Spring over navigation

Microsoft Aftale om Onlineabonnement - US Regering Cloud

Sidst opdateret: Januar 2019

Denne Microsoft Online Abonnementaftale indgås mellem den enhed, De repræsenterer, eller hvis De ikke angiver en enhed i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, indgås denne mellem Dem individuelt ("De", "Deres" eller "DEM") og Microsoft Corporation ("vi", "os" eller "vores"). Den består af nedenstående vilkår og betingelser samt Vilkår for Onlinetjenester, Serviceniveauaftalerne og indeholder detaljer vedrørende Deres Abonnement eller fornyelse (samlet "aftalen"). Den træder i kraft på den dato, hvor vi sender Dem bekræftelse på Deres Abonnement, eller på den dato, hvor Deres Abonnement fornys, alt efter hvad der er relevant. Nøglebegreber er defineret i Afsnit 12.

1. Brug af Onlinetjenester.

a. Ret til brug. Vi tildeler Dem ret til at få adgang til og bruge Onlinetjenesterne og til at installere og bruge Softwaren, der følger med deres Abonnement, som yderligere beskrevet i denne aftale. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

b. Acceptabel brug. De må kun bruge dette Produkt i overensstemmelse med nærværende aftale. De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller korrigere de tekniske begrænsninger i Produktet, bortset fra i det omfang sådanne handlinger udtrykkeligt, og på trods af nærværende begrænsninger, er tilladt i henhold til gældende lovgivning. De må ikke deaktivere, forfalske eller på anden måde forsøge at omgå nogen faktureringsmekanisme, der måler Deres brug af Onlinetjenesterne. De må ikke udleje, bortlease, udlåne, forhandle, overføre eller fungere som vært produktet eller nogen del deraf for tredjemand, medmindre det er udtrykkeligt tilladt i denne aftale eller Vilkår for Onlinetjenester.

c. Slutbrugere. De kontrollerer Deres Slutbrugeres adgang, og De er ansvarlig for deres brug af Produktet i overensstemmelse med nærværende Aftale. De skal f.eks. sikre, at Slutbrugere overholder Politikken om acceptabel brug.

d.  Kundedata. De er eneansvarlig for indholdet af alle Kundedata. De skal sikre de rettigheder i Kundedata, der er nødvendige for, at vi kan levere Onlinetjenester til Dem uden at bryde tredjemands rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for Dem eller tredjemand. Microsoft påtager sig ikke og vil ikke påtage sig nogen forpligtelser i forhold til Kundedata eller til Deres brug af Produktet, ud over det, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale, eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

e. Ansvar for Deres konti. De er også ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af alle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet Deres brug af Onlinetjenesterne. De skal straks meddele vores kundesupport om muligt misbrug af Deres konti eller legitimationsoplysninger, eller øvrige sikkerhedsbrister, der er relateret til Onlinetjenesterne.

f. Frigivelse af Previews. Vi kan stille Previews til rådighed. Previews leveres "som de er og forefindes", “med alle fejl” og “som tilgængelig” og er udelukket fra serviceaftalerne og alle begrænsede garantier ydet i henhold til nærværende aftale. Eksempler er muligvis ikke omfattet af kundesupport. Vi kan ændre eller afbryde Previews til enhver tid uden forudgående varsel. Vi kan også vælge ikke at frigive en eksempelvisning, der er generelt tilgængelig.

g. Administrerede tjenester til Microsoft Azure. De kan bruge Microsoft Azure-tjenester til at levere en Administreret tjenesteløsning, forudsat at (1) De har eneansvar for at tilgå, konfigurere og administrere Microsoft Azure-tjenesterne, (2) De har administratoradgang til de virtuelle OSE'er i den administrerede tjenesteløsning, og (3) tredjemand kun har administratoradgang til relevante programmer og virtuelle OSE'er. De er ansvarlig for tredjemands brug af Microsoft Azure-tjenester i henhold til vilkårene i denne aftale. Deres levering af Administrerede Tjenester er underlagt følgende begrænsninger i Vilkårene for Onlinetjenester:

(i) De må ikke videresælge eller videredistribuere Microsoft Azure-tjenester, og

(ii) De må ikke tillade, at flere brugere direkte eller indirekte får adgang til en Microsoft Azure-tjenestefunktion, som gøres tilgængelig på pr. bruger-basis.

h. Yderligere Software til brug med Onlinetjenesterne For at sikre optimal adgang til og brug af bestemte Onlinetjenester skal De muligvis installere og bestemt Software i forbindelse med Deres brug af Onlinetjenesten, som det er beskrevet i Vilkårene for Onlinetjenester. Vi licenserer Software til Dem. Vi sælger det ikke. Beviset på Deres Softwarelicens er (1) denne aftale, (2) en eventuel ordrebekræftelse og (3) kvittering for betaling. Deres ret til at få adgang til Softwaren på enhver enhed giver Dem ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller at implementere andre af Microsofts immaterielle rettigheder i Software eller enheder, der har adgang til denne enhed.

2. Købstjenester.

a. Tilgængelige abonnementstilbud Portalen giver prisfastsættelse og relaterede vilkår for tilgængelige Abonnementstilbud, som generelt kan kategoriseres som et eller en kombination af følgende:

(i) Bindingstilbud. De forpligter Dem på forhånd til at købe en bestemt mængde af Onlinetjenester til brug i løbet af en Periode og betale forud eller på en periodisk basis under Perioden forud for brug. Vedrørende Microsoft Azure-tjenester kan yderligere eller anden brug (for eksempel brug ud over omfanget af Deres binding) behandles som et Forbrugstilbud. Bekræftede antal, som ikke bruges i Perioden, udløber ved slutningen af Perioden.

(ii) Forbrugstilbud (også kaldet Pay As You Go). De betaler på baggrund af den faktiske anvendelse i den forudgående måned uden en forudgående forpligtelse. Betalingen sker med bestemte mellemrum i restance.

(iii) Begrænset tilbud. De kan modtage en begrænset mængde Onlinetjenester for en begrænset periode uden beregning (f.eks. en gratis prøveversion) eller som del af et andet Microsoft-tilbud (f.eks. MSDN). Bestemmelserne i denne aftale med hensyn til prisfastsættelse, afbestillingsgebyrer, betaling, og dataindsamling gælder eventuelt ikke for Dem.

b. Bestilling.

(i) Ved at bestille eller forny et Abonnement accepterer de Tilbudsoplysningerne for det pågældende Abonnement. Medmindre andet angives i disse Tilbudsoplysninger, tilbydes Onlinetjenester på en "som tilgængelig"-basis. De kan afgive bestillinger for Deres Associerede Virksomheder i henhold til denne aftale og tildele Deres Associerede Virksomheder administrative rettigheder til at administrere Abonnementet, men Associerede Virksomheder må ikke afgive bestillinger i henhold til denne aftale. De kan også tildele de rettigheder, der tildeles under Afsnit 1.a, til en tredjemand til brug for nævnte tredjemand i Deres interne virksomhed. Hvis De tildeler nogen rettigheder til Associerede Virksomheder eller tredjeparter med hensyn til Software eller Deres Abonnement, vil disse Associerede Virksomheder eller tredjeparter være bundet af denne aftale, og De accepterer at være fælles og særskilt ansvarlig, i det omfang det ikke er udtrykkeligt forbudt ved gældende lov, for enhver handling fra disse Associerede Virksomheder eller tredjemand, der er relateret til deres brug af Produkterne.

(ii) Visse tilbud kan tillade, at De ændrer mængden af Onlinetjenester, som er bestilt i Løbetiden for et Abonnement. Yderligere antal Onlinetjenester, der føjes til et Abonnement, udløber ved det pågældende Abonnements udløb. Såfremt De mindsker antallet i løbet af en Periode, opkræver vi i visse tilfælde et opsigelsesvederlag for reduktionen i antal som beskrevet herunder i Afsnittet 3.b.

c. Priser og betaling. Betalinger er forfaldne og skal foretages i henhold til Tilbudsoplysningerne for deres Abonnement.

(i) For Bindingstilbud kan prisniveauet være baseret på den mængde Onlinetjenester, De har bestilt. Nogle tilbud kan give Dem ret til at ændre den bestilte mængde af Onlinetjenester i løbet af Perioden, og Deres prisniveau kan justeres i overensstemmelse hermed, men ændringer i prisniveauet har ikke tilbagevirkende kraft. I løbet af Perioden for Deres Abonnement vil priserne for Onlinetjenesterne ikke stige, hvad angår Deres Abonnement, i forhold til dem, der er angivet i Portalen på det tidspunkt, hvor Deres Abonnement trådte i kraft eller blev fornyet, bortset fra hvor priserne er angivet som midlertidige i Tilbudsoplysningerne, eller for Previews eller for Ikke-Microsoft-produkter. Alle priser kan ændres ved begyndelsen af enhver fornyelse af Abonnementet.

