Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Amendement voor directe Azure-betalingen

Voor de geldigheid van dit Amendement moet de Klant het hebben geaccepteerd zoals uiteengezet in de Azure-portal.
 

Dit Amendement voor directe Azure-betalingen ('Amendement') wordt aangegaan tussen de klantentiteit ('Klant') en de Microsoft-entiteit ('Microsoft') die partij zijn in een Open Program License Agreement ('Overeenkomst') volgens welke de Klant Microsoft Azure-services heeft gekocht. De partijen komen overeen dat het Amendement de Overeenkomst aanvult en alleen van toepassing is op het overeenkomstig dit document gekochte Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd).
 

 1. Gedefinieerde termen.

  Termen die met een hoofdletter beginnen maar die niet in dit Amendement zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is beschreven. De volgende definities worden in dit Amendement gebruikt:

  'Microsoft Azure-services' betekent een of meer van de Microsoft Azure-services en -functies die door Microsoft in licentie zijn gegeven en die worden vermeld op onze pagina met services, behalve Microsoft Azure Marketplace (dat afzonderlijk wordt verkocht).

  'Portal' betekent de onlineportal waarop de Klant het Abonnement aanschaft op onze pagina met prijzen of een andere site die door Microsoft wordt aangegeven.

  'Abonnement' betekent een abonnement met een vastgestelde waarde die kan worden ingewisseld voor een hoeveelheid Microsoft Azure-services gedurende een gedefinieerde Termijn.

  'Termijn' betekent de periode die begint op de datum dat het Abonnement dat overeenkomstig dit document is gekocht, wordt ingewisseld, en die eindigt op (1) de datum waarop de waarde van het Abonnement is verbruikt of (2) na twaalf maanden (de gebeurtenis die zich het eerst voordoet).

 2. Aanbiedingsdetails

  Door een Abonnement te kopen, zegt de Klant toe om een specifieke hoeveelheid Microsoft Azure-services voor gebruik gedurende een Termijn te kopen en om vóór het gebruik te betalen. Voor aanvullende of ander gebruik door de Klant (bijvoorbeeld gebruik boven de toegezegde hoeveelheid van het Abonnement) is de aanschaf van een nieuw Abonnement onder een apart Amendement nodig voorafgaand aan dergelijk aanvullend of ander gebruik om onderbreking van de levering van de Microsoft Azure-services aan de Klant te vermijden. Het gebruik van de Microsoft Azure-services door de Klant is onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, die – ter vermijding van twijfel – de Productgebruiksrechten bevatten.

 3. Verbruiksprijzen en autorisatie om van creditcard af te schrijven.
  • Verbruiksprijzen. Verbruikstarieven voor Microsoft Azure-services kunnen na kennisgeving op elk gewenst moment worden gewijzigd.
  • Autorisatie om van creditcard af te schrijven. Door dit Amendement te accepteren, gaat de Klant er hierbij mee akkoord om voor het abonnement te betalen en wordt Microsoft geautoriseerd de Abonnementsprijs van de creditcard van de Klant af te schrijven die in de Portal wordt vermeld op het moment dat dit Amendement wordt geaccepteerd.
    
 4. Belasting.

  Prijzen zijn exclusief belasting. De Klant betaalt alle toepasselijke btw, belasting op goederen en diensten, omzetbelasting of soortgelijke belasting die verschuldigd is voor elke bestelling die onder deze overeenkomst wordt geplaatst en die Microsoft van de Klant mag innen volgens de geldende wetten. De Klant is verantwoordelijk voor alle toepasselijke leges en voor alle andere belastingen die de Klant wettelijk verplicht is te betalen, inclusief belastingen die voortkomen uit de levering van Microsoft Azure-services aan Gelieerde ondernemingen van Klanten. Microsoft is verantwoordelijk voor alle belastingen op basis van haar netto-inkomsten of eigendommen. Als er belastingen moeten worden ingehouden op betalingen van de Klant aan Microsoft, kan de Klant dergelijke belastingen aftrekken van het bedrag dat aan Microsoft verschuldigd is om het betreffende bedrag aan de juiste belastingautoriteit te betalen, mits de Klant direct een officieel ontvangstbewijs voor die inhoudingen en andere documenten overlegt als Microsoft in alle redelijkheid een verzoek doet om een bedrag vanwege buitenlandse heffing of restitutie te claimen. De Klant zorgt ervoor dat de ingehouden belastingen tot een minimum worden beperkt, voor zover dat mogelijk is onder de geldende wetten.

 5. Diversen.
  • Termijn en beëindiging. Dit Amendement wordt automatisch beëindigd als de Termijn is verlopen. Voor het Abonnement dat onder dit Amendement is gekocht, blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en de toepasselijke Productgebruiksrechten gelden, ook al is de Overeenkomst beëindigd of verlopen.
  • Prioriteit. Als er een inconsistentie bestaat tussen een bepaling in dit Amendement en een bepaling in de Overeenkomst, geldt dit Amendement.
  • Gehele overeenkomst. Dit Amendement vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen aangaande de inhoud van dit Amendement en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, met betrekking tot de inhoud van dit Amendement. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt vermeld in dit Amendement, blijft de Overeenkomst ongewijzigd en volledig van kracht.
  • Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als je een individu bent die deze voorwaarden namens een entiteit accepteert, verklaar je dat je juridisch bevoegd bent om namens die entiteit dit Amendement aan te gaan.
  • Australische Gelieerde ondernemingen. In weerwil van zaken die tegenstrijdig zijn met dit Amendement of deze Overeenkomst: als je je in Nieuw-Zeeland bevindt of in een van de landen van Oceanië, dien je geen bestellingen te plaatsen onder dit Amendement of onder deze Overeenkomst bij enige Gelieerde onderneming die is gevestigd in Australië, en dien je geen enkele Gelieerde onderneming die is gevestigd in Australië, beheerdersrechten te geven voor het beheren van je Abonnement, als je ervoor kiest toegang te hebben tot of gebruik te maken van Online Diensten die worden geleverd via onze datacenters in Australië. Een Gelieerde onderneming die in Australië is gevestigd en die toegang wil hebben tot en gebruik wil maken van Online Diensten die worden geleverd via onze datacenters in Australië, dient een eigen Abonnement af te sluiten onder een aparte Open Program License Agreement.