Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Microsoft Azure for Students

Met Microsoft Azure for Students krijg je USD$ 100 aan Azure-tegoed dat je in de eerste 12 maanden kunt besteden, plus geselecteerde gratis services zoals hieronder beschreven (services aan verandering onderhevig) zonder dat je een creditcard nodig hebt bij het registreren. Meld je hier aan.

Microsoft Azure for Students is alleen beschikbaar voor studenten die voldoen aan de volgende vereisten. Je moet bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent en een twee- of vierjarige voltijdsopleiding aan een erkende onderwijsinstelling volgt die wordt afgesloten met een graad. Je moet jouw academische status verifiëren via het e-mailadres van jouw organisatie. Deze aanbieding is niet beschikbaar voor gebruik in een MOOC (massive open online course) of in andere professionele trainingen van for-profit organisaties.

Deze aanbieding is beperkt tot één Azure for Students-abonnement per in aanmerking komende klant, is niet overdraagbaar en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, tenzij anderszins toegestaan door Microsoft. Er is een beperkt aantal activeringen voor Microsoft Azure for Students en de aanbieding is alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Microsoft kan deze aanbieding naar eigen inzicht beëindigen. Andere beperkingen zijn mogelijk van toepassing.

Upgrades en bestedingslimieten

Met Microsoft Azure for Students ontvangen in aanmerking komende klanten USD$ 100 aan tegoed, dat binnen 12 maanden voor de meeste Azure-producten kan worden gebruikt. Ongebruikt tegoed kan niet worden meegenomen naar een volgende maand en kan niet worden overgedragen aan andere Azure-abonnementen.

Jouw Azure-abonnement wordt uitgeschakeld wanneer jouw beschikbare tegoed op is. Je kunt dan een upgrade uitvoeren naar een abonnement voor betalen per gebruik door contact op te nemen met de ondersteuning van Azure. Hierdoor kun je blijven gebruikmaken van Azure.

Softwaredownloadvoordelen

Jouw abonnement geeft toegang tot bepaalde softwaredownloadvoordelen die speciaal zijn bedoeld ter ondersteuning van jouw onderwijs, niet-commercieel onderzoek of inspanningen voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en demonstreren van toepassingen voor de bovenstaande doeleinden. Softwaredownloadvoordelen zijn persoonlijk en u mag deze niet overdragen, verkopen, delen, in sublicentie geven, toewijzen of uitlenen. Jouw toegang tot en gebruik van de softwaredownloadvoordelen vallen onder de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele afzonderlijke voorwaarden die specifiek zijn voor het bepaalde voordeel. Je moet een actief Microsoft Azure for Students-abonnement hebben om toegang te krijgen tot de meeste voordelen voor softwaredownloads.

Software

Jouw installatie en gebruik van software, cloudservices of ontwikkeltools die zijn verschaft als softwaredownloadvoordelen vallen onder afzonderlijke licentievoorwaarden die bij software, services of tools worden geleverd, zoals click-through licentievoorwaarden, uitgezonderd eventuele wijzigingen in die voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. U mag deze softwaredownloadvoordelen alleen in een virtuele omgeving gebruiken indien toegestaan door de specifieke eindgebruikerslicentie van het product. Het is uiteraard niet toegestaan de software, cloudservices of ontwikkeltools te gebruiken om enige vorm van kwaadaardige software of spamware te ontwikkelen.

Voor bepaalde software is mogelijk activering vereist. Als dat het geval is, moet u de software activeren binnen de geografische regio die is gekoppeld aan uw Azure for Students-abonnement.