(ii) Til Forbrugstilbud kan prisfastsættelsen ændres til enhver tid med varsel.

d.  Fornyelse.

(i) Ved fornyelse af Deres Abonnement vil denne aftale ophøre, og Deres Abonnement vil herefter være underlagt de vilkår og betingelser, som er angivet i Portalen på den dato, hvor Deres Abonnement fornys (“Fornyelsesvilkår”). Hvis De ikke accepterer nogen Fornyelsesvilkår, kan De afvise af forny Deres Abonnement.

(ii) For Bindingstilbud kan De vælge at få et Abonnement automatisk fornyet eller opsige det ved Periodens udløb. Automatisk fornyelse er valgt på forhånd. De kan når som helst ændre Deres valg i løbet af Perioden. Hvis indeværende Periode er længere end en måned, vil vi meddele Dem om den automatiske fornyelse inden Periodens udløb.

(iii) For Forbrugstilbud, medmindre forbudt ved gældende lov, fornys Deres Abonnement automatisk med yderligere en måned, hvis ikke De opsiger Abonnementet.

(iv) For Begrænsede tilbud eller Prøveabonnementer er fornyelse muligvis ikke tilladt.

e. Berettigelse til Akademiske, Offentlige og Non-profit-versioner. De accepterer, at hvis De køber et akademisk, offentligt eller non-profit-tilbud, opfylder De de respektive gældende krav som anført på de følgende websteder:

(i) For akademiske tilbud, kravene til uddannelsesinstitutioner (inklusive administrationskontorer eller skolebestyrelser, offentlige biblioteker eller offentlige museer) se her http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) I forbindelse med offentlige tilbud er kravene anført på http://go.microsoft.com/?linkid=9862883;

(iii) For non-profit-tilbud er kravene anført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft forbeholder sig retten til at kontrollere berettigelsen til enhver tid og suspendere Onlinetjenesten, hvis kravene til berettigelse ikke er opfyldt.

f. Skatter

Priser er ekskl. skatter og gebyrer, medmindre det er angivet på fakturaen. De skal betale enhver gældende moms og skatter på varer, tjenesteydelser, salg, bruttoindtægter i stedet for skat på salg eller andre transaktionsskatter lignende skatter, der er forfaldne i forbindelse med bestillinger, der er afgivet under denne aftale, og som vi i henhold til gældende lovgivning eller myndighed er berettiget til at opkræve af Kunden, om nogen. De vil være ansvarlig for betaling af alle gældende stempelafgifter og alle andre skatter, som De ifølge loven er forpligtet til at betale, hvis nogen, herunder skatter som følge af distribution eller levering af Produkter til Deres Associerede Virksomheder. Vi er ansvarlige for betaling af alle skatter baseret på vores nettoindtægt, skat af bruttoindtægt i stedet for skat af indtægt eller profit eller vores ejendomsskat.

Hvis eventuelle skatter for betalinger, der foretages af Dem til os, skal tilbageholdes, kan De fratrække sådanne skatter fra det beløb, der skyldes os, og betale dem til den relevante skattemyndighed, dog forudsat, at De straks sikrer og fremsender en officiel kvittering på en sådan tilbageholdt skat eller andre dokumenter, som vi med al rimelighed kan kræve for at opnå en lempelse for udenlandsk skat eller en refundering. De skal sikre, at eventuelle tilbageholdte skatter så vidt muligt holdes på et minimum i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Løbetid, ophør og suspension.

a. Aftaleperiode og ophør. Denne aftale vil være gældende, indtil Deres Abonnement udløber, ophører eller fornys, alt efter hvad der kommer først.

b. Ophør af abonnement. De kan til enhver tid bringe et Abonnement til ophør i dets Løbetid. Før ophøret træder i kraft, skal De imidlertid betale alle udstående beløb.

(i) Månedsabonnement. Et Abonnement med en måneds Løbetid kan opsiges når som helst uden noget afbestillingsgebyr.

(ii) Abonnementer på mere en måned. Hvis De opsiger et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester inden 30 dage efter den dato, hvor Abonnementet trådte i kraft eller blev fornyet, ydes der ingen refusion, og De skal betale for Abonnementets første 30 dage, men der vil ingen forfaldne betalinger være for den resterende del af det opsagte Abonnement. Hvis De bringer et Abonnement på Microsoft Azure-tjenester til ophør på et hvilket som helst tidspunkt i perioden, skal De betale for den resterende del af perioden, og der ydes ingen refusion.

For alle andre Onlinetjenester gælder, at såfremt De bringer et Abonnement til ophør før Løbetidens udløb, skal De betale et vederlag svarende til én måneds Abonnement, og De vil modtage refusion for vederlaget for Abonnement, De har betalt for den resterende del af Løbetiden. Der ydes imidlertid ikke refusion for delvist ubrugte måneder.

c. Suspension. Vi kan til suspendere Deres brug af Onlinetjenesterne, hvis: (1) det på et rimeligt grundlag er nødvendigt at forhindre uautoriseret adgang til Kundedata, (2) De undlader at reagere på en påstand om påstået krænkelse under afsnit 5 inden for en rimelig tid, (3) De ikke betaler forfaldne beløb i henhold til denne aftale, eller (4) De ikke overholder Politikken for acceptabel brug eller overtræder andre vilkår i denne aftale. Hvis en eller flere af disse betingelser forekommer, gælder:

(i) For Begrænsede Tilbud kan vi suspendere Deres brug af Onlinetjenesterne eller bringe Deres Abonnement og Deres konto til ophør øjeblikkeligt uden varsel, hvis det ikke er forbudt ifølge gældende lov.

(ii) For alle andre Abonnementer vil en suspension gælde for den mindst nødvendige del af Onlinetjenesterne, og den vil kun gælde, mens betingelsen eller behovet eksisterer. Vi udsender varsel før en suspension, medmindre vi har rimelig grund til at tro, at en suspension skal træde i kraft øjeblikkeligt. Vi giver mindst 30 dages varsel, før vi suspenderer på grund af manglende betaling. Hvis De ikke fuldt ud adresserer årsagerne til suspensionen inden for 60 dage, efter denne er trådt i kraft, kan vi uden videre opsige Deres Abonnement og slette Deres Kundedata uden nogen form for opbevaringsperiode, hvis det ikke er forbudt ifølge gældende lov. Vi kan også opsige Deres Abonnement, hvis Deres brug af Onlinetjenesterne indstilles mere end to gange inden for en periode på 12 måneder, og hvis det ikke er forbudt ifølge gældende lov.

4. Indeståelser.

a. Begrænset garanti.

(i) Onlinetjenester. Vi indestår for, at Onlinetjenesterne opfylder vilkårene i SLA’en i Perioden. Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på denne indeståelse er SLA’en.

(ii) Software. Vi indestår for, at Softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med den relevante brugerdokumentation et år fra datoen for Deres første brug heraf. Hvis Softwaren ikke opfylder denne garanti, vil vi efter vores eget valg og Deres eneste beføjelse enten (1) refundere den betalte pris for Softwaren eller (2) reparere eller erstatte Softwaren.

b. Eksklusioner i begrænset garanti. Denne begrænsede garanti er underlagt følgende begrænsninger:

(i) alle uudtalte garantier eller betingelser, der ikke kan fralægges i medfør af lovgivningen, er gældende i et år fra starten på den begrænsede garanti.

(ii) Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer forårsaget af uheld, misbrug eller brug af Produktet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende aftale eller vores publicerede dokumentation eller vejledninger, eller som følge af handlinger uden for vores kontrol;

(iii) Denne begrænsede garanti dækker ikke problemer forårsaget af manglende opfyldelse af minimumsystemkravene;

(iv) denne begrænsede garanti dækker ikke Previews eller Begrænsede Tilbud.

c. ANSVARSFRASKRIVELSE. Ud over denne garanti, og i det omfang det ikke er forbudt ifølge gældende lov, giver vi ingen udtrykkelige eller stiltiende, lovbestemte eller andre garantier, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelser gælder undtaget i det omfang gældende lovgivning ikke tillader dem.

5. Forsvar i forbindelse med krav.

a. Forsvar.

(i) Vi vil forsvare Dem mod eventuelle krav fra en ikke-koncernforbundet tredjemand om, at et Produkt krænker nævnte tredjemands patent, ophavsret eller varemærke eller gør bevidst ulovlig brug af dennes forretningshemmelighed.

(ii) I det omfang det ikke er ulovligt ifølge gældende lov, og i det omfang underafsnittet (iii) nedenfor ikke gælder dig, vil De forsvare os mod eventuelle krav fra en ikke-associeret tredjepart om, at (1) alle Kundedata, Kundeløsninger eller Ikke-Microsoft Produkter eller -tjenester, De leverer direkte eller indirekte ved brug af et Produkt, krænker denne tredjeparts patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder eller (2) opstår fra overtrædelse af Politik vedrørende Acceptabel Brug.

