Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Bir sunucu odası resmi

Veri geçişi nedir?

Veri geçişi, verilerin genellikle şirket içi konumlardan bulut platformuna taşınması anlamına gelir.

Veri geçişinin tanımlanması: Veri geçişi nedir?

Veri geçişi genel olarak dijital bilgilerin taşınması anlamına gelir. Bu bilgilerin farklı bir konuma, dosya biçimine, ortama, depolama sistemine, veritabanına, veri merkezine veya uygulamaya aktarılması, veri geçişi tanımı kapsamında ele alınabilir.

İki ek monitöre sahip dizüstü bilgisayarda çalışan bir kişi

Veri geçişini daha ayrıntılı olarak tanımlamak için:

Veri geçişi, verilerin seçilmesini, hazırlanmasını, ayıklanması ve verilerin dönüştürülerek bir bilgisayar depolama sisteminden diğerine kalıcı olarak aktarılması sürecidir.

Veri geçişi yaygın bir BT etkinliğidir. Ancak veri varlıkları farklı durumlarda ve konumda olabilir ve bu da bazı geçiş projelerini diğer durumlardan daha karmaşık ve teknik açıdan zor hale getirebilir. Veri varlıklarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Birçok farklı cihazda depolanan düzenlenmemiş dosya türleri.

 • Uygulamalar, işletim sistemleri ve ortamları.

 • SQL Sunucusu, MySQL, PostgreSQL ve MariaDB gibi ilişkisel veritabanları.

 • MongoDB, Azure Cosmos DB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis ve Neo4j gibi yapılandırılmamış veritabanları.

 • Veri gölleri, veri blobları ve tüm veri merkezleri.

Sonuç olarak, veri geçişi projelerinin başarılı olması için iyi bir planlama, uygulama ve doğrulama gereklidir. Buradan buluta geçiş ve diğer geçiş türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Veri geçişini planlama

Bulut veri geçişi için gereksinimlerini tayin edip kapsamını belirlemeye başlamadan önce kurumların sahip oldukları verileri keşfederek ve değerlendirerek başlamaları gerekir. Verilerin ne kadarı olduğunu, ne kadar çeşitli olduğunu ve hangi kalite veya koşulda olduğunu bulmak için verileri eşlemeleri gerekir.

Aynı şekilde, geçişin kurum üzerindeki etkisini değerlendirir, paydaşların kim olduğunu ve kimlerin ilgili uzmanlığa sahip olduğunu tespit eder, sorumluluklar atar, bütçe ve zaman çizelgeleri ayarlar ve herkesin veri geçişi projesi hakkında nasıl iletişim kuracakları hususunda bir mutabakata varırlar.

Proje kapsamı belirlendikten sonra ekipler geçişi tasarlar. Bu süreç, veri geçişi uygulamasının ve verileri taşıdıklarında kullanacakları donanımın seçilmesini, veri geçişi için teknik şartların belirlenmesini ve hepsi aynı anda veya ufak ufak adımlarla veya bu ikisi arasında bir hızda yapılmak üzere veri geçiş hızının tanımlanmasını kapsar. Birçok kurum, özellikle buluta geçiş aşamasında geçiş sürecini doğru boyutlandırmakiçin yardım ve rehberliğe ihtiyaç duyar.

Veri geçişini uygulama

Planlama tamamlandığında ve geçiş tasarlandıktan sonra ekipler süreci uygulamaya başlar. Veri geçiş çözümünü planlama aşamasında belirtilen gereksinimlere ve adım adım geçiş kılavuzuna göre derler ve verileri aktarmaya başlarlar.

Veriler geçirilirken ekipler verilerin düzgün bir şekilde aktarılmasını ve çakışma, veri kalitesi sorunları, yinelemeler ve anomaliler gibi sorunlar yaşanmadan aktarılmasını sağlamak için verileri izler ve test eder. Bu izleme ve test, üretim ortamını yansıtan ve ekiplerin veri geçişiyle ilgili sorunları hızla tanımlamasını ve düzeltmesini sağlayan bir ortamda yapılır.

