten van derden te schenden of anderszins verplichtingen aan Microsoft op te leggen jegens jou of derden. Microsoft neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot Klantgegevens of jouw gebruik van het Product, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst of zoals vereist door de geldende wetten.

e. Verantwoordelijkheid voor je accounts. Jij bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van enige niet-openbare verificatiereferenties in verband met je gebruik van de Online Diensten. Je moet ons klantenondersteuningsteam onmiddellijk op de hoogte stellen van mogelijk misbruik van je accounts of verificatiereferenties of een beveiligingsincident met betrekking tot de Online Diensten.

f. Preview-versies. Wij kunnen Preview-versies beschikbaar stellen. Preview-versies worden "as-is" ("met alle fouten") en "as-available" geleverd, en zijn uitgesloten van de SLA's en alle beperkte garanties die in deze overeenkomst worden geleverd. Preview-versies worden mogelijk niet gedekt door klantenondersteuning. Preview-versies kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken. Wij kunnen er ook voor kiezen een Preview-versie niet algemeen beschikbaar te maken.

g. Beheerde services voor Microsoft Azure. Je mag Microsoft Azure-services gebruiken om een Oplossing voor beheerde services te bieden, mits (1) jij als enige de mogelijkheid hebt om de Microsoft Azure-services te gebruiken, configureren en beheren, (2) je beheerderstoegang hebt tot de virtuele OSE('s), indien aanwezig, in de Oplossing voor beheerder services, en (3) derden alleen beheerderstoegang hebben tot de toepassing(en) of virtuele OSE('s). Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van Microsoft Azure-services door derden in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Jouw levering van Beheerde services blijft onderhevig aan de volgende beperkingen (en enige andere beperkingen in de Voorwaarden voor Online Diensten):

(i) Je mag de Microsoft Azure-services niet wederverkopen of herdistribueren.

(ii) Je mag niet toestaan dat een functie van Microsoft Azure-services die per gebruiker beschikbaar wordt gesteld, direct of indirect door meerdere gebruikers wordt gebruikt.

h. Beheerdersovername van controle. Als je een e-mailadres gebruikt van een organisatie waaraan je verbonden bent (bijvoorbeeld een werkgever of school) om een Online Dienst individueel te bestellen, verklaar je dat je bevoegd bent om het domein van die organisatie te gebruiken om je te registreren voor een Abonnement in je capaciteit als lid van die organisatie. De organisatie, als eigenaar van het domein dat is gekoppeld aan je e-mailadres, kan de controle over je gebruik van de Online Diensten overnemen en deze beheren. In een dergelijk geval kan de aangewezen beheerder van je organisatie (je "admin") (i) de controle over je account overnemen en dit beheren, inclusief het wijzigen en beëindigen van je toegang ertoe, en (ii) toegang tot je gegevens krijgen en deze verwerken, inclusief de inhoud van je communicatie en bestanden. Microsoft kan je informeren dat je organisatie de controle heeft overgenomen van de Online Diensten die worden gedekt door je Abonnement, maar Microsoft is niet verplicht je hiervan op de hoogte te stellen. Als je organisatie je gebruik van de Online Diensten beheert of de tenant beheert die is gekoppeld aan je Abonnement, richt je je aanvragen van betrokkenen en vragen over privacy aan je beheerder. Als je organisatie je gebruik van de Online Diensten niet beheert of een dergelijke tenant niet beheert, richt je je aanvragen van betrokkenen en vragen over privacy aan Microsoft.

i. Gegevens in gedeelde mappen. Wanneer je een Online Dienst bestelt via een e-mailadres met een domein van een organisatie waaraan je verbonden bent (bijvoorbeeld een werkgever of school), voegt de Online Dienst je toe aan een map met gebruikers die hetzelfde e-maildomein delen. Je mapgegevens (naam, registratiedatum en e-mailadres) kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van Online Diensten binnen het e-maildomein van je organisatie.

j. Aanvullende Software voor gebruik met de Online Diensten. Om optimale toegang tot en gebruik van bepaalde Online Diensten mogelijk te maken, mag je bepaalde Software installeren en gebruiken in verband met je gebruik van de Online Dienst, zoals beschreven in de Voorwaarden voor Online Diensten. We geven Software in licentie aan je; we verkopen deze niet. Bewijs van je Software-licentie is (1) deze overeenkomst, (2) een orderbevestiging en (3) een betalingsbewijs. Je rechten op toegang tot de Software op een apparaat geven je geen recht om Microsoft-octrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te implementeren in software of apparaten die toegang hebben tot dat apparaat.