(iii) Hvis De er et Føderalt Organ, gælder underafsnittet (ii) ikke. Men De accepterer, at brugen af alle Kundedata, Kundeløsninger eller ikke-Microsoft Produkter eller -tjenester, De leverer direkte eller indirekte ved brug af et Produkt, ikke krænker denne tredjepartspatent, -ophavsret eller -varemærke, eller gør ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder. Derudover vil De ikke bruge en Online-tjeneste, som overtræder Politik vedrørende Acceptabel Brug.

b. Begrænsninger. Vores forpligtelser i Afsnit 5 gælder et krave eller en kendelse baseret på: (i) Kundeløsning, Kundedata, Ikke-Microsoft produkter, ændringer, De foretager i Produktet eller tjenester, eller materialer, De leverer eller gør tilgængelige som en del af brugen af Produktet; (ii) Deres kombination af Produktet med, eller skader baseret direkte på værdien af, Kundedata eller et Ikke-Microsoft produkt, -data eller -forretningsproces; (iii) Deres brug af et af Microsofts varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke, eller Deres brug af et Microsoft-varemærke, efter vi har givet besked om at ophøre med denne brug på grund af et krav fra en tredjemand, (iv) Deres videredistribuering af Produktet til, eller brug til fordel for, en ikke-koncernforbundet tredjemand, eller (v) Produkter, der leveres gratis.

c. Beføjelser. Hvis vi med rimelighed mener, at et krav under Afsnit 5.a.(i) kan forhindre Deres brug af Produktet, vil vi forsøge at: (i) skaffe Dem retten til at fortsætte brugen heraf, eller (ii) ændre eller erstatte det med en tilsvarende funktionsdygtighed og give Dem besked om at ophøre med at bruge den tidligere version af Produktet. Hvis disse muligheder ikke er kommercielt rimelige, kan vi bringe Deres rettigheder til at bruge Produktet til ophør og derefter refundere forudbetalte beløb for ubenyttede Abonnementsrettigheder.

d.  Forpligtelser. Hvert part skal straks meddele den anden om et krav under dette Afsnit. Den part, der søger beskyttelse, skal (i) give den anden uindskrænket kontrol over forsvaret og indgåelse af forlig i forhold til kravet (under forudsætning af at det for eventuelle kunder hos Føderale organer gælder, at styring af forsvaret og forliget er underlagt 28 U.S.C. 516) og (ii) yde rimelig hjælp ved forsvar af kravet. Den part, der yder beskyttelse, hvis og som gældende, skal (1) godtgøre den anden part for rimelige umiddelbare omkostninger for nævnte hjælp, og (2) betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse. Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme (eller forlig, som den anden indvilger i) under dette Afsnit 5 træder i stedet for en fælles lovgivning eller lovbestemte rettigheder om skadesløsholdelse eller tilsvarende rettigheder, og hver part giver afkald på sådanne almindelige lovmæssige rettigheder.

e. Uanset førnævnte og udelukkende med hensyn til kunder fra Føderale organer vil Microsofts rettigheder, der fremgår af dette afsnit (og rettighederne tilhørende den tredjemand, der hævder, at der er sket en krænkelse), regulere bestemmelserne i 28 U.S.C. § 1498.

6. Ansvarsbegrænsning.

a. Begrænsning. Hver parts samlede ansvar for alle krav i henhold til denne aftale er begrænset til direkte tab på op til det beløb, der er betalt under nærværende aftale for Onlinetjenesten i løbet af de 12 måneder før kravet, forudsat at en parts samlede ansvar for nogen Onlinetjeneste under ingen omstændigheder overstiger det beløb, der er betalt for den pågældende Onlinetjeneste under Abonnementet. For Produkter, der levers gratis, er Microsofts ansvar begrænset til direkte tab på op til $5000.

b. UDELUKKELSE. I det omfang det ikke er forbudt ved lov, kan ingen af parterne gøres ansvarlige for tab af omsætning eller indirekte tab, følgeskader, særlige tab, strafferetlige tab eller hændelige skader eller tab som følge af tabt fortjeneste, indtægter, driftsforstyrrelser eller tab af forretningsoplysninger, selvom en part vidste, at de kunne forekomme eller med rimelighed kunne forudses.

c. Undtagelser for begrænsninger. Begrænsningerne af ansvar i denne Afsnit gælder i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser under Afsnit 5 eller (2) overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder

d.  Føderale agenturer. Når det gælder kunder, der er Føderale Organer, vil dette afsnit ikke forringe Deres ret til at få erstatning for bedrageri eller forbrydelser, der opstår på grund af eller er relateret til denne Aftale i henhold til en føderal lov om bedrageri, herunder False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733.

7. Regering Community Cloud.

Hvis De har købt et Regering Community Cloud-tilbud, så gælder der følgende yderligere betingelser:

a. Community-krav. De garanterer, at De er medlem af Community og accepterer at bruge Regering Community Cloud-tjenester udelukkende i Deres kapacitet som medlem af Community og til fordel for slut-brugere, som er medlem af Community. Brug af Regerings-Community Cloud-tjenester af en enhed, som ikke er medlem af Community eller levere tjenester til ikke-Community-medlemmer er strengt forbudt og kan resultere i ophør af denne Aftale og/eller Deres licens(er) til Regerings-Community Cloud-tjenester. De anerkender, at kun Community-medlemmer må bruge Regerings-Community Cloud-tjenester.

(i) Alle vilkår og betingelser som gælder ikke-Regerings-Community Cloud-tjenester gælder også deres tilsvarende Regerings-Community Cloud-tjenester, medmindre andet er angivet i Online-tjenestevilkårene.

(ii) De skal bevare den status som et medlem af Community gennem hele varigheden af perioden for Deres Regerings-Community Cloud-tjenester. Bevarelsen af status som et medlem af Community er en væsentlig forpligtigelse for sådanne tjenester.

(iii) ANSVARSFRASKRIVELSE. Regeringsgruppe-skytjenester er ikke designet til at fungere i samme domæne som skytjenester til ikke-regeringsgrupper.

b. Onlinetjeneste-vilkår for Regering Community Cloud-tjenester For Regering Community Cloud-tjenester, uanset bestemmelser om det modsatte i Onlinetjeneste-vilkårene:

(i) Regering Community Cloud-tjenester vil kun blive udbudt indenfor USA.

(ii) Yderligere Europæiske Vilkår, som beskrevet i Onlinetjeneste-vilkårene, gælder ikke.

(iii) Referencer til geografiske områder i Onlinetjeneste-vilkårene med hensyn til placering af hvilende Kundedata, som beskrevet i Onlinetjeneste-vilkårene, omfatter kun USA.

c. Kontrolstandarder og rammer. Uanset Databehandlingsvilkårafsnittet i Online-tjenestevilkårene, er Azure Regeringstjenester ikke omfattet af de samme kontrolstandardarder og rammer som Microsoft Azure Core-tjenester. Sikkerhedscentersiden for Overholdelse beskriver kontrolstandarderne og rammerne som Azure Regeringstjenester overholder

8. ITAR Omfattede Tjenester.

Dette afsnit gælder kun ITAR Omfattede Tjenester, defineret nedenfor, som De køber med abonnementet. Disse vilkår gælder kun, hvis du giver hurtig besked til Microsoft angående din hensigt med at administrere ITAR-kontrollerede data sammen med Kundedata i forbindelse med valideringen af kravene i online ansøgningsprocessen.

a. Deres Forudsætninger:

(i) De er ansvarlig for at sikre, at etablerede eller påkrævede forudsætninger fra ITAR bliver opfyldt før der introduceres ITAR-kontrollerede data i ITAR Omfattede Tjenester.

(ii) De anerkender, at ITAR Omfattede Tjenester bestilt af Dem i forbindelse med Tilmeldingen gør det muligt for Slutbrugere eventuelt at tilgå og bruge en række yderligere ressourcer, applikationer eller tjenester, som er (a) leveret af tredjeparter eller (b) leveret af Microsoft omfattet af deres egne brugervilkår eller privatlivspolitikker (samlet for nemheds skyld “add-ons”), som beskrevet i tjenestedokumentationen og/eller på portalen gennem hvilken din(e) administrator(er) vil administrere og konfigurere de ITAR Omfattede Tjenester.

(iii) De er ansvarlig for at revidere Onlinetjenestedokumentation, konfigurere ITAR Omfattede Tjenester, samt godkende og implementere sådanne politikker og praksisser for Deres Slutbrugeres brug af ITAR Omfattede Tjenester sammen med alle add-ons, som De bestemmer er passende i forhold til at overholde ITAR eller andre juridiske eller reguleringsmæssige krav, der gælder Dem og som ikke almindeligvis gælder Microsoft som en IT-tjenesteudbyder.