Veri geçişini doğrulama

Tüm veriler geçirildikten ve uygulama tamamlandıktan sonra, ekipler verileri yeni yapılandırmasında denetler ve verilerin doğru şekilde aktarılmış olduğunu doğrular. Ekipler, yalnızca teknik ve iş paydaşlarıyla müşteriler de dahil olmak üzere verileri kullanan diğer herkes tarafından doğrulandıktan sonra eski veri doğrulamasını kullanımdan kaldırır.

Bir kurum, birçok farklı nedenden dolayı verileri geçirmeye ihtiyaç duyabilir veya bu yöntemi tercih edebilir. Yüksek düzeyde, bu nedenler arasında maliyetleri azaltmak, yenilikleri etkinleştirmek, performansı artırmak, daha yüksek kullanılabilirlik oluşturmak ve güvenliği güçlendirmek gibi nedenler yer alabilir. Kurumlar veri geçişine karar verirken verilerin bütünlüğünü, geçiş maliyetini ve işletme ve müşterileri üzerindeki etkisini dikkate almaları gerekir.

Veri geçişini gerektiren bazı senaryolar ve iş durumları şunlardır:

Veri geçişi ile veri dönüştürmenin karşılaştırması: Fark nedir?

Veri geçişinin ne anlama geldiğini daha net anlamak için, veri dönüştürmenin ne olduğunu ve veri geçişiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmek önemlidir. Genellikle, bir etkinliğin veya projenin veri dönüştürme mü yoksa veri geçişi mi olduğu arasında karışıklık yaşanabilir çünkü tanım gereği veri geçişi veri dönüştürmeyi bünyesinde barındırır. Ancak veri dönüştürme, veri geçişinin yalnızca bir yönü olduğundan, iki terim de eş anlamlı olarak kullanılamaz.

Veri geçişi, verilerin bir yerden diğerine taşınması anlamına gelirken, veri dönüştürme, verileri bir biçimden diğerine dönüştürmek anlamına gelir. Aşağıdaki karşılaştırma, veri geçişi ile veri dönüştürme arasındaki farkları ve benzerliklere daha fazla vurgu yapar.

kurum genelinde destek planı
Veri geçişi Veri dönüştürme

Veriler yeni bir veri merkezine, konuma, sisteme veya ortama taşınır.

Veriler yeni bir uygulamaya taşınır. Veri merkezi, sistem veya ortam aynı kalabilir.

Verilerin biçimi aynı kalabilir.

Verilerin biçimi dönüştürülür.

Planlama, uygulama ve doğrulamadan oluşan bir süreçtir.

Ayıklama, dönüştürme ve yüklemeden oluşan bir süreçtir.

Veri geçişi genellikle veri dönüştürmeyi içerir, ancak bunun için veri dönüştürme her zaman gerekli değildir.

Veri dönüştürme genellikle veri geçişinin ilk adımlardan biri olur, ancak veri dönüştürme olmadan veri geçişi gerçekleşebilir.

Veri geçişi, bilgileri eski uygulamaların bilgileri okuma biçiminden farklı bir şekilde okuyan yeni uygulamalar sağlayabilir. Eski uygulamayla çalışan verilerin yeni uygulamayla çalışması için ekiplerin verileri yeni sistemin anlayabileceği ve kullanabileceği bir biçime dönüştürmesi gerekir. Bu dönüştürme işlemine veri dönüştürme adı verilir. Ekipler, veri dönüştürme işlemi aracılığıyla eski bir uygulamadaki verileri tamamen farklı bir uygulamaya veya aynı uygulamanın farklı bir sürümüne taşıyabilir. Veriler kaynaktan ayıklanır, yeni bir biçime dönüştürülür ve yeni uygulamaya yüklenir.