2. Services kopen

a. Beschikbare Abonnementsaanbiedingen. De Portal biedt Aanbiedingsdetails voor beschikbare Abonnementsaanbiedingen, die over het algemeen kunnen worden gecategoriseerd als één of een combinatie van het volgende:

(i) Verplichtingsaanbieding. Je verplicht je van tevoren om een specifieke hoeveelheid Online Diensten te kopen voor gebruik gedurende een Termijn en om vooraf of periodiek vóór gebruik te betalen. Met betrekking tot Microsoft Azure-services kan extra of ander gebruik (bijvoorbeeld meer gebruik dan je verplichtingshoeveelheid) worden behandeld als een Verbruiksaanbieding. Verplichtingshoeveelheden die niet zijn gebruikt gedurende de Termijn, verlopen aan het eind van de Termijn.

(ii) Verbruiksaanbieding (ook wel 'betalen per gebruik' genoemd). Je betaalt op basis van werkelijk gebruik in de voorgaande maand, zonder verplichting vooraf. Betaling is periodiek en naderhand.

(iii) Beperkte aanbieding. Je ontvangt een beperkte hoeveelheid Online Diensten gedurende een beperkte termijn zonder daarvoor te hoeven betalen (bijvoorbeeld als proefabonnement of gratis account) of als onderdeel van een andere Microsoft-aanbieding (bijvoorbeeld MSDN). Bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot prijzen, opzeggingskosten, betaling en gegevensretentie zijn mogelijk niet van toepassing.

b. Bestellen.

(i) Door een Abonnement te bestellen of verlengen, ga je akkoord met de Aanbiedingsdetails voor dat Abonnement. Tenzij anderszins gespecificeerd in die Aanbiedingsdetails, worden Online Diensten "as-available" geleverd. Je mag onder deze overeenkomst bestellingen voor je Gelieerde ondernemingen plaatsen en je Gelieerde ondernemingen beheerdersrechten verlenen om het Abonnement te beheren, maar Gelieerde ondernemingen mogen geen bestellingen plaatsen onder deze overeenkomst. Je mag de rechten die worden verleend onder Artikel 1.a. ook toewijzen aan derden voor gebruik door die derden in je interne bedrijf. Als je enige rechten verleent aan Gelieerde ondernemingen of derden met betrekking tot Software of je Abonnement, zijn dergelijke Gelieerde ondernemingen of derden gebonden aan deze overeenkomst en ga je ermee akkoord om gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk te zijn voor enige acties van dergelijke Gelieerde ondernemingen of derden met betrekking tot hun gebruik van de Producten.

(ii) Sommige aanbiedingen staan je mogelijk toe om de hoeveelheid Online Diensten te wijzigen die wordt besteld gedurende de Termijn van een Abonnement. Extra hoeveelheden Online Diensten die aan een Abonnement worden toegevoegd, verlopen aan het eind van dat Abonnement. Als je de hoeveelheid verlaagt gedurende een Termijn, brengen we je mogelijk opzeggingskosten in rekening voor de verlaging van de hoeveelheid, zoals hieronder in Artikel 3.b. wordt beschreven.

c. Prijzen en betaling. Betalingen moeten worden voldaan volgens de Aanbiedingsdetails voor je Abonnement.

(i) Voor Verplichtingsaanbiedingen kan het prijsniveau zijn gebaseerd op de hoeveelheid Online Diensten die je hebt besteld. Sommige aanbiedingen staan je mogelijk toe om de hoeveelheid Online Diensten te wijzigen die wordt besteld gedurende de Termijn, en je prijsniveau kan dienovereenkomstig worden aangepast, maar prijsniveauwijzigingen zijn niet terugwerkend. Gedurende de Termijn van je Abonnement worden prijzen voor Online Diensten niet verhoogd, met betrekking tot je Abonnement, vanaf de prijzen die in de Portal stonden op het moment dat je Abonnement van kracht werd of werd verlengd, behalve waar prijzen worden geïdentificeerd als tijdelijk in de Aanbiedingsdetails, of voor Preview-versies of Niet-Microsoft-producten. Alle prijzen kunnen aan het begin van elke Abonnementsverlenging worden gewijzigd.