(iv) De anerkender, at kun ITAR Omfattede Tjenester leveres ifølge vilkårene i dette Afsnit. Behandling og opbevaring af ITAR-kontrollerede data på andre tjenester, inklusive men uden begrænsning til add-ons, er ikke understøttet. Uden begrænsning til de forestående, kan data, som De vælger at levere til Microsoft tekniske support, hvis nogen, eller data leveret af eller på Deres vegne til Microsoft’s fakturerings- eller handelssystemer i forbindelse med køb eller bestilling af ITAR Omfattede Tjenester, hvis nogen, er ikke omfattet af bestemmelserne i dette Afsnit. De er eneansvarlig for at sikre, at ITAR-kontrollerede data ikke er inkluderet i nogen understøttende information eller understøtter sagsartefakter.

b. Særlige vilkår.

(i) ITAR Omfattede Tjenester. ITAR Omfattede Tjenester er cloud-tjenester, som opdateres på en standardiseret måde med funktioner og processer, der er almindelige på tværs af flere kundegrupper. Som del af Deres forberedelse til at bruge ITAR Omfattede tjenester til opbevaring, behandling eller overførsel ITAR-kontrollerede data, skal De revidere den gældende tjenestedokumentation. Deres overholdelse af ITAR vil være delvist afhængig af Deres konfiguration af tjenesterne og optagelse og implementering af politikker og praksisser for Deres Slutbrugers brug af ITAR Omfattede Tjenester. De er alene ansvarlig for at fastlægge de passende politikker og praksisser, der er brug for til overholdelse af ITAR.

c. Medarbejdere. Microsoft-personale og kontrahenter, der er autoriseret af Microsoft til at tilgå Kundedata (som kan inkludere ITAR-kontrollerede data) i ITAR Omfattede Tjenester, vil være begrænset til amerikanske statsborgere, da det vilkår er bestemt af ITAR. De kan også autorisere Microsoft-personale og kontrahenter til at tilgå dets Kundedata. De er eneansvarlig for at sikre at enhver sådan autorisation er tilladt under ITAR.

d.  Brug af Underleverandører. Som beskrevet i OST, har Microsoft ret til at ansætte underleverandører til levering af tjenester på deres vegne. Underleverandører, som bruges til at levere ITAR Omfattede Tjenester, vil kun få tilladelse til at indhente Kundedata (som kan inkludere ITAR-kontrollerede data) til at levere ITAR Omfattede Tjenester, som Microsoft har accepteret at de leverer og har forbud mod at bruge Kundedata til andre formål. Opbevaring og behandling af Kundedata i ITAR Omfattede Tjenester er til enhver tid underlagt Microsoft’s sikkerhedskontroller og i det omfang underleverandørerne udfører tjenester i forbindelse med ITAR Omfattede Tjenester, de er forpligtet til at følge Microsoft’s politikker, inklusive men uden begrænsning til de geografiske restriktioner og kontroller valgt af Dem i konfigurationen af ITAR Omfattede Tjenester. Microsoft er ansvarlig for, at sådanne underleverandører overholder Microsoft’s forpligtelser.

e. Besked. Håndteringen af Sikkerhedshændelsesprocessen, som defineret i OST, omfatter ITAR Omfattede Tjenester. Derudover er parterne enige om følgende vilkår:

(i) De accepterer, at en effektiv undersøgelse eller afhjælpning af en Sikkerhedshændelse, der involverer ITAR-kontrollerede data kan være afhængig af information eller tjenestekonfigurationer indenfor Deres kontrol. I overensstemmelse hermed vil korrekt behandling a ITAR-kontrollerede data være en fælles forpligtigelse mellem Microsoft og dig. Hvis De bliver opmærksom på nogen uautoriseret offentliggørelse af ITAR-kontrollerede data til Microsoft eller brugen af en tjeneste anden end de ITAR Omfattede Tjenester til at opbevare, behandle eller overføre ITAR-kontrollerede data, skal De straks meddele Microsoft om en sådan hændelse og yde rimelig hjælp og information, som er nødvendig for at Microsoft kan undersøge og rapportere en sådan hændelse.

(ii) Hvis De efter at have modtaget en meddelelse om en Sikkerhedshændelse fra Microsoft, finder ud af at ITAR-kontrollerede data kan have været omfattet af uautoriseret inspektion eller offentliggørelse, er det Deres ansvar at give de relevante myndigheder besked om en sådan hændelse eller give de omfattede personer besked, hvis De beslutter at en sådan meddelelse er påkrævet under gældende lov eller regulering eller Deres interne politikker

(iii) Hvis begge parter fastslår at det er nødvendigt eller fornuftigt at foretage en sådan frivillig offentliggørelse til Directorate of Defense Trade Controls angående behandlingen af ITAR-kontrollerede data i Onlinetjenesterne, så vil sådanne parter i god tro give den anden part besked om en sådan frivillig offentliggørelse forud for denne frivillige offentliggørelse. Parterne vil i god tro samarbejde omkring udviklingen og rapporteringen af en sådan frivillig offentliggørelse.

f. Konflikter. Hvis der er en konflikt mellem en eller flere bestemmelser i dette Afsnit og en eller flere bestemmelser i Aftalen, skal dette Afsnit være gældende.

9. IRS 1075 Omfattede Tjenester.

Dette afsnit gælder kun IRS 1075 Omfattede Tjenester, defineret nedenfor, som De køber med abonnementet

a. Deres Forudsætninger:

(i) De er ansvarlig for at sikre, at etablerede eller påkrævede forudsætninger fra IRS Publikation 1075 bliver opfyldt før der introduceres FTI i IRS 1075 Omfattede Tjenester.

(ii) De anerkender, at IRS 1075 Omfattede Tjenester bestilt af Dem i forbindelse med Abonnementet gør det muligt for Slutbrugere eventuelt at tilgå og bruge en række yderligere ressourcer, applikationer eller tjenester, som er (a) leveret af tredjeparter eller (b) leveret af Microsoft omfattet af deres egen brugervilkår eller privatlivspolitikker (samlet af hensyn til nemhed “add-ons”), som beskrevet i tjenestedokumentationen og/eller i portalen gennem hvilken din(e) administrator(er) vil administrere og konfigurere de IRS 1075 Omfattede Tjenester.

(iii) De er ansvarlig for at revidere Onlinetjenestedokumentation, konfigurere tjenesterne, samt godkende og implementere sådanne politikker og praksisser for Deres Slutbrugeres brug af IRS 1075 Omfattede Tjenester sammen med alle add-ons, som De bestemmer er passende i forhold til at overholde IRS 1075 Publikation eller andre juridiske eller reguleringsmæssige krav, der gælder Dem og som ikke almindeligvis gælder Microsoft som en IT-tjenesteudbyder.

(iv) De anerkender, at kun IRS 1075 Omfattede Tjenester leveres underlagt disse vilkår i dette Afsnit 9. Ingen andre tjenester understøttes af vilkårene i dette Afsnit 9. Uden begrænsning af det foregående vil de data, De vælger at give til Microsofts tekniske supportorganisation ("Supportdata"), om nogen, eller data, der leveres af eller på Deres vegne til Microsofts fakturerings- og handelssystemer i forbindelse med køb/bestilling af IRS 1075 Omfattede Tjenester ("Faktureringsdata"), om nogen, ikke være underlagt bestemmelserne i dette afsnit 9. De er eneansvarlig for at sikre, at FTI leveres som Supportdata eller Faktureringsdata.

b. IRS Publikation 1075 Særlige Vilkår.

IRS 1075 Omfattede Tjenester. IRS 1075 Omfattede Tjenester er cloud-tjenester, som opdateres på en standardiseret måde med funktioner og processer, der er almindelige på tværs flere kundegrupper. Som del af Deres forudsætning for at bruge tjenesterne for FTI, skal De revidere gældende tjenestedokumentation. Tilmeldte Associerede Virksomheders overholdelse af IRS Publikation 1075 vil være delvist afhængig af Deres konfiguration af tjenesterne og optagelse og implementering af politikker og praksisser for Deres Slutbrugeres brug af IRS 1075 Omfattede Tjenester. De er eneansvarlig for at fastlægge de passende politikker og praksisser, der er brug for til at overholde IRS Publikation 1075

(i) Baggrundstjek. Uanset om der er noget, der strider mod Bilag 1, vil alt screenet personale med logisk adgang til Kundedata (det kan også gælde FTI) i IRS 1075 Omfattede Tjenester blive mødt med krav om baggrundstjek på linje med dem, der er defineret i IRS Publikation 1075.

(ii) Tillæg 1 indeholder Kontraktsprog for Beskyttelse af Teknologiske Tjenester specificeret i IRS Publication 1075. Microsoft og De har accepteret, at bestemte krav i forhold til Kontraktsprog for Beskyttelse og IRS Publikation 1075 vil blive opfyldt, som beskrevet i den resterende del af dette Afsnit 9..

