Navigatie overslaan

Microsoft Azure Active Directory - Voorwaarden Toepassingengalerie

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2017

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor opname van uw toepassing (“**App**”) in de Toepassingengalerie van Microsoft Azure Active Directory (de “**Galerie**”). Deze Voorwaarden voor de Galerie (“**Voorwaarden**”) beschrijven de relatie tussen u en Microsoft Corporation (“**Microsoft**,” “**we**” of “**ons**”) en is van toepassing op de opname van uw App in de Galerie. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. STUUR UW APP NIET IN VOOR OPNAME IN DE GALERIE INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U EEN APP INSTUURT NAAR DE GALERIE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE VOORWAARDEN BINDEND ZIJN VOOR U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (“**U**” of “**UW**”).

**BELANGRIJKE OPMERKING:** De Microsoft Marketplace Uitgeversovereenkomst is NIET van toepassing op de Galerie en geldt niet voor de opname van uw App in de Galerie. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Microsoft met betrekking tot uw App en de Galerie. Microsoft kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Door de App in de Galerie te laten staan, gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan de op dat moment geldende Voorwaarden.

  1. **Beschrijving van de Galerie; rechten van Microsoft**. De Galerie is een marketingplatform waarin op de cloud gebaseerde zakelijke multi-tenant SaaS-toepassingen van derden zijn opgenomen die enkelvoudige aanmelding met Azure Active Directory ondersteunen. In de Apps die worden opgenomen in de Galerie moet een integratiemodus zijn geïmplementeerd en ze moeten zijn geïntegreerd met Azure Active Directory, conform onze op dat moment geldende vereisten en instructies. Microsoft behoudt zich het recht voor uw aangeboden App geheel naar eigen goeddunken toe te laten of af te wijzen en behoudt zich het recht voor te bepalen op welke wijze Apps worden gepresenteerd, gepromoot of uitgelicht binnen de Galerie.
  2. **Proces voor indiening van Apps**. Als u een App wilt indienen om in aanmerking te komen voor opname in de Galerie, moet u de op dat moment geldende instructies en richtlijnen voor het indienen van uw App opvolgen.
  3. **Uw merknaam en logo's**. Als we uw App opnemen in de Galerie, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, persoonlijke licentie voor het afbeelden van de handelsmerken en logo's die u aan ons verstrekt in verband met de marketing en promotie van uw App in de Galerie (“**Uw Merken**”). U verklaart dat u de eigenaar of geautoriseerde licentiehouder bent van Uw Merken en dat alle goodwill die is geassocieerd met Uw Merken geheel ten gunste van u of uw licentiegever komt. We kunnen het formaat en de afmetingen van Uw Merken zo nodig wijzigen zonder het uiterlijk van Uw Merken in het algemeen te wijzigen. Als u ons wilt vragen de wijze waarop Uw Merken in de Galerie worden gebruikt aan te passen, kunt u ons daarvan in kennis stellen. We zullen dit gebruik dan binnen redelijke tijd aanpassen.
  4. **Relatie met Uw Klanten**. U bent verantwoordelijk voor het licentiëren en leveren van uw App aan potentële klanten die vanuit de Galerie worden doorverwezen naar uw website (“**Uw** **Klant**”). Een dergelijke verlening van licentie of rechten vindt plaats tussen u en Uw Klant en schept geen verplichtingen of verantwoordelijkheden voor Microsoft. U begrijpt dat Microsoft uw App niet rechtstreeks aan Uw Klanten zal leveren of verkopen. U begrijpt tevens dat Microsoft geen ondersteuning aan Uw Klanten zal bieden.
  5. **Beëindiging**. Microsoft behoudt zich het recht voor uw App op enig moment en zonder opgaaf van reden uit de Galerie te verwijderen. Microsoft behoudt zich tevens het recht voor de Galerie op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden te wijzigen, bij te werken of te stoppen. Als u uw App uit de Galerie wilt laten verwijderen, stuurt u een e-mail met een verzoek daartoe naar waadpartners@microsoft.com. Nadat uw verzoek is ontvangen, verwijderen we uw App binnen redelijke tijd uit de Galerie.
  6. **Exoneratie**. De Galerie wordt u aangeboden “ZOALS DEZE IS” en “ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID”. U laat de App geheel op eigen risico opnemen in de Galerie. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND. MICROSOFT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DE VERMELDING VAN UW APP IN DE GALERIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS BEPAALD. SOMMIGE STATEN STAAN DE BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADEVERGOEDINGEN NIET TOE. ALS DERGELIJK WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, GELDEN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN MOGELIJK NIET VOOR U. De afwijzingen en beperkingen die in dit artikel F worden beschreven zijn uitsluitend op u van toepassing binnen de context van de opname van uw App in de Galerie. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van Azure-diensten of op u in uw hoedanigheid als Azure-klant, indien van toepassing.
  7. **Overige bepalingen**. Op deze Voorwaarden is het recht van de Staat Washington (VS) van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de federale gerechtshoven in King County, Washington. De partijen erkennen dat deze Voorwaarden niet-exclusief zijn en dat het geen van beide partijen verboden is vergelijkbare of concurrerende activiteiten aan te gaan met derden. U mag rechten of plichten op grond van deze Voorwaarden niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, uitgezonderd toewijzing door u: (1) aan een gelieerde onderneming; of (2) in verband met een fusie, overname of verkoop van alle of vrijwel alle bedrijfsmiddelen. Onderworpen aan het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen deze ten gunste van de partijen en hun toegestane opvolgers en toegewezen partijen. Uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is bepaald, leidt niets in deze Voorwaarden tot overdracht of verlening van rechten, eigendom of belangen met betrekking tot software of andere materialen die worden uitgewisseld door de partijen.