(ii) Voor Verbruiksaanbiedingen kunnen de prijzen na kennisgeving op elk moment worden gewijzigd.

d. Verlenging.

(i) Na verlenging van je Abonnement wordt deze overeenkomst beëindigd en wordt je Abonnement daarna beheerd door de algemene voorwaarden die worden uiteengezet in de Portal op de datum waarop je Abonnement wordt verlengd (de "Verlengingsvoorwaarden"). Als je niet akkoord gaat met de Verlengingsvoorwaarden, kun je weigeren je Abonnement te verlengen.

(ii) Voor Verplichtingsaanbiedingen kun je ervoor kiezen een Abonnement automatisch te laten verlengen of beëindigen zodra de Termijn is verlopen. Automatische verlenging is standaard geselecteerd. Je kunt je selectie op elk gewenst moment gedurende de Termijn wijzigen. Als de bestaande Termijn langer is dan één kalendermaand, stellen we je op de hoogte van de automatische verlenging voordat de Termijn verloopt.

(iii) Voor Verbruiksaanbiedingen wordt je Abonnement automatisch verlengd voor aanvullende termijnen van één maand totdat je het Abonnement beëindigt.

(iv) Voor Beperkte aanbiedingen is verlenging mogelijk niet toegestaan.

e. Geschiktheid voor academische, overheids- en non-profitversies. Je gaat ermee akkoord dat als je een academische, overheids- of non-profitaanbieding koopt, je voldoet aan de respectieve geschiktheidsvereisten die op de volgende sites worden vermeld:

(i) Voor academische aanbiedingen, de vereisten voor onderwijsinstellingen (inclusief administratiekantoren of onderwijsraden, openbare bibliotheken of openbare museums) vermeld in de Informatiebronnen en documenten over Microsoft-licenties.

(ii) Voor overheidsaanbiedingen, de vereisten vermeld in de Informatiebronnen en documenten over Microsoft-licenties.

(iii) Voor non-profitaanbiedingen, de vereisten vermeld in de Informatiebronnen en documenten over Microsoft-licenties.

Microsoft behoudt zich het recht voor om de geschiktheid op elk gewenst moment te verifiëren en de Online Dienst op te schorten als er niet aan de geschiktheidsvereisten wordt voldaan.

f. Belastingen. Prijzen zijn exclusief belastingen, tenzij anderszins gespecificeerd op de factuur als inclusief belasting. Je moet alle toepasselijke btw, belastingen, vergoedingen, kosten of toeslagen op goederen en diensten, verkoop, bruto-ontvangsten of andere transacties betalen, of alle wettelijke toeslagen voor kostenterugwinning of vergelijkbare bedragen die moeten worden betaald onder deze overeenkomst en die wij bij jou mogen incasseren onder de geldende wetten. Jij bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke leges en voor alle andere belastingen die je wettelijk verplicht bent te betalen, inclusief belastingen die voortkomen uit de distributie of levering van Producten aan je Gelieerde ondernemingen. Wij zijn verantwoordelijk voor alle belastingen op basis van onze netto-inkomsten, belastingen op bruto-ontvangsten die worden opgelegd in plaats van belastingen op inkomsten of winst, of belastingen op onze eigendommen.

Als er belastingen moeten worden ingehouden op betalingen van jou aan ons, kun je dergelijke belastingen aftrekken van het bedrag dat aan ons verschuldigd is om het betreffende bedrag aan de juiste belastingautoriteit te betalen, mits je direct een officieel ontvangstbewijs voor die inhoudingen en andere documenten overlegt als wij in alle redelijkheid een verzoek doen om een bedrag vanwege buitenlandse heffing of restitutie te claimen. Je moet verzekeren dat de ingehouden belastingen tot een minimum worden beperkt, voor zover dat mogelijk is onder de geldende wetten.