(iii) Personaledokumentation og uddannelse. Microsoft vil bibeholde en liste over screenet personale, der er autoriseret til at tilgå Kundedata (der kan inkludere FTI) i de IRS 1075 Omfattede Tjenester, som vil være tilgængelige for Dem eller for IRS på skriftlig forespørgsel. De vil behandle personidentifikationsinformation (PII) som en Microsoft forretningshemmelighed eller følsom sikkerhedsinformation udelukket fra offentliggørelse i alle tilfælde, som tilladt ved gældende lov, og hvis påkrævet at levere sådan Microsoft personidentifikationsinformation PII til IRS, som vil kræve at IRS behandler sådan personidentifikationsinformation PII på samme måde.

(iv) Uddannelsesdokumentation. Microsoft vil beholde dokumenter om sikkerheds- og oplysningsopmærksomhedsuddannelse, som påkrævet af IRS Publikation 1075, som er tilgængelig efter skriftlig anmodning.

(v) Fortrolighedserklæring. Microsoft vil beholde en underskrevet fortrolighedserklæring, og vil udlevere en kopi til gennemsyn efter anmodning.

(vi) Cloud-computer miljøkrav. IRS 1075 Omfattede Tjenester leveres ifølge FedRAMP System Sikkerhedsplan for de gældende tjenester. Microsoft’s overholdelse af kontroller krævet af IRS Publikation 1075, inklusive med ikke begrænset til kryptering og medierensningskontrol, kan ses i den gældende FedRAMP System Sikkerhedsplan.

(vii) Brug af Underleverandører. Uanset om det modsatte fremgår i nærværende Bilag 1, som beskrevet i OST, kan Microsoft bruge underleverandører til at levere tjenester på dets vegne. Enhver af sådanne underleverandører brugt til at levere IRS 1075 Omfattede Tjenester har kun tilladelse til at indhente Kundedata (som kan inkludere FTI), der skal bruges for at levere de tjenester, Microsoft har engageret dem til at levere, og har forbud mod at bruge Kundedata til andre formål. Opbevaring og behandling af Kundedata i IRS 1075 Omfattede Tjenester er til enhver tid underlagt Microsoft’s sikkerhedskontroller og i det omfang underleverandørerne udfører tjenester i forbindelse med IRS 1075 Omfattede Tjenester, de er forpligtet til at følge Microsoft’s politikker. Microsoft er ansvarlig for, at sådanne underleverandører overholder Microsoft’s forpligtelser. I henhold til det foregående kan Microsoft ansætte underleverandører i for at udvide det eksisterende personale, og forstår at IRS Publikation 1075 referencen til ansatte inkluderer ansatte og underleverandører, der handler på en måde specificeret heri. Det er Deres ansvar at opnå godkendelse fra IRS for brugen af alle underleverandører.

(viii) Microsoft opbevarer en liste over underleverandører, som potentielt kan levere personale, der er autoriseret til at tilgå Kundedata på de Onlinetjenester, offentliggjort til Azure-brandede tjenester på https://azure.microsoft.com/support/trust-center/ , eller følgende lokationer angivet af Microsoft. Microsoft vil opdatere disse websteder mindst 14 dage før at en ny underleverandør får autoriseret adgang til Kundedata, Microsoft vil opdatere webstedet og give Dem mulighed for at blive informeret om opdateringen.

(ix) Meddelelser om Sikkerhedshændelser. Håndteringen af Sikkerhedshændelsesprocessen, som defineret i OST, omfatter IRS 1075 Dækkede Servicer. Derudover er parterne enige om følgende vilkår:

1. De accepterer, at en effektiv undersøgelse eller afhjælpning af en Sikkerhedshændelse kan være afhængig af information eller tjenestekonfigurationer indenfor Deres kontrol. I overensstemmelse hermed vil overholdelse af IRS Publikation 1075 Hændelsesresponskrav være en fælles forpligtigelse mellem Microsoft og dig.

2. Hvis De fastslår, efter besked fra Microsoft om en Sikkerhedshændelse, at FTI kan have været udsat for en uautoriseret inspektion eller offentliggørelse, er det Deres ansvar at give den relevante ledende ansvarlige, TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration (Ledende skatteinspektør for skatteadministration)) og/eller IRS om en Sikkerhedshændelse eller give de berørte personer besked, hvis De fastslår, at det er påkrævet under IRS Publikation 1075, andre gældende love eller regulativer eller Deres interne politikker.

c. Deres rettighed til at inspicere.

(i) Revision af dig. De vil (i) få kvartalsvis tilgang til information udarbejdet af Microsoft ved deres jævnlige monitorering af sikkerhed, privatlivspolitik og aktuelle driftsmæssige kontroller, så De fortsat kan holde Dem orienteret om effektiviteten af sådanne kontroller, (ii) få en rapport som giver en oversigt over overholdelsen af IRS 1075 Omfattede Tjenester med NIST 800-53 eller følgende kontroller, (iii) efter anmodning, få muligheden for at kommunikere med Microsoft’s indholdseksperter for afklaring af rapporterne som angivet ovenfor, og (iv) efter anmodning og for egen regning, få tilladelse til at kommunikere med Microsoft’s uafhængige tredjeparts-revisorer, som deltager i udfærdigelsen af revisionsrapporten. Uanset om der er noget, der strider mod Bilag 1, vil De bruge den ovenfor nævnte information til at tilfredsstille alle inspektionskrav under IRS Publikation 1075 og acceptere at revisionsrettighederne beskrevet i dette afsnit fuldt ud tilfredsstiller enhver revision, som De eller IRS på anden måde anmoder om. Uanset om der er noget, der strider mod Bilag 1, så vil Microsoft ikke give inspektionsrettigheder til IRS eller adgang til Microsoft datacentre eller andre faciliteter, der kan medføre, at Microsoft ikke er i overensstemmelse med sine kontraktmæssige forpligtelser under FedRAMP, ISO 27001/27018, andre sikkerhedsmæssige operations under den amerikanske regering eller sine interne sikkerhedspolitikker.

(ii) Fortrolighed i forbindelse med revisionsmaterialer. Revisionsinformation leveret af Microsoft til dig, vil bestå af yderst fortrolig information om ejendom eller forretningshemmeligheder angående Microsoft. Microsoft kan anmode om rimelige garantier, skriftlige eller på anden måde, at informationen er fortrolig og/eller information om forretningshemmeligheder er omfattet af denne aftale før sådanne informationer udleveres til myndighederne, og myndighederne vil sikre Microsoft’s revisionsinformation er beskyttet på det højeste niveau af fortrolighed, som er tilgængeligt under gældende lov. På trods af det foregående vil De få tilladelse, efter forespørgsel og i henhold til fortrolighedsbeskyttelser, til at give Microsoft’s audit-oplysninger beskrevet i Afsnit 9.c(i) til IRS for at imødekomme IRS-inspektionskrav under IRS Publikation 1075.

(iii) Dette Afsnit 9.c. er udover informationen om overholdelse tilgængelig under OST.

10. Strafferet Informationstjeneste (Criminal Justice Information Services (CJIS)).

Dette afsnit gælder kun Azure Regering CJIS Omfattede Tjenester, defineret nedenfor, som De køber i forbindelse med Abonnementet.

a. Deres Forudsætninger:

(i) Microsoft’s erklæringer, da det er relateret til dets CJIS Omfattede Tjeneste-overholdelse af FBI Criminal Justice Information Systems (“CJIS”) Sikkerhedsbilag (Bilag H i FBI CJIS-politik), er omfattet af Deres indarbejdning af gældende statsspecifikke CJIS-bilagsvilkår og -betingelser i Deres Abonnement. De er også omfattet af Deres indarbejdning og videreførsel af sådanne vilkår i Deres kontrakter med en Omfattet Enhed.

(ii) Se venligst https://www.microsoft.com/TrustCenter/Compliance/CJIS for yderligere information om CJIS Omfattede Stater og CJIS Omfattede Tjenester. Bemærk at ikke alle stater er CJIS Omfattede Stater, og at forskellige CJIS Omfattede Tjenester kan gælde i forskellige CJIS Dækkede Stater. For mere information om hvordan De tilmelder Dem CJIS Omfattede Tjenester via en Virksomhedsaftale, se venligst https://azure.microsoft.com/pricing/enterprise-agreement. I forhold til formålene i dette Afsnit, hvis De ikke er en CJIS Omfattet Stat, så er Microsoft ikke i stand til at levere CJIS-relaterede erklæringer på dette tidspunkt, og intet CJIS-bilag vil gælde,

(iii) De kan se vilkår og betingelser for Microsoft’s overholdelse af FBI CJIS-politikken ved at kontakte CSA i en CJIS Omfattet Stat. Sikkerhedsbilaget for Private Kontrahenter (Cloud-udbydere), som omtalt i FBI CJIS-politikken og CSA-leverede vilkår og betingelser er indarbejdet heri som reference, og De anerkender, at Microsoft's understøttelse af CJI vil være i overensstemmelse med disse accepterede vilkår og/eller underskrevet af den relevante CSA-stat. De anerkender også, at det er Deres ansvar at kontakte den relevante CSA-stat i den forbindelse og al anden yderligere information. De skal og De anerkender at De vil, samarbejde direkte med den relevante CSA-stat i forbindelse med ethvert CJIS-relateret dokumentations- og revisionskrav.