Genellikle, veri geçişinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, ekiplerin verileri herhangi bir yere taşımadan önce genellikle bu sürecin başında gerçekleşen veri dönüştürme işlemini tamamlaması gerekir. Veri dönüştürme işlemi profil oluşturma, temizleme, doğrulama veya veriler taşındıktan sonra veriler üzerinde kalite güvencesi testlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaz. Bu nedenle, asıl soru işlemin veri geçişi mi veri dönüştürme mi olmasından ziyade bir projenin veri geçişi ve veri dönüştürmeyi nasıl içerdiği hakkındadır.

Veri geçişi türleri

Her veri geçişi projesi, proje kapsamındaki sistemler ve verilerin yanı sıra kurumun hedeflerine göre farklılık gösterse de veri geçişi şu beş genel kategoride sınıflandırılabilir:

Bir kişi tablet kullanıyor. Masanın üzerindeki iki monitörde açık olan graflar ve posta ekranları.

Bunlar tek veri geçişi türleri olmayıp bir veri geçiş projesi birkaç veri geçişi türünü içerebilir. Örneğin, bir kurum şirket içi bir sunucudan bir bulut sağlayıcısı tarafından çalıştırılan bir sunucuya veri taşımaya karar verirse, bu proje bir bulut geçişi ve veritabanı geçişi olabilir. Bu beş kategori, veri geçişi senaryolarına ilişkin genel hatları ve bir kurumun belirli bir veri geçiş türünü tercih etmesi için sayılabilecek nedenlerin gösterilmesi açısından faydalıdır.

Depolama geçişi

Depolama geçişleri, veri geçişinin gerçek anlamda tanımına uyan en temel veri geçişi türleridir. Bu geçişler, verileri bir depolama cihazından yeni veya farklı bir depolama cihazına taşımayı içerir. Bu cihaz aynı yapıda veya çok uzakta olan farklı bir veri merkezinde yer alabilir. Cihaz, sabit disk sürücüsünden katı hal sürücüsüne geçiş gibi farklı bir türde de olabilir. Verileri buluta veya bir bulut sağlayıcısından diğerine geçirmek de bir tür depolama geçişidir, ancak bu tür veri geçişlerinin özellikleri daha çok bulut geçişleri olarak anlaşılır.

Kurumlar, daha hızlı performans elde etmek veya ölçeklendirmeden tasarruf etmek için donanımlarını veya altyapılarını yükseltmeye ihtiyaç duyduklarında depolama geçişi yapmayı tercih edebilirler. Yeni teknoloji de kurumların verilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini, güvenliğini sağlamalarını, yedeklemelerini veya kurtarmalarını sağlayabilir. Bir depolama geçişi sırasında, kurumlar verileri temizleme ve doğrulama fırsatına da sahip olur, ancak kurumlar genellikle bu tür veri geçişi sırasında verilerin biçimini değiştirmeyi tercih etmezler.

Veritabanı geçişi

Veritabanı geçişleri genellikle büyük miktarda veriyi güncelleştirilmiş veya farklı bir veritabanı altyapısına veya veritabanı yönetim sistemine taşımayı içerdiğinden, bu veri geçişi türü genellikle veri dönüştürme işlemini gerektirir. Veritabanı geçişleri depolama geçişlerine kıyasla daha karmaşıktır çünkü yalnızca daha fazla verinin aktarılmasıyla kalınmaz, aynı zamanda bu verilerin biçimlerinin de değiştirilmesi gerekir.

Kurumlar veritabanı yazılımlarını yükseltmeye, bir veritabanını buluta geçirmeye veya veritabanı satıcılarını değiştirmeye ihtiyaç duyduklarında veritabanı geçişleri gerekli olabilir. Geçiş başlamadan önce ekiplerin veritabanı için uygun kapasiteye sahip olduğundan emin olması ve veritabanını kullanan uygulamalar üzerinde herhangi bir etki oluşmayacağından emin olmak için gerekli testi uygulaması gerekir.