3. Termijn, beëindiging en opschorting

a. Termijn en beëindiging van de overeenkomst. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat je Abonnement verloopt, wordt beëindigd of wordt verlengd, welke zich eerder voordoet.

b. Beëindiging van het Abonnement. Je mag een Abonnement op elk gewenst moment gedurende de Termijn beëindigen, maar je moet alle bedragen betalen die zijn verschuldigd voordat de beëindiging ingaat.

(i) Abonnement van één maand. Een Abonnement met een Termijn van één maand mag op elk gewenst moment worden beëindigd zonder opzeggingskosten te hoeven betalen.

(ii) Abonnementen van meer dan één maand. Als je een Abonnement op Microsoft Azure-services beëindigt binnen 30 dagen na de datum waarop het Abonnement van kracht werd of werd verlengd, wordt er geen restitutie gegeven en moet je betalen voor de eerste 30 dagen van het Abonnement, maar hoef je niet te betalen voor het resterende deel van het beëindigde Abonnement. Als je een Abonnement op Microsoft Azure-services beëindigt op een ander moment gedurende de Termijn, moet je betalen voor de rest van de Termijn en wordt er geen restitutie gegeven.

(iii) Beperkte aanbiedingen. Microsoft kan je Abonnement op een Beperkte aanbieding op elk moment gedurende de Termijn onmiddellijk zonder kennisgeving beëindigen.

(iv) Andere Abonnementen. Voor alle andere Abonnementen geldt dat als je een Abonnement vóór het eind van de Termijn beëindigt, je een bedrag moet betalen dat gelijk is aan de kosten van een Abonnement van één maand en je een restitutie krijgt voor het deel van de Abonnementskosten die je hebt betaald voor de rest van de Termijn; er wordt echter geen restitutie gegeven voor gedeeltelijk niet-gebruikte maanden.

c. Opschorting. Wij kunnen je gebruik van de Online Diensten opschorten als: (1) dat redelijkerwijs nodig is om onbevoegde toegang tot Klantgegevens te voorkomen; (2) je niet binnen een redelijke tijd reageert op een bewering van vermoedelijke schending onder Artikel 5; (3) je geen bedragen betaalt die zijn verschuldigd onder deze overeenkomst; (4) je de Gebruiksregels niet naleeft of andere voorwaarden van deze overeenkomst schendt; of (5) voor Beperkte aanbiedingen het Abonnement inactief wordt doordat je de Online Diensten niet opent zoals beschreven in de Aanbiedingsdetails. Als een of meer van deze voorwaarden optreedt:

(i) Kunnen we voor Beperkte aanbiedingen je gebruik van de Online Diensten, je Abonnement en je account onmiddellijk zonder kennisgeving opschorten.

(ii) Zal een opschorting voor alle andere Abonnementen van toepassing zijn op het minimaal benodigde deel van de Online Diensten en alleen van kracht zijn terwijl de voorwaarde of behoefte bestaat. We zullen je op de hoogte stellen voordat we opschorten, behalve waar we redelijkerwijs van mening zijn dat we onmiddellijk moeten opschorten. Voor niet-betaling zullen we je ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat we opschorten. Als je de redenen voor de opschorting niet volledig adresseert binnen 60 dagen na de opschorting, kunnen we je Abonnement beëindigen en je Klantgegevens verwijderen zonder enige retentieperiode. We kunnen je Abonnement ook beëindigen als je gebruik van de Online Diensten meer dan twee keer in een periode van 12 maanden is opgeschort.

4. Garanties

a. Beperkte garantie.

(i) Online Diensten. We garanderen dat de Online Diensten gedurende de Termijn zullen voldoen aan de voorwaarden van de SLA. Je enige verhaalsmogelijkheden op schending van deze garantie zijn die in de SLA.