(iv) De er ansvarlig for at sikre, at CJIS-sikkerhedsbilaget er blevet underskrevet af CSA, at CSA har godkendt Deres brug af Omfattede Tjenester for at gemme og behandle CJI, og at enhver anden forudsætning der er etableret eller påkrævet af enten FBI, CSA-staten eller Dem er opfyldt forud for introduktion af CJI i Omfattede Tjenester.

(v) De anerkender, at De vil bibeholde dokumenter af enhver Omfattet Enhed, som De leverer CJIS-statsaftaler til eller anden CJIS-relateret dokumentation, De indhenter fra CSA-staten og straks vil gøre sådan dokumentation tilgængelig til Microsoft på anmodning.

b. Hvis der er en konflikt mellem en eller flere bestemmelser i dette Afsnit og en eller flere bestemmelser i Aftalen, skal dette Afsnit være gældende.

11. Diverse

a. Meddelelser. De skal sende meddelelser pr. mail, med anmodning om kvittering, til adressen herunder.

Microsoft Corporation

Volumenlicensgruppe

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via fax: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volumenlicensgruppe

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via fax: (425) 936-7329

De accepterer at modtage elektroniske meddelelser fra os, der vil blive sendt via e-mail til den kontoadministrator, De angiver i Portalen. Meddelelser træder i kraft på datoen på postkvitteringen eller for mails på datoen for afsendelse. De er ansvarlig for at sikre, at den e-mail-adresse til kontoadministratoren, som de angiver i Porten, er nøjagtig og opdateret. Enhver mailmeddelse, som vi sender til en sådan mailadresse, vil være gældende, når de er sendt, uanset om De faktisk modtager mailen eller ej.

b. Overdragelse og gentildeling af licens. De må ikke hverken helt eller delvist overdrage nærværende aftale eller overføre licenser uden Microsofts samtykke.

c. Samtykke til partnervederlag Når De afgiver en bestilling, får De måske mulighed for at identificere en “Protokolpartner”, der er associeret med Deres Abonnementer. Ved at identificere en Protokolpartner direkte eller ved at autorisere en tredjepart til at gøre således, giver De Deres samtykke til, at vi betaler vederlag til Protokolpartneren. Vederlagene er for præ-salgssupport og kan også inkludere support efter salget. Vederlagene bygger på og stiger i takt med størrelsen på Deres bestilling. Vores priser på Onlinetjenester er de samme, uanset om De identificerer en Protokolpartner eller ej.

d.  Opretholdelse ved ugyldighed. Såfremt nogen del af denne aftale måtte blive dømt uden retskraft, forbliver resten fuldt gyldige.

e. Frafald. Mangel på håndhævelse af bestemmelser i denne aftale udgør ikke et frafald heraf.

f. Intet agentur. Denne aftale skaber ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.

g. Ingen begunstiget tredjemand. Der er ingen begunstigede tredjemænd under denne aftale.

h. Gældende lovgivning og værneting Denne aftale er underlagt lovgivningen i Washington, uden hensyntagen til konflikt mellem lovprincipper, bortset fra, (i) hvis De er en offentlig myndighed i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i USA, og (ii) hvis De er en statslig eller lokal offentlig myndighed i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i den pågældende stat. Hvis der lægges sag an for at håndhæve denne aftale, skal den anlægges i staten Washington. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder, i en hvilken som helst relevant jurisdiktion.

i. Fuldstændig aftale. Denne aftale er den fuldstændige aftale vedrørende dens emne og træder i stedet for alle andre tidligere eller samtidige meddelelser. I tilfælde af en konflikt mellem dokumenterne i denne aftale, som ikke udtrykkeligt afklares i dokumenterne, vil deres vilkår gælde i følgende rækkefølge: (1) nærværende Aftale om Microsoft-onlineabonnement, (2) Vilkår for Onlinetjenester, (3) de gældende Tilbudsoplysninger og (4) eventuelle andre dokumenter i nærværende aftale.

j. Forbliven i kraft. Vilkårene i Afsnit 1, 2.e, 3.b, 4, 5, 6, 7 og 8 forbliver i kraft efter ophør eller udløb af nærværende aftale.

k. Amerikansk eksportjurisdiktion. Produkterne er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. De skal overholde alle gældende love, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) og begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende ydelse, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, terrorisme (herunder cyberterrorisme), udefra kommende omstændigheder, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser, der foretages af internetudbydere, handlinger eller undladelser, der foretages af offentlige myndigheder, der påvirker leveringen af Onlinetjenester). Dette Afsnit gælder dog ikke for Deres betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale.

m. Kontraktindgående myndighed. Hvis De er en person, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at indgå denne aftale på denne enheds vegne. Hvis De angiver en enhed eller bruger en e-mail-adresse, der leveres af en enhed, De er forbundet med (f.eks. en arbejdsgiver) i forbindelse med køb af et Abonnement eller fornyelse, anses denne enhed som ejeren af Abonnementet i denne aftale.

n. Yderligere Vilkår er Gældende, når De er et U.S. Federal Agency:

(i) Ingen bestemmelser for nogen åbning-af- (shrink wrap) eller klik-gennem-aftale (eller lignende former for aftaler), som kan blive leveret i forbindelse med nogen Produkter anskaffet under denne aftale vil gælde i stedet for eller tjene til at modificere nogen bestemmelse af denne aftale, selv om Deres bruger eller Deres autoriserede medarbejder påstår at i bekræftende fald at have accepteret sådanne åbning-af- eller klik-gennem-bestemmelser. For at undgå nogen tvivl og uden begrænsning af det foregående, skal de relevante vilkår eller betingelser i denne aftale, der i tilfælde af en konflikt mellem alle sådanne åbning-af- eller klik-gennem-bestemmelser (uanset om produkterne eller tjenesterne, som sådanne bestemmelser omhandler) og alle vilkår og betingelser i denne aftale, forvaltes og erstattes af købet af sådanne Produkter i omfanget af enhver sådan konflikt. Al accept af aftaler og fornyelser skal være skriftlige.

(ii) Hvis noget dokument indarbejdet ved reference i denne Aftale, inklusive Produktbetingelser og Onlinetjenestebetingelser inkluderet og/eller refereret eller indarbejdet heri og/eller deri, indeholder en bestemmelse (a) tillader automatisk opsigelse af Deres licensrettigheder eller Onlinetjenester; (b) tillader automatisk fornyelse af tjenester og/eller gebyrer; (c) kræver at den forvaltende lov er andet end den føderale lov; og/eller (d) på anden måde overtræder gældende føderal lov, så skal sådanne vilkår ikke gælde med hensyn til den føderale regering. Hvis noget dokument indarbejdet ved reference i denne aftale, inklusive Produktbetingelser og Onlinetjenestebetingelser inkluderet og/eller refereret eller indarbejdet heri og/eller deri, indeholder en bestemmelse om skadesløsholdelse, skal sådan bestemmelse ikke gælde i forhold til at USA holder Microsoft eller enhver anden part skadesløs.

12. Definitioner.

Alle referencer til “dag” i denne aftale er til en kalenderdag.

“Politik vedrørende Acceptabel Brug” er beskrevet i Vilkår for Onlinetjenester.

"Associeret virksomhed" betyder enhver juridisk enhed, som en part ejer, som ejer en part, eller som er under fælles ejerskab sammen med en part. "Ejerskab" betyder med henblik på denne definition kontrol med mere end en 50 % interesse i en virksomhed.

“Azure Regeringstjenester” betyder en eller flere af tjenesterne eller funktionerne som Microsoft stiller til rådighed under denne Tilmelding og identificeret ved /en-us/global-infrastructure/regions/, som er Regering Community Cloud-tjenester.

“CJI” betyder “Criminal Justice Information” (Strafferetsinformation), som defineret i FBI CJIS-politik.

“CJIS Omfattet Stat” betyder en stat, som vist på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ eller anden site Microsoft kan udbyde, med hvilken Microsoft og den relevante stat har indgået i en CJIS State Agreement (CJIS-statsaftale).

“CJIS Omfattet Tjeneste” betyder, for enhver statsspecifik CJIS-Ændring, de Microsoft Onlinetjenester, som er oplistet som sådan i den ændring, og for hvilken Microsoft’s CJIS-repræsentation gælder.