Uygulama geçişi

Uygulama geçişi, verileri yeni bir bilgi işlem ortamına taşımayı içerir. Bu veri geçişi türü, birkaç veri geçişini birleştiren bir örnektir. Bir uygulama geçişi, hem veritabanı hem de depolama geçişini gerekli kılabilir. Uygulamanın kullandığı veritabanının uygulamanın yüklenip çalıştırılması için gerekli olan dosya ve dizin yapısıyla birlikte yeniden konumlandırılması gerekir; bunun için bazen yeni bir veri modeline sığacak biçimde veri dönüştürme yoluyla biçiminin değiştirilmesi dahi gerekebilir.

Kurumlar, Kurumun bir iş işlevi gerçekleştirmek için kullandığı yazılımda, yazılımı sağlayan satıcıda veya yazılımın bulunduğu platformda bir değişiklik olduğunda bir uygulama geçişi yapabilirler.

Buluta geçiş

Depolama alanı geçişi ve uygulama geçişi olmak üzere diğer iki veri geçişi türüne benzer şekilde, bu veri geçişi de verilerin veya uygulamaların taşınmasını içerir. Burada temel nokta, bulut veri geçişinin özel, şirket içi bir veri merkezinden buluta veya bir bulut ortamından diğerine verilerin veya uygulamanın aktarılmasıdır. Geçiş kapsamı farklılık gösterir. Buluta geçiş, tüm verileri, uygulamaları ve hizmetleri buluta taşımayı veya stratejik bir amaca yönelik veya belirli iş gereksinimlerini karşılamak için yalnızca birkaç verinin taşınmasını içerebilir.

Buluta geçiş, kurumların daha az sınırlamayla ölçeklendirmesini, kaynakları daha hazır bir şekilde sağlamalarını, daha az kurguyla yükseltmelerini, daha verimli bir şekilde harcama yapmalarını ve daha hızlı yenilik yapmalarını sağlar. Verileri ve uygulamalarını buluta taşıyan kurumların artık bu varlıkları şirket içinde depolayan makineleri ve altyapıyı korumalarına gerek kalmaz.

İş süreci geçişi

Bu veri geçiş türü, bir işletmeyi daha iyi yönetmek veya işletmek için verileri ve uygulamaları taşımayı ifade eder. Bir iş süreci geçişi sırasında kurum, veritabanları ve uygulamalar dahil olmak üzere ürünlere, müşteri deneyimlerine, operasyonlara, uygulamalara hizmet veren her türde verileri aktarabilir.

Kurumlar, işletmenin çalışma durumunu iyileştirmek veya yeniden düzenlemek, pazarda daha iyi rekabet etmek, yeni bir ürün veya hizmet sunmak ya da birleşme ya da satın alma işlemini tamamlamak için bu tür bir veri geçişlerini gerçekleştirebilir.

Veri geçişi araçları

Ekipler, geçişlerini gerçekleştirerek verileri taşımak ve gerektiğinde değiştirmek için çeşitli veri geçiş araçlarını kullandırabilir. Bazı ekipler kendi veri geçiş araçlarını en temelden oluşturmayı da tercih edebilir. Veri geçiş araçları oluşturmanın avantajı, ekiplerin araçları kendi sistemlerine ve kullanımlarına göre uyarlayabilmesidir. Ancak, veri geçişi yazılımının kodlanması çok zaman alabilir, büyük ölçüde el ile tümleştirme ve yeniden uygulama çalışmalarını gerektirir ve veri geçiş işleminin diğer aşamalarında harcanması daha faydalı olabilecek maliyetlere neden olabilir. Kendi kendine betikli veri geçiş araçları, birçok giriş kaynağının ölçeklendirilmesi veya işlenmesiyle ilgili zorluklarla da karşılaşabilir.

Bunun yerine ekipler, verileri taşıma işlemini daha basit, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için mevcut veri geçiş yazılımını kullanmayı tercih edebilir. Yazılım, genellikle bir bulut konumuna bir SQL Server veritabanının taşınması gibi belirli bir geçiş türüne odaklanacak şekilde tasarlanır. Ancak yazılım geliştirilse bile, ekibin yine de taşımakta olduğu veriler, ne kadar verinin geçirileceği ve ne zaman geçirmeleri gerektiğini, verilerde hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini ve aktarım tamamlandıktan sonra çözülmesi gereken herhangi bir sorun olup olmadığını bilmeleri gerekir. Ayrıca bu ekiplerin şirket içi veri geçiş araçları ile bulut veri geçiş araçları arasında da seçim yapmaları gerekir.