(ii) Software. We garanderen dat de Software gedurende één jaar vanaf de datum dat je deze voor het eerst gebruikt, substantieel zal presteren zoals beschreven in de toepasselijke gebruikersdocumentatie. Als de Software niet aan deze garantie voldoet, zullen we, naar onze keuze en als jouw exclusieve verhaalsmogelijkheid, (1) de betaalde prijs voor de Software restitueren of (2) de Software repareren of vervangen.

b. Uitzonderingen op de beperkte garantie. Deze beperkte garantie is onderhevig aan de volgende beperkingen:

(i) impliciete garanties of voorwaarden die niet kunnen worden afgewezen als een kwestie van wetgeving, duren één jaar vanaf het begin van de beperkte garantie;

(ii) deze beperkte garantie dekt geen problemen veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of gebruik van de Producten op een manier die inconsistent is met deze overeenkomst of onze gepubliceerde documentatie of richtlijnen, of als gevolg van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle;

(iii) deze beperkte garantie is niet van toepassing op problemen veroorzaakt door het niet voldoen aan de minimale systeemvereisten; en

(iv) deze beperkte garantie is niet van toepassing op Preview-versies of Beperkte aanbiedingen.

c. DISCLAIMER. Anders dan deze garantie bieden we geen garanties, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Deze disclaimers zijn van toepassing behalve voor zover de geldende wetten ze niet toestaan.

5. Verweer tegen vorderingen

a. Verweer.

(i) Wij zullen je verdedigen tegen vorderingen die worden gedaan door ongelieerde derden dat een Product het octrooi, auteursrecht of handelsmerk van die derden schendt of onrechtmatig gebruikmaakt van hun handelsgeheim.

(ii) Jij zal ons verdedigen tegen vorderingen die worden gedaan door ongelieerde derden (1) dat Klantgegevens, een Klantoplossing of Niet-Microsoft-producten, of diensten die je direct of indirect levert voor het gebruik van een Product, het octrooi, auteursrecht of handelsmerk schenden of onrechtmatig gebruikmaken van hun handelsgeheim; of (2) die voortvloeien uit schending van de Gebruiksregels.

b. Beperkingen. Onze verplichtingen in Artikel 5.a. zullen niet van toepassing zijn op een vordering of uitspraak op basis van: (i) een Klantoplossing, Klantgegevens, Niet-Microsoft-producten, wijzigingen die je aanbrengt in het Product, of diensten of materialen die je levert of beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van het Product; (ii) je combinatie van het Product met, of schade gebaseerd op de waarde van, Klantgegevens of een Niet-Microsoft-product, gegevens of een bedrijfsproces; (iii) je gebruik van een Microsoft-handelsmerk zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, of je gebruik van het Product nadat we je hebben gevraagd het niet meer te gebruiken vanwege een vordering van derden; (iv) je herdistributie van het Product aan, of gebruik ten voordele van, ongelieerde derden; of (v) Producten die gratis worden geleverd.

c. Verhaalsmogelijkheden. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat een vordering onder Artikel 5.a.(i). je gebruik van het Product kan verhinderen, zullen we proberen om: (i) het recht voor je te verkrijgen om het te blijven gebruiken; of (ii) het te wijzigen of vervangen door een functioneel equivalent en je te vragen de vorige versie van het Product niet meer te gebruiken. Als deze opties niet commercieel redelijk zijn, kunnen we je rechten om het Product te gebruiken beëindigen en vervolgens betalingen vooraf voor ongebruikte Abonnementsrechten restitueren.

d. Verplichtingen. Elke partij moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van een vordering onder dit Artikel. De partij die bescherming zoekt, moet (i) de andere partij exclusieve controle geven over de verdediging en afwikkeling van de vordering; en (ii) redelijke hulp verlenen bij het verdedigen van de vordering. De partij die de bescherming biedt, zal (1) de andere partij een vergoeding betalen voor redelijk gemaakte onkosten ontstaan door het verlenen van die hulp en (2) het bedrag betalen van een resulterend nadelig eindvonnis of schikking. De respectieve rechten van de partijen voor verweer en betaling van vonnissen (of schikking waarmee de andere partij akkoord gaat) onder dit Artikel 5 zijn in plaats van gewoonterecht of wettelijke vrijwaringsrechten of analoge rechten, en elke partij doet afstand van dergelijk gewoonterecht of wettelijke rechten.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

a. Beperking. De totale aansprakelijkheid van elke partij voor alle vorderingen onder deze overeenkomst is beperkt tot directe schade tot het bedrag dat onder deze overeenkomst is betaald voor de Online Dienst gedurende de 12 maanden voordat de oorzaak van actie zich voordeed; mits de totale aansprakelijkheid van een partij voor een Online Dienst in geen enkel geval het bedrag overschrijdt dat is betaald voor die Online Dienst gedurende het Abonnement. Voor Producten die gratis worden geleverd, is de aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot directe schade tot USD $5.000,00.