“CJIS-statsaftale” betyder en aftale mellem Microsoft og en Omfattet Stats CSA (eller anden enhed til hvilken CSA har delegeret deres ansvar) indeholdende vilkår og betingelser under hvilken den Omfattet Stat og Microsoft vil overholde de gældende krav i CJIS-politikken. Hver CJIS-statsaftale er konsistent med den gældende statsspecifikke CJIS-ændring og inkluderer Microsoft CJIS-sikkerhedstillægscertificeringer. Af hensyn til afklaring kan en CJIS-statsaftale være benævnt som “CJIS-informationsaftale” eller “CJIS-ledelsesaftale.”

Ved "Grupper" forstås grupper, som består af én eller flere af følgende: (1) en regering, (2) en kunde, som anvender passende Government Community Cloud-tjenester til at levere løsninger til en regering eller et kvalificeret medlem af Grupperne eller (3) en kunde med Kundedata, som er underlagt Statslige forordninger, for hvilke Kunden bestemmer og Microsoft accepterer, at anvendelsen af Government Community Cloud-tjenester er relevant for at opfylde Kundens lovmæssige krav. Medlemskab af Grupperne tildeles i sidste instans efter Microsofts skøn, som kan variere alt efter Regering Community Cloud-tjeneste.

“Compliance Trust Center Page” betyder overholdelsessiden på Microsoft Trust Center, offentliggjort af Microsoft på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx eller et følgende site, som Microsoft angiver senere.

"Forbrugstilbud", "Bindingstilbud" eller "Begrænset tilbud" beskriver kategorierne for Abonnementstilbud, og de er defineret i Afsnit 2.

“Omfattet Enhed” betyder enhver Stat/Lokal Enhed i en Omfattet Stat med hvilken De indgår i et kontraktforhold, vis brug af CJIS Omfattede Tjenester er omfattet af CJIS-politik.

“CSA” betyder, for hver CJIS Omfattet Stat, den stats CJIS-systemmyndighed, som defineret i FBI CJIS-politik.

"Kundedata" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Kundeløsning" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

"Forsvarsvare" har den betydning, der findes i 22 C.F.R. § 120.

"Forsvarstjeneste" har den betydning, der findes i 22 C.F.R. § 120.

“Slutbruger” betyder en enhver person, som De tillader, får adgang til Kundedata, som Onlinetjenesterne er vært for, eller på anden måde bruger Onlinetjenesterne, eller enhver bruger af en Kundeløsning. Med hensyn til ITAR Omfattede Tjenester, så betyder Slutbruger en person, som har tilgang til ITAR Omfattede Tjenester. Med hensyn til IRS 1075 Omfattede Tjenester, så betyder Slutbruger en person, som har tilgang til IRS 1075 Omfattede Tjenester. "Føderalt organ" defineres som et bureau, kontor, agentur, afdeling eller anden enhed i USAs regering.

“FTI” er som defineret i IRS Publikation 1075.

"Regering" betyder føderalt organ, stat/lokal enhed eller stammeenhed, som handler i sin egenskab af regering.

"Government Community Cloud-tjenester" betyder Microsoft Onlinetjenester, som leveres i Microsofts datacentre for flere lejere, med henblik på eksklusiv brug via eller for Grupperne og tilbudt i overensstemmelse med den særlige udgivelse 800-145 fra National Institute of Standards and Technology. Microsoft Onlinetjenester, som er Regering Community Cloud-tjenester, betegnes således i brugervilkårene og Produktbetingelserne.

“IRS 1075 Omfattede Tjenester” betyder Azure statslige tjenester oplistet som omfattet af IRS 1075 på /da-dk/support/trust-center/compliance/irs1075/ eller dets efterfølgende site. Uden begrænsning inkluderer IRS 1075 Omfattede Tjenester ikke nogen andre separate brandede Onlinetjenester.

“IRS Publikation 1075” betyder Internal Revenue Services (IRS (Skat)) Publikation 1075 gældende fra 30. september 2016, inklusive opdateringer (hvis nogen) offentliggjort af IRS i perioden for Tilmeldingen.

"ITAR" betyder "International Traffic in Arms Regulations", som findes på 22 C.F.R. §§ 120 - 130.

“ITAR-kontrollerede data” betyder Kundedata, der er forvaltet af ITAR som Forsvarsvarer eller Forsvarstjenester.

“ITAR Omfattede Tjenester” betyder, alene med hensyn til denne Aftale, de Azure Regeringstjenester, der er oplistet som værende indenfor ITAR’s område på https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar eller dets følgende site.

"Administreret tjenesteløsning" er en administreret IT-tjeneste, som De leverer til en tredjemand, der består af administration og support af Microsoft Azure-tjenester.

““Microsoft Azure-tjenester” betyder en eller flere Microsoft-tjenester og -funktioner, der er angivet på http://azure.microsoft.com/services/ /da-dk/services/, medmindre de er angivet til separat licensering.

"Ikke-Microsoft produkt" er defineret i Vilkår for Onlinetjenester.

“Tilbudsoplysninger” betyder prisfastsættelse og relaterede betingelser, som gælder for et Abonnementstilbud, som det er offentliggjort i Portalen.

“Onlinetjenester” betyder alle Microsoft-hostet onlinetjenester, som Kunden tegner abonnement på under nærværende aftale, inklusive Regering Community Cloud-tjenester og Dynamics CRM Onlinetjenester, Office 365-tjenester, Microsoft Azure-tjenester eller Microsoft Intune Onlinetjenester.

“Onlinetjenestebetingelser” (“Online Services Terms”) eller “OST” betyder de vilkår, som gælder din brug af Produkterne, der er tilgængelige på https://go.microsoft.com/?linkid=9840733 Vilkår for Onlinetjenester indeholder de vilkår, der gælder for Deres brug af Produkter ud over de vilkår, der er anført i denne aftale.

“Previews” betyder preview, beta eller andre foreløbige versioner eller funktioner af Onlinetjenesterne eller Softwaren, der tilbydes af Microsoft for at få feedback fra kunderne.

“Portal” betyder Onlinetjenesternes respektive websteder, der findes på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /da-dk/pricing/, eller på et alternativt website, som vi angiver.

”Produkt” betyder enhver Onlinetjeneste (herunder eventuel Software).

"Produktbetingelser" betyder dokumentet, som indeholder oplysninger om Microsoft-produkter, som er tilgængelige gennem volumenlicens. Dokumentet med Produktbetingelserne udgives på Webstedet for Volumenlicens https://www.microsoftvolumelicensing.com og opdateres fra tid til anden.

“SLA” betyder de forpligtelser, vi påtager os for levering og/eller ydelsen af en Onlinetjeneste, som anført på 10eller på et andet websted, vi angiver.

"Software" betyder Microsoft-software, vi leverer til installation på Deres enhed som en del af Deres Abonnement eller til brug med Onlinetjenesten for at muliggøre bestemte funktioner.

“Abonnement” betyder en tilmelding til Onlinetjenester for en fastlagt Periode, som angivet på Portalen. De kan købe flere Abonnementer, som kan administreres separat, og som vil være underlagt betingelserne i en separat Aftale om Microsoft Online-abonnement.

"Stat/lokal enhed" er (1) enhver form for agentur i en stat eller lokal regering i USA eller (2) enhver af USAs kommuner, bydele, statsforbund, byer, kommuner, mindre byer, købstæder, områder med særlige formål eller andre lignende offentlige organer etableret i henhold til lovgivningen i kundens stat og placeret inden for jurisdiktionen og den geografiske afgrænsning i Kundens land.

"Tekniske data" har den betydning, der er beskrevet i 22 C.F.R. § 120.

“Periode” betyder et abonnements varighed (f.eks. 30 dage eller 12 måneder).

"Stammeenhed" er en føderalt anerkendt stammeenhed, som udfører regeringsmæssige funktioner i en stamme og som er berettiget til finansiering og tjenester fra USAs indenrigsministerium på grund af dens status som en indianerstamme.

I forbindelse med et licensprogram betyder ”Brugervilkår” brugervilkårene eller tjenestevilkårene for alle Produkter og versioner, der udgives for dette licensprogram på webstedet for Volumenlicens. Brugervilkårene erstatter vilkårene for alle slutbrugerlicensaftaler (på skærmen eller anden vis), der følger med et Produkt. Brugervilkårene for Software udgives af Microsoft i Produktvilkårene. Brugervilkårene for Onlinetjenester udgives i Vilkår for Onlinetjenester.

BILAG 1

Interne omsætningstjenester

Føderal skatteinformation

Sikkerhedsforanstaltninger Bilag

Ved udførelse af dets forpligtigelser til at levere den i IRS 1075 Omfattet Tjeneste under Abonnementer, accepterer Microsoft at overholde kravene i Bilag 7 (Kontraktsprog for Beskyttelse af Teknologiske Tjenester) specificeret i IRS Publikation 1075, som beskrevet nedenfor. I forhold til formålene i dette Bilag 1, refererer “kontrahent” til Microsoft, “myndighed” refererer til dig, og “kontrakt” refererer til Abonnementet, inklusive vilkårene i Afsnit 9 i denne Aftale, “Bilag” til IRS Publikation 1075-bilag og “Afsnit” til IRS Publikation 1075-afsnit.