Hangi veri geçiş yazılımının kullanacağı

Ekipler şirket içi, bulut tabanlı veya kendi kendine betikli veri geçiş yazılımı arasından seçim yapabilirler. Genel olarak, şirket içi araçlar veri ve hedef sistemlerin tümü şirket içinde ve aynı kurum içinde olduğunda, bulut tabanlı araçlar farklı veri sistemlerini taşırken veya platformu buluta taşırkeniyi çalışır ve kendi kendine betikli araçlar küçük ve yüksek oranda belirli projeler için iyi olabilir. Ancak, veri geçişi projeleri karmaşık olduğundan, kullanılabilir farklı veri geçiş yazılımı türlerinden birini seçme konusunda dikkate alınacak çok daha fazla faktör mevcuttur. Bu grafik, belirli bir geçiş senaryosunun özelliklerine bağlı olarak hangi araçların daha iyi niteliklere sahip olduğunu gösterir.

kurum genelinde destek planı
Kendi kendine betikli araçlar Şirket içi araçlar Bulut tabanlı araçlar

Veri hacmi ve türü

Küçük miktarda

included
included
included

Büyük miktarda

included
included

Desteklenen biçim

included
included

Desteklenmeyen biçim

included

Kaynak ve hedef

Tek siteli kaynaklar

included
included
included

Çok siteli kaynaklar

included

Bulut hedefi

included

Şirket içi hedef

included
included

Ortak kaynak ve hedef

included
included

Ortak olmayan kaynak ve hedef

included

Proje ihtiyaçları

Ölçeklendirme gerekiyor

included
included

Ölçeklendirme gerekmiyor

included
included
included

Depolama cihazlarının denetimi

included
included

Yerel erişim

included
included
included

Genel erişim

included

İsteğe bağlı işlem ve depolama

included

Yüksek çalışma süresi ve güvenilirlik

included

Veri geçiş aracını seçme

 • Yukarıda özetlenen ölçütlere ek olarak, ekipler ve kurumlar veri geçiş çözümlerini seçmeye yönelik diğer faktörleri de dikkate alır. Bu faktörler şunlardır:
 • Bütçe ve zaman çizelgesi

 • Ekibin uzmanlığı ve deneyimi.

 • Kurumun ihtiyacı olan ölçek ve esneklik

 • Veri geçiş aracının sağlayıcısıyla kurulan ilişki

 • Güvenlik ve mevzuat uyumluluğu

 • Çalışma süresi veya diğer SLA’lar

 • Olası etki

 • Verilerin kullanıcıları

 • İşletim sistemleri
Masaüstü ekranları izleyen iki kişi.

Bulut veri geçişini başlatma

Bir kurum veri geçişini değerlendirmeye hazır olduğunda, veri geçiş araçları veya veri geçiş iş ortağı seçeneklerini keşfetmeye başlayabilir. Azure’a geçişin sağladığı avantajlar ve süreç hakkında bilgi edinmek için şu kaynaklara göz atın:

Veri geçişi hakkında sık sorulan sorular

 • Veri geçişi, dijital bilgilerin taşınmasıdır. Bu bilgilerin farklı bir konuma, dosya biçimine, ortama, depolama sistemine, veritabanına, veri merkezine veya uygulamaya aktarılması, veri geçişi tanımı kapsamında ele alınabilir.

 • Veri geçişi, verilerin bir yerden diğerine taşınması anlamına gelirken, veri dönüştürme, verileri bir biçimden diğerine dönüştürmek anlamına gelir. Veri dönüştürme işlemi bazen veri geçişi sırasında meydana gelir.

 • Veri geçişi türleri; depolama geçişi, veritabanı geçişi, uygulama geçişi, bulut geçişi ve iş süreci geçişi olmak üzere beş genel kategoride sınıflandırılabilir.