b. UITSLUITING. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor verlies van inkomsten of indirecte, speciale, incidentele, punitieve, morele of gevolgschade, of schade voor gederfde winst, inkomsten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsgegevens, zelfs als de partij wist dat dit mogelijk of redelijkerwijs te voorzien was.

c. Uitzonderingen op beperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit Artikel zijn van toepassing voor zover is toegestaan door de geldende wetten, maar zijn niet van toepassing op: (1) de verplichtingen van de partijen onder Artikel 5; of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

7. Diversen

a. Kennisgevingen. Kennisgevingen moeten schriftelijk zijn en zullen als bezorgd worden beschouwd op de datum waarop ze op het adres zijn ontvangen, de datum die wordt weergegeven op de retourkwitantie, de datum van e-mailverzending of de datum op de bezorgingsbevestiging van de koerier of fax. Kennisgevingen aan Microsoft moeten naar het volgende adres worden verzonden:

Microsoft Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

6880 Sierra Center Parkway

Reno, Nevada 89511

Verenigde Staten

Kennisgevingen aan jou worden verzonden naar het adres dat je in je account opgeeft als je contactadres voor kennisgevingen. Microsoft kan kennisgevingen en andere informatie per e-mail of in een andere elektronische vorm naar je verzenden.

b. Licentieoverdrachten en -toewijzing. Je mag deze overeenkomst niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of licenties overdragen zonder toestemming van Microsoft.

c. Toestemming voor partnerkosten. Wanneer je een bestelling plaatst, krijg je misschien de mogelijkheid om een "Partner of Record" te identificeren die aan je Abonnementen is gekoppeld. Door een Partner of Record te identificeren, ofwel rechtstreeks ofwel door derden te autoriseren dit te doen, geef je toestemming dat wij kosten betalen aan de Partner of Record. De kosten zijn voor pre-sales ondersteuning en kunnen ook post-sales ondersteuning omvatten. De kosten zijn gebaseerd op, en stijgen met, de grootte van je bestelling. Onze prijzen voor Online Diensten zijn hetzelfde ongeacht of je een Partner of Record identificeert.

d. Scheidbaarheid. Als een deel van deze overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft de rest volledig van kracht.

e. Verklaring van afstand. Het nalaten om enige bepaling uit deze overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand.

f. Geen agentschap. Deze overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture.

g. Geen externe begunstigden. Er zijn geen externe begunstigden van deze overeenkomst.

h. Geldende wetten en rechtsgebied. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van de staat Washington, ongeacht haar conflictrechtelijke principes, met de volgende uitzonderingen: (i) als je een Amerikaanse overheidsinstelling bent, gelden voor deze overeenkomst de wetten van de Verenigde Staten, en (ii) als je een staats- of lokale overheidsinstelling in de Verenigde Staten bent, gelden voor deze overeenkomst de wetten van die staat. Eventuele gerechtelijke stappen ter afdwinging van deze overeenkomst dienen te worden genomen in de staat Washington. Deze keuze van jurisdictie belet geen der partijen een voorlopige voorziening te verzoeken bij een bevoegde rechter in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten.

i. Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot de inhoud ervan en heeft voorrang op alle voorgaande of gelijktijdige communicatie. In het geval van een conflict tussen documenten in deze overeenkomst dat niet uitdrukkelijk in die documenten wordt opgelost, zijn de voorwaarden van die documenten in de volgende aflopende volgorde van kracht: (1) deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst, (2) de Voorwaarden voor Online Diensten, (3) de geldende Aanbiedingsdetails en (4) alle eventuele overige documenten in deze overeenkomst.