I. UDFØRELSE

Kontrahenten accepterer at hans eller hendes medarbejdere overholder og tager ansvar for overholdelse i forhold til udførelsen af denne kontrakt med de følgende krav:

(1) Alt arbejde udføres under ledelse af kontrahenten eller kontrahentens ansvarlige medarbejdere.

(2) Kontrahenten og kontrahentens ansatte med afgang til, eller som bruger FTI, skal imødekomme krav og baggrundstjek som defineret i IRS Publikation 1075.

(3) Enhver modtaget information, der gøres tilgængelig, skal kun bruges med det formål at udføre bestemmelserne i denne kontrakt. Information indeholdt i sådant materiale vil blive behandlet som fortroligt og vil ikke videregives eller offentliggøres på nogen måde til nogen person undtagen, hvis det er nødvendigt for at udføre dette Tillæg. Offentliggørelse til enhver anden end kontrahentens medarbejder eller ansatte er forbudt.

(4) Al modtaget information skal kunne dokumenteres med en kvittering og opbevares sikkert før, under og efter behandlingen. Derudover vil al relateret produktion blive tildelt samme sikkerhedsniveau, som krævet for kildematerialet.

(5) Kontrahenten bekræfter, at dataene behandlet under udførelse af denne kontrakt vil blive helt slettet fra alle datalagerkomponenter på deres computerfacilitet, og ingen produktion vil blive bibeholdt af kontrahenten, når arbejdet er afsluttet. Hvis det ikke straks er muligt at slette alle datalagerkomponenter, bekræfter kontrahenten, at al IRS-data, som bibeholdes på enhver lagerkomponent vil blive beskyttet for at forhindre uautoriseret offentliggørelse.

(6) Enhver kopi eller enhver midlertidig papirkopi som kan udskrives under behandlingen af IRS, ikke vil blive givet til myndighederne eller hans eller hendes stedfortræder. Når dette ikke er muligt, vil kontrahenten være ansvarlig for destruktionen af kopien eller enhver midlertidig papirkopi, og vil give myndigheden eller hans eller hendes stedfortræder en erklæring, der indeholder datoen for destruktionen, beskrivelse af det destruerede materiale og den anvendte metode.

(7) Alle computersystemer som modtager, behandler, opbevarer eller overfører FTI skal opfylde kravene defineret i IRS Publikation 1075. For at imødekomme funktionelle og sikkerhedsmæssige krav skal sikkerhedsfunktionerne for miljøet levere ledelsesmæssige, operationelle og tekniske kontroller. Alle sikkerhedsfunktioner skal være tilgængelige og aktiverede for at beskytte mod uautoriseret brug af og adgang til Føderal Skatteinformation.

(8) Intet arbejde der involverer Føderal Skatteinformation og som skal udføres under denne kontakt vil blive udliciteret uden forudgående skriftlig godkendelse fra IRS.

(9) Kontrahenten vil bibeholde en liste over ansatte som har autoriseret adgang. En sådan liste leveres til Dem og til IRS-revisionskontoret på anmodning.

(10) Myndigheden vil have ret til at gøre kontrakten ugyldig, hvis kontrahenten ikke leverer de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor.

II. KRIMINELLE/CIVILE SANKTIONER

(1) Hver embedsmand eller medarbejder ansat af enhver person, der modtager information, der er eller kan oplyses, vil få skriftlig besked af en sådan person, som modtager offentliggjort information til en sådan embedsmand eller ansat, kan kun bruges til et formål og i det omfang det er autoriseret dertil, og som yderligere offentliggørelse af enhver sådan modtagelse af information til et formål og i det omfang, det ikke er autoriseret dertil, udgår en kriminel strafbar handling ved idømmelse af en bøde, der beløber sig til $5000 eller fængsling i op til 5 år, eller begge, sammen med sagsomkostningerne. En sådan person skal også give enhver sådan embedsmand eller medarbejder besked, om at enhver sådan uautoriseret yderligere offentliggørelse af modtagelse af information kan resultere i et civilt erstatningskrav mod embedsmanden eller medarbejderen i en størrelsesorden på ikke mindre end $1000 med hensyn til hvert forhold af uautoriseret offentliggørelse. Disse straffe er foreskrevet af IRCs 7213 og 7431 og beskrevet i 26 CFR 301.6103(n)-1.

(2) Hver embedsmand eller medarbejder ansat af enhver person, der modtager information, der er eller kan oplyses, vil få skriftlig besked af en sådan person, at enhver modtagelse af information der gøres tilgængeligt i et format, som kun kan bruges med det formål at udføre bestemmelserne i denne kontrakt. Information indeholdt i sådant materiale skal behandles som fortroligt og må ikke videregives eller offentliggøres på nogen måde til nogen person undtagen hvis det er nødvendigt for at opfylde kontrakten. Inspektion af eller offentliggørelse til nogen uden et officielt behov for at vide, udgør en kriminel handling, der kan straffes ved idømmelse af en bøde på op til $1000 eller fængsling i op til 1 år, eller begge, sammen med sagsomkostningerne. En sådan person skal også give en sådan embedsmand og medarbejder besked, om at al sådan uautoriseret inspektion eller offentliggørelse af afkast eller returoplysninger også kan resultere i et civilt erstatningskrav overfor embedsmanden eller medarbejderen [United States for Federal employees] i en størrelsesorden svarende til den større sum $1000 for hver uautoriseret inspektion eller offentliggørelse med hensyn til hvilken en sådan sagsøgte er fundet ansvarlig eller summen af den faktiske skade påført sagsøgeren som et resultat af en sådan uautoriseret inspektion eller offentliggørelse samt i tilfælde af en forsætlig inspektion eller offentliggørelse, som er resultatet af grov uagtsomhed, erstatninger samt sagsomkostningerne. Disse straffe er foreskrevet af IRC afsnit 7213A og 7431 og beskrevet i 26 CFR 301.6103(n)-1.

(3) Derudover påhviler det kontrahenten at informere sine embedsmænd og medarbejdere om straffene for ulovlig offentliggørelse ifølge Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. 552a. Særligt: 5 U.S.C. 552a(i)(1), som er gjort gældende for kontrahenter af 5 U.S.C. 552a(m)(1), fastslår at enhver embedsmand eller medarbejder hos en leverandør, som i medfør af dennes ansættelse eller officielle position, er i besiddelse af eller har tilgang til myndighedsdokumenter, som indeholder individuel identificerbare informationer, er offentliggørelsen, som er imod loven om privatlivets fred eller regulativer etableret herunder, og som velvidende at offentliggørelse af det specifikke materiale er forbudt, med fortsæt offentliggør materialer på enhver måde til enhver person eller myndighed, som ikke har ret til at modtage dem, er skyldig i en overtrædelse og kan idømmes en bøde på op til $5000.

(4) Når der gives en kontrahent adgang til FTI, skal det på forhånd bekræftes at hver person forstår myndighedens sikkerhedspolitik og -procedurer for beskyttelse af IRS-information. Kontrahenter skal bibeholde deres autorisation om adgang til FTI via en årlig certificering. Den årlige certificering og gentagne certificering skal dokumenteres og opbevares i myndighedens mapper for revision. Som del af certificeringen og derefter mindst en gang om året, skal kontrahenter have kendskab til bestemmelserne IRCs 7431, 7213 og 7213A (se Bilag 4, Sanktioner for Uautoriseret Offentliggørelse, og Bilag 5, Civile Erstatninger for Uautoriseret Offentliggørelse). Uddannelsen, der giver før den første certificering og derefter årligt, skal også dække hændelsesresponspolitik- og procedurer for rapportering af uautoriseret offentliggørelse og databrud. (Se Afsnit 10) Kontrahenten skal underskrive en fortrolighedserklæring enten med blæk eller elektronisk, som certificerer vedkommendes forståelse af sikkerhedskravene for både den første certificering og den årlige certificering.

III. INSPEKTION

IRS og myndigheden har ret til, med 24 timers varsel, at sende deres inspektører til kontrahentens kontorer og fabrikker for at inspicere faciliteter og drift, der udfører arbejde med FTI under denne kontrakt for overholdelse med kravene fastsat i IRS Publikation 1075. IRS’s ret til inspektion vil omfatte brug af manuelle og/eller automatiske scanningsværktøjer for at udføre vurderinger af overholdelse og sårbarhed mht. informationsteknologi-aktiver (IT), der tilgår, opbevarer, behandler eller overfører FTI. På basis af en sådan inspektion, kan det kræve særlige tiltag i sager, hvor kontrahenten ikke anses for at overholde kontraktens sikkerhedsforanstaltninger.