Voor bepaalde software is mogelijk een sleutel vereist om deze software te installeren of gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele sleutels die aan jou zijn toegewezen. Het is niet toegestaan sleutels over te dragen, verkopen, delen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of uit te lenen. Sleutelactiviteit wordt gecontroleerd. Microsoft behoudt zich het recht voor om uw Azure for Students-abonnement of toegang tot de software op te schorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen, indien verdachte activiteit worden gedetecteerd met betrekking tot sleutels of activeringen. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit een verdachte activiteit vormt. Microsoft mag uw sleutels deactiveren of anderszins beperken wanneer uw Azure for Students-abonnement eindigt. Met gedeactiveerde sleutels kan geen software worden geactiveerd. U zult zich niet bezighouden met de ongeoorloofde productie, duplicatie, levering, verkoop of overdracht, of ongeoorloofd gebruik van vervalste, door piraterij verkregen, niet-gelicienteerde of illegale Microsoft-producten of -services of deze handelingen bevorderen, of op een andere manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. U zult Microsoft tijdig informeren over elke verdachte vervalsing, piraterij of andere inbreuk op intellectueel eigendomsrecht en u zult in redelijke mate samenwerken met Microsoft en haar dochterondernemingen tijdens het onderzoek naar dergelijke activiteiten. U zult softwaredownloadvoordelen niet gebruiken om anderen services te verlenen (zoals hosting, webagentschap, integratie van uitbestede ontwikkeling, enzovoort).

De software kan mogelijk code van derden bevatten. Eventuele scripts of code van derden, waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanuit de software, worden aan u in licentie gegeven door de derde partijen die dergelijke code in eigendom hebben, niet door Microsoft. Kennisgevingen, indien hier sprake van is, over de code van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren. De software die aan jou beschikbaar wordt gesteld in het Microsoft Azure for Students-abonnement wordt onder licentie verstrekt, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten op de software voor die niet uitdrukkelijk worden verleend door Microsoft, door implicatie, uitsluiting of anderszins.

Uitzonderingen

Azure-tegoed mag niet worden gebruikt voor het kopen van Azure-ondersteuningsplannen, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio App Center-services, Express Route, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Azure Marketplace, of producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden gelicentieerd (bijvoorbeeld Microsoft Entra ID Premium).

Verboden gebruik van Microsoft Azure for Students

Als voorwaarde bij jouw gebruik van Microsoft Azure for Students geldt dat je deze niet zult gebruiken voor welk doeleinde ook dat onwettig is of door deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen wordt verboden. U mag Azure for Students niet gebruiken op een manier die een Microsoft-server of het netwerk/de netwerken die op een Microsoft-server zijn aangesloten, schade toebrengt, uitschakelt, overbelast of benadeelt, of die het gebruik en genot van Azure for Students door een andere partij stoort. U mag zich geen ongeoorloofde toegang verlenen tot Azure for Students, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op een Microsoft-server door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere middelen. U mag geen materiaal of informatie (trachten te) verkrijgen via middelen die niet bewust beschikbaar zijn gesteld middels Azure for Students.

U zult welk gebruik dan ook van software, services of aanbiedingen van Microsoft die mogelijk worden verstrekt met betrekking tot de Program Benefits, inclusief maar niet beperkt tot Microsoft Azure, voor het mijnen van cryptogeld, DoS-aanvallen, spammen of illegale activiteit en/of elk gebruik dat Microsoft of anderen schade kan berokkenen, niet faciliteren, verrichten of eraan deelnemen en u zult sterke interne controles afdwingen om deze activiteiten te voorkomen. Microsoft kan u van tijd tot tijd benaderen in verband met uw gebruik van de Program Benefits en u zult op een dergelijk verzoek redelijke documentatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik. Indien Microsoft om welke reden dan ook van mening is dat de Program Benefits worden gebruikt voor verboden doeleinden, mag Microsoft naar eigen goeddunken jouw toegang tot de Program Benefits opschorten of beëindigen.

Communicatieservices – verboden toepassingen

Microsoft Azure for Students en bijbehorende website(s) kunnen e-mailservices, bulletinboardservices, chatgedeelten, forums, community's, persoonlijke webpagina's, agenda's, fotoalbums, archiefkasten en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten waarmee je kunt communiceren met anderen ("Communicatieservices"). Je gaat ermee akkoord de communicatieservices alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, verzenden en ontvangen die eigen zijn en, indien van toepassing, gerelateerd aan die bepaalde Communicatieservice. Zo stemt u bij wijze van - niet-beperkend - voorbeeld ermee in dat wanneer u van de communicatieservices gebruikmaakt, u het volgende achterwege zult laten:

De Communicatieservices gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven,ongewenste e-mail, spam of andere vermenigvuldigende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).

Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden (zoals het recht op privacy en publiciteit).

Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of informatie.

Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen die beelden, foto's, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten, bijvoorbeeld - niet-beperkend - wetten met betrekking tot de auteursrechten en handelsmerken (of door het recht op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.

Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto's, die ter beschikking worden gesteld door de communicatieservices op een manier die inbreuk maakt op enige rechten van enige partij aangaande auteursrechten, handelsmerken, patenten, industriële geheimen of andere eigendomsrechten.

Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware, cancelbots, corrupte bestanden, malware in het algemeen of andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.

Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen, tenzij de Communicatieservices dergelijke berichten expliciet toestaan.

Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een Communicatieservice en waarvan je weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet wettelijk gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden.

Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot het beheer van auteursrechten, zoals auteurstoekenningen, wettelijke of andere geijkte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen, of labels aangaande de oorsprong of bron van software, of ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand.

Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatieservices te gebruiken en er hun voordeel mee te doen.

Gedragscodes of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn voor elke specifieke Communicatieservice.

Informatie omtrent derden oogsten of anderszins inzamelen, inclusief e-mailadressen.

Geldende wetten of voorschriften schenden.

Een valse identiteit opstellen met de bedoeling anderen te misleiden.

Een lijst van gebruikers van Azure for Students of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of enig gedeelte hiervan te gebruiken, downloaden, op andere wijze te kopiëren of aan een andere persoon of rechtspersoon (al dan niet tegen betaling) beschikbaar te stellen.

Microsoft heeft geen verplichtingen om de Communicatieservices te controleren. Toch behoudt Microsoft zich het recht voor alle materialen die in de Communicatieservices gepost worden, te bekijken en te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor, naargelang Microsoft dat nodig acht, informatie vrij te geven om te voldoen aan wetten, voorschriften, wettelijke procedures of vragen van de overheid, of om informatie of materiaal, deels of volledig, naar eigen goeddunken bij te werken, weigeren te posten of te verwijderen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie omtrent uzelf en gevoelige gegevens vrijgeeft in een Communicatieservice.

Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via de Communicatieservices niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring. Microsoft wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatieservices. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van Microsoft.

Op het materiaal dat wordt geüpload naar de Communicatieservices kunnen geposte beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. Je bent verantwoordelijke voor de naleving van dergelijke beperkingen als je het materiaal downloadt.

Communicatiebeleid

Je ontvangt mogelijk periodiek e-mailberichten met aanbevolen procedures, trainingen, tips en waardevolle aanbiedingen met betrekking tot Azure en andere academische programma's en services van Microsoft Corporation. Je kunt je uitschrijven voor deze e-mailberichten door op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht te klikken. De privacyverklaring van Microsoft lezen.

Betaalopties

Een creditcard is niet vereist voor de Microsoft Azure for Students-aanbieding. Je kunt een upgrade uitvoeren naar een abonnement voor betalen per gebruik door contact op te nemen met de ondersteuning van Azure.

Annuleringsbeleid

Je kunt op elk gewenst moment opzeggen.

Beschikbaarheid van de aanbieding

Deze aanbieding is verkrijgbaar in meer dan 140 landen/regio's waar Azure commercieel verkrijgbaar is. Dit is exclusief de onafhankelijke cloudproducten in regio's van de overheid van de Verenigde Staten of van Microsoft Azure Duitsland.

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg het document Limieten, quotums en beperkingen voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure. Als je hogere limieten nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met de ondersteuning, zodat we deze limieten kunnen aanpassen. Je moet jouw gratis Azure-account bijwerken naar een Betalen per gebruik-abonnement om quotums of limieten te kunnen verhogen.

Service Level Agreements

Voor elke Azure-service wordt een set met uitstekende service-level agreements (SLA's) verstrekt. Raadpleeg de SLA's voor afzonderlijke Azure-services. SLA's worden niet verstrekt tijdens de preview of voor gratis services.

Resourcetoezegging

Alle verhogingen in het servicegebruik (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze serviceresources. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor je beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle Microsoft Azure for Students-abonnementen waarvoor geen kosten worden berekend of die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenresources te verwijderen, inclusief gehoste services, virtuele machines en websites. We sturen een kennisgeving voordat we rekenresources verwijderen. Als je wilt voorkomen dat jouw account inactief wordt, kun je elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Aanmelden bij Azure Portal.
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot jouw resources te verkrijgen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om deze aanbieding of de gratis services op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.