j. Bepalingen na beëindiging. De voorwaarden in Artikel 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 en 8 blijven geldig na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

k. Amerikaanse exportwetgeving. Op de producten is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. Je moet alle toepasselijke wetten naleven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, de International Traffic in Arms Regulations en de beperking betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de overheid van de VS en die van andere landen.

l. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van de betreffende partij liggen (zoals brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Online Diensten beïnvloeden)). Dit Artikel is echter niet van toepassing op je betalingsverplichtingen onder deze overeenkomst.

m. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als je een individu bent die deze voorwaarden namens een entiteit accepteert, verklaar je dat je juridisch bevoegd bent om namens die entiteit deze overeenkomst aan te gaan. Als je in verband met de aankoop of verlenging van een Abonnement een entiteit specificeert, of een e-mailadres gebruikt van een entiteit waaraan je verbonden bent (zoals een werkgever), wordt die entiteit voor deze overeenkomst gezien als de eigenaar van het Abonnement.

n. Overheidsklanten. Overheidsklanten moeten Microsoft raadplegen voordat ze akkoord gaan. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, verklaar je dat je alle geldende wetten en overheidsaankoopvereisten naleeft en zult blijven naleven.

8. Definities

Elke verwijzing in deze overeenkomst naar "dag" is een kalenderdag.

"Gebruiksregels" wordt uiteengezet in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Gelieerde onderneming" betekent elke juridische entiteit die eigendom van een partij is, die eigenaar van een partij is, of die samen met een partij onder gemeenschappelijk eigendom valt. "Eigendom" betekent, voor het doel van deze definitie, controle van meer dan 50% van de belangen in een entiteit.

"Verbruiksaanbieding", "Verplichtingsaanbieding" en "Beperkte aanbieding" beschrijven categorieën van Abonnementsaanbiedingen en worden gedefinieerd in Artikel 2.

"Klantgegevens" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Klantoplossing" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Eindgebruiker" betekent elke persoon die jij toestemming geeft om Klantgegevens te gebruiken die worden gehost in de Online Diensten, of de Online Diensten anderszins te gebruiken, of elke gebruiker van een Klantoplossing.

"Beheerde serviceoplossing" betekent een beheerde IT-service die je aan derden levert en die bestaat uit het beheer van en de ondersteuning voor Microsoft Azure-services.

"Microsoft Azure-services" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Niet-Microsoft-product" wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Online Diensten.

"Aanbiedingsdetails" betekent de prijzen en gerelateerde voorwaarden die van toepassing zijn op een Abonnementsaanbieding, zoals gepubliceerd in de Portal.

"Online Diensten" betekent elk van de door Microsoft gehoste diensten waarop je je abonneert onder deze overeenkomst.

"Voorwaarden voor Online Diensten" betekent de voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de Producten, die beschikbaar zijn in de documenten over de gebruiksvoorwaarden van Microsoft-licenties. De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten voorwaarden voor je gebruik van Producten die de voorwaarden in deze overeenkomst aanvullen.

"Preview-versies" betekent preview-, bèta- of andere voorlopige versies of functies van de Online Diensten of Software die Microsoft aanbiedt om feedback van klanten te krijgen.

"Portal" betekent de respectieve websites van de Online Diensten die kunnen worden gevonden in de Azure-portal of op een alternatieve website die we identificeren.

"Product" betekent elke Online Dienst (inclusief Software).

"SLA" betekent de toezeggingen die we doen met betrekking tot de levering en/of prestaties van een Online Dienst, zoals gepubliceerd in de Microsoft Service Level Agreements (SLA's) of op een alternatieve site die we identificeren.

"Software" betekent Microsoft-software die we leveren voor installatie op je apparaat als onderdeel van je Abonnement of voor gebruik met de Online Dienst om bepaalde functionaliteit mogelijk te maken.

"Abonnement" betekent een inschrijving voor Online Diensten voor een gedefinieerde Termijn zoals gespecificeerd in de Portal. Je kunt meerdere Abonnementen kopen, die afzonderlijk kunnen worden beheerd, en waarvoor de voorwaarden van een afzonderlijke Microsoft Online Subscription Overeenkomst zullen gelden.

"Termijn" betekent de duur van een Abonnement (bijvoorbeeld 30 dagen of 12 maanden).